O'sayotgan organizmning jismoniy rivojlanishini o'z vaqtida dinamik ravishda kuzatib borish o'sish va kamolotning individual xususiyatlarini aniqlash uchun zarurdir. Bolaning o'sishi va rivojlanishi davrida RFdagi siljishlar, ayniqsa noqulay omillarga uzoq vaqt ta'sir qilish bilan, patologik jarayonlarga osongina aylanishi mumkin. Jismoniy rivojlanish atrof-muhit omillari ta'siri ostida genotipik ma'lumotlar fenotipik namoyon bo'lganda ontogenezning ma'lum bosqichlarida tananing o'sishi va rivojlanish jarayonlarini aks ettiradi.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Nazirjonov Orifxo'Ja, Nazirjonov Orifxo'Ja Ubaydullayev Rustam Latipovich, Abdumuxtarova Madinabonu Zafarovna, Ibragimova Xurshidabonu Zafarovna


COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE GROWTH RATE OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN

Timely dynamic monitoring of the physical development of a growing organism is necessary to determine the individual characteristics of growth and maturation. During the period of growth and development of the child, silks in the RF can easily turn into pathological processes, especially with prolonged exposure to unfavorable factors. Physical development reflect the processes of growth and development of the body at certain stages of ontogenesis, when genotypic data under the influence of environmental factors are phenotypic manifestations.


Область наук:
 • Науки про здоров'я
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал
  Re-health journal
  Наукова стаття на тему 'MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARINING JISMONIY RIVOJLANISHINING O'SISH SUR'ATLARINI QIYOSIY BAHOLASH'

  Текст наукової роботи на тему «MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARINING JISMONIY RIVOJLANISHINING O'SISH SUR'ATLARINI QIYOSIY BAHOLASH»

  ?MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARINING JISMONIY RIVOJLANISHINING O'SISH

  SUR'ATLARINI QIYOSIY BAHOLASH

  Nazirjonov Orifxo'ja Ubaydullayev Rustam Latipovich Abdumuxtarova Madinabonu Zafarovna Ibragimova Xurshidabonu Zafarovna Andijon davlat tibbiyot instituti

  O'sayotgan organizmning jismoniy rivojlanishini o'z vaqtida dinamik ravishda kuzatib borish o'sish va kamolotning individual xususiyatlarini aniqlash uchun zarurdir. Bolaning o'sishi va rivojlanishi davrida RFdagi siljishlar, ayniqsa noqulay omillarga uzoq vaqt ta'sir qilish bilan, patologik jarayonlarga osongina aylanishi mumkin.

  Jismoniy rivojlanish atrof-muhit omillari ta'siri ostida genotipik ma'lumotlar fenotipik namoyon bo'lganda ontogenezning ma'lum bosqichlarida tananing o'sishi va rivojlanish jarayonlarini aks ettiradi.

  Kalit so'zlar: antropometrik ko'rsatkich, jismoniy rivojlanish, boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar.

  ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ТЕМПІВ ЗРОСТАННЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ

  ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  Назіржонов Оріфхужа Убайдуллаев Рустам Латиповіч Абдумухтарова Мадінабону Зафаровна Ібрагімова Хуршідабону Зафаровна Кахарі Зафар Абдурахманович Андижанський державний медичний інститут

  Своєчасне динамічне спостереження за фізичним розвитком організму, що росте необхідно для виявлення індивідуальних особливостей росту і дозрівання. У період зростання і розвитку дитини зрушення в РФ можуть легко перетворитися в патологічні процеси, особливо при тривалому впливі несприятливих факторів.

  Фізичний розвиток відображає процеси росту і розвитку організму на певних стадіях онтогенезу при фенотипическом прояві генотипических даних під впливом факторів навколишнього середовища.

  Ключові слова: антропометричні показник, фізичний розвиток, діти молодшого шкільного віку.

  COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE GROWTH RATE OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN

  Timely dynamic monitoring of the physical development of a growing organism is necessary to determine the individual characteristics of growth and maturation. During the period of growth and development of the child, silks in the RF can easily turn into pathological processes, especially with prolonged exposure to unfavorable factors.

  Physical development reflect the processes of growth and development of the body at certain stages of ontogenesis, when genotypic data under the influence of environmental factors are phenotypic manifestations.

  Keywords: anthropometric index, physical development, children of primary school

  age.

  Muammoning dolzarbligi: O'sayotgan organizmning jismoniy rivojlanishini o'z vaqtida dinamik ravishda kuzatib borish o'sish va kamolotning individual xususiyatlarini aniqlash uchun zarurdir (Luchaninova, Krukovich, 2003; Chagaeva va boshq., 2010). Bolaning o'sishi va rivojlanishi davrida RFdagi siljishlar, ayniqsa noqulay omillarga uzoq vaqt ta'sir qilish bilan, patologik jarayonlarga osongina aylanishi mumkin (Astaxova va boshq., 2011 року; Povargo va boshq., 2014; Litovchenko, Ishbulatova, 2015).

  Maktab o'quvchilarida antropometrik parametrlarning yoshi, individual va jinsi xususiyatlari D.B. Mirzakarimova DB o'rganildi. tibbiyot fanlari nomzodi ilmiy darajasi uchun (2009). Olingan ma'lumotlardan Mirzakarimova DB foydalanish maktabgacha yoshdagi bolalarining jismoniy rivojlanishining o'sish sur'atlarini baholadi.

  Jismoniy rivojlanish atrof-muhit omillari ta'siri ostida genotipik ma'lumotlar fenotipik namoyon bo'lganda ontogenezning ma'lum bosqichlarida tananing o'sishi va rivojlanish jarayonlarini aks ettiradi [1, 7,].

  Qo'shimcha usul sifatida indeks usuli ko'pincha ishlatiladi, bu jismoniy rivojlanishni matematik formulalarda ifodalangan individual antropometrik xususiyatlarning nisbati bilan tavsiflashga imkon beradi [9].

  N.N. Rudenko, I.Yu. Melnikova (2009): jismoniy rivojlanish deganda hozirgi vaqtda bolaning o'sishi va rivojlanish parametrlarini tavsiflovchi dinamik jarayon tushuniladi. Ular bolalar populyatsiyasining salomatligi uchun asosiy va informatsion mezonlardan biri hisoblanadi.

  Bolalarning jismoniy rivojlanish darajasi va uyg'unligini aniqlash uchun eng keng tarqalgan, sentil jadvallarga asoslangan usuldan foydalaniladi. Ushbu usuldan foydalanish juda oson, chunki u hech qanday hisob-kitoblarni talab qilmaydi va ontogenezda bolaning individual rivojlanish sur'atini baholashga imkon beradi [1, 7].

  Bolaning eng jadal o'sishi va rivojlanishi bachadonda sodir bo'lganligi sababli, ushbu davrga xos bo'lgan omillar juda muhim rol o'ynaydi. Agar, ushbu davrda homila oziqlanishida buzulishlar va yetishmovchilik kuzatilsa, unda bola o'sish etishmasligi va / yoki kam tana vazniga ega bo'lishi mumkin [1, 4, 6].

  O'g'il bolalarda tana o'lchamlari homiladorlik va tug'ruq jarayoni qanday kechganligi bilan bog'liq (yirik o'g'il bolalar homiladorlik va tug'ruq jarayoni odatdagidek normal kechganida tug'iladi). Homiladorlik paytida onalarning chekishi 3 dan 7 yoshgacha bo'lgan qizlarda yog 'birikmasining normadagiga nisbatan ko'payishi bilan birga tana skeleti o'lchamlarining kichrayishiga olib keladi [1, 3].

  Homiladorlik paytida kasal bo'lgan onalardan tug'ilgan bolalar homiladorlik davrini sog'lom o'tkazgan onalardan tug'ilgan bolalarga nisbatan jismoniy rivojlanishda sezilarli darajada orqada qolmoqda [1, 3].

  Homiladorlik davrida ayollarning semirib ketishi bolalarda ortiqcha vaznning erta rivojlanish omillaridan biri bo'lib, balog'at yoshidagi bolalarda semirish va salomatlik bilan bog'liq muammolarni kuchaytiradi. Homiladorlik paytida onasi semirib ketganida, homila ham normadagidan ortiqcha oziqlanishni boshlaydi [2].

  Ma'lumki, ortiqcha va kam tana vazniga ega bo'lgan bolaning tug'ilishi katta yoshda semirib ketish xavfini tug'diradi [2, 3, 9].

  Materiallar va tadqiqot usullari. Tadqiqot materiallari o'zbek millatidagi boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar (I va II salomatlik guruhlari) sog'lom edi. 7 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan 800 nafar bola tekshiruvdan o'tkazildi. Tadqiqot materiallari 1-jadvalda keltirilgan.

  Antropometrik o'lchov natijalarini to'g'ri baholash uchun bolalarning yoshi X.G. tomonidan taklif etilgan sxema bo'yicha aniqlandi. Butaev, K.S. Ladoga, I.Ya. Ot, Y. Usmonov (1985).

  Natijalar: Andijon viloyati bolalarining 2009 yildan beri olib borgan kuzatuvlari 2018 yilda o'sib-ulg'aygan yosh avlodning rivojlanishi va rivojlanishini qayd etish imkonini

  berdi.

  2009 yildan 2018 yilgacha Andijon viloyatida У yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan qizlarning jismoniy rivojlanishini monitoring qilish, boshlang'ich maktab yoshidagi qizlarning o'rtacha tana uzunligi 2009 yildagi ma'lumotlarga nisbatan sezilarli darajada oshganligini ko'rsatdi.

  Zamonaviy o'g'il bolalarning tana uzunligi У-10 yoshda (119,7 ± 0,3 kg dan 121,8 ± 0,5 kg gacha; 126,9 ± 0,5 kg dan 128,1 ± 0,5 kg gacha; 131 dan; 2 ± 0,3 kg dan 133,5 ± 0,3 kg gacha; 136,1 ± 0,1 kg dan 138,3 ± 0,4 kg gacha) mos ravishda 2,4 sm ga oshdi; 2,1 sm; 2,3 sm va 2,2 sm.

  Qizlar, shuningdek, D.Mirzakarimova tomonidan tekshirilgan qizlardan balandro q bo'ldilar 2009 yilda.

  Andijon viloyatidagi У-10 yoshli maktab o'quvchilarining jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlarini 2018 yilda 2009 va shu yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari bilan taqqoslash 2018 yilda o'g'il va qiz bolalarda bo'y va tana vaznining sezilarli darajada o'sganligini ko'rsatdi.

  Andijon viloyatidagi 2009 - 2018 yillar davrida maktabgacha yoshdagi bolalarining antropometrik ko'rsatkichlari Bu nafaqat tana vaznining o'sishi, balki ko'kragining atrofi sezilarli darajada oshganligi, bu zamonaviy maktab o'quvchilarining jismoniy holati tezlashishini anglatadi.

  Andijon viloyatidagi zamonaviy boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishining antropometrik ko'rsatkichlarini 2009 yilda tengdoshlarining parametrlari bilan taqqoslaganda, zamonaviy bolalarning bo'yi va tana vaznining kengayishi aniqlandi.

  Shu bilan birga, У yoshdagi o'g'il bolala rda (60,4 ± 0,4 sm dan 62,5 ± 0,6 sm gacha) ko'krak aylanasi 2,1 sm ga, 8 yil ichida (60,9 ± 0,3 sm gacha) oshdi. 63,0 ± 0,4 sm) - 2,1 sm ga, 9 yoshida (62,8 ± 0,4 sm dan 63,3 ± 0,2 sm gacha) - 2,3 sm ga va o'g'il bolalarda - 10 yoshga (64,1 ± 0,3 sm dan 66,2 ± 0,5 sm gacha) 2,2 sm ga kamayadi.

  Qizlar uchun bu ko'rsatkich У-10 yoshga oshdi (57,2 ± 0,3 sm dan 59,2 ± 0,1 sm gacha; 58,5 ± 0,3 sm dan 60,4 ± 0,3 sm gacha) ; 61,7 ± 0,4 sm dan 63,5 ± 0,7 sm gacha; 62,8 ± 0,3 dan 64,9 ± 0,9 sm gacha) 1,8 sm ga; 2,1 sm; 2,0 sm va 1,9 sm.

  2010-2018 yillarda У yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan maktab o'quvchilarining jismoniy rivojlanishining antropometrik ko'rsatkichlarini taqqoslash shuni ko'rsatdiki 2009 yilda ko'rikdan o'tgan bolalarning uzunligi, tana og'irligi, ko'krak va bosh atroflari 9 yil oldin tekshirilgan tengdoshlariga qaraganda kamroq edi.

  Andijon viloyatidagi zamonaviy boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishining antropometrik ko'rsatkichlarini 2009 yildagi tengdoshlarining ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda, У-10 yoshdagi zamonaviy bolalarda bosh aylanasi uzunligining o'sishi aniqlandi.

  Shu bilan birga, bosh aylanasi 7 yoshdagi o'g'il bolalarda (53,2 ± 0,2 sm dan 55,3 ± 0,3 sm gacha) 2,1 sm ga, 8 yoshdagi o'g'il bolalarda (53 , 6 ± 0,2 da n) uzunroq bo'ldi. sm dan 55,8 ± 0,2 sm gacha - 2,2 sm, 9-10 yil ichida (53,7 ± 0,2 sm dan 56,0 ± 0,2 sm gacha; 54,4 ± 0 dan; 1 sm dan 56,6 ± 0,1 sm gacha), bu ko'rsatkich mos ravishda o'rta cha 2,3-2,2 sm farqni ko'rsatdi.

  Andijon viloyatidagi 2009 - 2018 yillar davrida maktabgacha yoshdagi bolalarining antropometrik ko'rsatkichlari Bu nafaqat tana vaznining o'sishi, balki ko'krak va boshning atrofi sezilarli darajada oshganligini ko'rsatdi, bu zamonaviy maktab o'quvchilarining jismoniy holati tezlashishini anglatadi.

  Bundan tashqari, ko'rishimiz mumkin etti yoshli zamonaviy boshlang'ich maktab yoshidagi qizlarda bosh aylanasini 2009 yilda ko'rib chiqilgan tengdoshlar bilan taqqoslaganda, 2,0 sm farq bo'lgan. Sakkiz yoshli qizlar uchun bu farq o'rtacha 2, 1 sm

  Andijon viloyatidagi 2009 - 2018 yillar davrida maktabgacha yoshdagi bolalarining antropometrik ko'rsatkichlari Bu nafaqat tana vaznining o'sishi, balki ko'krak va boshning

  atrofi sezilarli darajada oshganligini ko'rsatdi, bu zamonaviy maktab o'quvchilarining jismoniy holati tezlashishini anglatadi.

  Xulosa. Andijon viloyatidagi zamonaviy boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishining antropometrik ko'rsatkichlarini 2009 yildagi tengdoshlarining parametrlari bilan taqqoslaganda, zamonaviy bolalardagi asosiy antropometrik ko'rsatkichlar bo'yicha tezlashuv aniqlandi.

  ADABIYOTLAR:

  1. Антонова А.А. Порівняльна характеристика фізичного розвитку дітей / А.А. Антонова, С.Н. Ченцова, В.Г. Сердюков // Астрахан. мед. журнал. -2012. - № 4. - С. 26 - 29.

  2. Вивчення пропорційного розвитку тіла людини на основних вікових етапах, дозволить виявити закономірності онтогенезу людини біологічного виду.

  3. Кахарі Зафар Абдурахманович, Саттібаев Ілхом Іномовіч, Салієва Мінора Юлбарсовна, Абдурахимов Абдухалім Холіддіновіч, Бобоев Мухаммадаюбхон Муродхоновіч Антропометричні показники фізичного розвитку у дітей в Андижанской області // Universum: медицина і фармакологія. 2018. №9 (54).

  4. Красильникова В. А. Особливості фізичного розвитку міських і сільських молодших школярів Республіки Тива / В. А. Красильникова,

  5. Крикун Е. Н. Антопоекологіческій моніторинг показників фізичного розвитку новонароджених дітей / Е. Н. Крикун, Е. Г. Мартиросов, Д. Б. Никитюк / / Наук. відомості Білгород. держ. ун-ту. - 2008. - № 6. - С. 26-33.

  6. Кульба С.Н. Особливості індексу маси тіла у школярів Ростовської області / С.М. Кульба, В.Б. Войнов, Е.Н. Пожарська [и др.] // Валеологія. -2014. - № 4. - С. 62-69.

  7. Л. К. Будук-оол, Р. І. Айзман // Сиб. пед. журн. - 2005. - № 4. - С. 143-148.

  8. Лучанінова В.Н. Моніторинг фізичного розвитку дітей м Владивостока (1996 - 2002 рр.) / В.М. Лучанінова, Е.В. Круковіч, Л.Н. Нагірна [и др.] // Тіхоокеан. мед. жур. - 2003. - № 2. - С. 35-38.

  9. Савватеева В.Г. Фізичний розвиток дітей раннього віку м Іркутська / В.Г. Савватеева, Л.А. Кузьміна, С.В. Шаров [и др.] // Сиб. мед. журн. - 2003. -Т40, №5. - С. 71-77.

  10. Тулякова О.В. Вплив аеротехногенного забруднення на антропометричні показники фізичного розвитку дітей (оглядова стаття) / О.В. Тулякова, Н.Л. Дьоміна, Г.А. Попова [и др.] // Нові дослідження. - 2013. - № (35). - С. 23-33.


  Ключові слова: antropometrik ko'rsatkich / jismoniy rivojlanish / boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar. / anthropometric index / physical development / children of primary school age.

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити