Розроблений магнітогідродинамічний механізм впливу водного середовища на людину відображає наслідки, що випливають з фізичних закономірностей магнитогидродинамических течій рідини, дозволяє зрозуміти і пояснити причинно-наслідкові зв'язки оздоровчого характеру взаємовідносин людини і води на фізичному і дидактичному рівнях організації, зумовленої результатами педагогічної гідрореабілітаціі осіб з відхиленням в стані здоров'я.

Анотація наукової статті з психологічних наук, автор наукової роботи - Мосунов Дмитро Федорович, Мосунова Марія Дмитрівна


Magneto hydrodynamic mechanism of the water environment influence on the person

Magneto-hydrodynamic mechanism of water environment influence on the person allows understanding and explaining improving character of mutual relations of the person and water at the physical and didactic level. It is caused by results of pedagogical hydrorehabilitation of persons with deviation in the state of health.


Область наук:
 • психологічні науки
 • Рік видавництва: 2011
  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта
  Наукова стаття на тему 'Магнітогідродинамічний механізм впливу водного середовища на людину'

  Текст наукової роботи на тему «Магнітогідродинамічний механізм впливу водного середовища на людину»

  ?37.037.2

  Магнітогідродинамічним МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

  НА ЛЮДИНУ

  Дмитро Федорович Мосунов, доктор педагогічних наук, професор,

  Марія Дмитрівна Мосунова, кандидат педагогічних наук, доцент, Національний державний університет фізичної культури, спорту і здоров'я імені П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,

  (НДУ ім. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург)

  анотація

  Розроблений магнітогідродинамічний механізм впливу водного середовища на людину відображає наслідки, що випливають з фізичних закономірностей магнитогидродинамических течій рідини, дозволяє зрозуміти і пояснити причинно-наслідкові зв'язки оздоровчого характеру взаємовідносин людини і води на фізичному і дидактичному рівнях організації, зумовленої результатами педагогічної гідрореабілітаціі осіб з відхиленням в стані здоров'я.

  Ключові слова: педагогічна гідрореабілітаціі, магнітна гідродинаміка, електромагнітні сили, протягом рідини, вода, відображення, особа з відхиленням в стані здоров'я.

  MAGNETO - HYDRODYNAMIC MECHANISM OF THE WATER ENVIRONMENT

  INFLUENCE ON THE PERSON Dmitry Fedorovich Mosunov, the doctor of pedagogical sciences, professor,

  Maria Dmitrievna Mosunova, the candidate of pedagogical science, senior lecturer,

  The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg

  Annotation

  Magneto-hydrodynamic mechanism of water environment influence on the person allows understanding and explaining improving character of mutual relations of the person and water at the physical and didactic level. It is caused by results of pedagogical hydrorehabilitation of persons with deviation in the state of health.

  Keywords: pedagogical hydrorehabilitation, magneto-hydrodynamic mechanism, water and it is combinations, the person with deviation in the state of health.

  ВСТУП

  З давніх-давен відома соціальна значимість життєво обумовленого, життєво необхідного взаємини людини і води, її фізичних і хімічних сполук. Так, руху рідинних середовищ організму, вивчаються і розглядаються на різних рівнях формування організму: атомно-молекулярному [2,4], молекулярному, клітинному, міжклітинному [1,9], системному [6], органному [1,6], в тому числі, пов'язаному з навколишнього рідким середовищем, наприклад, водою [12].

  У дев'яностих роках XX століття отримує розвиток новий науковий і освітній напрямок «гідропедагогіка» - гідрореабілітаціі і педагогічна гідрореабілітаціі. Г ідрореабілітація вивчає і розглядає дії фізичних явищ, властивостей і закономірностей взаємовідносин людини і води. Педагогічна гідрореабілітаціі вивчає дидактичні принципи, що випливають з дії фізичних явищ, властивостей і закономірностей взаємовідносин людини і води, розглядає просторовий і тимчасової порядок їх використання [7].

  В теоретичний фундамент розвиваються знань про гідропедагогіке покладені концептуальні положення: теорії дидактики; теорії і практики гідромеханіки; теорії магнітогідродинамічних течій і електромагнітних сил в потоках рідини: «виникнення і дію в потоках рідини нових об'ємних сил електромагнітної природи призводить до істотної зміни кінематичної і динамічної їх

  структури. Дія цих сил дозволяє прямо, або безпосередньо, перетворювати механічну енергію рідини в електричну і, навпаки, що підводиться електричну енергію - в механічну енергію потоку рідини »[3,8].

  Представлений нами вперше магнітогідродинамічний механізм впливу водного середовища на людину відображає наслідки, що випливають з фізичних закономірностей магнитогидродинамических течій рідини, а також соціальних закономірностей, - перш за все, дидактичних, що дозволяє зрозуміти і пояснити прічінноследственние взаємозв'язку людини і води не тільки на фізичному, а й соціальному рівнях організації, зокрема, оздоровчому впливі педагогічних занять (з педагогом або самостійно) в умовах водного середовища серед осіб з відхиленням в стані здоров'я. Механізм розкриває важливі наслідки фізичних і соціальних (дидактичних) законів, умов та послідовність їх використання на основних етапах взаємин людини і водного середовища при зануренні людини або його частини в воду, наприклад, при плаванні, купанні. Створювані принципи в галузі педагогічної гідрореабілітаціі викладені частково і фрагментарно в окремих малодоступних роботах, в тому числі, за кордоном [13,14,15], залишаються маловідомими, а тому, не завжди враховуються і, часом, не використовуються фахівцями в теоретичної і практичної діяльності.

  МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

  Аналіз і узагальнення: спеціальної літератури [1,2,3,8,9,11], авторського, багаторічного досвіду роботи, в тому числі спільно з колегами, в області педагогічної гідрореабілітаціі осіб з відхиленням в стані здоров'я - дітей і дорослих, різних нозологічних груп і ступеня тяжкості уражень (більше 3,5 тисяч чоловік у віковому діапазоні від 2,5 місяців до 34 років); багаторічні природничі та педагогічні експерименти, моделювання.

  Прийняті обмеження. У роботі не розглядається: взаємодія між собою електромагнітних коливань функціонально різних систем і органів людини з відхиленням в стані здоров'я; взаємодія між собою власних електромагнітних полів учня і тренера в умовах спільного їх занурення в воду.

  РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ

  1. фактологічний підставою магнітогідродинамічної механізму впливу водного середовища на людину служать позитивні результати багаторічної авторської діяльності в галузі педагогічної гідрореабілітаціі [5-7, 12-15].

  2. Початкове уявлення про можливі причини оздоровчого впливу водного середовища з позиції теорії магнітогідродинамічних течій рідини [3,8] вперше повідомляється нами на міжнародних конференціях в 1098-2000 роках [13]. Далі, отримане уявлення доповнюється, шляхом включення результатів дії фізичних факторів, що проявляються у вигляді «ефекту потрійного відображення-поглинання» власних електромагнітних випромінювань людини, при їх використанні і поясненні впливу педагогічних засобів і методів попередження і подолання епілептичних нападів при навчанні дітей, з відповідними ознаками , плавання [6,7]. Результати досліджень, виконаних у співавторстві, узагальнюються і активно обговорюються на міжнародних та російських науково-практичних конференціях [6,1215]. Вище наведене створює передумови для упорядкованого послідовного пояснення і узагальнення накопиченого теоретичного і експериментального матеріалу про взаємини людини і води у вигляді нових соціальних знань дидактичної закономірності відбиває зміст і компоненти «магнітогідродинамічної механізму впливу водного середовища на людину». Виявлений нами (1994-2011 рр.) Ефект оздоровчого впливу занять з більш 3,5 тисячами осіб з відхиленнями в стані

  здоров'я будь-якого віку і різними захворюваннями і ураженнями в умовах спільного занурення фахівця і учня в воду, наприклад в плавальному басейні, пояснюється з урахуванням теорії магнітогідродинамічних течій рідини.

  Звісно ж, що розвинений підхід дозволяє вивести гідропедагогіку на рівень високих технологій забезпечують мультидисциплінарний підхід і залучення фахівців різних наукових шкіл, бо, тільки з позиції обміну досвіду знаннями, новітніми науковими розробками у взаємозв'язку з методологічними та технологічними рішеннями, можливо сформувати і розвинути наукомістку тонку продукцію дидактичних знань про єдність людини і «навколишнього його середовища».

  3. Виділимо відповідні ознаки, що відображають фізичні явища, властивості і закономірності на основних етапах взаємин людини і водного середовища за умов його занурення або частини його тіла в воду, наприклад, при плаванні або педагогічної гідрореабілітаціі. Тоді, що випливають з фізичних законів слідства і умови їх прояву виступають у вигляді вимог виділення основного властивості, «яке виконує системоутворюючу в даному цілому, відіграє інтегруючу роль» [11]. Саме, «дія електромагнітних сил в потоках рідини» [8] «грає інтегруючу роль» [11] в осмисленні і поясненні магнітогідродинамічної механізму впливу водного середовища на людину. Узагальнення спеціальної літератури [1,2,3,8,9,11] і практичних результатів авторської діяльності в галузі педагогічної гідрореабілітаціі осіб з відхиленням в стані здоров'я [12-15] дозволяє виявити етапи взаємин людини і водного середовища в умовах занурення в воду, показати характерні ознаки, що відображають явище, властивості і закономірності, що випливають з них слідства (таблиця 1).

  Таблиця 1

  Магнітогідродинамічний механізм впливу водного середовища на людину

  Етапи взаємин людини і водного середовища в умовах занурення в воду Ознаки відображають явище, властивість, закономірність Наслідки, що випливають з явища, властивості, закономірності

  Структурні амплітудночастотние електромагнітні випромінювання водомістких систем і органів людини власні форми, власна частота, полярність, потужність, тривалість, місце випромінювань, просторово-часова одночасність біологічна, синусоїдальна, структурнофункционального і системна обумовленість випромінювань

  Відображення власних структурних амплітудно-частотних електромагнітних випромінювань дзеркальне відображення, заломлення, одночасність і різноспрямованість випромінювань зміна полярності випромінювань, спрямованість, форма і розміри

  Резонанс власних електромагнітних вивчень водомістких систем і органів з оточуючими людини магнітогідродинамічними течіями водного середовища. магнітогідродинамічним протягом рідини, резонанс, потужність, спрямованість, швидкість, конфігурація електромагнітних полів, гідродинамічна капсула Об'ємні сили магнітогідродинамічної природи, об'ємний резонатор, посилення власних структурних амплітудно-частотних електромагнітних випромінювань водомістких систем і органів людини

  Формування якісно нового більш високого від вихідного рівня фізичної та соціальної активності людини подібне поглинається подібним, резонанс прикордонне розгойдування атомномолекулярних зв'язків водомістких систем і органів, просторово-часової хаос і самоорганізації, регенерація посилення власних електромагнітних випромінювань систем і органів людини, формування якісно нового від вихідного рівня фізичної та соціальної активності людини

  Коротко розкриємо основні етапи взаємин людини і водного середовища в умовах занурення в воду і пояснимо зміст тільки деяких з характерних просторово-часових ознак і наслідків, що випливають з явищ, властивостей, закономірностей магнитогидродинамических течій рідини, і соціальних, насамперед дидактичних, закономірностей.

  Етап структурних амплітудно-частотних електромагнітних випромінювань водомістких систем і органів людини

  Характерні ознаки етапи: власні форми, власна частота, полярність, потужність, тривалість, місце випромінювань, просторово-часова одночасність.

  Вода та її сполуки, проявляючись в рідинної середовищі організму людини з моменту зачаття і до кінця життя, займає провідне місце у формуванні та функціонуванні організму довічно від зачаття (таблиця 2).

  Таблиця 2

  Вміст води в організмі (% до маси тіла)

  ________ (по Г.В. Бурлакова, 1994. С. 217) _______________________

  Віковий період Загальна вода Позаклітинна рідина Внутрішньоклітинна рідина

  Ембріон 2 міс 95 - -

  Плід 5 місяців 87 - -

  Новонароджений 80 40-50 30-40

  Дитина 6 міс 70 30-35 35-40

  Дитина 1 року 65 25 40

  Дитина 5 років 62 22 40

  дорослі:

  чоловіки

  20-30 років 55 25 30

  40-59 років 53 28 25

  60-79 років 50 28 22

  80 і старше 51 32 19

  жінки

  20-39 років 46 24 22

  40-59 років 43 25 18

  60-79 років 42 26 16

  80 і старше 44 32 12

  Організм людини при всьому своєму різноманітті відмінних властивостей і якостей в будові і місця функціонування має загальні особливості, властиві різним рівням єдиної цілісної діяльності: атомно-молекулярний; молекулярний; клітинний; міжклітинний, тканинної; органний; системний. Взаємозв'язок всіх рівнів забезпечується електромагнітними випромінюваннями, мають власні функціонально-структурні амплітудно-частотні характеристики, в переважній більшості своїй, відповідним частотним випромінюванням води і її з'єднань, і обумовлених будовою водомістких органів і структур організму людини (таблиця 3).

  Таблиця 3

  Частоти власних коливань деяких органів і структур організму людини

  (По Регістру лікарських засобів Росії ..., 2003. - С.39)

  Органи і структури організму людини Власні частоти коливань, Гц

  Бронхи 32,5; 46,0; 76,5; 86,0; 92,0

  Вінцеві (коронарні) судини серця 43, 5; 44,0; 95,5

  Вилочкова залоза (тимус) 69,0; 79,0

  Гіпоталамус 7,5; 15,0; 100,0

  Гіпофіс, задня частка 92,5; 99,0

  Органи і структури організму людини Власні частоти коливань, Гц

  Гіпофіс, передня частка 91,5; 98,0

  Очі 72,5; 64,0

  глотка 71,5

  гортань 13,5

  М'язова система 13,5

  діафрагма 91,0

  Євстахієву труба 27,0

  Шлунок 49,0; 55,54 58,25; 59,75; 73,0

  Жовчний міхур 63,5

  Шкіра 6,0; 26,5; 85,0

  Кістковий мозок 9,0; 93,0

  легкі 72,0

  мигдалини 20,5

  Наднирники 52,75; 53,0; 53,5

  В умовах повітряного середовища атмосфери (повітря + пароподібна вода) електромагнітні випромінювання водомістких систем і органів людини виходять за межі кордону шкірного покриву і можуть фіксуватися, наприклад, об'єктивно - кардіограма, енцефалограма, ефект Кірліан, суб'єктивно - функціонування слухового, зорового, тактильного аналізаторів, а також в результаті видиху (спостерігається візуально явище парообразной води на морозному повітрі). Випромінювання, з часом і відстанню слабшають і поступово розмиваються.

  В умовах занурення людини у воду (рідку воду) взаємовідношення електромагнітного випромінювання на кордоні двох середовищ «шкіра-вода» принципово змінюється.

  Етап відображення власних структурних амплітудно-частотних електромагнітних випромінювань

  Характерні ознаки етапи: дзеркальне відображення, заломлення, одночасність і різноспрямованість випромінювань.

  В умовах занурення людини у воду власний спектр електромагнітного випромінювання водомістких систем і органів вдаряється об поверхню прилип до шкіри нерухомого шару води і малої своєю частиною відбивається дзеркально всередину тіла. При цьому кут відображення випромінювання залежить від місцевих конкретних умов взаємодії: стану шорсткості поверхні шкіри, постійної зміни орієнтації площадки взаємодії (шкіра зміщується від напрямку гідродинамічного опору руху).

  Далі, основна частина власного спектра електромагнітного випромінювання переміщується в тонкому молекулярному шарі (кілька молекул) прилип до шкіри нерухомого шару води і, малої своєю частиною, також як в попередньому випадку, відбивається дзеркально від внутрішньої поверхні нерухомого шару всередину тіла.

  Відображена частина спектра змінює полярність на протилежну (праве - на ліве). В обох випадках, власні електромагнітні випромінювання різних систем і органів в даний конкретний момент діють одночасно і в різних просторових напрямах. Частина, що залишилася власного спектра електромагнітного випромінювання систем і органів людини виходить у вільний воду.

  Етап резонансу власних електромагнітних вивчень водомістких систем і органів людини з оточуючими магнітогідродинамічними течіями водної

  середовища

  Характерні ознаки етапи: магнітогідродинамічним протягом рідини, резонанс, потужність, спрямованість, швидкість, конфігурація електромагнітних полів,

  гідродинамічна капсула.

  Частина, що залишилася власного спектра електромагнітного випромінювання систем і органів людини виходить за межі нерухомого прилип шару води в область переміщення вільної води, що має власні вимушені коливання.

  Розглянемо умови, при яких настає резонанс в коливальній системі «власні електромагнітні випромінювання водомістких систем і органів людини - електромагнітні випромінювання, викликані механічним плином навколишнього людини води».

  У той момент, коли частота збудження магнитогидродинамических течій навколишнього людини водного середовища стає близькою до власної частоти електромагнітних випромінювань людини, виникає резонанс вимушених коливань. Причому резонанс виникає у відповідність зі спектром решти електромагнітного випромінювання систем і органів, підсилює амплітуду вимушених коливань, подібно збільшення гучності радіоприймача, що приймає певний діапазон хвиль.

  Посилені резонансом вимушені коливання, з тієї ж полярністю власних структурних коливань водомістких систем і органів, поширюються в різні боки від магнітогідродинамічної місця формування, в тому числі, в сторону тіла і поглинаються їм.

  Етап формування якісно нового більш високого від вихідного рівня фізичної та соціальної активності людини

  Характерні ознаки етапи: подібне поглинається подібним, резонанс, прикордонне розгойдування атомно-молекулярних зв'язків водомістких систем і органів, просторово-часової хаос і самоорганізація, регенерація.

  На кордоні функціональних уражень або відхилень від нормального стану функціонування систем і органів підвантаженими воду людини, відбувається «розхитування» і «розмивання» атомно-молекулярних зв'язків водомістких систем і органів, і подальше самоформірованіе якісного нового більш високого від вихідного рівня.

  Подібне супроводжується одночасним і різноспрямованим стосунками водомістких систем і органів з дзеркально відображеними, і вимушеними коливаннями посилених власних електромагнітних випромінювань. Ці зміни, в зв'язку з нерівномірним і криволінійних рухом тіла щодо води або потоків води щодо тіла, будуть відбуватися непередбачувано і хаотично для даного місцевого обсягу взаємодіючих електромагнітних полів водомістких органів і систем. При цьому, відповідно до теорії хаосу лауреата нобелівської премії І. Пригожина [9], зміняться частота власних коливань будь-якої фізико-хімічної системи, і відбудеться перехід від однієї структурно-функціонально обумовленої системі до іншого.

  Створюються умови для формування якісно нового більш високого від вихідного рівня фізичної та соціальної активності людини. Наприклад, припиняються епілептичні напади [6], вперше в житті діти у віці 4-15 років починають звучати і говорити, самостійно ходити [12-15].

  ВИСНОВОК

  У даній роботі частково розглянуті, не всі ознаки і наслідки, що випливають з можливостей пояснення та інтерпретацій механізму оздоровчого впливу водного середовища на якісне поліпшення стану людини з різними проблемами і відхиленнями в стані здоров'я, практично не порушені негативні сторони взаємини людини і водного середовища.

  Представлений магнітогідродинамічний механізм впливу водного середовища на

  людини відображає наслідки, що випливають з фізичних закономірностей магнитогидродинамических течій рідини, і в даному виді дозволяє зрозуміти і пояснити причинно-наслідкові зв'язки оздоровчого характеру взаємовідносин людини і води на фізичному і дидактичному рівнях організації, зумовленої численними позитивними фактами педагогічної гідрореабілітаціі осіб з відхиленням в стані здоров'я, отриманими і зафіксованими в однакових умовах водного середовища спортивного плавального басейну з температурою води 27-28 градусів, а саме: нормалізацію стану і у дитини з гіперкінезом і у дитини з гіподинамією [5,12,13]; припинення епілептичних нападів [6,7]; вперше в житті вимовлені дітьми слова в віці 9 - 15,5 років; перші в житті самостійні кроки, спуск і підйом по сходах, відмова від засобів технічної підтримки [12,15].

  Основний зміст магнітогідродинамічної механізму впливу водного середовища на людину знаходить відображення у відповідній робочій програмі дисциплін і практик базової частини:

  • основний освітньої програми вищої професійної освіти. Напрям підготовки "Фізична культура для осіб з відхиленнями в стані здоров'я (адаптивна фізична культура). Класифікація випускника - Бакалавр. Форма навчання - очна та заочна, 2010 рік;

  • основний освітньої програми вищої професійної освіти спеціальної дисципліни магістерської підготовки - СДМ.01 "Педагогічна гідрореабілітаціі", згідно професійно-освітній програмі 032 100 (68) "Фізична культура", магістр (1, 2 курс). Форма навчання - очна та заочна. , 2010 рік.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Бурлаков, Г.В. Розлад водно-електролітного обміну. Набряки зневоднення // Патологічна фізіологія / під ред. А. Д. Адо, В.В. Новицького. - Томськ: Изд-во Томського ун-ту, 1994. - С. 216-233.

  2. Дубров, А.П. Парапсихология і сучасне природознавство / А.П. Дубров,

  B.Н. Пушкін. - М.: СП "Совамінко", 1989. - 280 с.

  3. Классен, В.І. Вода і магніт / В.І. Классен. - М.: Наука, 1973. - 111 с.

  4. Клячкин, Л.М. Фізіотерапія / Л.М. Клячкин, М.Н. Виноградова. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М.: Медицина, 1995. - 239 с.

  5. Мосунов, Д.Ф. Проблеми гідропедагогікі / Д.Ф. Мосунов // Спорт та здоров'я нації: додаток до журналу «Адміралтейство». - СПб., 2001. - № 1. - С. 23-26.

  6. Магнітогідродинамічні механізми гідрореабілітаціі / М. Д. Мосунова, Д.Ф. Мосунов, А.А. Литвинов, І.К. Яєчників // Біомеханіка-2004. VII Всеросійська конференція з біомеханіки: тези доповідей. Т. 2. - Нижній Новгород, 2004. - С. 164-165.

  7. Мосунова, М. Д. гідрореабілітаціі дитини з епілепсією: учеб.-метод. посібник / М. Д. Мосунова, А.А. Литвинов; С.-Петерб. держ. ун-т фіз. культури ім. П.Ф. Ліс-Гафта. - СПб. : [Б.и.], 2007. - 115 с.

  8. Патраша, А.Н. Прикладна гідромеханіка / О.М. Патраша, Л.А. Ківако,

  C.І. Гожий. - М.: Воениздат МО СРСР, 1970. - 688 с.

  9. Пригожин, І. Від існуючого до виникає: час і складність у фізичних науках: пров. з англ. / І. Пригожин; під ред., з предисл. і послесл. Ю.Л. Климентовичах. - 2-е вид., Доп. - М.: Евдіторіал УРСС, 2002. - 288 с.

  10. Регістр лікарських засобів Росії // РЛС-пацієнт: щорічний бюлетень. - 2003. - Вип. 3. - С. 39.

  11. Шептулин, А.П. Діалектичний метод пізнання / А.П. Шептулин. - М.: Политиздат, 1983. - 320 с.

  12. Mosunov, D.F. Development of self-awareness of the invalid child in water environment / D.F. Mosunov // Abstracts. Weak and hyperweak fields and radiations in biology and medicine. - SPb. : Tukarora, 2003. - S. 111.

  13. Mosunov, D.F. Hidro-rehabilitation / D.F. Mosunov // 1 Abstracts. International Congress "New medical technologies". - SPb. - 8 -12. 2001. - Р. 240.

  14. Mossounova, M.D. Hydrorehabilitation of invalid child by expert in situation of joint immersing into water / M.D. Mossounova // Weak and hyperweak fields and radiations in bi-ology and medicine. - SPb. : Tukarora, 2003. - Р. 174.

  15. The formation of motor and coordinating abilities of the children with the central nervous system damages by means of hydrorehabilitation / M. Mosunova, D. Mosunov, A. Petriaev, I. Yaichnikov, V. Solozhan // 9th Annual Abstracts Congress Euro- pean College of Sport Science 3-6 July 2004. - Clermont-Ferrand, France. - Р. 35.

  16. Технології магнітогідродинамічної реабілітації інвалідів / M. D. Mosunova, D.F. Mosunov, S.L. Shpak, Y.D. Ageev // Abstracts. Physical education and sport. V1 International Scientifie Congress. Warsaw, Juni 6-9. - Warsaw, 2002. - Р. 366-367.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  УДК 796.322

  Диференціювати МОДЕЛІ подолання дистанції РІЗНОГО протяжність висококваліфікованих гандболістів РІЗНИХ ІГРОВИХ АМПЛУА

  Марина Володимирівна Сахарова, доктор педагогічних наук, професор, Степан Олександрович Сидорчук, здобувач,

  Російський державний університет фізичної культури, спорту і туризму

  (РГУФКСіТ),

  Москва

  анотація

  У статті розглядаються деякі аспекти управління тренувальним навантаженням спортсменів високої кваліфікації. На основі розроблених моделей пропонується застосування диференційованого підходу до розвитку швидкісних здібностей у гандболістів різних ігрових амплуа.

  Ключові слова: гандбол, диференційовані моделі, швидкісні здібності.

  MODELS OF DIFFERENTIAL OVERCOMING DISTANCE OF THE VARYING

  LENGTHS FOR HANDBALL PLAYERS OF DIFFERENT GAME ROLES

  Marina Vladimirovna Sakharova, the doctor of pedagogical sciences, professor,

  Stepan Alexandrovich Sidorchuk, the competitor,

  Russian State University of Physical Education, Sport and Tourism,

  Moscow

  Annotation

  The article analyses the some aspects of the training load of high-qualified athletes. Based on the developed models is proposed the differentiated approach for the development of high-speed abilities of handball players with different game roles.

  Keywords: handball, differentiated models, high-speed abilities.

  ВСТУП

  Аналіз тренувальних програм російських і європейських фахівців в базовому мезоцикле общеподготовительного періоду підготовки виявив, що для зростання і підтримки швидкісних здібностей у гандболістів високої кваліфікації, велика


  Ключові слова: ПЕДАГОГІЧНА гідрореабілітаціі /МАГНИТНАЯ ГІДРОДИНАМІКА /Електромагнітні СИЛИ /ПРОТЯГОМ РІДИНИ /ВОДА /ОТРАЖЕНИЕ /ОСОБА З відхиленнями у стані здоров'я /PEDAGOGICAL HYDROREHABILITATION /MAGNETO-HYDRODYNAMIC MECHANISM /WATER AND IT IS COMBINATIONS /THE PERSON WITH DEVIATION IN THE STATE OF HEALTH

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити