У статті розглядаються цивілізаційні конфлікти з позиції філософсько-культурологічних теорій. Автор основна увага зосереджує на аналізі нелінійних підходів до розуміння цивілізації, культурно-історичного розвитку і кризових процесів в сучасній історії, в тому числі на концепції С. Хантінгтона.

Анотація наукової статті по політологічних наук, автор наукової роботи - Попов Дмитро Геннадійович


Local civilisations and civilisation contradictions: postglobalisation experience

The article deals with consideration of civilisation conflicts according to the philosophical and cultural theories. Special attention is paid to the analysis of the nonlinear approaches to the comprehension of a civilisation, cultural and historical development and crisis processes in modern history, S. Huntington's concept in particular.


Область наук:
 • політологічні науки
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Известия Російського державного педагогічного університету ім. А.І. Герцена

  Наукова стаття на тему 'Локальні цивілізації і цивілізаційні протиріччя: досвід постглобалізаціі'

  Текст наукової роботи на тему «Локальні цивілізації і цивілізаційні протиріччя: досвід постглобалізаціі»

  ?Д. Г. Попов

  Локальні цивілізації і цивілізаційних ПРОТИРІЧЧЯ:

  ДОСВІД ПОСТГЛОБАЛІЗАЦІІ

  Робота представлена ​​кафедрою історії філософії РГПУ ім. А. І. Герцена.

  Науковий керівник - доктор філософських наук, професор А. А. Грякалов

  У статті розглядаються цивілізаційні конфлікти з позиції філософсько-культурологічних теорій. Автор основна увага зосереджує на аналізі нелінійних підходів до розуміння цивілізації, культурно-

  історичного розвитку і кризових процесів в сучасній історії, в тому числі на концепції С. Хантінгтона.

  Ключові слова: цивілізаційні конфлікти, нелінійний підхід, концепція С. Хантінгтона, етнічні та релігійні протиріччя.

  D. Popov

  LOCAL CIVILISATIONS AND CIVILISATION CONTRADICTIONS: POSTGLOBALISATION EXPERIENCE

  The article deals with consideration of civilisation conflicts according to the philosophical and cultural theories. Special attention is paid to the analysis of the nonlinear approaches to the comprehension of a civilisation, cultural and historical development and crisis processes in modern history, S. Huntington's concept in particular.

  Key words: civilisation conflicts, nonlinear approaches, S. Huntington's concept,

  ethnic and religious contradictions.

  Завершення епохи протистояння двох наддержав на основі ідеологічного фактора, розпад СРСР і Югославії, утворення нових світових економічних і політичних центрів, етнічні та релігійні конфлікти по всьому світу поставило політологію, геополітику, соціологію перед необхідністю пошуку нових філософсько-теоретичних підходів для пояснення і розуміння, що відбуваються в світі процесів. При цьому в умовах зменшення ідеологічних протиріч між державами культурно-релігійні та етнокультурні відмінності стають все більш актуальними. Класові конфлікти в сучасному світі відходять на задній план. «Важко з позиції класової боротьби пояснити причини краху соціалістичних режимів, розпад Радянського Союзу, війни в Боснії, Закавказзі, Афганістані, Руанді і т. Д.» [6, с. 5]. У нових міжнародних умовах початку 1990-х рр. думка ряду вчених зводиться до того, що протиборство основних соціально-економічних систем не є визначальною тенденцією сучасного світового розвитку. Уразливість формаційного бачення історії з такої позиції полягає саме в однолінійному поданні про історію як процесі зміни однієї формації іншою, неминуче спрощує її, позбавляє її всього багатства зв'язків і відносин [7, с. 50].

  Глобальний світ, покінчивши з ідеологічним протистоянням і поділом на

  соціально-економічні системи, вступив в нову епоху свого історичного розвитку - поділу по культурно-цивілізаційними параметрами, що тягне за собою можливе протистояння між цивілізаціями. В цьому розумінні проблеми одним з найбільш перспективних і евристичних все частіше виступає «цивілізаційний підхід». Саме з його позицій Семюель Хантінгтон спробував описати відбуваються в світі події та свій погляд на майбутнє світу.

  Формування хантінгтоновской концепції світоустрою, заснованої на ци-вілізаціонності і культурної ідентичності, знаходилося під прямим впливом культурно-цивілізаційної середовища. Тут в якості середовища сприймається накопичений багатовіковий теоретико-методологічний, історико-культурний, філософський і емпіричний досвід у вивченні історії, характеру і динаміки розвитку цивілізації. У широкому сенсі під цивілізацією розуміється загальнолюдська спільність як єдине і нерозривне ціле. Людство виступає як взаємопов'язана цивілізаційна система, яка функціонує на основі загальнокультурних цінностей, взаємного врахування інтересів окремих держав і груп держав, вироблення общепланетарной платформи для вирішення глобальних дилем і проблем (підтримка світової екосистеми, спільні зусилля по дослідженню космічного простору, нерозповсюдження ядер-

  ного зброї та ін.). У вузькому сенсі цивілізація являє собою сукупність локальних самобутніх, в деякій мірі замкнутих соціокультурних утворень. Таким чином, історичний процес можна умовно розділити на моно- і поліціві-лізаціонние рівні.

  Культурно-цивілізаційна проблематика була предметом докладного і вичерпного вивчення як з боку багатьох мислителів минулого, так і сучасних дослідників. Формування поглядів С. Хантінгтона складалося під відчутним впливом концепцій «локальних цивілізацій». Її основними представниками є М. Я. Данилевський, О. Шпенглер і А. Тойнбі. Неприйняття цими авторами ідей про єдиної загальнолюдської цивілізації, яка має універсальної культурою, є головним історико-методологічним стрижнем їх філософських концепцій. Історія представлена ​​як циклічний процес, в якому розвиваються і вмирають окремі цивілізації і культури. В рамках порівняльно-історичного методу автори концепції «локальних цивілізацій» встигли створити механізм для класифікації і зіставлення окремих культурноісторіческіх утворень. Вони підкреслювали особливу роль, яку відіграють культура, релігія і ментальність для розвитку кожної досліджуваної ними цивілізації. Слабким моментом їх теоретичних досліджень, на думку ряду історіографів, є надмірне покладання надії на роль факторів, що визначають духовно-моральне начало і недостатня увага до значення економіки (ринку) для життєдіяльності окремих цивілізацій.

  Цивілізаційний підхід, згідно Н. Данилевському, О. Шпенглера та А. Тойнбі, побудований на культурно-історичному аналізі, де «високі культури» виступають як основний елемент між складними цивілізаційними зв'язками і інститутами. При цьому соціально-політичний та економічний аспекти аналізу є іншою важливою складовою частиною цілівіза-ційного підходу. На думку В. Келле, ри-

  нок і політико-правова система, що діють з моменту зародження держави як інституту влади, є основними цивілізаційними механізмами [5]. «Розглядаючи ринок і держава як цивілізаційні механізми, - робить висновок автор, -ми зосереджуємо увагу на сукупної економічної, політичної, управлінської діяльності, культурі цієї діяльності, її інтенсивності, т. Е. Висуваємо на перший план активну діяльну сторону буття даного суспільства». Культура (цінності, норми, традиції, вірування, звичаї) в даному сенсі виступає в якості інтегруючого ланки, що сприяє досягненню національного консенсусу з основних питань суспільного життя і недопущення дезінтеграції держави.

  На підтвердження вищесказаного на особливу увагу заслуговує оцінка німецького соціолога і історика М. Вебера про генезис західноєвропейського капіталізму [2]. Максимально раціональна господарська діяльність і гранична економічна ефективність досягнуті в процесі формування західноєвропейського капіталізму завдяки раціональності в економіці, релігії (протестантизм), управлінні і праві (раціональна бюрократія), грошового обігу. Саме раціоналізація всіх сфер життєдіяльності стала неминучою долею Заходу. Веберовская точка зору розходиться з Шпенглеровской тезою про неминучий занепад західної цивілізації. Шпенглер стверджує, що надмірна урбанізація і матеріалізація культурного середовища (західне суспільство в умовах механічно-безжіз-наних форм цивілізованості) і створення суто споживацьких моделей життєдіяльності може негативно позначитися на прогресі Заходу.

  Представник школи «Анналів» Ф. Бродель чітко позначає взаємозв'язок між суспільством і господарською системою. «Цивілізація не тільки представляє одну економіку, або одне суспільство, а щось на зразок сукупності економік і суспільств ...» [1]. При цьому саме існування общественноекономіческой системи відбувається в усло-

  виях «географічного простору» (т. е. території) і закінчується формуванням єдиного «колективного менталітету» на цій території.

  В умовах бурхливого зростання науково-технічного прогресу і перетворення науки в головну продуктивну силу в кінці XX і початку Х1Х ст. особливої ​​популярності набуває концепція розвитку постіндустріальної (інформаційної) цивілізації, що супроводжується відповідними стратегіями протистоянь. Зокрема, ". англійці відразу після війни зміщують центр своїх зусиль з розробки традиційних озброєнь до логістики сприйняття, перш за все до пропагандистських фільмів, але також і до засобів спостереження, виявлення і передачі інформації »[3, с. 91]. Тому розуміння сутності культури з позицій нематеріальних цінностей, зокрема таких, як інформація, пояснює підвищену зацікавленість інститутів і суб'єктів управління.

  Подібно формаційної теорії, представники цієї школи соціально-філософської думки роблять акцент на економічну складову як на фактор і джерело розвитку сучасної цивілізації. Суспільно-історичний процес розглядається в контексті стадіальності (аграрна, індустріальна, постіндустріальна цивілізації). На відміну від марксистської теорії постіндустріальна парадигма не звертає уваги на аналіз класових протиріч, а будує свої прогнози на базі функціонування технологічних механізмів суспільної життєдіяльності. Теоретики постіндустріалізму вважають, що цивілізація майбутнього представлятиме технологічно просунуту спільність людей (соціум), в рамках якої культурно-цивілізаційні зв'язки і відносини будуть будуватися на пріоритетний розвиток наукомістких виробництв. Відомі соціальні мислителі і футорологі Елвін і Хейді Тоффлери в своїй книзі «Створення нової цивілізації. Політика третьої хвилі »констатують ключову роль головного ресурсу - знань в процесі межцівіліза-

  ційного взаємодії, боротьби за лідерство. «Народи і цивілізації Третьої хвилі продають інформацію і нововведення, менеджмент, культуру і поп-культуру, нові технології, програмне забезпечення, освіту, педагогіку, медичні та фінансові послуги всьому світу. Однією з цих послуг може виявитися військовий захист, так як сили Третьої Хвилі є кращими. (Це те, що високорозвинені держави зробили для Кувейту і Саудівської Аравії в ході війни в Перській затоці.) »[8, с. 7].

  Отже, культурно-цивілізаційна парадигма С. Хантінгтона в основі своїй спирається на глибоке вивчення і осмислення проблем і взаємодії генезису і розвитку цівілівізацій. С. Хантінгтон розглядає сучасне світове розвиток з точки зору мультіцівілізаціонності. Цивілізації і культури розглядаються їм у множині. Хантінгтон вважає малоефективним і ілюзорним моністичний тезу світоустрою, що проголошує єдину, загальносвітову Ціліві-заційного систему, де міжнародні відносини розвивалися б на основі універсального і загальноприйнятого кодексу поведінки між державами.

  Хантінгтон не протиставляє поняття «культура» і «цивілізація», а бачить загальне і інтегрує початок між ними. Культура в його розумінні виступає в якості ядра, в складі якого реалізується дана цивілізація. «Цивілізація, таким чином, являє собою широку культурну угруповання людей і найширше коло їх культурної ідентифікації» [9, с. 53]. Культурна ідентичність стає базисної передумовою для цивілізаційного самовизначення і самоствердження окремої нації або спільності національних держав. С. Хантінгтон вважає, що цивілізації не розвиваються в жорстких обмежених рамках - нації можуть міняти свою ідентичність в результаті фундаментальних змін характеру міжнародних відносин. Відбувається процес взаємодії і взамопереплетенія різних культур,

  що, в свою чергу, викликає зміни в цивілізаційної ідентичності. С. Хантінгтон розділяє думку багатьох видних мислителів минулого про те, що основні відмінні риси кожної цивілізації кореняться в мові, історії, релігії, національні звичаї і традиції народів, їх історичної пам'яті.

  Цивілізаційна структура не замінює державну систему. Держава, залишаючись основним політичним інструментом влади, зосереджено на здійсненні внутрішньої і зовнішньої політики. Цивілізації - це соціуми більш широкого плану, чиї культурні характеристики є одним з багатьох факторів, що визначають зовнішньополітичний курс держави.

  В процесі затвердження свого ліберально-демократичного, ринково-орієнтованого способу розвитку сучасна західна культурно-цивілізаційна система неминуче стикається з незахідних локальної культурою: гостро постає проблема регіонального аспекту цивілізації - актуалізація проблеми є одним з факторів появи процесів постглобалізаціі. Традиціоналізм, релігія і особлива ментальність ісламських суспільств є, на думку багатьох західних вчених, серйозною перешкодою на шляху поширення західних моделей мислення. Запозичуючи передовий західний досвід в сфері освіти і організації праці, ці товариства не приймають до кінця його сутності - засвоюють його, адаптуючи до своїх внутрішніх і регіональним інтересам. Це відноситься до Японії, В'єтнаму, Північної і Південної Кореї та інших країнам, що розвиваються азіатським країнам.

  При цьому відповідь інших цивілізацій на західний виклик, згідно Хантінгтоном, виражається в трьох варіантах:

  • повне відкидання модернізації і вестернізації. Держави і народи, які слідували по такому шляху, як показала історія, не змогли відстояти свою незалежність і культури і програли іншим державам і народам;

  • «кемализму» т. Е. Прийняття модернізації і вестернізації. Він базується на по-

  додатку про те, що модернізація бажана і необхідна, а оскільки місцева культура з модернізацією несумісна, від культури слід відмовитися або ж її треба адаптувати. Для успішної модернізації суспільство слід піддати докорінній перебудові на західний лад, в тому числі і силовими методами;

  • «реформізм», «відображає небажання еліти поєднати модернізацію зі збереженням цінностей, практики та інститутів корінний культури і суспільства» [9, с. 100]. Здійснення модернізації, яка грамотно поєднувала б національні, культурні традиції і передовий досвід розвинених країн. Цей варіант найбільш прийнятний для незахідних культур, тому що процес модернізації не супроводжується вестернизацией суспільства.

  Таким чином, важливе місце в цивілізаційної теорії займає проблема меж-цивілізаційного протистояння - «політика на локальному рівні є політика етносу, на глобальному рівні - політика цивілізацій» (С. Хантінгтон). У цьому сенсі конфлікти між цивілізаціями проходять на місцевому та глобальному рівнях по лінії розлому. Локальний рівень етноконфес-сиональной ворожнечі може привести до громадянських воєн в рамках так званих музичних держав, чиє населення включає представників різних етносів. На думку багатьох аналітиків, міжетнічні війни на території колишньої Югославії та Радянського Союзу є підтвердженням правоти хантінгтоновскіх висновків. На глобальному рівні протистояння йде між «серцевинними державами». У тлумаченні С. Хантінгтона це держави-ядра, що виступають в якості лідерів своїх цивілізаційних утворень (США і ЄС -Західна, Росія - як окрема євразійська і як лідер східно-ортодоксальної, Китай - синтоїстська, Японія - як окрема і т. Д.) . Слід зазначити відсутність явного лідера в країнах ісламської цивілізації. З точки зору американського теоретика, міжцивілізаційних зіткнення визначені як об'єктивна і неминуча

  характеристика сучасної міжнародної системи. Опоненти хантінгтоновской парадигми вважають цю тезу найбільш уразливим моментом його теорії.

  Відповідно, культурно-цивілізаційний протистояння Хантінгтон пояснює, по-перше, висуванням на передній план кожної цивілізацією своїй універсальності, відстоюванням своєї культурно-цивілізаційної ідентичності через релігію, мову, звичаї, ментальність, обгрунтуванням свого особливого історичного шляху, не схожого на інших. По-друге, прагненням відгородитися від «іновірців» шляхом створення етнічно «: чистих» держав, аж до розв'язання кровопролитних воєн. По-третє, навіть в процесі світової глобалізації, коли можна говорити про зближення способу життя людей в різних регіонах під впливом культурної універсалізації, С. Хантінгтон вважає, що загальнопланетарній діалог і обмін культурними цінностями не призводить до зникнення цивілізаційних відмінностей -спостерігається тенденція самовизначення і самоствердження цілих районів. Взятий окремо «культурний фактор» не приводить до автоматичного зближення людей.

  Культурно-цивілізаційну систему

  поглядів С. Хантінгтона не слід розглядати як єдиний і універсальний ключ до виявлення різноманіття і складності процесів світової політики, але ряд її аспектів заслуговують на увагу при аналізі причин виникнення соціально-етнічних конфліктів і при визначенні способів їх усунення.

  Аналіз хантінгтоновского підходу до глобальних аспектів світової політики дає підставу говорити про трьох положеннях його теорії:

  • світ пішов шляхом упорядкування та структурних змін на основі культурних

  і цивілізаційних критеріїв. Основні розломи сучасного світу пов'язані з культурними та цивілізаційними відмінностями народів;

  • співвідношення сил на глобальному рівні є відображенням мощі і боротьби за панування і вплив в сучасному світі;

  • незважаючи на посилення транснаціональних, що глобалізується тенденцій в розвитку сучасних міжнародних відносин, національні країни продовжать робити значну лепту у формування світопорядку XXI в.

  Можна визнати, що основним моментом культурно-цивілізаційної парадигми виступає культурна самоідентифікація суб'єктів міжнародної системи, що виявляється у відстоюванні певного комплексу цінностей, пов'язаних з релігією, мовою, ментальністю, історичною пам'яттю, певним типом трудової етики, соціальної пам'яттю трагічних переживань [4, с. 221-260]. Самовизначаючись, будь-яка нація знаходить своє місце в системі міжнародних відносин, заснованої на культурно-цивілізаційний вибір союзників,

  партнерів або, навпаки, у визначенні кола потенційних супротивників і ворогів.

  Розглянувши теорію С. Хантінгтона, можна також визнати, що вона пройшла перевірку на міцність на локальному рівні «музичних держав», де етнічні та релігійні протиріччя можуть виявитися сильним каталізатором для виникнення громадянських воєн. Однак ми дотримуємося позиції про малоймовірність зіткнення між «серцевинними державами», які очолюють основні цивілізаційні утворення на глобальному рівні, оскільки подібний конфлікт може легко перерости в нову світову війну, здатну викликати катастрофічні наслідки для всього людства.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм. XV-XVШ ст. / Пер. з фр. Л. Є. Куббель; вступ. ст. і ред. Ю. Н. Афанасьєва. 2-е изд. М., 2006.

  2. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. М., 2003.

  3. ВірільоП. Машина зору / пер. з фр. А. В. Шестакова; під ред. В. Ю. Бистрова. Спб., 2004.

  4. Карпов Ю. Ю. Образи насильства в новій і новітній історії народів Північного Кавказу // Антропологія насильства. СПб .: Наука, 2005.

  5. Келле В. Ж. Культура в системі цивілізаційних механізмів. URL: http://zhurnal.ape.relarn.org.ua/ articles /: 1999 / 007.pdf

  6. Мирський Г. «Спільність долі» і національна самосвідомість // Світова економіка і міжнародні відносини. 1998. № 4.

  7. Поздняков Е. Формаційний і цивілізаційний підхід // Світова економіка і міжнародні відносини. 1990. № 5.

  8. Тоффлер Е., ТоффлерX. Створення нової цивілізації. Політика третьої хвилі. Новосибірськ,

  1996.

  9. Хантінгтон С. Зіткнення цивілізацій і перетворення світового порядку. М., 2003.

  REFERENCES

  1. Brodel 'F. Material'naya tsivilizatsiya, ekonomika i kapitalizm. XV-XVIII vv. / Per. s fr. L. E. Kubbelya; vstup. st. i red. Yu. N. Afanas'yeva. 2-e izd. M., 2006.

  2. VeberM. Protestantskaya etika i dukh kapitalizma. M., 2003.

  3. Viril'o P. Mashina zreniya / per. s fr. A. V. Shestakova; pod red. V. Yu. Bystrova. SPb., 2004.

  4. Karpov Yu. Yu. Obrazy nasiliya v novoy i noveyshey istorii narodov Severnogo Kavkaza // An-tropologiya nasiliya. SPb .: Nauka, 2005.

  5. Kelle V. Zh. Kul'tura v sisteme tsivilizatsionnykh mekhanizmov. URL: http://zhurnal.ape.relarn.org.ua/ articles /: 1999 / 007.pdf

  6. Mirsky G. «Obshchnost 'sud'by» i natsional'noye samosoznaniye // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. 1998. N 4.

  7. Pozdnyakov E. Formatsionny i tsivilizatsionny podkhod // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. 1990. N 5.

  8. Toffler E., Toffler Kh. Sozdaniye novoy tsivilizatsii. Politika tret'yey volny. Novosibirsk, 1996..

  9. Khantington S. Stolknoveniye tsivilizatsiy i preobrazovaniye mirovogo poryadka. M., 2003.


  Ключові слова: цивілізаційного КОНФЛІКТИ / НЕЛІНІЙНИЙ ПІДХІД / КОНЦЕПЦІЯ С. Хантінгтон / Етнічні І РЕЛІГІЙНІ ПРОТИРІЧЧЯ / S. HUNTINGTON'S CONCEPT / CIVILISATION CONFLICTS / NONLINEAR APPROACHES / ETHNIC AND RELIGIOUS CONTRADICTIONS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити