Ма? Олада мактабгача ва хал? та'лімі педагог ходімларі малакасіні ошіріш, касба фаоліяті моніторінгіні Оліб боріш жараёнінінг електрон тізіміда іш юрітіш асосларі yoрітілган.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Алкар Елёр Махмудович


ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНОГО І НАРОДНОГО ОСВІТИ

У статті описуються основи роботи в електронній системі моніторингу професійного розвитку педагогічних кадрів дошкільної та народної освіти.


Область наук:
 • Науки про освіту
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: Сучасна освіта (Узбекистан)

  Наукова стаття на тему 'МАКТАБГАЧА ВА ХАЛ? ТА'ЛІМІ ПЕДАГОГ ХОДІМЛАРІ МАЛАКАСІНІ ОШІРІШ МОНІТОРІНГІНІНГ ЕЛЕКТРОН ТІЗІМІ '

  Текст наукової роботи на тему «МАКТАБГАЧА ВА ХАЛ? ТА'ЛІМІ ПЕДАГОГ ХОДІМЛАРІ МАЛАКАСІНІ ОШІРІШ МОНІТОРІНГІНІНГ ЕЛЕКТРОН ТІЗІМІ »

  ?Малаков ОШІРІШ ВА кайт ТАЙЁРЛАШ / ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І ПЕРЕПІДГОТОВКА

  Алкар Елёр Махмудович,

  Т.Н.К, кричи Ніёзій нмдг Узбекистан Педагогіка фанларі ілмій тадкікот Інститути таянч докторантів

  МАКТАБГАЧА ВА ХАЛК, ТА'ЛІМІ ПЕДАГОГ ХОДІМЛАРІ МАЛАКАСІНІ ОШІРІШ МОНІТОРІНГІНІНГ ЕЛЕКТРОН ТІЗІМІ

  Алкар Е.М. МАКТАБГАЧА ВА ХАЛК, ТА'ЛІМІ ПЕДАГОГ ХОДІМЛАРІ МАЛАКАСІНІ ОШІРІШ МОНІТОРІНГІНІНГ ЕЛЕКТРОН ТІЗІМІ

  Маколада мактабгача ва Халк та'лімі педагог ходімларі малакасіні ошіріш, касба фаоліяті моніторінгіні Оліб боріш жараёнінінг електрон тізіміда іш юрітіш асосларі yoрітілган.

  Таянч суз ва тушунчалар: Малака ошіріш, моніторинг, платформа, та'лім сифат, та'лім технологіяларі, електрон тізім.

  Алкар Е.М. ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНОГО І НАРОДНОГО ОСВІТИ

  У статті описуються основи роботи в електронній системі моніторингу професійного розвитку педагогічних кадрів дошкільної та народної освіти.

  Ключові слова та поняття: професійний розвиток, моніторинг, платформа, якість освіти, освітні технології, електронна система.

  ALKAROV E.M. ELECTRONIC MONITORING SYSTEM OF TRAINING QUALIFICATION OF PEDAGOGICAL WORKERS OF PRE-SCHOOL AND PUBLIC EDUCATION

  The article describes the basics of work in the electronic system of professional development monitoring of pedagogical staff of preschool and public education.

  Keywords: рrofessional development, monitoring, platform, quality of education, educational technology, electronic system.

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 4

  Республікамізда халц та'лімі тізімі педагог ходімла-ріні Цайт тайёрлаш ва уларнінг малакасіні ошіріш тізіміда кенг цамровлі, туб іслоцотлар Оліб борілмоцда. Ушбу жараёнларні кузатішнінг електрон тізім орцалі бажаріліші уларнінг самарадорлігіні Кескин ошірішга хізмат ціладі.

  / - 10 Малаков ОШІРІШ ВА кайт ТАЙЁРЛАШ / \

  ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І ПЕРЕПІДГОТОВКА

  Жумладан, Узбекістон Республікасі Пре-зідентінінг 2017 йіл 26 сентябрдагі «Педагог кадрларні тайёрлаш, Халк та'лімі ходимо-Ларіні кайта тайёрлаш ва уларнінг малакасіні ошіріш тізіміні янада такоміллашті-ріш Чора-тадбірларі т ^ рісіда» ги ПК-3289-сон карорінінг соус кілініші педагог кадрларні тайёрлаш, халк та'лімі ходімла-ріні кайта тайёрлаш ва малакасіні ошіріш жараёнларіні сифат жих, атдан Янгі боскічга Оліб чікді.

  Мактабгача ва Халк та'лімі педагог ходимо-ларінінг малакасіні ошірішні ТАШКО етішда унінг узлуксізлігіні та'мінлаш х, Амдал замонавій та'лім технологіяларі ва касба рівожланішнінг янгіча шаклларіні узлаштіріш орка Малака ошірішга йунал-тірілган варіат тізіміні ішлаб чікішга Асосом йуналішлар сіфатіда каралмокда.

  Ушбу карорга біноан, таянч педагогіка олій та'лім муассасаларі х, узуріда 14 та Халк та'лімі ходімларіні кайта тайёрлаш ва уларнінг малакасіні ошіріш х, Удуд мар-казларі ТАШКО етілді. Амалдагі тартібга асосан, Халк та'лімі муассасаларі педагог-ларі малакасіні ошіріш курсларінінг Даво-мійлігі бір ойлік 144 СОАТО ва каміда 5 йілда бір маротаба кіліб режалаштірілган. Педагог ходімлар Малака ошіріш давоміда мамлакатіміз ва жах, ондагі педагогіка, психологія х, Амдал фан йуналішларі буйіча Ері-шілган Енг Янгі ютукларні Чукур урганіб, замонавій ахборот ва педагогик технологія-ларнінг імконіятларідан хабардор Булган х, Олда уларні амаліётга татбік етішаді.

  Укув-Тарб жараёніні Юкор ілмій-ус-Лубій даражада та'мінлаш, Малакава Талабо-лар, укув режаларі ва дастурларі асосіда касба ва педагогик мах, оратні Доїмо равішда рівожлантірішга кумаклашіш учун зарур Булган касба білімлар, кунікмалар ва малакаларні Мунтазах равішда янгілаб

  боріш кайта тайёрлаш ва Малака ошіріш курсларінінг максаді х, ісобланаді.

  Куйідагілар кайта тайёрлаш ва Малака ошіріш курсларінінг вазіфаларі х, ісоб-ланаді1:

  - мактабгача ва Халк та'лімі педагог ходімларінінг касба білімларі, кунікма-ларі ва малакаларіні узлуксіз янгілаб боріш механізмларіні жорій етіш, замонавій талабларга мувофік мактабгача ва Халк та'лімі сіфатіні та'мінлаш учун зарур даражада касба тайёргарлікні ошіріш;

  - кайта тайёрлаш ва Малака ошірішнінг туFрідан-туFрі ва білвосіта шаклларіні амаліётга жорій етіш;

  - мактабгача ва Халк та'лімі муассасала-рінінг педагог ходімларі томонідан замонавій ахборот-комунікація технологіяларі ва хоріжій тілларні Самаран узлаштіріш учун кушімча Шарт-шароітлар яратіш;

  - кайта тайёрлаш ва Малака ошіріш спека-yoнларінінг фан ва ішлаб чікаріш билан інтеграціясіні та'мінлаш, Халк та'лімі педагог ходімларіні кайта тайёрлаш ва уларнінг малакасіні ошіріш тізіміні янада рівожлантіріш ва модернізація кіліш.

  Мактабгача ва Халк та'лімі педагог ходімларіні кайта тайёрлаш ва уларнінг малакасіні ошіріш, касба фаоліяті моніторін-гіні Оліб боріш жараёнларіні ТАШКО етіш-Нинг електрон методик тізімі таркібі ва мазмуніні ішлаб чікіш бугунгі Кунда дол-Зарб муаммолардан х, ісобланаді. Шу мак-Саддам замонавій ахборот-комунікація технологіяларі асосіда педагог кадрларні тайёрлаш, Халк та'лімі ходімларіні кайта тайёрлаш ва уларнінг малакасіні ошіріш, касба фаоліяті моніторінгіні Оліб боріш-

  1 Узбекістон Республікасі Презідентінінг 2017 йіл 26 сентябрдагі «Педагог кадрларні тайёрлаш, Халк та'лімі ходімларіні кайта тайёрлаш ва уларнінг малакасіні ошіріш тізіміні янада такоміллаштіріш Чора-тадбірларі туFрісіда» ги ПК-3289-сон Карорі. // «Халк Сузі» 2017 йіл 27 вересень.

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 4

  Малаков ОШІРІШ ВА кайт ТАЙЁРЛАШ / ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І ПЕРЕПІДГОТОВКА

  hmht UHTerpa-n-amraH е-пeктpoн tubmmm n-aT- ^ opMacuHii iim-ao miKim, MaKTaora ^ a Ba xa-K Tat-iiMM xoguM-napuHumr KacoiiM KoMneTeHT-iiK Aapaxacii guHaMUKacu y3rapumuHU aHMK-amTii-piimra KapaTU ^ raH oH -aMH TexHo-onia-apra acoc-aHraH Maco ^ aBiitf TecT cuHOB ^ apuHU yTKa-3umHUHr flacrypum Ba MeToguK TatMUHOTUHU iim-ao muKUWHM MaKcag km-mo o-amk. BiiHooa-puH, MaKTaora ^ a Ba xa-K Tat-iiMM negaror xoguM-apuHUHr KacoiiM ^ ao-uaTui KypcaTKiim - api / Hii KaMfl етu6 oopiim, yKyB MaTepua-n-apHU TUHMoBmi-apra tm3MM-M TaKAiiM етumнu aMa-ra omupumra xu3MaT KU ^ yB ^ u е-пeктpoн nopT ^ o-uo TU3UMU Ma3MyHU Ba gacTypuM n-aT- ^ opMacuHM iim-ao miKim Ba aMa-ueTra xopiiM етum ycTyBop Maca-a-apgaH xucoo-naHaAU1.

  Tat-iiM cu ^ aTUHU oaxo-oBmu xaxoHga TaHuK-flu TU3UM ^ ap BywK Bpi / TaHi / a, AKW Ba 0paнцмflAa Ky - aHU-raH. BywK Bpi / TaHi / aga oy Kaou TU3UM-apAaH тисяча дев'ятсот сорок вісім MU-gaH, AK, Wfla тисяча дев'ятсот шістьдесят дев'ять MU-gaH, 0paнцuflAa еca, 1979 MU-gaH oyeH aMa-ueTfla ^ oMAa-aHU-aAU2.

  Xopuxutf MaM-aKaT-apga iim-ao miKi - aeTraH TU3UM-ap y-apHUHr MaKcagu, Ba3iu $ a - apu, apaTiim TexHo-oruacu, ^ oMga-aHum MeToflUKacM ou-aH oup-oupuAaH $ apK Ku-agu.

  AKW Tat-UMUM xapaeH-ap cu ^ aTUHU oaxo - am MU - UM tiibmmm (NAEP - National Assessment of Educational Progress) HiiHr MaK-cagu oo-a-ap Ba ycMip-apHUHT yKim, xucoo - am Ba кoммyнuкaцua oytfuma Ma-aKa-apiHU oaxp-awflaH uoopaT. ymoy oaxo-am gacryp - apii:

  - yKyB gacTyp-apu oaxapu-umuHU TatMiiH - am;

  - y3-amTipum flapaxaciHU omupum y ^ yH TecKapu a-oKaHi TatMiH-am;

  - oTa-oHa-apHi Mat-yMoT ou-aH TatMiiH - am;

  1 Абдукодіров А.А., Тураєв Б.З. «Інформатика ва ахбо-рот технологіяларі» сохасідагі булажак мутахассіс кадрларнінг касба компетентлігіні шакллантіріш назаріясі ва методікасі. Монографія. - Т .: «Навруз», 2015. -176-б; Шоймардонов Т.Т. Педагог кадрлар мала-Касін ошіріші ва касба фаоліяті моніторінгіні ТАШКО етішнінг електрон тізімі. Педагогіка фанларі буйіча фалсафа докторлігі діссертаціясі. - Т .: ТДПУ, 2017. -154-б.

  2 Майоров А.Н. Моніторинг в освіті. - М .:

  «Інтелект-Центр», 2005-С. 424.

  - yKyB Myaccacacuflaru y3-amTipum gapa-xa-apu ^ aKiga yMyM-amraH Mat-yMoT-apHi o-um;

  - MU - UM cTaTicTUKaHU maK - aHTipum y ^ yH yTKa3i-aAU.

  0paнцua MU - UM oaxo-am TU3UMUHUHr MaKcagu:

  • yKyB ^ u-ap ToMoHigaH ^ aH-ap y3-amTi-pumu xapaeH-apiHU oaxo-am;

  • yKUTyB ^ u-apra ^ opa-Tagoip-apHi TaH - amga KyMaK-amum;

  • yKUTyB ^ u-apra ^ ao-uaTHi pexa-amTi-pumga KyMaK-amumgaH uoopaT.

  BywK BpuTaHiaga o-uM Tat-iiM ci ^ aTUHU Ha3opaT Ki-um Ba oa ^ o-am gaB-aT ^ aMga xaMoaT ^ u-iK opraH-apu ToMoHigaH aMa-ra omupu-aflu. ByryHru KyHga KynriHa gaB-aT-ap ToMoHigaH Ki3UKum ou-Aipu-aeTraH Tat-iM ci ^ aTUHU oax, o-amHUHr BywK BpiTaHia TM3MMM x, ap oup Tat-iM Myaccacacu cu ^ aT-u Tat-UMHi TatMiH-amHiHT caMapa- u M ^ KM MOHMTOPMH-riHU TamKi- етumu Ba aMa-ra omupumu, myHUHrgeK, Tat-iM MyaccacaciHUHT y3UAa yHUHr Ka ^ o-aT-u MexaHU3MiHU aMa-ueTra KipuTumu ou-aH TaBcu ^ -aHafli. ByHga cu ^ aT Ka ^ o-aTUHiHT unkm MexaHU3Mi caMapagop-u-riHU oa ^ o-am xapaeH-apiHi TamKi- етumAaгu xaBoorap-UK o-uM Tat-iM ci ^ aTUHU TatMiH - am AreHT-uru Quality Assurance Agency ( QAA) 3iMMacura WK-aTi-raH. Quality Assurance Agency (1997) HogaB-aT TamKi-oT ^ ucoo-aHio, acocuM Ba3i ^ acu cu ^ aT екcnepтuзacuнu Tam-Ku- етum Ba yTKa3im ^ ucoo-aHaAi. TamKi екc-nepTU3a xy-oca-apura acoc-aHio gaB-aT Tam-km-OTM oa ^ o-am HaTixa-apu oyMu ^ a Terum-u Kapop-ap Kaoy- Ki-aflu3.

  MaM-aKaTiMU3Aa ^ aM u-Fop xopuxuM Tax-puoa-ap Ba 3aMoHaBiM eHgamyB-ap acocuga MaKTaora ^ a Ba xa-K Tat-UMi negaror xogiM-a-piHU KaMTa TaMep-am Ba y-apHUHr Ma-aKaciHU omupum Myaccaca- apuflaru yKUTim ci ^ aTUHU oa ^ o-amHUHr y3ira xoc TM3MMM maK--

  -aHTipu-MoKAa. oa ^ o-oB ^ u TU3iM-ap-

  HMHT MaKcagu Ba Ba3U ^ a-apiHU 1-pacMflaru Kaou cxeMaTUK Tap3ga u ^ oga-aAiK.

  Tat-iM TU3UMUHU uc-ox, Ki-umHUHr My ^ iM MyHa-um-apiAaH oupu ax6opoт-кoммyнuкaцua TexHo-orua-apu ou-aH Ma-aKa omupum yKyB

  3 Bernhard A (2011). Quality Assurance in an International Higher Education Area. London. 121-p.

  3AMOHABMM TAt ^ MM / COBPEMEHHOE 0EPA30BAHME 2018, 4

  Малаков ОШІРІШ ВА Каіт ТАІЁРЛАШ / ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І ПЕРЕПІДГОТОВКА

  1-расм. Міллі бах, оловчі тізімларнінг мак, сад ва вазіфаларі.

  жараёніні тізімлі інтеграціялаш х, ісобла-Наді. Бунда укув жараёніні ТАШКО етіш ва унінг мазмуніні тубдан янгілаш, ахборот-комунікація технологіяларі мух, ітіда укі-тувчінінг педагогик фаоліяті ва тінгловчі-Нинг та'лім оліш жараёніні ТАШКО етіш УТА мух, імдір.

  Мактабгача ва Халк та'лімі педагог ходимо-ларінінг Малака ошіріш жараёнларі ва кас-бий фаоліятларі моніторінгіні ТАШКО етішда бір неча тізімлар інтеграціясідан, я'ні:

  • кайта тайёрлаш ва Малака ошіріш та'лім муассасаларі портал;

  • педагог ходімлар касба фаоліяті нати-жаларіні узіда акс еттірувчі електрон порт-фоліо тізімі;

  • курслардагі укув жараёнларі моніторінгіні ТАШКО етувчі тізім;

  • тінгловчілар учун укув ресурсларіні узіда мужассамлаштірган електрон кутубхона тізімі;

  • Турла назоратларні амалга ошірішга хізмат кілувчі онлайн тест сіновларі тізім-ларідан фойдаланіш Талабо етіладі.

  Біз ішлаб чіккан електрон тізім (платформа) мактабгача ва Халк та'лімі педагог ходімларінінг Малака ошіріш жараёнларі ва касба фаоліятларі моніторінгіні ТАШКО етіш ва уні назорат етіш імконіятіні бераді. Ушбу електрон тізім Халк та'лімі тізімі учун Янгі тізім х, ісобланаді.

  Мазкур електрон моніторинг тізімі Олій ва Урта махсус та'лім вазірлігі таянч педагогіка олій та'лім муассасаларі х, узурідагі Халк та'лімі ходімларіні кайта тайёрлаш ва уларнінг малакасіні ошіріш х, Удуд мар-казларі укув жараёнларіда фойдаланіш учун мулжалланган. У інтеграллашган ахборот-

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 4

  Малаков ОШІРІШ ВА кайт ТАЙЁРЛАШ / ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І ПЕРЕПІДГОТОВКА

  13

  2-расм. Платформанінг бош сах, іфасідан лавх, а.

  3-расм. Платформанінг авторизація ойнасі

  А \ Лог1га1з1уа

  та'лім ресурсларіга Ега портал буліб, 2018 йілнінг январідан бошлаб мактабгача ва Халк та'лімі педагог ходімларінінг Малака ошіріш тізімі амаліётда фойдаланіб келінмокда.

  Біз куйіда мактабгача ва Халк та'лімі педагог ходімларіні малакасіні ошіріш, касба фаоліяті моніторінгіні Оліб боріш жараёнінінг електрон тізіміда іш юрітіш асосларі хусусіда кіскача тухталіб утаміз.

  Електрон моніторинг тізіміга вгамувати учун ІнтернетДом www.xtxmom.bimm.uz електрон манзіліга мурожаат етіш орка бажа-ріладі.

  Натіжада куйідагі мактабгача ва Халк та'лімі педагог ходімларінінг малакасіні

  ошіріш моніторінгінінг електрон тізімі -платформанінг бош сах, іфасі екранда х, подужати буладі (2-расм).

  Кейінгі боскічда фойдаланувчі платформанінг авторизація ойнасіга логін ва пароль кірітаді (3-расм).

  Куйідагі расмларда мактабгача ва Халк та'лімі педагог ходімларні йуналішлар буйіча Малака ошіріш курсларіга соус кіліш жараёні (4-расм) ва педагог ходимо-ларнінг умумій рейтинг натіжаларі Кайда-Номас акс етган ойналар (5-расм) Келти-рілган.

  Халк та'лімі педагог ходімларі малакасіні ошіріш електрон тізіміда (www.xtxmom. Bimm.uz) укув жараёні моніторінгіні Оліб

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 4

  г 14 Малаков ОШІРІШ ВА кайт ТАЙЁРЛАШ / \

  V ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І ПЕРЕПІДГОТОВКА У

  4-расм. Педагог ходімларні йуналішлар буйіча Малака ошіріш курсларіга до, Абул до, Ілішен жараёнідан лавх, а.

  «-) -" з? л

  © xtxmom.bimm.uz/center-251/plan

  ir

  * I В Ч Е

  + Portfolio yaratish

  tSl Markazlar

  ilj Reja grafik

  Qf Ma'lumotlar

  i = Qaydnoma

  fsTj e-mail

  ^ Resurslar

  ^ Kontingent

  ®

  There are 26 visitors online

  «?>v

  2018

  Yo'nalish Yan Fev Маг Apr May lyn Sen Okt Noy Dek Jami

  S Tuman (shahar) "Barkamol avlod" bolalar markazlari 25 25

  o'lkashunoslik va ekologiya bo'ylcha to'garaklar rahbarlar ?

  а Maktabgacha ta "lim muassasasining tarbiyachilari 75 75 75 75 100 75 100 75 75 100 825

  ? В В В? В В В В В

  я Maktabgacha ta Mm muassasalarining ikkinchi tilga o'rgatuvchi 25 25

  o'qituvchilari В

  в ona tili va adablyott o'qituvchllarl 25 25 25 25 25 Q 25 25 25 25 225

  В В В В В В В В

  е Rus tili va adablyoti o'qituvchilari 25 25 25 25 100

  В В В В

  S ingllz tili o'qituvchllarl 75 75 75 75 75 0 75 75 75 75 75 750

  Ш В В В В В В В В

  8 Rus tili (o'zbek va qardosh tillardagi slnflarda) o'qituvchilari 25 25 25 25Q 25 25 25 175

  H ? ? ? ? ?

  в Davlat (o 'zbek) tili o' qituvchilari 25 25 25? 25 25 125

  m В В В

  й Bosh lang 'ich ta' lim o'qituvchilari 75 100 75 75 75 Q 150 75 75 75 50 825

  ES в В В В В В В В

  S ximiya o qituvchilari 25 25 25 »1

  5-расм. Педагог ходімларнінг умумій рейтинг натіжаларі до, айдномасі акс етган ойна.

  I В Elektron monitoring tizim m 1 ?> Hududiy markazlar xl | П Pedagog portfolios! X ф Telegram Web X j + 1

  «-|-» їй CD xtxmom.bimm.uz/report* 90% О? R Оч Пошук ± 1114 > PI Ш о =

  IIB b |I m) gfa-Л 2 | У 0 | Tizimga I

  DDBD |flj Asosiy > Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti huzuridagi XTXQTMOHM Qaydnoma | Q Izlash ... |

  |4t Bosh sahifa

  9 Yangiliklar A + Portfolio yaratish Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti huzuridagi xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy = markazi Matematika o'qituvchilari qayta tayyorlash va malaka oshirish yo 'nalishi tinglovchilarining umumiy reyting natijalari 1 QAYDNOMASI

  ® Reja grafik Qf Ma'lumotlar v N F.I.O. ? ^ F Elektron portfolio ko'rsadcichlari Online (diiqish) II miy Brtiruv malakauiy ishi rahbari mavzusi Brtiruv malakaviy ishi balf Umumiy ball Nn, l *

  i = Qaydnoma ^ | 1 W 1 Kuldosheva Nargiza '• Axatovna 0 0 O 0 0 Malaka ishi himoyasiga ruxsat etilmaydi!

  Q e-mail ^ Resurslar v ff Kontingent 2 Ж 1 Eraxmedova Dilnoza • | Ikromjonovna 0 0 0 0 0 Malaka ishi himoyasiga ruxsat etilmaydi!

  3? 1 Raupova Gulnoza | "Xabibullayevna 0 0 0 0 ruxsat etilmaydi!

  dddu 1 4 W 1 Akromova Dono f «Xamidjonovna 0 0 0 0 0 Malaka ishi himoyasiga

  5 [J Normurodova Bibinor r 'Xolmanovna 0 0 0 0 0 Malaka ishi himoyasiga ruxsat etilmaydi!

  6 | 1 Vlegliyeva Nilufar '| Mahmudovna 0 0 0 0 0 Malaka ishi himoyasiga ruxsat etilmaydi!

  7 [| Baratova Saoobar • «Yusupovna 0 0 0 0 0 Malaka ishi himoyasiga ruxsat etilmaydi!

  8 ^ ^ XakimovJura 0 0 0 0 0 Malaka ishi himoyasiga ^

  боріш учун тегішлі таянч педагогіка олій та'лім муассасаларі хузурідагі Халк та'-Лімі ходімларіні кайта тайёрлаш ва улар-Нинг малакасіні ошіріш Худуд Марказит-ларі порталінінг бош сахіфасіда узіга мос банд танланаді (6-расм).

  Мазкур портал фойдаланувчіларні кайта тайёрлаш ва Малака ошіріш курсларі укув жараёнінінг тезкор ва сіфатлі ахборот-методик та'мінотіні амалга ошіріш билан бір каторда ахборот-та'лім ресурсларінінг очіклігіні та'мінлайді Хамді тінгловчі-ларга сіфатлі укув матеріалларідан сама-

  рали фойдаланіш імконіятіні кенгайті-рішга хізмат кіладі.

  Портал таркібідагі укув жараёніга тегішлі ме'ёрій-хукукій хужжатлар, укув Режан ва дастурлар, укув-услубій мажмуалар ва бошка укув матеріалларіні мужассамлаш-тірган електрон база тінгловчілар укув ФАО-ліятіні такоміллаштірішга замін яратаді Хамді курслардагі укув жараёнларіні ягона стандарт асосіда ТАШКО етіш імконіятіні бераді.

  Інтеграллашган електрон моніторинг

  тізімінінг таркібій Кісмая сіфатіда ішлаб ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 4

  / Малаков ОШІРІШ ВА кайт ТАЙЁРЛАШ / л 15

  ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І ПЕРЕПІДГОТОВКА j

  6-расм. Таянч педагогіка олій та'лім муассасаларі х, узурідагі Халк, та'лімі ходімларіні до, айта тайёрлаш ва уларнінг малакасіні ошіріш х, Удуд марказларі порталнінг бош сах, іфасі.

  До | Арші Давлат університеті хузурідагі XTXKjTMOX.M

  Термізують Давлат університеті хузурідагі XTXKJMOXM

  Фаргоне Давлат університеті хузурідагі XTXKJMOXM

  Андіжон Давлат університеті хузурідагі ХТХК | ТМОХ; М

  Наманган Давлат університеті Хузурідагі ХТХ ^ ТМОХМ

  Гулистон Давлат університеті хузурідагі XTXKjTMO ^ M

  Тошкент Давлат педагогіка університеті хузурідагі

  хтхктмохм

  чікілган онлайн тест сіновларіні утказіш рілган х, Олда ТАШКО етіш, х, Удуд марказлар

  Дастур платформасі Каіт таіёрлаш ва Педагог ходімларінінг Билим, Малака ва Малака ошіріш курсларі самарадорлігі ва

  натіжавійлігіні та'мінлаш, тінгловчілар- кУнікмаларінінг Малака талабларіга Мослі-

  Нинг укув жараёніні діфференціаллашті- гіні аніклаштіріш імконіятіні бераді.

  Адабіётлар руйхаті:

  1. Узбекистан Республікасі Презідентінінг 2017 йіл 26 сентябрдагі «Педагог кад-рларні тайёрлаш, Халк та'лімі ходімларіні кайта тайёрлаш ва уларнінг малакасіні ошіріш тізіміні янада такоміллаштіріш Чора-тадбірларі туFрісіда» ги ПК.-3289-сон Карорі. // «Халк Сузі» 2017 йіл 27 вересень.

  2. Абдукодіров А.А., Тураєв Б.З. «Інформатика ва ахборот технологіяларі» сіх, асідагі булажак мутахассіс кадрларнінг касба компетентлігіні шакллантіріш назаріясі ва методікасі. Монографія. - Т .: «Навруз», 2015.

  3. Шоймардонов Т.Т. Педагог кадрлар малакасіні ошіріші ва касба фаоліяті моніторінгіні ТАШКО етішнінг електрон тізімі. Педагогіка фанларі буйіча фал-Сафа докторлігі діссертаціясі. - Т .: ТДПУ 2017.

  4. Майоров А.Н. Моніторинг в освіті. - М .: «Інтелект-Центр», 2005. -С. 424.

  5. Bernhard A. Quality Assurance in an International Higher Education Area. London. 2011, 121-p.

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 4


  Ключові слова: Малака ошіріш / моніторинг / платформа / та'лім сифат / та'лім технологіяларі / електрон тізім / професійний розвиток / моніторинг / платформа / якість освіти / освітні технології / електронна система

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити