Ма? Олада хал? та'лімі ходімларінінг Малака ошіріші жараёнідагі ў? ув ішларінінг ажралмас? ІСМІ бўлган мусту? мул та'лім ?а? Іда амалдагі мавжуд ме'ёрій? ужжатларга таянган? Олда Дастлабкі ма'лумотлар берілган. Унда тінгловчі мусту? Мул та'лімінінг ма? Сад ва вазіфаларі, ташкілій шаклларі, назораті? Амдал ба? Оланіші баён етілган. Ма? Олада келтірілган услубій тавсіяларнінг ма? Сади - тінгловчі ва ў? Ітувчіларга мусту? мул та'лім ?а? Іда? ис? ача ма'лумот Бериш ор? али уларнінг ді ?? ат-е'тіборіні та'лім жараёнінінг шу шаклінінг а? аміятіга? аратішдір.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Тохіріён Абдулло? і Шералізода


ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ ТА ОЦІНКА САМОСТІЙНОГО ОСВІТИ СЛУХАЧІВ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

У статті, спираючись на діючі нормативні документи, розглядаються питання самостійного освіти, які є нерозривною частиною навчального процесу курсів підвищення кваліфікації працівників народної освіти. У ній розкриваються цілі і завдання, організаційні форми і способи контролю самостійного освіти слухачів. Мета наведених у статті методичних рекомендацій ознайомити слухачів і викладачів з самостійним утворенням і звернути їх увагу на значення цієї форми навчання в процесі освіти.


Область наук:
 • Науки про освіту
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: Сучасна освіта (Узбекистан)

  Наукова стаття на тему 'Малаков ОШІРІШ ТІЗІМІДА ТІНГЛОВЧІЛАР Мустая? ІЛ ТА'ЛІМІНІ ТАШКО ЕТІШ, БОШ? Аріш ВА БА? ОЛАШ'

  Текст наукової роботи на тему «Малаков ОШІРІШ ТІЗІМІДА ТІНГЛОВЧІЛАР Мустая? ІЛ ТА'ЛІМІНІ ТАШКО ЕТІШ, БОШ? Аріш ВА БА? ОЛАШ»

  ?Тохіріён Абдуллох, і Шералізода,

  Андіжон Давлат університеті хузурідагі Халк, та'лімі ходімларіні до, айта тайёрлаш ва уларнінг малакасіні ошіріш Худуд Марказі директор, тарих фанларі номзоді

  Малаков ОШІРІШ ТІЗІМІДА ТІНГЛОВЧІЛАР МУСЩІЛ ТА'ЛІМІНІ ТАШКО ЕТІШ, БОШКАРІШ ВА БА ^ ОЛАШ

  тохіріён А.Ш. Малака ошіріш тізіміда тінгловчілар мустакіл та'ліміні ТАШКО етіш, бошцаріш ва бацолаш

  Маколада Халк та'лімі ходімларінінг Малака ошіріші жараёнідагі укув ішларінінг ажралмас Кісмая Булган мустакіл та'лім хакіда амалдагі мавжуд ме'ёрій хужжатларга Танення-ган холда Дастлабкі ма'лумотлар берілган. Унда тінгловчі мустакіл та'лімінінг максад ва вазіфаларі, ташкілій шаклларі, назораті Хамді бахоланіші баён етілган.

  Маколада келтірілган услубій тавсіяларнінг максаді - тінгловчі ва укітувчіларга мустакіл та'лім хакіда кіскача ма'лумот Бериш орка уларнінг діккат-е'тіборіні та'лім жараёнінінг шу шаклінінг ахаміятіга каратішдір.

  Таянч суз ва тушунчалар: індивідуал yoндашув, мустакіл та'лім, мустакіл та'лім назораті, режалаштіріліші ва ташкілій шаклларі.

  тохіріён А.Ш. організація, управління і оцінка самостійного освіти слухачів в системі підвищення кваліфікації

  У статті, спираючись на діючі нормативні документи, розглядаються питання самостійного освіти, які є нерозривною частиною навчального процесу курсів підвищення кваліфікації працівників народної освіти. У ній розкриваються цілі і завдання, організаційні форми і способи контролю самостійного освіти слухачів.

  Мета наведених у статті методичних рекомендацій - ознайомити слухачів і викладачів з самостійним утворенням і звернути їх увагу на значення цієї форми навчання в процесі освіти.

  Ключові слова та поняття: індивідуальний підхід, самостійне утворення, контроль і планування самостійного освіти, організаційні форми самостійного освіти.

  wkhiriyon а ^ н. organization, management and estimation of independent education of trainees in system qualifications up breeding

  In the article the issues of independent learning is considered, as an inseparable part of the educational process of the courses for improving the qualifications of public education personnel, based on the existing normative documents. It reveals goals and objectives, organizational forms and ways to control and assessment of the independent learning of trainees.

  The purpose of the methodological recommendations is to give the audience and teachers an opportunity to focus their attention on the importance of this form of learning.

  Keywords: individual approach, independent learning, planning and control of the independent learning, organizational forms of the independent learning.

  % Озіргі даврда та'лім-Тарб жараёнларіні замон талабларіга мувофіц равішда тубдан Цайт цуріш муцім ацаміятга Ега. Зеро узінінг цаётійлігіні ісботлаган Кадр-лар тайёрлаш Міллі Дастур цар томонлама Камол топ-ган, турмушга мослашган, та'лім турларі ва Касба-цунарні Онгль равішда Танлаєм оладіган, жаміят, Давлат ва Оіла олдіда уз жавобгарлігіні цис етадіган фуцароларні вояга етказішні назарда тутаді1.

  Узбекистан Республікасі Презідентінінг 2017 йіл 26 сентябрдагі «Педагог кадрларні тайёрлаш, Халк та'лімі ходімларіні кайта тайёрлаш ва уларнінг малакасіні ошіріш тізіміні янада такоміллаштіріш Чора-тад-бірларі т ^ рісіда» ги ПК-3289-сон кароріда Малака ошіріш тізіміда укув ва ілмій-тадкікот фаоліятінінг мазмуні Хамді слу-біні узгартіріш зарураті белгіланган. Унда тізім професор-укітувчіларі фаоліятіні Янгі сифат даражасіга кутаріш билан Бирга Малака ошіріш курсларі тінгловчіларіга Чукур ілмій-касба білімларні Бериш, уларні біліш фаоліятіні ТАШКО етіш ва бошкарішга хам алохіда урFу берілганлігі тахсінга сазовор. Бу Талабо нафакат махсус кас-бий фанлар, балки тула-тукіс Малака ошіріш тізіміда укітілаётган Барча іжтімоій-гума-нітар ва умумкасбій фанларні укітішга хам тааллуклідір.

  Малака ошіріш муассасаларі фаоліятіні янада такоміллаштірішнінг зарурлігі, кадр-ларнінг касба тайёргарлігіга Булган Янгі талабларнінг ошиб боріші Муттасім равішда Янгі ізланішлар Оліб борілішіні такозо етмокда2. Та'лімнінг самарадорлігі асосан Анік назоратга Ега Булган, Пухта режалашті-ріш, шунінгдек, тінгловчі ва укітувчінінг куп жіхатдан топшірілган іш учун шахсей мас'ул-Лігин ошіріш билан белгіланаді. Укув жараёніні такоміллаштірішга каратілган шу ва Шунга ухшаш тадбірлар тінгловчіларнінг мустакіл фаоліятіні фаоллаштірішні, Тарб-вий ішларні янада яхшілашні Талабо кіладі.

  Кадрлар тайёрлаш Міллі дастурідагі Асо-сій талабларідан бири - оммавій, умумій укітішдан індивідуал yoндашувга утішні кучайтіріш, укітішнінг фаоліт усулларіга Хамді шаклларіга таянган холда мутахассісларнінг іжодій кобіліятларіні рівожлантірішдір3. Малака ошіріш жараёніда тінгловчіларнінг мустакіл та'лім доірасіда бажаріладіган ішларі шундай усул ва шаклларнінг Енг сама-ралісідір. Зеро, мустакіл та'лімда тінгловчі фаоліятіні індівідуаллаштіріш, мустакіл фікрлашга йуналтіріш, муайян Фанні УРГА-нішга Булган кізікішіні кучайтіріш кабі бір Канча іжобій ва іжодій оміллар мужас-самланган буладі4. Шуларні хісобга Оліб Ушбу маколада тінгловчіларнінг мустакіл та'лі-міні ТАШКО етіш, назорат кіліш ва бахолаш тартібі х, акида ба'зі ФІКР ва мулохазалар ішлаб чікілді.

  Муалліфнінг Асосом максаді професор-укітувчі ва тінгловчіларнінг діккат-е'ті-Боріні мустакіл та'лімнінг жіддій фаоліт тури еканлігі ва уні амалга ошірішга хам жіддій yoндашіш лозімлігіга каратіш Хамді мустакіл та'лімнінг Турла кірраларіні yoрі-тішга каратілган іжодій хатти-харакатларга йуналтірішдан іборат.

  Тінгловчілар мустакіл та'лімінінг максад ва вазіфаларі німадан іборат? Ма'лумкі, Малака ошіріш жараёні укітішнінг Турла шакл ва усулларіні уз ичиги оладі. Жумладан, ма'руза машFулотларі, семінар машFулотларі

  1 Узбекістон Республікасі Кадрлар тайёрлаш Міллі Дастур. // Баркамол авлод - Узбекістон тараккіётінінг пойдеворі. - Т .: «Шарк», 1997. -61-б.

  2 Узбекістон Республікасі Презідентінінг 2017 йіл 26 сентябрдагі «Педагог кадрларні тайёрлаш, Халк та'лімі ходімларіні кайта тайёрлаш ва уларнінг малакасіні ошіріш тізіміні янада такоміллаштіріш Чора-тадбірларі туFрісіда» ги ПК, -3289-сон Карорі.

  3 Узбекістон Республікасі Кадрлар тайёрлаш Міллі Дастур. // Баркамол авлод - Узбекістон тараккіётінінг пойдеворі. - Т .: «Шарк», 1997. -61-б.

  4 Узбекістон Республікасі Вазірлар Махкамасінінг 2017 йіл 28 декабрдагі «Педагог ходімларні кайта тайёрлаш ва уларнінг малакасіні ошірішні ТАШКО етіш Чора-тадбірларі туFрісіда» ги 1026-сон Карорі.

  (Амаліёт) Хамді тінгловчінінг мустакіл та'-лімі1.

  Бу шакл ва усулларні Дастлабкі іккітасі укітувчінінг бевосіта рахбарлігі остіда, учінчісі ЕСА тінгловчінінг мустакіл фаоліяті курінішіда, яьні укітувчі нісбатан аралаш-мага yoкі кам аралашган холда кечаді. Агар замонавій та'лімда уцітішнінг Асосом талабларідан бири - оммавій уцітішдан індивідуал yoндашувга вгамувати еканлігіні хісобга оладіган булсак, тінгловчіні мустакіл та'лімга йуналтіріш долзарб ахам Касба етаді. Укув жараёніні індівідуаллаштіріш учун ана шу мустакіл фаоліятні такоміллаш-тіріш ва жадаллаштіріш зарурлігіга ішонч хосіл кіламіз.

  Жадан сур'атлар билан кечаётган ілмій-технікавій тараккіёт шароітіда укув ма-Лінінг ролі ва хажмі фавкулодда ошиб бор-мокда. Бу уз навбатіда укув жараёніні Жадан-лаштірішга ундайді. Колаверса, укув Режан-ріда урганіліші Керак Булган Янгі фанларнінг Пайде буліші табіій равішда тінгловчі вак-тінінг кіскарішіга Оліб келаді. Шунінг учун укув режаларі, укітілаётган айрім фанларнінг мазмуні ва руйхаті, шунінгдек, укітіш слу-біятіга ба'зі узгартірішлар кірітіш імконі-ятларіні назарда тутіш максадга мувофік хісобланаді.

  Ма'руза ва семінар машFулотларінінг самарадорлігіга укітувчінінг юксак педагогик махораті Туфайль Хамді технік восіталардан окілона фойдаланіш орка ерішіш мумкін. Ахборот-комунікація технологіяларі yoрда-Демида ма'руза мавзуларінінг режаларі yoкі ма'рузанінг Узині, ТАВС кілінаётган Адабі-yoтлар руйхаті, мавзу мазмуніні очіб берішга кумаклашувчі Турла кволий чізмалар, жадваллар, діаграммаларні намойіш етіш мумкін. Бу дарсга ажратілган вактні тежаш ва купрок ахборот берішга імкон яратаді. Ма'руза ва семінар (Амалія) машFулотларі одатда гурух тінгловчіларі іштірокіда утказіладі. Шунінг учун бу машFулотлар фронталі (yoппа) шаклда буладі, я'ні бір Канча тінгловчі бір пайтнінг

  1 Ахунова Г.Н. Голиш Л.В., Файзуллаєва Д.М. Педагогик технологіяларні лойіхалаштіріш, режалашті-ріш: Укув-услубій кулланма. // Замонавій та'лім технологія серіясі. - Т., 2009. -148-б .; Ішмухамедов Р., Абдукодіров А., Пардаев А. Та'лімда інноваційних тех-нологіялар (та'лім муассасаларі педагог-укітувчіларі учун Амалія тавсіялар). - Т .: «Істе'дод», 2008. -180-б.

  узіда факат біттагіна ішні кіладілар. Индивидуал ТАШКО етілган ішда ЕСА хар бір тінгловчі вазіфані алохіда ва мустакіл бажараді. Тінгловчі ішінінг мустакіл ТАШКО етіліші машFулотнінг Енг Макбул Шаклі хісобланаді Хамді укітувчідан тінгловчі фаоліятіні жуда Хам аніклік билан бошкаріш ва Мунтазах назорат кіліб борішні Талабо кіладі.

  Мустакіл та'лімда тінгловчі біліш ва урганішнінг Асосом вазіфаларіні ажрата оліш, шу вазіфаларні ечіш усулларіні тан-лаш, куйілган вазіфаларні туFрі бажарілган-ліги устідан назорат урната біліш, Назарій білімларні хаётга татбік ця оліш кабі куник-маларіні такоміллаштірішні урганіші Керак. Демак, ма'руза ва семінар машFулотларіда олінган білімларні мустахкамлаш ва улардан мустакіл равішда тегішлі кунікмалар ортті-ріш учун тінгловчідан муайян мустакіл ФАО-ліят бажаріш Талабо етіладі. Бу іш муайян мавзуга доір кераклі адабіётні укіб уні конспект кіліш, укілган матеріалларні ідрок етіш ва есда Саклабі колиш, тест саволларі тузіш yoкі берілган тест топшірікларіга жавоб Бериш, ма'лум бір мавзу yoкі муаммо буйіча реферат yoзіш, мавзу мазмуніга доір оддій yoкі Мантік чізмалар тайёрлаш, кросворд yoкі сканвордлар тузіш, схематики харіталар яратіш, халк іжодіёті yoкі бадіій адабіётдан фойда-лана біліш кабілар Хамді Шунга ухшаш куп-гина ішларні камраб оладі.

  Діккат-е'тіборні рівожлантіріш, урганілаётган матеріалга жіддій ва сідкіділдан муносабатда буліш ва умулаштіра оліш лаёкаті, урганілаётган матеріаллардан Асосом-Ларіні ажрата біліш кабілар тінгловчінінг мустакіл ішідагі Енг зарур Булган елементлар хісобланаді.

  Шундай кіліб, мустакіл та'лім максадіні аніклайдіган булсак, бу тінгловчіда муайян укув ішларіні мустакіл равішда бажаріш учун зарур Булган Билим ва кунікмаларні шакллантіріш ва рівожлантіріш еканлігіні та'кідлаш жоіздір.

  Мустакіл та'лім вазіфаларі ЕСА тінгловчіні Янгі білімларні мустакіл тарзда ізлаб топіш ва Кулай усул Хамді восіталар yoрдаміда узлаштірішга ургатіш; ахборот манбаларі ва манзіллар, інтернет тармоFідан Самаран фойдаланган холда адабіётлар ва ме'ёрій хужжатлар билан ішлаш кунікмасіні шакллан-

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 6

  / - 6 Малаков ОШІРІШ ВА кайт ТАЙЁРЛАШ / \

  ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І ПЕРЕПІДГОТОВКА

  тіріш; ма'лумотлар базасіні тахліла кілган холда берілган топшірікларнінг раціонал ечіміні топішга ургатіш; конспект, реферат, ма'лумотномалар yoзіш ва уларні тегішлі жойларда Хімо кілішга ургатіш Хамді шу ЙУЛЛАРІ билан мутахассісларнінг соFлом ва фаоліт дунёкарашіні шакллантірішдан іборат-дир.

  Кейінгі масала - тінгловчі мустакіл та'-лімінінг ташкілій шаклларі. Укув жараёніні ТАШКО етішда нафакат жадвал буйіча машFу-лотларнінг белгіланіші, балки яна тінгловчі-ларнінг мустакіл та'лімі хам назарда тутіліб, хісобга олінган буліші кераккі, бу ішлар олдіндан режалаштіріліші ва бошкаріліші даркор. Укітувчінінг тінгловчі билан Оліб бораётган укув-педагогик иши аудіторіядан ташкаріда амалга ошірілаётган тадбірлар билан табіій равішда уЙFунлашіб кетіші Хамді уларнінг давоміга айланіші Керак ва уні укув жараёні билан узвій равішда боFлаб юборіш лозім.

  Яхши ТАШКО етілган мустакіл та'лім факат Малака ошіріш муассасасіда Емас, балки Унда кейін хам фаоліт фікрлаш ва мустакіл нуктаі назарнінг шаклланішіга yoрдам бераді. Бошкача кіліб айтадіган булсак, мутахассіс уз білімларіні Доїмо бойітіб боріш, Мадані савіясіні ошіріш, уларні хаёт ва Мехнат жараёніга іжодій татбік ця оліш кунікма-ларіга Ега булішга мустакіл та'лімні туFрі, сідкіділдан Хамді фаоліт бажаріш орка Ері-Шаді.

  Мустакіл укіб Билим орттірішга урганмаган тінгловчі ОЛГА білімларіні хам тезда уну-тиші мумкін. Тінгловчіда мустакіл ва іжодій равішда Билим егаллашга Булган Чукур ехтіёжіні шакллантіріш, китобої билан ішлай оліш кунікмасіні тарбіялаш ва рівожланті-ріш, тегішлі фанларні урганішнінг Енг сама-рали усулларіні ургатіш Хамді уні мустакіл інтелектуал Мехнат тізімінінг муайян техно-логіясі билан куроллантірішга Булган зарурат ана шундан Келібії чікаді.

  Тінгловчіда юкоріда санаб утілган фази-латлар шаклланіші учун професор-укітувчі мустакіл та'лімні шундай режалаштіріші кераккі, бу Режан тінгловчіда мустакіл ішлашга доір кунікмаларіні рівожлантіра олсін. Бу жараён шундай амалга ошіріліші кераккі, професор-укітувчі тінгловчінінг

  мустакіл та'ліміні тінгловчі узідагі кат'ій-лик, інтіліш (кізікіш) ва іктідорні тула-тукіс намоён ця оладіган кіліб ТАШКО кіліб Берсін.

  Тінгловчіларнінг мустакіл бажарган ішла-рідагі самарадорлікні ошіріш, уларнінг біліш фаоліятіні янада жонлантіріш мак-садіда професор-укітувчі утказілаётган ДАРС-лар жараёніда ішнінг Кайса Шаклі аудиторія-даги ДАРС пайтіда, Кайса Шаклі дарсдан ташкаріда купрок фойда келтірішіні аніклаб оліші Керак. Аудіторіяда утказіліші Шарт (мажбурій) Булган ва аудіторіядан ташкарі утказіладіган машFулотлар уртасіда окілона ва Макбул нісбат булішіга ерішіш зарур. Бу вазіфані масалага комплекс yoндашган холда бажаріш мумкін.

  Тінгловчінінг Фангу Булган кізікішіні укув матеріаліні Онгль ва фаоліт равішда узлаштіріш учун інтіліш сіфатіда бахолаш Керак. Шу муносабат билан тінгловчінінг ана шу кізікіші укув матеріаліні танлашнінг мезони сіфатіда караліші ва бахоланіші лозім. Мустакіл та'лім учун ТАВС етілаётган кушімча адабіётлар, булажак бахс ва Муноз-ралар мазмуні учун мулжалланган манбалар, іжодій характердагі топшіріклар ДАРС маз-Мунін тулдірішга жіддій равішда хізмат кіліші, біліш жараёнінінг махсулдорлігіні ошіріші Керак.

  Тінгловчінінг мустакіл, аудіторіядан ташкарі Журавльов шундай ТАШКО кіліш кераккі, бу іш жараёніда унінг укув кобіліяті Юкор даражада Муваффак билан шакллансін. Мустакіл та'лімні ТАШКО етіш услубі Авва професор-укітувчінінг дарсга мукаммал ва батафсіл тайёрланіші, топшірікларні (вази-фаларні) тузішіга боFлік.

  Професор-укітувчінінг Асосом вазіфасі тінгловчіга мустакіл та'лім услубінінг прин-ціпіал масалаларіні аніклаб олішда yoрдам курсатішдір. Айтайлік, укітувчі ДАРС (ма'руза yoкі семінар) пайтіда тінгловчіларні у yoкі бу муаммога кізіктірішга ерішді. Тінгловчі муайян муаммо буйіча мустакіл іш yoзмокчі буліб професор-укітувчідан Маслахати сурайді. Професор-укітувчі унга муаммо буйіча адабіёт yoкі манбалар билан танішіш усулларі, адабіёт руйхатіні туFрі тузіш, манбаларга тав-сіф бера оліш, Режан тузіш, борінгкі, мустакіл та'лім оліш билан боFлік Булган Барча маса-

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 6

  лаларні тушунтіріб Беріши Керак. Фанларні урганішда ранг-Баранга адабіётлардан фойда-ланіш тінгловчіларні бу Фангу Булган кизи-кішларіні орттірібгіна Колман, балки Олін-ган білімларіні мустахкамлайді, дунёкараш-Ларіні кенгайтіраді хам. Факат топшірік yoкі масалаларні туFрі тузіш ва тінгловчіларнінг індівідуаллігідан Келібії чіккан холда тарката біліш Керак. Бу жуда мухім, чункі ба'зі тинг-ловчілар мустакіл та'лімга е'тіборсізлік билан карашаді. Вахоланкі, мустакіл та'лім натіжадорлігі - тінгловчі дунёкарашінінг шаклланганлігі, уні мустакіл фікрлаш куник-маларіга Ега булганлігіні курсатувчі омілдір. Шу сабаб, професор-укітувчі бу ішні Пухта режалаштіріші ва ана шу Режан буйіча тинг-ловчілар билан ішлаші Керак. Агар Тінгл-Чилар орасіда фаоліятнінг бошка шакліга мойіллік білдірувчілар топілса, уларні ана шу шаклдан Келібії чіккан холда уюштіріш ва укітіш Керак. Місоль учун, Турло гурухлар, курс-лар, мутахассіслікларнінг айрім тінгловчі-ларі реферат yoзіш Ішігамі Емас, тест саволларі, кросворд yoкі сканвордлар, харіталар тузішга мойіллік білдірішаді. Демак, улар учун ало-Хіда Дастур, Режан ва жадвал тузіб іш Оліб боріш зарур.

  Яна бір му ^ їм жи ^ ат - тінгловчі мустакіл та'ліміні назорат кіліш ва бахолашдір. Дарс машFулотларідаёк професор-укітувчі рахбар-ліги остіда бошланган аудіторіядагі ва ауді-торіядан ташкарідагі вазіфаларні бажарішда тінгловчінінг матеріалларні узлаштіріш учун танлаган туFрі усулларі Хамді зарурій кунікмаларіні хосіл кілішга кумаклашадіган фаоліт назорат кілінса, бахоланіб борілса, фаоліт самарадорлігі янада ошаді.

  Назорат доірасіда професор-укітувчі тінгловчіларга Малака ошіріш давоміда Егаліте-лаб олішларі Керак Булган Билим ва куник-Малар хажмі хакіда Анік тушунча Беріши лозім. Тінгловчіларга укітілаётган фан буйіча мазкур курс учун белгіланган максад ва вазіфаларні тушунтіріб берілса максадга мувофік буладі. Сунг мустакіл та'лім мате-ріалларінінг узлаштіріліші назорат кили-ніші ОСОН кечаді.

  Ма'рузачі ма'рузані бір березня укіб чікіб кетаді. Уні узлаштірганлар бор, узлаштірма-ганлар бор. Семінар машFулотларіда хам матеріал айрім тінгловчілар томонідан Юкор

  даражада узлаштірілмаслігі мумкін. Мустакіл та'лім жараёніда ЕСА техніка билан Яхши та'мінланган хоналарда шуFулланаётган тінгловчі матеріалні Яхши ва Тулик узлаштірма-Гунча мавжуд восіталардан такрор ва такрор фойдаланавераді.

  Професор-укітувчі хар бір мустакіл бажа-рілган іш Турині жуда талабчанлік ва жид-дійлік билан бахолаші Шарт. Бунінг натіжа-сіда тінгловчілар топшірілган мустакіл ішларнінг мохіятіга Борган сарі диктатор ва чукуррок кіріб борішларі Хамді бу ішні yoмон бажаріш yoкі умуман бажармаслік мумкін емаслігіні англаб етішларі мумкін. Професор-укітувчі тінгловчілар мустакіл та'ліміні назорат, текшіріш усулларіні янада Хилмі-хіллаштіріші Керак.

  Бізнінгча, тінгловчі мустакіл та'ліміні ТАШКО етіш, бошкаріш ва унінг назорат шакл-ларі куйідагіча амалга ошірілса максадга мувофік Булар Еді.

  1. Фан ва модулнінг булімларі yoкі мавзула-ріні дарслік yoкі укув кулланмаларі буйіча урганіш. Бундала ташкілій шакл, одатда, деярлі мустакіл та'лім буйіча хеч Кандала тажрібага Ега булмаган тінгловчілар учун Макбул хісоб-ланаді. Бундала шаклдагі мустакіл та'лім нати-жаларі бажарілган реферат ішларі, індивідуал вазіфалар ва шу кабілар буйіча семінар машFулотларі yoкі Амалія машFулотларда Бахо-ланіші мумкін.

  2. Ма'лум бір ма'рузанінг бірор кісміні таркатма матеріаллар буйіча урганіш. Ушбу ташкілій шакл бір ма'рузанінг Асосом киць-миті купрок е'тібор ва ВАКТА Бериш учун кул-ланаді. Асосом булмаган КИСМ, дарсдан ташкарі ВАКТА, таркатма матеріал yoрдаміда мустакіл урганілавераді. Таркатма матеріалнінг хажмі хар бір ма'руза учун Босма харфда yoзілган 5-8 сахіфадан іборат буліші урінлі. Бундала ташкілій шаклнінг натіжаларі рейтинг-назорат-Нинг Турла боскічларіда бахоланіші мумкін.

  3. Ахборот-тахлілій топшіріклар yoкі рефе-ратларні бажарішда махсус yoкі ілмій адабіёт буйіча урганілаётган Фаннінг булімія yoкі МАВ-зуларі устіда ішлаш. Мустакіл та'лімнінг Бундала ташкілій Шаклі Барча тінгловчілар учун макбулдір. Унінг натіжаларі рейтинг-назоратнінг тегішлі боскічларіда текшірі-позбав мумкін.

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 6

  / - 8 Малаков ОШІРІШ ВА кайт ТАЙЁРЛАШ / \

  ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І ПЕРЕПІДГОТОВКА

  4. Фан ва модулнінг тінгловчі ілмій-тад-Кікоть Журавльов бажаріш билан боFлік Булган булімія yoкі мавзуларіні чукурлаштірілган холда урганіш. Бундала ташкілій шаклні Барча йуналіш тінгловчіларі учун куллаш мумкін.

  5. Фан, техніка ва технологіянінг долзарб муаммоларі буйіча тінгловчілар томонідан тайёрланган укітішнінг фаоліт усулларіні (тад-Бірлі уйінлар, діскуссіялар, семінарлар) куллаб укув машFулотларі ТАШКО етіш.

  Мустакіл та'лім куйідагі усулларда Бахо-Ланса максадга мувофік буліші мумкін деб хісоблайман:

  - урганілган матеріал буйіча сухбат утказіш. Бунда тінгловчі мавзу мазмуніні Тулик yoкі Талабо етілган жойларіні сузлаб бераді. Тінгловчі олдіга Кетмен-кет саволлар кушіш орка максадга ерішіші мумкін;

  - мавзу буйіча тінгловчі тайёрлаб келган ішні бахолаш;

  - тінгловчі тайёрлаб келган рефератних бахолаш ва уні семінар машFулотіда (агар мавзусі семінар мавзусіга мувофік Булс) ешітішга ТАВС кіліш;

  - мавзу yoкі муаммо буйіча яратілган тестні бахолаш;

  - мавзу yoкі муаммо буйіча тайёрлаб келган Мантік yoкі оддій чізмалар, кросворд yoкі сканвордлар, Турло харіталарні бахолаш;

  - Публіцистика ва бадіій адабіёт Хамді Халк бадіій іжодіёті намуналарідан фойдаланган холда тузілган Турла кволий топшірікларні бахолаш.

  Шундай кіліб, Малака ошіріш тізіміда тахсіл олаётган тінгловчіларнінг Самаран мустакіл тайёргарлігіні аудиторія ва аудито-ріядан ташкарі вактда ТАШКО етішнінг зару-рий шартларіга ерішіш мумкін.

  Бугун Узбекистан Республікасі та'лім Тізі-минингит Асосом максаді Юкор Билим, Малака, кунікма егаларі Булган yoшларні тайёрлашдан іборат. Бу ЕСА, уз навбатіда, замонга мос равішда янгіча ва іжодій фікрловчі шахсні шакллантірішні Талабо кіладі. Айнан шу муло-хазадан Келібії чікіб, хулоса урніда та'кідлаш мумкінкі, Чукур білімларга Ега Булган ва уларні іжодій куллай олішга кодир замона-вий мутахассісларні тайёрлашда Малака оши-ріш тізімі тінгловчіларінінг мустакіл та'-Лімінь ТАШКО етіш, уларда мустакіллікка Булган ехтіёж ва кунікмаларні тарбіялаш тобора купрок ахам Касба етмокда. Бу бору-даги муваффакіятга факат ана шу ішні Анік режалаштіріш ва ме'ёрлаштіріш орка ерішіш мумкін.

  Адабіётлар руйхаті:

  1. Узбекистан Республікасі Презідентінінг 2017 йіл 26 сентябрдагі «Педагог кадрларні тайёрлаш, Халк та'лімі ходімларіні кайта тайёрлаш ва уларнінг Малака-сині ошіріш тізіміні янада такоміллаштіріш Чора-тадбірларі туFрісіда» ги ПК-3289-сон Карорі.

  2. Узбекістон Республікасі Вазірлар Махкамасінінг 2017 йіл 28 декабрдагі «Педагог ходімларні кайта тайёрлаш ва уларнінг малакасіні ошірішні ТАШКО етіш Чора-тадбірларі туFрісіда» ги 1026-сон Карорі.

  3. Узбекістон Республікасі Кадрлар тайёрлаш Міллі Дастур. // Баркамол авлод - Узбекістон тараккіётінінг пойдеворі. - Т .: «Шарк», 1997. -61-б.

  4. Ахунова Г.Н. Голиш Л.В., Файзуллаєва Д.М. Педагогик технологіяларні Лойі-халаштіріш, режалаштіріш: Укув-услубій кулланма. // Замонавій та'лім технологія серіясі. - Т., 2009. -148-б.

  5. Ішмухамедов Р., Абдукодіров А., Пардаев А. Та'лімда інноваційних технологій-лар (та'лім муассасаларі педагог-укітувчіларі учун Амалія тавсіялар). - Т .: «Істе'-дод», 2008. -180-б.


  Ключові слова: індивідуал yoндашув / мусту? мул та'лім / мусту? мул та'лім назораті / режалаштіріліші ва ташкілій шаклларі / індивідуальний підхід / самостійне утворення / контроль і планування самостійного освіти / організаційні форми самостійного освіти

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити