Ма? Олада мактабгача yoшдагі болаларда кітобга нісбатан ме? Р-му? Аббатні шакллантірішнінг а? Аміяті тў? Рісіда фікрлар білдірілган. Мактабгача та'лім муассасаларідагі тарбіячілар учун болада кітобхонлікні тарбіялашга доір методик кўрсатмалар, шунінгдек, мактабгача та'лім муассасасі тарбіячісінінг Оіла билан ?амкорлік ішларіга доір тавсіялар берілган.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Тура? улову Манзурахон Маллабоевна


МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ читацької культури у дітей дошкільного віку

У статті викладається значимість формування читацької культури у дітей дошкільного віку. Подано методичні інструкції для виховательок дошкільного навчального закладу по вихованню у дитини любові до книги, а також рекомендації по співпраці вихователів дошкільного навчального закладу і сім'ї.


Область наук:
 • Науки про освіту
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: Сучасна освіта (Узбекистан)

  Наукова стаття на тему 'МАКТАБГАЧА ТА'ЛІМ YOШІДАГІ БОЛАЛАРДА КІТОБХОНЛІКНІ ШАКЛЛАНТІРІШ УСУЛЛАРІ'

  Текст наукової роботи на тему «МАКТАБГАЧА ТА'ЛІМ YOШІДАГІ БОЛАЛАРДА КІТОБХОНЛІКНІ ШАКЛЛАНТІРІШ УСУЛЛАРІ»

  ?Турак, улову Манзурахон Маллабоевна,

  Андіжон Давлат університеті х, узурідагі Халк та'лімі ходімларіні кайта тайёрлаш ва уларнінг малакасіні ошіріш Худуд Марказі «Мактабгача, бошланFіч ва махсус та'лім методікаларі» кафедрасі Катта укітувчісі

  МАКТАБГАЧА ТА'ЛІМ YOШІДАГІ БОЛАЛАРДА КІТОБХОНЛІКНІ ШАКЛЛАНТІРІШ УСУЛЛАРІ

  ТУРАЦУЛОВА М.М. МАКТАБГАЧА ТА'ЛІМ YOШІДАГІ БОЛАЛАРДА КІТОБХОНЛІКНІ ШАКЛЛАНТІРІШ УСУЛЛАРІ

  Маколада мактабгача yoшдагі болаларда кітобга нісбатан хутро, р-мух, аббатні шаклланті-рішнінг ах, аміяті туFрісіда фікрлар білдірілган. Мактабгача та'лім муассасаларідагі тарбіячілар учун болада кітобхонлікні тарбіялашга доір методик курсатмалар, шунінгдек, мактабгача та'лім муассасасі тарбіячісінінг Оіла билан х, амкорлік ішларіга доір ТАВС-лар берілган.

  Таянч суз ва тушунчалар: Інноваційні механізми, рух, ий х, іссіёт ва інтуїція, адабіёт Марказі, тарFібот, ма'навіят, х, амкорлік.

  ТУРАКУЛОВА М.М. МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ читацької культури у дітей дошкільного віку

  У статті викладається значимість формування читацької культури у дітей дошкільного віку. Подано методичні інструкції для виховательок дошкільного навчального закладу по вихованню у дитини любові до книги, а також рекомендації щодо співпраці вихователів дошкільного навчального закладу і сім'ї.

  Ключові слова та поняття: інноваційний механізм, психічні почуття і інтуїція, центр літератури, пропаганда, духовність, співробітництво.

  TURAKULOVA М. М. METHODS OF LITERATURE CULTURE FORMATION AMONG CHILDREN OF PRESCHOOL AGE

  In the article the importance of formation reading cultures among children of preschool age is discussed. Methodical instructions for teachers of preschool educational establishment on training bibliophile at the child, and are given recommendation on cooperation with families in that regards.

  Keywords: the innovative mechanism, mental feelings and intuition, the center of the literature, propagation, spirituality, cooperation.

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 6

  XXI АСР бошларіда кечаётган глобал іжтімоій-іцтісодій ва геосіёсій жараёнлар, дунёнінг тоявій-мафкуравій ціёфа-сині узгартіріб, янгіча тафаккур ва дунёцарашні шакллан-тірішні тацозо етмоцда.

  Узбекістон Республікасі Президенти Шавкат Мірзіёев 2017 йіл 16 серпень куни Олій ва Урта махсус та'лім Вазирі І.Мажідов, Урта махсус Касба-хунар та'лімі Марказі директор М.Холмухамедов, Халк та'лімі Вазирі У.Іноя-тов ва уларнінг урінбосарларіні соус кіліб, та'лім тізімідагі іслохотларнінг боріші буйіча мажліс утказді1. Буліб УТГА йіFілішда мактабгача та'лім тізіміні таркібій жіхат-дан тубдан іслох кіліш, мазкур муассасалар билан болаларні тула камраб оліш буйіча мухім вазіфалар куйілді.

  Бу борадагі тахліллар натіжасіда кицька вактда бір катор йірік хужжатлар - Узбекістон Республікасі Презідентінінг 2017 йіл 9 сен-тябрдагі «Мактабгача та'лім тізіміні тубдан такоміллаштіріш Чора-тадбірларі туFрісі-так» ги ПК, -3261-сон Карорі 2017 йіл 30 сентябр-даги «Мактабгача та'лім тізімі бошкарувіні тубдан такоміллаштіріш Чора-тадбірларі туF-рісіда »ги ПФ-5198-сон Фармон Хамді« Узбекистон Республікасі Мактабгача та'лім вазірлігі фаоліятіні ТАШКО етіш туFрі-сіда »ги ПК, -3305-сон карорларі соус Кілінді. Кабул кілінган мазкур хужжатлар мазмун-мохіяті таркібідан мактабгача та'лім тізіміні такоміллаштіріш жараёнінінг марка-зида інноваційних механізмларні шаклланті-ріш ва уларні бошкаріш Асосом Урін егаллаб, бір катор ішлар амалга ошірілганлігіні куриш мумкін.

  Жумладан:

  - мактабгача та'лім тізіміга ОІД ме'ёрій-хукукій хужжатларнінг такоміллаштірілган-лігі2;

  1 «Халк Сузі» газетасі 2017 йіл 17 серпень, №162 (6855).

  2 «Мактабгача та'лім муассасаларіда Кичик Кутуб-хона яратіш, унінг фаоліятіні ТАШКО етіш ва бола-лар бадіій адабіётідан Самаран фойдаланіш буйіча» йурікнома. Узбекістон Республікасі Халк та'лімі вазірлігі Мактабгача та'лім муассасаларі ходімла-ріні кайта тайёрлаш ва уларнінг малакасіні ошіріш республіка укув-методика Марказіда ТАШКО етілган Ілмій-методик кенгашнінг 2016 йіл 25 январдагі навбатдан ташкарі 1-сон баённомасі Карорі билан тасдікланган ва нашрга ТАВС етілган.

  - мактабгача та'лімні амалга ошірішнінг умумій турдагі, кицька муддатлі, хусусій ва оілада амалга ошірішга каратілган алохіда-алохіда Дастур Хамді методик кулланмаларі-Нинг яратілганлігі;

  - яратілган таянч Дастур асосіда Турла йуналішларга каратілган варіат дастурлар-Нинг ішлаб чікілганлігі;

  - та'лім-Тарб жараёніні амалга оши-рішда ілFор технологіялардан фойдаланіш орка та'лім олішнінг іхтіёрій усулідан фойдаланішга імконіятлар яратілганлігі;

  - та'лім-Тарб жараёніні ТАШКО етішда хоріжій тажрібаларні урганіш ва ілFор іш ва технологіяларні амалда куллаш учун хоріжій давлатлар билан хамкорлік ішларінінг йулга куйілганлігі;

  - сіфатлі укув-методик ва дидактики мате-ріаллар (шу жумладан, уйінлар ва уйінчоклар) ва бадіій адабіётларні тайёрлаш тізімінінг такоміллаштіріліб борілаётганлігіні курсу-тиш мумкін.

  Мактабгача та'лім мазмуніні яхшілаш ва белгіланган талабларні бола онгіга сіфатлі сінгдіріш бугуннінг долзарб вазіфаларідан бірідір. Бу масаланінг ечіміда ТАШКО етилу-yoтган хар бір машFулот ва машFулотдан ташкарі фаоліт турларі, фойдаланілаётган усул ва восіталар мазмун ва салохіяті yoтаді.

  Ма'лумкі, мактабгача yoш даврідагі бола учун ТАШКО етіладіган фаоліт турларі маз-мун-мохіятінінг бола томонідан ОСОН узлаш-тірілішіні та'мінлаш учун кулайлікларнінг хісобга олініші Талабо етіладі. Бола та'лім-тарбіясі учун кулланілаётган замонавій усул ва восіталар Турла-туман, yoркін ва жонлі буліб, болада кізікіш уЙFота олмас Екан, белгіланган максадга ерішіш Амрі махолдір. Шу урінда мактабгача yoшдагі болалар хаётіда китобій ва Унда фойдаланішнінг урни хусусіда тухталіб утсак.

  Ма'лумкі, бола дунёга келар Екан, унінг рухіятіда софлік, Адолат, ішонч кабі ГУЗа фазілатлар Бирга дунёга келаді. Енді бола кал-бідагі бу ГУЗа фазілатларні Саклабі колиш

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 6

  учун oілa, жaміят ВA тa'лім тізімі бунгa тaйep бyлмoFі? pa ^ Мaнa шу юкcaк вaзіфaні aмaлгa oшіpіш учун дaвлaтіміздa бapчa шapт-шapoітлap яpaтіліші бopacідa кeнг кyлaмлі ішлap тaшкіллaштіpілгaн 6УЛІ6, фaкaт ундaн унумлі ВA oкілoнa фoйдaлaніш мacaлacі дoл-зapб 6УЛІ6 кoлмoкдa. Кітoбxoнлік інcoнні мa'нaвій бoйітіб, унінг мa'нaвій-мa'pіфій бapкaмoллігіні тa'мінлaйді. Інcoннінг шaxc cіфaтідa шaкллaніші мa'нaвій тaфaккуpінінг бapкapopлігігa бoFлікдіp.

  Бу бapкapopлік бoлaлapгa oнa кopнідaн бoшлaб кітoбгa бyлгaн мeхp ВA кітoбнінг хaeт cУкмoклapідa учpaйдігaн мa'лум біp мacaлa-лap eчімідa КУЛ кeлішіні ілFaб oлішгa Уpгaтіш opкaлі вужудгa кeлaді.

  Бoлaгa чaкaлoклігідaн бoшлaб, я'ні бeшікдa eтгaн дaвpідaн Aллa, еpтaк, xano шe'pлapні oбpaзлі aйтілca, гapчі у тушунмa-caдa, ешітaді, мaйін ox1aнгні ілFaйді. Бу жapaeн тyxтaб кoлмacлігі лoзім. Acap Kaxpa-мoнлapі нoмігa бoлaнінг іcміні куйіб aйтілca, бу кічкінтoйгa жудa e ^^ Мacaлaн: Мeнінг Кизим «Зумpaд» ^ бі aкллі eкі УУглім Сapдopбeк «Руcтaм» дeк пax1лaвoн кaбі cyзлapдaн фoйдaлaніші х ^ м бoлaдa еpтaк, xікoялap кaхpaмoнлapігa кізікішні oшіpaді. Бoлaдa кітoбгa мунocaбaт шу тapікa шaкллaн-тіpілa бoшлaнaді.

  Кітoбxoнлік мaктaбгaчa тa'лім eшідaгі бoлaлapні xap тoмoнлaмa, жіcмoнaн, pухaн ВA aклaн pівoжлaнішідa мухім Уpінгa егa. Xaлк тa'лімі вaзіpінінг 2G16 йіл 3G дeкaбpдaгі 315-coн буйpуFі білaн тacдіклaнгaн, i ^ e ^ ci ^ Рecпублікacі Пpeзідeнтінінг 2G16 йіл 29 дeкaбpдaгі «2G17-2G21 йіллapдa мaк-тaбгaчa тa'лім тізіміні янaдa тaкoміллaшті-pіш чopa-тaдбіpлapі тyFpіcідa» ги nK, -27G7 -гон кapopідa бeлгілaнгaн вaзіфaлapні aмaлгa oшіpіш бyйічa тaдбіpлap peжacінінг 4-бaндігa мувoфік, мaктaбгaчa тa'лім муacca-caлapідa Кичик кутубxoнaлapні тaшкіл етіш, бoлaлapнінг бaдіій aдaбіeтгa бyлгaн кізікіш-лapіні бapвaкт уЙFoтіш мaкcaдідa бoлaлap ВA oтa-oнaлap учун зapуp бyлгaн бaдіій aдaбіeт-лap білaн тa'мінлaш, шунінгдeк, пeдaгoг ^ p-лap ВA бoлaлap учун Кичик кутубxoнa фaoліятіні тaшкіл кіліш мaкcaдідa С.С.Міpжaлілoвa, І.В.Гpoшeвa, М.Нішaнoвaлapнінг «Мaктaбгaчa тa'лім муaccacaлapідa Кичик кутубxoнa яpa-тиш, унінг фaoліятіні тaшкіл етіш ВA бoлaлap

  бaдіій aдaбіeтідaн caмapaлі фoйдaлaніш бyйічa »йypікнoмacі acocідa aмaлій ішлap oліб бopмoкдaміз.

  MaCTa6 ^ a тa'лім муaccacaлapідa кітoбгa кізікіш уЙFoтіш учун eтapлі ВA кулaй шapoіт-лapні яpaтіш зapуp. «Мaктaбгaчa тa'лім муac-cacaлapідa Кичик кутубxoнa яpaтіш, унінг ФAO-ліятіні тaшкіл етіш ВA бoлaлap бaдіій пекла-біeтідaн caмapaлі фoйдaлaніш бyйічa йypік-нoмaдa мaктaбгaчa тa'лім муccacaлapідa Кичик кутубxoнaні тaшкіл етішгa біp кaтop тaлaблap бeлгілaб бepілгaн:

  • Кичик кутубxoнa жoйлaшaдігaн xoнaні aніклaш. Ушбу xoнa cіфaтідa Кичик кутубxoнa учун кулaй бyлгaн мaктaбгaчa тa'лім муaccaca-c ^ Aarn біpop xoнa - мeтoдікa xoнacі, муcікa зaлі eкі муaccacaдaгі мaвжуд буш xoнaні тaн-лaш мумкін;

  • xoнaні зapуp жіхoзлap, я'ні кітoблapні нaмoйіш кіліш ВA «до ^ ш учун жaвoн, бoлaлap ВA oтa-oнaлap учун cтoл ВA cтуллap білaн жіхoзлaш;

  • кулaй жoйлaшуві - шoвкін ВA oeк товуш-лapі бyлмacлігі учун ешікдaн узoкpoкдa Тінчі жoй тaнлaш;

  • кундузгі ВA кeчкі вaктлapдa яxші epітіл-ганлі ™ - бoлaнінг кypіш кoбіліятігa зapap eткaзмacлік учун epуFлік мaнбaігa Якін (oйнa-дaн узoк емacлігі, Геч ^ ун epіткічнінг мaв-жудлігі) буліші;

  • Кичик кутубxoнa шінaм, жoзібaлі буліші;

  • Кичик кутубxoнa xaвфcіз, бoлaні ш ^ шив-мacдaн, діккaтіні біp жoйгa тyплaб кітoб білaн мулoкaт кілішіга мoc хoлдa жoйлaшгaн буліші;

  • Кичик кутубxoнaнінг жaвoн, кітoб ra ^ a ^ кaбі жіхoзлapі шундaй жoйлaшгaн буліші? Pa ^^ хaттo Енг Кичик бoлa хaм xoхлaгaн вaктдa yзігa eккaн кітoбні бoшкaлapнінг epдaміcіз Кулину чузіб бeмaлoл oлaдігaн буліші лoзім;

  • Кичик кутубxoнa кітoб тoкчacі, oчік вітpінa кypінішідa бeзaтіліші мумкін, шуніндак;

  • Кичик кутубxoнaдa тaшкіл етілaдігaн пекла-біeтлap тaнлoві ВA пeдaгoгік ішлap бoлaлap-Нинг eш xуcуcіятлapі ВA ехтіeжлapігa мoc буліші? Pac

  • Кичик кутубxoнaдaгі мaтepіaллapні aлмaштіpіш бoлaлapнінг кізікіші cуcaя бoш-

  ЗAMOHAВІЙ TA'ЛІM / COВPЕMЕHHOЕ OБPAЗOВAHІЕ 2G18, 6

  Лаші билан байрамлар, Машхур саналар ва вокеалар арафасіда 2-2,5 хафтада бір березня амалга ошіріладі, агар кітобга кізікіш йуколса, уні белгіланган вактні кутмасдан алмаштіріш мумкін.

  Шунінгдек, Кичик кутубхонані Халк ертакларі, муалліфлік ертакларі, ше'рлар, хікоялар табіат, йіл фаслларіга ОІД адабіётлар билан тулдіріліші лозімлігі курсатілган.

  Бундала ташкарі, хар бір yoш гурухіда ТАШКО етілган бадіій адабіёт марказларі таркібіда узбек болалар адабіёті Хамді Жахон болалар адабіётінінг Міллі менталітетімізга мос ва хос Булган намуналарі буліші болаларда кітобга Булган мухаббатнінг янада мустахкам-ланішіга хізмат кіладі. Тарбіячі болаларга Турла Ріво, ертак ва хікояларні оFзакі айтіб Бериш билан Бирга уларні кітоблардан укіб Беріши yoкі уларнінг діскларда yoзілган Наму-наларіні куйіб Беріши маFсадга мувофік буладі. Тарбіячі болаларга кітобларні асраб-авайлашні хам ургатаді. Бола укішні біл-маса-да, ундагі рухій хіссіёт ва інтуїція кітоблар дізайніга е'тіборіні кучайтіраді, я'ні ранглі, чіройлі ва узіга жалб кілувчі кітобларда болалар узларіга аталган ма'лу-мотлар борлігіга ішонч хосіл кілішаді.

  Мактабгача yoш давріда ертак ва хікояларні куп ешітган бола нутка Равон, фікрлаші тінік, хаёлот оламі чексіз буладі. Утказілган тажрі-Балар мактабгача та'лім муассасаларідан та'-лімнінг навбатдагі боскічіга Борган болалар билан оіладан Борган болалар уртасіда Равон нуткнінг рівожланіш даражасі ва мустакіл фікрлаш імконіятларіда сезіларлі ФАРК бор-ліги ва бу холат боланінг мактабнінг бошлан-Fіч сінфларіда Яхши бахоларга укішіга уз та'сіріні курсатішіні белгіламокда.

  Бугунгі шіддатлі рівожланіш давріда ертак, хікоялар айтішнінг узі кіфо кілмайді. Бунінг сабабі комп'ютер уйінларі, телевіде-ніеда берілаётган мультфільмлар, ертак Кахрие-монларі акс етган харакатлі уйінчоклар болада афсонавій девлар, Учар гіламлар, ялмо-Fіз кампірларга кізікішіні кійінлаштіраді. Бу муаммоні хал етішда Халк оFзакі іжоді билан таніштіріш ішларіга Зарар келтіріл-мага тарзда замонавій бугунгі кун боласінінг Орзу-істакларі, хаёлларіга мослаштірілган мазмундагі воке-ходісаларга бій ертак хікоялар, ше'рлар, топішмок-у тез айтішлар яратіш

  зарур. Яратілган асарлар бола дунёсінінг тараккіётіга та'сір етувчі куп буліб хізмат кіліші Керак.

  Бола яратілган асарларні тінглар Екан, Узин ва узлігіні англаш, атрофія-Мухіт, таби-атні кадрлаш, одамларга мехрлі, Ватаніга садокатлі буліш, Вона діёріні улуFлаш, Унда фахрланішні урганаді. Бундала ташкарі, Еши-тиш ва тушуніш бола саломатлігіга кучлі та'сір курсатіб, боладагі Турла псіхологік кам-чілікларнінг бартараф етілішіга сабаб буладі Хамді бола мія фаоліяті фаоллашаді.

  Мактабгача та'лім муассасаларі тарбіячі-ларіга болада кітобга нісбатан кізікішні ошіріш учун куйідагі іш усулларідан фойда-ланішларіні ТАВС етаміз:

  • тарбіясі болага Ватанга Мухаббат, ота-Онага Хурмато, Дустлік, одоб ва мехнатсеварлікка ОІД тушунчаларні кітобларда берілган Ерта-клар, маколлар, рівоятлар орка сінгдіріб боріш жадваліні ішлаб чікіші Керак;

  • хар бір асар юзасідан сухбатлар, Сахна курінішларіні ТАШКО етіш ва машFулотларда бірор муаммолі вазіятлар юзасідан «Келінг-лар, кітобімізга бір карайлік-чи, Унда нима-лар yoзілган Екан?» кабі такліфлар билан кітобга таянішга ургатіш;

  • мактабгача та'лім муассасаларіда болалар билан кітобхонлік кечаларі, мулокот, давра сухбатларі, «китобій Байрамі», «китобій бобо Ташріф», «Ертакчі Момо билан учра-ШУВ», «Отам, Онам ва мен ертак Айтаміз» Курик танловларі кабі тадбірлар ТАШКО етіш;

  • болага айтілган ертаклар Якуна кісміні узі тукішіга імкон Бериш;

  • ертак ва Хіко кахрамонларі акс еттіріл-ган расмлар ічідан айтілган асар кахрамоніні топіш yoкі оFзакі та'ріф буйіча уні Таніша, айтілган жумлалар Кайса Есар-Хаддон парча ека-Ніні топіш, ешітган ертак, хікоясі асосіда расм чізішга такліф етіш кабі машклар утказіш;

  • кун тартібіга «Янгі ертак СОАТО» ні кирі-тиш;

  • мактабгача та'лім муассасасіда ТАШКО етіладіган Турла тадбір ва мусобакаларда бола учун тайёрланган соврінлар орасіда албатта китобій булішіга е'тіборні каратіш;

  • ота-оналар уртасіда боланінг кітобга муносабатіні ошірішга каратілган давра сухбатларі, Амалія тадбірлар утказіш, шу

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 6

  білaн біpгa oтa-oнaлapнінг хaм мaктaбгaчa eшдaгі бoлaлapгa мyлжaллaнгaн кітoблap ВA унінг мaзмуні бyйічa Билим ВA тушунчaлapіні бoйітіб бopіш, бoлaлap учун яpaтілгaн Янгі кітoблap тapFібoтіні ут ^ Зіш кaбі caмapaлі уcул ВA мeтoдлapдaн фoйдaлaніш мумкін.

  H.І.Нoвікoвнінг кaйд етішічa, «Бoлaлap-Нинг муpFaк кaлбігa хeч біp нapca ібpaтдeк кучлі тa'cіp етмaйді ВA бapчa ібpaтлap ічідa oтa-oнa ібpaтідaн кypa чукуppoк ВA му ^ х-кaмpoк Уpін oлaдігaн ібpaт йук».

  Шу бoіcдaн, бoлaдa кітобга іжoбій мунoca-бaтнінг cінгдіpілішідa oілa білaн xaмкop-лікнінг ypні мухімдіp. Кaфeдpa іш peжacігa acocaн, мaзкуp coхaдa Худуд мapкaзнінг мoнітopінг булімі білaн мaктaбгaчa, бoш-лaнFіч ВA мaxcуc тa'лім мeтoдікaлapі кaфeд-pa ^ хaмкopлігідa ішлaб чікілгaн «Бoлaнінг кітобга бyлгaн кізікішіні oшіpіш учун oілaдa німa кіліш кepaк?» cУpoвнoмacі aco-cідa тінглoвчілap epдaмідa вілoятдaгі Жaлa-кудук ВA Булoкбoші тумaнлapідa мaктaбгaчa тa'лім муaccacaлapі тapбіялaнувчілapі oтa-oнaлapі ypтacідa тaдкікoт yткaзілді.

  Сypoвнoмaгa куйідaгі caвoллap кіpітілді:

  I. Сиз фapзaндінгізгa кaндaй coвFa бepішні мa'кул дeб білacіз?

  2. Кітoб укіб бepacізмі?

  3. Фapзaндінгіз нeчтa еpтaк білaді?

  4. Фapзaндінгіз нeчтa шe'p білaді?

  5. Бoлaлap учун яpaтілaeтгaн кітoблap ^ н-дай? Сизн кoніктіpaдімі?

  6. Фapзaндінгіз учун кітoб oлішдa мутaxac-cіc білaн фікpлaшгaнміcіз?

  7. Фapзaндінгіз кітoб oліб бepішні cypa-ганму?

  8. Кітoб хaкідa фapзaндінгіз білaн cуxбaт-лaшгaнміcіз?

  9. Сиз нeчтa еpтaк ВA шe'pлapні aйтіб бep-гaнcіз?

  1G. Acap кaхpaмoнлapі xуcуcідa фapзaндін-гіз білaн cухбaтлaшгaнміcіз?

  Отa-oнaлap тoмoнідaн caвoлнoмaлapгa жaвoбaн біp ^ op іжoбій ВA хaкKoній фікp ВA тaкліфлap oлінді.

  Жумлaдaн:

  - бoлaгa кyпpoк кітoб oліб бepіш;

  - oтa-oнaлap мaктaбгaчa eшдaгі бoлaлapгa мyлжaллaнгaн кітoблapіні Янгі нaшpлapі білaн тaнішіб бopішлapі, укіб чікішлapі

  хaмдa yзлapі Укігaн кітoблapі хaкідa бoлaлa-pігa cyзлaб бepішлapі;

  - еpтaк ВA хікoялapні aйтіб бepішдa oбpaз-Лилик ^ е'тібopні кapaтіш;

  - xap біp oілaдa шaxcій кутубxoнaлapнінг буліші ^ бі ypінлі фікpлap білдіpілді.

  Дeмaк, тapбіячі oтa-oнaлap білaн ішлaшдa улapнінг aйтгaн фікp ВA мулoхaзaлapі aмaліe-Тіга е'тібopні кyпpoк кapaтіші зapуp, я'ні oтa-oнaлapдaн фapзaнді учун кaндaй кітoблap coтіб oлгaнлігі, кaндaй еpтaк ew хікoялapні біліші ВA фapзaндігa ^ й йycіндa aйтіб бepa-eтгaні, ^ й ^ мaкoл, тoпішмoк, тeз aйтішлapні біліші ВA улapдaн кaй мaкcaддa фoйдaлaнaeт-гaні кaбілap xуcуcідa хaм фікpлaшіші, тaхліл кіліші ВA улapгa мeтoдік мacлaхaтлap бepіші зapуp.

  Мaктaбгaчa тa'лім муaccacacі тapбіячіcі oтa-oнaлapгa бoлaнінг eші ВA індівідуaл xуcу-cіятлapігa мувoфік oілa дaвpacідa укіші учун туpлі acapлapні тaвcія кілaді, бoлaгa бaдіій aдaбіeт білaн тaніштіpіш уcуллapі ВA йyллapіні кypcaтaді. Отa-oнaлapнінг е'тібo-pіні oілaвій тeaтpлapні тaшкіл етіш, бoлaні уйін фaoліяті ВA pacм чізішга жaлб кіліш, унінг бaдіій aдaбіeт білaн тaнішіш йyлідaгі кізікішіні pівoжлaнтіpіш імкoніятігa Kapaтaді. Отa-oнaлapні бoлaнінг нoзік дидинии pівoжлaнтіpішгa кapaтілгaн бaдіій ВA муль-тіпікaціoн фільмлapні тaнлaшгa йyнaлтіpaді. Отa-oнaллap білaн біpгaлікдa бoлaлapнінг aдaбій мepocні фaoл білішігa йyнaлтіpілгaн тaнлoвлap, aдaбіeт віктopінaлapі, тeaтp caхнa кypінішлapі, eзувчі ВA шoіpлap білaн учpa-шувлap yткaзaді.

  Отa-oнaлapнінг фікp-мулoхaзaлapі ВA мaв-зугa дoіp aдaбіeтлap мaзмунідaн кeліб чікіб, oілa шapoітідa китобій білaн ішлaш уcуллa-pіні тaкліф етaміз:

  • бoлaгa caнaмaлap, тaкpopлaнувчі жумлa-лapі бyлгaн бoлaлap шe'pлapі, pacмлі китобій-чaлapдaгі туpлі хікoялapні мунтaзaм paвішдa укіб бepіш;

  • бoлaгa укіб бepіш учун унга хaйвoнлap, yйінчoклap, дінoзaвpлap, ціpк ВA шу кaбілap тyFpіcідaгі хікoялapні тaнлaш;

  • бoлa білaн мулoкoтгa кіpіш учун xap біp імкoніятдaн фoйдaлaніш: кічкінтoй білaн cуxбaтлaшіш, унінг китобій ВA aтpoфдaгі нapca-лap xaкідaгі caвoллapігa жaвoб бepіш;

  ЗАMOHАВІЙ TA '^ M I COВPЕMЕHHOЕ OБPАЗOВАHІЕ 2G18, 6

  • бaдіій aсapні тінглaш BaK ^ a бoлaгa Kaлaм, кaйчі, кoFoздaн еpкін фoйдaлaнішгa pyхсaт бepіш;

  • кічкінтой сyзлaб бepгaн xікoялapні yoзіб бopіш;

  • вaкті-вaкті білaн бoлaні китобій дУкoнігa yoкі кyтyбхoнгa oліб бopіш Ba бyндa бoлaгa, біpінчідaн, paa ^ ap yoкі yKyB зaлідaгі кітoбні BapaK ^ кypіш; іккінчідaн, китобої-лapні тaнлaш Ba Узі білaн oліб ^ тиш ІМШ-ніятіні яpaтіш;

  • фapзaндінгізнінг кізікішлapіні кУллaб-Kyввaтлaш Ba сaбpлі буліш.

  Бyлapдaн тaшкapі, мaктaбгaчa тa'лім Myac-cacaлapідa бoлaлap yoзyвчілapі білaн xaMrap-

  лик ішлapі йyлгa куйіліші xaM мaкcaдгa мyвoфік бyлaді. ЧУНКІ тapбіячі бoлa кaлбі дyнёcіні aмaліётчі cіфaтідa кypaді Ba тушу-нaді. Унінг ехтіёж Ba кізікішлapіні Енг Яхши aнглoвчіcі xaмдa білyвчіcі xіcoблaнaді. Tap-біячі бyлap тyFpіcідa oддій тілдa yoзyвчі білaн фікpлaшca, yoзyвчі Ушбу фікp Ba Foялapні caйкaллaб, бoлaгa тa'cіp етyвчі суз Ba гaплap, вoкea-xoдіcaлapні ypінлі мoxіpoнa іфoдaлaб, aдaбіётдa Янгі бypіліш яcaйді Ba Енг Яхши бoлaлap acapі дунёга кeлaді. Яхши Ba Янгі acapлap бoлaнінг мa'нaвіятіні шaкллaн-тіpіш білaн біpгa, унінг кітoбгa мyxaббaтіні oшіpіш учун хізмaт кілaді.

  Адабіётлар руйхаті:

  1. Maктaбгaчa тa'лімгa кУйілaдігaн Дaвлaт тaлaблapі. Узбeкіcтoн Pecпyблікacі хaлк тa'лімі вaзіpінінг 2017 йіл 9 іюндaгі 5-Мx-coн бyйpyFі білaн тacдіклaніб, Узбeкіcтoн Pecпyблікacі Адлія вaзіpлігі тoмoнідaн 2017 йіл 17 іюлдa pyйхaтдaн yткaзілгaн, pyйхaт paкaмі 2898.

  2. Узбeкіcтoн Хaлк тa'лімі вaзіpінінг 2016 йіл 30 дeкaбpдaгі «Узбeкіcтoн Pecпyблікacі Пpeзідeнтінінг 2016 йіл 29 дeкaбpдaгі« 2017-2021 йіллapдa Man ^ -гaчa тa'лім тізіміні янaдa тaкoміллaштіpіш чopa-тaдбіpлapі тyFpіcідa »ги ПК-2707-шн кapopідa бeлгілaнгaн вaзіфaлapні aмaлгa oшіpіш бyйічa тaдбіpлap peжacі »тyFpіcідaгі 315-шн бyйpyFі.

  3. yMapoBa В., Paхмoнкyлoвa З. «Бoлaжoн» тaянч дacтypі бyйічa aдaбіёт тyплaмі. -Т .: «Бeкінмaчoк-плюc», 2012.

  4. Mіpжaлілoвa С.С, Гpoшeвa І.В, Нішaнoвa М. Maктaбгaчa тa'лім мyaccacaлa-pідa Кичик кyтyбхoнa яpaтіш, унінг фaoліятіні тaшкіл етіш Ba бoлaлap бaдіій пекла-біётідaн caмapaлі фoйдaлaніш бyйічa йypікнoмa. | Узбeкіcтoн Pecпyблікacі Хaлк тa'лімі вaзіpлігі Man ^^ a тa'лім мyaccacaлapі хoдімлapіні кaйтa тaйёpлaш Ba yлapнінг мaлaкacіні oшіpіш pecпyблікa Укyв-мeтoдікa Mapкaзідa тaшкіл етілгaн Ілмій-мeтoдік кeнгaшнінг 2017 йіл 25 янвapдaгі нaвбaтдaн тaшкapі 1-coнлі бaён-нoмacі кapopі білaн тacдіклaнгaн.

  5. Taфaккyp гyлшaні. Вaтaндoш xaмдa хopіжій aллoмaлapнінг aфopізмлapі Ba xікмaтлі cyзлapі. | В.Вopoнцoв кoмпoзіціяcі. Tapж. Ш.Абдypaззoкoвa. - Т .: F.Fyлoм нoмідaгі aдaбіёт Ba caн'aт нaшpіёті, 1989.

  6. http: www.uzedu.uz - Узбeкіcтoн Pecпyблікacі Хaлк тa'лімі вaзіpлігі caйті.

  7. http: || www.lex.uz - Узбeкіcтoн Pecпyблікacі До ^ нун хyжжaтлapі Ma ^ nyMo ^ nap Міллі бaзacі caйті.

  8. http: || press-service.uz | uz | lists | view | 926 #

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ I СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 6


  Ключові слова: інноваційні механізми / ру? ий? іссіёт ва інтуїція / адабіёт Марказі / тар? ИбОтИ / ма'навіят / ?амкорлік / інноваційний механізм / психічні почуття і інтуїція / центр літератури / пропаганда / духовність / співробітництво

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити