У статті представлений аналіз показників вимірювання інноваційної діяльності на макрорівні, які застосовуються в країнах Європейського союзу. Розглянуто методологічні підходи до оцінки інноваційної діяльності в розрізі таких інструментів оцінки, як Європейське інноваційне табло і Європейське інноваційне обстеження.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Ситенко Діана Анатоліївна


The article gives the analysis of the problems of estimation and measurement of innovation activity on macro level and focuses on the experience of the European Union. It considers the methodological approaches to the evaluation of innovation performance in the context of evaluation tools such as the European innovation scoreboard and the European Community Innovation Survey.


Область наук:

 • Економіка і бізнес

 • Рік видавництва: 2010


  Журнал: Армія і суспільство


  Наукова стаття на тему 'Макроекономічні показники оцінки інноваційної діяльності: Європейський досвід'

  Текст наукової роботи на тему «Макроекономічні показники оцінки інноваційної діяльності: Європейський досвід»

  ?Ситенка Д. А.

  МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ

  ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

  Останнім часом інновацій в різних сферах приділяється пильна увага. У цій статті розглянемо основні інструменти за поданням даних про інноваційну активність країн, які використовуються в Євросоюзі.

  Система показників оцінки інноваційної діяльності Комісії європейських співтовариств (КЕС) розроблена Директоратом з підприємництва цієї організації. Вона використовується для оцінки розвитку інноваційної діяльності країн - членів Європейського союзу, а також їх порівняння щодо показників США і Японії. C 2000 року щорічно публікується Європейське інноваційне табло (European Innovation Scoreboard).

  Показники КЕС формуються на основі «Керівництва Фраскаті» ( «Manual Frascati»), яке вперше було випущено в 1963 р і стало першим документом, присвяченому методології статистики науки та інновацій. Воно було розроблено та постійно доповнюється Групою національних експертів за показниками науки і техніки, що діє в рамках ОЕСР. «Керівництво Фраскаті» було розроблено для системного опису інновацій в ринкових умовах в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку, остання редакція якого була прийнята в 1993 р В даний час завдяки численним ініціативам організації, пов'язаним з поширенням практики користування керівництвом, останнє видання цього документа стало основним міжнародним стандартом.

  Система показників КЕС постійно переглядається і удосконалюється. Спочатку система включала в себе 20 індикаторів, розділених на 4 групи:

  1) людські ресурси (5 індикаторів);

  2) генерація нових знань (4 індикатора);

  3) трансфер і використання знань (4 індикатора);

  4) фінансування інновацій, результати інноваційної діяльності (7 індикаторів) [3, c. 7-8].

  У 2005 р спільно з об'єднаним дослідницьким центром ОІЦ (Joint Research Centre) система показників КЕС була переглянута. Чисельність категорій показників збільшилася з чотирьох до п'яти, а всього індикаторів стало 26. Були визначені кореляції між показниками, що дозволило відмовитися від деяких з них, і додати нові показники інноваційної діяльності [3, c. 3].

  Всі категорії показників були згруповані у дві основні теми: вхідні і вихідні показники (таблиця 1).

  ГРУПИ ПОКАЗНИКИ

  вхідні показники

  Двигуни інновацій Кількість випускників у сфері науки і техніки на 1000 чол. населення у віці 20-29 років. Кількість випускників з вищою освітою на 100 чол. населення у віці 25-64 років. Рівень розвитку широкосмугових телекомунікацій (число широкосмугових ліній на 100 осіб) *. Учасники освіти впродовж життя на 100 чол. у віці 25-64 років. Рівень освіти молоді (% населення у віці 20-24 роки, закінчивши вуз) *.

  Г енерація знань Г осударственного витрати на дослідження і розробки,% від ВВП. Витрати приватного сектора на дослідження і розробки,% від ВВП. Частка середньотехнологічних і високотехнологічних досліджень і розробок (% від усіх витрат на промислові дослідження і розробки) *. Частка підприємств, які отримали державне фінансування інноваційної діяльності *. Частка витрат університетів на дослідження і розробки, що фінансуються приватним сектором *.

  Інновації та підприємництво Число інноваційно активних малих і середніх підприємств (МСП) (% від всього числа МСП). Число інноваційних МСП, які співпрацюють з іншими МСП (% від всього числа МСП). Витрати на інновації (% від всього обороту). Розмір венчурного капіталу на ранніх стадіях (% від ВВП). Витрати на інформаційно-телекомунікаційні технології (ІКТ) (% від ВВП). Число МСП, що використовують нетехнологічні інновації (% від всього числа МСП).

  вихідні показники

  Застосування Зайнятість у сфері високотехнологічних послуг (% від загальної кількості працівників). Експорт високотехнологічної продукції як частка в загальному обсязі експорту *. Продаж товарів, нових для ринку (% від всього обороту). Продаж товарів, нових для фірм, але не нових для ринку (% від всього

  обороту). Зайнятість в середньо- і високотехнологічному виробництві (% від загальної кількості працівників).

  Інтелектуальна власність Кількість ЕРО патентів на 1 млн. Чол. чол. населення. Кількість ІБРТО патентів на 1 млн. Чол. населення. Число триадическими патентів на 1 млн. Чол. населення *. Загальні торгові марки на 1 млн. Чол. населення *. Загальні зразки дизайну на 1 млн. Чол. населення *.

  Прим. - символом * відзначені нові індикатори в порівнянні з 2004 р.

  Табл. 1. Інноваційні показники КЕС в 2005-2007 рр. Джерело: [3, с. 45].

  З 2008 р в Європейському інноваційному табло основна увага стала приділятися інновацій в сфері послуг, нетехнологічним інновацій, а також результатами інноваційної діяльності. Показники інноваційної діяльності були розділені на 3 блоки, що включають в себе 7 основних груп показників (таблиця 2).

  ГРУПИ ПОКАЗНИКИ

  умови

  Людські ресурси - Кількість випускників у сфері науки і техніки на 1000 чол. населення у віці 20-29 років - Кількість випускників РЬБ в сфері науки і техніки на 1000 чол. населення у віці 25-34 років - населення з вищою освітою на 100 чол. населення у віці 25-64 року - участь в освіті протягом життя на 100 чол. населення у віці 25-64 року - Рівень освіти молоді

  Фінансування і держ. підтримка - Державні витрати на дослідження і розробки (% від ВВП) - Венчурний капітал (% від ВВП) - Приватні кредити (щодо ВВП) - Доступ до широкосмугових комунікацій (Інтернет) (% фірм)

  діяльність фірм

  Інвестиції компаній - Витрати приватного сектора на дослідження і розробки (% від ВВП) - Витрати приватного сектора на інформаційні технології (% від ВВП) - Інші витрати на інновації (% від обороту)

  Взаємодії і підприємництво - Внутрішні нововведення малих і середніх підприємств (МСП) - Інноваційні МСП, кооперуються з іншими МСП (% від числа МСП) - Оновлення МСП (% від числа МСП) - Громадські та приватні публікації на 1 млн. Чол. населення

  Продуктивність - Патенти ЕРО на 1 млн. Чол. населення - Загальні торгові марки на 1 млн. чол. населення

  - Загальні зразки дизайну на 1 млн. Чол. населення - Технологічний баланс потоків платежів (% від ВВП)

  результати

  Інноватори - МСП, які здійснювали продуктові або процесні інновації (% від МСП) - МСП, які здійснювали маркетингові або організаційні інновації (% від МСП) - Частка інноваторів, чиї інновації значно скоротили витрати праці (% фірм) - Частка інноваторів, чиї інновації значно скоротили витрати матеріалів і енергії (% фірм)

  Економічні ефекти - Зайнятість в середньо- і високотехнологічному виробництві (% всіх зайнятих) - Зайнятість в сфері високотехнологічних послуг (% всіх зайнятих) - Експорт продукції середньо- і високотехнологічного виробництва (% всього експорту) - Експорт високотехнологічних послуг (% всього експорту послуг) - обсяг продажів товарів / послуг, нових для ринку (% від обороту) - обсяг продажів товарів / послуг, нових для фірми (% обороту)

  Табл. 2. Інноваційні показники КЕС в 2008-2010 рр. Джерело: [3, с. 26].

  Перевага показників КЕС полягає в їх класифікації за стадіями інноваційної діяльності: вхідні показники, показники інноваційного процесу (діяльність фірм), а також результативні інноваційні показники.

  Вхідні показники дозволяють визначити ресурси і навколишнє середовище, якими володіє країна для розвитку інноваційної діяльності. Це формує так званий інноваційний потенціал країни. Сюди входять дві групи індикаторів: людські ресурси і фінансування і державна підтримка. Перша дозволяє визначити доступність висококваліфікованих людей і наукових кадрів; друга - розміри і доступність фінансування інноваційних проектів, а також ступінь підтримки урядом інноваційної діяльності.

  За допомогою наступного блоку показників з'являється можливість оцінки дії фірм як учасників інноваційного процесу: всі види інвестицій компаній в інновації; підприємницькі зусилля і коопераційні зв'язки між компаніями, що здійснюють інновації; права на інтелектуальну власність, створену в результаті інноваційного процесу, а також потоки платежів в технологічних обмінах.

  Показники останнього блоку відображають результати інноваційної діяльності фірм: число фірм, які представили технологічні і нетехнологічні інновації на ринку або всередині організації; економічні результати інновацій, які знайшли своє вираження в зайнятості, експорті та продажах, пов'язаних з інноваційною діяльністю.

  Показники, що входять в два останніх блоку, показують, наскільки ефективно країна використовує інноваційний потенціал для створення нових продуктів і технологій.

  У загальному вигляді систему показників оцінки інноваційної діяльності (КЕС) можна представити у вигляді взаємодії вхідних і вихідних показників (рисунок 1) [1, С.13].

  Мал. 1. Класи показників, які використовуються в Європейській системі інновацій

  Низькі показники інноваційного потенціалу означають, що інноваційний потенціал не затребуваний, країна не розвивається в соціальному і економічному плані і поступається в розвитку іншим країнам. Один з наслідків цього

  - неминуча деградація інноваційного потенціалу. Прикладом такої ситуації можуть служити недавні моменти історії нашої країни, коли в 1990-х рр. чисельність вчених і інженерів значно скоротилася.

  Високі показники інноваційного потенціалу свідчать про наявність кваліфікованих кадрів, фінансування установ освіти, гарної технологічної та соціально-економічній інфраструктурі. Однак ситуація, коли високі показники інноваційного потенціалу супроводжуються низькими результативними показниками, відображає проблеми в інноваційній діяльності країни. Науковий та інноваційний потенціал не може повністю реалізуватися і, отже, не є ефективним. Така ситуація не може тривати нескінченно. В кінцевому рахунку, відсутність реалізованих інновацій скоротить

  попит на наукові кадри і науково-технологічну інфраструктуру, таким чином, зменшуючи інноваційний потенціал країни.

  Індикатори КЕС об'єднані в складовою індикатор: Підсумковий інноваційний індекс SII (Summary Innovation Index), який надає коротку оцінку інноваційної активності країни. SII обчислюється для всіх країн на основі доступних індикаторів, число яких варіюється від 12 до 29 в залежності від країни. В ідеалі, індекс SII повинен бути розрахований для всіх держав і на базі всіх 29 індикаторів, однак частина індикаторів недоступна в деяких нових країнах - членів ЄС, а також в США і Японії. Також індекс SII грунтується на відносних, а не абсолютних показниках, тобто якщо індекс SII більше аналогічного індексу іншої країни в 2 рази, то це не означає, що абсолютні показники інноваційної діяльності цих країн також різняться в два рази.

  На основі індексу SII країни діляться на основні чотири категорії. Для кожної країни розраховується темп зростання інноваційної діяльності за п'ятирічний період. Розрахунок базується на абсолютних змінах значень інноваційних індикаторів (таблиця 3).

  Г рупа Темп зростання Лідери зростання Середній темп зростання Малий темп зростання

  інноваційні лідери 1,5 Швейцарія Фінляндія, Г Ерманов Данія, Швеція, Великобританія

  інноваційні послідовники 2,7 Кіпр, Естонія Ісландія, Словенія Австрія, Бельгія, Франція, Ірландія, Люксембург, Нідерланди

  помірні інноватори 3,3 Чехія, Греція, Мальта, Португалія Угорщина, Литва, Польща, Словаччина Італія, Норвегія, Іспанія

  наздоганяльні країни 5,5 Болгарія, Румунія Латвія, Туреччина Хорватія

  Табл. 3. Категорії країн за індексом БП. Джерело: [4, с. 12].

  З даних, наведених у таблиці 3, видно, що всі країни показують позитивну динаміку інноваційної діяльності. Особливо виділені країни-лідери в кожній групі. Наприклад, серед країн - інноваційних лідерів -перше місце займає Швейцарія. Між темпами зростання інноваційної діяльності різних груп існує закономірність. Темпи зростання інноваційної-

  них послідовників вище, ніж у інноваційних лідерів, у помірних інноваторів вище, ніж у країн наздоганяючого типу, і наздоганяють країни показують більш високі результати, ніж помірні інноватори. Цей же процес характерний і для більшості окремих країн з кожної групи.

  Ще одним з основних інструментів за поданням даних про інноваційну активність країн, поряд з Європейським інноваційним табло, є Європейське інноваційне обстеження (ЕІО) (European Community Innovation Survey).

  У 2007 р вийшло четверте видання обстеження. У ЕІО представлений детальний аналіз інноваційної діяльності країн Європейського союзу.

  Всього ЕІО включає в себе аналіз 101 статистичного показника, які розділені на наступні групи:

  - продуктові, процесні, поточні та незавершені інновації;

  - витрати на інноваційну діяльність;

  - внутрішні дослідження та дослідно-конструкторські розробки;

  - результати інновацій;

  - державне фінансування інновацій;

  - інноваційне співробітництво;

  -джерела інформації для інновацій;

  - перешкоди інноваційної діяльності;

  - патенти та інші методи захисту;

  - інші важливі організаційні і маркетингові інновації на підприємствах [2, c. 10].

  Залежно від наявності або відсутності даних, для кожної країни складається інноваційний профіль, який відображає сильні і слабкі сторони інноваційної діяльності країни.

  Для наочного уявлення розвитку науки і інновацій ОЕСР розробляє науково-інноваційний профіль кожної країни, який будується на основі певного набору індикаторів. Науково-інноваційний профіль відображає результати наукової та інноваційної діяльності, взаємозв'язку між інноваційно активними підприємствами, а також людські ресурси [5, c. 26]. Науково-інноваційний профіль включає в себе наступні показники (2008 г.):

  - сукупні внутрішні витрати на НДДКР (% від ВВП);

  - витрати приватного сектора на НДДКР (% від ВВП);

  - венчурний капітал (% від ВВП);

  - кількість триадическими патентів на 1 млн. чол. населення;

  - число наукових статей на 1 млн. чол. населення;

  - фірми, що виробляють інноваційну продукцію (% від загального числа фірм);

  - фірми, що виконують нетехнологічні інновації (% від загального числа фірм);

  - фірми, що беруть участь в інноваційному співробітництві (% від загального числа фірм);

  - патенти із зарубіжними співінвесторами;

  - внутрішні витрати на НДДКР, що фінансуються з-за кордону (%);

  - число дослідників на тисячу зайнятих;

  - кількість дипломів в області науки і техніки (% від усіх отриманих дипломів);

  - кількість робочих місць в області науки і техніки (% від усіх робочих

  місць).

  На пелюсткової діаграмі суцільною лінією відзначаються показники країни, пунктирною - середні значення показників по країнам ОЕСР (30 країн)

  (Рисунок 2).

  Мал. 2. Науково-інноваційний профіль США. Джерело: [5, с.36].

  Максимальне значення показника будь-якої країни приймається за 100%. Середнє значення розраховується по всіх країнах ОЕСР, за якими доступні дані. Таким чином, науково-інноваційний профіль дозволяє наочно представляти і порівнювати показники країн не тільки відносно один одного, а також щодо середнього значення.

  Таким чином, розглянута в статті угруповання показників інноваційної діяльності дозволяє відстежувати ефективність інноваційного розвитку країни на різних етапах. Найбільш повний аналіз інноваційної діяльності може бути представлений тільки сукупністю показників інноваційного потенціалу, інноваційного процесу, а також результуючих інноваційних показників.

  * * *

  1. Регіональні науково-технологічні комплекси Росії: індикатори оцінки і методика порівняльного аналізу / А.К. Казанцев, С. Леора, І.А. Нікітіна та ін. // Інформаціонноаналітіческій бюлетень ЦИСН. 2009. № 1.

  2. Celikel-Esser F., Tarantola S., Mascherini M. Fourth European Community Innovation Survey: Strengths and Weaknesses of European Countries. European Commission. 2007. 91 p.

  3. European Innovation Scoreboard 2005. Comparative analysis of innovation performance. 2005. 46 p.

  4. European Innovation Scoreboard 2009. Comparative analysis of innovation performance. 2010. 75 p.

  5. OECD Science, Technology and Industry Outlook 2008. OECD publications. 2008. 258 p.


  Ключові слова: Інноваційна діяльність /інноваційні показники /Європейський Союз /innovation activity /innovation indicators /the European Union

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити