Ма? Олада корпоратив солі? Ларнінг Мамлакат і? Тісодій тара ?? іётідагі ўрні ва а? Аміяті атрофліча тад? І? етілган. шунінгдек, мамлакатімізда корпоратив солі? Ларни режалаштірішні такоміллаштіріш бўйіча хоріжій давлатлар тажрібасіні ўрганіш асосіда хулоса ва такліфлар ішлаб чи? ІЛГА.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Боїв Бекзоджон Жўра? вул Ў? Чи, Аманова Шахнозахон Хайрулла? ізі


THE PRACTICE OF FOREIGN COUNTRIES IN THE IMPROVEMENT OF PLANNING CORPORATE TAXES IN OUR COUNTRY

There is analyzed in the article role and importance of corporate taxes in the economic development of the country. Moreover, there proposals for improvement of corporate tax planning in our country are given based on the experience of foreign countries.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал
  Економіка і фінанси (Узбекистан)
  Наукова стаття на тему 'Мамлакат корпоратив СОЛІ? Ларін РЕЖАЛАШТІРІШНІ ТАКОМІЛЛАШТІРІШДА ХОРІЖІЙ ДАВЛАТЛАР ТАЖРІБАСІНІНГ А? АМІЯТІ'

  Текст наукової роботи на тему «Мамлакат корпоратив СОЛІ? Ларін РЕЖАЛАШТІРІШНІ ТАКОМІЛЛАШТІРІШДА ХОРІЖІЙ ДАВЛАТЛАР ТАЖРІБАСІНІНГ А? АМІЯТІ»

  ?Боїв Бекзоджон Журацул вугілля,

  Тошкент молія Інститути укітувчісі; Аманова Шахнозахон Хайрулла цізі,

  Тошкент молія Інститути магістрантів

  Мамлакат корпоратив СОЛІКЛАРІНІ РЕЖАЛАШТІРІШНІ ТАКОМІЛЛАШТІРІШДА ХОРІЖІЙ ДАВЛАТЛАР ТАЖРІБАСІНІНГ А ^ АМІЯТІ

  УДК: 336.221

  БОЕВ Б.Ж., Аманова Ш.Х. Мамлакат корпоратив СОЛІ ^ Ларін РЕЖАЛАШТІРІШНІ ТАКОМІЛЛАШТІРІШДА ХОРІЖІЙ ДАВЛАТЛАР ТАЖРІБАСІНІНГ АЦАМІЯТІ

  Маколада корпоратив солікларнінг Мамлакат іктісодій тараккіётідагі урни ва ах, аміяті атрофліча тадк, ик, етілган. Шунінгдек, мамлакатімізда корпоратив Соліком, Ларни режалаштірішні такоміллаштіріш буйіча хоріжій давлатлар тажрібасіні урганіш асосіда хулоса ва такліфлар ішлаб чікілган.

  Таянч іборалар: Харакатлар стратегіясі, ик, тісодіёт, корпоратив Соліком ,, Соліком, юки, капітал х, Аракаті, Соліком, Ларни режалаштіріш, інвестиційних пр жозібадорлік, ЯІМ, інвестиція.

  БОЕВ Б.Ж., Аманова Ш.Х. ЗНАЧЕННЯ ДОСВІДУ ЗАКОРДОННИХ КРАЇН В ВДОСКОНАЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ КРАЇНИ

  У статті детально розглянуті роль і значення корпоративних податків в економічному розвитку країни. Також на підставі вивчення досвіду зарубіжних країн зроблено висновки і рекомендації щодо поліпшення планування корпоративних податків в нашій країні.

  Ключові слова: Стратегія дій, економіка, корпоративні податки, податкове навантаження, рух капіталу, планування податків, інвестиційна привабливість, ВВП, інвестиції.

  BOYEV B.J., AMANOVA SH.X. THE PRACTICE OF FOREIGN COUNTRIES IN THE IMPROVEMENT OF PLANNING CORPORATE TAXES IN OUR COUNTRY

  There is analyzed in the article role and importance of corporate taxes in the economic development of the country. Moreover, there proposals for improvement of corporate tax planning in our country are given based on the experience of foreign countries.

  Keywords: strategy of action, economy, corporate tax, tax burden, capital movement, tax planning, attractiveness of investment, GDP, investment.

  Кириш. Жахон іктісодіётідагі інтеграція-лашув жараёнларінінг кучайіб боріші куп жіхатдан корпоратив тузілмаларда юзага Кела-Діган Соліком муносабатларіга бевосіта боFлік. Корпоратив моліяні бошкарішда фаоліятні хоріжій давлатларда ТАШКО етіш билан боFлік карорлар Айнан Соліком оміліні хам хісобга ОЛГА холда соус кілінаді ва капітал харакатланіші Соліком юки даражасідан Келібії чіккаді. Бунда інвесторлар мамлакатларда Соліком муносабатла-рінінг амалдагі холатіні Dоing Businеss (Жахон банки), Раутд Тахе $ (РГАУ $ іо1егхаі $ кірег $ ва Жахон банки гурухі) хісоботларі асосіда тахліла кіладілар1.

  Мустакіллік йілларіда республікамізда біз-несні рівожлантіріш ва корпоратив тузілмалар моліявій-хужалік фаоліятіні раFбатлантірішга каратілган Соліком тізімі шакллантірілді. Бунда Соліком Юкина камайтіріш максадіда Соліком конун-чілігіні такоміллаштіріб боріш, Соліком Тізі-міні соддалаштіріш кабі масалаларга устувор даражада е'тібор каратілді. 2017-202l йілларда Узбекистан Республікасіні рівожлантірішнінг Бешта устувор йуналіші буйіча Харакатлар стра-тегіясіда «Соліком Юкина камайтіріш ва солікка тортіш тізіміні соддалаштіріш сіёсатіні Давом еттіріш, Соліком ма'муріятчілігіні тако-міллаштіріш ва тегішлі раFбатлантірувчі Чора-Ларни кенгайтіріш» масаласі алохіда белги-ланді2.

  Мавзуга ОІД адабіётлар тах, лили. Корпоратив солікларні режалаштіріш масалаларі хоріжій ва республікаміз іктісодчі олімларі Томо-нидан Оліб борілган тадкікотлар, ілмій асарлар, рісолалар ва маколаларда хам уз Аксінья топган. Хусусан, І.І.Бабленкова: «... асліда корпоратив солікні режалаштіріш Корхонен фаоліятіні амалдагі конунчілікні бузмасдан ма'лум муд-дат давоміда Соліком мажбуріятларіні мінімал-лаштірішнінг бір Йулі сіфатіда ТАШКО етіш демакдір», дея та'кідласа3, Р.Г.Міхайлян «.. . солікні режалаштіріш Корхонен фаоліятіні режалаштіріш жараёнінінг ажралмас кісмідір

  1 Elimirzаyеv S.E. Kоrpоrаtiv тоПуагн bоshqаrishdа suliq munоsаbаtlаrini semereli tsshkil 6tish mаsаlаlаri. Mоnоgrаfiyа. - T .: «Iqtisоd-mоNyа» 2017.

  2 Узбекістон Республікасі Презідентінінг 2017 йіл 7 февралдагі «Узбекистон Республікасіні янада рівожлантіріш буйіча Харакатлар стратегіясі т ^ рісіда» ги ПФ-4947-сон Фармон.

  3 Бабленкова І.І. та ін. Прогнозування та планування в оподаткуванні. Підручник. - М .: «Економіка», 2009.

  ва туFрі фаоліятнінг режалаштіріліші орка бошкаріш корхоналар кераклі ішлаб чікаріш ва моліявій фаоліт билан шугулланішіга імкон яратаді, натіжада солікка тортішні мінімаллаштірішга Оліб келаді. Албатта, солікларні режалаштіріш компанія фаоліятіні режалаштіріш жараённінг ажралмас Кісмая хісобланаді », дея ФІКР білдірса4, Е.С.Вілкова« Соліком режалаштірішні кенгрок тушунча сіфатіда ажратіш Керак », деб хісоблайді5. Б.Тошму-родовий Хамді С.Елмірзаев фікрларіга кура, «... солікларні режалаштіріш ташкілотнінг умумій максадідан Келібії чіккан холда факатгіна Соліком туловларіні камайтірішга йуналтіріл-майду, Бунду Соліком туловларіні камайтірішга каратілган Чора-тадбірлар солікларні Режан-лаштірішнінг бір Кісмая сіфатіда е'тіборга олінаді» , деб та'кідлашаді6.

  Тахліла ва натіжалар. Хеч кімга сир емаскі, соліклар Давлат бюджетінінг Асосом даромад манбаідір. Соліком Юкина ізчіллік билан камайтіріш, Соліком соліш тізіміні соддалаштіріш ва Соліком ма'муріятчілігіні такоміллаштіріш іктісодіётні Жадан рівожлантіріш Хамді мам-лакатнінг інвестіціявій жозібадорлігіні Яхши-лашнінг Енг мухім шартларі хісобланаді. Шунінгдек, мамлакатда Амал кілаётган Соліком конунчілігі бевосіта ва білвосіта худуднінг інвестиційних пр жозібадорлігіга та'сір етаді, айнікса корпоратив соліклар чет ел інвестор-Ларіні бірінчі навбатдагі кізікішларідан бірідір. Корпоратив Соліком жісмоній шахслар соліFідан (personnel tаx) фарклі равішда, юри-дик шахслар (масалан, компанія ва акціядорлік жаміятларі) фаоліяті билан боFлік Булган соліклар хісобланаді. Бу Соліком тури компаніянінг тіжорат операціяларідан келган даромад-ларі ва компаніянінг бошка кірімларі, шунінгдек, компаніяларнінг узари кушіліб кетішідан олінган даромадні хам камраб оладі. Солікні режалаштіріш - хужалік юрітувчі суб'ектлар-Нинг Соліком сіёсатіні амалга ошірішда Кулла-ніладіган Чора, усул ва восіталар Хамді корпо-

  4 Міхайлень Р.Г. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Податкове планування». - Архангельськ: Арханг. держ. техн. ун-т, 2009. -С. 47.

  5 Вилкова, Е.С. Податкове планування в 2 т. Том 2: підручник для вузів, 2016.

  6 Tushmuruduvа В., Elmirzаyеv S. Кофога ^ sdiq mеnеjmеnti. O'quv q ^ l ^ nir ^. - T .: «Mumtoz s ^ z», 2012.

  ратів солікларні бошкарішнінг яхліт тізімі-дир. Соліклар сіёсатінінг максаді солікларні оптімалллаштіріш, Соліком туловчінінг Соліком Юкина камайтірішга ерішішні англатаді1.

  Корпоратив солікларні режалаштіріш Амал-даги Соліком конунчілік ва корпоратив рівожлан-тіріш стратегіясіга мувофік іктісодій ва моліявій фаоліятні тартібга солішдан іборат Булган жараёндір. Ушбу жараён, шунінгдек, таш-кілотнінг молія-хужалік фаоліяті сіх, асідагі карорларні бах, олаш, юзага келіші мумкін Булган Соліком туловларінінг мікдорі ва Ташки-лотнінг максадларі нуктаі назарідан Енг Яхши ечімларні танлашні х, ісобга ОЛГА х, Олда, олдін-дан уларні прогнозлаш х, Амдал бах, олашдір. Корпоратив солікларні режалаштірішні мух, їм ах, аміятлі жих, атларіні інвестиція маблаFларі, корхонані кайта ТАШКО етіш, Янгі Бозорг Кирішах, ішлаб чікарішні купайтіріш, бізнес шерікларні танлаш ва Бошко, Алар кабі х, ар Кандала Карорі Соліком імтіёзларіні х, ісобга ОЛГА х, Олда бах, оланішіда курішіміз мумкін. Оптимал солікларні режалаштіріш учун Соліком, конунчі-лігінінг баркарорлігі жуда мух, імдір.

  Солікні режалаштіріш х, ар Кандала бошкаріш фаоліяті кабі оперативно, тактик ва Стратегика еле-ментларні уз ичиги ОЛГА тізім сіфатіда ИФО-даланіші мумкін. Солікларні режалаштіріш жараёнінінг Асосом елементами операційних каш-тов жадір, ба'зі адабіётларда Ічкі Соліком, назораті деб х, ам аталаді.

  Корпоратив солікларні режалаштіріш МАВ-Жуд адабіётларда бір Канча тамойіллар асосіда амалга ошіріладі, аммо улардан Енг кенг Таркан-ганларі куйідагілардір2:

  Конунійлік тамойілі:

  1. Хужалік фаоліятінінг х, ак, ікій натіжала Хаус Келібії чіккан х, Олда Соліком туловларінінг мікдоріні белгілаш.

  2. Конун асосіда Соліком туловларі тізімла-ріні ішлаб чікіш ва уні амалда куллаш.

  3. Солікларні х, ісоблашда конунда белгілан-ган муддатлардан Келібії чик, до, ан х, Олда солікларні тулаш.

  Оператівлік тамойілі:

  1. Амалдагі конунчілікда оперативно УЗГА-рішларні х, ісобга оліш.

  1 Elimirzаyеv S.E. Kоrpоrаtiv m ^ iyeni bоshqаrishdа suliq munоsаbаtlаrini sаmаrаli t3shkil 6tish mаsаlаlаri. МоподгаЯуа. - T .: «Iqtisоd-lтюПyа». 2017.

  2 http: //www.bе5.biz/еkunumikа/n002/2.

  2. Моліявій, бюджет, Соліком, інвестиція сіёсатінінг Асосом х, ісобіні юрітіш.

  3. Солікка тортіш ва бізнесда юзага келаді-ган імконіятларні прогнозлаш.

  4. Соліком ріскларіні бах, олаш.

  5. Ічкі сіёсатдагі узгарішларні інобатга ОЛГА х, Олда режаларні мослаштіріш.

  Мук, обіллік тамойілі:

  1. Солікларні режалаштіріш методларіні куллашда тактик карорлар соус кілішда Стратегика максадларнінг устунлігіні та'мінлаш.

  2. Нархлар нуктаі назарідан максадга мувофіклігіні та'мінлаш учун Янгі Шаро-Ларни яратіш.

  3. Назорат кілувчі органлар ва соліклар х, олатіні інобатга ОЛГА х, Олда туловларні мінімізація кілішдан юзага келіші мумкін Булган конуній натіжаларга бах, про Бериш; Ушбу Соліком ставкасі ва тартібі давлатнінг бюджет ва фіскал сіёсатіга боFлік.

  Шундан Келібії чіккан х, Олда, корпоратив Соліком ставкасі мамлакатлар мікёсіда турлічадір3. Місоль учун:

  • АКШда корпоратив солікларнінг ставкасі 34% ні ТАШКО етаді, лекін компанія бірінчі 50 Мінг долларлік фойдасіга 15%, кейінгі 25 Мінг долларга 25% ва Колган сума кісміга 34% мікдоріда Соліком тулайді. Агар 100 мінгдан 335 Мінг долларгача фойда Кілс, кушімча 5% Соліком тулайді. Корпораціялар фойдасідан Соліком АК, Ш штатларіда узари боFлік х, Амдал Алоха, ідадір (3-12%). Шунінгдек мамлакатда компаніяларга Турла Соліком імтіёзларі такде етіладі.

  • Буюк Брітаніяда Асосом корпоратив Соліком-Нинг ставкасі 35%, лекін фойданінг 200 Мінг фунт стерлінггача 25% фоіз Соліком тулайді. 200 Мінг дан 1 млн. Гача кіймат 35% солікка тортіладі. Акціядорлар дівідендларідан оли-надіган фойда соліFі Тулова корпоратив Соліком х, ісобланаді:

  • Франціяда 34%;

  • Германіяда уртача 42%;

  • Японіяда тахмінан 40%;

  • Сінгапурда 17% ні ТАШКО етаді.

  Юкорідагі ма'лумотлардан шуні куриш мум-

  Кінкі, Сінгапур бу руйхатда ставка пастлігі буйіча Енг охіргі урінда.

  3 ЬНрБУ / ги ^^ тдесопотнсз.сот / Бтдароге / Зігрій ^ е-tаx-rаtе # histuricаl.

  ІКТІСОД ВА МОЛІЯ / ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ 2019, 10 (130)

  1-расм. Сінгапурдагі корпоратив Соліком, ставкасі дінамікасі1.

  Сінгапурда інвестиційних пр жозібадорлік мак, -садіга ерішіш учун даромад соліFі ставкаларі аста-Секіне камайган.

  Купінча іктісодчілар Сінгапурні корпоратив Соліком ставкасіні пасайтіріш орка глобал інвестіціяларні жалб кіліш ва інвестиційних пр жозібадорлікні ошіріш учун Турла Соліком імті-yoзларіні жорій кілішні Давом еттірувчі мам-лакатнінг Енг Яхши намунасі сіфатіда тілга олішаді.

  Сінгапур Бітті корпоратив Соліком ставкасіга Ега Булган ягона даражалі Худуд Соліком Тізі-миті Ега. Сінгапурдагі інвестиційних пр Мухіт учун Кулай Булган Соліком, ставкаларі давлатга хоріжій інвестіціялар окіміга Хісса кушадіган Енг мухім оміллардан бири хісобланаді. 2003 йіл 1 январдан бошлаб Сінгапур корпоратив соліFі буйіча ягона даражалі Соліком тізімі соус Кілінді. Я'ні Сінгапурда Соліком, буйіча Манфо-атдор томонлар учун ікки томонлама солікка тортіш мавжуд Емас. Сінгапур компаніясінінг Соліком солінадіган даромаді буйіча тулайдіган Соліком Якуна Соліком хісобланаді ва Сінгапур компаніясінінг акціядорларіга тулайдіган Барча дівідендлар солікка тортішдан Озод кілінаді. Сінгапурда капіталнінг даромад соліFі йук. Місоль учун, куплаб бошка рівож-Ланган мамлакатларда, капіталнінг даромад соліFіга Асосом восіталарні сотішдан Оліна-Діган даромадга, уз капіталінінг маніпуляціясі натіжасіда хосіл Булган хоріжій валютадагі

  1 https: //ш.tгаdmgеcоnоmics.cоm/smgаpоге/cогpогаtе-1ах-га1е#ИБ1ог1са1.

  даромадларга Соліком, солінаді. Сінгапурда шун-дай Соліком, тури йук ,. Сінгапурдагі Асосом корпоратив Соліком ставкасі - кат'ій Соліком ставкасі 17% ні ТАШКО етаді.

  Соліком ставкасінінг пасайтіріліші Сінгапур ЯІМнінг таркібідагі ішлаб чікарішнінг улуші ошганлігіні 2-расмдан курішіміз мумкін. Бунда 2010 йілда ЯІМ таркібідагі ішлаб чікаріш улуші 17359,5 млн. СГД, 2012 йілда 19893,6 млн. СГД, 2014 йілда 20359 млн. СГД, 2016 йілда 168240,4 млн. СГД, 2018 йілда 23657,3 млн. СГДга ерішілган ва бу ракамлар корхоналардагі Соліком юкінінг енгіллаштіріліші билан Изох-ланаді.

  Хулоса ва такліфлар. Мамлакатімізда корпоратив солікларні режалаштірішні такому-лаштірішда хоріжій давлатлар тажрібасі МАВ-зусіда Оліб Борган ізланішларіміз юзасідан шундай хулоса кіліш мумкінкі, соліклар ва уларга ОІД сіёсатлар мамлакатдагі корпорація-лар (акціядорлік жаміятларі) фаоліт юріті-шида мухім дастак хісобланаді. Соліклардагі імтіёзлар Янгі ТАШКО етілган компаніялар учун уларнінг фаоліятіга «yoрдам берувчі» буліші Керак. Зеро, інвестиційних пр жозібадорлік Канча Юкор Булс, мамлакатга інвестиція окімі кучаяді ва бу бір Канча оміллар Сингара солікларга хам боFлік. Корпоратив солікларні режалаштірішда юкоріда келтірілган та'ріф-Лардан Келібії чікадіган булсак, корпоратив солікларні режалаштіріш Корхонен фаоліяті-Нинг Асосом фаоліяті билан бевосіта та'сір етувчі, ажралмас Булаг еканлігіні курішіміз мумкін. Унінг тамойілларіга асосланіб

  ІКТІСОД ВА МОЛІЯ / ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ 2019, 10 (130)

  2-расм. ЯІМ таркібідагі ішлаб чик, арішнінг улуші (Сінгапур долларіда СГД) 1.

  солікларні режалаштіріш бізга келасі ФАО-ліятімізда юзага келіші мумкін Булган холат-Лардан осонгіна чікіб кетішіміз, бу холатларга мос холда тактик ва Стратегика режалар ішлаб чікішімізга кумаклашаді. Шунінгдек, Соліком-Ларни уз вактіда тулаш бюджет даромадларі ошішіга Оліб келіші билан Бирга корхоналарга Соліком туловларіні конуній тарзда мінімізація кілішга yoрдам бераді.

  Корпоратив моліяні бошкарішда солікларні режалаштіріш самарадорлігі бевосіта олінган

  кушімча фойда yoкі кілінган харажат Туфайль курілган Зарар билан бахоланаді. Айнан Еріш-ган кушімча фойда асосіда натіжага йуналті-рілган раFбатлантіріш тізіміні йулга куйіш солікларні режалаштіріш самарадорлігі усі-шини та'мінлайді. Бунда Соліком органларі билан Доїмо алокані та'мінловчі ішчі Мухіт яру-тиш, тезкор ва Анік ахборотлар Хамді уларні Чукур тахліла кіліш імконіні берувчі Дастур восіталар билан ішлаш масалаларіга хам е'ті-бор каратіш максадга мувофік.

  Адабіётлар руйхаті:

  1. Узбекистан Республікасі Презідентінінг 2017 йіл 7 февралдагі «Узбекистан Республ-Касін янада рівожлантіріш буйіча Харакатлар стратегіясі т ^ рісіда» ™ ПФ-4947-сон фар-моні.

  2. Узбекистан Республікасі Презідентінінг 2018 йіл 29 іюндагі «Узбекистан Республ-касінінг Соліком сіёсатіні такоміллаштіріш концепціясі тугрісіда» ги ПФ-5468-сон фар-моні.

  3. Elimirzаyеv S.E. Кофога ^ mоliyаni bоshqаrishdа sоliq munоsаbаtlаrini sаmаrаli tаshkil еtish mаsаlаlаri. Mоnоgrаfiyа. - Т .: «Iqtisоd-mоliyа» 2017.

  4. Бабленкова І.І та ін. Прогнозування та планування в оподаткуванні: підручник: - М .: «Економіка», 2009.

  5. Міхайлень Р.Г. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Податкове планування». / Упоряд. Архангельськ: Арханг. держ. техн. ун-т, 2009. -С. 47.

  6. Вилкова Є.С. Податкове планування в 2 т. Том 2: підручник для вузів, 2016.

  7. Tоshmurоdоvа В., Elmirzаyеv S. Когрога ^ бо ^ mеnеjmеnti. O'quv qо'llаnmа. - Т .: «Mumtoz sо'z», 2012 yil.

  1 h11ps: //ru.1rаdingеcоnоmics.cоm/singаpоrе/gdp-frоm-mаnufаc1uring

  ІКТІСОД ВА МОЛІЯ / ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ 2019, 10 (130)


  Ключові слова: ?аракатлар стратегіясі / і? тісодіёт / корпоратив солі? / солі? юки / капітал? Аракаті / солі? Ларни режалаштіріш / інвестиційних пр жозібадорлік / Я ЇМ / інвестиція. / strategy of action / economy / corporate tax / tax burden / capital movement / tax planning / attractiveness of investment / GDP / investment.

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити