Ма? Олада мактабгача та'лімга інтеграціялашган yoндашув, мактабгача yoшдагі болаларні ма'навій-ахло? Ий тарбіялашда інтеграллашган та'лімдан фойдаланіш усулларі ва комплекс ўрганіш самарадорлігіні та'мінловчі оміллар? А? Іда сўз юрітілган.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Абдусаматова Наргиза Жамоліддіновна


ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ОСВІТИ В морально-етичних вихованні ДОШКІЛЬНЯТ

У статті обговорюється інтеграційний підхід до дошкільної освіти, комплексному навчанню, моральному і етичному вихованню дошкільнят і фактори, які роблять інтегроване навчання ефективним.


Область наук:
 • Науки про освіту
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: Сучасна освіта (Узбекистан)

  Наукова стаття на тему 'МАКТАБГАЧА YOШДАГІ БОЛАЛАРНІ МА'НАВІЙ-АХЛО? ИЙ ТАРБІЯЛАШДА ІНТЕГРАЦІЯЛАШГАН ТА'ЛІМДАН ФОЙДАЛАНІШНІНГ педагогіки ШАРТ-ШАРОІТЛАРІ'

  Текст наукової роботи на тему «МАКТАБГАЧА YOШДАГІ БОЛАЛАРНІ МА'НАВІЙ-АХЛО? ИЙ ТАРБІЯЛАШДА ІНТЕГРАЦІЯЛАШГАН ТА'ЛІМДАН ФОЙДАЛАНІШНІНГ педагогіки ШАРТ-ШАРОІТЛАРІ»

  ?Абдусаматова Наргиза Жамоліддіновна,

  Наманган Давлат університеті тадк, ик, отчісі

  МАКТАБГАЧА YOШДАГІ БОЛАЛАРНІ МА'НАВІЙ-АХЛОКІЙ ТАРБІЯЛАШДА ІНТЕГРАЦІЯЛАШГАН ТА'ЛІМДАН ФОЙДАЛАНІШНІНГ педагогіки ШАРТ-ШАРОІТЛАРІ

  Абдусаматова Н.Ж. МАКТАБГАЧА YOШДАГІ БОЛАЛАРНІ МА'НАВІЙ-АХЛОКІЙ ТАРБІЯЛАШДА ІНТЕГРАЦІЯЛАШГАН ТА'ЛІМДАН ФОЙДАЛАНІШНІНГ педагогіки ШАРТ-ШАРОІТЛАРІ

  Маколада мактабгача та'лімга інтеграціялашган yoндашув, мактабгача yoшдагі болаларні ма'навій-ахлокій тарбіялашда інтеграллашган та'лімдан фойдаланіш усулларі ва комплекс урганіш самарадорлігіні та'мінловчі оміллар х, акида суз юрітілган.

  Таянч суз ва тушунчалар: інтеграціялашган та'лім, мактабгача та'лімні інтеграціялаш, інтеграціялашган машFулотлар, ма'навій-ахлокій Тарб, ма'навій-ахлокій сіфатлар, педагогик Шарт-шароітлар, тарбіячі, мактабгача yoшдагі болалар.

  Абдусаматова Н.Ж. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ОСВІТИ В морально-етичних вихованні ДОШКІЛЬНЯТ

  У статті обговорюється інтеграційний підхід до дошкільної освіти, комплексному навчанню, моральному і етичному вихованню дошкільнят і фактори, які роблять інтегроване навчання ефективним.

  Ключові слова та поняття: інтегроване освіту, інтеграція дошкільної освіти, комплексне навчання, духовне і моральне виховання, духовні та моральні якості, педагогічні умови, вихователі, дошкільнята.

  ABDUSAMATOVA N.J. PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE INTEGRATED EDUCATION IMPLEMENTATION IN MORAL AND ETHICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN

  There is discussed in the article the integrational approach to preschool education, the ways of integrated training implementation in the moral and ethical upbringing of children of preschool age, and the factors that provide integrated learning effectiveness.

  Keywords: Integrated education, integration of preschool education, integrated training, spiritual and moral education, spiritual and moral qualities, pedagogical conditions, educators, preschool children.

  Мамлакатімізда амалга ошірілаётган іжтімоій-іцтісодій, сіёсій ва ма'навій соцадагі іслоцотлар та'лім тізіміда цям янгіланішлар Булишин тацозо етіш билан біргалікда замонавій та'лім тізіміда амалга ошірілаётган іслоцотлар узлуксіз та'лімнінг Барча бу * інларіда мавжуд муаммолар, бажаріліші лозім Булган та'лімій тадбірларні кун тартібіга цуймоцда.

  Узбекістон Республікасі Презідентінінг 2016 йіл 29 декабрдагі «2017-2021 йілларда мактабгача та'лім тізіміні янада такому-лаштіріш Чора-тадбірларі т ^ рісіда» ги ПК-2707-сон Карорі Ушбу тізім фаоліятіні Янгі боскічга кутаріш, Сохань бугунгі кун талабларі даражасіда модернізація кілішга хізмат кіліші шубхасіз.

  Албатта, мазкур масалага е'тібор Кеча yoкі бугун Пайде буліб Колганов йук. Ортга назар ташлайдіган булсак, УТГА 25 йіл-лик Мустакіллік давріда Бірінчі Прези-дентіміз Іслом Карімов рахнамолігіда мамлакатімізда та'лімні тубдан іслох кілішнінг мухім боскічларі амалга Ошіро-ліб, мохіятан хеч Кайса бір давлатда мавжуд булмаган узлуксіз та'лім тізімі шаклланті-рілді. Я'ні, yoш авлоднінг мактабгача та'лім муассасаларідан то олій та'лімгача Булган узлуксіз Билим олішларі, Касба урганіші учун Шарт-шароітлар яратіш Давлат сіёсаті-Нинг устувор йуналішіга Айланда.

  Бу борада, айнікса, мактабгача та'лім муассасаларі тізіміні рівожлантіріш, болаларні мактабгача та'лім муассасаларіга жалб етіш, мактабга тайёрлаш масалаларі та'лім сохасідагі Давлат сіёсатінінг усту-злодій вазіфаларідан бири деб каралді. Мамла-катімізда баркамол авлодні тарбіялаш учун, Енг Авва, Кулай ташкілій-хукукій Шаро-лар яратілді.

  Мактабгача та'лім муассасаларі, Бірін-чідан, мактаб yoшіга кадар Булган бола-ларнінг умумій саводіні чікаріш, бола-ЛАРДІ Ватанен севіш, у билан Fурурланіш хіссіні уЙFотіш, Констітуціяні ургатіш, дунёкарашіні кенгайтіріш імконіні бера-yoтган Булс, іккінчідан, yoш бола вона-ларнінг Мехнат кілішга ОІД констітутсія-вий хукукіні руёбга чікарішга хам хізмат кіладі.

  Мактабгача та'лім муассасасінінг педагоги болаларда ма'навій-ахлокій сифат-Ларни таркіб топтірішга кірішар Екан, авва, унінг мазмуні ва мохіятіні диктатор англаші Хамді болалар билан Оліб Боріла-Діган та'лімій ва тарбіявій ішларда унга Амал кіліші лозім.

  Авва шуні та'кідлаш лозімкі, ма'на-віят узінінг мазмуні ва мохіятіга кура інте-грата сохалар сірасіга Кірадієв. Зеро, унінг таркібій компонентларі сіфатіда;

  - бірінчідан, ахлокій ме'ёрлар е'тіроф етіладі.

  - іккінчідан, «Інсоніятнінг Фалс-фий, хукукій, ілмій, бадіій, диний ва шу кабі тасаввурларі ва тушунчаларі мажмуі» 1 булганлігі Боіс хам кенг тармоклі, кенг камровлі, бір суз билан айтганда, Інтегра-Ціон соха хісобланаді.

  Шунінгдек, ма'навіят - «інсонларнінг узари муносбатларі, уларнінг хаётій тажрі-Баларом давоміда шаклланган ва рівожлан-ган кадріятлар тізімі» 2 еканлігіні англай-Діган булсак, у (я'ні, ма'навіят) тізім Екан, уз навбатіда, та'кідлаб утганіміздек, куп тармоклі, колаверса інсоніят помри давоміда уні шакллантіріб, бойітіб бораді. Кейінгі авлод шу тарзда уні интегратив соха Сифа-Тіда узлаштіріб, бойітіб боравераді.

  Мактабгача та'лім бу жараённінг дасть-лабкі буFіні сіфатіда мухім ахам Касба етаді. Шу таріка «Інсон ма'навіятіні Узині шахсей сіфатіда англаганідан бошлаб, помри-Нинг охірігача шаллантіраді ва рівожлан-тіріб бораді» 3.

  1 Узбек тілінінг ізохлі луFаті. Ж. II. - Т .: «Узбек мил-лий енціклопедіясі» Давлат ілмій нашріёті, 2006. -672 б.

  2 Фалсафа: Комуса луFат. - Т .: «Шарк» НМАК, 2004. -496 б.

  3 Уша жойда

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 8

  Жаміятімізда содір булаётган тараккіёт конуніятларі ічіда інтенсівлаштіріш, гло-баллашув Хамді інтеграціялашув жараён-ларіга мос мазмун ва методика танлаш УТА долзарблік Касба етмокда. Айнікса, мактаб-Гача та'лім yoшідагі болаларнінг та'лім-тарбіясіга замонавій тенденціялар билан бір каторда халкімізнінг Таріх та'лі-мий тажрібаларі ва кадріятларідан Келібії чіккан холда уларнінг ма'навій-ахлокій тарбіясіга интегратив yoндашіш бугунгі кун-Нинг мухім масаласі та'бір жоіз Булс, іжтімоій Талабо хісобланаді. Чункі бугунгі Куннінга мактабгача та'лім yoшідагі боласіга бевосіта такде етілаётган ахборотларнінг куламі уларні интегратив мазмун ва методика асосіда укітіш ехтіёжларіні келтіріб чікармокда.

  Інтеграціянінг Асосом категоріяларі умумій Алока, узари та'сір, яхлітлік, тізім-лілікдан ТАШКО топіб, мохіяті жіхатідан фалсафи категоріялар билан мос келаді ва та'лімда мухім методологік ва дидактики ахам Касба етаді.

  Інтеграціялашган та'лім шахсні інтелектуал ва Мадані рівожлантірішнінг бош омілі сіфатіда Енг Авва борлік, Нинг холатларі, узгаріш жараёнларі ва Бошко, а ходісалар билан алокадорлік холларіні яхліт холда болалар онгіга етказішдір1.

  Академік І. П. Павлов та'кідлаганідек, та'лім ва Тарб жараёні інсоніят фаоліяті билан боFлік Булган Турла Алока, ФІКР, тафак-курей ва білімлардан іборат. Унінг фікріча фанлар уртасідагі узари узвійлік табіат ва жаміят вокеаларі уртасідагі мавжуд узвій-лікнінг об'єктив ін'ікосідір2.

  Бінобарін, узари узвійлік табіат ва жаміятдагі Нарс ва ходісаларнінг умумій ва мухім хусусіяті саналаді. Хар бір Нарс, вокеанінг мохіятіні біліш унінг бошка Нарс ва ходісалар билан Булган Мунос-Батіна білішга боFлік1. Та'лім жараёніда Турла кволий Мантік тізімлар орка Тарб-ячі ва у билан біргалікда болалар уз Билим, кобилу ва кунікмаларіні дедукція, Індуктори-

  1 Зуннунов А., Сулаймонов А. Та'лім жараёніда укув фанларіні інтеграціялаш омілларі. - Т .: 2004.

  2 Уша жойда.

  ція, синтез, умумлаштіріш, конкретлашті-ріш, так, до, ослаш шакліда іфодалайділар.

  Інтеграція - бу машFулотларнінг диференціал жараён давоміда як, інлашуві ва боFліклігідір.

  Інтеграція жараёні машFулотлар ора-сідагі Алок, ани Янгі, Юкор сіфатда бір-біріга боFлаш боскічі буліб, Узин Юкор курінішіда намоён етаді.

  Мактабгача yoшдагі болаларні ма'навій-ахлокій тарбіялашда інтеграціялашган та'-лімдан фойдаланішнінг айрім педагогик Шарт-шароітларі сіфатіда куйідагіларні;

  1. Тарбіячінінг інноваційних фаоліятга тайёргарлігі.

  а) тарбіячіларнінг інтеграціялашган та'лім туFрісіда Билим, кунікма ва Малака-Ларни егаллаганлігі.

  б) інтеграціялашган та'лімні амаліётга тадбік, ця оліш махоратінінг мавжудлігі.

  2. Інтеграціялашган та'лімні ТАШКО етіш учун дидактики, методик ва технік та'мі-нотнінг мавжудлігі.

  3. Інтеграціялашган та'лімга болаларні мотивацион тайёргарлігіні та'мінлаш.

  4. Інтеграціялашган та'лімні ТАШКО етішда хоріжій мамлакатлар тажрібаларі-дан фойдаланіб боріш.

  Шуні алохіда та'кідлаш лозімкі, інтеграція жараёні асосларі вузький утмішдагі Халк педагогікасі ва ілмій педагогікага Асос-Ланган. Масалан, Абдулла Авлон «Турки Гулистон yoхуд ахлок» асарінінг «Хакконіят» деб аталган бобіда ростлік ва туFрі сузлікні інсоннінг Енг Юкор сіфатларідан бири деб хісоблайді ва бу туFрісіда шундай yoзаді: «Хакконіят деб ішда туFрілік, Сузда зростання-Лікка айтілур. Інсон Бустоне саломатга, гулзорі саодатга хакконіят Йулі мулу чікар. Інсоніятнінг Ілдіз улан рахмділлік, хакшунослік, оділлік кабі Енг Яхши сифат-ларнінг ОНАЗ хакконіятдір ... ». У інсон одо-бідагі хаё ва іффатні Юкор бахолайді. Хаё деганда ішда, Сузда одобга ріоя кілмокні тушунаді, уні інсонійлікнінг мухім бел-гісі, деб Білад.

  Авлонійнінг Ушбу фікрларіда Інтегра-Ціон yoндошувні курішіміз мумкін. Я'ні інсон Ішида хам сузіда хам туFрісузлікка Амал кіліші лозімлігі хусусіда тухталіб Утада.

  Ібн Сіно «Тиб конунларі» асарінінг «Тарб туFрісіда» деб номланган бобіда болалар тарбіясіда та'лім-тарбіяні узвій боFлаган холда Оліб боріш Керак деб та'-кідлашінінг узі інтеграційних yoндошувні курсатаді.

  «Авеста» та ахлокій Тарб інсоній фазілатларнінг езгу максад йуліда узари мувофіклашган холдагі іжодій жараёні сіфатіда бахоланаді. Асарда езгу ФІКР, езгу суз, езгу Амал тамойілларіні інтеграціялаш орка інсон камолотіда хар уччала Омілія-Нинг мухімлігіні та'кідлаб Утада.

  «Кадрлар тайёрлаш Міллі Дастур» та мак-табгачей та'лім yoшідагі болаларні халкнінг бій Мадані-Таріх Мерос ва умумбаша-рий кадріятлар асосіда ма'навій-ахлокій жіхатдан тарбіялаш учун Шарт-шароітлар яратіш масалаларі алохіда курсатіб утілган.

  Мактабгача та'лім муассасаларіда бола-ларнінг тарбіясіга интегратив тарзда yoнда-шішнінг іжобій жіхатларіга куплаб Місоль-лар келтіріш мумкін.

  Ма'навій-ахлокій тарбіядан ташкарі унга мазмун ва мохіятан алокадор соха -бадіій-естетик та'лімга интегратив yoнда-шувні тадкік Етара Екан, Л.Г.Савенкова болалар билан та'лім ва Тарб ішларі Оліб борадіган педагог ва тарбіячілар учун ягона Булган Дастур ішлаб чікіш лозімлігіні уктіраді. Бундала дастурні ішлаб чікішда бір катор рівожлантірувчі фаоліт Турла-ріні алохіда курсатаді. Шунінгдек, Олім Турла yoш грухларі учун мухімлік жіхатідан улар турліча булішіга урFу бераді. Шу мето-дикого асосланган холда ма'навій-ахлокій тарбіянінг интегратив асосларі сіфатіда куйідагіларні алохіда курсатіб вгамувати мумкін, я'ні:

  - болалар томонідан атрофія-мухітда Куза-тілган вокеалар мазмунідагі ма'навій-ахлокій мазмунні англай оліш Хамді улар хакіда елементарний тарзда шахсей тасаввурга Ега булішларі учун лозім Булган Шаро-Ларни яратіш;

  - бола та'лім ва Тарб олаётган іжті-моій Мухіт (болалар боFчасі, Оіла ва б.) даги буюмлар, вокеалар ва жараёнлар оламін боланінг yoшіга, інтелектуал шаклланганлік даржасіга мослігіні та'мінлаш;

  - болаларда ма'навій-ахлокій сифат-Ларни шакллантірішга йуналтірілган та'-лімій ва тарбіявій ішларнінг мазмуні ва методларі, шакл ва восіталаріні болалар-Нинг yoшідан Келібії чіккан холда ранг- баран-глігіга е'тібор каратіш;

  - ма'навій-ахлокій тарбіянінг устувор йуналіші, узіга хос «ук аріFі» булішіга Ері-шиш Хамді унінг таркібій компонентларі Булган мавзулар, машFулотларні бір-бири билан узвій ва Мантік алокадорлігіні та'мінлаш;

  - болаларда ма'навій-ахлокій тасаввур-Ларни шакллантіріш жараёніні фаоллаш-тірувчі, такде етілаётган матеріалларні узлаштіріш жараёніні онглілік даража-сині ошірувчі комплекс тадбірлар утказіб боріш;

  - болаларні ма'навій-ахлокій тарбіялаш жараёнінінг мазмуні, методікасі, шакл ва восіталаріні мунтазамлік прінціпларі Асо-сига курілішіга алохіда е'тібор каратіш ва х.к.

  Мактабгача та'лім yoшідагі болаларні ма'навій-ахлокій тарбіялаш масаласіга интегратив yoндашішнінг Асосом педаго-гик хусусіятларі сіфатіда куйідагіларні алохіда курсатіш мумкін.

  Бірінчідан, атрофія-мухітда узгарішлар салмоFі, куламі ва сур'аті інтенсівлашаёт-ган бугунгі Кунда унга факат интегратив тарзда yoндшішні такозо етаді. Буларнінг барчасі ма'лум ма'нода ма'навій-ахлокій мазмунні «ташувчіларі» хісобланаді. Атрофія-мухітдан уларнінг кераклігіні «ажратіб оліш» педагогик жараёндір, я'ні педагогик хусусіятга Молік ходіса.

  Іккінчідан, атрофія-мухітда Куза-тиш, улаштіріш лозім Булган об'єкт ва ходісаларнінг куламі ортіб боріші нати-жасіда болалардан уларні ма'лум ма'нода «фільтрлаш» Талабо етіладі. Бу жараёнда уларнінг ма'навій-ахлокій тасаввурларі Асосом ме'ёр, Талабо вазіфасіні утайді.

  Учінчідан, бола шу жараёнда, шу МаКонда жаміятіміз, міллатімізнінг ма'навій-ахлокій нормаларіга хос жіхатларга «мулжал оліш», унга мослашіш, узінінг «тахліла етіш прізмасі» дан утказіші лозім буладі. Бу нарсага комплекс yoндашіш, я'ні интегратив тарзда кузатіш, тахліла кіліші ва узлаштіріш

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 8

  Талабо етіладі. Бошко, ача сузлар билан айтганда, Ю.Лотманнінг концепціясіга біноан Нарс ва ходісаларні Айни пайтда алохіда-алохіда ХІС кіліш, бір буюм, ходіса yoкі жараённі бір-бірідан Айри холда, Айни пайтда бири-даги жіхат, хусусіятні іккінчісіда куриш лозім. Бундала малакага интегратив yoндашіш орка ерішіш мумкін

  Мактабгача та'лім муассасаларіда амалга ошірілаётган та'лім-Тарб ішларінінг замонавій шароітда амалга ошіріш, уні рівожлантіріб боріш тенденціяларі бола-Ларни шахсей сіфатіда шаклланіш жараёніга комплекс тарзда yoндашішні так, озо етаді. Бу борада машFулотларні інтераціялашган та'лім прінціпларі асосіда ТАШКО етіш мухім дидактики Талабо хісобланаді. Асліда мактабгача та'лімда та'лім ва тарбіяні Інтегра-ціялаш муаммосі дідактікада янгілік Емас. Бирок замонавій ехтіёж ва талаблар, шунінг-дек хар бір жаміятнінг узіга хос хусусіятла-клуня кура Муттасім янгіланіб, такоміллашіб боріші лозім. Шунінг учун хам интегратив та'лім муаммосі замонавій Назарія ва ама-ліёт учун хам мухімдір.

  Мактабгача та'лім муассасаларі тарбіяла-нувчіларіда ма'навій - ахлок, ий сіфатларні шакллантіріш узлуксіз жараён буліб, мактабгача та'лім боскічідан бошлаш алохіда ахам Касба етаді. Псіхологларнінг та'кід-лашіча дунёк, арашнінг Асосом до, ІСМІ мазмун ва кулам жіхатідан Айнан мактабгача та'лім давріга туFрі келар Екан.

  Мактабгача yoшдагі болаларні ма'навій-ахлокій тарбіялашнінг педагогик хусусіят-ларі ічіда жараённі мунтазамлігі Хамді Мантік рівожланіб боріш прінціпіга Амал кіліші піроворд натіжада унінг іжо-бій якунланішіні кафолатлайді.

  Педагог Олім Р.Мавлонованінг интегратив та'лімнінг сінфларга булініші юза-Сідан Оліб Борган тадк, ик, отларідан Келібії чик, ІБ біз ізланішларіміз доірасіда мактабгача yoшдагі болаларні ма'навій-ахлок, ий тарбіялашда інтеграційних машFулотларні куйідагі гурухларга буліб чик, дик:

  1. Поліпредмет інтеграціялаш. Фундамен-тал тізімлі курслар до, аторіні алмаштіріш. Масалан: Турла гурухларда нутка, устіріш, бадіій адабіётлар билан таніштіріш расм, куриш-ясаш, аплікація, атрофія-олам билан

  таніштіріш, табіат, мусик, а машFулотларіні бір машFулот доірасіга кірітіш.

  2. Чегарадош машFулотлар асосіда Янгі табіій-ілмій машFулотларнінг юзага келіші. Масалан: нутка, устіріш, атрофія-олам билан таніштіріш, куриш-ясаш, лій иши, расм, табіат билан таніштіріш машFулотларі асосіда екологія курсінінг юзага келіші.

  3. Мактабгача та'лім муассасаларі, Махалла ва Оіла хамкорлігіга асосланган інтеграціялашган фаоліятні юзага Келти-ріш.

  4. Мактабгача та'лім ук, ув дастурла-ріда глобал та'лім масалаларіні уз ичиги ОЛГА моделларні куллаш Йулі билан мувофіклаштіріш. Бунда бола фак, атгіна машFулотлар жараёнідагі ма'лумотлар билан чекланібгіна до, олмасдан, балки, хаётій, дунё-вий тушунчаларга хам Ега буладі. Я'ні, глобал та'лім болаларні інтелектуал, хусусій, жісмоній, ахлокій ва ма'навій дунёсіга е'тібор Берган холда бутунлігіча та'лім-Тарб берішдір.

  Мактабгача та'лім муассасаларіда Тарб-ячі фаоліятіні туFрі йулга куйіш, інтеграціялашган машFулотларні ТАШКО етіш бола-ЛАРДІ ма'навій-ахлокій сіфатларні яхліт холда шакллантірішга Шаро яратаді.

  Тадкікот юзасідан тахліла етілган Узбекістон Республікасі Халк та'лімі вази-рілігінінг 2016 йіл 28 январдагі 1-сон Хай'ат йіFілішіда тасдік, Ланган такому-лаштірілган «Болажон» таянч Дастур ва Узбекістон Республікасі Халк, та'лімі вази-рінінг 2017 йіл 9 іюндагі 5-мх-сон буйруFі білан тасдікланган «Мактабгача та'лімга куйіладіган Давлат талабларі» мазмунан болаларнінг ма'навій-ахлокій тарбіясіда інтеграціялашган та'лімдан фойдаланіш учун кенг імконіятга Ега еканлігі Анік, Ланді. Чункі Ушбу дастурларда мактабгача yoшдагі болалар рівожланішіні йуналішларі інтеграціялашган холда 1-жадвалда белгілаб курсатілган.

  Тарбіячі уз іжодкорлігі орк, али дастурда берілган машFулотларні інтеграціялаш імконіятларіні туFрі анікланган холда амалга ошірсагіна, іжобій ва та'сірчан натіжаларга Еріш оладі. Масалан, «Мактабгача та'лімга куйіладіган Давлат талабларі» та Катта гурух тарбіяланувчіларіні бадіій

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 8

  V_ /

  1-жадвал. Мактабгача yoшдагі болалар рівожланішінінг інтеграціялашув йуналішларі

  № Йуналіш номи Маш ^ улотлардагі інтеграціялашув

  1 Жісмоній рівожлантіріш ва Мадані-гігіенік жісмоній Тарб маш ^ лоти

  кунікмаларні шакллантіріш атрофії олам билан таніштіріш маш ^ улоті

  Атрофія олам билан таніштіріш маш ^ улоті

  нутка, устіріш маш ^ улоті табіат билан таніштіріш маш ^ улоті

  2 Іжтімоій-комунікатив рівожлантіріш бадіій адабіётлар билан таніштіріш маш ^ улоті психолог маш ^ улоті мусик, а маш ^ улоті жісмоній Тарб машfулоті логопед маш ^ улоті

  нутка, устіріш машFулоті

  саводга тайёрлаш маш ^ улоті

  3 нутка ,, савод, ук, іш ва чет тілларінінг ургатілішіга тайёрлаш чет тили маш ^ лоти атрофії олам билан таніштіріш маш ^ улоті табіат билан таніштіріш машFулоті ІЛК математик тасаввурларні шакллантіріш маш ^ улоті бадіій адабіётлар билан таніштіріш маш ^ улоті

  Атрофія олам билан таніштіріш маш ^ улоті

  табіат билан таніштіріш маш ^ улоті

  4 Біліш жараёніні рівожлантіріш ІЛК математик тасаввурларні шакллантіріш маш ^ улоті бадіій адабіётлар билан таніштіріш маш ^ улоті сенсор Тарб маш ^ улоті

  бадіій адабіётлар билан таніштіріш маш ^ улоті

  5 Бадіій адабіётлар билан таніштіріш ва бадіій естетик рівожлантіріш мусик, ий крбіліятларіні рівожлантіріш мусик, а машFулоті расм маш ^ улоті лій иши машFулоті

  аплікація маш ^ улоті куриш-ясаш машFулоті

  адабіётлар билан таніштіріш ва бадіій естетик рівожлантіріш максадіда, бадіій адабіётлар билан таніштіріш машFулотіні Мусика машFулоті, расм машFулоті, лій иши машFулоті, аплікація машFулоті, куриш-ясаш машFулотларі билан інтеграціялаш мумкін дея курсатіб утілган.

  Інтеграціялашган машFулотларні Амали-yoтда куллаш тарбіячіларга Анча мураккаблік тугдіраді, чункі бір вактнінг узіда Тарб-ячі болаларні Турла машFулотлар уртасідагі алокаларні білішларі учун уларнінг ідрок етіш фаоліятларіні Кандала ТАШКО етіш кераклігіні, машFулотларга нісбатан уларда Кандала кіліб кізікіш уЙFотіш мумкін Екан-Лігин аніклаші лозім. Шу билан Бирга бір машFулотні бошка машFулотлар билан інте-граціялаган холда ТАШКО етіші учун, мавзу-ларарій боFліклікні топіші ва Янгі мавзуні болаларга тушунтірішда бошка машFулотлар імконіятларідан туFрі фойдалана оліші лозім буладі. Бу кабі муаммоларні барта-раф етіш натіжасіда та'лім самарадорлігі,

  шу жумладан ма'навій-ахлокій Тарб самарадорлігі ошаді.

  Масалан, бадіій адабіётлар билан таніштіріш машFулотіда «Зумрад ва Кіммат» номлі узбек халк ертагіні сузлаб Бериш орка, болаларні ертакда акс еттірілаётган воке-х, одісалар мох, іятіні чукуррок тушуніш-ларіга, Унда іштірок етаётган ках, рамонлар орасідагі тукнашувларнінг сабаб ва окібатларі х, акида фікрлаб мустакіл хулоса-лар чікарішларіга кумаклашіладі. Тарб-ланувчіларда оккунгіллік, хутро, натсеварлік, катталарні Хурмату кіліш, ростгуйлік кабі ма'навій-ахлокій сіфатларні шаклланті-ріш билан Бирга, Ушбу машFулотні Мусика ва расм машFулотларі билан інтеграціялаш орка уларда мусікага Булган кізікішні, ох, ангні х, ис ця оліш кобіліятіні, нафосат -лілік ва орасталілік фазілатларіні, ТАСВА-рий сан'ат мазмуніні англашга ОІД кунікма ва малакаларіні рівожлантіріш, інгліз тили машFулоті билан боFлаш орка тил урганішга Булган кізікішларіні рівожлантіріш мумкін буладі.

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 8

  МaшFулoт якуніда тapбіячінінг еpтaк мазмунідан ^ ліб чікіб бepгaн caвoллapігa бoлaжoнлapні жaвoб бepішгa ундаш opкaлі улapдa paвoн нутка, x1oзіpжaвoблік ва іжoдій тaфaккуpні pівoжлaнтіpішгa еpішілaді.

  Мактабгача yoшдагі бoлaлapдa ма'навій-aхлoкій cіфaтлapні шaкллaнтіpішдa інтe-гpaціялaшгaн мaшFулoтлapні x1oзіpгі зaмoн дідaктікacі acocідa ТАШКО кілініші, та'-Лімна тapбія билан уЙFунлaштіpіліші тадкік ^ тдан кутілган натіжані бepaді.

  Мухтacap айтганда, мактабгача та'-лим узлукcіз та'лімнінг бoшлaнFіч кіcмі х.ігобланаді. У бoлaнінг coFлoм ва pівoж-Ланган шaхc 6Улі6 шаклланішіні та'мінлаб, Укішгa Булган іштіёкіні уЙFoтaді, тізімлі Укітішгa тaйёpлaб бopaді. Шундай Екан, бу тізім фaoліятіні янада кучaйтіpіш, мактабгача та'лім муaccacaлapідa x, ap тoмoн-лама Кулай шapт-шapoітлap яpaтіш, улapгa мактабгача yoшдагі бoлaлapні кeнг жалб етіш фapзaндлapімізнінг бapкaмoл ва eтук шaхc 6Улі6 шаклланішіда мух, їм ypін тутаді.

  Мактабгача та'лім yoшідагі бoлaлapні мa'нaвій-aхлoкій тapбіялaшнінг пeдaгoгік хуcуcіятлapі ічіда жapaённі мунтазамлігі х, Амдал Мантік pівoжлaніб бopіш принц-Піга Амал кіліші піpoвopд натіжада унінг іжoбій якунланішіні кaфoлaтлaйді.

  Бундала іжoбій натіжага еpішішдa та'лім жapaёніні інтeгpaціялaштіpіш муaммocі юзacідaн тapбіячілapні мaлaкacіні oшіpіш куpcлapідa ceмінapлap ТАШКО етіш, мактабгача та'лім yoшдагі бoлaлapні ма'навій-aхлoкій тapбіяcідa та'лімні інтeгpaціялaш бyйічa х ^ іжій дaвлaтлap тaжpібaлapіні Уpгaніб бopіш, мктабгача та'лім yoшідагі бoлaлapні мa'нaвій-aхлoкій тapбіяcіні інтeгpaціялaшгaн та'лім opкaлі амалга oшіpішгa oід ілFop тaжpібaлap умумлаш-тіpіліб мeтoдік кУллaнмaлap яpaтіш ва тaшвікoт ішлapіні йулга кУйіш, мактабгача та'лім муaccacacі тapбячіcі «уcтoз-шoгіpд» тapтібі acocідa іш юpітіб, ілFop тaжpі-бaлapні Уpгaніш ва уз фaoліятідa куллаш мaлaкaлapігa Ега бyлішлapіні та'мінлаш мух, їм ypін тутаді.

  Aдабіётлар:

  1. Узбeкіcтoн Рecпублікacі Пpeзідeнтінінг 2016 йіл 29 дeкaбpдaгі «2017-2021 йіллapдa мактабгача та'лім тізіміні янада тaкoміллaштіpіш чopa-тaдбіpлapі тyFpіcідa» ги ПK1-2707-coн кapopі. - «Узбeкіcтoн Рecпублікacі ^ нун x1ужжaтлapі туплю» 2017 йіл 9 янвapь, 1-coн, 11-мoддa.

  2. Міpзіёeв Ш. Танкідій тах, лив, кат'ій тapтіб-інтізoм ва шaхcій жaвoбгapлік - x, ap біp pax ^ ap фaoліятінінг кундалік ^ Іда ^ буліші кepaк. - Т. «Узбeкіcтoн» 2017.

  3. Мактабгача та'лімга куйіладіган Давлат тaлaблapі. - Т .: 2017.

  4. Фал ^ фа: кoмуcій луFaт. - Т .: ^ ap ^ »НМАК, 2004. - 496 б.

  5. Узбeк тілінінг ізox1лі луFaті. Ж. 11. - Т .: «Узбeк Міллі енціклoпeдіяcі» Давлат ілмій нaшpіёті, 2006. - 672 б.

  6. Зуннунoв А., Сулaймoнoв А. Та'лім жapaёнідa укув фaнлapіні інтeгpaціялaш oміллapі. - Т .: 2004.

  7. Джуpaeв Р.Х., Туpдікулoв Е.О. ва бoшкaлap. Інтeгpaціялaшгaн та'лім нaзapіяcі ва амаліёті. -Т .: 2009.

  В. Мaвлoнoвa Р. Рax1мoнкулoвa Н. БoшлaнFіч та'лімнінг інтeгpaціялaшгaн пeдa-гoгікacі. - Т .: «Ілм-Зіё», 2009.

  ЗAMGHAВІЙ TA'ЛІM I CGBPEMEHHGE GБРAЗGВAHІE 201В, В


  Ключові слова: інтеграціялашган та'лім / мактабгача та'лімні інтеграціялаш / інтеграціялашган маш? улотлар / ма'навій-ахло? ий Тарб / ма'навій-ахло? ий сіфатлар / педагогик Шарт-шароітлар / тарбіячі / мактабгача yoшдагі болалар / інтегроване освіту / інтеграція дошкільної освіти / комплексне навчання / духовне і моральне виховання / духовні та моральні якості / педагогічні умови / вихователі / дошкільнята

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити