У ВАТ «Шуруповское» Фролівського району Волгоградської області був проведений науково-господарський досвід з порівняльної оцінки м'ясної продуктивності бичків шести порід: Симентальської (група I), червоно-рябої (II), казахської білоголової (III), червоної степової (IV), калмицької (V) і чорно-рябої (VI), вирощених при інтенсивній відгодівлі. Прижиттєву оцінку зростання і розвитку молодняка проводили за показниками живої маси, середньодобового приросту маси тіла, відносної швидкості росту в окремі вікові періоди. За результатами контрольного забою були оцінені кількісні та якісні показники: забійний вихід м'яса на кістці, вихід внутрішнього жиру. за забійному виходу перевагу мали бички казахської білоголової породи, а найбільш важкі туші отримані від бичків симентальської породи. Проведено порівняльний аналіз хімічного складу м'яса-фаршу і найдовшого м'язу спини. У м'ясі бичків спеціалізованих м'ясних порід більше містилося жиру, тоді як у бичків симентальської породи було виявлено більше протеїну. Найбільш високою калорійністю мало м'ясо казахських білоголових і калмицьких бичків, в порівнянні з однолітками інших груп. Отримані дані підтверджують здатність скоростиглих м'ясних порід худоби відкладати в молодому віці більше міжм'язового жиру, тоді як у молодняку ​​молочних і комбінованих порід більше відкладається внутрішнього жиру. На підставі отриманих даних можна зробити висновок про те, що доцільно вирощувати в умовах відгодівельного комплексу велику рогату худобу симентальської і казахської білоголової порід для отримання вітчизняної, конкурентоспроможної м'ясної продукції високої якості.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Кайдуліна Айжань Андріївна, Останіна Ольга Володимирівна


To comparatively evaluate the beef performance of the calves of six breeds a scientific and economic experiment was carried out in OAO "Shurupovskoye" enterprise of the Frolovskiy District of the Volgograd Region. The live-animal evaluation of the growth and development of young animals was carried out by the indices of live weight, daily average weight gain and relative growth rate. The quantitative and quality indices: slaughter yield of bone-in meat and interior fat yield were evaluated by the results of control slaughter. In terms of the slaughter yield, the calves of the Kazakh white-headed breed outperformed, and the heaviest carcasses were obtained from Simmental calves. Comparative analysis of the chemical composition of meat and rib eye was carried out. The meat of specialized breeds ' calves contained more fat, whereas the meat of Simmental calves contained more protein. The highest energy value was revealed in the meat of the Kazakh white-headed calves and Kalmyk calves. The obtained data prove the ability of fast-growing beef cattle breeds to deposit more intermuscular fat at young age, whereas the young animals of dairy and mixed breeds tend to deposit more interior fat. It may be concluded that under the conditions of a commercial feeding operation it is expedient to raise the cattle of Simmental and Kazakh white-headed breeds to produce domestic, competitive high quality beef.


Область наук:

 • Тваринництво і молочне справа

 • Рік видавництва: 2012


  Журнал: Вісник Алтайського державного аграрного університету


  Наукова стаття на тему 'М'ясна продуктивність бичків різних порід на промисловому комплексі'

  Текст наукової роботи на тему «М'ясна продуктивність бичків різних порід на промисловому комплексі»

  ?ТВАРИННИЦТВО

  УДК 636.2.033 А.А. Кайдуліна,

  О.В. Останіна М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ БИЧКОВ РІЗНИХ ПОРІД НА ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

  Ключові слова: м'ясна продуктив-

  ність, бички, порода, забійний вихід, якість м'яса, яловичина.

  Вступ

  Ефективність виробництва м'яса при промислової технології багато в чому залежить від комплектування відгодівельних підприємств високопродуктивним молодняком. Вивчення м'ясної продуктивності молодняка різних порід в умовах відгодівельного комплексу при високій інтенсивності росту тварин і використання в подальшому найбільш перспективних з них можуть значно окупити експлуатаційні витрати [1].

  Мета досліджень - вивчити в порівняльному аспекті м'ясну продуктивність бичків різних порід в умовах відгодівельного комплексу.

  Матеріал і методи досліджень

  Прижиттєву оцінку зростання і розвитку молодняка проводили за показниками живої маси, середньодобового приросту маси тіла, відносної швидкості росту в окремі вікові періоди за формулою С. Броді та коефіцієнту збільшення живої маси з віком.

  Для вивчення м'ясної продуктивності проводили контрольний забій 3 тварин з кожної піддослідної групи за методикою ВАСГНІЛ, ВИЖ, ВНІІМП (1977). При цьому визначали знімну і передзабійний масу тварин, масу парної та охолодженої туші, масу внутрішнього жиру-сирцю, відносний вихід туші і забійний вихід відповідно до методики, запропонованої Г.І. Куль-чумний, І.П. Задніпрянської (1988).

  Результати досліджень та їх обговорення

  У ВАТ «Шуруповское» Фролівського району Волгоградської області нами було проведено науково-господарський досвід з порівняльної оцінки м'ясної продуктивно-

  сті бичків симентальської (група I), червоно-рябої (II), казахської білоголової (III), червоної степової (IV), калмицької (V) і чорно-рябої (VI) порід при інтенсивному вирощуванні та відгодівлі в умовах промислового відгодівельного комплексу. За період вирощування і відгодівлі в комплексі (з 10 до 18-місячного віку) середньодобовий приріст у бичків симентальської породи склав 1052,1 г, краснопестрой - 966,7, казахської білоголової - 978,3, червоної степової - 879,6, калмицької

  - 851,7 і чорно-рябої - 865,4 г.

  Жива маса в 18 міс. - відповідно, 522,6; 487,3; 465,4; 451,5; 421,4 і 462,9 кг (табл. 1).

  Однак прижиттєва оцінка м'ясної продуктивності тварини дуже відносна, так як жива маса і зовнішній вигляд не можуть дати повної характеристики якості м'яса [2].

  Контрольний забій досвідчених тварин дозволяє найбільш повно і об'єктивно судити про його м'ясних якостях.

  М'ясна продуктивність сільськогосподарських тварин, зокрема великої рогатої худоби, залежить від багатьох факторів, найважливішими з яких слід вважати породу, стать, вік, умови годівлі та утримання тварин.

  У зв'язку з цим в наших дослідах певний інтерес представляє вивчення м'ясної продуктивності бичків різних порід на промисловому комплексі.

  У віці 18 міс. на м'ясокомбінаті ЗАТ «Агро-Інвест» м Волгограда був проведений контрольний забій піддослідного молодняку. При транспортуванні на м'ясокомбінат і передзабійний зміст бички втрачали, відповідно, по групах: 8,3; 7,3; 9,7; 8,7; 11,7 і 8,3 кг живої маси (1,6; 1,5; 2,1; 2,0; 1,8 і 2,8%).

  З наведених даних випливає, що бички, вирощені на промисловому комплексі, мають кращу стрессоустой-тична і в меншій мірі сприймаються-

  Чи технологічні стрес-фактори. Тварини досліджуваних порід у віці 18 міс. помітно відрізнялися по м'ясної продуктивності, забійним показниками і якістю м'яса (табл. 2).

  Однак більш високий вихід туш відзначався у бичків казахської білоголової, калмицької і симентальської порід. Вихід внутрішнього жиру в VI групі більше, ніж у однолітків інших груп, на 0,41,9%.

  Його зміст у калмицьких бичків було вище, ніж у однолітків симентальської, червоно-рябої, червоно-степової та чорно-рябої порід, відповідно, на 0,2 (1,6%); 1,6 (13,01%); 0,8 (6,6%) і 3,6 кг (29,3%).

  Найбільш важкі туші отримані від бичків симентальської породи. Їх маса склала в середньому 278,6 кг, що більше, ніж у однолітків II, III, IV, V і VI груп, відповідно, на 25,1 (9%), 25,1 (9,1%), 43, 6 (15,6%), 56,3 (20,2%) і 42,6 кг (15,2%).

  В цілому найбільша забійна маса отримана від бичків симентальської, казах-

  ської білоголової і червоно-рябої порід (290,7; 266,7 і 264,2 кг). За забійному виходу перевагу мали бички казахської білоголової породи (58,6%), яке становило в порівнянні з однолітками I, II, IV, V і VI груп, відповідно, 2,1; 3,5; 6,4; 1,1 і 2,6%.

  Одним з основних методів оцінки якості м'яса є його хімічний склад. Відомо, що він залежить від індивідуального розвитку тварини, статі, віку, породи, умов утримання і годівлі.

  Результати хімічного аналізу середньої проби м'яса-фаршу і найдовшого м'язу спини показали, що вміст сухої речовини в м'ясі-фарші бичків симентальської породи було менше в порівнянні з однолітками казахської білоголової і калмицької порід, відповідно, на 0,41 і 1,15%, але вище, ніж у однолітків червоно-рябої, червоно-степової і чернопестрой породи, відповідно, на 0,58;

  0,74 і 0,47%. У м'ясі бичків спеціалізованих м'ясних порід більше містилося жиру, тоді як у сімменталов більше протеїну (табл. 3).

  Таблиця 1

  Динаміка зростання піддослідних бичків

  місяць Група

  симентальська (I) червоно-ряба (II) казахська білоголова (III) червона степова (IV) калмицький (V) чорно-ряба (VI)

  10 270,1 ± 2,32 255,3 ± 2,03 230,6 ± 1,79 240,4 ± 2,57 217,0 ± 2,21 255,2 ± 1,45

  11 301,8 ± 2,48 284,0 ± 2,12 250,5 ± 1,85 265,8 ± 2,71 233,0 ± 2,14 281,1 ± 1,70

  12 334,9 ± 2,46 313,5 ± 2,28 281,7 ± 1,90 292,6 ± 2.83 259,6 ± 2,37 307,0 ± 1,74

  13 366,9 ± 2,50 343,4 ± 2,46 313,5 ± 2,01 319,6 ± 2,91 287,0 ± 2,37 334,3 ± 1,94

  14 399,7 ± 2,58 373,2 ± 2,59 344,7 ± 1,95 346,8 ± 2,89 314,4 ± 2,37 360,3 ± 2,07

  15 430,9 ± 2,63 403,0 ± 2,66 375,8 ± 1,89 373,9 ± 2,87 341,7 ± 2,43 387,0 ± 2,13

  16 462,3 ± 2,62 431,8 ± 2,83 405,9 ± 2,06 400,4 ± 2,75 368,7 ± 2,53 412,8 ± 2,15

  17 492,9 ± 2,80 460,2 ± 2,76 435,9 ± 2,02 426,3 ± 2,74 395,4 ± 2,61 438,2 ± 2,35

  18 522,6 ± 2,89 487,3 ± 2,86 465,4 ± 2,22 451,5 ± 2,81 421,4 ± 2,58 462,9 ± 2,44

  Таблиця 2

  Результати контрольного забою піддослідних бичків

  показник Група

  I досвідчена II дослідна III досвідчена IV досвідчена V досвідчена VI досвідчена

  Вага в господарстві, кг 522,6 ± 8,11 487,3 ± 8,40 464,8 ± 1,05 451,1 ± 22,61 419,6 ± 12,14 462,7 ± 20,76

  Вага на м'ясокомбінаті, кг 514,3 ± 7,78 479,8 ± 8,52 455,1 ± 1,33 442,4 ± 22,29 407,9 ± 12,45 454,4 ± 21,08

  Втрати при транспортуванні, кг 8,3 ± 0,33 7,3 ± 0,33 9,7 ± 0,33 8,7 ± 0,33 11,7 ± 0,33 8,3 ± 0,33

  Маса туші, кг 278,6-14,55 253,5 ± 4,38 253,5 ± 1,79 235,01 ± 11,39 222,31 ± 7,35 236,4 ± 11,15

  Вихід туші,% 54,2 ± 0,07 52,8 ± 0,09 55,7 ± 0,23 53,1 ± 0,15 54,5 ± 0,15 52,0 ± 0,09

  Маса внутрішнього жиру, кг 12,1 ± 0,12 10,7 ± 0,23 13,2 ± 0,22 11,5 ± 0,09 12,3 ± 0,15 8,7 ± 0,24

  Вихід внутрішнього жиру,% 4,3 ± 0,10 4,2 ± 0,05 5,2 ± 0,10 4,9 ± 0,25 5,6 ± 0,18 3,7 ± 0,16

  Забійна маса, кг 290,7 ± 4,46 264,2 ± 4,57 266,7 ± 1,77 246,5 ± 11,40 234,7 ± 7,38 245,2 ± 11,27

  Забійний вихід,% 56,5 ± 0,01 55,1 ± 0,07 58,6 ± 0,22 55,7 ± 0,27 57,5 ​​± 0,07 54,0 ± 0,13

  52

  Вісник Алтайського державного аграрного університету № 7 (93), 2012

  Таблиця 3

  Хімічний склад м'яса піддослідних бичків (п = 3)

  показник Група

  I досвідчена II дослідна III досвідчена IV досвідчена V досвідчена VI досвідчена

  Середня проба

  Білок,% 18,95 ± 0,015 18,52 ± 0,031 18,76 ± 0,032 18,47 ± 0,025 18,87 ± 0,020 18,59 ± 0,021

  Жир,% 15,05 ± 0,02 14,87 ± 0,03 15,60 ± 0,04 14,79 ± 0,02 16,30 ± 0,04 14,95 ± 0,03

  Зола,% 1,00 ± 0,01 1,03 ± 0,03 1,05 ± 0,03 1,00 ± 0,01 0,98 ± 0,01 0,99 ± 0,02

  Волога,% 65,0 ± 0,058 65,58 ± 0,025 64,59 ± 0,047 65,74 ± 0,031 63,85 ± 0,015 65,47 ± 0,026

  Енергетична цінність 1 кг м'якоті, МДж 8,85 8,71 9,03 8,67 9,31 8,75

  Оксипроліну, мг% 63,33 ± 0,015 70,01 ± 0,042 65,50 ± 0,029 70,99 ± 0,035 63,88 ± 0,025 69,36 ± 0,020

  Триптофан, мг% 386,34 ± 0,02 382,95 ± 0,05 384,46 ± 0,032 382,61 ± 0,02 385,22 ± 0,04 383,58 ± 0,01

  БКП 6,10 ± 0,058 5,47 ± 0,025 5,87 ± 0,021 5,39 ± 0,017 6,03 ± 0,029 5,53 ± 0,021

  Довжелезний м'язів спини (Д МС)

  Білок,% 19,87 ± 0,025 18,81 ± 0,02 19,25 ± 0,018 18,73 ± 0,015 19,48 ± 0,026 18,89 ± 0,015

  Жир,% 2,80 ± 0,029 2,64 ± 0,021 2, 01 0, II 9, 8 2, 2,58 ± 0,015 2,97 ± 0,020 2,72 ± 0,010

  Зола,% 1,00 ± 0,010 1,01 ± 0,006 1,12 ± 0,012 1,10 ± 0,010 1,04 ± 0,010 0,99 ± 0,012

  Волога,% 76,33 ± 0,021 77,54 ± 0,021 76,74 ± 0,020 77,59 ± 0,015 76,51 ± 0,032 77,4 ± 0,025

  Енергетична цінність 1 кг ДМС, МДж 4,39 4,15 4,32 4,11 4,38 4,19

  Оксипроліну, мг% 59,20 ± 0,036 61,47 ± 0,025 60,05 ± 0,025 61,98 ± 0,017 59,70 ± 0,015 61,16 ± 0,020

  Триптофан, мг% 393,11 ± 0,04 382,35 ± 0,03 386,12 ± 0.012 381,18 ± 0,03 388,65 ± 0,03 385,29 ± 0,01

  БКП 6,64 ± 0,021 6,22 ± 0,012 6,43 ± 0,015 6Д5 ± 0,031 6,51 ± 0,017 6,30 ± 0,025

  висновки

  Найбільш доцільно вирощувати в умовах відгодівельного комплексу великої рогатої худоби симентальської та казахської білоголової порід для отримання вітчизняної, конкурентоспроможної м'ясної продукції високої якості.

  бібліографічний список

  1. Горлов І.Ф. Інтенсифікація виробництва яловичини: монографія. - Волгоград, 2007. - 366 с.

  2. Левахін В.І., Горлов І.Ф., Калашников В.В. Основні напрямки і способи підвищення ефективності виробництва яловичини і поліпшення її якості // Вісник РАСГН. - 2006. - 369 с.

  3. Калашников А.П. Норми і раціони годівлі сільськогосподарських тварин: довідковий посібник. - 3-е изд. - М., 2003.

  - 456.

  + + +

  УДК 636.5.087: 630 * 16 Н.В. Васильєва

  ЗБАГАЧЕННЯ РАЦІОНІВ КУРЕЙ МАКРО- І МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ ЗА РАХУНОК біологічно активних добавок З рослинного СИРОВИНИ

  Ключові слова: курка-несучка, мас- хат Амурський, луб оксамиту Амурського,

  са яєць, несучість, інтенсивність яйце- біологічно активні речовини.

  несучості, макро- і мікроелементи, Бар-

  Калорійність 1 кг яловичини симентальських бичків склала 2130,5 ккал, краснопестрих - 2098,3, казахських білоголових - 2174,4, червоно-степових - 2088,8, чернопестрих - 2109,1, калмицьких - 2241,8 ккал. Більш висока калорійність 1 кг м'яса-фаршу і всієї мозкових частини туші у казахських білоголових і калмицьких бичків, в порівнянні з однолітками інших груп, обумовлена ​​здатністю скоростиглих м'ясних порід худоби в молодому віці відкладати більше межмишеч-ного, внутрішньом'язового і підшкірного жиру, тоді як у молодняку ​​молочних і комбінованих порід більше відкладається внутрішнього жиру. За калорійністю длиннейшего м'яз спини різниця між бичками різних порід була менш виражена.


  Ключові слова: М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ /БИЧКИ /ПОРОДА /забійний вихід /ЯКІСТЬ М'ЯСА /Яловичина /BEEF PERFORMANCE /CALVES /BREED /SLAUGHTER YIELD /MEAT QUALITY /BEEF

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити