Стаття являє собою досвід прочитання «Сонети до Орфея» Р. М. Рільке і спробу сформулювати основні положення екзистенціальної онтології, яка виражається в поетичній філософії Рільке через образ Орфея. Ця онтологія розкривається через феноменологію озиратися погляду як специфічно людського, повсякденного способу сприйняття реальності і погляду перетвореного, що є єдністю сприйняття і сприймають реальності. Актуальність даного дослідження в тому, що філософський зміст творчості Рільке залишається маловивченим. Автор статті припускає, що філософія Рільке може бути розглянута як самостійна, має свої специфічні особливості форма некласичної екзистенціальної онтології. Через питання про сутність людського існування (як особливої ​​форми сущого) в ній розкривається питання про сутність існування взагалі. Методологічною основою роботи є комплекс феноменологических і герменевтичних методів, в першу чергу, герменевтика події, представлена ​​в роботах російського філософа В. В. Бібіхіна, а також в поетичній філософії пізнього Хайдеггера. Образ Орфея розглядається автором статті як образ справжнього існування, відмінного від повсякденного, звичного, «природного». Метою роботи було розкриття і опис цього образу як онтологічної форми, що є проявом внутрішньої сутності життя. Самий загальний людський досвід досвід існування як такого, сприйняття життя в цілому втілюється в поетичній філософії Рільке. Ключова проблема тут ставлення до якоїсь вихідної повноті. Рух, який повертає людину до цієї початкової непідробності існування жертва, він повинен розчинитися в бутті, щоб не озираючись, як би вперше зустрітися з абсолютною новизною існування.

Анотація наукової статті з філософії, етики, релігієзнавства, автор наукової роботи - Смирнов Н. А.


The man who looks back (R. M. Rilke's existential ontology)

The article is an experience of reading R. M. Rilke's "Sonnets to Orpheus" and an attempt to formulate the main provisions of existential ontology, which is expressed in Rilke's poetic philosophy through the image of Orpheus. This ontology is revealed through the phenomenology of the looking back view as a sp e-cifically human, everyday way of perceiving reality and the transformed view, which is the unity of perception and perceived reality. The relevance of this study is that the philosophical content of Rilke's work remains poorly studied. The author of the article suggests that Rilke's philosophy can be considered as an independent form of non-classical existential ontology that has its own specific features. Through the question of the essence of human existence (as a special form of being), it reveals the question of the essence of existence in general. The methodological basis of the work is a set of phenomenological and hermeneutic methods, primarily the hermeneutics of events, presented in the works of the Russian philosopher V. V. Bibihin, as well as in the poetic philosophy of the late Heidegger. The author considers the image of Orpheus as an image of an authentic existence, different from the everyday, habitual, "natural" one. The aim of the work was to reveal and describe this image as an ontological form, which is a manifestation of the inner essence of life. The most general human experience the experience of existence as it is, of the perception of life as a whole is embodied in Rilke's poetic philosophy. The key problem here is the relation to a certain initial completeness. The movement that brings a person back to this original authenticity of existence is a sacrifice, and he must dissolve into being, so that without looking back, as if for the first time, he meets the absolute novelty of existence.


Область наук:
 • Філософія, етика, релігієзнавство
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Вісник Вятського державного університету

  Наукова стаття на тему 'ЛЮДИНА озиратися (екзистенційні ОНТОЛОГИЯ Р. М. Рільке)'

  Текст наукової роботи на тему «ЛЮДИНА озиратися (екзистенційні ОНТОЛОГИЯ Р. М. Рільке)»

  ?УДК 111.1 DOI: 10.25730 / VSU.7606.19.053

  Людина озирається (екзистенціальна онтологія Р. М. Рільке)

  Н. А. Смирнов

  викладач кафедри гуманітарних дисциплін та іноземних мов,

  Казанський кооперативний інститут. Росія, г. Казань. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Анотація. Стаття являє собою досвід прочитання «Сонети до Орфея» Р. М. Рільке і спробу сформулювати основні положення екзистенціальної онтології, яка виражається в поетичній філософії Рільке через образ Орфея. Ця онтологія розкривається через феноменологію озиратися погляду як специфічно людського, повсякденного способу сприйняття реальності і погляду перетвореного, що є єдністю сприйняття і сприймають реальності. Актуальність даного дослідження в тому, що філософський зміст творчості Рільке залишається маловивченим. Автор статті припускає, що філософія Рільке може бути розглянута як самостійна, має свої специфічні особливості форма некласичної екзистенціальної онтології. Через питання про сутність людського існування (як особливої ​​форми сущого) в ній розкривається питання про сутність існування взагалі. Методологічною основою роботи є комплекс феноменологических і герменевтичних методів, в першу чергу, герменевтика події, представлена ​​в роботах російського філософа В. В. Бібіхіна, а також в поетичній філософії пізнього Хайдеггера. Образ Орфея розглядається автором статті як образ справжнього існування, відмінного від повсякденного, звичного, «природного». Метою роботи було розкриття і опис цього образу як онтологічної форми, що є проявом внутрішньої сутності життя. Самий загальний людський досвід - досвід існування як такого, сприйняття життя в цілому - втілюється в поетичній філософії Рільке. Ключова проблема тут - ставлення до якоїсь вихідної повноті. Рух, який повертає людину до цієї початкової непідробності існування - жертва, він повинен розчинитися в бутті, щоб не озираючись, як би вперше зустрітися з абсолютною новизною існування.

  Ключові слова: перетворення, погляд, озирання, розлука-нерозлучних.

  Образ Орфея - один з центральних в поетичному філософствуванні Р. М. Рільке. Образ цей проходить великий шлях - від раннього вірша «Орфей. Еврідіка. Гермес »до« Сонети до Орфея ». Його філософського осмислення присвячені роботи багатьох мислителів - К. А. Свасья-на [15; 16], З. А. Міркіних і Г. С. Померанца [6; 8], А. В. Михайлова [7]. У даній статті ми розглядаємо, в першу чергу, екзистенційно-онтологічний сенс еволюції цього способу в творчості Рільке, а більш конкретно - сам перехід від одного розуміння Орфея до іншого.

  У двох цих ліричних трактатах представлені не просто дві різні інтерпретації одного образу, але описані дві корінні форми людського існування, два онтологічних положення, в яких може перебувати людина і яким відповідає та чи інша спрямованість його життя і сприйняття.

  Орфей раннього вірша - Орфей озирнувшись, який не витримав розлуки, що не перейшов розлуку і опинився навік розлученим з коханою.

  Орфей "Сонети ...» - співає бог, що перетворює і воскресає сила. Внутрішня музика світу, просякнутого ніжністю.

  Орфей вірша не зумів подолати онтологічного відмінності, відстані, що стояв за їх розставанням, і затвердив тим самим смерть, підтвердив її, зафіксував своїм поглядом, зверненим назад.

  «Цей твердий, як би міцно збитий, що квапиться, забігати наперед самого себе людина недостатньо занурений всередину. в ньому занадто міцна форма. Вона ще надто тяжіє самій собі. » - так описує Орфея раннього вірша З. Міркіна в своїй роботі про Рільке [6, с. 19].

  Царство мертвих - це царство розлуки. Смерть - це абсолютне розставання, утверждающееся і перемагає. Онтологічне відстань, розрізнення, розділеність, врізався в життя і підпорядкувавши її собі. Оглядка - це погляд, звернений до смерті, що фіксує смерть, свідчить смерть, який вважає її своєю темою і єдиною

  © Смирнов Н. А., 2019

  сприймається і переживається реальністю. Оглядка грунтується на відстані, підтверджує і виражає його, тим самим відділяючи себе від життя (смерть - відділення від життя], поділяючи життя і смерть (тобто створює смерть, створює поділ]. Оглядка - це розлука погляду і предмета, до якого він звернений , розлука життя і її сприйняття.

  Орфей "Сонети ...» - переміг смерть, що подолав розлуку. Втілена ніжність, царство злиття, в якому неразлічни, нерозлучні сприйняття і сприймається, життя і переживання життя. У другому сонеті першої частини дивно виражена ця вкладеність світу в сприймає погляд і слух: «Майже як дівчинка ... розбризканої трель в згодному щастя голосу і ліри, крізь тканину весни вона блиснула світу і в вухо мені лягла, постелили постіль. і стала сном в мені. І сном її став цілий світ, принишклий на мить: луки, дерева, дали і моє раптом завмерла стоячи подив »[13].

  Світ - це дівчинка, яка стелить постіль в мені і спить. Дівчинка - реальність, все, що відбувається з нами; ліжко, яку стелить дівчинка, - сприйняття, погляд, слух, серце, сприйняття в цілому. Всі разом - безоглядне єдність життя-неразлученності, протилежне оглядці-розлуці з раннього вірша.

  Образ Орфея, по-різному представлений в цих двох текстах, описує онтологічну ситуацію, в якій знаходиться людина. Він затиснутий між цими двома формами онтологічної схильності - оглядкою, що свідчить і стверджує Розлуку (і смерть як втілену і граничну Розлуку], і безоглядної Неразлученностью співаючого Орфея.

  Говорячи про ці двох формах, не можна однозначно стверджувати, що одна є ілюзорним існуванням, а інша - подоланням. Не можна перейти від однієї форми до іншої, доклавши до цього якесь зусилля. Різниця між ними - це не відмінність між двома станами людини (двома станами свідомості], але швидше за відмінність між двома формами існування взагалі. Одна - сприйняття життя (відділяє себе від неї], а інша - саме життя, яка вкладає себе в сприйняття, взаємно розчиняється в ньому. Людина закручений у мить вихору, одномоментність, точечность якого створюється динамікою Розлуки і нерозлучні. Сприймаючи життя (і далі, думаючи про неї, формуючи уявлення про життя, оцінюючи, інтерпретуючи і т. д.], ми озираємося на неї, тим самим розлучаючись з нею, і в той же час саме життя залишається нерозлучна з нами (як перетворює і оновлює спів Орфея].

  Двоїстість, нетотожність самій собі, розділеність - суть Розлуки як специфічно людської форми існування, як сутності людини. Це, з одного боку, подвійність самої Розлуки (оглядки], подвійність сприйняття життя, а з іншого боку - подвійність, розділеність Розлуки і Неразлученності, їх нерівність і спряженість, нетотожність життя і її сприйняття і тотожність життя самій собі. «Жилавий і гніт, узда і цькування, мить ще - і все приборкано. Шлях і поворот. Але шпори правлять. Знову даль. і двоє суть одне »[13].

  Коли я оглядаюся, створюється різниця між: 1] поглядом і тим, на що він дивиться (ця різниця і є оглядання]; 2] оглядкою і безоглядністю. Всякий погляд - це погляд озирається. Взагалі людський погляд так влаштований: нашу увагу, наше сприйняття насправді є увагу озиратися, запізнюється, не застав реальність. ми не встигаємо за життям, за тим, що відбувається з нами зараз, ми помічаємо і переживаємо тільки вже те, що сталося. Можна сказати, що сама можливість помітити щось припускає, що це щось то повинно стати минулим. Свідомість може бути направлено тільки на статичні стану і форми. життя протікає, що відбувається в сьогоденні, побачити неможливо. Бачити можна тільки те, що втратило життя, перестало бути справжнім. Це - умова самого бачення. Живе є рух, за яким не встигає погляд. Цим живим рухом одночасно рухається воно саме (то, чого ми не можемо бачити] і створюється те, що ми можемо помічати і схоплювати . Все, що ми бачимо, перетворимо, маємо і т. Д., - це слід, який залишає живою реальністю в момент ускользания від

  нашій хватки, зникнення з поля зору. Реальність в цілому, існування як таке - це рух ускользания, що зникає, але залишає слід. Живе не може потрапити в перспективу нашого присваивающего погляду. Те, що потрапило в межі цієї перспективи, потрапило туди тому, що стало мертво.

  У цьому сенсі у Рільке (в ранньому вірші] Орфей озирається на Еврідіку: він залишає її назавжди в царстві мертвих тим, що оглядається.

  Оглядка унеможливила порятунок, а значить, зробила можливою смерть. Вона ін-тенціонально звернена до смерті - як би створює смерть або простір, в якому можлива смерть. Тобто стверджує розлуку як внутрішню суть людського існування. Ми не можемо доторкнутися до реальності, побачити її, уявити її, не озирнувшись, чи не розлучившись з нею (відокремившись і втративши її].

  Лірична онтологія Рільке - одна з багатьох точок перетину поезії і філософії. По крайней мере, починаючи з німецьких романтиків, поетичне слово є самостійною формою філософствування. Одна з вершин цього філософсько-поетичного шляху -неклассіческая (екзистенціальна] онтологія XX століття. В вітчизняної філософської традиції ця лінія була яскраво і самобутньо осмислена в роботах В. В. Бібіхіна [2; 3; 4] і О. А. Се-даків [17]. з останніх робіт по феноменологічної і герменевтической проблематики деякі руху нашої думки підказані роботою А. В. Ямпільської «Мистецтво феноменології» [21].

  На наш погляд, онтологічна інтуїція Рільке має дві найбільш точних і близьких філософських асоціації. Перша - це філософія А. Бергсона. У підставі його роздумів про тривалість лежить інтуїція радикального, онтологічного відмінності між рухомою, динамічною реальністю і людським сприйняттям реальності, яке, за своєю суттю, таке, що воно завжди схоплює якусь статичну предметну визначеність. Жива реальність вислизає від цього схоплює погляду подібно до того, як тривалість не вкладається в звички просторового розуміння часу [1]. Друга філософська асоціація - це філософія пізнього Хайдеггера, представлена ​​в російських перекладах в збірниках «Час і Буття», «Роботи і роздуми різних років» і «Розмова на дорозі», в яких ключовим чином стає образ Події [18; 19; 20]. Реальність - це Подія, щось, що відбувається крім нас і застигає зненацька. Не можна зловити поглядом початок події, не можна побачити його перед собою, але тільки - озирнутися, коли воно вже відбулося.

  Герменевтика події пізнього Хайдеггера отримує розвиток у творчості сучасного французького філософа-феноменолога Клода Романо. Для нього Подія - реальність, що триває між непредставімим (не складаються в низку причин і наслідків] минулим і непредставімим (непрогнозованим] майбутнім, як би приходить з нізвідки і йде в нікуди. Екзистенційну аналітику смерті, описану Хайдеггером, Романо доповнює аналітикою народження. І то, і інше - події, які принципово не можуть бути схоплені, не можуть бути тотожні думки. Рух життя - динаміка парафій і відходів (у нас, слідом за Рільке, - розлуки і нерозлучності], завжди залишається за межами всіх мислимих можливостей.

  «Змінити можливе як таке, похитнути підстави світу і створити новий світ для того, до кого воно приходить: таке феноменологическое зміст будь-якого справжнього події ... Подія є щось таке, сенс чого ні в якій мірі не може бути з'ясовано в горизонті попереднього сенсу, воно є те, що несе в собі і приносить з собою власні інтерпретативні можливості, виходячи з яких вона тільки й можна зрозуміти - суто ретроспективним чином »[14, с. 71].

  Подія завжди наздоганяє нас в точці повороту уваги, зміни способу сприйняття реальності. Коли ми говоримо, за Гайдеггером і К. Романо, що те, що відбувається з нами є подія, то відзначаємо тим самим той онтологічний факт, що ми не можемо зустріти те, що відбувається віч-на-віч, в положенні рівності, тотожності, але помічаємо, коли воно вже сталося , в точці виникнення відмінності, онтологічного відстані, нетотожності сприйняття і сприйманого. Тому, звертаючись уже до поетичній мові Рільке, можна сказати, що те, що відбувається з нами і нами пережите - це завжди оглядання, звернення уваги, «поворотний момент» (у Рільке буквально - «поворотна точка», «wendenden Punkt»], в якому ми не встигаємо за рухом реальності.

  «О, забажай перетворення! О, полюби вогневе!

  Те, що ти кличеш вогнем, є тільки блиск змін;

  яскраво описує дух, хто майструє все земне,

  любить в пориві малюнка лише поворотний момент »[13].

  Єдина форма, в якій ми можемо побачити життя, - озирнутися. «Поворотна точка» - це не сама подія, а те, як ми переживаємо і зустрічаємо його - як то, до чого потрібно повернутися (обернутися назад]. У цій «поворотної точки» у миті погляду (в німецькому це одне слово - augenblick - частіше перекладають як «мить»], виникають все ті відмінності, з яких, як нам здається, і складається наше життя. і в першу чергу, відмінність початку і кінця, відстань, розлучених як самий загальний внутрішній, онтологічний лад світу, в межах якого нами переживається все, що відбувається з нами. Перша відмінність, що спалахує в «поворотної точки» 12-го сонета, - це сама можливість чого-небудь. сама можливість того, щоб щось сталося і було помічено нами. в даному випадку «трапитися» і «бути поміченим» - ще поки один і той же, але звідси ж, з першої точки, з точки перетину, ці дві паралельні лінії вперше розходяться, щоб більше не сходитися ніколи і ніде. Відстань між кінцем і початком, між сприйняттям і більш прийнятною виникає в «поворотні ой точці », і розщепити цю точку, зрозуміти її,« заглянути за »неї ми не можемо. Ми завжди маємо справу тільки з тим, на що озирнулися. Але разом з тим, кружляючи навколо цієї точки, де кінець і початок, здавалося б, безповоротно розходяться, де Орфей назавжди втрачає Еврідіку, ми можемо задньою стінкою свідомості відчути їх неразлученность. Пережити, прожити ту мить, з якого вони розходяться і в яке сходяться. Закрутитися в вихор, в якому закручуються вони в силовому взаємодії, взаємному тяжінні і відштовхуванні, в якому починаються кінці і закінчуються початку. «Тільки забили ключем всюди визнає признанье; і, повівши їх, захоплених, крізь створене славно, явить в засадах кінці, а в кінці - провіщення почав »[13].

  З цього вихору виникає озирається погляд, розлучений з життям, і в цьому вихорі він зустрічається з нею знову. Кружляння в цьому вихорі і є спів Орфея, мовчала в ранньому вірші і знову співає в «Сонетах.». «У пісні істинної - інший наліт. Безцільний подих. Дихання в Бога. Вітер »[13].

  Орфей "Сонети» втратив уявну впевненість у погляді (тобто він знає, що погляд - це лише оглядання] і тому не боїться «поворотних точок» і їх запаморочення. Співаючий бог - бог метаморфоз і перетворень. Поворот, мить, непередбаченість - це його стихія. Звичка до незвичного, майстерність невмілість, це пам'ять про незапомінающійся-мом - він щасливий зустрічати знову кожну мить. він живе сприйняттям осліплює новизни сьогодення подібно до того, як ми живемо, озираючись на минуле, пізнаючи і сприймаючи повторюваність явищ.

  Як зазначає у своїх лекціях про «Дуїнських елегіях» і «Сонетах до Орфея» Габріель Марсель, онтологія (і антропологія] пізнього Рільке - це онтологія подоланого межі. «Людина випереджає, перевершує самого себе в якості окремого істоти, якій властиво спостерігати, судити, бажати і т. п., і здійснює тим самим своє буття чистою тварі. Це буття його шириться, розквітає, стає таким чином самим собою »[5, с. 147].

  Орфей "Сонети» ні за що не тримається і затверджується в ніщо. Він нічого не має і ніким і нічим не є. Звідси заклик Рільке - не ставити йому пам'ятника. «Не споруджувати надгробки. Нехай лише троянда з року в рік цвіте йому знову. Адже то - Орфей. Його метаморфоза жива у всьому. Ми не повинні шукати інших імен. Одного разу і навіки все співоче - Орфей. » [13].

  Тому він більше ні з ким і ні з чим не може бути розлучена. Він перебуває в царстві відсутності себе - в безумовній, онтологічної нерозлучності.

  Це нове онтологічне положення Рільке описує як «бути попереду всіх розлук»: «Будь попереду всіх розлук, як якщо б були вони за тобою, як зимова ця заметіль» [13].

  Що означає це нова якість, що сказано цієї нової піснею? Рільке тут же, в 1 строфі 13 сонета 2 частини, пояснює - опинитися попереду всіх розлук означає пройти через таку розлуку, після якої інших розлук (і взагалі Розлуки] вже не буде: «Будь попереду всіх розлук, як якщо б були вони за тобою , як зимова ця заметіль. Бо серед зим є така одна, що, осилив холод її, твоє серце розтопить межа »[13].

  Крім звичайної зими, яку ми зимувати, щоб через рік зустрітися з нею знову, є така, яку можна перезимувати тільки раз і назавжди, яку неможливо повторити, перехід через яку відбувається в одному напрямку. Пройшовши через цю «безмежну зиму», тобто через зиму як таку, через зиму взагалі, ми переживаємо, відживає її, щоб більше не проходити. У ній пройде і закінчиться вона сама. Є такий досвід разлученности, відлучення, прощання, в якому ми розлучаємося з самої Розлукою (як формою існування]. Прощаємося назавжди з нею самою (прощаємося з прощанням]. Ця остання (або перше?] Поділ, виділення, в якому ми відокремлюємося від розрізнення -сті-розділеності. Відстань, на якому ми розлучаємося з Відстанню взагалі і з усіма розставаннями, що виникали в ньому і на ньому заснованими.

  Цю останню Розлуку, після якої не буде більше розлук і разлученности, Рільке описує тут же, в 13 сонеті 2 частини.

  «Будь вічно мертвий в Еврідіки - і звучним поривом, світлим захопленням зійди в чистоту заразлук. Тут, серед повислих, будь, на межі обриву, в дзвінко розбитому склі, чи не скло будь, а звук »[13].

  Слово, перекладене К. А. Свасьяном «повислих», у Рільке - «schwindenden», тобто буквально - «зниклих». Пройти через цю останню Розлуку - значить пройти через смерть - Орфей повинен померти разом з Еврідіка, вступити в царство зникнення.

  Смерть - розлука розлук, з усього того, що відбувається з нами вона найбільше подібна «нескінченної зими». «Бути попереду всіх розлук» - значить залишити позаду себе смерть, залишити позаду самого себе. Смерть - зникнення себе, останній озирається назад погляд, який утримує нас в світі оглядок-розлук. Це межа останньої прихильності до того, що ми вважаємо своїм і собою, до того, що усуває сприймається від сприйняття і тримає ще їх у відносинах власності і присвоєння. «Царство зникнення» - царство безоглядно, в якому озиратися вже нема на що ( «я» - це останнє, на що ми ще можемо озиратися, зникає в смерті]. Щоб Орфей знову зазвучав, щоб він міг залишити розлуку позаду себе, він повинен принести себе в жертву. Жертвопринесення - останнім розставання в світі розлуки, і перше (воно ж єдине] єдність в світі нерозлучності. Остання оглядання Орфея - перший звук його пісні. Він зникає в смерті і в цьому зникненні воскресає.

  «Тут, серед повислих, будь, на межі обриву, в дзвінко розбитому склі, чи не скло будь, а звук» [13].

  Скло повинно вщент розбитися, щоб звучати. Його звучання - в його розбиванні. Це єдина подія зникнення і воскресіння. Опинитися «попереду всіх розлук» - означає стати причетним до того, що не має ні початку, ні кінця, до того, що не має ні відстаней, ні відмінностей, ні частин. Стати причетним до того, в чому немає частин. Бути частиною того, що частин не має. Тобто якоїсь повноті, яка скасовує тебе самого. Якої не можна бути причетним, тільки приєднавшись якоюсь частиною себе. Якої можна стати причетним, тільки повністю розчинившись в ній, тільки ставши нею самою. У четвертій строфі 14-го сонета другій частині Рільке висловлює це за допомогою своєрідної гри слів: «І як до розтрачених, так і до смутно таїмо сумами природи, запасам незліченним, бурхливо причисли себе і число знищ» [13].

  Зарахувати себе. і тим знищити число. Стати причетним, розчинившись, зникнувши. Врятувати Еврідіку - померши разом з нею.

  Рух, який повинен зробити Орфей, не може бути його рухом, не може бути суб'єктивним зусиллям, тим, що він зробить. Він повинен зробити те, що зробити не можна. Зробити - не роблячи. Вийти з Еврідіка з царства смерті - не вивільняючи її звідти. Чи не він спустився і вивів її за собою, а він спустився, загинув разом з нею, - і вийшов, воскрес. Не бачачи, що не

  знаючи, не будучи впевненим у тому, що і вона вийде. Вона вийде за ним, якщо він не буде знати цього, не буде бачити її, не знатиме її. Він повинен забути її, як вона забула його - увійти в Лету, в річку безпам'ятства. Безпам'ятство - смерть культури, але життя духу. Вийшовши з Лети, він зустріне Еврідіку знову. Вони повинні зустрітися з усією силою новизни, що не простягаючи ниток з минулого. Зустрітися не тому, що хочуть цього і щось для цього роблять, а зустрітися само собою, в самому повному розумінні зустрічі - непередбачено, раптово, не знаючи. Орфей, який зустрів Еврідіку, Орфей перетворення, відмовився від спраги володіти, бачити, володіти, взяти в свої руки, відстежити, зафіксувати, проконтролювати. Він повинен просто виявити її на виході з царства смерті. Раптово побачити її живою. Життя не можна добути або заслужити, але тільки отримати в дар - не знаючи, не бачачи, не озираючись.

  Про це говорить і Клод Романо в своїй герменевтиці народження як Події. Людське існування визначається не тільки кінцевої спрямованістю до смерті, але і вихідною обдарованістю життям. Ми не можемо зазирнути за власне народження, не можемо привласнити його собі, зробити його власним вибором і вчинком. Життя може бути тільки отримана нами в дар, як те, що вже дано, не з нашої волі і знання. Людське сприйняття, людський погляд є щось, «спочатку запізнюється по відношенню до тих можливостей, які воно зробило можливими; як занурення в попередній йому сенс, який воно не може повністю прояснити; як пронизане історією, не ним розпочатої. Коротше кажучи, як певний у своїй суті засновується подіями »[14, с. 60].

  Немає шляху від смерти в життя, шлях - це те, що ми бачимо, коли озираємося назад. Знання шляху - це озирання, це теж смерть, розлука, втрата. На знанні шляхів, способів, кроків, заходів та ціни грунтується відстань і розлука. Рух Орфея, зачинати його пісню, грунтується на незнанні, незрячим, нездатності зробити. Це рух небуття: «Будь - але і небуття пізній непорушність, де потаємно твоя проростає можливість, перш ніж ти з неї в цей світ ізойдешь» [13].

  У цьому русі, закручувати в вихорі небуття, ми зрушуємося разом з «поворотною точкою». Переживання цього «кружляння в вихорі» Рільке називає «впізнавання впізнавання» (в перекладі Свасьяна «визнання визнання», у Рільке - «erkennt die Erkennung», одне з перших значень дієслова «erkennen» - дізнаватися в сенсі дізнаватися на досвіді, осягати в досвіді ]:

  «Тільки забили ключем всюди визнає признанье; і, повівши їх, захоплених, крізь створене славно, явить в засадах кінці, а в кінці - провіщення почав »[13].

  Впізнавання - миттєвий досвід, зустріч. Впізнавання впізнавання - це зустріч зустрічей; зустріч як онтологічне подія; гранично точковий досвід, який зібрався навколо миттєвості існування. Мить до першого руху, то, що залишається поза увагою озиратися погляду. Орфей "Сонети.» не знає і не бачить, що Еврідіка йде за ним (як і яким шляхом вона йде, і не боїться, що це він виводить її звідти], і тому просто раптово дізнається її, коли вона вже вийшла. Розпізнавання - то, як ми бачимо реальність , коли не озирався на неї. Мінімальна, гранично проста межа між озиратися свідомістю, розлученим з реальністю, і Неразлученностью. Тут тільки, в цій мінімальній точці, ми можемо бачити, що наша звичайна форма сприйняття є озирається погляд, і одночасно можемо бачити відкрився горизонт безоглядно. «розпізнавання впізнавання» спалахує в точці зустрічі з миттю переходу від смерти в життя. зустрічі після розлуки. Подібно до того як смерть виникає в точці оглядки на миттєво виникає відстань, на яке спалахнуло переживання розлуки, що виникла «тільки що» за межами погляду.

  Орфей не може вивести Еврідіку з царства розлуки. Він може тільки зустріти її після розлуки і тому не повинна озирнутися. Розлука долається тільки миттєвостями Зустрічі.

  Список літератури

  1. Бергсон А. Вибране: свідомість і життя / пер. з фр. І. І. Блауберг. М.: Російська політична енциклопедія, 2010. 399 с.

  2. Бибихин В. В. Інша початок. М.: Наука, 2003. 432 с.

  3. Бибихин В. В. Світ. СПб. : Наука, 2007. 431 с.

  4. Бибихин В. В. Мова філософії. М.: Прогрес, 1993. 404 с.

  5. Марсель Г. Рільке, свідок духовного (лекція друга) / Г. Марсель; предисл. до публ. Г. М. Та-врізян // Питання філософії. 1998. № 1. С. 135-159.

  6. Миркина З. А. Невідомий собор: Про Рільке. З Рільке. Про Цвєтаєвої. Святая Святих / З. А. Світ-кіна; ред. І. І. Ремізова. СПб. : Університетська кн., 1999. 271 с.

  7. Михайлов А. В. Вибране. Історична поетика і герменевтика. СПб. : Видавничий дім Санкт-Петербурзького державного університету, 2006. 560 с.

  8. Померанц Г. С., Миркина З. А. Робота любові. Лекції, прочитані на рубежі століть. М.; СПб. : Центр гуманітарних ініціатив, 2013. 360 с.

  9. Рільке Р. М. Дихання лірики: Переписка з Мариною Цвєтаєвої та Борисом Пастернаком. Листи 1926 года / Р. М. Рільке; сост. і коммент. К. М. Азадовский і ін. Москва: Арт-Флекс, 2000. 300 с.

  10. Рільке Р. М. Вибрані твори / Р. М. Рільке; редкол .: І. Б. Бачкаї [и др.]. М.: Рипол Класик, 1998. 701 с.

  11. Рільке Р. М. Проза. Листи = Prosa. Briefe: пров. з нім. / Р. М. Рільке; сост. М. Рудницький. Харків; М.: Фоліо: АСТ, 1999. 601 с.

  12. Рільке Р. М. Сонети до Орфея / пер. з нім., вступ. ст. З. А. Міркіних. М.; СПб. : Літній сад, 2002. 61 с.

  13. Рільке Р. М. Сонети до Орфея / Р. М. Рільке; пер. з нім. К. А. Свасьяна // Сторони світу: літературно-художній журнал. № 11. URL: http://www.stosvet.net/11/svasyan (дата звернення: 19.06.2019).

  14. Романо К. Авантюра часу. Три есе по феноменології події. М.: РИПОЛ Класик 2017.

  220 з.

  15. Свасьян К. А. Проблема символу в сучасній філософії: (критика і аналіз) / відп. ред. А. В. Гу-Лига. Ер. : Изд-во АН АрмССР, 1980. 226 с.

  16. Свасьян К. А. Феноменологічний пізнання. Пропедевтика і критика. Ер. : Изд-во АН Арм. РСР, 1987. 199 с.

  17. Седакова О. А. Апологія розуму. М.: МГИУ, 2009. 138 с.

  18. Хайдеггер М. Час і буття: ст. і виступи / М. Хайдеггер; сост., пер., вступ. ст., коммент. і указ. В. В. Бібіхіна. М.: Республіка, 1993. 447 с.

  19. Хайдеггер М. Роботи і роздуми різних років: збірник / М. Хайдеггер; пер. з нім., сост., вступ. ст. і коммент. А. В. Михайлова. Москва: Гнозис, 1993. 333 с.

  20. Хайдеггер М. Розмова на дорозі: обр. ст. позд. періоду творчості / М. Хайдеггер. М.: Вища. шк., 1991. 190 с.

  21. Ямпільська А. Мистецтво феноменології. М.: РИПОЛ Класик, 2018. 342 с.

  The man who looks back (R. M. Rilke's existential ontology)

  N. A. Smirnov

  teacher of the Department of Humanities and foreign languages, Kazan Cooperative Institute.

  Russia, Kazan. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Abstract. The article is an experience of reading R. M. Rilke's "Sonnets to Orpheus" and an attempt to formulate the main provisions of existential ontology, which is expressed in Rilke's poetic philosophy through the image of Orpheus. This ontology is revealed through the phenomenology of the looking back view as a sp e-cifically human, everyday way of perceiving reality and the transformed view, which is the unity of perception and perceived reality. The relevance of this study is that the philosophical content of Rilke's work remains poorly studied. The author of the article suggests that Rilke's philosophy can be considered as an independent form of non-classical existential ontology that has its own specific features. Through the question of the essence of human existence (as a special form of being), it reveals the question of the essence of existence in general. The methodological basis of the work is a set of phenomenological and hermeneutic methods, primarily the herme-neutics of events, presented in the works of the Russian philosopher V. V. Bibihin, as well as in the poetic philosophy of the late Heidegger. The author considers the image of Orpheus as an image of an authentic existence, different from the everyday, habitual, "natural" one. The aim of the work was to reveal and describe this image as an ontological form, which is a manifestation of the inner essence of life. The most general human experience - the experience of existence as it is, of the perception of life as a whole - is embodied in Rilke's poetic philosophy. The key problem here is the relation to a certain initial completeness. The movement that brings a person back to this original authenticity of existence is a sacrifice, and he must dissolve into being, so that without looking back, as if for the first time, he meets the absolute novelty of existence.

  Keywords: transformation, look, look back, separation-inseparability.

  References

  1. Bergson A. Izbrannoe: soznanie i zhizn '[Selected: consciousness and life] / transl. from Fr. by I. I. Blauberg. M. Russian political encyclopedia. 2010. 399 p.

  2. Bibihin V. V. Drugoe nachalo [Another beginning]. M. Nauka. 2003. 432 p.

  3. Bibihin V. V. Mir [The World]. SPb. Nauka. 2007. 431 p.

  4. Bibihin V. V. Yazyk filosofii [Language of philosophy]. M. Progress. 1993. 404 p.

  5. Marseille G. Ril'ke, svidetel 'duhovnogo (lekciya vtoraya) [Rilke, witness of the spiritual (lecture two)] / Marseille G .; preface to the publ. G. M. Tavrizyan // Voprosy filosofii - Questions of philosophy. 1998. No. 1. Pp. 135-159.

  6. Mirkina Z. A. Nevidimyj sobor: O Ril'ke. Iz Ril'ke. O Cvetaevoj. Svyataya Svyatyh [Invisible cathedral: About Rilke. From Rilke. About Cvetaeva. Holy of Holies] / Z. A. Mirkina; edited by I. I. Remizova. SPb. University press. 1999. 271 p.

  7. Mihajlov A. V. Izbrannoe. Istoricheskaya poetika i germenevtika [Favorites. Historical poetics and her-meneutics]. SPb. Saint Petersburg State University, 2006. 560 p.

  8. Pomeranc G. S., Mirkina Z. A. Rabota lyubvi. Lekcii, prochitannye na rubezhe vekov [Work of love. Lectures delivered at the turn of the century]. M.; SPb. Center for humanitarian initiatives. 2013. 360 p.

  9. Rilke R. M. Dyhanie liriki: Perepiska s Marinoj Cvetaevoj i Borisom Pasternakom. Pis'ma тисяча дев'ятсот двадцять шість goda [Breathing lyrics: Correspondence with Marina Tsvetaeva and Boris Pasternak. Letters of тисяча дев'ятсот двадцять шість] / R. M. Rilke; comp. and comment. K. M. Azadovsky et al. M. Art-Flex. 2000. 300 p.

  10. Rilke R. M. Izbrannye sochineniya [Selected works] / R. M. Rilke; ed. I. B. Bachkalo [et al]. M. Ripol Classic. 1998. 701 p.

  11. Rilke R. M. Proza. Pis'ma = Prosa. Briefe: per. s nem. [Prose. Letters = Prosa. Briefe: transl. from German] / R. M. Rilke; comp. M. Rudnitsky. Kharkiv; M.: Folio: AST. 1999. 601 p.

  12. Rilke R. M. Sonety k Orfeyu [The sonnets to Orpheus] / translated from German., Intr. art. by Z. A. Mirkina. M.; SPb. Letniy sad. 2002. 61 p.

  13. Rilke R. M. Sonety k Orfeyu [The sonnets to Orpheus] / R. M. Rilke; translated from German by K. A. Svasyan // Storony sveta: literaturno-hudozhestvennyj zhurnal - Sides of light: a literary-art magazine. No. 11. Available at: http://www.stosvet.net/11/svasyan (date accessed: 19.06.2019).

  14. Romano K. Avantyura vremeni. Tri esse po fenomenologii sobytiya [Adventure of time. Three essays on the phenomenology of an event]. M. RIPOL classic. 2017. 220 p.

  15. Svas'yan K. A. Problema simvola v sovremennoj filosofii: (kritika i analiz) [The problem of the symbol in modern philosophy: (criticism and analysis)] / resp. ed. A.V. Gulyga. Er. Armenian Academy of Sciences. 1980. 226 p.

  16. Svas'yan K. A. Fenomenologicheskoe poznanie. Propedevtika i kritika [Phenomenological cognition. Propaedeutics and criticism]. Er. AS of Arm. SSR. 1987. 199 p.

  17. Sedakova O. A. Apologiya razuma [Apology of reason]. M. MSIU. 2009. 138 p.

  18. Heidegger M. Vremya i bytie: st. i vystupleniya [Time and being: art. and performances] / M. Heidegger; comp., transl., introd. article, comment. and ref. by Vladimir Bibihin]. M. Respublika. 1993. 447 p.

  19. Heidegger M. Raboty i razmyshleniya raznyh let: sbornik [Works and reflections of different years: collection] / Martin Heidegger; translated from German., comp., introd. article and comments by A. V. Mihailov. M. Gnosis. 1993. 333 p.

  20. Heidegger M. Razgovor na proselochnoj doroge: izbr. st. pozd. perioda tvorchestva [Conversation on a country road: selected articles of late period of creativity] / M. Heidegger. M. Vyssh. shk. 1991. 190 p.

  21. Yampol'skaya A. Iskusstvo fenomenologii [The art of phenomenology]. M. RIPOL classic. 2018. 342 p.


  Ключові слова: ПЕРЕТВОРЕННЯ / ВЗГЛЯД / оглядки / РОЗЛУКА-нерозлучних / TRANSFORMATION / LOOK / LOOK BACK / SEPARATION-INSEPARABILITY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити