підвищення конкурентоспроможності регіону, вітчизняних підприємств багато в чому залежить від пошуку і реалізації конкурентних переваг. Конкурентні позиції підприємств і організацій значною мірою зумовлюють конкурентоспроможність регіону.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Ксенофонтова Халидя Зейнятулловна


Increase of competitiveness of region, the domestic enterprises in many respects depends on search and realisation of competitive advantages. Competitive positions of the enterprises and the organisations appreciably predetermine competitiveness of region.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Известия Пензенського державного педагогічного університету ім. В.Г. Бєлінського
  Наукова стаття на тему 'Людський капітал фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства'

  Текст наукової роботи на тему «Людський капітал фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства»

  ?ВІСТІ

  Пензенська ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В. Г. БЕЛИНСКОГО ГРОМАДСЬКІ НАУКИ № 16 (20) 2010

  IZVESTIA

  PENZENSKOGO GOSUDARSTVENNOGO PEDAGOGICHESKOGO UNIVERSITETA imeni V. G. BELINSKOGO PUBLIC SCIENCES № 16 (20) 2010

  УДК 35.08. 01

  ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ-фактор ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  © Х. З. Ксенофонтова Пензенський державний педагогічний університет ім. В. Г. Бєлінського, кафедра менеджменту та економічних теорій e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Ксенофонтова Х.З. - Людський капітал - фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства // Известия ПДПУ ім. В.Г. Бєлінського. 2010. № 16 (20). С. 46-50. - Підвищення конкурентоспроможності регіону, вітчизняних підприємств багато в чому залежить від пошуку і реалізації конкурентних переваг. Конкурентні позиції підприємств і організацій значною мірою зумовлюють конкурентоспроможність регіону. Ключові слова: конкурентоспроможність, людський капітал, розвиток людського капіталу

  Ksenophontova H.Z. - Human the capital - the factor of increase of competitiveness of the enterprise // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V.G. Belinskogo. 2010. 16 (20). P. 46-50. - Increase of competitiveness of region, the domestic enterprises in many respects depends on search and realisation of competitive advantages. Competitive positions of the enterprises and the organisations appreciably predetermine competitiveness of region.

  Keywords: competitiveness, the human capital, development of the human capital

  Підхід до оцінки конкурентоспроможності регіону можна сформулювати, спираючись на концепцію конкурентоспроможності країни, запропоновану М. Портером. Конкурентоспроможність регіону - продуктивність використання регіональних ресурсів, і в першу чергу, робочої сили і капіталу, в порівнянні з іншими регіонами. Внаслідок великої складності вона може оцінюватися на основі розрахунку системи показників та індикаторів. Для вивчення даного показника вибрано два регіони: Республіка Мордовія і Пензенська область [1] (табл. 1).

  Таблиця 1.

  Структура ВРП 2004-2009 рр., Відсоток (%)

  " '' \ Рік Регіон '' ^ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 г.

  Республіка Мордовія 24,4 24,4 25,2 25,8 26,1 25,9

  Пензенська область 16,4 18,9 18,4 18,4 18,6 18,3

  Проаналізувавши економічний стан Республіки Мордовія і Пензенської області згідно з динамікою основних показників оцінки конкурентоспроможності, можна зробити висновок про те, що дані регіони демонструє позитивну динаміку розвитку. Республіка Мордовія з 2004 по 2008 рр., В

  Внаслідок продуктивного використання регіональних ресурсів, збільшила показник ВРП на душу населення на 1,7%, проте з 2008 по 2009 рр., відбулося скорочення ВВП на 0,2%, що є незначним фактором, і дана причина може аргументувати тим, що сталося економічною кризою в 2008 м В Пензенському регіоні проглядається аналогічна тенденція розвитку, з 2004 по 2008 рр, відсоток ВРП збільшився на 2,2%, з 2008 по 2009 рр., скоротився на 0,3%.

  Промисловість Росії має географічну концентрацію: машинобудівний комплекс розташований переважно в Європейській частині. Приволзький федеральний округ нараховує близько 1000 великих і середніх підприємств машинобудування.

  Системне розгляд різних аспектів аналізу, оцінки та управління процесом зростання конкурентоспроможності регіонів і компаній особливо актуально в тих галузях, які безпосередньо конкурують з імпортною продукцією. до таких областей відноситься машинобудування. Висока конкуренція і динамічний розвиток галузі розробки конкурентних стратегій. конкурентні стратегії визначають, яким чином забезпечити підприємству переваги на ринку з точки зору залучення потенційних споживачів, і яку політику вибрати по відношенню до конкурентів.

  Роль і значення машинобудування визначається, перш за все, тим, що це базова галузь економіки

  країни, тісно взаємопов'язаність з провідними галузями економіки і забезпечує їх стійке функціонування, наповнення споживчого ринку, і є основою розвитку технологічного ядра промисловості.

  Від рівня розвитку машинобудування залежать найважливіші показники ефективності народно-господарського комплексу країни, матеріаломісткість, енергоємність, ВВП, продуктивність праці в галузях народного господарства, рівень екологічної безпеки промислового виробництва і обороноздатність держави.

  Машинобудівний комплекс є найважливішою домінантою у розвитку основних галузей економіки. Визначається це тим, що модернізація виробничих потужностей у всіх галузях національної економіки тісно пов'язана з перспективами його розвитку. Машинобудування, будучи однією з базових галузей російської економіки, найбільш важко пережило економічну кризу 90-х років XX століття, в загальному обсязі питома вага машинобудування скоротився до 16%.

  Причини кризи машинобудування багато в чому схожі з причинами кризи в інших галузях народного господарства. По-перше, промисловість була побудована за галузевим принципом з високим рівнем спеціалізації і низьким рівнем міжгалузевого і внутрішньогалузевого обміну. По-друге, зруйнувалося єдиний економічний простір СРСР і РЕВ. По-третє, російська економіка багато в чому залежала від сировинних цін та імпорту капіталу. По-четверте, в нашій країні штучно стримувалася інфляція, яка призвела до кризи в серпні 1998 р.

  Розвиток машинобудування, як однієї з базових галузей промисловості, на території РФ відображено в табл. 2 [2].

  Таблиця 2.

  Динаміка виробництва машин та устаткування в РФ за 2007-2009 рр. (У% до попереднього року)

  'Рік Територія' ---- 2007 2008 2009 р.

  Росія 119,1 104,0 102,3

  Приволзький федеральний округ 110,7 111,9 108,2

  Пензенський регіон 103,1 105,8 85,9

  Республіка Мордовія 106,4 110,2 96,7

  дані надані в таблиці 2, показують що з 2008 р відбувається скорочення виробництва машин та устаткування, як по території всієї країни, так і по окремих регіонах. Якщо порівнювати Республіку Мордовія і Пензенської області, в останній скорочення виробництва носить більш критичний характер, так з 2008 по 2009 рр., Обсяг скоротився на 19,9%.

  Машинобудування - провідна галузь економіки області, яка становить 29% в загальній структурі промисловості Пензенського регіону, впливає на з-

  ціально-економічний стан Пензенського регіону. Найбільш конкурентоспроможними підприємствами в галузі машинобудування в Пензенському регіоні є: ВАТ «Пензтяжпромарматура», ВАТ «Пенз-Хіммаш», ВАТ «Пензадізельмаш», ВАТ «Пензмаш». У Республіці Мордовія машинобудування становить 26% в загальній структурі промисловості.

  Основними конкуруючими суб'єктами на регіональних ринках є підприємства і організації. Їх конкурентна сила і міць в даний час визначаються різноманітними факторами: наявність природних ресурсів, високоякісного людського капіталу, науково-технічного потенціалу, маркетингової та інвестиційною активністю. Людський капітал відіграє ключову роль в забезпеченні конкурентоспроможності сучасних організацій

  Проблема оцінки людського капіталу є в даний час актуальною внаслідок того, що персонал підприємства - один із стратегічних ресурсів і джерело додаткової вартості організації.

  Результатом оцінки людського капіталу є розрахунок його індексу, який дозволяє оцінити розвиненість економіки регіону і його динаміку щодо людини.

  Запропонований Програмою розвитку ООН вимірювач людського розвитку - індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) обчислюється на базі трьох показників: довголіття, вимірюваного як тривалість майбутнього життя при народженні (11); досягнутого рівня освіти, вимірюваного як сукупний індекс грамотності дорослого населення (вага в дві третини) і сукупності частки учнів, що надійшли в навчальний закладу (вага в одну третину) (12) і рівня життя, вимірюваного на базі реального ВВП на душу населення (13) :

  ІРЛП = 11 +12 +13 / 3. концепція розвитку людського потенціалу набагато глибше і ширше ІРЛП, який є найбільш простим і доступним інструментом моніторингу прогресу в галузі розвитку людства. У той же час слід зазначити в якійсь мірі обмеженість показника ІРЛП, і необхідність вдосконалення методології його розрахунку.

  Індекс розвитку людського потенціалу суб'єктів Російської Федерації, розрахований для програми розвитку ООН (ПРООН) за даними Держкомстату Росії за 2009 рік, що дозволяє оцінити відносну розвиненість регіонів по ряду найважливіших показників [2].

  Індекс розвитку людського потенціалу характеризується за трьома рівнями: високий (0,8 - 1), середній (0,5 - 0,79) і низький (0 - 0,49).

  як видно, з рис. 1, індекс розвитку людського потенціалу Республіки Мордовія дорівнює 0,78, дана оцінка характеризує хорошу розвиненість регіону, маючи показник, наближений до середнього по Росії (0,79). Однак індекс розвитку людського потенціалу по Пензенській області нижче середнього (0,75), що свідчить про наявність певних проблем у соціально-економічному розвитку регіону.

  ІРЛП по Республіки Мордовія ІРЛП по Пензенській області ІРЛП по Росії

  0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79

  Мал. 1. ІРЛП по регіонах Росії за 2009 рік

  Розвиток людського капіталу є одним з головних умов підвищення конкурентоспроможності організації. Його значення в умовах ринкової економіки як фактора соціально-економічного розвитку неухильно зростає. Недостатньо високий рівень людського капіталу - головна перешкода для інноваційного розвитку організації. Зі зміною економічних і соціальних умов надає знанням і навичкам - важливе значення в досягненні успіху, як для окремих співробітників, так і для організації в цілому.

  Для вивчення рівня розвитку управлінського потенціалу на території Пензенської області, була проведена оцінка кадрового забезпечення на промислових підприємств (ВАТ «Пензтяжпромармату-ра», ВАТ «Пензхиммаш», ВАТ «Пензадізельмаш», ВАТ «Пензмаш») за допомогою розрахунку розвитку управлінського потенціалу.

  Запропонований нами показник розвитку управлінського потенціалу підприємства обчислюється на базі трьох показників. Показник розвитку управлінського потенціалу характеризується за трьома рівнями: високий (0,8 - 1), середній (0,50-0,79) і низький (0,00-0,49):

  Куп = К зв + Ксз + Кнз / 3, де куп - середньозважений показник розвитку управлінського потенціалу на підприємстві

  К зв - середньозважений показник розвитку управлінського потенціалу вищої ланки управління, Ксз - середньозважений показник розвитку управлінського потенціалу середньої ланки управління, Кнз - середньозважений показник розвитку управлінського потенціалу низового рівня управління.

  Кз = (О + С + В) / 3, де Кз - середньозважений показник розвитку управлінського потенціалу по ланках управління,

  Про - освіту,

  С - стаж роботи на даному підприємстві,

  В - вік.

  для правильної інтерпретації відповідей, авторами розроблені спеціальні таблиці визначення і розрахунку кожного показника, які складають управлінський потенціал на підприємстві (табл. 3-5).

  Таблиця 3.

  Вагові показники оцінки рівня освіти керівників

  № п / п Освіта Вагові коефіцієнти

  1 Середнє, среднеспециальное 0,5

  2 Неповна вища 0,6

  3 Вища 0,8

  4 Понад одного вищого (вкажіть спеціальності) 0,9

  5 Аспірантура, вчена ступінь 1,0

  Аналізуючи вагові показники оцінки рівня освіти керівників наступні дані: на ВАТ «Пензтяжпромарматура» у керівників вищого рівня показник дорівнює 0,91, у середнього 0,83, а у низової ланки рівень освіти дорівнює 0,79. на ВАТ «Пензхиммаш» рівень освіти керівників вищої ланки 0,86, у середнього 0,85, а у низової ланки рівень освіти дорівнює 0,76. ВАТ «Пензадізельмаш» характеризується наступними показниками рівень освіти керівників вищої ланки 0,89, у середнього 0,81, а у низової ланки рівень освіти дорівнює 0,79. Підприємство ВАТ «Пензмаш» підтримує середній рівень освіти, так у керівників вищої ланки рівень освіти дорівнює 0,8, у керівників середньої ланки 0,78, а у низової ланки рівень освіти дорівнює 0,75. На рис 2. показаний середній рівень освіти керівників різних рівнів управління на всіх підприємствах.

  0,76 0,755 0,75 0,745 0,74 0,735 0,73 0,725 0,72 0,715

  12 3 4

  Мал. 2. Середній рівень освіти керівників на промислових підприємствах м Пензи 1 - ВАТ «Пензтяжпромарматура», 2 - ВАТ «Пензхиммаш»,

  3 - ВАТ «Пензадізельмаш», 4 - ВАТ «Пензмаш».

  Як видно з рис. 2, найбільш високим рівнем освіти мають керівники на підприємствах: ВАТ «Пензтяжпромарматура» і ВАТ «Пензаді-зельмаш».

  Аналізуючи вагові показники оцінки рівня стажу роботи керівників були отримані дотримуюся-

  щие дані: на ВАТ «Пензтяжпромарматура» у керівників вищого рівня показник дорівнює 0,71, у середнього 0,56, а у низової ланки рівень стажу роботи дорівнює 0,78. На ВАТ «Пензхиммаш» рівень стажу роботи керівників вищої ланки 0,65, у середнього 0,48, а у низової ланки рівень стажу роботи дорівнює 0,79. ВАТ «Пензадізельмаш» характеризується наступними показниками рівень стажу роботи керівників вищої ланки 0,68, у середнього 0,51, а у низової ланки рівень стажу роботи дорівнює 0,8. Підприємство ВАТ «Пензмаш» рівень стажу роботи у керівників вищої ланки дорівнює 0,67, у керівників середньої ланки 0,54, а у низової ланки рівень стажу роботи дорівнює 0,79. На рис 3. показаний середній рівень стажу роботи керівників на промислових підприємствах м Пензи.

  Таблиця 4.

  Вагові показники оцінки рівня стажу роботи керівників на даному підприємстві

  № п / п Стаж роботи Вагові коефіцієнти

  1 До 1 року 0,3

  2 1-2 роки 0,4

  3 3-5 років 0,5

  4 6-10 років 0,6

  5 11-15 років 0,7

  6 16-20 років 0,8

  7 21-25 років 0,9

  8 Більше 25 років 1,0

  Мал. 3 Середній рівень стажу роботи керівників на промислових підприємствах м Пензи.

  1 - ВАТ «Пензтяжпромарматура», 2 - ВАТ «Пензхиммаш», 3 - ВАТ «Пензадізельмаш», 4 - ВАТ «Пензмаш».

  Як видно з рис. 3, стаж роботи керівників на досліджуваних підприємствах практично однаковий: на ВАТ «Пензтяжпромарматура» коефіцієнт дорівнює -0,68, на ВАТ «Пензадізельмаш» і ВАТ «Пензмаш» -0,66. На підприємстві ВАТ «Пензхиммаш» середній стаж керівників найменший серед обстежуваних підприємств - 0,54. Виходячи з цих даних необхідно зазначити, що на багатьох підприємствах керівники не мають достатнього досвіду роботи, що від-

  ражается на прийнятті раціональних, ефективних рішень, розвитку персоналу, формування конкурентних переваг на підприємстві.

  Таблиця 5.

  Вагові показники оцінки рівня віку керівників на підприємстві

  / П ^ до Вік керівників Вагові коефіцієнти

  1 56-60 років і більше 1,0

  2 51-55 років 0,9

  3 46-50 років 0,8

  4 41-45 років 0,7

  5 31-35 років 0,6

  6 26-30 років 0,5

  7 21-25 років 0,4

  Аналізуючи вагові показники оцінки віку керівників були отримані наступні дані: на ВАТ «Пензтяжпромарматура» у керівників вищого рівня показник дорівнює 0,84, у середнього 0,65, а у низової ланки рівень віку дорівнює 0,78. На ВАТ «Пензхиммаш» середній вік керівників вищої ланки 0,82, у середньої ланки вік дорівнює 0,66, а у низової ланки віку дорівнює 0,76. ВАТ «Пензадізельмаш» характеризується наступними показниками рівень віку керівників вищої ланки 0,83, у середнього 0,68, а у низової ланки вік дорівнює 0,79. На підприємство ВАТ «Пензмаш» середній вік у керівників вищої ланки дорівнює 0,78, у керівників середньої ланки 0,75, а у низової ланки рівень віку дорівнює 0,8. На рис 4. показаний середній вік керівників на промислових підприємствах м Пензи.

  Мал. 4. Середній вік керівників на промислових підприємствах м Пензи.

  1 - ВАТ «Пензтяжпромарматура», 2 - ВАТ «Пензхиммаш», 3 - ВАТ «Пензадізельмаш», 4 - ВАТ «Пензмаш».

  На підприємствах ВАТ «Пензадізельмаш» і ВАТ «Пензмаш» спостерігається переважання руково-

  дителей старше 45-55 років, даний показник є руйнівним чинником розвитку, який знижує показник інноваційного розвитку персоналу та підприємства в цілому, оскільки керівники старшого покоління оперують стереотипним мисленням в процесі управління.

  Провівши розрахунок, за складовими показниками середньозваженого показника розвитку управлінського потенціалу по ланках управління, отримані конкретні коефіцієнти по чотирьом промисловим підприємствам м Пензи (таблиця 6).

  таблиця 6.

  показник розвитку управлінського потенціалу на промислових підприємствах по ланках управління

  '' --- показник підприємства '| --- КВЗ КСЗ КНЗ

  ВАТ «Пензтяжпромарматура»; 0,82 0,68 0,78

  ВАТ «Пензхиммаш»; 0,78 0,66 0,77

  ВАТ «Пензадізельмаш» 0,8 0,66 0,79

  ВАТ «Пензмаш» 0,75 0,69 0,78

  На основі отриманих даних розрахований запропонований нами показник розвитку управлінського потенціалу (Куп) на промислових підприємствах м Пензи, які відображені на рис. 5.

  В результаті дослідження проаналізовано управлінський потенціал на чотирьох промислових підприємствах м Пензи. Відзначено, що рівень управлінського потенціалу знаходиться на середньому рівні -

  0,73-0,76. Цей показник свідчить про те, що необхідно вдосконалювати управлінський потенціал на даних підприємствах, впроваджувати інноваційні підходи та технології в розвиток персоналу.

  -

  г л

  до до

  V

  ч /

  0 1 2 3 4 5

  Мал. 5. Рівень розвитку управлінського потенціалу на промислових підприємствах м Пензи.

  1 - ВАТ «Пензтяжпромарматура», 2 - ВАТ «Пензхиммаш»,

  3 - ВАТ «Пензадізельмаш», 4 - ВАТ «Пензмаш».

  На промислових підприємствах було проаналізовано склад кадрів управління за основними категоріями посад: керівники, заст. керівників - 32 чол; начальників підрозділів - 50 чол .; лінійних ІТП - 38 чол. В рамках дослідження був розроблений і запропонований метод розрахунку показника розвитку управлінського потенціалу, який дозволив отримати інформаційну картину управлінського потенціалу чотирьох промислових підприємств м Пензи за категоріями керівників.

  список літератури

  1. Статистичний бюлетень. Соціально-економічної положення Приволзького федерального округу 2008-2009 рр.

  2. Територіальний орган Федеральної служби державної статистики Приволзького федерального округу 2009 р.


  Ключові слова: конкурентоспроможність / людський капітал / розвиток людського капіталу / competitiveness / the human capital / development of the human capital

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити