У статті розглянуті основні особливості ринку праці, регулювання ринку праці, перераховані специфічні особливості розвитку ринку праці, роль держави в розвитку і регулювання ринку праці, ключові особливості державної політики зайнятості та ринку праці. показаний потенціал малого бізнесу на російському ринку праці шляхом зіставлення статистичних даних по частки малого і середнього підприємництва в ВВП країни в процентному співвідношенні, а також зайнятість населення в секторі малого та середнього підприємництва в процентному співвідношенні. Зроблено спробу спрогнозувати ситуацію на ринку праці в разі кризи і вимушеного скорочення персоналу на містоутворюючих підприємствах пов'язаного з неефективністю і фінансовими труднощами підприємств з підкріпленням прикладами ситуацій вже відбувалися в російському економічному просторі. Запропоновано шляхи зниження ризику від скорочення персоналу на містоутворюючих підприємствах за рахунок розвитку інституту малого і середнього бізнесу. Описано ряд проблем ринку праці, які можна вирішити за рахунок розвитку малого бізнесу. Було висловлено ряд пропозицій щодо розвитку малого бізнесу як фактора ринку праці.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Антонов Михайло Валерійович


Small business: entity, formation, prospect

This paper describes the main features of the labor market, labor market regulation, lists the specifics of the labor market, the role of the state in development and labor market regulations, key features of the state policy of employment and the labor market. An attempt was made to show the potential of the small business in the Russian labor market by comparing statistical data on the share of small and medium enterprises in the country's GDP as a percentage, as well as employment in the sector of small and medium-sized enterprises as a percentage. An attempt is made to forecast the situation on the labor market in the event of a crisis and forced staff reductions on city-forming enterprises associated with inefficiency and financial difficulties of enterprises with reinforcements examples of situations already taking place in the Russian economic space. Ways to reduce the risk of staff reductions on company towns due to the development of the Institute of small and medium-sized businesses. An attempt is made to describe a series of labor market problems that can be solved through the development of small businesses. There were a number of proposals for small business development as a factor of the labor market.


Область наук:

 • Економіка і бізнес

 • Рік видавництва: 2016


  Журнал: Вісник євразійської науки


  Наукова стаття на тему 'Малий бізнес: сутність, становлення, перспектива'

  Текст наукової роботи на тему «Малий бізнес: сутність, становлення, перспектива»

  ?Інтернет-журнал «Науковедение» ISSN 2223-5167 http: //naukovedenie.ru/ Том 8, №3 (2016) http: // naukovedenie. ru / index.php? p = vol8-3 URL статті: http://naukovedenie.ru/PDF/88EVN316.pdf Стаття опублікована 27.06.2016. Посилання для цитування цієї статті:

  Антонов М.В. Малий бізнес: сутність, становлення, перспектива // Інтернет-журнал «наукознавство» Том 8, №3 (2016) http://naukovedenie.ru/PDF/88EVN316.pdf (доступ вільний). Загл. з екрану. Яз. рус., англ.

  УДК 331.5

  Антонов Михайло Валерійович

  ФГБУ «Науково-дослідний інститут праці і соціального страхування» Міністерства праці та соціального захисту Російської Федерації, Росія, Москва1

  аспірант

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Малий бізнес: сутність, становлення, перспектива

  Анотація. У статті розглянуті основні особливості ринку праці, регулювання ринку праці, перераховані специфічні особливості розвитку ринку праці, роль держави в розвитку і регулювання ринку праці, ключові особливості державної політики зайнятості та ринку праці. Показаний потенціал малого бізнесу на російському ринку праці шляхом зіставлення статистичних даних по частки малого і середнього підприємництва в ВВП країни в процентному співвідношенні, а також зайнятість населення в секторі малого та середнього підприємництва в процентному співвідношенні. Зроблено спробу спрогнозувати ситуацію на ринку праці в разі кризи і вимушеного скорочення персоналу на містоутворюючих підприємствах пов'язаного з неефективністю і фінансовими труднощами підприємств з підкріпленням прикладами ситуацій вже відбувалися в російському економічному просторі. Запропоновано шляхи зниження ризику від скорочення персоналу на містоутворюючих підприємствах за рахунок розвитку інституту малого і середнього бізнесу. Описано ряд проблем ринку праці, які можна вирішити за рахунок розвитку малого бізнесу. Було висловлено ряд пропозицій щодо розвитку малого бізнесу як фактора ринку праці.

  Ключові слова: особливості ринку праці; малий бізнес; містоутворюючі підприємства; регіональний ринок праці; регулювання ринку праці; проблеми малого бізнесу; перспективи розвитку малого бізнесу

  Ринок праці одна з основних економічних і соціальних інструментів держави, тому що через цей інструмент можна зробити оцінку, національного добробуту, стабільності, ефективності, а також соціально-економічного розвитку держави та її економічної безпеки.

  Регулювання ринку праці має бути однією з найважливіших моментів всього трудового сектора нашої економіки. Це пов'язано з сучасними реаліями російської економіки, і «нової економічної реальності», в яких державі необхідно вирішувати не тільки поточні завдання по виконанню своїх соціальних зобов'язань, підтримці

  1 105064, г. Москва, ул. Земляний вал, д. 34 1

  необхідного рівня зайнятості і т.д., але і продумати механізм захисту від подібних ситуацій, а також механізми розвитку, оскільки в умовах довгострокового економічного (санкцій) протистояння необхідно мобілізувати всі наявні ресурси для створення, самодостатньою і самообеспечиваться себе, економічної системи. І в цій ситуації малий бізнес має дуже сильний потенціал, що дозволяє підштовхнути країну до запобігання серйозний соціально-економічних потрясінь і стати одним з головних інструментів створення і функціонування нової російської економічної системи. Одним з ключових результатів розвиток малого бізнесу в короткостроковому і середньостроковому періоді може стати поліпшення ринку праці як в окремо взятому регіоні, так і по країні зокрема. Наявність даного потенціалу можна підтвердити історією розвитку малого і середнього бізнесу в розрізі зарубіжного досвіду і зіставленням з економічним зростанням країн, що не розвиненістю на російському економічному просторі, потенційним впливом на ринок праці, і обсягом різних приток в бюджет.

  Найбільшим бенефіціаром може стати Російський ринок праці, оскільки кожна вирішена в перспективі завдання побічно поліпшить ситуацію на ринку, що в комплексі дозволить вивести його на якісно новий рівень, а також дозволить створити регулятор ряду показників ринку праці.

  Сучасний ринок праці в Росії - це досить складна багатошарова структура, що включає в себе відкритий (офіційний і неофіційний) і прихований ринок праці [1].

  Розвиток ринку праці в Російській Федерації має під собою ряд специфічних особливостей:

  1. Високий рівень прихованої форми безробіття, яка може бути як резервом збільшення виробництва, так і стати значущим чинником дестабілізації суспільних відносин при погіршенні економічної ситуації.

  2. Зміна розподілу робочої сили за секторами економіки, при якому значним споживачем робочої сили став приватний сектор економіки. Поширення набуває вторинна зайнятість, з'явилося багато робочих місць, що не вимагають високої кваліфікації.

  3. Збільшення кількості мігрантів і вимушених переселенців, які потребують працевлаштування в зв'язку зі зміною геополітичної ситуації в світі.

  4. Надлишок робочої сили через скорочення обсягу виробництва.

  5. Неповна зайнятість, обумовлена ​​скороченням обсягу випуску продукції підприємств.

  6. Глибока територіальна диференціація зайнятості: рівень безробіття в економічно активних і депресивних регіонах різниться в десятки разів.

  7. Формування так званого дотримуватися типу (моделі) зайнятості: робоча сила не застосовується у виробництві, але і не звільняється в інші сфери.

  8. Розмивання кордонів між офіційною і тіньовою зайнятістю, розширення тіньової зайнятості.

  9. Прихована форма безробіття: відмінність між загальною чисельністю безробітних і офіційно реєструється.

  10. Високий рівень монополізації сегменту ринку праці фінансово-банківської, торгово-посередницької сфер і сфери державного управління, які при цьому відрізняються високими вимогами до кваліфікації працівників і високим рівнем заробітної плати [2].

  Держава повинна відігравати велику роль в регулюванні ринку праці в зв'язку з його стратегічною важливістю для економічної безпеки держави і соціально-економічного благополуччя громадян. Для цього держава повинна проводити активну державну політику в галузі сприяння зайнятості населення.

  Формами її реалізації є розробка і впровадження федеральних цільових програм, спрямованих на розвиток трудових ресурсів, збільшення їх мобільності, використання протекціоністських заходів стосовно національного ринку праці, створення умов, що забезпечують високий рівень добробуту населення [3].

  Державна політика зайнятості і ринку праці передбачає створення комплексу інституційних та економічних умов організаційних і нормативно-правових механізмів, що дозволяють здійснювати цілеспрямований вплив. Головною метою політики держави є сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості [4].

  Однак в контексті ринку праці малий бізнес не сприймається всерйоз, але при цьому малий бізнес має під собою вкрай серйозну основу для розвитку малого бізнесу, скорочення безробіття, підвищення заробітної плати і економічної стійкості держави.

  Це побічно можна підтвердити з порівняльної статистики Російської Федерації та інших провідних економік світу.

  Таблиця 1

  Значення малого і середнього підприємництва в економіках країн [5]

  Країна Частка МСП у ВВП країни (%) Зайнятість в секторі МСП (%)

  Росія 21 27

  Бразилія 30 54

  Англія 50 55

  США 50 50

  Франція 56 64

  Китай 60 70

  Японія 60 80

  Італія 80 80

  Виходячи з таблиці, ми можемо зрозуміти, що малому бізнесу в Росії приділяється незаслужено мало уваги, проте малий бізнес може стати тим необхідним фактором, який допоможе запобігти серйозну економічну кризу і пом'якшити його удар для населення.

  Розвиток малого бізнесу в Росії саме з оглядкою на ринок праці дозволить, наприклад, зменшити безробіття в разі серйозних скорочень в регіонах, в яких основними роботодавцями є державні підприємства. Коли державні підприємства проводять політику скорочення чисельності персоналу - це виливається в соціальну напруженість. Найяскравішим прикладом цих слів є ситуація в місті Пікальово: скорочення на трьох підприємствах міста привело до серйозного соціальної напруги, вилівшемуся в численні акції протесту і вирішення питання на рівні керівництва країною.

  Однак якщо дана ситуація придбає масовий характер, то всі подібні підприємства зберегти не вдасться, в зв'язку з обмеженою кількістю ресурсів для вирішення даної проблеми. З досвіду 90-х років ми можемо зробити припущення, що робоча сила почне свій рух в регіональні центри, що створить перевищення пропозиції над попитом за кількістю на здобуття робочого місця, проте одночасно з цим немає ніякої гарантії, що це буде робоча сила, яка буде кваліфікована для виконання трудових обов'язків. І тут, в зв'язку з перевищенням пропозиції над попитом, також почнеться повальна дискримінація за віковою і статевою ознакою, оскільки роботодавець буде зацікавлений в молодих співробітників, які не підуть у відпустку по ряду фізіологічних причин (однією з таких причин є декретна відпустка). Однак також це поставить під удар працевлаштування випускників, які не мають серйозного досвіду роботи, оскільки роботодавець, вибираючи між співробітником без досвіду роботи і працівником з досвідом роботи, вважатиме за краще іншу кандидатуру.

  Успішне працевлаштування випускника вищого навчального закладу залежить від багатьох факторів: це попит і пропозиція робочої сили на ринку праці, його галузева і територіальна специфіка, рівень безробіття. Тобто об'єктивні чинники, на які вплинути, з точки зору працівника, практично неможливо. Суб'єктивними факторами, серед інших, можуть вступати і рівень запитів щодо очікуваної заробітної плати, і правильний вибір майбутньої професії. [6]

  Для запобігання подібного розвитку подій можна використовувати інститут малого і середнього бізнесу, який дозволить створити необхідні взаємини між працівниками і роботодавцями.

  Створення умов, необхідних для взаємодій працівників і роботодавців, забезпечення стабільності і рівноцінності їх взаємовідносин досить складна і серйозна задача. Вельми важливо створити такі умови на ринку праці, щоб працівники та роботодавцями відчували себе в рівній мірі повноправними і рівноцінними учасниками трудових відносин. [7]

  Стимулювання розвитку підприємств малого і середнього бізнесу в регіонах, що мають сильну залежність від державних містоутворюючих підприємств, дозволить максимально безболісно скоротити чисельність працівників підприємства за рахунок створення робочих місць з допомогою підприємств малого і середнього бізнесу, куди вони зможуть працевлаштуватися. Також, працівник і роботодавець буде максимально зацікавлений в ефективності підприємства, що дозволить створити максимально зручні умови взаємодії між працівником і роботодавцем.

  Розвиваючись під впливом загальної макроекономічної політики, малі підприємства об'єктивно вимагають спеціальних заходів державної підтримки і стимулювання. Адже саме мале підприємництво є потужним важелем для вирішення комплексу політичних, фінансово-економічних та соціальних проблем: формування прогресивної структури економіки та конкурентного середовища, розширення бази оподаткування для бюджетів всіх рівнів, збільшення валового внутрішнього продукту, зниження рівня безробіття і забезпечення зайнятості населення шляхом створення нових підприємств і робочих місць, зменшення розміру соціальних трансфертів, насичення ринку різноманітними товарами і послугами. [8]

  Але для того щоб це стало можливо необхідно серйозно зайнятися стимулюванням малого бізнесу.

  На сьогоднішній день проблеми в розвитку малого бізнесу є найбільш актуальними питаннями для сучасної російської економіки. Це пояснюється багатьма

  факторами: малий бізнес забезпечує високу динаміку економічного зростання, допомагає вирішувати проблеми реструктуризації економіки, не вимагає великих вкладень, забезпечує зайнятість істотної частки економічно активного населення і високу продуктивність праці, сприяє формуванню конкурентного середовища і встановлення ринкової рівноваги. Крім того, за рахунок меншого масштабу малі підприємства здатні більш гнучко реагувати як на мінливі економічні умови, так і на коливання споживчого попиту, на зміну кон'юнктури ринку, тим самим надаючи економіці додаткову стабільність. [9]

  Стимулювання малого бізнесу на державному рівні зараз виражено наступним чином:

  • державні нормативно-правові акти, спрямовані на підтримку та розвиток малого підприємництва;

  • державний апарат, що представляє собою сукупність державних інституціональних структур, відповідальних за розвиток малого підприємництва, що забезпечують реалізацію державної політики в цій сфері і здійснюють регулювання сфери малого підприємництва та управління інфраструктурою його підтримки;

  • державна інфраструктура підтримки малого підприємництва, що включає некомерційні і комерційні організації, створені за участю або без участі держави, діяльність яких ініціюється, заохочується і підтримується державою, і призначена для реалізації системи державної підтримки, спрямованої на розвиток малого підприємництва. [10]

  Однак це не дає суттєвих ефектів і серйозних поштовхів в розвитку малого бізнесу. Це пов'язано з тим, що до цього питання підходять не з усіх можливих сторін. Повертаючись до містоутворюючим підприємствам, необхідно вести просвітницьку роботу про важливість малого бізнесу, можливості його створення в таких містах. Відкриття курсів для тих, хто вирішив відкрити своє підприємство, а також допомоги в створенні і консультація малого бізнесу на всіх етапах. Можна також продумати заходи антикризової підтримки малих підприємствах в таких містах, які не будуть здійснюватися за рахунок виділення дотацій. А за рахунок грамотного зовнішнього управління в кризових ситуаціях, за рахунок запрошених, за рахунок дотаційних коштів, який докладе необхідних заходів для виходу з кризи. Це дозволить звести залежність від містоутворюючих підприємств до мінімуму.

  Виходячи з усього вищесказаного, ми можемо зробити висновок про те, що розвиток інституту малого бізнесу дозволить вирішити ряд проблем ринку праці, особливо в регіонах залежних від містоутворюючих підприємств, регулятора ринку праці. Чим більше буде відкрито успішно працюють малих підприємств на території регіону, тим більше буде відкрито робочих місць і відповідно стимульований ріст різних параметрів рівня життя. Буде зростання економічних показників і показників в секторі підприємництво, оскільки працівники будуть отримувати стабільний заробітну плату, яка будуть задоволена пристойна, оскільки малі підприємства у великій кількості не зможуть злагоджено тримати низьку зарплату працівникам в регіоні, тому як програють на відкритому конкурентному ринку. Також ведення успішно бізнесу на рівні малих підприємств спричинить зростання статті підприємництво.

  Відповідно в довгостроковій перспективі підприємства і, контролюючі малий бізнес, органи будуть зацікавлені в його, як можна більш ефективною, роботі, що спровокує мимовільні інвестиції в освіту. Також в поточних соціально-

  економічних умовах необхідно знижувати навантаження на бюджет усіма можливими способами, і в разі розвитку малого і середнього бізнесу як регулятора ринку праці, це дозволить знизити навантаження на соціальну частину бюджету шляхом перекладання частини витрат соціальної частини на підприємства малого та середнього бізнесу. Наприклад, можна перевести транспорт міста під ряд малих підприємств і дозволити їм збільшити кількість маршрутів по місту для збільшення прибутку, за прикладом Гонконгу на кожному маршруті складеться природна монополія, яка дозволятиме отримувати максимальний прибуток з маршруту, проте, в разі незадовільної якості надання послуг або ж надмірно сильно завищені цін на проїзд, з компанією перевізником просто не буде продовжений контракт. Також це дозволить перекласти оплату пільг з бюджету на саму компанію, що при високих прибутках і відсотку зниження податкових виплат за створення великої кількості робочих місць (одна з форм стимулювання розвитку бізнесу) зробить втрати від необхідності взяти на себе пільги мінімальними.

  Підводячи підсумок, можна зробити висновок, що розвиток малого бізнесу дозволить вирішити безліч проблем пов'язаних з ринком праці як регіонального, так і федерально рівня.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Теретенков Е.А. Проблеми ринку праці в умовах мінливої ​​бізнес-середовища // Вісник ОНУ. Поволзький регіон. Загальні науки. 2009. №4. URL: http: //amosov.org.ua/article/n/problemy-rynka-truda-v-usloviyah-izmenyayuscheysya-biznes-sredy (дата звернення: 17.05.2016).

  2. Какушкіна, М.А. Вплив процесу глобалізації ринку праці на соціально-трудові відносини. Соціально-економічні явища і процеси. / М.А. Какушкіна. - 2012. №12 (046). С. 113-116.

  3. Какушкіна М.А., Бочарова Н.В. Російський ринок праці: реалії сьогодення // Вчені записки Тамбовського відділення Росмен. 2015. №4. URL: http://amosov.org.ua/article/n/rossiyskiy-rynok-truda-realii-sovremennosti (дата звернення: 17.05.2016).

  4. Гусейнов В.З., Нестеренко М.А. Ринок праці Краснодарського краю: сучасні реалії // Політика, економіка і соціальна сфера: проблеми взаємодії. 2016. №2. URL: http: //cyberieninka.m/artide/n/rynok-truda-krasnodarskogo-kraya-sovremennye-realii (дата звернення: 17.05.2016).

  5. Ларичева Е.А., Скляр Е.Н. Порівняльний аналіз розвитку малого і середнього підприємництва в Росії і за кордоном // XXII Міжнародна науково-технічна конференція "Економіка і ефективність організації виробництва - 2014" Електронний доступ -http: //www.sciencebsea.bgita.ru/2014/ekonom_2014_22/laricheva_sravnit. htm.

  6. Ілюхін О.О., Ілюхіна С.В. Професійна орієнтованість молоді та збалансованість ринку праці // Інтерактивна наука. 2016. №1. URL: http://amosov.org.ua/article/n/professionalnaya-orientirovannost-molodyozhi-i-sbalansirovannost-rynka-truda (дата звернення: 17.05.2016).

  7. Шустова М.М. Російський ринок праці: проблеми і тенденції // Проблеми сучасної економіки. 2011. №4. URL: http://amosov.org.ua/article/n/rossiyskiy-rynok-truda-problemy-i-tendentsii (дата звернення: 17.05.2016).

  8. Назарова Д.Б. Державна підтримка малого бізнесу в Росії // Економіка і управління в XXI столітті: тенденції розвитку. 2016. №26. URL: http://amosov.org.ua/article/n/gosudarstvennaya-podderzhka-malogo-biznesa-v-rossii-2 (дата звернення: 17.05.2016).

  9. Глінова Т.А. Проблеми розвитку малого бізнесу в Росії // Концепт. 2015. №8. URL: http://amosov.org.ua/article/n/problemy-razvitiya-malogo-biznesa-v-rossii-4 (дата звернення: 17.05.2016).

  10. Кулик Н.А., Онищенко Л.Г. Державна підтримка малого бізнесу в Росії // СТЕЖ. 2010. №11. URL: http://amosov.org.ua/article/n/gosudarstvennaya-podderzhka-malogo-biznesa-v-rossii (дата звернення: 17.05.2016).

  Antonov Mikhail Valerievich

  Institute of labour and social security, Russia, Moscow E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Small business: entityG formation, prospect

  Abstract. This paper describes the main features of the labor market, labor market regulation, lists the specifics of the labor market, the role of the state in development and labor market regulations, key features of the state policy of employment and the labor market. An attempt was made to show the potential of the small business in the Russian labor market by comparing statistical data on the share of small and medium enterprises in the country's GDP as a percentage, as well as employment in the sector of small and medium-sized enterprises as a percentage. An attempt is made to forecast the situation on the labor market in the event of a crisis and forced staff reductions on city-forming enterprises associated with inefficiency and financial difficulties of enterprises with reinforcements examples of situations already taking place in the Russian economic space. Ways to reduce the risk of staff reductions on company towns due to the development of the Institute of small and medium-sized businesses. An attempt is made to describe a series of labor market problems that can be solved through the development of small businesses. There were a number of proposals for small business development as a factor of the labor market.

  Keywords: characteristics of the labor market; small business; city-forming enterprises; regional labor market; labor market regulation; problems of small business; prospects of development of small business

  REFERENCES

  1. Teretenkov E.A. Problemy rynka truda v usloviyakh izmenyayushcheysya biznes-sredy // Izvestiya VUZov. Povolzhskiy region. Obshchestvennye nauki. 2009. №4. URL: http: //amosov.org.ua/article/n/problemy-rynka-truda-v-usloviyah-izmenyayuscheysya-biznes-sredy (data obrashcheniya: 17.05.2016).

  2. Kakushkina, M.A. Vliyanie protsessa globalizatsii rynka truda na sotsial'no-trudovye otnosheniya. Sotsial'no-ekonomicheskie yavleniya i protsessy. / M.A. Kakushkina. -2012. №12 (046). S. 113-116.

  3. Kakushkina M.A., Bocharova N.V. Rossiyskiy rynok truda: realii sovremennosti // Uchenye zapiski Tambovskogo otdeleniya RoSMU. 2015. №4. URL: http://amosov.org.ua/article/n/rossiyskiy-rynok-truda-realii-sovremennosti (data obrashcheniya: 17.05.2016).

  4. Guseynov V.Z., Nesterenko M.A. Rynok truda Krasnodarskogo kraya: sovremennye realii // Politika, ekonomika i sotsial'naya sfera: problemy vzaimodeystviya. 2016. №2. URL: http: // cyb erleninka. ru / article / n / rynok-truda-krasnodarskogo-kraya-sovremennye-realii (data obrashcheniya: 17.05.2016).

  5. Laricheva E.A., Sklyar E.N. Sravnitel'nyy analiz razvitiya malogo i srednego predprinimatel'stva v Rossii i za rubezhom // XXII Mezhdunarodnaya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya "Ekonomika i effektivnost 'organizatsii proizvodstva -2014" Elektronnyy dostup -http: //www.sciencebsea.bgita.ru/2014 /ekonom_2014_22/laricheva_sravnit.htm.

  6. Ilyukhin A.A., Ilyukhina S.V. Professional'naya orientirovannost 'molodezhi i sbalansirovannost' rynka truda // Interaktivnaya nauka. 2016. №1. URL: http://amosov.org.ua/article/n/professionalnaya-orientirovannost-molodyozhi-i-sbalansirovannost-rynka-truda (data obrashcheniya: 17.05.2016).

  7. Shustova N.N. Rossiyskiy rynok truda: problemy i tendentsii // Problemy sovremennoy ekonomiki. 2011. №4. URL: http://amosov.org.ua/artide/n/rossiyskiy-rynok-truda-problemy-i-tendentsii (data obrashcheniya: 17.05.2016).

  8. Nazarova D.B. Gosudarstvennaya podderzhka malogo biznesa v Rossii // Ekonomika i upravlenie v XXI veke: tendentsii razvitiya. 2016. №26. URL: http://amosov.org.ua/article/n/gosudarstvennaya-podderzhka-malogo-biznesa-v-rossii-2 (data obrashcheniya: 17.05.2016).

  9. Glinova T.A. Problemy razvitiya malogo biznesa v Rossii // Kontsept. 2015. №8. URL: http://amosov.org.ua/article/n/problemy-razvitiya-malogo-biznesa-v-rossii-4 (data obrashcheniya: 17.05.2016).

  10. Kulik N.A., Onishchenko L.G. Gosudarstvennaya podderzhka malogo biznesa v Rossii // STEZh. 2010. №11. URL: http://amosov.org.ua/article/n/gosudarstvennaya-podderzhka-malogo-biznesa-v-rossii (data obrashcheniya: 17.05.2016).


  Ключові слова: ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ПРАЦІ /МАЛИЙ БІЗНЕС /містоутворюючих підприємств /РЕГІОНАЛЬНИЙ РИНОК ПРАЦІ /РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ /ПРОБЛЕМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ /ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ /CHARACTERISTICS OF THE LABOR MARKET /SMALL BUSINESS /CITY-FORMING ENTERPRISES /REGIONAL LABOR MARKET /LABOR MARKET REGULATION /PROBLEMS OF SMALL BUSINESS /PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити