Ма? Олада «Maple» дастурлаш тіліні ў? ітішда кейс технологіясідан фойдаланішга ОІД методик тавсіялар берілган.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Карімов? аюм Мамашаевіч


ВИКОРИСТАННЯ CASE-ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ НАВЧАННІ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ «MAPLE»

У статті викладено методичні рекомендації щодо використання case-технологій при навчанні мови програмування «Maplе».


Область наук:
 • Науки про освіту
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: Сучасна освіта (Узбекистан)

  Наукова стаття на тему ' «MAPLE» ДАСТУРЛАШ ТІЛІНІ ЎРГАТІШДА кейс-ТЕХНОЛОГІЯСІДАН ФОЙДАЛАНІШ'

  Текст наукової роботи на тему «« MAPLE »ДАСТУРЛАШ ТІЛІНІ ЎРГАТІШДА кейс-ТЕХНОЛОГІЯСІДАН ФОЙДАЛАНІШ»

  ?Карімов К, аюм Мамашаевіч,

  К, Арші Давлат університеті «Амаль математика ва інформатика» кафедрасі мудірі, педагогіка фанларі номзоді, доцент

  «MAPLE» ДАСТУРЛАШ ТІЛІНІ УРГАТІШДА кейс-ТЕХНОЛОГІЯСІДАН ФОЙДАЛАНІШ

  КАРІМОВ Ц.М. «MAPLE» ДАСТУРЛАШ ТІЛІНІ УРГАТІШДА кейс-ТЕХНОЛОГІЯСІДАН ФОЙДАЛАНІШ

  Маколада «Maple» дастурлаш тіліні укітішда кейс технологіясідан фойдаланішга ОІД методик тавсіялар берілган.

  Таянч суз ва тушунчалар: «Case-study» услубі, технологія, кейс технологія, педагогик технологія, дастурлаш, інтерфаол услуб.

  KARIMOV K.M. ВИКОРИСТАННЯ CASE-ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ НАВЧАННІ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ «MAPLE»

  У статті викладено методичні рекомендації щодо використання case-технологій при навчанні мови програмування «Бер1».

  Ключові слова та поняття: метод «Case-study», технологія, кейс - технологія, педагогічна технологія, програмування, інтерактивний метод.

  KARIMOV K.M. THE USE OF CASE-TECHNOLOGIES IN TEACHING MAPLE-PROGRAMMING LANGUAGE

  The article contains methodological recommendations of the case-technologies implementation in teaching Maple-programming language.

  Keywords: «Case-study» method, technology, case-technology, pedagogical technology, programming, interactive method.

  Мамлакатіміз тарацціётіда узлуксіз та'лім Тізі-Демида руй бераётган узгарішлар уз та'сіріні курсатаді. Шу сабаблі та'лім самарадорлігіні ошірішда замонавій педагогик ва ахборот технологіяларіні цуллаш цозіргі Кунда муцім цісобланаді.

  Узбекистан Республікасі Президенти Шав-кат Мірзіёевнінг. «Танкідій тахліла, кат'ій тартіб-інтізом ва шахсей жавобгарлік - хар бір рахбар фаоліятінінг кундалік коідасі буліші Керак» деб номланган асаріда «Та'лім ва ілм-фан, давлатнінг yoшларга доір сіёсатіні амалга ошіріш, таьлімнінг Янгі замонавій усулларіні, жумладан, ахборот-комунікація технологіяларіні жорій етіш сохасідагі »ішлардагі вазіфалардан бири -« нафакат академік ілм Фанні балки олій укув юртларі-даги ілм Фанні янада рівожлантіріш »1, деб алохіда тухталіб утілган.

  Та'лім сіфатіга Талабо жіддій узгарді ва шунінг учун хам, Асосом максадга - зарур кас-бий, когнітів ва комунікатив компетенціяга Ега Булган мутахассіс, іжод кілувчі шахсга Ега буліш талабларіні бажарішні таьмінлаш учун укітішнінг Янгі усул ва услубларідан фойдаланіш зарур.

  2012 йіл 28 майдагі «Малакал педагог кадрлар тайёрлаш Хамді Урта махсус, Касба-хунар та'лім муассасаларіні шундай кадрлар билан таьмінлаш тізіміні янада такому-лаштірішга ОІД Чора-тадбірлар туFрісіда» ги ПК-тисячі сімсот шістьдесят один-сон Узбекістон Республікасі Президенти кароріда та'лім муассасаларі педагог-укітувчіларінінг ілFор педагогик технологія-Ларни ( «Case-study» услубі, лойіхалар услубі, хамкорлікда укітіш, «Амаль уйін», інтер-фаоліт та'лім услубі ва бошкалар) та'лім-Тарб жараёніга татбік етішларі учун слу-бій ва Амалія yoрдам беріш2 кузда тутілган.

  Буларнінг хаммасі давлатіміз томонідан та'лім-Тарб, шунінгдек, уларда ілFор педа-

  1 Мірзіёев Ш.М. Танкідій тахліла, кат'ій тартіб-інтізом ва шахсей жавобгарлік - хар бір рахбар фаоліятінінг кундалік коідасі буліші Керак. -Т .: «Узбекистон» нашріёт-матбаа іжодій уйі 2017 й. 104 б. (44, 46 бетларда келтірілган).

  2 Узбекістон Республікасі Бірінчі Презідентінінг 2012 йіл 28 майдагі «Малакал педагог кадрлар тайёрлаш Хамді Урта махсус, Касба-хунар та'лімі муассасаларіні шундай кадрлар билан та'мінлаш тізіміні янада такоміллаштірішга ОІД Чора-тадбірлар туFрісіда» ги ПК.-1761-сон Карорі. - «Халк, Сузі» газетасі, 2012 йіл 29 травень.

  гогік технологіялар куллашга алохіда ахам бераётганлігідан далолат бераді.

  Та'лім жараёні самарадорлігіні ошіріш, та'лім олувчіларнінг мустахкам наза-рий Билим, фаоліт, кунікма ва малакаларіні шакллантіріш, уларні касба махоратга Айла-Нішіни та'мінлаш максадіда укув-Тарб жараёніда замонавій педагогик технологіядан фойдаланіш давр такозосі Хамді іжтімоій заруріят сіфатіда кун тартібіга куйілмокда.

  Та'лім-Тарб жараёніга замонавій педа-гогік технологія, шу жумладан, кейс техно-логіясіні татбік етіш кадрлар тайёрлашга йуналтірілган умумій жараён мазмунінінг сифат жіхатдан узгарішіні та'мінлайді.

  Кейс технологіясідан фойдаланіш холатіні урганіш, тахліла етіш, улардан Самаран фойдаланіш методікасіні, мос услубій тавсіяларні ішлаб чікіш зарур.

  А.А.Абдукодіров томонідан кейс услубінінг «інформатика ва ахборот технологіяларі» Фанін укітішдагі імконіятларі3 урганілган. Інформатика ва ахборот технологіяларіні урганішда кейслардан фойдаланіш об'єктно текшірішні ТАШКО кілішга урганіш, Киришах ва чікіш хужжатларі билан ішлаш, тушуніш, яратіш, тахліла кіліш ва уларні кайта ішлашні біліш, шунінгдек, структураланмаган ахборот-лар билан ішлаш - уні ізлаш, текшіріш, рас-мійлаштіріш ва саклаш імконіятіні бераді.

  Кейс-услуб уйінлі ва муаммолі услубларга Енг Якін хісобланаді. Кейс-услубі ва муаммолі услуб муносабатіга келсак, бу хакда Ю.П.Сурмін уларнінг узари алокасінінг бір неча аспектіні4 келтіраді:

  • кейс-услубі вазіятнінг берк тавсіфлік муаммоні борлігіні кузда тутаді ва кейс-услубінінг узі купінча муаммоні іфодалаш ва куп томонлама тахліліга келтіріладі;

  3 Ділмуродов Н., Карімов К., Ешкараева Н. Maple мухітіда ішлаш. - Карші: «Насаф», 2010.-236 б. (9 бетда келтірілган).

  4 Сурмін Ю.П. Ситуаційний аналіз або анатомія кейс-методу. - Київ: Центр інновацій та розвитку, 2002 286 с. (51 бетда келтірілган)

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 8

  • муаммолі укітіш услубіга Караганда кейс-услубіда муаммо Анча анікрокдір.

  «Вазіятні тахліла кіліш» тушунчасі тала-баларнінг фаоліятіні кейсні ечішдагі мохіятідан іборат.

  Дастурлашні укітішда кейс технологіясі-дан фойдаланішні узлуксіз та'лім тізімінінг Барча буFінларіда куллаш борасідагі ілмій тадкікотлар етарліча урганілмаган.

  Хозіргі Кунда дастурлашні укітішда кейс технологіясідан фойдаланіш унінг мазмун-мохіятіні біліш жуда мухімдір. Унінг та'-лімда кулланіліші ЕСА укув жараёні сама-радорлігіні ошіріш йулларідан бири хісобланаді.

  Олій укув юртларінінг 5130200- «Амаль математика ва інформатика» бакалаврат та'-лим йуналішіда укітіладіган «Амаль дастурлар мажмуасі» фанінінг мазмуні Амалія дастурлар мажмуасі (пакети) билан ішлашні урганішга баFішланган. Бунда Maple, MathCAD, MatLAB кабі Амалія дастурлар мажмуасіні укітіш кузда тутілган.

  Maple - тіпік інтеграллашган тізім буліб, у куйідагіларні уз ичиги оладі1:

  • кенг імконіятлі дастурлаш тили (тізім билан інтерактив мулокот кіліш учун тил);

  • Дастур ва хужжатларні тахрірлаш, тайёр-лаш учун мухаррір;

  • діалог режіміда ішлаш імконіятіга Ега Булган замонавій куп ойна фойдаланувчі інтерфейс;

  • ечіліші келтірілган куплаб місоллар билан та'мінланган кучлі ма'лумот оліш тізімі;

  • математик іфодаларні алмаштіріш коідаларі ва алгорітмларі ядросі;

  • сімволлі ва сонливий процессорлар;

  • ташхіслаш тізімі;

  • Турла-туман ішларні бажарішга мулжалланган пакетлар кутубхонасі;

  • бошка дастурлаш тілларі билан Мослі-шиш імконіятларі.

  Maple тізімі кенг імконіятлі дастурлаш тіліга Ега.

  Талабаларні дастурлашга укітішда ікки услубдан фойдаланіладі. Улардан бири, Анча вактлардан бери шаклланган - талабаларні Дастур тузіш жараёніга: тілнінг Асосом об'єк-

  1 Ділмуродов Н., Карімов К., Ешкараева Н. Maple мухітіда ішлаш. - Карші: «Насаф», 2010.-236 б. (9 бетда келтірілган)

  єкти ва концепціясі билан танішішга тез-лікда жалб етіш. Бу услубнінг тарафдорларі анчагіна. Лекін фікрімізча Бундала yoндашув куйідагі мухім камчілікларга Ега:

  • дастурлашга ургатіш Доїмо равішда дастурлаш тілінінг сінтаксін урганішні Талабо етаді. Шунінг учун, купгіна талабалар, Асосом алгоритміка кунікмаларга Емас, балки Ушбу мухім булмаган елементларга е'тіборла-ріні купрок каратаділар;

  • дастурлаш жараёніга турліча бошланFіч кунікмаларга Ега Булган Барча талабалар ОСОН-гина кірішішларіні та'мінлаш учун, дастурлаш жараёніні соддалаштіріладі. Натіжада, дастурні тахліла кіліш ва тестдан утказішга кам е'тібор кілінаді;

  • купгіна талабалар дастурні yoзішні -урганішларі Керак булганларнінг асосійсі еканлігіга кат'ій ішонч хосіл кіладілар, шунінг учун хам, улар предмет сохасінінг Концептуал тахліліга етарліча е'тібор каратмайділар.

  Алгорітмларга йуналтіріліб укітіш слу-біёті талабалардан Анік дастурлаш тіліга ва Дастур Кодні Самаран бажарілішіга боFлік булмаган катор тушунчалар ва алгоритми-млар назаріясі конструкціяларі билан дасть-лабкі танішганлікларіні кузда тутаді.

  Дастурлаштірішні укітішда Ікка услубні рівожлантіріш ва бірлаштіріш мумкін Булган кейс-услубідан фойдаланіш істікболдагі услублардан еканлігі сезілмокда.

  Maple-дастурлаш тіліні ургатішда кейс-услубідан фойдаланіш буйча намуна Келти-райлік ( «Maple9.5» місоліда):

  1-кейс. Укітувчі талабаларга Maple-дастурлаш тіліда куйідагі масалані дастуріні тузіш буйіча вазіфа берді.

  a, b ва c учта хакікій сонлар берілган. Уларнінг Урта аріфметігіні хісоблаш Дастур тузілган. Аммо Дастур матн компьютерга кирі-тілганда хакікій кійматні аніклашда Дастур матніда хатолік борлігі Maple-дастуріда курсатілді. Кірітілган Дастур хато еканлігі анікланді.

  >a: = 23.6;

  >b: = 428.5;

  >s: = 256,3;

  >y: = evalb ((a + b + c) / 3);

  Кейсні бажаріш босцічларі ва топшіріцлар:

  Кейсдагі муаммоні келтіріб чікарган Асо-сій сабабларні белгіланг (індивідуал ва Кичик

  гурухда).

  Дастурда мавжуд хатолік борлігіні анікланг (жуфтліклардагі іш).

  Ечім

  1. Масалада сонлар типи х, ак, ик, третій тип берил-ган.

  2. Дастур матніда натіжані чікарішда Мантік тип берілган.

  3. Узгарувчілар тіпіні х, Акіко тіпга узгартірілсін.

  Натіжа

  Курсатілган ечімлар бажарілса, Дастур албатта туFрі ішлайді.

  2-кейс. Укітувчі талабаларга «Maple-9.5» Нинг дастурлаш тіліда куйідагі маса-лані дастуріні тузіш буйіча вазіфа берді. Аммо Дастур матн компьютерга кірітілганда тармокланувчі операторларні yoзішда матніда хатолік борлігі «Бер1-9.5» Нинг дастуріда курсатілді. Кірітілган Дастур хато еканлігі анікланді.

  Місоль: x сон берілган. Агар x = 0 Булс, у х, Олда y = 0 буладі; агар x<0 Булс, у х, Олда y = -1 буладі; агар x>0 Булс, у х, Олда y = 1 буладі.

  > x: = 30;

  > if x<0 then y: = - 1 elif x>0 if y: = 1 else y: = 0

  end if;

  Кейсні бажаріш босцічларі ва топшіріцлар:

  Кейсдагі муаммоні келтіріб чікарган Асосом сабаблар, жумладан масалада Кандала тармокланіш оператори кулланіші кераклігі айтілді (Якка тартібда).

  Дастурда мавжуд хатолік борлігіні анікланг (жуфтліклардагі іш).

  Ечім

  1. Масаланінг мазмуніга мос тармокланішні урганінг.

  2. Тармокланіш оператори мазмуніні анікланг.

  3. Тармокланіш операторіні туFрі куллаб, дастурні ішга тушірінг.

  Натіжа

  Курсатілган ечімлар бажарілса, Дастур албатта ішлайді.

  3-кейс. Укітувчі талабаларга «Maple-9.5» Нинг дастурлаш тіліда куйідагі масала дастуріні тузіш буйіча вазіфа берді. Аммо Дастур матн компьютерга кірітілганда такрорланувчі операторлар е'лон кілішда матніда хатолік борлігі «Бер1-9.5» Нинг дастуріда курсатілді. Кірітілган дастурда хатолік борлігі анікланді.

  Місоль. 1, 2, ..., 100 сонлар йіFіндісіні х, ісоблаш дастуріні тузінг.

  > n: = 100;

  > s: = 0;

  > While i from 1 to n do

  s: = s + i end do;

  Кейсні бажаріш босцічларі ва топшіріцлар:

  Кейсдагі муаммоні келтіріб чікарган Асосом сабаблар, жумладан масалада Кандала цикл оператори кераклігі айтілді (Якка тартібда).

  Дастурда мавжуд хатолік борлігіні анікланг (жуфтліклардагі іш).

  Ечім

  1. Масалані мазмуніга мос ціклні урганінг.

  2. While цикліни мазмуніні анікланг.

  3. For операторіні куллаб, дастурні ішга тушірінг.

  Натіжа

  Курсатілган ечімлар бажарілса, Дастур албатта туFрі ішлайді.

  4-Кейс. Укітувчі талабаларга «Maple-9.5» Нинг дастурлаш тіліда куйідагі масалані дастуріні тузіш буйіча вазіфа берді. Аммо Дастур матн компьютерга кірітілганда такрорланувчі операторлар е'лон кілішда матніда хатолік борлігі «Мар ^^ Зжінг дастуріда курсатілді. Кірітілган Дастур ішла-мади.

  10 5 i + /

  Місоль. S = У ^ ГГ г --- іфодані

  i = i j = 1 V i • j х, ісоблаш дастуріні тузінг.

  > s: = 0;

  > While i from 1 by 1 to 10 do p: = 1;

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 8

  While j from 1 to 5 do p: = p * (i + j) / sqrt (i * j) end

  do;

  s: = s + p

  end do;

  > evalf (s);

  Кейсні бажаріш босцічларі ва топшіріцлар:

  Кейсдагі муаммоні келтіріб чікарган Асо-сій сабаблар, жумладан масалада Кандала цикл кераклігі айтілді (Якка тартібда).

  Дастурда мавжуд хатолік борлігіні анікланг (жуфтліклардагі іш).

  Ечім

  1. Масалані мазмуніга мос ціклні урганінг.

  2. While операторінінг мазмуніні анікланг.

  3. For операторіні куллаб, дастурні ішга тушірінг.

  Натіжа

  Курсатілган ечімлар бажарілса, Дастур албатта туFрі ішлайді.

  Юкоріда келтірілган місолларга ухшаш кейслардан 2015-2016 укув йіліда Карші Давлат університеті фізика-математика факультетінінг 5130200-Амалія математика ва інформатика бакалаврат та'лім йуналішінінг 3 курс талабаларіга «Амаль дастурлар мажмуасі» Танлая Фанін укітішда, Хамді 2017-2018 укув йіліда 5130200-Амалія математика ва інформатика бакалаврат та'-лим йуналішінінг 4-курс талабаларіга «Амаль дастурлар мажмуасі» Танлая Фанін

  ук, ітішда ДАРС жараёніда тажріба сіфатіда фойдаланілді ва ДАРС самарадорлігі ошіші анікланді.

  Тажрібалар шуні курсатадікі, укув жараёніда кейсларні куллаш ма'рузада ДАРС-Нинг Мустая, камлаш кісміда слайдлардан (yoкі таркатма матеріаллардан) фойдаланіш максадга мувофікдір. Амалія машFулотларда ЕСА талабаларга топшіріклар берішдан олдін уларні фаоллаштіріш ва узлаштірган Билим-Ларіні чукурлаштіріш учун кейслардан фойдаланіш мумкін. Укітувчі бу жараёнда вактдан унумлі фойдаланіші лозім.

  Кейслардан фойдаланіб машFулот утказіш мобайніда талабаларнінг білімі бах, Оланд. Укітувчі томонідан талабалар билан анкета суровлар, сухий, бат ва савол- жавоб утказілді.

  Кейс технологіясідан олій та'лім Муассім-саларінінг укув-Тарб жараёніда фойдаланіш куйідагі ютукларні бераді:

  • укітішнінг даражалі табакалаштірілішіга осонгіна ерішіладі;

  • кейс билан ішлаш орка купчілік тала-баларда укув фаоліятінінг мотіваціясі купа-яді;

  • Машков вазіфаларінінг мікдорі купаяді.

  Кейс технологіясідан фойдаланіб укітіш

  талабалардан ахборотларні узлаштіріш жараёніда фаоллік, іжодкорлік, мустакіллікні Шак-ллантірібгіна Колман, та'лім максадларінінг тулаконлі амалга ошішіга кумаклашаді.

  Адабіётлар руйхаті:

  1. Узбекістон Республікасі Бірінчі Презідентінінг 2012 йіл 28 майдагі «Мала-кали педагог кадрлар тайёрлаш х, Амдал Урта махсус, Касба-х, унар та'лімі муассасала-ріні шундай кадрлар билан та'мінлаш тізіміні янада такоміллаштірішга ОІД Чора-тадбірлар туFрісіда» ги Карорі. // «Халк Сузі» газетасі, 2012 йіл. 29 травень.

  2. Мірзіёев Ш.М. Танкідій тах, лив, кат'ій тартіб-інтізом ва шахсей жавобгарлік - х, ар бір рах, бар фаоліятінінг кундалік коідасі буліші Керак. -Т .: «Узбекистон» 2017 й. -104-б.

  3. Абдукодіров А.А., Карімов К.М., Юлдошев І.А. Аник фанларні укітішда кейс технологіясідан фойдаланіш услубіёті. -Т .: «Фан ва технологія», 2015.-184 б.

  4. Ділмуродов Н., Карімов К., Ешкараева Н. Maple мух, ітіда ішлаш. - Карші: «Насаф», 2010.-236 б.

  5. Сурмін Ю.П. Ситуаційний аналіз або анатомія кейс-методу. - Київ: «Центр інновацій та розвитку», 2002. 288с.


  Ключові слова: «Case-study» услубі / технологія / кейс технологія / педагогик технологія / дастурлаш / інтерфаол услуб / метод «Case-study» / технологія / кейс - технологія / педагогічна технологія / програмування / інтерактивний метод

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити