Проведено дослідження можливості використання магматичних порід Білорусі в якості тугоплавкого наповнювача розділових покриттів на металлофосфатном сполучному для кокильного лиття алюмінієвих сплавів і підтверджена ефективність їх практичного застосування. Встановлено, що позитивними факторами є: доступність складових компонентів композицій покриттів; мінімізація хімічної взаємодії з поверхнею виробів і сталевих кокілів; необхідна реологія та седиментаційна стійкість суспензії; здатність до нанесення пульверизацією; відсутність контакту виливки з поверхнею сталевого кокиля; можливість багаторазового використання при литті виробів з алюмінієвих сплавів; економічна доцільність синтезу розроблених розділових покриттів. Виявлено закономірності взаємодії розроблених покриттів з матеріалом сталевий підкладки та алюмінієвої виливки; визначені залежності властивостей покриттів від співвідношення Р205 / Al2O3 при синтезі алюмофосфатного сполучного, кількості введеної рідини, співвідношення «зв'язка наповнювач», дисперсності наповнювача, що надають в комплексі істотний вплив на якість поверхні алюмінієвої виливки.

Анотація наукової статті з хімічних технологій, автор наукової роботи - Клімош Юрій Олександрович, Баранцева Світлана Євгенівна, Курило Ірина Йосипівна, Гунділовіч Микола Миколайович, Кулешов Сергій Миколайович


IGNEOUS ROCKS OF BELARUS - REFRACTORY FILLER OF SEPARATING COATINGS FOR ALUMINUM ALLOYS CHILL CASTING

Studies have been carried out on the possibility of using igneous rocks of Belarus as refractory filler for separating coatings on a metal-phosphate binder for the chill casting of aluminum alloys and the effectiveness of their practical application has been confirmed. It is established that the positive factors are: the availability of the constituent components of the coating compositions; minimization of chemical interaction with the surface of products and steel molds; necessary rheology and sedimentation stability of the suspension; sprayability; lack of contact of the casting with the surface of the steel chill; possibility of repeated use when casting products from aluminum alloys; economic feasibility of the synthesis of the developed separation coatings. The laws of interaction of the developed coatings with the material of the steel substrate and aluminum casting are established. The dependencies of the properties of the coatings on the P205 / Al203 ratio in the synthesis of the aluminophosphate binder, the amount of injected water, the "bond filler" ratio, and the dispersity of the filler, having a significant effect on the surface quality of the aluminum casting, have been identified.


Область наук:

 • хімічні технології

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Праці БГТУ. Серія 2: Хімічні технології, біотехнологія, геоекологія


  Наукова стаття на тему 'магматичних порід БІЛОРУСІ -ТУГОПЛАВКІЙ НАПОВНЮВАЧ розділові покриттів ДЛЯ кокильного лиття алюмінієвих сплавів'

  Текст наукової роботи на тему «магматичних порід БІЛОРУСІ -ТУГОПЛАВКІЙ НАПОВНЮВАЧ розділові покриттів ДЛЯ кокильного лиття алюмінієвих сплавів»

  ?УДК 666.3-1 (047.31)

  Ю. А. Клімош1, С. Є. Баранцева1, І. І. Куріло1, Н. Н. Гунділовіч1,

  С. Н. Кулешов2

  1 Білоруський державний технологічний університет 2Управляющая компанія холдингу «Мінський моторний завод»

  Магматичних порід БІЛОРУСІ -ТУГОПЛАВКІЙ НАПОВНЮВАЧ розділові покриттів ДЛЯ кокильного лиття алюмінієвих сплавів

  Проведено дослідження можливості використання магматичних порід Білорусі в якості тугоплавкого наповнювача розділових покриттів на металлофосфатном сполучному для кокильного лиття алюмінієвих сплавів і підтверджена ефективність їх практичного застосування. Встановлено, що позитивними факторами є: доступність складових компонентів композицій покриттів; мінімізація хімічної взаємодії з поверхнею виробів і сталевих кокілів; необхідна реологія та седиментаційна стійкість суспензії; здатність до нанесення пульверизацією; відсутність контакту виливки з поверхнею сталевого кокиля; можливість багаторазового використання при литті виробів з алюмінієвих сплавів; економічна доцільність синтезу розроблених розділових покриттів. Виявлено закономірності взаємодії розроблених покриттів з матеріалом сталевий підкладки та алюмінієвої виливки; визначені залежності властивостей покриттів від співвідношення P2O5 / Al2O3 при синтезі алюмофосфатного сполучного, кількості введеної рідини, співвідношення «зв'язка - наповнювач», дисперсності наповнювача, що надають в комплексі істотний вплив на якість поверхні алюмінієвої виливки.

  Ключові слова: розділову покриття, тугоплавкий наповнювач, магматичні породи, металлофосфатное сполучна, седиментаційна стійкість, антикорозійний захист, кокільне лиття.

  Yu. A. Klimosh1, S. E. Barantseva1, I. I. Kurilo1, N. N. Gundilovich1,

  S. N. Kuleshov2

  Belarusian State Technological University "Minsk Motor Plant" Holding Managing Company

  IGNEOUS ROCKS OF BELARUS - REFRACTORY FILLER OF SEPARATING COATINGS FOR ALUMINUM ALLOYS CHILL CASTING

  Studies have been carried out on the possibility of using igneous rocks of Belarus as refractory filler for separating coatings on a metal-phosphate binder for the chill casting of aluminum alloys and the effectiveness of their practical application has been confirmed. It is established that the positive factors are: the availability of the constituent components of the coating compositions; minimization of chemical interaction with the surface of products and steel molds; necessary rheology and sedimentation stability of the suspension; sprayability; lack of contact of the casting with the surface of the steel chill; possibility of repeated use when casting products from aluminum alloys; economic feasibility of the synthesis of the developed separation coatings. The laws of interaction of the developed coatings with the material of the steel substrate and aluminum casting are established. The dependencies of the properties of the coatings on the P2O5 / Al2O3 ratio in the synthesis of the aluminophosphate binder, the amount of injected water, the "bond - filler" ratio, and the dispersity of the filler, having a significant effect on the surface quality of the aluminum casting, have been identified.

  Key words: separating coating, refractory filler, igneous rocks, metal-phosphate binder, sedimentary stability, corrosion protection, chill casting.

  Вступ. Сучасне машинобудування і металургія вимагають постійного вдосконалення технології отримання виливків, підвищення продуктивності за рахунок скорочення циклу їх виготовлення, поліпшення чистоти поверхні, значного скорочення шкідливих для здоров'я технологічних операцій. Якість литих заготовок залежить не тільки від

  правильно виплавленого металу, вибору і розрахунку літніковойсистеми, але і від якості виготовленої форми, а також використовуваних антипригарних розділових покриттів.

  Потреба в антипригарних розділових покриттях з кожним роком збільшується в зв'язку зі зростаючими вимогами до якості литих виробів. Однак в даний час

  використовувані покриття в основному поставляються по імпорту, в зв'язку з чим особливо актуальним є створення вітчизняних імпортозамінних покриттів з використанням доступних відомих сполучних і мінеральної сировини Республіки Білорусь. Проведені дослідження спрямовані на розробку затребуваних розділових покриттів сталевих кокілів, призначених для лиття різних фасонних виробів з алюмінію і його сплавів, які широко використовуються в машинобудуванні, тракторобудуванні і ін.

  У ливарній практиці в основному застосовують покриття, що представляють собою суспензії, т. Е. Дисперсні системи, що включають вогнетривкий наповнювач (основу), сполучна, суспензії речовина, розчинник (воду або органічну рідину) і допоміжні компоненти (наприклад, структурують добавки, смачиватели, антисептики ). Останні вводять для отримання суспензій із заданими технологічними (експлуатаційними) властивостями. Після нанесення таких покриттів процес формування захисного шару полягає в переході жідкообразной системи в твердий стан.

  Розрізняють три види пригару: механічний, хімічний і термічний. Механічний утворюється внаслідок проникнення розплавленого металу в пори форми. Хімічний виникає на виливках при фізико-хімічній взаємодії на кордоні «метал - форма» в результаті складних реакцій між металом виливки, його оксидами і матеріалом форми. Термічний Пригара утворюється при використанні жідкостекольних сумішей в разі, якщо адгезія розплаву силікатів до металу або покриває його оксидів буде великий [1-3].

  Основна частина. У процесі синтезу розділових покриттів нами в якості тугоплавкого наповнювача використовувалися магматичні породи Білорусі - гранітоїди, базальти і діабази, а також алюмосилікатний шамот і відходи каталізатора крекінгу вуглеводнів нафти, оксидний склад яких наведено в табл. 1.

  Шамот алюмосилікатний - це глина, обпалена до температури спікання, а потім

  подрібнена до необхідної тоніни. Для отримання алюмосиликатного шамоту використовуються глини високої якості з вмістом А1203 не менше 28%, а також технічний глинозем, який змішується з глинистим матеріалом. В результаті цього шамот містить велику кількість оксиду алюмінію і тому є сировиною, використовуваним у виробництві вогнетривких виробів.

  В якості каталізатора крекінгу вуглеводнів нафти (високооктанового бензину, легкого газойля і ненасичених жирних газів) в даний час застосовується цеолитсодержащие мікросферіческая каталізатор (розмір часток - 35100 мкм, площа поверхні - 300-400 м2 / г). Він являє собою крекирующую цеоліту компонент, нанесений на аморфну ​​алюмосі-лікатную матрицю. У каталізаторі крекінгу також містяться добавки, що зменшують їх стирання, промотори допалення З, а також велика кількість оксиду алюмінію.

  Гранитоидние відсівання - це відходи виробництва дорожнього щебеню Мікашевічского РУПП «Граніт». Вони є найбільш доступним і дешевим природним сировиною, перевага якого - досить стабільне сталість їх хімічного складу завдяки істотному усереднення внаслідок неодноразового проміжного дроблення. Основними мінералами гранітоїдів є польові шпати, загальний вміст всіх різновидів яких досягає 80-85% (альбіт, калієвий польовий шпат), кварц, біотит, амфібол. Присутні в невеликій кількості акцесорних мінерали - циркон, сфен, магнетит. Температура початку плавлення гранітоі-дів становить 1180-1185 ° С.

  Базальтове сировина являє собою темно-сірі, чорні або зеленувато-чорні породи, що володіють скловатою, скритокрістал-вої афіровие або порфіровою структурою. За мінералогічному складу базальт представлений в основному плагиоклазом і клино-піроксеном, в невеликих кількостях присутні олівін і рудні мінерали (магнетит, ільменіт), анальцим. Температура початку плавлення базальтів складає 1160 ± 5оС.

  Таблиця 1

  Хімічний склад наповнювачів

  Наповнювач Зміст оксидів, мас. %

  8102 А12О3 СаО Мяо Ьа2Ое №20 К2О Ре20е ТЮ2

  Алюмосилікатний шамот 50,10 45,89 1,18 0,16 - 0,36 0,42 0,75 1,14

  Відходи каталізатора 45,50 51,50 - - 2,00 1,00 - - -

  Гранитоидние відсівання 60,85 15,40 4,55 2,85 - 2,52 4,41 7,84 1,58

  Базальтова порода 51,68 15,65 9,53 3,76 - 2,78 1,34 12,59 2,67

  Диабазовая порода 47,59 7,80 5,20 9,22 - 2,4 0,35 16,85 0,59

  Діабаз є палеотипними аналогом основних магматичних гірських порід (базальту і долерита) і близький до них не тільки по мінеральному та хімічному складу, а й структурі. Діабаз складається з плагіоклазу (лабрадор-андезит), за яким розвиваються альбіт, пренит, епідот, цоизит, карбонати, моноклинного пироксена (авгит), якого він заміщує амфіболом; олівіну і сер-пентінових псевдоморфоз по ньому; магнетиту і титаномагнетиту зі вторинним лейкоксеном. У деяких різновидах у вигляді мікропегматітових агрегатів присутні кварц і калієвий польовий шпат, колір в моноліті темно-сірий або зеленувато-чорний. Температура початку плавлення діабазов становить тисячі сто сорок п'ять ± 5оС.

  Вищенаведені наповнювачі як основа розділових покриттів характеризуються високою хімічною стійкістю, відсутністю шкідливих домішок, доступністю, недефіцитним. Вони є відходами керамічної, гірничодобувної та нафтохімічної промисловості, використання яких з екологічної точки зору є доцільним.

  На рис. 1 наведені криві диференціальної скануючої калориметрії досліджуваних тугоплавких наповнювачів.

  Результати ДСК гранитоидних порід, базальту і діабазу свідчать про високу температуру початку плавлення, що становить 1100-1200оС, і відсутності значних теплових ефектів, що відповідають різним структурним і фазовим перетворенням, що відбуваються при їх нагріванні до 700оС, що мінімізує або виключає хімічне взаи-

  модействие в системі «поверхню кокіль -разделітельное покриття - поверхня виливки». Відходи каталізатора крекінгу вуглеводнів нафти, мають цеолітні структуру, при нагріванні до 700оС характеризуються наявністю інтенсивних термічних ефектів, відповідних процесів розкладання складових компонентів і зміни структурних параметрів самого каталізатора, що обмежує можливості їх застосування для вищевказаних цілей. При розробці складів розділових покриттів використовуються різні сполучні, серед яких особлива увага приділяється фосфатним.

  Поведінка зв'язок при підвищених температурах є однією з головних практичних характеристик покриттів, так як більшість з них призначений для служби в спеціальних термічних умовах в складі жаростійких і вогнетривких об'єктів. Завдяки перетворенням при нагріванні відбувається твердіння самих зв'язок, а також їх взаємодію в складі в'яжучих систем з інертними при звичайних умовах порошковими компонентами (наповнювачами), що забезпечує мо-нолітізацію рухомих мас, а твердіють фосфатні системи набувають водостійкість. Найважливішою практичної характеристикою алюмофосфатного зв'язок (АФС) є пряма залежність їх вогнетривкості від складу, зокрема від співвідношення А1203 / Р205, причому найбільший показник цієї характеристики відповідає значенню співвідношення 1,52,0 і становить 1300-1800 ° С [4].

  Б8С / (| лЛшя) 0,6-1 тому

  0,5

  0,4

  0,3

  0,2

  0,1

  0,0

  -0,1

  -0,2

  1084,4

  1226,0

  200 400 600 800 1000 1200

  Температура, С

  Мал. 1. Криві ДСК наповнювачів (К - відходи каталізатора; Ш - шамот алюмосилікатний; Г - гранитоидние породи; Б - базальт; Д - діабаз)

  Для досягнення хорошої якості покриття, що наноситься необхідно, щоб кількість зв'язки було достатнім, але з мінімальним надлишком, інакше це призводить до характерного спучуванню покриття внаслідок взаємодії залишкової фосфорної кислоти з оксидною плівкою на металі. У той же час великий вміст наповнювача не забезпечить належну консистенцію суспензії, що може утруднити процес її нанесення, а також послабити адгезію з поверхнею сталевої заготовки. Результати проведеного експерименту показали, що найбільш сприятливе співвідношення «наповнювач / АФС» має бути в межах 1,8: 1-2,2: 1.

  Варіювання кількості води в суспензіях дозволило зробити висновок про те, що склади з вологістю більше 70-75% використовувати недоцільно, так як в цьому випадку наноситься покриття недостатньо щільне; наповнювач відшаровується або зовсім не пристає до поверхні. При нанесенні суспензій з вологістю менше 40% покриття наноситься нерівномірно, в зв'язку з цим нами готувалися суспензії з вологістю в межах 50-60%.

  Експериментально встановлено, що склади з застосуванням відходів каталізатора крекінгу вуглеводнів нафти і алюмосилікатних-го шамоту не відповідають пропонованим до розділовим покриттям вимогам, не забезпечують адгезію з поверхнею металу. Шамот через можливе присутності сполук кальцію до того ж схильний до деякого спучуванню при взаємодії з вільною ортофосфорної кислотою, яка міститься в АФС, тому вони подальшим випробуванням не піддавалися.

  Результати аналізу порівняльних характеристик синтезованих покриттів, наведені в табл. 2, дозволили зробити висновок про те, що найбільш перспективними наповнювачами розділових покриттів при литті алюмінієвих заготовок в сталеві кокілі є гранитоидние, базальтові і діабазові породи. Тому ці покриття були досліджені більш детально і включали вивчення структурних, технологічних характеристик,

  а також випробовувалися на контакт з розплавом алюмінію при його відливання на сталеву підкладку.

  Електронно-мікроскопічне дослідження структури розділових покриттів, нанесених на сталеву підкладку, наведене на рис. 2, дозволило зробити висновок про те, що використання магматичних порід забезпечує однорідність і рівномірність розподілу часток наповнювача в сполучному.

  Мал. 2. Електронно-мікроскопічне зображення поверхні розділових покриттів з різними наповнювачами при 2000-кратному збільшенні: а - базальт; б - діабаз; в - гранітоїди; г - шамот

  Використання алюмосиликатного шамоту призводить до утворення великих агрегатів, що знижують міцність покриття, тому його застосування не є доцільним. Конкретизовані умови (підготовка металевої підкладки, приготування суспензій для отримання розділових покриттів, спосіб їх нанесення, температурні режими закріплення покриттів на металевій підкладці і ін.) Забезпечують їх хімічну стійкість і мінімізацію взаємодії з поверхнею сталевих кокілів і відливаються виробів.

  Таблиця 2

  Візуальна оцінка покриттів, нанесених на зразки стали 45 і Ст3

  Характеристики покриття Наповнювач

  шамот відходи каталізатора гранитоидние відсівання базальтова порода диабазовая порода

  Колір Сірий Білий Темно-сірий Бурий Світло-сірий

  Міцність зчеплення Слабка Слабка Достатня Достатня Достатня

  Корозійна стійкість сталевий підкладки оцінювалася потенціодінаміческім методом в 3% -ому розчині КаС1 в діапазоні потенціалів від -200 до 200 мВ відносного безструмової потенціалу.

  Аналіз отриманих квазістаціонарних поляризаційних кривих розряду і іонізації стали Ст 45 з розділовим покриттям в хлорідсодержащіх корозійних середовищах показав, що використання алюмофосфатного розділових покриттів призводить до зниження швидкості корозії підкладки не менше ніж в 10 разів, а глибинний показник корозії знижується на 88-100% в порівнянні з даними, отриманими для Ст 45 без розділового покриття.

  Раціональне співвідношення компонентів розділового покриття забезпечує поліпшення його технологічних та експлуатаційних властивостей і завдяки простоті складу, використання відходів гірничопромисловій переробки вносить вклад у зниження вартості покриттів і поліпшення їх еколо-гічності.

  Основні показники технологічних і фізико-хімічних властивостей розроблених покриттів з використанням магматичних порід в якості наповнювача, зокрема седиментаційна стійкість - 96-99%; щільність - 1,90-1,92, г / см3; товщина шару -0,16-0,18 мм; умовна в'язкість по В3-4 -14-18; відсутність тріщин при нагріванні до 1000 ° С; рівний наноситься шар, свідчать про досить високу якість покриттів.

  До позитивних факторів належать доступність складових інгредієнтів, мінімізація хімічної взаємодії з поверхнею виробів і сталевих кокілів; необхідна реологія суспензії і здатність до нанесення пульверизацією (розпиленням); відсутність контакту виливки з поверхнею сталевого кокиля (адгезія); мінімальна схильність до осадження наповнювача в процесі зберігання суспензійний розчинів; простота технологічного процесу приготування покриттів; багаторазове використання при литті виробів з алюмінієвих сплавів; економічна доцільність застосування розроблюваних розділових покриттів.

  Електронно-зондовий мікроаналіз змісту елементів покриття з використанням магматичних порід в якості наповнювача, зокрема діабазу, нанесеного на сталеву підкладку (рис. 3), показав, що його склад відповідає проектованого.

  Si

  Al

  Mg

  Ca

  Element Weight (зміст),%

  (Елемент)

  Magnesium 1,7

  Aluminum 14,3

  Silicon 25,7

  Phosphorus 29,5

  Potassium 5,6

  Calcium 5,5

  Iron 17,8

  Ca

  Fe

  0 2 4 6 8 10

  Мал. 3. Електронно-зондовий мікроаналіз змісту елементів покриття (мас.%) На основі

  діабазу, нанесеного на сталеву підкладку

  Висновок. Таким чином, в результаті проведеного дослідження встановлено закономірності взаємодії розроблених покриттів з матеріалом сталевий підкладки та алюмінієвої виливки; виявлені залежності властивостей покриттів від критеріальних факторів, до яких відносяться: співвідношення Р205 / А1203 при синтезі алюмофосфатного сполучного, що забезпечує необхідну адгезію покриття до сталевої підкладки; кількість введеної рідини для отримання покриття, що наноситься з певною щільністю і в'язкістю; співвідношення «зв'язка - наповнювач», що забезпечує задовільні реологічні і функціональні властивості покриттів; дисперсність наповнювача, що робить вплив на якість поверхні алюмінієвої виливки.

  Експериментально підтверджено: висока якість поверхні і належні показники адгезії свідчать про те, що захисні покриття на основі магматичних порід цілком прийнятні для використання в ливарному виробництві [5-8]. Гранитоидние породи добуваються при промисловій розробці Мі-кашевічского родовища і є в достатній кількості, особливо їх некондиционная фракція (відсівання), що отримується при виробництві дорожнього щебеню і є відходом, який необхідно утилізувати для поліпшення екологічної ситуації регіону, прилеглого до гірничопереробна підприємству РУПП «Граніт» . Попередня розвідка родовищ базальтів і діабазів в Білорусі свідчить про значної потужності їх залягання і великій кількості,

  P

  до

  тому за умови промислової розробки родовищ дану сировину перетвориться з потенційно-перспективного в реальне.

  Розроблені склади розділових покриттів апробовані в цеху алюмінієвого лиття керуючої компанії холдингу «Мін-

  ський моторний завод »при виготовленні алюмінієвих виливків литтям в кокіль з позитивними рекомендаціями його використання в кольоровій металургії при отриманні виробів високої якості і складної конфігурації з алюмінієвих сплавів.

  література

  1. Скамьянова Т. Ю. Фізико-хімічні основи ливарних процесів. Перм: Вид-во Перм. держ. техн. ун-ту, 2009. 97 с.

  2. Голотенко О. Н. Формувальні матеріали. Пенза: Изд-во Пенз. держ. ун-ту, 2009. 164 с.

  3. Валісовскій І. В. Пригара на відливи: монографія. М .: Машинобудування, 1983. 192 з.

  4. Судакас Л. Г. Фосфатні в'яжучі системи. М .: СПб .: РІА «Квінтет», 2008. С. 164-167.

  5. Клімош Ю. А., Баранцева С. Є., Стойков В. О. До питання використання розділових покриттів в ливарному виробництві // Сучасні електрохімічні технології та обладнання: матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. Мінськ: БГТУ, 2017. С. 216-220.

  6. Розділові покриття сталевих кокілів для виготовлення алюмінієвих виливків / Ю. А. Клімош [и др.] // Сучасні електрохімічні технології та обладнання: матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. Мінськ: БГТУ, 2017. С. 262-266.

  7. Клімош Ю. А., Баранцева С. Є. Розділове покриття для кокильного лиття алюмінієвих сплавів з використанням мінеральної сировини Білорусі // Співпраця - каталізатор інноваційного зростання: матеріали 4-го Білорусько-Прибалтійського форуму. Мінськ, 2018. с.108-109.

  8. Баранцева С. Є., Позняк О. І., Клімош Ю. А. Технологічні основи синтезу силікатних матеріалів і виробів різного призначення на основі магматичних порід півдня Білорусі // Проблеми геології Білорусі та суміжних територій: матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження академіка НАН Білорусі Махнач А. С. Мінськ, 2018. С.206-211.

  References

  1. Skam'yanova T. Yu. Fiziko-khimicheskiye osnovy liteynykh protsessov [Physico-chemical bases of casting processes]. Perm ', Izd-vo Perm. gos. tekhn. un-ta Publ., 2009. 97 p.

  2. Golotenkov O. N. Formovochnyye materialy [Molding materials]. Penza, Izd-vo Penz. gos. un-ta Publ., 2009. 164 p.

  3. Valisovskyy I. V. Prigar na otlivakh [Cinder on low tide]. Moscow, Mashinostroyeniye Publ., 1983. 192 p.

  4. Sudakas L. G. Fosfatnyye vyazhushchiye sistemy [Phosphate astringent systems]. Moscow: St. Petersburg, RIA "Kvintet" Publ., 2008, pp. 164-167.

  5. Klimosh Yu. A., Barantseva S. E., Stoykov V. O. [On the issue of the use of separation coatings in the foundry industry]. Materialy Mezhdunar. nauch.-tekhn. konf. ( "Sovremennyye elektrokhimicheskiye tekhnologii i oborudovaniye") [Materials of the International Scientific and Technical Conference ( "Modern electrochemical technologies and equipment")]. Minsk 2017, pp. 216-220 (In Russian).

  6. Klimosh Yu. A., Barantseva S. E., Stoykov V. O., Pospelov A. V. [Separating coatings of steel molds for the manufacture of aluminum castings]. Materialy Mezhdunar. nauch.-tekhn. konf. ( "Sovremennyye elektrokhimicheskiye tekhnologii i oborudovaniye"). [Materials of the International Scientific and Technical Conference ( "Modern electrochemical technologies and equipment")]. Minsk 2017, pp. 262266 (In Russian).

  7. Klimosh Yu. A., Barantseva S. E. [Separating coating for die casting of aluminum alloys using mineral raw materials of Belarus]. Materialy 4-go Belorussko-Pribaltiyskogo foruma ( "Sotrudnichestvo -katalizator innovatsionnogo rosta"). [Materials of the 4th Belarusian-Baltic forum ( "Cooperation - a catalyst for innovation growth")]. Minsk, 2018, pp. 108-109 (In Russian).

  8. Barantseva S. E., Poznyak A. I., Klimosh Yu. A. [Technological basis for the synthesis of silicate materials and products for various purposes based on igneous rocks of the south of Belarus]. Materialy Mezhdunar. nauch.-tekhn. konf., posvyashchennoy 100-letiyu so dnya rozhdeniya akademika NAN Belarusi Makhnacha A. S. ( "Problemy geologii Belarusi i smezhnykh territoriy"). [Materials of the Intern. Scientific and Technical Conf., Dedicated to the 100th anniversary of the birthday of Academician NANB A. S. Makhnach ( "Problems of Geology of Belarus and adjacent territories")]. Minsk, 2018, pp. 206-211 (In Russian).

  Інформація про авторів

  Клімош Юрій Олександрович - кандидат технічних наук, доцент, декан факультету хімічної технології і техніки. Білоруський державний технологічний університет (220006, м.Мінськ, вул. Свердлова, 13а, Республіка Білорусь). E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Баранцева Світлана Євгенівна - кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник кафедри скла і кераміки. Білоруський державний технологічний університет (220006, м.Мінськ, вул. Свердлова, 13а, Республіка Білорусь). E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Курило Ірина Йосипівна - кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної, колоїдної та аналітичної хімії. Білоруський державний технологічний університет (220006, м.Мінськ, вул. Свердлова, 13а, Республіка Білорусь). E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Гунділовіч Микола Миколайович - асистент кафедри скла і кераміки. Білоруський державний технологічний університет (220006, м.Мінськ, вул. Свердлова, 13а, Республіка Білорусь). E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Кулешов Сергій Миколайович - начальник цеху алюмінієвого лиття. Керуюча компанія холдингу «Мінський моторний завод» (220070, м.Мінськ, вул. Ваупшасова, 4, Республіка Білорусь). E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Information about the authors

  Klimosh Yuriy Aleksandrovich - PhD (Engineering), Associate Professor, Dean of the Faculty of Chemical Technology and Engineering. Belarusian State Technological University (13a, Sverdlova str., 220006, Minsk, Republic of Belarus). E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Barantseva Svetlana Evgen'yevna - PhD (Engineering), Associate Professor, Senior Researcher, the Department of Glass and Ceramics. Belarusian State Technological University (13a, Sverdlova str., 220006, Minsk, Republic of Belarus). Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  КіпЬ Irina Iosifovna - PhD (Engineering), Associate Professor, Head of the Department of Physical, Colloidal and Analytical Chemistry. Belarusian State Technological University (13a, Sverdlova str., 220006, Minsk, Republic of Belarus). E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Gundilovich Nikolay Nikolayevich - assistant, the Department of Glass and Ceramics. Belarusian State Technological University (13a, Sverdlova str., 220006, Minsk, Republic of Belarus). E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Kuleshov Sergey Nikolayevich - Head of the Aluminum Casting. "Minsk Motor Plant" Holding Managing Company (4, Vaupshasova str., 220070, Minsk, Republic of Belarus). E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  надійшла 02.04.2019


  Ключові слова: розділові ПОКРИТТЯ /тугоплавких НАПОВНЮВАЧ /магматичних порід /МЕТАЛЛОФОСФАТНОЕ сполучна /седиментаційний стійкі /АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ /кокільне лиття

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити