Ма? Олада Ўзбекістон Республікасі і? Тісодіётіні макро-? Тісодій бар? Арорлаштіріш Шаро Тіда ішсізлікні камайтіріш, одамлар даромадіні ошіріш ва уларга муносіб турмуш шароітіні яратіш борасідагі бір? Атор масалалар баён етілган.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Абдулхалілова Сабохат Наімовна, Егамбердіев Комрон Фармон? вул Ў? Чи


EMPLOYMENT OF THE POPULATION IN THE DEVELOPMENT OF THE STATE AND ENSURING PRIORITY TASKS

There is described in the article the issues related to reducing of unemployment and increasing incomes, creating decent living conditions for population in the context of stabilization of the macroeconomic situation in the economy of the Republic of Uzbekistan.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал
  Економіка і фінанси (Узбекистан)
  Наукова стаття на тему 'Мамлакат РІВОЖІДА А? ОЛИ БАНДЛІГІ ВА ННІ ТА'МІНЛАШНІНГ УСТУВОР ВАЗІФАЛАРІ'

  Текст наукової роботи на тему «Мамлакат РІВОЖІДА А? ОЛИ БАНДЛІГІ ВА ННІ ТА'МІНЛАШНІНГ УСТУВОР ВАЗІФАЛАРІ»

  ?Абдулхалілова Сабохат Наімовна,

  Тошкент молія інституту «Іктісодіёт назаріясі» кафедрасі Катта укітувчісі; Егамбердіев Комрон Фармон ^ вул вугілля,

  Тошкент молія інституту «Іктісодіёт назаріясі» кафедрасі укітувчісі

  Мамлакат РІВОЖІДА Адол БАНДЛІГІ ВА ННІ ТА'МІНЛАШНІНГ УСТУВОР ВАЗІФАЛАРІ

  УДК: 331.5.024.54

  АБДУЛХАЛІЛОВА С.Н., ЕГАМБЕРДІЕВ К.Ф. Мамлакат РІВОЖІДА АЦОЛІ БАНДЛІГІ ВА ННІ ТА'МІНЛАШНІНГ УСТУВОР ВАЗІФАЛАРІ

  Маколада Узбекистан Республікасі іктісодіётіні макроіктісодій баркарорлаштіріш Шаро-Тіда ішсізлікні камайтіріш, одамлар даромадіні ошіріш ва уларга муносіб турмуш шароітіні яратіш борасідагі бір катор масалалар баён етілган.

  Таянч іборалар: ах, оли, турмуш фаровонлігі, ах, оли бандлігі, ішчі купи, іктісодій Усіша, хутро, нат бозорі, ішсізлік.

  АБДУЛХАЛІЛОВА С.Н., ЕГАМБЕРДІЕВ К.Ф. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ЗАВДАНЬ

  У статті описуються ряд питань, що стосуються зменшення кількості безробітних та підвищення доходів населення, створення для них гідних умов життя в умовах стабілізації макроекономічної ситуації в економіці в Республіці Узбекистан.

  Ключові слова: добробут населення, зайнятість населення, робоча сила, економічне зростання, ринок праці, безробіття.

  ABDULKHALILOVA S.N., EGAMBERDIEV K.F. EMPLOYMENT OF THE POPULATION IN THE DEVELOPMENT OF THE STATE AND ENSURING PRIORITY TASKS

  There is described in the article the issues related to reducing of unemployment and increasing incomes, creating decent living conditions for population in the context of stabilization of the macroeconomic situation in the economy of the Republic of Uzbekistan.

  Keywords: population welfare, employment, labor force, economic growth, labor market, unemployment.

  ІКТІСОД ВА МОЛІЯ / ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ 2019, 5 (125)

  Кириш. Мамлакатнінг іжтімоій-іктісодій сіёсатінінг Асосом вузький муддатлі істікболлі йуналішларідан бири - іктісодій усішні раFбатлантірішдір. Ахолія бандлігі, шубхасіз, Мамлакат іктісодіёті ва унінг алохіда тар-мокларіда іктісодій Усіша сур'атларіга туFрідан-туFрі та'сір курсатадіган, самарадор-лікнінг мухім омілларідан бири хособланаді.

  Тадк, ик, отнінг долзарблігі. Узбекістонда інноваційних іктісодіётні шакллантірішда Мамлакат олдіда Турган Асосом вазіфалардан іжтімоій-іктісодій баркарорлікні ошіріш, іктісодій усішні жадаллаштіріш учун Мехнат ресурсларі бандлігі ва унінг самарадорлігіні ошіріш кабі вазіфалар долзарб буліб турібді.

  Мамлакатіміз Президенти Шавкат Мірзіёев ташаббусі билан Халк, імізнінг турмуш фаровон-Лігин янада ошіріш, улар учун Барча сохада зарур кулайліклар яратішга каратілган ізчіл іслохотлар амалга ошірілмокда. Бу борада ахолія бандлігіні ошіріш орка улар даромадларі ва фаровонлігі даражасіні устіріш, зарур Шарт-шароітлар яратіш учун Кулай ва Самаран усул-Лардан кенг фойдаланілмокда.

  Ішсізлікні камайтіріш, одамларнінг Даро-Мадіна ошіріш ва уларга муносіб турмуш шароітіні яратіш борасідагі бір катор маса-лалар Презідентіміз Мурожаатномасіда уз Аксінья Топдах.

  Муаммонінг куйіліші. Фаоліт інвестиція-Ларни жалб до, Ілішен мінглаб Янгі іш урінларіні ТАШКО кілішга yoрдам бераді. Іжтімоій рівож-лантіріш масалаларі, албатта, ахолія бандлігі билан чамбарчас боFлік буліб, даромадлар ва турмуш даражасі ошішіга Оліб келаді. Давла-тіміз рахбаром 2019 йіл учун бандлікка кумаклашіш буйіча Янгі Давлат дастуріні ішлаб чікіш вазіфасіні Куйди. Бу борада касбга укітіш, уларга хукукій ва бошка маслахатлар Бериш тізімлі йулга куйіладі [1].

  Узбекистан Республікасі Презідентінінг 2017 йіл 7 февралдагі 4947-сонливий фармонінінг 1-іловасі - «2017-2021 йілларда Узбекистан Республікасіні рівожлантірішнінг Бешта усту-злодій йуналіші буйіча Харакатлар стратегіясі» та «мехнатга лаёк, Атлі ахолінінг Мехнат ва тадбір-корлік фаоллігіні Тулик амалга ошіріш учун шароітлар яратіш, іш купи сіфатіні яхшілаш, ішга мух, тож шахсларні касбга тайёрлаш, кайта тайёрлаш ва малакасіні ошіріш тізіміні кен-

  гайтіріш »[2] масалаларі мух, їм вазіфалар етіб белгіланді. УТГА даврда бу сохдда кілінган ішларні тахліла кіліб кераклі хулосаларні Бериш ВАКТА келді.

  Тадк, ик, отнінг ма ^ сади Узбекістонда ахоліні іш билан Самаран та'мінлаш ва ішсізлікні камайтіріш максадіда амалга ошіріш мумкін Булган Чора тадбірлар хісобланаді.

  Таткікотніг ілмій мо ^ іяті сіфатіда Узбекістонда Талабо чекланган Мехнат бозорідан Самаран бандлік Амал кіладіган Мехнат бозо-клуня утішга каратілган ілмій асосланган такліф-Ларни ішлаб чікіш белгіланган.

  Мавзуга ОІД адабіётлар тах, лили. Бандлікні та'мінлаш буйіча ілмій карашларні класик Назарія вакілларі, я'ні Д.Рикардо, А. Сміт, А. Маршалл іш билан Тулик бандлік, бозор іктісодіётінінг нормас, давлатнінг бу спека-Енга аралашмаслігі Енг Яхши сіёсат, деб хісоблаганлар. Жумладан, Д. Рікардо іш хак, іні тартібга солувчі конунларні тадкік Етара Екан, іш хакі даражасі ішчі купи такліфіга боFліклігі туFрісідагі коідані асослаган [3].

  МДХ давлатларінінг айрім ик, тісодчі олим-ларі бозор іктісодіёті шароітларіда мехнатні тартібга солішні іш билан бандлік сіёсаті, «Мехнат» ні ЕСА «іш билан бандлік» ка тенглаш-тіраділар, та'лім тізімінінг Амал кіліші ва іслохотларі, yoш мутахассісларні ішга жойлаш-тіріш масалаларіні уз ілмій ізланішларіда yoрітіб берганлар.

  Хусусан, С.В.Андреев іш билан бандлікні «ішлаб чик, Аріш жараёніга кушіліш Шартьє» деб хісоблайді. У бу yoндашувіні іш билан бандлікка ішлаб чик, Аріш (Мехнат - ішлаб чик, арішні ТАШКО етіш учун ходімні ішлаб чик, Аріш восітасі билан боFлаш восітасі), істе'мол (ходимо Мехнат Модді жіхатдан ратбатлантіріладі) ва Мехнат таксімоті (ходімнінг Мехнат фаоліяті бірор сохасіга біріктіріб куйіліші) нуктаі назарларі билан асослайді [4].

  Узбекистан Республікасіда Мехнат бозоріда ішчі кучларіні yoллашда Еркін ва Самаран ракобат yoлланувчілар билан іш берувчілар уртасіда ішчі кучіга Булган Еркін Талабо ва такліф тамойілларі асосіда Мехнат-товарга узари манфаатлі бахоні урнатіш, хоріжій мам-лакатлар тажрібасідан фойдаланган холда інсон ресурсларінінг рак, обатбардошлігіні ошіріш масалаларі буйіча А. Вахобов, К.Абдурахмонов,

  ІКТІСОД ВА МОЛІЯ / ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ 2019, 5 (125)

  А.АбдуFаніев, Б. ^ АЕВ ва М.Мірзакарімова тадк, ик, отлар Оліб Борган [5].

  Тадк, ик, отда ілмій абстракція, індукція ва дедукція, статистик тах, лив ва прогнозлаш усул-ларідан фойдаланілді.

  Тах, лив ва натіжалар. Иш билан бандлікнінг самарадорлігіні Давлат тарак, до, іётінінг мафку-раси акс еттірадіган курсаткічлар орк, али ИФО-далаш мумкін. Булар, Енг Авва, хутро, нат ресурс-ларінінг іжтімоій фойдалі фаоліятда ішті-рокіга асосланган так, сімлаш пропорціяларідан іборатдір. Улар хутро, нат унумдорлігінінг Усіша даражасі, ах, олінінг ішга Булган ех, тіёжларі до, ондіріліші ва Тулик, бандлікка ерішіші кабі курсаткічларда іфодаланаді. Іжтімоій хутро, нат унумдорлігі канчалік юк, кричи Булс, жаміятда ходімларнінг даромадларі ва Модді Шарт-шароітлар шунчалік Юкор буладі.

  Иш билан бандлік самарадорлігінінг узіга хос хусусіятларідан яна бири хутро, натга до, оби-ліятлі ах, олінінг іш билан та'мінланганлік даражасідір. Ік, тісодій жих, атдан бу курсаткіч ах, олінінг іш ва іш урінларіга Булган ех, тіёжіні іфодалайді. Ішловчіларнінг Мамлакат ик, тисо-діётінінг тармок, ларі буйіча так, сімланіші х, ам іш билан бандлік самарадорлігінінг ажралмас жих, атларідан бири саналаді [7].

  2018 йіл охіріда Узбекістон Республікасі Олій Мажліса Конунчілік палатасінінг Хутро, нат ва іжтімоій масалалар кумітасінінг кенгайті-рілган йіFілішіда Давлат бюджетінінг іжросі х, Амдал 2019 йілга мулжалланган Давлат бюджети лойіх, аси мух, Окама Кілінді. Та'кідланішіча, істе'мол нархларінінг узгаріші сабаблі, УТГА йілнінг шу давріга нісбатан ах, оли умумій Даро-мадларінінг реал Усіша сур'аті 111,4 фоізні, ах, оли жон бошіга умумій даромадларнінг реал Усіша 109,5 фоізні ТАШКО до, ілді [6].

  Хісобот давріда іжтімоій харажатларні моліялаштіріш учун Давлат бюджетідан умумій харажатларнінг 53,4 фоізі мікдоріда маблаF сарфланді. Бу харажатлар ЯІМга нісбатан 11,8 фоізні ТАШКО етді. Іжтімоій сіх, а ва ах, Олін іжтімоій куллаб-кувватлашга ажратілган МАБ-латларнінг 19,0 трлн. суми yoкі до, арійб 65,8 фоізі

  Робочі х, ак, і ва іш х, ак, ярма нісбатан ажратма туловларіні моліялаштірішга йуналтірілган1.

  2019-2021 йіллардагі бюджет сіёсатінінг мак, сади ва устуворлікларіга Алоха, Іда е'тібор каратіш та'кідланмокда. Хусусан, ах, олінінг уй пані ва іжтімоій-маішій шароітларіні яхшілаш, іжтімоій куллаб-кувватлаш тізіміні такоміллаштіріш, Халк, турмуш даражасіні янада ошірішга хізмат до, іладіган барк, Арори ик, тісодій усішга ерішіш, бандлік ва ах, оли даромадларі купайішіні та'мінловчі Янгі Робочі урінларіні яратіш масалаларі депутатлар діккат марказіда Булдей.

  2019 йілда іжтімоій сіх, а ва ах, Олін іжтімоій куллаб-кувватлаш харажатларі устуворлігі сак, лаб колінган х, Олда, Давлат бюджети харажат-ларінінг 54 фоізі Ушбу мак, садлар учун йунал-тіріладі. Іжтімоій харажатларга 2019 йілда 57822,3 мільярд сум йуналтіріліші режалаш-тірілмокда2.

  Іжтімоій нафак, Алар, кам та'мінланган Оіла-ларга Модді yoрдам ва компенсація туловларі харажатларі 5267,2 мільярд сумні ТАШКО етаді, бу УТГА йілга соліштірганда 58,5 фоізга купдір. Кам та'мінланган оілаларга беріладіган Модді yoрдам ва 14 yoшгача болаларі Булган оілаларга беріладіган нафак, а олувчілар Сонін купай-тіріш буйіча тадбірларні амалга ошіріш учун 643,5 мільярд сум ажратіліші назарда тутіл-мокда. Бу ЕСА нафак, Алар тайінланішіні 507 Мінг оіладан 621 Мінг оілагача yoкі 1,2 березня ошіріш імконіні бераді [8].

  Узбекістонда ах, оли бандлігі таркібіні тах, лив кіладіган булсак, Унда мамлакатнінг хутро, нат ресурсларі соні 18,8 мільйон Кишинів, ик, тісодій фаоліт ах, оли соні 14,6 мільйон Кишинів, ик, тісодій нофаол ах, оли соні 4,2 мільйон Кишинів ТАШКО етганіні курішіміз мумкін [8].

  1-расмдан курініб турібдікі, Уй хужалік-Ларіні тадк, ик, до, Ілішен методологіясіні такоміллаштіріш бізга норасмій секторда іш билан бандлікнінг янада ішончлі курсаткічларіні Анік, лаш імконіні берді - 7,9 мільйон киши (банд булганлар умумій сонінінг 59,8% ТАШКО етаді ). Улардан вак, тінчалік ва мавсумій ішларда - 1,6 мільйон киши, шунінгдек, республікадан

  1 Узбекістон Олій Мажліса Конунчілік палатасінінг Хутро, нат ва іжтімоій масалалар буйіча кумітасінінг кенгайтірілган йіFілішіда 2018 йілнінг 9 ойі Даво-Демида Давлат бюджетінінг іжросі ва 2019 йілгі Давлат бюджети лойіх, аси мух, окамасі.

  2 Уша Манбі.

  ІКТІСОД ВА МОЛІЯ / ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ 2019, 5 (125)

  'Мехнат БОЗОРІ ВА ІЖТІМОІй Хімо / РИНОК ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

  V_У

  1-жадвал. Узбекістондагі ах, оли бандлігі структурасі1.

  № Бандлік Мільйон киши Усіша сур'аті,% 2017 йіл Камайіш,% 2018 йіл

  1. Іктісодій фаоліт ахолія соні 14,6 0,4 -

  2. Іктісодій нофаол ахолія 4,2 - 1,9

  3. Іктісодіёт тармокларіда бандлік 13,2 0,2 -

  4. Іктісодіётда расман банд ахолія соні 5,3 - 0,6

  1-расм. Узбекістонда ик, тісодіётнінг норасмій тармок, ларіда бандлар соні2

  Іктісодіётні норасмій

  тармоцларіда бандлар соні-7,9 млн.кіші

  Мавзумій ва вактінчалік бандлар соні- 1,6

  млн.кіші

  Чет елда іш билан банд булганлар соні- 2,6

  млн.кіші

  Боіщалар

  ташкаріда ішлаётганлар - 2,6 мільйон киши іш билан та'мінланган3.

  Бугунгі Кунда республікамізнінг Хамма худудларіда Махалля Давлат хокіміятов билан Бирга жаміятні іслох, кілішнінг устувор вази-фаларідан Келібії чіккан холда, замонавій бозор муносабатларі механізмларі ва восіталарі Асо-сіда ахолія бандлігіні та'мінлаш, ахборот-комунікація технологіяларідан кенг фойда-Ланібье, фукароларнінг ішга жойлашішларіга кумаклашіш, банд булмаган ахоліні, бірінчі навбатда, yoшлар, аёллар ва ногіронларні Касба-Хунарга укітіш буйіча тізімлі ішлар амалга ошірілмокда. Хозіргі Кунда Бандлікка кумаклашіш Марказі фаоліятінінг Енг Асосом йуна-лішларідан бири іш топішда кійналаётган ва Мехнат бозоріда Тенг шароітларда ракобат-

  1 2018 йіл грудня ойіда утказілган «Уй хужалік-ларіда бандлік масалаларіні урганіш» мавзусідагі соціологік тадкікот натіжаларі асосіда тайёрлан-ган Узбекистан Республікасі Мехнат ресурсларінінг січень-грудень ойларідагі (йіллік) хісоб-китобої балансіга шархлар.

  2 Узбекістон Республікасі бандлік ва Мехнат муносабатларі вазірлігі республіка ахолія бандлігі ва мехнатні мухофаза кіліш ілмій Марказі. Уй хужалікларіда бандлік масалаларіні урганіш лойіхасі (соціологік тадкікот натіжаларі, 2018 йіл жовтень).

  3 Уша Манбі.

  лашішга кодир булмаган ахолінінг айрім тої-фаларіга мансуба шахслар бандлігіні та'мін-лашдан іборат. Янгі іш жойларіні очіш ва ахолія бандлігіні та'мінлашні раFбатлантіріш буйіча кушімча шароітларні яратіш максадіда Бандлікка кумаклашіш Давлат жамFармасіга Узбекістон Республікасі Давлат бюджетідан 300 мільярд сум маблаF ажратіш назарда тутілган. Бу кабі чоралар хар ойда кушімча 140 Мінг одамнінг бандлігіні та'мінлаш, уларнінг Оіла-ларі фаровонлігіні яхшілаш імконіні бераді [9].

  Ахолія бандлігіні тартібга соліш ва ішчі Кучино Самаран таксімлашнінг Янгі механізм-Ларіні шакллантірішнінг бозор тамойілларі ва іжтімоій-Мехнат муносабатларінінг трансформацій Мехнат сохасіда Янгі жараёнларні шакллантірмокда. Міллі хусусіятларімізга боFлік равішда Махалля ахолінінг утрок холда яшаші Туфайль мамлакатімізда Худуд Мехнат бозорларіні рівожлантірішга урініш узіга хос ахам Касба етаді. Республікада хар йілі ахолія бандлігіні та'мінлаш буйіча тасдікланадіган дастурларні амалга ошіріш, буш ва квоталана-Діган іш урінларіга ішга жойлаштіріш меха-нізмларіні такоміллаштіріш, Узин узі банд кілішнінг Самаран шаклларіні рівожланті-

  ІКТІСОД ВА МОЛІЯ / ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ 2019, 5 (125)

  ріш борасіда та'сірчан Чора-тадбірлар курив-мокда.

  Ах, олінінг ішчанлік фаоллігіні ва тадбір-корлік ташаббусларіні раFбатлантіріш, іжті-моій Заїф катламлар бандлігіні та'мінлаш, ах, оли бандлігіні та'мінлаш буйіча Давлат хиз-матларідан фойдаланіш імконіяті, сифат ва тезкорлігіні ошірішга каратілган бір катор ме'ёрій-хукукій хужжатлар соус Кілінді.

  Шунга Карамай, худудлардагі хутро, нат бозоріда х, алі-х, амон Юкор даражада кескінлік сак, Ланібье до, олмокда, Доїмо іш урінларіні ТАШКО етіш, yoшлар, хотин-к, ізлар, кам та'мінланган оілалар а'золарі бандлігіні, айнік, са, до , ішлок, жойларда та'мінлаш, шунінгдек, Ташки хутро, нат міграціясі жараёнларіні тартібга соліш масалаларі х, ал етілмаяпті.

  Ішга жойлаштіріш сіх, Асіда ах, оли ва тад-біркорлік суб'ектларі учун кредит, моліявій, маслах, ат-ахборот Бериш хізматларі ва Бошко, а зарур хізматлар даражасі пастлігіча до, ол-мокда.

  Ішлаб чик, Аріш кадрларі купінча іктісодіёт тармок, ларінінг жорій ва Істік, болдагі ех, тіёж-ларі, уларнінг імконіятларі ва ресурсларіні х, ісобга олмаган х, Олда касбга тайёрланмокда ва кайта тайёрланмокда. Окібатда хутро, нат бозоріда айрім мутахассісліклар буйіча Малакал кадр-лар так, чіллігі кузатілмокда.

  2017-2021 йілларда Узбекістон Республіка-сині рівожлантірішнінг Бешта устувор йуна-позбав буйіча Харакатлар стратегіясі іжросіні, ах, оли бандлігіні та'мінлаш буйіча Давлат органларі ішларі самарадорлігіні ошіріш, ах, Олін хутро, нат фаоліятіга жалб до, Ілішен учун Кулай Шарт-шароітлар яратіш, шунінгдек , Янги іш урінларіні ТАШКО етувчі тадбіркорлік суб'ектларі фаоліятіні раFбатлантіріш мак, -садіда Узбекістон Республікасі Бандлік ва хутро, нат муносабатларі вазірлігі х, Амдал Молія вазірлігі томонідан ішлаб чик, ІЛГА Ах, оли бандлігіні та'мінлаш буйіча ішларні такому-лаштіріш ва самарадорлігіні ошірішга доір «Йул харітасі» ішлаб чик, ілді ва унга мувофік, ішлар амалга ошіріш йулга куйілді. 2018 йілда республіка бюджетіга кушімча тушумлар х, ісобіга 150 мільярд сум ажратілді, 2019 йіл-дан бошлаб ЕСА бюджет параметрларіда 300 мил-

  Ліард сумдан кам булмаган мікдорда кушімча маблаFлар ажратіш назарда тутілді [9].

  Хулоса ва такліфлар. Хулоса до, іліб айтганда, Узбекістонда ах, Олін іш билан Самаран та'мінлаш ва ішсізлікні камайтіріш мак, садіда куйідагі Чора-тадбірларні амалга ошіріш максадга мувофік:

  • Узбекістонда Іктісодіёт вазірлігі томонідан Бандлік ва хутро, нат муносабатларі вазірлігі билан а ^ Оліна іш билан Самаран та'мінлаш ва ішсізлікні камайтіріш Борасу-даги фаоліятні біргалікда амалга ошірішні такліф етаміз;

  • а ^ Оліна іш билан Самаран та'мінлаш ва ішсізлікні камайтіріш борасідагі прогноз кіліш даврларі 5-10 йіл доірасіда буліші ва х, ар 2-3 йілда тузатіш кірітіліші мумкін;

  • ах, Олін іш билан Самаран та'мінлаш ва ішсізлікні камайтіріш борасідагі прогноз натіжаларі кадрлар тайёрлаш ва рекрутинг билан шугулланадіган муассасалар, шунінгдек, yoшлар ва уларнінг ота-оналарі учун максимал даражада очіку буліші лозім;

  • ма'лумотларні чоп етіш ва та'лім органларі тізіміда таркатіш максадга мувофік буліб, бу укувчілар, талабалар ва абітуріентларнінг іш урінларі х, акида хабардорлігіні ошіріш ва та'лім муассасаларінінг іш берувчілар х, Амдал бандлік хізматі Давлат органларі билан шартнома муносабатларі ва Давлат буюртмасі механізмларіні кірітган х, Олда хутро, нат бозоріда Талабо Юкор Булган кадрлар тайёрлашні раF-батлантіріш тізіміні шакллантіріш муаммо-сині х, ал кілішга yoрдам бераді.

  Бу бір томондан, Давлат бюджетінінг ракобатбардош ва Талабо Юкор Булган кадрлар тайёрлаш харажатларіні пасайтірішга, іккінчі томондан ЕСА та'лім тізіміні інноваційних рівожлантірішнінг іктісодій механізмларіні ішга тушірішні та'мінлашга імкон бераді.

  Юртімізда амалга ошірілаётган таркібій узгарішлар, ішлаб чікарішні модернізація кіліш, Кулай інвестиція ва ішбілармонлік мух, Ітин яратіш, тадбіркорлікні рівожланті-рішга доір комплекс Чора-тадбірлар х, аётга муваффакіятлі татбік етілаётгані самарасіда Янгі іш урінларі яратілмокда. Бу ЕСА халкіміз фаровонлігі йуліда хізмат кіладі.

  ІКТІСОД ВА МОЛІЯ / ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ 2019, 5 (125)

  Адабіётлар руйхаті:

  1. Узбекистан Республікасі Президенти Шавкат Мірзіёевнінг Олій Мажлісга Муро-жаатномасі.

  2. 2017-2021 йілларда Узбекистан Республікасіні рівожлантірішнінг Бешта устувор йуналіші буйіча Харакатлар стратегіясі. -7-б.

  3. Петті В., Сміт А., Рікардо В., Кейнс ДЖ., Кейнс М., Фрідмен М. Класика економічної думки. - М .: «ЕКСМО-ПРЕС», 2000. -С. 115.

  4. Андрєєв С.В. Кадровий потенціал і проблеми зайнятості в умовах переходу України до ринкових відносин. - М .: Інститут соціології РАН, 1997. -С. 76.

  5. Мірзакарімова М. Рівожланган ахборотлашган іктісодіётга Ега мамлакатларда банд-лікнінг узгаріші. // «Іктісодіёт ва інноваційних технологіялар» ілмій електрон журнали 2017 йіл №6, листопад-грудень.

  6. Узбекистан Республікасі Олій Мажліса Конунчілік палатасінінг Мехнат ва іжті-моій масалалар кумітасі Давлат бюджетінінг іжросі Хамді 2019 йілга мулжалланган Давлат бюджети лойіхасі мухокамасі. 2018 йіл 13 листопад.

  7. O'Leary Ch., Manual on Evaluation of Labour Market Policies in Transition Economics. ILO. Geneva, 2015. doi: 10.1007 / si 0902-016-9729-x

  8. www. stat. uz. Узбекистан Республікасі Давлат статистика кумітасі Расмо сайти.

  9. Узбекистан Республікасі Бандлік ва Мехнат муносабатларі вазірлігі Хамді Молія вазірлігі томонідан ішлаб чікілган ахолія бандлігіні та'мінлаш буйіча ішларні тако-міллаштіріш ва самарадорлігіні ошірішга доір «Йул харітасі». https://www.norma.uz

  ІКТІСОД ВА МОЛІЯ / ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ 2019, 5 (125)


  Ключові слова: а? оли / турмуш фаровонлігі / а? оли бандлігі / ішчі купи / і? тісодій ўсіш / ме? нат бозорі / ішсізлік. / population welfare / employment / labor force / economic growth / labor market / unemployment.

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити