Запропоновано оптимальні методи синтезу твердих бінарних хлоридів складу M3NdCl6. Встановлено характер залежності спектрів поглинання і люмінесценції отриманих сполук від природи лужного металу. Показано, що в ряду

Анотація наукової статті з хімічних наук, автор наукової роботи - Шилов Сергій Михайлович, Пак В'ячеслав Миколайович


K3NdCl6 Rb3NdCl6 Cs3NdCl6 стабілізується октаедричні координація неодиму. З'єднання M3NdCl6 можна розглядати в якості перспективних висококонцентрованих люмінофоров.Optimized methods for the solid binary chlorides M3NdCl6 synthesis have been proposed. The character of the synthesized compounds absorption and luminescence spectra dependence on the alkali metal nature was established. The stabilization of the neodymium octahedral coordination was shown in the row K3NdCl6-Rb3NdCl6-Cs3NdCl6. The compounds M3NdCl6 may be considered as promising high-concentrated luminescent materials.


Область наук:
 • хімічні науки
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Известия Російського державного педагогічного університету ім. А.І. Герцена

  Наукова стаття на тему 'Люмінесцентно-спектральні властивості твердих хлоридних систем М3NdCl6 (M = K, Rb, Cs)'

  Текст наукової роботи на тему «Люмінесцентно-спектральні властивості твердих хлоридних систем М3NdCl6 (M = K, Rb, Cs)»

  ?С. М. Шилов, В. Н. Пак

  Люмінесцентні-СПЕКТРАЛЬНІ властивості ТВЕРДИХ хлоридно СИСТЕМ Ме№06 (M = K, Rb, Cs)

  Запропоновано оптимальні методи синтезу твердих бінарних хлоридів складу M3NdCl6. Встановлено характер залежності спектрів поглинання і люмінесценції отриманих сполук від природи лужного металу. Показано, що в ряду K3NdCl6 - Rb3NdCl6-Cs3NdCl6 стабілізується октаедріче-ська координація неодиму. З'єднання M3NdCl6 можна розглядати в якості перспективних висококонцентрованих люмінофорів.

  Ключові слова: европий, бінарні хлориди, синтез, люмінесценція.

  S. Shilov, V. Pak

  LUMINESCENCE-SPECTRAL PROPERTIES OF THE CHLORIDE SYSTEM

  МеШОв (M = K, Rb, Cs)

  Optimized methods for the solid binary chlorides M3NdCl6 synthesis have been proposed. The character of the synthesized compounds absorption and luminescence spectra dependence on the alkali metal nature was established. The stabilization of the neodymium octahedral coordination was shown in the row K3NdCl6-Rb3NdCl6-Cs3NdCl6. The compounds M3NdCl6 may be considered as promising high-concentrated luminescent materials.

  Keywords: europium, binary chlorides, synthesis, luminescence

  В результаті активного пошуку, який триває вже більше сорока років, створена велика кількість різних за структурою і хімічною будовою лазерних кристалів. Серед них домінують оксидні і фторидні з'єднання, генераційні властивості яких надають іони рідкісноземельних елементів (РЗЕ). Можливим напрямом розробки ефективних люмінесцентних і лазерних матеріалів може стати використання в якості кристалів-матриць змішаних, щодо розупорядкованих систем типу твердих розчинів. В таких середовищах іони Ln3 + можуть утворювати кілька типів центрів з різною структурою. В результаті в спектрах поглинання присутні широкі смуги, що значно підвищує коефіцієнт використання енергії джерел збудження. Таким чином отримані, зокрема, люмінофори (по-

  потенційно лазерні середовища) на основі галогенідними кристалів і з'єднань, в яких анионами одночасно є кисень і фтор або кисень і сірка [4]. Технологія отримання люмінофорів і лазерних кристалів поповнилася методом пресування при високих температурах. З використанням цього прогресивного прийому отримані, наприклад, системи СаБ2-Оу; У2О3-ТЮ2-Кё2О3 (іт-тролокс) [8]. Нещодавно методом гарячого пресування отримані лазерні середовища у вигляді прозорих керамік на основі фторидів И, Са, БГ, Ва і РЗЕ, гідністю яких є короткий фононний спектр (в порівнянні з оксидами), що послаблює моногофононную релаксацію збудження і забезпечує тривалий час світіння [2].

  І все ж традиційний синтез оксидних матеріалів пов'язаний з використанням високих температур. Фторидні з'єднання також характеризуються високими температурами плавлення і, крім того, вони агресивні і екологічно небезпечні. У зв'язку з цим продовжує існувати необхідність пошуку нових люминесцирующих з'єднань, в тій чи іншій мірі вигідно відрізняються від відомих. Відзначимо також, що в переважній більшості величезного масиву робіт по спектроскопії люмінесцентних і лазерних матеріалів, що включають іони РЗЕ, останні розглядаються в якості активних центрів в різних середовищах (матрицях). Однак необхідність створення твердотільних оптичних квантових генераторів з високою концентрацією активатора зміщує напрямок досліджень в сторону з'єднань РЗЕ, оскільки саме в цьому випадку забезпечується максимальна щільність центрів світіння. Тому дослідження спектрально-люмінесцентних властивостей полікристалічних сполук М3ЬпС16 буде актуально.

  У сольових системах МС1-ЬпС13, де М = КДЬ, Сб, давно і точно встановлено наявність конгруентно плавких з'єднань складу М3ЬпС16 зі структурою ельпасоліта [1]. У кубічної гранецентрированной осередку (просторова група? Ш3ш) атоми Іоп займають позицію з локальної симетрією в центрі правильного октаедра [ЬпС16] 3. При цьому, однак, залишалися практично не вивченими спектральні властивості цих сполук. У зв'язку з цим в даній роботі на прикладі системи М3КёС16 оптимізовані методи очищення і синтезу сполук і охарактеризовано їх спектрально-люмінесцентні властивості.

  Синтез сполук М3МС1б

  До теперішнього часу не існує загальноприйнятої методики отримання безводних хлоридів РЗЕ [3, 5]. Як оптимальний (з позицій якості одержуваних сполук, швидкості і простоти процесу) був обраний метод зневоднення і дохлорування кристаллогидрата хлориду неодиму продуктами розкладання хлориду амонію:

  ШСЬ'б ^ О + іКН4С1 ^ ШСЬ + + 6Н2О + іНС1 |. (1)

  Суміш кристаллогидрата КёС13-6Н2О і хлориду амонію в співвідношенні 1: 6 нагрівали при температурі 350 ° С, т. Е. Вище температури розкладання хлориду амонію, до повного його зникнення в тиглі. Потім безводний хлорид неодим-

  ма піддавали вакуумної (10-3-10-4 мм рт. ст.) дистиляції в цельнопаянной кварцовою установці.

  Полікристалічні з'єднання М3КёС16 (М = К, ЯЬ, Сб) отримували двома способами. Перший був вакуумну перегонку з розплаву, що містить попередньо зневоднені хлориди лужних металів і неодиму щодо 3: 1. За другим способом проводили упаріва- ня розчинів МС1 і КёС13 в присутності концентрованої соляної кислоти з наступним прожарюванням і плавленням сухого залишку при температурі 800 ° С. Розплави являли собою прозорі рідини. В ході їх затвердіння інтенсивність забарвлення з'єднань при переході від (К3КёС16) до (Св3КёС16) змінювалася від бузкової до блакитний. Аналіз змісту неодиму та хлору у всіх випадках відповідав складу М3КёС16. З метою підготовки зразків для спектроскопічних вимірювань застосовувався метод пресування під тиском ~ 20 т / см2. При цьому отримували тонкі (0,1-0,3 мм) оптично прозорі пластинки. Для зміни концентрації РЗЕ в зразках і отримання якісних спектрів поглинання полікрісталли М3КёС16 пресували спільно з відповідними хлоридами лужних металів. У всіх випадках було виявлено виконання закону Ламберта-Бера. Таким чином, пресування виявляється простим і ефективним способом отримання оптичних матеріалів на основі полікристалічних препаратів М3КёС16.

  Значення щільності, молярного об'єму і температури плавлення М3КёС16 (табл. 1) закономірно зростають при переході від калію до цезію. Отримані сполуки термічно стійкі: тривале нагрівання їх на повітрі вище температур плавлення не супроводжується розкладанням і не призводить до зміни спектральних характеристик.

  Таблиця 1

  Щільність, молярний об'єм і температура плавлення сполук М3 ^ С1б

  К3ШС16 СБ3ШС16

  р, г / см3 2,30 2,85 3,25

  Ут, см3 / моль 206,3 215,3 232,6

  Т ° С 1 пл. ? ^ 680 780 813

  Спектри поглинання сполук М3МС1б

  Для спектрів поглинання М3ЬіС16 специфічно прояв великого числа вузьких смуг різної інтенсивності в видимій та ІЧ-області спектра, що відповідають як чисто електронним, так і електронно-коливальних переходах. Як приклад на рис. 1 представлені спектри поглинання К3КёС16 і СБ3КёС16, зняті при кімнатній температурі. У табл. 2 зведені значення сил осциляторів основних електронних переходів М3КёС16 в області 11000-30000 см-1, а в табл. 3 з метою порівняння дані характеристики акваіона, кристаллогидрата хлориду неодиму та аніону [КёС16] 3-.

  Мал. 1. Спектри поглинання неодиму в CsзNdCl6 (штрихова лінія) і K3NdС16 (суцільна лінія)

  Таблиця 2

  Сили осциляторів (Р-106) основних смуг поглинання неодиму в полікристалах М3ШС1б (М = К, іь, С «)

  Область спектра ЗЛУ К3ШС16 ЯЬ3ШС16 CsзNdCl6

  експ. вич. експ. вич. експ. вич.

  11000-12000 ^ 3/2 3, 20 3, 34 3, 81 2, 88 3, 10 3, 16

  12000-13000 4 ^ З / 2; 2 # 9/2 6, 47 7, 87 5, 40 7, 57 4 25 5, 61

  13000-14200 ^ 7/2; З3 / 2 6, 64 6, 88 6, 73 7, 04 4, 05 3, 46

  14200-15200 4 ^ 9/2 0, 97 0, 58 1, 11 0, 58 0, 40 0, 36

  16600-18200 4 ^ 5/2; 2 ^ 7/2 16, 16 16, 43 19, 75 20, 17 35, 13 35, 22

  18600-20200 2 Г -4Г | 4Г К13 / 2; і ~ 7/2; И9 / 2 10, 65 7, 18 12, 17 6, 91 8, 78 7, 60

  20200-22400 2 т / -. 2 ^. К15 / 2; "9/2, ^ 3/2;" 11/2 4, 00 1, 60 4, 24 1, 42 1, 34 1, 34

  23100-24200 2 ^ 1/2. 2 ^ 5/2 1, 67 0, 99 1, 51 0, 83 0, 60 0, 96

  27600-29800 4 ^ 3/2, 4 ^ 5/2, 2 / Ц / 2, 4 ^ 1/2, 2 ^ 15/2 18 01 18, 65 14, 72 15, 79 8, 36 8, 32

  Таблиця 3

  Сили осциляторів (Р-106) основних смуг поглинання іона в воді, в полікристалах ШС1з-6Н20 і в [ШС1б] 3 [10]

  Область спектра ЗЛУ Ш3 + (а ^) ШС13-6Н20 [ШС16] 3 "

  експ. вич. експ. вич. експ. вич.

  11000-12000 "з / 2 2, 50 2, 39 3, 81 4, 82 0, 92 -

  12000-13000 4 ^ 3/2; 2Н9 / 2 8, 27 9, 52 18, 13 19, 64 1, 27 -

  13000-14200 "7/2, З3 / 2 8, 67 8 01 21, 31 22, 63 0, 85 -

  14200-15200 4 ^ 9/2 0, 50 0, 81 3 року 06 1, 67 - -

  16600-18200 4 ^ 5/2, 2б7 / 2 10, 26 10, 35 33, 40 34 01 10, 2

  18600-20200 2 Г -4Г | 4Г К13 / 2, і-7/2, О9 / 2 7, 10 5, 71 20, 82 12, 58 1, 38 -

  20200-22400 К15 / 2, О9 / 2, ^ 3/2, ^ 11/2 2, 10 1, 46 6, 69 1, 97 - -

  23100-24200 2Р1 / 2, 2 ^ 5/2 0, 78 0, 60 2, 04 1, 06 - -

  27600- 29800 4 ^ 3/2, 4 ^ 5/2, 2 / Ц / 2, 4 ^ 1/2, 2 ^ 15/2 11, 52 11, 68 20, 63 22, 08 2, 23 -

  Аналіз і зіставлення даних табл. 2 і 3 показують, що при переході від калію до цезію спектр неодиму зазнає помітних змін. По-перше, звертає на себе увагу відмінність в характері розщеплення всіх смуг поглинання. По-друге, спостерігається зниження інтенсивності практично всіх смуг поглинання за винятком смуги, відповідної «надчуттєвого» електронному переходу / 9/2 ^ '^ 7/2; 5/2 в області 550-620 нм, інтенсивність якої зростає при переході К3ШС16 ^ КЬ3ШС16 ^ Св3ШС16. Зазначені відмінності в спектрах поглинання свідчать про різного ступеня спотворення октаедріче- ської координації неодиму в ряду розглянутих з'єднань.

  Близьку подібність спектрів поглинання неодиму в СБ3КёС16 і [КёС16] 3 "дозволяє вважати, що в структурі солі реалізуються комплекси з ідеальною октановим едріческой симетрією найближчого оточення іона неодиму. Характерною особливістю спектру СБ3КёС16 є низька інтенсивність всіх / - електронних переходів, за винятком« надчутливого »4/9/2 ^ 2'4С7 / 2; 5/2 (табл. 2, рис. 1). Такий розподіл інтенсивності смуг поглинання відповідає октаед-рической координації Кё3 + і суттєво відрізняється від типового для спектрів неодиму в розчинах і кристалах , де координаційне число неодиму становить зазвичай 7-12, а інтенсивності переходів в ближній ІЧ-області не тільки сумірні з інтенсивністю СПП, а й нерідко перевищують її. На рис. 2 представлені фрагменти спектрів поглинання неодиму в СБ3КёС16 і водному розчині хлориду неодиму.

  12

  10

  %

  про

  1

  «про

  - !!

  >| : м

  А 1

  '\ \ І г'П \ ^

  V1 (Л '' V '1 \ / ^ I ^ ,

  550

  650

  150 Л, мм

  850

  950

  Мал. 2. Спектри поглинання неодиму в Cs3NdQ6 (пунктирна лінія) і водному розчині хлориду неодиму (суцільна лінія)

  Відповідно до даних [11], критерієм стабілізації октаедрічеcкіх структур є зниження інтенсивності тільки тих переходів, які не належать до «надчутливий» (поведінка останніх часто протилежно). У зв'язку з цим доцільно простежити за зміною величини! Дсчп, яка характеризує порівняльне зміна інтегральної інтенсивності кожного даного / -го переходу (наприклад, / 9/2 - ^ ^ 3/2; ^ 5/2; ^ 7/2) і СПП (табл. 4).

  Таблиця 4

  Ставлення інтегральної інтенсивності смуг в спектрах поглинання неодиму в М3МС16

  З'єднання 1 (419 / 2-4 ^ 3/2) // СПП Д4! 9 / 2-4 ^ 5/2) // СПП Д4! 9 / 2-4 ^ 7/2) // СПП

  KзNda6 0,19 0,40 0,41

  RbзNdCl6 0,15 0,27 0,34

  CsзNda6 0,09 0,12 0,11

  [Ша6] 3 "[10] 0,09 0,12 0,08

  зниження відносної інтенсивності електронних переходів в ряду К + -Rb + -Cs +, як і зменшення самих значень інтенсивностей смуг (крім СПП), свідчать про стабілізацію октаедричного оточення Кё3 +. Даний висновок узгоджується з результатами дослідження стану неодиму в розплавах хлоридів лужних металів [1]. Таким чином, в спектрах поглинання неодиму в з'єднаннях M3NdCl6 спостерігається істотна залежність від

  природи катіона лужного металу, яка в першу чергу пов'язана з їх розмірами, що проявляється в різному ступені спотворення координаційної октаедра [ШС16] 3-.

  Люмінесценція з'єднань М3МС1б

  Залежність від радіуса катіона лужного металу спостерігається і в люмінесценції сполук М3КёС16. Спектри в області 900-2000 нм складаються з чотирьох смуг, відповідних електронним переходам з метастабільного рівня неодиму 4 ^ 3/2 на рівні терма ЛЦ. Найбільш інтенсивно проявляються переходи 4 ^ 3/2 ^ 4/9/2 і 4 ^ 3/2 ^ 4 / ц / 2, розташовані близько 900 і 1060 нм. На рис. 3 представлений фрагмент спектра люмінесценції неодиму в М3№С16, а в табл. 5 наведені деякі характеристики смуги люмінесценції, відповідної електронному переходу 4 ^ 3/2 ^ 4111/2.

  X? нм

  Мал. 3. Спектр люмінесценції неодиму в Cs3NdCl6 в області 4 ^ 3/2 ^ 479/2 і А? 3/2 ^ А111 / 2 переходів

  Таблиця 5

  Характеристики смуги (перехід 4 ^ 3/2 ^ 4 / ц / 2) в спектрах люмінесценції неодиму в МзШС1б

  З'єднання Л-макс, нм Д4 ^ 3/2 ^ 41П / 2) / 1 (4 ^ 3/2 ^ 4 ^ 9/2) Душ, см-1

  К3ШС16 1065,5 2,91 ~ 200

  ЯЬ3ШС16 1064,0 2,60 ~ 200

  CsзNda6 1062,9 1,48 ~ 200

  В спектрі люмінесценції (рис. 3) представлена ​​суперпозиція смуг, що належать однофононним електронно-коливальних і без- фононного електронним переходам на підрівні розщеплення рівнів 4Ij. Розглянемо як приклад електронний перехід 4F3 / 2 ^ 4I9 / 2. Рівень 4I9 / 2 в октаедріче-ському полі розщеплюється на три підрівня. Згідно [13], для [NdCl6] 3 лінії, відповідні без- фононного електронним переходам, розташовуються при 882, 888 і 909 нм (на рис. 3 вони відзначені стрілками). При цьому інтенсивність віброни переходів значно перевершує інтенсивність чисто електронних переходів, що підтверджує висновок про октаедричної симетрії найближчого оточення іона Nd3 + в Cs3NdCl6.

  Природа катіона лужного металу в основному впливає на положення максимуму і відносну інтенсивність смуги люмінесценції і мало позначається на її напівширину, що підтверджується даними табл. 5. Велика величина Av1 / 2 даного переходу, порівнянна з неодимовими стеклами [6], відповідає прояву деякої структурної разупорядоченності. Одним з факторів, що впливають на розширення смуг при кімнатній температурі, є наявність декількох типів активних центрів з різним ступенем спотворення симетрії найближчого оточення. Смуги поглинання і люмінесценції, які визначаються одним типом активних центрів, в свою чергу, можуть бути додатково розширені під впливом змін у зовнішній координаційній сфері.

  Кристали з октаедричної симетрією найближчого оточення неодиму володіють високими часом релаксації збуджених станів в зв'язку з виконанням заборони по парності і, отже, малою інтенсивністю електричних дипольних переходів [13]. З метою дослідження характеру гасіння були синтезовані полікристалічні зразки складу M3Y0,5Nd0,5Cl6 і M3Y0,9Nd0; 1Cl6, «розбавлені» тривалентним иттрием. Результати вивчення кінетики загасання люмінесценції Nd3 + в ряду сполук наведені в табл. 6.

  Табліца6

  Значення часу загасання люмінесценції x (Nd3 +) в ряду сполук неодиму

  З'єднання r (Nd3 +), мкс

  M = K M = Rb M = Cs

  M3NdCl6 230 450 650

  M3Y0,5Nd0,5Cl6 400 730 1300

  M3Y0,9Nd0,1Cl6 560 +1300 2250

  Спостережуване в усіх випадках збільшення часу життя метастабільних-го рівня ^ 3/2 іона неодиму т (Кё3 +) в ряду К-ЯЬ-Сб підтверджує висновок про стабілізацію октаедричної координації неодиму при збільшенні радіуса катіонів лужних металів. Оскільки тип симетрії оточення Кё3 + залишається незмінним в концентрованих і розбавлених системах, можна вважати, що зростання значень т (Кё3 +) при розведенні М3КёС16 хлоридом ітрію свя-

  зан в першу чергу з наявністю крос-релаксаційного гасіння неодиму в цих з'єднаннях. Подібне гасіння в неодімових системах може протікати за трьома різними схемами [6]. Перша відповідає резонансній «розміну» енергії одного з іонів Кё3 +, порушеної в стан 4 ^ 3/2 (позначимо його через Ке * (1) (4 ^ 3/2}} на два порушення з більш низькою енергією:

  Ш * (1) (4 ^ з / 2) + Ш (2) (4/9/2) ^ Ш * (1) (4/15/2) + Ш * (2) (4/15/2> (2)

  Друга і третя схеми включають нерезонансний розмін енергії збудження рівня 4 ^ 3/2 на два більш низько лежачих енергетичних стану 4/13/2 і 4/15/2 з виділенням надлишку енергії у вигляді фононів в матрицю:

  Ш * (1) (4 ^ 3/2) + Ш (2) З% / 2) ^ Ш * (1) (4/13/2) + Ш * (2) (4/15/2) + ЬУф ; (3)

  Ш * (1) (4 ^ 3/2) + Ш (2) (% 2) ^ Ке * (1) (4/15/2) + Ке * (2) (4/13/2) + ЬУф. (4)

  З трьох варіантів гасіння по резонансній схемі в принципі є найбільш сильним. Воно, як правило, і характерно для більшості неодімових систем зі значним концентраційним гасінням. Однак резонансний розмін енергії вимагає для своєї реалізації виконання очевидного умови: необхідно, щоб при даній температурі максимальна енергія переходу 4Р3 / 2 ^ 4715/2 донора була не меншою, ніж мінімальна енергія переходу 4! 9/2 ^ 4115/2 акцептора. У більшості неодімових люмінесцентних матеріалів з сильним концентраційним гасінням при кімнатній температурі ця умова як раз і виконується. Якщо ж справедливо умова:

  Ешах (4 ^ 3/2 ^ 4/15/2) -? Тш (4/9/2 ^ '4115/2) < кТ, (5)

  то гасіння іонів Кё3 + йде по менш ефективним нерезонансна схемами (4) і (5). Нерезонансні процеси не залежать від температури, і для їх протікання потрібно тільки, щоб різниця енергій електронного збудження початкового і кінцевих станів не дуже перевершувала енергію фононів даної матриці КУФ, тобто,

  АЕ =? (4 ^ 3/2 ^ 4/13/2) -? (4/9/2 ^ 4/15/2) Я Н. (6)

  Експериментально певне значення енергетичного зазору АЕ іонів Кё3 + в М3КёС16 становить приблизно 1500 см-1 і для його «перекриття» потрібно близько п'яти фононів (при частоті фононного спектра ~ 300 см-1). Як відомо процеси, що протікають за участю великого числа фононів, є менш ймовірними, ніж однофононние. Отже, крос-релаксаційні гасіння неодиму в з'єднаннях М3КёС16 з найбільшою ймовірністю протікає по резонансній схемі (2).

  За сукупністю спектроскопических даних були розраховані параметри інтенсивності Джадда тх [9] і на їх основі проведено оцінку часу життя радіаційного рівня 4 ^ 3/2 неодиму в полікристалах М3КёС16 (табл. 7). Значення тексп. і ттеор. істотно розрізняються, причому відмінності стають значніше при переході від К3КёС16 до СБ3КёС16, т. е., в порядку стабілізації

  октаедричної координації неодиму, що визначає збільшення вкладу в інтенсивності смуг поглинання від електронно-коливальних переходів. Таким чином, теорія Джадда-Офельта [9, 12], запропонована для розрахунку параметрів електричних дипольних переходів, виявляється непридатною в даному випадку. Саме це, однак, служить ще одним підтвердженням високої симетрії октаедричного оточення неодиму в системах М3КёС16.

  Таблиця 7

  Значення параметрів Джадда катіона і порівняння експериментальних і теоретичних значень часу життя метастабільного стану 4 ^ 3/2 неодиму в М3 ^ С16

  Гх'109, см K3NdCl6 Rb3NdCl6 Cs3NdCl6

  X = 2 2,49 1,14 9,49

  X = 2 11,23 1,01 7,48

  6 = 6,99 1,54 2,10

  Тексп, мкс 230 450 650

  Ттеор, мкс 356 391 292

  В цілому спектральні властивості (наявність інтенсивних смуг в спектрах поглинання та люмінесценції, високі значення часу життя мета- стабільного рівня 4F3 / 2 іона неодиму) в поєднанні з технологічної простотою отримання дозволяють вважати з'єднання M3NdCl6 перспективні ними висококонцентрованими люмінесцентними матеріалами.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Барбанель Ю. А. Координаційна хімія f-елементів в розплавах. М .: Енерго-Атомиздат, 1985. 144 с.

  2. Басієву Т. Т., Дорошенко М. Є., Конюшкін В. А., Осико В. В., Федоров П. П., Демі-денко В. А., Дукельский К. В., Миронов Н. А ., Смирнов А. Н. фторидно оптична наноке-Рамик // Известия РАН. Сер. химич. 2008. № 5. С. 863-872.

  3. Браун Д. Галогеніди лантаноїдів і актиноїдів. М .: Атомиздат, 1972. 272 ​​с.

  4. Камінський А. А. Лазерні кристали. М .: Наука, 1975. 256 с.

  5. Лантаноїди. Прості і комплексні сполуки / Под ред. В. І. Мінкін. Ростов н / До, 1980. 296 с.

  6. Мак А. А., Сомс Л. Н., Фромзель В. А., Яшин В. Є. Лазери на неодимовому склі. М .: Наука, 1990. 288 с.

  7. Накамото К. ІК-спектри і спектри КР неорганічних і координаційних сполук. М .: Світ, 1991. 536 с.

  8. Фізика і спектроскопія лазерних кристалів / Под ред. А. А. Камінського. М .: Наука, 1986. 272 ​​с.

  9. JuddB.R. Rare-earth intensity trials // Molecular Phys. 2003. V. 101. № 7. P. 885-890.

  10. Henrie D. Е., Henrie В. К. Oscillator strengths of f-f transitions in hexachloroneodym-ium (III) anion // J. Inorg. Nucl. Chem. 1974. V. 36. № 9. P. 2125-2128.

  11. Henry D. Е., Fellows R. L., Choppin G. R. Hypersensitivity in the electronic transitions of lanthanide and actinide complexes // Coord. Chem. Rev. 1976. V. 18. P. 199-224.

  12. SmentekL. Judd-Ofelt theory: past, present and future // Molecular Phys. 2003. V. 101. № 7. P. 893-897.

  13. Tofield B. C., Weber H. P. Efficient phonon-assisted long-lifetime Nd3 + fluorescence in Cs2NaNdCl6 // Phys. Rev., B. 1974. V. 10. № 11. P. 4560-4567.

  REFERENCES

  1. Barbanel 'JU. A. Koordinacionnaja himija f-jelementov v rasplavah. M .: JEnergoa-tomizdat, 1985. 144 s.

  2. Basiev T. T., Doroshenko M. E., Konjushkin V. A., Osiko V. V., Fedorov P. P., Demidenko V. A., Dukel'skij K. V., Mironov N. A., Smirnov A. N. Ftoridnaja opticheskaja nanokeramika // Izvestija RAN. Serija himicheskaja. 2008. № 5. S. 863-872.

  3. Braun D. Galogenidy lantanoidov i aktinoidov. M .: Atomizdat, 1972. 272 ​​s.

  4. KaminskijA.A. Lazernye kristally. M .: Nauka, 1975. 256 s.

  5. Lantanoidy. Prostye i kompleksnye soedinenija / Pod red. V. I. Minkin. Rostov n / D, 1980. 296 s.

  6. Mak A. A., Soms L. N., Fromzel 'V A., JAshin V E. Lazery na neodimovom stekle. M .: Nauka, 1990. 288 s.

  7. Nakamoto K. IK-spektry i spektry KR neorganicheskih i koordinacionnyh soedinenij. M .: Mir, 1991. 536 s.

  8. Fizika i spektroskopija lazernyh kristallov / Pod red. A. A Kaminskij. M .: Nauka, 1986.

  272 s.

  9. JuddB. R. Rare-earth intensity trials // Molecular Phys. 2003. V. 101. № 7. P. 885-890.

  10. Henrie D. E., Henrie B. K. Oscillator strengths of f-f transitions in hexachloroneodym-ium (III) anion // J. Inorg. Nucl. Chem. 1974. V. 36. № 9. P. 2125-2128.

  11. Henry D. E., Fellows R. L., Choppin G. R. Hypersensitivity in the electronic transitions of lanthanide and actinide complexes // Coord. Chem. Rev. 1976. V. 18. P. 199-224.

  12. SmentekL. Judd-Ofelt theory: past, present and future // Molecular Phys. 2003. V. 101. № 7. P. 893-897.

  13. TofieldB. C., Weber H. P. Efficient phonon-assisted long-lifetime Nd3 + fluorescence in Cs2NaNdCl6 // Phys. Rev., B. 1974. V. 10. № 11. P. 4560-4567


  Ключові слова: европий / бінарні хлориди / синтез / люмінесценція / europium / binary chlorides / synthesis / luminescence

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити