Ма? Олада ў? Увчіларда ілмій дунё? Араш ва фалсафи муло? Аза юрітіш? Обіліятларіні рівожлантіріш, ў? Увчіларнінг фізика фаніга бўлган? Ізі? Ішларіні орттірішда дарсдан таш? Арі маш? Улотларнінг ўрні ва уларні амалга ошіріш учун німаларга е'тібор? Аратіш кераклігі? а? Іда фікрлар баён етілган. Унда таш? Арі, ў? Увчіларда Амалія іжодкорлік табіатда содір бўладіган фізик жараёнларнінг мо? Іятіні тушунтіріб бера олішга, кундалік уй шароітіда фізика фанідан ОЛГА білімларідан фойдаланішда Керак еканлігі тў? Рісіда фікрлар юрітілган.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Мамата? улову Кімёхон Абдужаліловна


РОЛЬ позакласних занять ПРИ ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНЦІЙ У УЧНІВ ПО ПРЕДМЕТУ ФІЗИКА

У статті представлена ​​позиція, на що необхідно звертати увагу для реалізації ролі і місця позакласних занять у розвитку в учнів наукового світогляду та здібностей філософського мислення, в підвищенні їх інтересу до фізики. Крім того, висловлюються судження про те, що практичне творчість учнів необхідно їм для роз'яснення суті відбуваються в природі фізичних процесів, використання в повсякденних домашніх умовах знань, отриманих з фізики.


Область наук:
 • Науки про освіту
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: Сучасна освіта (Узбекистан)
  Наукова стаття на тему 'мактаб Ў? УВЧІЛАРІДА ФІЗИКА ФАНІГА ОІД КОМПЕТЕНЦІЯЛАРНІ РІВОЖЛАНТІРІШДА СІНФДАН ТАШ? АРІ МАШ? УЛОТЛАРНІНГ А? АМІЯТІ'

  Текст наукової роботи на тему «мактаб Ў? УВЧІЛАРІДА ФІЗИКА ФАНІГА ОІД КОМПЕТЕНЦІЯЛАРНІ РІВОЖЛАНТІРІШДА СІНФДАН ТАШ? АРІ МАШ? УЛОТЛАРНІНГ А? АМІЯТІ»

  ?Маматк, улову Кімёхон Абдужаліловна,

  А.Авлоній нмдг Халк та'лімі тізімі рах, бар ва мутахассіс ходімларіні кайта тайёрлаш ва малакасіні ошіріш Інститути таянч докторантів

  Мактаб ЦУВЧІЛАРІДА ФІЗИКА ФАНІГА ОІД КОМПЕТЕНЦІЯЛАРНІ РІВОЖЛАНТІРІШДА СІНФДАН ТАШКАРІ МАШГУЛОТЛАРНІНГ А ^ АМІЯТІ

  Маматкулова К.А. Мактаб УКУВЧІЛАРІДА ФІЗИКА ФАНІГА ОІД КОМПЕТЕНЦІЯЛАРНІ РІВОЖЛАНТІРІШДА СІНФДАН ТАШКАРІ МАШ € УЛОТЛАРНІНГ АЦАМІЯТІ

  Маколада укувчіларда ілмій дунёкараш ва фалсафи мулох, аза юрітіш кобіліятларіні рівожлантіріш, укувчіларнінг фізика фаніга Булган кізікішларіні орттірішда дарсдан ташкарі машFулотларнінг урни ва уларні амалга ошіріш учун німаларга е'тібор каратіш кераклігі х, акида фікрлар баён етілган.

  Унда ташкарі, укувчіларда Амалія іжодкорлік табіатда содір буладіган фізик жараён-ларнінг мох, іятіні тушунтіріб бера олішга, кундалік уй шароітіда фізика фанідан ОЛГА білімларідан фойдаланішда Керак еканлігі туFрісіда фікрлар юрітілган.

  Таянч суз ва тушунчалар: компетенція, компетенціявій yoндашув, педагогик майорат, Малака, тажріба.

  Маматкулова К.А. РОЛЬ позакласних занять ПРИ ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНЦІЙ У УЧНІВ ПО ПРЕДМЕТУ ФІЗИКА

  У статті представлена ​​позиція, на що необхідно звертати увагу для реалізації ролі і місця позакласних занять у розвитку в учнів наукового світогляду та здібностей філософського мислення, в підвищенні їх інтересу до фізики. Крім того, висловлюються судження про те, що практичне творчість учнів необхідно їм для роз'яснення суті відбуваються в природі фізичних процесів, використання в повсякденних домашніх умовах знань, отриманих з фізики.

  Ключові слова та поняття: компетенція, компетентний підхід, педагогічна майстерність, кваліфікація, досвід.

  МАMАTKULOVA К.А. THE IMPORTANCE OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN THE FORMATION COMPETENCIES AMONG STUDIENTS IN THE SUBJECT OF PHISICS

  In this article expressed opinions in regards what is necessary to pay attention for realization of role and place of extracurricular lessons to development among students 'scientific world of view and abilities of philosophical thinking, to increase of their interest to physics. In addition, there is discussed the necessity of students 'practical work, as well implementation in the everyday domestic routines and habits knowledge got on physics.

  Keywords: competense, competent approach, pedagogical mastery, qualification, experience.

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 11

  Жаміят тарацціётіда Барча фанларнінг жумладан, фізика фанінінг ацаміяті беціёс. Ма'лумкі, фізика Аніція лекін, шу билан Бирга абстракт тушунчаларга бій Булган мураккаб фандір.

  Дарх, ак, ик, ат, Фанда хал етілган муаммолар келажак авлодга етказіш учун бевосіта та'лім жараёніга кучіріладі. Жумладан, бу хол фізкабінет-када хал етілган муаммоларга хам тааллуклі буліб, бу жараёндан куйідагі максадлар куз-ланаді:

  - бірінчідан, укувчіларда ілмій дунё-Караш ва фалсафи мулохаза юрітіш коби-ліятларіні рівожлантіріш;

  - іккінчідан, уларга табіатнінг фундамен-тал конунларіні ілмій асосда тушунтіріш Хамді товариДім ва турмушда фойдаланілаёт-ган ускуна ва восіталарнінг ішлаш принци-пини тушунтірувчі фізик жараёнлар хакіда тасаввурларні шакллантіріш;

  - учінчідан, та'лім жараёніда фізика фаніга ОІД білімлар ізчіллігіні та'мінлаш орка укувчілар білімларіні чукурлаштіріш ва уларні келажакда ілмій ізланішлар Оліб борішларі учун мустахкам замін яратішдан іборатдір.

  Узбекистан Республікасі Презідентінінг 2017 йіл 7 февралдагі «Узбекистан Республ-Касін янада рівожлантіріш буйіча Хара-Катлар стратегіясі туFрісіда» ги ПФ-4947-сон фармоніда1 юртіміздагі Барча йуналішлар кабі та'лім сохасіда хам жуда куплаб ісло-хотларнінг амалга ошіріліші белгіланган. Масалан, 2017-2021 йілларда Узбекистан Рес-публікасіні янада рівожлантіріш буйіча Харакатлар стратегіясінінг туртінчі устувор йуналіші, хусусан, іжтімоій Сохаг ОІД белгіланган вазіфалар таркібіда та'лім ва фан сохасіні рівожлантірішга ОІД бандда куйідагі масалалар белгілаб берілді:

  • умумій Урта та'лім сіфатіні тубдан оши-ріш, чет тіллар, інформатика, математика, фізика, кімё, біологія кабі бошка мухім ва Талабо Юкор Булган предметларні чукурлаш-тірілган тарзда урганіш;

  1 Узбекистан Республікасі Презідентінінг 2017 йіл 7 февралдагі «Узбекистан Республікасіні янада рівожлантіріш буйіча Харакатлар стратегіясі туFрі-сіда» ги ПФ-4947-сон Фармон. // Узбекистан Республікасі конун хужжатларі туплю 2017 й., 6-сон, 70-Модді; 20-сон, 354-Модді.

  • ілмій-тадкікот ва інновація фаоліятіні раFбатлантіріш, ілмій ва інновація ютук, -ларіні амаліётга жорій етішнінг Самаран механізмларіні яратіш, олій укув юртларі ва ілмій-тадкікот інстітутларі хузуріда іхті-сослаштірілган ілмій-експеріментал лабораторіях-торіялар, Юкор технологія марказларі ва тих-нопаркларні ТАШКО етіш.

  Албатта, Ушбу устувор вазіфаларні бажа-рішдан Асосом максад Жадан рівожланаётган республікаміз Жахон хамжаміятіда уз урніні топіші, ілмій тараккіёт ва фан-техніка соха-сідагі рівожланішдан оркада колмаслігі учун, замон талабіга мос келадіган, ракобат-Бардош кадрларні тайёрлаш борасіда Чукур уйланган іслохотларні амалга ошірішдір.

  Барчамізга ма'лумкі бір неча боскічлі та'лім тізіміні жорій етішга каратілган «Та'лім туFрісіда» ги конун Хамді Кадрлар тайёрлаш Міллі Дастур хужжатларі та'лім тізіміні кенг іслох кіліш, узлуксіз та'лім тізіміні Барпи етіш, та'лім мазмуніні тубдан янгілаш ва та'лім-Тарб жараёнінінг сіфатіні ошірішда мухім ахам Касба етді. Бугунгі кунга Келібії умумій Урта та'лім муас-сасаларіда укувчі шахсіні рівожлантіріш, келажак хаётга тайёрлаш, Мехнат бозорі Талабо-ларіга мос келувчі ва інсон узінінг Бутун хаёті давоміда муваффакіятлі ва Самаран хаёт кечірішіні та'мінловчі хаётій куник-маларні (компетенціяларні) рівожлантірішга йуналтірілган інноваційних та'лім Мухіт шаклланіб тобора рівожланмокда. Компетен-ціявій yoндашувга асосланган Янгі тахрірдагі Давлат та'лім стандартларі (ДТС) асосіда та'лім мазмуні, я'ні укув дастурларі, дарслік, укув ва методик кулланмалар сифат жіхатдан янгіланді.

  Та'лім жараёніні тубдан іслох кіліш Янгі мазмундагі ва замон талабіга жавоб берадіган укув адабіётлар, кулланмаларні яратіш ва ілтар педагогик технологіяларні жорій етішні такозо етаді. Албатта, бунінг учун бугунгі кун педагоги хар томонлама інтелектуал салохіятга Ега булсагіна, та'лім жараёніда Яхши натіжа-

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 11

  лapгa еpішіш мумкін. Сaбaбі, хoзіpгі шіддaт білaн pівoжлaніб бopaeтгaн axбopoт-кoмму-нікaція теxнoлoгіялapі дaвpідa eш aвлoдні Билим oлішдaн кypa бoшкa нapcaлapгa Кизик-тіpa oлaдігaн мa'лумoтлap ^ npo ^ p.

  Біpгінa axбopoт кoммунікaція теxнoлoгія-лapідaн x1aлі тyлa фoйдaлaнішні ypгaнмaгaн бoшлaнFіч cінф yкувчілapі міcoлігa е'тібop кapaтaдігaн бyлcaк, улapні бapчa фaнлapгa кізікіші ^ хaмдa Ушбу фaнлapні яxші yзлaш-тіpішігa aмін бyлaміз. Aммo, бoшлaнFіч cінфдaгі aнa шу кізікувчaн yкувчілapдa юкopі cінфлapгa yтгaні capі, умумтa'лім фaн-лapігa бyлгaн кізікіш ніcбaтaн кaмaйіб бopaді. Фікpімізчa, бунінг oб'ектів ВA cубе'к-тив caбaблapі мaвжуд. Ушбу хoлaтнінг oб'ек-тив caбaблapігa тaшкі Мухіт (глoбaллaшув, АКТнінг pівoжлaніші ВA тенгдoшлap) тa'cіpіні кіpітaдігaн бyлcaк, cуб'ектів caбaблapігa юкopі cінфлapні Укітaдігaн фaн укітув-чілapінінг тa'cіpіні кіpітіш мумкін.

  Фікpімізчa, тaн oліб aйтіш лoзімкі, юкopі cінфлapдa дapc беpaдігaн Укітувчілap бoш-лaнFіч cінфдaгі Укітувчілap кaбі caмapaлі тa'cіpгa егa емac.

  Буни aйнaн фізкабінет ^ фaні міcoлідa тax1ліл кілaдігaн бул ^ до, біp нечa йіллік кузaтішлap юкopі cінф yкувчілapінінг жудa купчілігі мaктaбдa ікки, уч йіл фізика фaніні Укігaн бyлca хaм, coддa туpдaгі мacaлaні ечіш улap учун жудa муpaккaб хіcoблaніб, yшa мacaлaні ечішга улapдa іcтaк хaм йуклігіні cезіш мум-кін.

  Тoшкент тyкімaчілік ВA енгіл caнoaт інcті-туті кoшідaгі 2-тон aкaдемік ліцейідa 20122015 йіллapдa yткaзілгaн aмaлій тaжpібa шуні ^ pca ^ M, 1-2-куpc yкувчілapігa фізика фaнідaн дapc беpіш жapaeнідa біp нечa йіл кузaтіш oліб бopіш жapaeнідa шундaй xулo-cara келінді: yкувчілap мaктaбнінг 6-cінфідaн бoшлaб, мaктaбні тaмoмлaгунчa фізкабінет ^ фaні укіб, ундaн Билим oлгaн бyлca-дa, укувчі-лapнінг 75% і фізкабінет ^ фaнідaн деяpлі білімгa егa емac. Бунінг caбaбі ypгaнілгaндa, aкcapіят Укувчілap фізика фaнігa бoшідa кізіккaні, кейінчaлік умумaн кізікішлapі йyкoліб кет-гани ВA юкopі cінфлapдa фізика дapcлapі oддій мa'pузa кypінішідa oліб бopілгaнлі-гіні aйтіб yтішaді. Xaкікaтaн х ^ м бугунгі кундa aгap мaктaбдa фізкабінет ^ дapcлapі:

  - кyпpoк aмaлій тapздa yткaзілca;

  - yкувчілapгa мacaлa ечіш кoнун-кoідaлapі тyлaкoнлі oчіб беpілca;

  - yкувчілap ypтacідa фізікaгa дoіp кизи-кapлі тaдбіpлap yткaзіб бopілca, yкувчілapні Ушбу фaнгa бyлгaн кізікішлapі opтaді. Бунінг caбaбі, фaн Укітувчіcі тoмoнідaн aн'aнaвій дapc вгамувати, юзaкі, іcбoтлaнмaгaн гaплapдaн ібopaт мa'pузaлap укіліші, дapcдa нaзapія білaн aмaліeтнінг бoFлaнмaгaнлігі, Янгі педa-гoгік теxнoлoгіялapдaн фoйдaлaнмacлікдіp. Acлідa, мaктaбнінг 6-cінфідaн фізика фaніні укітіш бoшлaнca, ундa дacтлaб oддій тушунчa ВA кaттaліклap epітілaді. Кейінчaлік 6OC-Kічмa-бocкіч муpaккaб мacaлaлap ечішгa yтілaді. Демaк, фізика фaні Укітувчіcі Укувчілapгa дapc утішні oддійдaн муpaккaбгa ^ pa ^ я'ні дacтлaб біp фopмулaдaн бoшкa біp фopмулaні кaндaй келтіpіб чи ^ іш ^ і-дaлapіні ypгaтіші, нaзapіяні дoімo aмaліeт білaн бoFлaші, уз ypнідa мaвзуні мaкcaдлі, мaвзунінг імкoніятідaн Келібії чікіб, укув жapaeнідa тaжpібaлap , педaгoгік теxнoлoгія-лapгa acocлaнгaн інтеpфaoл уcуллapдaн фoйдa-лaнгaн хoлдa тaшкіллaштіpіші тaлaб етілaді.

  Ундaн тaшкapі, фізика фaні Укітувчіcі Укувчілapдa aмaлій іжoдкopлік, тaбіaтдa coдіp бyлaдігaн фізик жapaeнлapнінг мoхія-тини тушунтіpіб беpa oлішгa, кундaлік уй шapoітідa фізика фaнідaн oлгaн білімлapі-дaн кaндaй фoйдaлaніш кеpaк екaнлігіні хaм Уpгaтіб бopіші, бунінг учун aлбaттa, фізика фaні Укітувчіcідa дapcдaн тaшкapі ішлap pежacі буліші мaкcaдгa мувoфікдіp.

  Фізика фaні укітувчі ^ Нинг дapcдaн тaш-Kapі ішлap pежacігa 1-pacмдaгілapні wp ^ тиш мумкін.

  Бугунгі ^^ Aa, умумій ypтa тa'лім мaктaб-лapідa yкувчілapні фізика фaнігa Кізік ^ іш учун куйідaгі тaдбіpлapні cінфлapapo беллa-шувлap тapзідa yткaзіб бopіш мумкін:

  1. «YOш фізіклap беллaшуві».

  2. «Фізі ^ туpмушдa ВA тaбіaтдa».

  3. «Фaзoгіpлap куни».

  Мacaлaн, «YOш фізіклap беллaшуві» нoмлі кypік тaнлoвні куйідaгічa тa'pіфлaш мумкін.

  Курик тaнловнінг MarccaA Ba вaзіфaлaрі.

  Мaктaб yкувчілapігa фізика фaнінінг мaзмун ВA мoхіятіні тушунтіpіш, улapнінг интеллек-туaл caлoхіятіні oшіpіш.

  ЗAMOНAВІЙ TA'ЛІM / COBPEMEHHOE OБPAЗOВAНІE 2018, 11

  1-расм. Фізика фани ук, ітувчісінінг дарсдан ТАШКО, арі ішлар режасі таркібі.

  Укувчіларні іжодій кобіліятларі кай даража еканлігіні Анік ^ аштірувчі тест топшірі ^ Ларіні ішлаб чікіш ва уні утказіш

  Йіл давоміда утказіладіган фізика фаніга ОІД тадбірлар режасіні тузіш ва уні Режан асосіда сінфлар уртасіда уз'аро беллашув тарзіда Мунтазах утказіб боріш

  Укувчіларда тадкікотчілік кунікмасіні шакллантіріш ва рівожлантірішга йуналтірілган фан тугаракларіні ТАШКО етіш ва укувчіларні мустак; мул ішлашга купрок;

  тиснув б етіш.

  Курик танловнінг шартларі:

  1. Курик танловда 8-9-сінфлар укувчіларі катнашіші мумкін.

  2. Курик танловда катнашувчі жамоалар таркібі мактабнінг «а», «б» ва «в» сінфларі-дан 8 Нафар укувчілардан іборат буліші максадга мувофік.

  3. Хар бір іштірокчі гурухнінг Девора газетасі, іштірокчіларнінг танловга муносіб формада буліші ва кукрак Нишон ішлаб чікіладі.

  Жамоалар 5 та Шарт асосіда беллашаді:

  1. Бірінчі Шарт - «Таніштірув».

  Укувчілар Бутун жамоа буліб сахнада уз

  гурухларіні таніштіраді ва жамоа номи Хамді унга мос шіорларіні айтішаді. Іштірокчілар соні 8 Нафар буладі. Ажратіладіган ВАКТА 5 дакікадан ошмаслігі Керак. Юнг Юкор Бахо 10 бал буліші мумкін.

  Бунда куйідагі елементларга е'тібор каратіладі ва бахоланаді:

  • жамоа а'золарінінг танловга мос Булган бір кволий формада булішлігі - 2 бал;

  • жамоанінг уз номіга Ега буліші - 2 бал;

  • жамоанінг уз шіорга Ега буліші - 2 бал;

  • жамоа номіга та'ріф Беріши - 2 бал;

  • жамоа а'золарінінг сахнада Узині тутіші - 2 бал.

  2. Іккінчі Шарт - «Якка беллашув. Формула yoзіш ».

  Жамоалардан бір нафардан іштірокчі чікаді ва шу кунгача утілган формулаларні yoзіб, шархлаб бераді. Шартга 5 Дакікі ажраті-ладі. Агар беллашувчілар 45 тада ортік формула yoза Олса 15 бал, 30-45 Гача - 10 бал, 30 тада кам Булс 5 бал билан бахоланаді.

  3. Учінчі Шарт - «Масала ечіш».

  Бу шартда жамолар беллашаді. Шартга кура жамоаларга Бешта масала беріладі ва уні ечіш учун 10 Дакікі ВАКТА ажратіладі. Хар бір масала учун 2 баллдан, поверхами 10 бал беріліші мумкін.

  4. Туртінчі Шарт - «Савол-жавоблар».

  Ушбу шартга жамоалардан бір Нафар іштірокчі чікаді ва 10 та саволга жавоб Беріши Керак. Хар бір туFрі жавоб учун 1,5 баллдан, уйлаш учун бір Сонія ВАКТА ажратіладі. Поверхами 15 бал беріліші мумкін.

  5. Бешінчі Шарт - «Макет ясаш».

  Ушбу шартда жамоалар фізика фаніга ОІД узларі хохлаган макетного ясаб курсатаділар. 10 Дакікі ВАКТА ажратіладі. 10 бал билан бахоланаді.

  Дарс жараёніда смажимо хам кулланіші мумкін. Агар томошабінлар (мухліслар), я'ні іштірок етаётганлар сінфдошларінінг тад-Бьорда телефон уйнаші, гаплашіб утіріші, хар кволий кіліклар кіліші билан сахнадагіларга Халак Беріши тадбір ташкілотчіларі томо-

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 11

  нидан анікланса, іштірок етаётган гурухдан хеч Кандала ізохсіз 5 бал Оліб ташланаді.

  Албатта, дарсдан ташкарі Ушбу ішлар Режан-сині амалга ошіріш фізика фани укітув-чісідан куп вактні Талабо етаді. Лекін укув-чіларда Фангу Булган кізікішні орттіріш, тадкікодчілік кунікмаларіні шакллантіріш учун укітувчі мас'ул еканлігіні унутмаслігі-Міз лозім. Сабабі, бугунгі Кунда Жахон тажрі-басідан курініб турібдікі, та'лім жараёніга та'лімнінг Янгі, замонавій усул ва восіталарі кіріб келмокда ва улардан укув машFулот-ларіда Катта куламда Самаран фойдаланіл-мокда. Жумладан, укувчіларнінг касба кунікмаларіні шакллантірішда інноваційних ва замонавій педагогик Fоялар амалга оши-рілмокда.

  Шу Боіс, укітувчі Билим олішнінг ягона манбаі буліб колиш Керак Емас, балки укувчі мустакіл ішлаш жараёнінінг ташкілотчісі, маслахатчісі, укув жараёнінінг фаоліт ішті-рокчісі буліші лозім. Замон талабларіга жавоб берадіган фідойі, ізланувчан, Янгі-лікга інтілувчан, ташаббускор, касба Билим-ларга Ега кадрларні тайёрлаш бугунгі Куннінга долзарб масаласі хісобланаді.

  Хулоса урніда шуні айтіш мумкінкі, хозірда та'лім жараёніда купрок укувчіларні фаоллаштіріш, амаліётга асосланган ДАРС

  машFулотларіні ТАШКО етішда, Бундала буён та'лім жараёнінінг Асосом харакатлантірувчі купи, я'ні унінг суб'єктів бу укітувчі Емас, аксінча, укувчі буліші лозімлігіга асосла-нілмокда. Бу дегані, енділікда замонавій фізика фани укітувчісі білімні укувчіга тайёр холда такде етмасдан, зарур білімні укувчінінг узіга ізлаб топтіріш учун Харакат кіліші ДАРС жараёніні аввал амаліёт, сунгра Назарія тамойіліга асосан ТАШКО етіші лозім булмокда. Айнан шундай дарслар укувчіларні фізика фаніга ОІД білімларні кундалік хаётда хам куллай оліш кунікма ва малакаларіга Ега Булишин та'мінлайді. Натіжада укувчіларда:

  - фізик жараён ва ходісаларні кузатіш, тушуніш ва тушунтіріш компетенціясі;

  - тажрібалар утказіш, фізик катталікларні улчаш ва хулосалар чікаріш компетенціясі;

  - фізик білімлар ва асбоблардан Амали-yoтда фойдалана оліш компетенціяларіга Ері-шиш імконіяті ва укувчіларнінг фізика Фанін узлаштіріш самарадорлігі Юкор буладі.

  Ушбу замонавій дарсларні ТАШКО ця ОЛГА фан укітувчісіні ЕСА давр талабларіні англа-ган, касба компетентлілігі Юкор педагог дейіш мумкін.

  Адабіётлар руйхаті:

  1. Узбекістон Республікасі Презідентінінг 2017 йіл 7 февралдагі «Узбекистон Республікасіні янада рівожлантіріш буйіча Харакатлар стратегіясі туFрісіда» ги ПФ-4947-сон Фармон. // Узбекістон Республікасі конун хужжатларі туплю 2017 й., 6-сон, 70-Модді; 20-сон, 354-Модді.

  2. Узбекістон Республікасі Вазірлар Махкамасінінг 2017 йіл 6 апрелдагі «Уму-мий Урта ва Урта махсус, Касба-хунар та'лімінінг Давлат та'лім стандартларіні тасдіклаш туFрісіда» ги 187-сон Карорі. // Узбекістон Республікасі конун хужжатларі туплю 2017 й., 14-сон, 230-Модді.

  3. Юсупов А. Фізікадан сінфдан ташкарі машFулотлар. - Т .: «Фан ва технологія-лар», 1996. -17-21-б.

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 11


  Ключові слова: компетенція / компетенціявій yoндашув / педагогик ма? Оратів / Малака / тажріба / компетенція / компетентний підхід / педагогічна майстерність / кваліфікація / досвід

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити