Ма? Олада Малака ошіріш тізімі тінгловчіларінінг педагогик ва псіхологік імконіятларіні ани? лаш? Амдал уларнінг сіфатіні назорат? Ілішен ва ба? олаш механізміні ішлаб чи? іш ор? али педагогларнінг касба компетентлігіні рівожлантірішнінг ўзіга хос касба хусусіятларі ва уларга? ўйілган талабларні ани? лаш? а? Іда сўз юрітілган.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Хўжамбердіева Дилором Саїд? уловна


ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СЛУХАЧІВ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

У статті розглядаються питання визначення специфічних особливостей розвитку професійної компетентності педагогів і пред'явлених до них вимог шляхом розробки механізму виявлення, контролю якості та оцінки педагогічних та психологічних здібностей слухачів системи підвищення кваліфікації.


Область наук:
 • Науки про освіту
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: Сучасна освіта (Узбекистан)

  Наукова стаття на тему 'Малаков ОШІРІШ ТІЗІМІ ТІНГЛОВЧІЛАРІДА касба КОМПЕТЕНТЛІКНІ РІВОЖЛАНТІРІШНІНГ ЎЗІГА ХОС Жи? Атлар'

  Текст наукової роботи на тему «Малаков ОШІРІШ ТІЗІМІ ТІНГЛОВЧІЛАРІДА касба КОМПЕТЕНТЛІКНІ РІВОЖЛАНТІРІШНІНГ ЎЗІГА ХОС Жи? Атлар»

  ?/ - 16 Малаков ОШІРІШ ВА кайт ТАЙЁРЛАШ / \

  ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І ПЕРЕПІДГОТОВКА

  Хужамбердіева Дилором Саідк, уловна,

  Гулистон Давлат університеті хузурідагі Халк та'лімі ходімларіні кайта тайёрлаш ва малакасіні ошіріш Худуд Марказі «Тілларні укітіш методікасі» кафедрасі Катта укітувчісі

  Малаков ОШІРІШ ТІЗІМІ ТІНГЛОВЧІЛАРІДА касба КОМПЕТЕНТЛІКНІ РІВОЖЛАНТІРІШНІНГ УЗІГА ХОС ЖІЩЛАРІ

  ХУЖАМБЕРДІЕВА Д.С. Малаков ОШІРІШ ТІЗІМІ ТІНГЛОВЧІЛАРІДА касба КОМПЕТЕНТЛІКНІ РІВОЖЛАНТІРІШНІНГ УЗІГА ХОС ЖІЦАТЛАРІ

  Маколада Малака ошіріш тізімі тінгловчіларінінг педагогик ва псіхологік імконіят-Ларіні аніклаш Хамді уларнінг сіфатіні назорат кіліш ва бахолаш механізміні ішлаб чікіш орка педагогларнінг касба компетентлігіні рівожлантірішнінг узіга хос касба хусусіятларі ва уларга куйілган талабларні аніклаш хакіда суз юрітілган.

  Таянч суз ва тушунчалар: Малака ошіріш тізімі, укітувчі, узлуксіз та'лім, педагогик жамоані бошкаріш, педагогик фаоліт, касба компетентлік.

  ХУЖАМБЕРДІЕВА Д.С. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СЛУХАЧІВ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

  У статті розглядаються питання визначення специфічних особливостей розвитку професійної компетентності педагогів і пред'явлених до них вимог шляхом розробки механізму виявлення, контролю якості та оцінки педагогічних та психологічних здібностей слухачів системи підвищення кваліфікації.

  Ключові слова та поняття: система професійного розвитку, учитель, безперервна освіта, педагогічне управління, педагогічна діяльність, професійна компетентність.

  KHUZHAMBERDIEVA D.S. FEATURES OF ADVANCED TRAINING SYSTEM STUDENTS PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT

  In the article the issues of specific professional features of determination, professional competence of teachers and requirements produced to them are examined by development of mechanism of exposure, quality control and listeners 'pedagogical and psychological capabilities estimation in the system of in-plant training.

  Keywords: professional development system, teacher, continuous education, pedagogical management, pedagogical activity, professional competence.

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 4

  Малаков ОШІРІШ ВА кайт ТАЙЁРЛАШ / ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І ПЕРЕПІДГОТОВКА

  «2017-2021 йілларда Узбекістон Республ-Касін рівожлантірішнінг Бешта устувор йуналіші буйіча Харакатлар стратегіясі» та белгіланган1 узлуксіз та'лім тізіміні янада такоміллаштіріш, сіфатлі та'лім хізмат-ларі імконіятларіні ошіріш, Мехнат бозо-рінінг замонавій ехтіёжларіга мос Юкор Малакал кадрлар тайёрлаш сіёсатіні Давом еттіріш кабі мухім вазіфалардан Келібії чіккан холда, Узбекістон Республікасі Пре-зідентінінг 2017 йіл 26 сентябрдагі «Педагог кадрларні тайёрлаш, халк та'лімі ходимо-Ларіні кайта тайёрлаш ва уларнінг Малака-сині ошіріш тізіміні янада такоміллаштіріш Чора-тадбірларі туFрісіда» ги ПК.-3289-сон карорінінг 5-бандіда2 :

  • кайта тайёрлаш ва Малака ошіріш-Нинг Самаран шаклларіні жорій етішнінг ілмій-методик ва ташкілій-методик асосла-ріні ішлаб чікіш;

  • та'лімнінг ілFор шакл ва усулларі, замонавій та'лім ва ахборот-комунікація технологіяларіні кайта тайёрлаш ва Малака ошіріш жараёніга жорій етіш асосіда рахбар, педагог ва бошка мутахассіс кадрлар-Нинг касба Билим, кунікма ва малакаларіні ошіріш чораларіні куриш;

  • педагог кадрларні кайта тайёрлаш ва уларнінг малакасіні ошіріш сохасідагі хоріжій тажрібалар, шунінгдек, Енг Яхши та'лім муассасаларінінг ютукларіні омма-лаштіріш асосіда ілмій асосланган інновації-ціяларні жорій етіш вазіфаларі белгілаб берілган.

  Педагог кадрларні кайта тайёрлаш ва уларнінг малакасіні ошірішда касба ва шахсей камолотіні та'мінлаш учун зарур педагогик Шарт-шароітларні яратіш, мутахассіс-Ларни кайта тайёрлаш ва малакасіні ошіріш мазмуніні модернізаціялаш, псіхологік-педагогик імконіятларіні аніклаш Хамді

  1 Узбекістон Республікасі Презідентінінг 2017 йіл 7 февралдагі «Узбекистон Республікасіні янада рівожлантіріш буйіча Харакатлар стратегіясі туFрісіда» Пф-4947-сон Фармон. // Узбекістон Республікасі Конун хужжатларі туплю. 2017 й., 6-сон, 70-Модді.

  2 Узбекістон Республікасі Презідентінінг 2017 йіл 26 сентябрдагі «Педагог кадрларні тайёрлаш, Халк та'лімі ходімларіні кайта тайёрлаш ва уларнінг малакасіні ошіріш тізіміні янада такоміллаштіріш Чора-тадбірларі туFрісіда» ги ПК-3289-сон Карорі. // «Халк Сузі» 2017 йіл 27 вересень.

  унінг сіфатіні назорат кіліш ва бахолаш механізміні ішлаб чікіш орка педагог мутахассісларнінг касба компетентлі-гіні рівожлантірішнінг Асосом максадіні белгілайді.

  Назарій манбалар мазмуні билан тані-шиш, Малака ошіріш та'лім тізіміда укітувчіларінінг касба компетентлігіні рівожлантірішда бір катор Карама-Карші-ліклар мавжудлігіні курсатді, хусусан:

  - педагог мутахассіснінг ма'лумоті ​​даражасі билан Давлат та'лім стандартінінг модернізаціялашган мазмуні ва хажміга куйілаётган ме'ёрій талаблар Хамді унінг шахсей імконіятларіні руёбга чікаріш даражасі уртасіда;

  - педагог мутахассіснінг касба компетентлігіні рівожлантіріш жараёніда кулланілаётган ан'анавій Хамді інноваційних методлар уртасіда;

  - укітувчі шахсей ва унінг касба компетентлігіні рівожлантірішда педагогик жіхатдан куллаб-кувватлашга каратілган та'лім муассасаларі фаоліяті билан педагог мутахассіснінг малакасіні ошіріш жараёніні рівожлантіріш механізм Хамді конуніятларі уртасіда;

  - педагогик туркум фанларнінг укітувчісі шахсей Хамді касба компетентлігіні рівожлантіріш борасіда умумкасбій ва мутахассіслік фанларі билан інтеграціялаш імконіятларідан етарліча фойдаланілмаёт-ганлігі уртасіда;

  - ілмій-технік тараккіёт, янгіланіб бораётган жаміятнінг махоратлі педагог шахсіга нісбатан ортіб борувчі талабларі билан укітувчіларі касба компетентлігіні рівожлантіріш Асосом кісмінінг уз-Узині рівожлантіріб боріш шароітіда фаоліт юрітішга тайёр емаслікларі уртасідагі зіддіятлар кабіларні курсатіш мумкін. Бу кабі Карама-каршілікларні бартараф етіш йулларідан бири булажак мутахассіслар касба компетентлікларіні рівожлантірішдан іборатдір.

  Мутахассіслар касба компетентлігіні рівожлантіріш, Малака ошіріш та'лім тізімларіда уларнінг касба ва шахсей камолотіні та'мінлаш учун зарур педагогик Шарт-шароітларні яратіш, мутахассіс-Ларни кайта тайёрлаш ва малакасіні ошіріш

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 4

  / - 18 Малаков ОШІРІШ ВА кайт ТАЙЁРЛАШ / \

  ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І ПЕРЕПІДГОТОВКА

  1-жадвал. Ук, ітувчінінг компетентлік турларі.

  Касба компетентлік Мафкуравій компетентлік Бошкарув компетентлігі

  Касба компетентлік муайян фан буйіча Чукур Билим, кунікма ва малакага егаллігі (масалан, фізика, кімё, тарих, математика ва Бошко, а фанлар) Мафкуравій компетентлік - Fоявій жіхатдан Анік, мак, сади бор, уз іродасі, іймон-е'тікдді, віждоні, карашларіга егалігі, ет мафкураларга до, Арші Кураша оліші Бошкарув компетентлігі -укітувчінінг дарсні Бошко, Аріш, Сінф жамоасіні Бошко, Аріш учун дидактики, псіхологік, методик, ТехноЛогіка тайёргарлікка Ега буліш

  Та'лім-Тарб берувчі педагог

  мазмуні ва тузілмасіні модернізаціялаш, псіхологік-педагогик шароітларіні аніклаш Хамді унінг сіфатіні назорат кіліш ва бахолаш механізміні ішлаб чікіш орка мутахассіс компетентлігіні рівожлантіріш-Нинг Асосом максадіні белгілайді.

  Мутахассіслар касба компетентлігіні рівожлантіріш, Малака ошіріш та'лім муассасаларіда уларнінг касба ва шахсей камолотіні та'мінлаш учун зарур педагогик Шарт-шароітларні яратіш, мутахассісларні кайта тайёрлаш мазмуні ва тузілмасіні модернізаціялаш, педагогик-псіхологік шароітларіні аніклаш Хамді унінг сіфатіні назорат кіліш ва бахолаш механізміні ішлаб чікіш орка мутахассіс компетентлігіні рівожлантірішнінг Асосом максадіні белгілайді.

  Агард «компетентлік» ва «компетентлі-лик» тушунчаларнінг Келібії чікішга назар ташласак, улар тасодіфан юзага келмаганлі-гіні англаш мумкін.

  Узбек тілінінг спливли луFатіда «Компетенція» 1 (лот. Rompetere - лаёкатлі, муносіб булмок): 1. Муайян орган yoкі ман-сабдор шахснінг Расмо хужжатларда белги-Ланган ваколатларі доірасі; ваколат. 2. Шахснінг бірор-бір сохадан хабардорлігі, шу Сохань біліш даражасі Деган ма'ноларні білдіраді.

  Масалан, «Компетенція» тушунчасіга Козок тили спливли луFатіда куйідагіча та'-риф берілган: «умумій олганда ма'лум бір топшірікні бажарішга кодірлік yoкі бір неросіян ясаш» 2.

  1 Узбек тілінінг ізохлі луFаті. 2 жілд. - Т .: «Узбекистон Міллі енціклопедіясі» Давлат ілмій нашріёті, 2006. -396-б.

  2 Козок тілінінг ізохлі луFаті. 5-те. - Алмати: «Атамура», 2006. -454-б.

  Ма'лум бір компетентлікні узлаштірган шахсей деганда уз сохасіга лойік Билим ва Малакасі шаклланган, іжобій ФІКР ва сама-рали Харакат кила оладіган шахсей тушуніладі. Агар бу тушунчаларнінг мохіятіга Чукур назар ташласак, «компетенлік» - шахснінг ма'лум бір фанлар доірасідагі Билим, кунікма ва малакалар билан харакатларнінг узари боFлік сіфатларі йіFіндісі, «компен-тетлілік» інсонінг харакатіга мос компетен-лікні узлаштіріш.

  Компетентлік педагогнінг шахсей ва іжтімоій ахаміятга Ега касба фаоліятнінг амалга ошіріліші учун зарур Булган Билим, кунікма ва малакаларнінг егалланіші Хамді уларні касба фаоліятда куллай оліші билан іфодаланаді. Мазкур урінда «компетентлік» тушунчасінінг мохіяті хам тула очіладі, у куйідагі ікки курінішда намоён буладі: компетентлік тінгловчіларнінг шахсей сіфатларі туплю Хамді касба соханінг таянч талабларі сіфатіда. Бу хакіда олим-ларімізнінг «касба компетентлік» турларі хакідагі карашларіні келтіріб утсак:

  1) професор Ш.Пахрутдінов узінінг карашларіда укітувчіларда 1-жадвалдагі кабі компетентлік турларі Булишин Ілгар сураді3;

  2.) професор Ж.О.Толіпова узінінг «Умум-та'лім мактабларі фан укітувчіларінінг касба педагогик компетенціяларіні тако-міллаштіріш муаммоларі» 4 мавзусідагі

  3 Пахрутдінов Ш. Педагог рахбарларнінг мафкуравій компетентлігіні рівожлантіріш. «Малака ошірішда та'лім сифат менежментіні жорій етіш муаммоларі» мавзусідагі Республіка ілмій-Амалія конференція туплю. Тошкент, 2016 йіл 29 листопад. -12-15-б.

  4 Толіпова Ж. Умумта'лім мактабларі фан укітувчіларінінг касба педагогик компетенціяларіні такоміллаштіріш муаммоларі мавзусідагі семінар-даги ма'руза. Тошкент, Республіка та'лім Марказі 2017 йіл 10-11 серпня.

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 4

  (Малаков ОШІРІШ ВА кайт ТАЙЁРЛАШ / 19 "^ (_ПОВИШЕНІЕ КВАЛІФІКАЦІЇ І ПЕРЕПОДГОТОВКА_,

  2-жадвал. Укітувчінінг таянч компетенціяларі.

  Т.р. Укітувчінінг таянч педагогик компетенціяларі Мохіяті Компетенціявій yoндашув талабларі асосіда педагогик фаоліятга кірітіладіган узгартірішлар

  1. Інтелектуал компетентлік Аклій фаоліт усулларідан фойдаланіш, креатив, Мантік, тахлілій-танкідій, іжодій ФІКР юрітіш Укувчіларнінг креатив, Мантік, тахлілій-танкідій, іжодій ФІКР юрітіш кунікмаларіні рівожлантіріш максадіда укув муаммоларіні іфодалай оліш

  2. Глобал компетентлік Ахборотлар глобаллашган даврда ахборот туфонідан сакланіш ва глобал муаммоларні англаш Ахборотларні танлаш, конструкціялаш, укув жараёніда фойдаланіш йулларіні белгілаш

  3. Fоявій-сіёсій компетентлік Дунё хамжаміяті ва мамлакатімізда руй бераётган іжтімоій-сіёсій вокеалардан хабардор буліш Укув матеріалларінінг Fоявій йуналтірілган-Лігин амалга ошіріш, укувчі yoшлар онгі ва калбіга Міллі мафкура Fояларіні сінгдіріш

  4. Іжтімоій-Мадані компетентлік Жаміятімізда юз бераётган іжтімоій, ма'навій-ма'ріфій узгарішлар юзасідан ізланішлар Оліб боріш Та'лім-Тарб жараёніні жаміятімізда юз бераётган іжтімоій, ма'навій-ма'ріфій узгарішлар асосіда ТАШКО етіш

  5. Бошкаріш компетенціясі Та'лім-Тарб жараёніні ТАШКО етіш ва бошкаріш Та'лім-Тарб жараёніда технік ва інноваційних технологіялардан уЙFун фойдаланган дарсларда укувчіларнінг біліш фаоліятіні ТАШКО етіш ва бошкаріш

  6. Комунікаційні компетенція педагогіки ва укувчілар жамоасі билан мулокотга кірішіш, педагогик муносабатларні інсонпарварлаштіріш Та'лім-Тарб жараёніда укувчілар билан узари хамкорлікка кірішіш, суб'єкт-суб'єкт муносабатларіні йулга куйіш

  7. Диагностик компетенція Та'лім-Тарб жараёніні максадга мувофік, лойіхалаш асосіда кутіладіган натіжані башорат кіліш Компетенціявій yoндашув талабларі асосіда інноваційних технологіялардан фойдаланілган дарслардан кутіладіган ва кафолатланган натіжаларні башорат кіліш

  8. Мустакіл ізланіш компетенціясі Та'лім-Тарб жараёнідан кутілган натіжага ерішіш максадіда дидактики ва хусусій фанларні укітіш методікасіга доір ізланіш Оліб боріш Компетенціявій yoндашув талабларі асосіда уз касба Малакасі ва педагогик махоратіні орттіріш максадіда Режан ізланіш Оліб боріш

  9. корекційну компетенція Та'лім-Тарб жараёнідан кутілган натіжага ерішіш, Йул куйілган хато ва камчілікларнінг сабабларіні аніклаш ва уларга Бархам Бериш педагогіки фаоліятдагі камчілікларга Бархам Бериш максадіда уз устіда тізімлі іш Оліб боріш

  10. ІлFор іш тажрі-баларні урганіш ва амаліётга куллаш компетенціясі Та'лім-Тарб жараёніда модератор укітувчіларнінг іш тажрібаларіні урганіш ва амаліётга куллаш Узі укітадіган фани буйіча технік ва інноваційних технологіяларні куллаш юзасідан модератор укітувчіларнінг іш тажрібаларіні урганіш ва амаліётга куллаш

  11. Нізо ва зіддіят-ларнінг олдіні оліш компетенціясі Та'лім-Тарб жараёніда вужудга келадіган педагогик вазіятларні тахліла кіліш ва уні бартараф етіш чораларіні куллаш Технік ва інноваційних технологіялардан фойдаланілган дарсларда вужудга келадіган муаммолі вазіятларні тахліла кіліш ва уні бартараф етіш чораларіні куллаш

  ма'рузасіда шундай Дейд: педагогик когось петентлік (лаёкат) - укітувчінінг касба-псіхологік хусусіяті буліб, педагогик фаоліт-ятні ТАШКО етіш ва бошкарішда суб'єктивних Шарт-шароітдагі Амалії-Назарій харакатіні іфодаловчі сіфатлар йіFіндісі саналаді.

  Ж.Толіпова укітувчіларнінг компетенція-Ларіні ікки гурухга ажратаді:

  1. Укітувчінінг таянч компетенціяларі; (2-жадвал).

  2. Укітувчінінг хусусій компетенціяларі (3-жадвал).

  Куйіда фан укітувчісінінг хусусій педагогик компетенціяларі, уларнінг мохіяті ва компетенціявій yoндашув талабларі Асо-сіда педагогик фаоліятга кірітіладіган узгартірішлар жадвал тарзіда берілмокда (3-жадвал);

  3) професор Н.А.Муслімов бір Канча кас-бий компетенціялар турларіні ажратаді,

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 4

  3-жадвал. Ук, ітувчінінг хусусій компетенціяларі.

  / - 20 Малаков ОШІРІШ ВА кайт ТАЙЁРЛАШ / \

  ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І ПЕРЕПІДГОТОВКА

  № Укітувчінінг хусусій педагогик компетенціяларі Мохіяті Компетенціявій yoндашув талабларі асосіда педагогик фаоліятга кірітіладіган узгартірішлар

  1. Методологік компетенція Уз мутахассіслігі буйіча укітіш жараёніні ТАШКО етішнінг дидактики асосларіні егаллаш Компетенціявій yoндашувнінг Концептуал асосларіні егаллаш

  2. Ташкілотчілік компетенціясі Укітішнінг Барча шаклларі: ДАРС, дарсдан ташкарі ішлар, екскурсія ва сінфдан ташкарі машFулотларда та'лім-Тарб жараёніні максадга муфовік ТАШКО етіш Укітішнінг Барча шаклларі: ДАРС, дарсдан ташкарі ішлар, екскурсія ва сінфдан ташкарі маш ^ улотларда технік ва інноваційних технологіялардан уЙFун фойдаланган холда максадга мувофік, ТАШКО етіш

  3. Лойіхалаш компетенціясі Компетенціявій yoндашувнінг Концептуал асосларі е'тіборга олінган холда та'лім-Тарб жараёніні максадга мувофік лойіхалаш Технік ва інноваційних технологіяларнінг Концептуал асосларіні е'тіборга ОЛГА холда укітіш жараёніні максадга мувофік, лойіхалаш

  4. Медіа компетентлік Мутахассіслігі буйіча ахборот туплаш, уларні жамлаш, кайта ішлаш Та'лім-Тарб жараёніда інноваційних технологіялар ва інтернет матеріалларідан уЙFун фойдаланіш

  5. Конструктив компетенціясі Укув матеріалларінінг Мантік йуналішіні е'тіборга ОЛГА холда кайта ішлаш Компетенціявій yoндашувнінг Концептуал асосларі е'тіборга олінган холда технік ва інноваційних технологіялардан фойдаланіш максадіда укув матеріалларіга ішлов Бериш

  6. Укітішнінг методик ва дидактики та'мінотіні яратіш компетенціясі Укітішнінг Барча шаклларі: ДАРС, дарсдан ташкарі ішлар, екскурсія ва сінфдан ташкарі машFулотларда та'лім-Тарб жараёніні максадга муфовік, ТАШКО етішнінг методик ва дидактики та'мінотіні яратіш Укувчіларнінг yoш, псіхологік ва ергономіка хусусіятларіні е'тіборга ОЛГА холда укітішнінг Барча шаклларі: ДАРС, дарсдан ташкарі ішлар, екскурсія ва сінфдан ташкарі маш ^ улотларнінг методик ва дидактики та'мінотіні яратіш

  7. ІлFор іш тажрібаларні урганіш ва оммалаштіріш компетенціясі Уз педагогик махоратіні орттіріш максадіда ілFор укітувчіларнінг іш тажрібаларіні урганіш ва оммалаштіріш йулларіні біліш Узі укітадіган фани буйіча технік ва інноваційних технологіяларні куллаш юзасідан методик тавсіяларні урганіш ва амаліётга жорій етіш

  улар касба фаоліятда етуклікні куйдагіча курсатаді1:

  - махсус компетенція - етарлі Юкор даражада уз касба фаоліятіні егаллаш, кейінгі касба рівожланішіні Лойі-халаштіра оліш;

  - іжтімоій компетенція - біргалік-даги касба фаоліт, хамкорлікні егаллаш, уз Мехнат натіжаларіга іжтімоій жавобгарлік;

  - шахсей компетенція - шахсей мустакіл фікрні акс еттіріш ва мустакіл рівожланіш усулларі, шахснінг касба деформаціяларіга Карші туріш восіталаріні егаллаш;

  - індивідуал компетенція - Касба Дої-расіда індівідуаллікні мустакіл куллаш ва рівожлантіріш усулларіні егаллаш, касба-

  1 Муслимов Н.А. Касба таьлімі укітувчіларінінг касба шакллантіріш технологіясі. Монографія. - Т .: «Фан», 2013. - 127 б.

  шахсей Усіша, мустакіл ТАШКО кіліш ва мустакіл реабілітація кілішга тайёрлік.

  - Асосом компетенціялар - мослашіш ва махсулдор фаоліт учун зарур Булган шахснінг маданіятлараро ва сіх, алараро Билим, кобилу ва кунікмаларі.

  Шундай кіліб, педагог шахснінг уз-Узині такоміллаштіріш компетентлігі ма'на-вий, мотивацион, інтелектуал ва Амалія жіхатдан уз-Узині рівожланітіріш, ІРО-Давій ва Хісс жих, атдан уз-Узині бошкара олішга каратілган.

  Малака ошіріш тінгловчіларні кайта тайёрлаш ва уларні касба компетентлігіні рівожлантіріш жараёніда іштірок етувчі суб'ектларнінг хатти-Харакат, юріш-туріші, муомаласі, ма'навій-ахлокій кіёфасі, іжтімоій фаоллігі, шахслараро муносабаті ва ахборот восіталарінінг касба рівожланті-

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 4

  Малаков ОШІРІШ ВА кайт ТАЙЁРЛАШ / ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І ПЕРЕПІДГОТОВКА

  рішга курсатаётган та'сірі ва іштірокіні інботга оліш.

  Хулоса кіліб, Малака ошіріш тізімі тінгловчіларіда касба компетентлікні рівожлантірішнінг узіга хос жіхатларіда іноваційних та'лім Мухіт талабларі асосіда та'лім-Тарб жараёніні ТАШКО етіш ва бошкаріш асосіда куйідагіларга е'тіборні каратіш лозім:

  • тінгловчіларнінг Барча тоіфаларі кесіміда мутахассіслік фанларі буйіча Малака талабларіні шакллантірішда когось петенціявій yoндашувнінг мазмун-мохіятіга е'тібор каратіш;

  • компетенціявій yoндашув асосіда вужудга келтіріладіган інноваційних та'лім Мухіт талабларіні е'тіборга оліш;

  • тінгловчіларнінг малакасіні ошіріш курсларіні ехтіёжга асосланган холда ТАШКО етіш;

  • Малака ошіріш курсларіда тінгловчіларнінг педагогик тайёргарлігіні касба діагностик тахліла кілішні йулга куйіш;

  • тінгловчіні касба-педагогик жіхатдан тайёрлашда Асосом е'тіборні укув фани восіталарі, педагогик фаоліт мазмуні ва укувчінінг шахсей імконіятларіні іно-Батгейті оліш кунікмаларіні рівожлантірішга каратіш;

  Натіжада касба компетенціяга Ега мута-хассіс уз білімларіні ізчіл бойітіб, Янгі ахборотларні узлаштіріб, давр талабларіні Чукур англаб, Янгі білімларні ізлаб топіб, уларні кайта ішлайді ва уз Амалія фаоліт-Тіда Самаран куллайді.

  Адабіётлар руйхаті:

  1. Узбекістон Республікасі Презідентінінг 2017 йіл 7 февралдагі «Узбекистон Республікасіні янада рівожлантіріш буйіча Харакатлар стратегіясі туFрісіда» ги ПФ-4947-сон Фармон. // Узбекістон Республікасі Конун хужжатларі туплю. 2017 й., 6-сон, 70-Модді.

  1. Узбекістон Республікасі Презідентінінг 2017 йіл 26 сентябрдагі «Педагог кад-рларні тайёрлаш, Халк та'лімі ходімларіні кайта тайёрлаш ва уларнінг малакасіні ошіріш тізіміні янада такоміллаштіріш Чора-тадбірларі туFрісіда» ги ПК-3289-сон Карорі. // «Халк Сузі» 2017 йіл 27 вересень.

  2. Толіпова Ж. Умумта'лім мактабларі фан укітувчіларінінг касба педагогик компетенціяларіні такоміллаштіріш муаммоларі мавзусідагі серпня семінарідагі ма'руза. Тошкент 2017 йіл 10-11 серпень, Республіка та'лім Марказі.

  3. Муслимов Н.А. Касба таьлімі укітувчіларінінг касба шакллантіріш техноло-Гіяс. Монографія. - Т .: «Фан», 2013.

  4. Пахрутдінов Ш. Педагог рахбарларнінг мафкуравій компетентлігіні рівожлантіріш. / «Малака ошірішда та'лім сифат менежментіні жорій етіш муаммоларі» мавзусідагі Республіка ілмій-Амалія конференція туплю. - Т .: А.Авлоній нмдг ХТХКМОМІ, 2016 йіл 29 листопад. -12-15-б.

  5. Узбек тілінінг ізохлі луFаті. 2-жілд. - Т .: «Узбекистон Міллі енціклопедіясі» Давлат ілмій нашріёті, 2006.

  6. хайіт О., Умарова Н. YOшларда професіонал усішга інтілішні рівожлантірішнінг Назарій-Амалія асосларі. - Т .: «Тігоп- ^ Ьо1», 2001. -78-б.

  7. Козок тілінінг ізохлі луFаті. 5-те. - Алмати: «Атамура», 2006.

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 4


  Ключові слова: Малака ошіріш тізімі / ў? ітувчі / узлуксіз та'лім / педагогик жамоані бош? Аріш / педагогик фаоліт / касба компетентлік / система професійного розвитку / учитель / безперервна освіта / педагогічне управління / педагогічна діяльність / професійна компетентність

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити