На об'ємному фактичному матеріалі здійснюється зіставлення російських гасел різних історичних періодів ХХ-ХХІ ст. Виділяються наступні хронологічні періоди: 1917-1941, 1941-1945, 1945-1985, 1985-1991, 1991-2010, 2010-2019 рр. Виявляються тенденції використання гасел, їх універсальні моделі і конструктивні варіації.

Анотація наукової статті з мовознавства та літературознавства, автор наукової роботи - Лемешко Юлія Рімовна


SLOGANS AS DISCOURSE FORMULAE: STABILITY AND VARIATION

The given article is a continuation of a series of publications, devoted to the research of slogan. We search into the Russian slogans matching different historical periods of the 20th-21st centuries on the basis of large material accumulated and analyzed. We have picked out the chronological periods of 1917-1941, 1941-1945, 1945-1985, 1985-1991, 1991-2010, 2010-2019 for our analysis, spanning through significant and integral in kind episodes in the life of the country. Some explanatory comments on the reasons for picking out the given chronological periods are adduced. Models of the slogan are specified and examined according to their structure. Comments are given on the use models of slogans referring to definite periods. Quantitative and qualitative characteristics of the slogan models are adduced. It is shown that there are some tendencies in using certain structural and semantic models of the slogan in different historical periods.


Область наук:

 • Мовознавство та літературознавство

 • Рік видавництва: 2020


  Журнал: Вісник Хмельницького державного університету


  Наукова стаття на тему 'ЛОЗУНГ ЯК «дискурсивні ФОРМУЛА»: СТАБІЛЬНІСТЬ ТА варіювання'

  Текст наукової роботи на тему «ЛОЗУНГ ЯК« дискурсивні ФОРМУЛА »: СТАБІЛЬНІСТЬ ТА варіювання»

  ?Вісник Хмельницького державного університету. 2020. № 1 (435). Філологічні науки. Вип. 119. С. 90-96.

  ЗДК 811.161.Г373.611 Б0110.24411 / 1994-2796-2020-10112

  ББК 81.00

  ЛОЗУНГ ЯК «дискурсивні ФОРМУЛА»: СТАБІЛЬНІСТЬ ТА варіювання

  Ю. Р. Лемешко

  Східно-Сибірський філія Російського державного університету правосуддя, Іркутськ, Росія

  На об'ємному фактичному матеріалі здійснюється зіставлення російських гасел різних історичних періодів XX-XXI ст. Виділяються наступні хронологічні періоди: 1917-1941, 1941-1945, 1945-1985, 1985-1991, 1991-2010, 2010-2019 рр. Виявляються тенденції використання гасел, їх універсальні моделі і конструктивні варіації.

  Ключові слова: гасло, комунікація, модель висловлювання, конструкція, лозунговий універсум.

  Вступ

  Спроба розглянути гасло з точки зору його структурної організації була зроблена в роботі Ю. І. Левіна «Смуток радянських гасел». Автор характеризує гасло як кліше, що представляє собою стандартну форму - «висказивательную рамку» - з незаповненими позиціями (змінними) [8. С. 546]. Під рамкою розуміється «постійна частина, яка визначає, зокрема, синтаксичну структуру гасла; в складі змінної частини виділяється «обов'язкове ядро ​​і факультативна периферія. Наприклад, в гаслі «Хай живе комунізм - світле майбутнє людства»: «хай живе X» - рамка, X = «комунізм» - ядро, інше - периферія »[Там же].

  Відтворюваність гасел, стабільність їх лексичного складу і граматичної організації дозволила ряду дослідників трактувати ці висловлювання як стійкі словесні комплекси і розглядати їх в одному ряду з фразеологічними одиницями в їх широкому розумінні (див., Напр .: [4]).

  Автори словника, як і Ю. І. Левін, демонструють, що багато гасла зберігаються від епохи до епохи в незмінному вигляді або можуть зазнавати незначні трансформації. Ці трансформації реалізуються «в вигляді інверсівние конструкцій (пор .: Дорогу - молодим! І Молодим - дорогу!), Усікань (пор ..Ми єдині! І Поки ми єдині, ми непереможні), у вигляді лексико-сінтаксічес-ких перетворень (пор .: КПРФ - курс на народовладдя! і Наш курс - праця, народовладдя, соціалізм!).

  Таким чином, з одного боку, «політичні гасла (УСК) [стійкі словесні комплекси. - Ю. Л] допускають трансформації (іноді

  значні), що дозволяє їм функціонувати як прецедентні феномени, але, з іншого боку, вони зберігають впізнаваність, ймовірно, за рахунок відносної стійкості морфологічного і синтаксичного будови, відтворюваності в певному лексико-граматичному складі, за рахунок комплексу таких властивостей, як синтаксична членимость і смислова цілісність »[5. С. 149].

  Як видається, стійкість, клішірованний-ність лозунгових висловлювань обумовлюється їх интенциональной природою, яка полягає в тому, щоб впливати на масову свідомість, формулювати певні думки, установки, стереотипи, виробляти лінію поведінки і т. П. Саме в силу своїх іллокутівних властивостей гасло як жанр зберігає актуальність в різні історичні періоди існування держави.

  Чи існують які-небудь значимі кореляції між типами гасел і соціально-історичним тлом епохи? Які структурно-семантичні різновиди гасел є універсальними, які використовуються вибірково? Від чого це залежить?

  В даній статті запропонована спроба знайти відповіді на ці та подібні питання. Лозунговий корпус XX-XXI ст. розглядається тут з урахуванням часу функціонування окремих виразів - в порівняльному аспекті.

  1. Гасла в світлі хронологічного опису

  Попередній аналіз показав, що деякі моделі гасел стабільно реалізуються в усі історичні періоди розвитку держави, інші моделі закріплені за певними хронологічними рамками.

  Гасло як «дискурсивна формула»: стійкість і варіювання

  91

  Щоб осмислити таку вибірковість, слід виділити ті хронологічні відрізки, які підлягають порівнянню. Це завдання здійснюється з урахуванням класифікації А. А. ворожууу бітової, яка виокремлює, по-перше, етапні мовні періоди у функціонуванні радянського дискурсу: період Жовтневого перевороту і громадянської війни і період Великої Вітчизняної війни.

  Ми вважаємо за можливе розглядати мовну ситуацію 1917-1941 рр. як єдиний період, оскільки в ці роки в історії Росії відбувається гостра політична боротьба, в ході якої вирішується питання про альтернативи розвитку країни, що природним чином знаходить своє відображення в лозунгової комунікації. Так, в період Жовтневого перевороту і громадянської війни «відбувається розкол національного російського макродіскурса на радянський, поволі визріли в його лоні, і альтернативний антирадянський, акумулювати нігілістично відкинуті духовні цінності» [3. С. 22]. У передвоєнні і воєнні роки спостерігається щось на зразок поляризації в політичному дискурсі: радянський і нацистський.

  Далі виділяється період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр., В якому домінують мовні структури, здатні активізувати маси на нещадну боротьбу з ворогом, «коли радянський дискурс, мобілізувавши всі резерви, вистояв в смертельній сутичці і широко поширився в світі» [Там же].

  Наступний період охоплює досить великий проміжок часу (1945-1985) - від закінчення війни і до перебудови. Мовна ситуація цього часу відображає політичну установку на відновлення країни у всіх сферах життєдіяльності, інтеграцію з усім світом і процвітання.

  Далі слід виділити періоди перебудови (1985-1991) і постперестройкі (1991-2010).

  Перебудова, на думку Н. А. Купиною, «маркує початок кінця тоталітарного мови радянської епохи» [6]. Руйнуються тоталітарний режим і командна економіка, відбуваються зміни в політичній системі, і на практиці починають реалізовуватися демократичні принципи.

  З розпадом Радянського Союзу в 1991 році завершується не тільки перебудова, а й докорінно змінюється ситуація в світі. «У Росії, правонаступниці СРСР, нові відносини тісно переплелися зі старим укладом життя, наклавши відбиток своєрідності на характер її соціальну-

  но-економічного та політичного розвитку. Сучасний етап модернізації може бути названий перехідним ... Споконвічно шанований російськими політиками сліпий метод "проб і помилок" в справі визначення оптимального економічного спрямування розвитку держави, застосований на початку 90-х років, пройшовся своєю важкою ходою по країні і поставив її перед викликом, схожим на виклик великої війни, тільки розтягнутим в часі на 20 років »[9. С. 49].

  У лінгвістичному відношенні дані періоди характеризуються все більшою частотністю но-міналізованних конструкцій, ґенітивних ланцюгів, зникненням агенса, що ще раніше зазначалося Патріком Серю в книзі «Аналіз радянського політичного дискурсу» (див. [1]).

  Виділені хронологічні етапи розглядаються в зіставленні з сучасним періодом 2010-2019 рр. Основні результати дослідження узагальнені в таблиці (див. С. 92-93).

  2. Структурно-семантичні особливості моделей гасла: стійкість і варіювання

  Прокоментуємо далі деякі виразні позиції.

  Гасла, які використовують імператив адресата, характеризуються стабільною частотністю в усі виділені періоди, пор .:

  1917-1941: Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

  1941-1945: Вступайте до лав народного ополчення!

  1945-1985: Молодь! Наполегливо опановуй знаннями!

  1985-1991: Комуністи, віддайте владу народу!

  1991-2009: Подивися правді в очі!

  2010-2019: Дайте народу чесні вибори.

  Інша працювати з висловлюваннями, в яких імператив адресата ускладнений часткою НЕ, вживання таких висловлювань в період Великої Вітчизняної війни практично дорівнює нулю:

  1917-1941: Матері, які не підкидає дітей! Не бий дитину!

  1941-1945: відсутній.

  1945-1985: Не гай робочих хвилин: не засмічуйте ліс! Не балуй!

  1985-1991: Чи не відокремлюйте нас кордоном від рідних!

  1991-2009: Не допусти червоної смути!

  Порівняльна таблиця висловлюванні. ° / о

  ю

  Модель висловлювання 1917-1941 1941-1945 1945-1985 1985-1991 1991-2010 2010-2018

  Імператив 2-ш особи 12,50 23,9 23,9 6,10 7,40 16,00

  У тому числі: не + імператив 2-ш особи 1,02 * 1,02 3,80 2,20 2,05

  з формами дієслова бути 2 л. од. ч. і мн. ч. 1,70 3,20 0,86 0,86 1,14 0,72

  з формами дієслова давати 2 л. од. ч. - - - 0,50 1,14 0,38

  У тому числі за формами даєш 0,50 - 1,70 1,60 0,74 1,80

  Імператив спільної дії 13,80 12,06 3,40 3,80 5,90 4,50

  У тому числі: не + імператив спільної дії 0,25 0,50 - 1,10 - 0,60

  У тому числі: з формами дієслова бути 1 л. мн. ч - - - - - 0,50

  У тому числі за формами вимагаємо - - - 2,70 2,20 1,90

  Імператив 3-ш особи 0,12 1,02 1,29 0,50 - 0,38

  У тому числі за формами вистачить 0,25 - - 2,20 0,74 2,70

  Спеціальні синтаксичні конструкції

  Inf Інфінітивні конструкції 1,27 4,20 3,46 4,39 2,96 2,38

  У тому числі: не + Inf 0,25 0,46 - - 0,69 0,27

  Nl-Vf (нині 1 л. Од. І мн. Ч.) 0,25 2,34 1,29 2,19 4,80 2,80

  У тому числі: Nj - Vf (нині 3 л. Од. Ч.) 4,60 2,34 2,15 0,54 2,79 2,05

  У тому числі: Nj - Vf (минулий час) 2,30 3,70 1,70 1,64 2,09 4,27

  У тому числі: N, - Vf (майбутній час) 2,57 4,69 1,29 2,19 3,49 1,16

  Nj - Vf {не + майбутній час) - 2,81 - - 0,69 0,16

  У тому числі за формами перформатіва 1,02 5,63 1,29 0,54 0,69 0,22

  У тому числі у формі питального речення 1,54 1,87 - 3,84 2,79 1,27

  Подлежащно-сказуемостних схеми з координованих компонентами

  Nj-NJ 5,60 3,28 11,2 10,9 6,29 8,20

  Nj - Adj 1кратк 0,77 4,20 2,70 1,09 - -

  Подлежащно-сказуемостних схеми з некоордініруемимі компонентами

  N3-N4 2,30 0,90 14,20 3,29 1,39 2,20

  N4-N3 1,79 - 1,29 1,64 1,39 0,94

  N1 1,02 - 1,72 2,70 3,49 0,38

  Ні N2 1,02 0,93 1,72 - - 0,22

  Продовження таблиці

  Модель висловлювання 1917-1941 1941-1945 1945-1985 1985-1991 1991-2010 2010-2018

  Спеціальні лексико-синтаксичні конструкції

  У тому числі з формами: Смерть + N3 2,30 5,16 - - 0,69 0,44

  Свободу + N3 1,02 - 0,86 0,54 0,69 1,38

  Геть + N4 3,59 0,46 0,43 6,59 6,29 3,60

  Он + N4 - - 0,43 1,09 - 1,00

  Геть + N4 0,51 - 0,43 2,74 1,39 0,83

  Так + N3 - - - 0,54 2,79 0,33

  Немає + N3 - - 0,36 0,72 1,29 4,16

  Ні - N3. Так - N3 - - - 0,54 0,69 0,83

  У тому числі лася + N4 2,57 2,34 1,29 0,69 - -

  Конструкції-здравиці

  Хай живе 9,76 1,87 3,40 3,29 0,69 0,66

  Слава 1,28 5,16 3,40 - - 0,61

  Конструкції з приводами

  N4 + В + N4 2,57 1,4 3,00 2,19 4,19 2,10

  N4 + На + N4 5,14 5,63 4,30 1,64 4,89 1,50

  до + из 2,05 2,34 1,70 2,19 1,39 1,16

  N4 + під + N4 1,28 - - 1,64 2,09 1,44

  За + N4 3,80 1,87 4,30 1,09 1,39 4,30

  У тому числі: Ми за + N4 - - 0,43 1,09 1,39 1,05

  У тому числі: N13 особа + За + N4 - - - 2,74 0,69 1,44

  N1 + для + N2 - 0,93 - 0,54 0,69 1,16

  Від ... до 0,25 - 1,72 - - 0,38

  З + N5 - 0,46 0,43 0,12 2,09 1,27

  N1 + без + N2 - - - 0,54 0,69 1,66

  Проти + N2 0,25 - - - - 1,33

  Ми проти + N2 - - - - - 0,72

  N13 особа + проти + N2 - - - - -

  * Примітка: прочерком позначені позиції, які відсутні в корпусі мовного матеріалу розглянутого періоду.

  94

  Ю. Р. Лемешко

  2010-2019: Чи не дет вкрасти свій голос! Не чекай змін!

  Як видно, для періоду Великої Вітчизняної війни така конструкція виявилася неактуальною. Здається, це обумовлено ідеологічним змістом епохи, єдина мета якої полягала в необхідності вижити і перемогти ворога. Саме тому спонукання до нездійсненого дії є незатребуваними; навпаки, «позитивні спонукання» з явно вираженою адресацією є широко поширеними: Бийтеся до смерті! Вивчайте бойові дії на лижах! Кріпите бойову міць СРСР! Змагаються на кращу допомогу фронту! Хлопці, захищайте Батьківщину! Допомагай Червоної Армії виловлювати шпигунів і диверсантів! Червоноармієць! Будь гідний богатирського слави твого народу! Балтієць! Будь нещадний в бою, знищуй німецько-фінських лиходіїв! Комуністи і комсомольці! Будьте в перших рядах борців проти німецько-фашистських кривавих собак!

  Цікава тенденція виявляється у функціонуванні моделі N4-N3 (Мир - народам: Вся влада Радам!). В цілому вона характеризується стійкою частотністю, проте для двох хронологічних періодів тенденції її використання різняться полярно. Найбільш споживані ця конструкція в період революції, найменш - у період Великої Вітчизняної війни. Як здається, це пов'язано зі структурно-семантичної природою конструкції.

  Семантичні ролі розподіляються тут наступним чином: ім'я в знахідному відмінку називає бажаний або необхідний об'єкт, ім'я в давальному відмінку - бенефіціанта, тобто суб'єкта користі (рідше - шкоди). Терміном бенефіціант позначає актант, живу істоту, яка виступає в функції одержувача, в тому числі вигодонабувача, або взагалі того, на користь або на шкоду кому відбувається дія [2. С. 52].

  Іншими словами, семантична роль бенефіціанта - це роль учасника ситуації, якого вона «зачіпає, на якому вона так чи інакше відбивається. Це може бути «одержувач» користі, блага, сприяння (Бенефактів) або шкоди, перешкод, протидії (Малефактів) »[7].

  Відповідно, модель N4-N3 є ідеальної граматичної упаковкою для вираження ідеї обіцянки кому-небудь чого-небудь. Саме тому дана модель виявляється затребуваною в період революції, коли деякий Агенс (в даній ситуації - вожді революції, які

  прийшли до влади) починає щось обіцяти тим верствам населення, які нічого не мали. Це перегукується з ситуацією перебудови і з сучасною ситуацією, коли ті, хто перебуває при владі або тільки хоче прийти до влади, щось обіцяють електорату.

  В період 1941-1945 рр. ситуація мислиться виключно в категоріях повинності: боргу перед Батьківщиною, народом, родиною, а тому модальність обіцянки виявляється недоречною.

  У радянському дискурсі продуктивними в якості гасла були висловлювання, побудовані за схемою Ас / у + N4, пор .:

  1917-1941: Вище прапор пролетарського інтернаціоналізму!

  1941-1945: Більше допомоги фронту! Сильніше удар по ворогу!

  1945-1985: Більше демократії, більше соціалізму!

  1985-1991: відсутній.

  1991-2009: відсутній.

  2010-2019: відсутній.

  У періоди 1985-1991, 1991-2009 і 2010- 2019 рр. вживання даного типу висловлювання практично дорівнює нулю. У складі даної моделі вживається форма компаратива, що позначає вираз значення вияву ознаки більшою мірою. Можна припустити, що зникнення настільки продуктивною моделі висловлювання пов'язане з рядом екстралінгвістичних обставин. В роки становлення і існування радянської влади проходили в постійній запеклій боротьбі: в 1917-1941 рр. з ворогами революції; в 1941-1945 рр. з фашистськими загарбниками; в 1945-1985 рр. - відновлення народного господарства, а також відновлення перерваних війною п'ятирічок. Дані екстралінгвістичні ситуації знаходять своє відображення і в мові. Щоб перемогти ворога, необхідно бути на порядок сильніше, вище, міцніше і т. Д.

  висновок

  Таким чином, можна стверджувати, що існують певні тенденції у використанні тих чи інших структурно-семантичних моделей гасел в окремі історичні періоди, причому вибірковість цих моделей визначається в першу чергу їх конструктивними і семантичними особливостями.

  Інші фактори, що зумовлюють специфіку відбору гасел, пов'язані з екстралінгвістичними обставинами.

  Гасло як «дискурсивна формула»: стійкість і варіювання

  95

  Перше - це характер інформаційних ресурсів, якими володіє суспільство в ту чи іншу епоху.

  В даний час завдяки інтенсивному розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і глобального інформаційного простору, поширення мережі Інтернет існує широкий спектр засобів управління масовою свідомістю. У роки радянської влади інформаційно-просвітницькі можливості були обмежені, і гасло був найпершим дієвим інструментом політичної пропаганди та агітації. Багаторазово повторені, гасла стають до певної міри ідеологічними кліше: «Чим частіше за-

  вторящие, тим більше осідають в підсвідомості мас »[10. С. 6].

  Друге значима обставина - це зміна відносин, передбачуваних рамками «громадяни - політичні інститути». Довгий час ці відносини були односпрямованим: в найширшому сенсі зміст гасла прямувало від держави громадянам. В останні десятиліття ця ситуація змінилася (численні протестні акції, марші і т. П.), Що не могло не спричинити за собою змін в характері обираються лозунгових структур. Аналіз впливу названих чинників на використання певних моделей лозунгових висловлювань є завданням подальшого дослідження.

  Список літератури

  1. Seriot, P. Analyse du discours politique sovietique / P. Seriot // Cultures et Societes de l'Est. 2. - Paris: Institut d'etudes slaves, 1985.

  2. Богданов, В. В. Семантико-синтаксична організація пропозиції / В. В. Богданов. - Л.: Вид-во Ленингр. ун-ту, 1977. - 204 с.

  3. Ворожбітова, А. А. «Офіційний радянський мову» періоду Великої Вітчизняної війни: линг-воріторіческая інтерпретація / А. А. Ворожбітова // Теоретична і прикладна лінгвістика. Вип. 2: Мова і соціальне середовище. - Воронеж, 2000. - С. 21-42.

  4. Дайте світу шанс! Словник сучасних політичних гасел Росії і Німеччини / рус. частина: С. Г. Шулежкова, А. А. Осипова [и др.]; ньому. частина: Х. Вальтер, О. В. Міхіна; під ред. С. Г. Шулежко-вої, А. А. Осипової. - Магнітогорськ: Магнітогорський Будинок друку; Greifswald: Ernst-Moritz Univ., 2016. - 300 с.

  5. Дзюба, Є. В. Російські та німецькі політичні гасла як об'єкт семантичного, лексикографічного та лінгвопрагматичне опису (рецензія на публікацію «Дайте світу шанс! Словник сучасних політичних гасел Росії і Німеччини») / Е. В. Дзюба, З. М. Дударєва, І. М. Нікуліна // Політична лінгвістика. - 2017. -№ 3. - С. 146-151.

  6. Купина, Н. А. Тоталітарний мову: Словник і мовні реакції / Н. А. Купина. - Єкатеринбург; Перм, 1995. - 143 с.

  7. Кустова, Г. І. Давальний відмінок [Електронний ресурс] / Г. І. Кустова // Матеріали для проекту корпусного опису російської граматики. - М., 2012. - URL: http://rusgram.ru.

  8. Левін, Ю. І. Смуток радянських гасел / Ю. І. Левін // Вибрані праці. Поетика. Смуток. - М., 1998. - С. 542-558.

  9. Скворцова, Е. М. Проблеми модернізації Росії: досвід історико-економічного аналізу / Є. М. Скворцова // Гуманітарні науки. Вісник фінансового університету. - 2014. - № 4 (16). - С. 42-51.

  10. Хевеши, М. А. Тлумачний словник ідеологічних і політичних термінів радянського періоду / М. А. Хевеши. - 2-е вид., Доп. - М., 2004.

  Відомості про автора

  Лемешко Юлія Рімовна - старший викладач кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, Східно-Сибірський філія Російського державного університету правосуддя. Іркутськ, Росія. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  96

  №. P. fleMernm

  Bulletin of Chelyabinsk State University.

  2020. No. 1 (435). Philology Sciences. Iss. 119. Pp. 90-96.

  SLOGANS AS DISCOURSE FORMULAE: STABILITY AND VARIATION

  Yu.R. Lemeshko

  East-Siberian Branch of Russian State University of Justice, Irkutsk, Russia. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  The given article is a continuation of a series of publications, devoted to the research of slogan. We search into the Russian slogans matching different historical periods of the 20th-21st centuries on the basis of large material accumulated and analyzed. We have picked out the chronological periods of 1917-1941, 1941-1945, 1945-1985, 1985-1991, 1991-2010, 2010-2019 for our analysis, spanning through significant and integral in kind episodes in the life of the country. Some explanatory comments on the reasons for picking out the given chronological periods are adduced. Models of the slogan are specified and examined according to their structure. Comments are given on the use models of slogans referring to definite periods. Quantitative and qualitative characteristics of the slogan models are adduced. It is shown that there are some tendencies in using certain structural and semantic models of the slogan in different historical periods.

  Keywords: slogan, communication, discourse formula, utterance model, construction, slogan universum.

  References

  1. Seriot P. Analyse du discours politique sovietique [Analysis of Soviet political discourse]. Cultures et Societes de 1'Est. 2 [Eastern Cultures and societies. 2]. Paris, Institut d'etudes slaves, 1985. (In French).

  2. Bogdanov V.V. Semantiko-sintaksicheskaya organizatsiyapredlozheniya [Sentence semantic and syntactic organization]. Leningrad, Leningrad University, 1977. 204 p. (In Russ.).

  3. Vorozhbitova A.A. Ofitsial'ny sovetskiy yazyk perioda Velikoy Otechestvennoy Voiny: lingvoretorich-eskaya interpretatsiya [The official Soviet language of the Great Patriotic War period: linguistic-rhetoric interpretation]. Teoreticheskaia ipricladnaia lingvistika. Vyp. 2: Iazyk i sotcial'naia sreda [Theoretical and Applied linguistics. Iss. 2: Language and social environment]. Voronezh, 2000. Pp. 21-42. (In Russ.).

  4. Daite miru shans! Slovar 'sovremennykh politicheskikh losungov Rossii i Germanii [Give the world a chance! Dictionary of modern political slogans of Russia and Germany]. Russian part: S.G. Shulezhkova, A.A. Osipova et al .; German part: Ch. Valter, O.V. Mikhina; Shulezhkova S.G., Osipova A.A. (Eds.). Magnitogorsk, Magnitogorsk House press; Greifswald, Ernst-Moritz Univ., 2016. 300 p. (In Russ.).

  5. Dzyuba E.V., Dudareva Z.M., Nikulina I.M. Rossiyskiye i nemetskiye politicheskiye losungi kak object semanticheskogo, leksikograficheskogo i lingvopragmaticheskogo opisaniya (retsensiya na rabotu Daite miru shans) [Russian and German slogans as the object of semantic, lexicographical and linguistic-pragmatic description (review on the work "Give peace a chance! Dictionary of modern political slogans of Russia and Germany "]. Politicheskaia lingvistika [Political linguistics] 2017, no. 3, pp. 146-151. (In Russ.).

  6. Kupina N.A. Totalitarniyyazyk: slovar 'i recheviye reaktsii [Totalitarian language: Dictionary and speech reaction]. Ekaterinburg; Perm, 1995. 143 p. (In Russ.).

  7. Kustova G.I. Datel'niy padezh [Dative case]. Materialy dliaproekta korpusnogo opisaniia russkoy gram-matiki [Materials for corpus description project of Russian grammar]. Moscow, 2012. Available at: http://rus-gram.ru (In Russ.).

  8. Levin Yu.I. Semiotika sovetskikh losungov [The Soviet slogans 'semiotics]. Izbrannye trudy. Poetika. Semiotika [Selected works. Poetics. Semiotics]. Moscow, 1998. Pp. 542-558. (In Russ.).

  9. Skvortsova Ye.M. Problem modernizatsii Rossii: opyt istoriko-economitcheskogo analiza [The problems of modernization of Russia: the experience of history and economy analysis]. Gumanitarnye nauki. Vestnik finansovogo universiteta [Humanities. Bulletin of Financial University], 2014 року, no. 4 (16), pp. 42-51. (In Russ.).

  10. Kheveshi M.A. Tolkoviy slovar 'ideologtcheskikh ipolititcheskikh terminov sovetskogoperioda [Monolingual dictionary of ideological and political terminology of the Soviet period]. 2nd edition, updated. Moscow, 2004. (In Russ.).


  Ключові слова: гасло /комунікація /модель висловлювання /конструкція /лозунговий універсум. /slogan /communication /discourse formula /utterance model /construction /slogan universum.

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити