Наводяться результати досліджень, що позначають суть поняття лісового комплексу з позицій землі лісокористування для регулювання правових питань.

Анотація наукової статті по сільському господарству, лісовому господарству, рибному господарству, автор наукової роботи - О. Б. Мезеніна


FOREST COMPLEX IN ASPECT TO THE EARTH - FOREST EXPLOITATION

The results of researches designating an essence of problems of concept of a forest complex from positions to the earth forest exploitation for regulation of legal questions are given in article.


Область наук:
 • Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство
 • Рік видавництва: 2014
  Журнал
  Ліси Росії і господарство в них
  Наукова стаття на тему 'ЛІСОВИЙ КОМПЛЕКС В аспекті земле- та лісокористування'

  Текст наукової роботи на тему «ЛІСОВИЙ КОМПЛЕКС В аспекті земле- та лісокористування»

  ?Ф 36-40 44-48

  ф 40-44 $ 46-50

  Мал. 2. Схема розкрою сортиментів на пиломатеріали

  бібліографічний список

  1. Суровцева Л.С. Вплив сбежістость на обсяг круглих сортиментів // ІВУЗ. Лесн. жур. 2008. № 3. С. 88-91.

  2. Петров В.І. Залежність питомої витрати електроенергії на фрезерно-пиляльному агрегаті від діаметра колод // деревообраб. пром-сть. 1982. № 2. С. 17-19.

  3. Єфімов Ю.В. Вимірювальний шлейф на основі LabVIEW // Актуальні проблеми лісового комплексу / за ред. Е.А. Памфілова: зб. науч. тр. за підсумками міжнар. наук.-техн. конф. Вип. 22. Брянськ: БГІТА, 2009. С. 246-247.

  УДК 631

  О.Б. Мезеніна (O. B. Mezenina)

  Уральський державний лісотехнічний університет,

  Єкатеринбург

  ЛІСОВИЙ КОМПЛЕКС В аспекті земле- та лісокористування (FOREST COMPLEX IN ASPECT TO THE EARTH - FOREST EXPLOITATION)

  Наводяться результати досліджень, що позначають суть поняття лісового комплексу з позицій земле- та лісокористування для регулювання правових питань.

  The results of researches designating an essence of problems of concept of a forest complex from positions to the earth forest exploitation for regulation of legal questions are given in article.

  В економічній науці склався ряд підходів до визначення лісового та лісопромислового комплексу. В основу одних підходів покладено критерій використання одного і того ж сировини, що забезпечує формування «єдиної, економічно обґрунтованої системи перед-

  ємств, які організовуються для комплексного освоєння, використання і відтворення лісових ресурсів певного району на засадах комбінування виробництва, спеціалізації і кооперування в оптимальній структурі, пропорційності, обсягах і розміщенні вироб-

  ництва »(по Мясоєдова Т.Г.), або визначення системи підприємств лісової промисловості та пов'язаних з ними державного апарату, науки і підприємств інших галузей промисловості [1].

  Але в даних підходах практично не враховується фактор

  лісопромисловий комплекс

  активної участі земельних і лісових природних ресурсів як головних засобів виробництва в лісовому комплексі, активно впливають на кількість і якість деревини та іншої лісової продукції.

  Тому, на нашу думку, більш правильно дати визначення лісового комплексу (ЛК) як сукупності земельних і лісових ресурсів і базуються на них видах людської діяльності, спрямованих на використання всіх різноманітних корисних властивостей лісу відповідно до комплексом потреб держави і суспільства (соціальні, екологічні та економічні) при обов'язковому відтворенні самих лісових ресурсів та їх корисних властивостей. Отже, лісовий комплекс включає всі господарства, підприємства, установи та галузі, чия діяльність спрямована на виробництво лісових продуктів, первинну обробку деревини і недеревної продукції, надання лісових послуг [2].

  Багато російські вчені в галузі вивчення лісових ресурсів, також і автори до ЛК вважають за необхідне віднести сукупність видів економічної та соціальної діяльності, що базуються на використанні, охороні, захисту, відтворення земельних і лісових ресурсів, а також взаємопов'язаних з цим комплексом систем організаційно-правових та інших дій, обумовлених процесом господарської діяльності (рис. 1 з урахуванням структури схеми Морозової).

  Необхідність такого розуміння ЛК обумовлена ​​тим, що в основі його діяльності лежить використання поновлюваних лісових ресурсів та невозобнов-ється земельних ресурсів.

  При цьому виникає питання про первинність (або ступенем значущості) земельних і лісових ресурсів.

  Як правило, вчені в галузі лісового господарства на перше місце висувають лісові ресурси, як основне джерело видобутку деревини, але при цьому забувають, що сам земельну ділянку з його рельєфом, родючістю різних типів грунтів, температурним і водним режимами активно впливає на характер і стан рослинності і фауни на ньому. Якщо провести аналогію з сільським господарством, то виходить, що головне - це продукція з сівозмін, а не земля, яка визначає склад і структуру оброблюваних культур.

  Формуючи систему управління ЛК, як відзначають вчені-лісо-економісти в своїх дослідженнях [5], в першу чергу треба розглянути систему управління землями лісового фонду, що включає сукупність організаційної та економічної діяльності основний, допоміжної і супутньої по використанню, охороні, захисту, відтворення земельних і лісових ресурсів.

  Наприклад, цілісне розгляд питань функціонування ЛК неможливо без урахування таких видів економічної діяльності, як розміщення транспортних шляхів, пунктів здачі і первинної переробки

  деревини та іншої лісової продукції, здійснення рекреаційної діяльності, створення фінансової забезпеченості господарської діяльності і т.д.

  Таким чином, успішна реалізація заходів стимулювання, розвитку лісового сектора економіки можлива тільки при комплексному підході за трьома напрямками - управління землекористуванням підприємств лісового комплексу, управління безпосередньо лісовим господарством і управління супутніми напрямками лісового комплексу (туризм, рекреація, полювання і т.д.).

  Тому система управління земельними ресурсами лісового комплексу повинна включати встановлення видів прав на лісову ділянку (оренда, сервітути тощо), визначення видів господарської діяльності (заготівля деревини, полювання, рекреація і т.д.) і проведення певного переліку заходів по формуванню конкретної обмеженій території як об'єкта земельно-лісових господарських відносин.

  Автор, базуючись на дослідженнях Морозової О.Н., Вуєць Л.В. та інших вчених в області лісо-управління, під керівництвом лісовим комплексом розуміє цілеспрямовану і ефективну діяльність органів управління з використанням методів, що забезпечують досягнення стратегічних цілей ЛК (рис. 2 з урахуванням структури схеми Морозової).

  Управління будь-якою системою, в тому числі лісових комплексом, передбачає вивчення

  Мал. 1. Система лісового комплексу (з урахуванням [3, 4])

  лісопромисловий комплекс

  і використання різних методів. Методологія державного управління і регулювання землекористування та лісокористування - це сукупність принципів і методів в області управлінських взаємодій з боку держави і суспільства (економічні та соціальні процеси).

  Під методами управління розуміються способи цілеспрямованого впливу керуючої системи на керований об'єкт з метою отримання заданого результату в умовах обмеженості ресурсів.

  Система управління характеризується спільними, притаманними будь-яким іншим системам управління характеристиками, такими як суб'єкт, об'єкт, цілі та методи управління.

  Разом з тим особливістю управління земельними ресурсами лісового комплексу є поєднання трьох напрямів діяльності: організаційно-правовий, господарсько-економічної і соціально-екологічної.

  Головною метою першої сторони діяльності є формування нормативного та законодавчого забезпечення (тобто тих норм і правил, виконання яких забезпечує правову гарантію реалізованих прав на земельну ділянку лісового фонду).

  Стратегічною метою другої сторони є найбільш повне і якісне задоволення потреб суспільства в різноманітних ресурсах і властивості лісу.

  Третя мета визначається необхідністю не тільки збереження, а й поліпшення, підвищення якості цього найважливішого поновлюваного ресурсу - лісів, з метою забезпечення соціальних функцій лісу (забезпечення здоров'я населення, рекреація, туризм, отримання кисню і т.д.).

  Можна погодитися з думкою Мочаевой Т.В., Черняк-вич Л.М. і ряду вчених-лісо-економістів в тому, що необхідність в перетвореннях лісових відносин обумовлена ​​вимогами до раціонального і невиснажливого землекористування та лісокористування суб'єктів РФ, для існування рівноваги екологічного та економічного потенціалу лісів, створення

  Мал. 2. Система управління лісовим комплексом (з використанням розробок [3])

  умов для економічно ефективного функціонування лісового комплексу, задоволення потреб суспільства в різноманітних лісових ресурсах і послугах.

  Слід визнати і наявні невирішені проблеми: чи не повністю сформований і узгоджений з системою земельних відносин механізм сучасної економіки країни, спрямований на стійке

  управління лісовими ресурсами, тому потрібно подальший розвиток інституційного середовища, що включає вдосконалення законодавчої бази і організаційно-територіальної структури управління земельними ресурсами лісового комплексу регіонів, врахування інтересів держави, бізнесу і суспільства при організації використання земельних і лісових ресурсів [6, 7].

  бібліографічний список

  Ухвалення в 2006 р нового Лісового кодексу РФ стало необхідністю для інституційного перетворення системи управління лісами, в тому числі і управління землекористуванням ЛК через децентралізацію організаційної структури управління ЛК з урахуванням необхідного переліку функцій і методів управління ЛК, які ми запозичили з досліджень Морозової О.Н . (Таблиця).

  Розвиток управління лісовим комплексом Росії (XX-XXI ст.)

  Методи управління Планово-директивна система послереформенное ринкова економіка В умовах дії Лісового кодексу 2006 р

  Економічні Державне замовлення, Ліміти державних капвкладень, підрядних будівельно-монтажних робіт і матеріальних ресурсів, фінансові та природоохоронні нормативи, нормативи соціального розвитку Державне замовлення (державний, регіональний, муніципальний). Облікові і податкові ставки, пільги, порядок проведення валютних операцій, бюджетні кредити, дотації, субсидії, госинвестиции мита, митні пільги, норми, стандарти, тарифи, ціни, штрафи та ін. Державне замовлення (державний, регіональний, муніципальний), облікові і податкові ставки, пільги, порядок проведення валютних операцій, бюджетні кредити, дотації, субсидії, госинвестиции, митні збори, митні пільги, норми, стандарти, тарифи, ціни, штрафи та ін.

  Адміністративно-правові Плани, директиви, накази, розпорядження, контрольні показники економічного і соціального розвитку територій Лісовий кодекс РФ, підзаконні акти, цільові програми Лісовий кодекс РФ, підзаконні акти, цільові програми, лісові плани, лісогосподарства-ні регламенти, лісовий реєстр, система зонування , проекти освоєння, лісові декларації, перелік пріоритетних інвестиційних проектів

  Організаційні Держкомліс СРСР Міністерства, федеральні агентства, органи влади суб'єктів РФ Міністерства, федеральні агентства, державні інститути розвитку, органи влади суб'єктів РФ, Консультативна рада з питань державної політики та нормативно-правового регулювання у ЛПК, галузеві асоціації, лісництва

  1. Іванова Т.М. Особливості формування механізму управління лісопромисловим комплексом // Вісник МГТУ. 2006. Т. 9. № 4.

  2. Сценарії розвитку лісового комплексу Росії до 2015 року. URL: http: www.rvt.ru (Інформаційно-аналітична система лісової галузі).

  лісопромисловий комплекс

  3. Морозова О.Н. Формування і розвиток лісопромислового комплексу регіону: дис. ... канд. екон. наук / Морозова О.Н. Іжевськ, 2009. 149 с.

  4. Лісовий кодекс Російської Федерації від 4 грудня 2006 № 200-ФЗ. М .: Консультант Плюс 2009.

  5. Вуєць Л.В. Управління розвитком лісового комплексу регіону: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05 / Вуєць Людмила Володимирівна. М .: РДБ 2009.

  6. Мочаева Т.В. Визначення економічної ефективності використання лісових земель // Актуальні проблеми сучасної економіки: зб. науч. тр. Йошкар-Ола, 2010. С. 209-212.

  7. Чернякевич Л.М. Економічна стратегія трансформації системи лісоуправління: теорія, методологія, практика: дис. ... д-ра екон. наук. Йошкар-Ола, 2005.

  УДК 631

  О.Б. Мезеніна, О.Ф. Камалова, О.А. Сахончік (O. B. Mezenina, O.F. Kamalova, O.A. Sahonchik) Уральський державний лісотехнічний університет,

  Єкатеринбург

  ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ (FORMATION OF SYSTEM OF INDICATORS OF THE ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF USE OF LANDS OF THE FOREST COMPLEX)

  Представлені можливі критерії для подальшої розробки системи оціночних показників визначення ефективності використання земель лісового комплексу.

  Article represents possible criteria for further development of the system of estimated indicators of determination of efficiency of use of lands of a forest complex.

  Згідно позиціях Лісового плану суб'єктів РФ (зокрема Лісового плану Свердловської області) для планування та ефективного управління господарською діяльністю необхідно мати відповідний інструментарій у вигляді показників ефективності. Оцінка ефективності освоєння лісових ресурсів повинна вестися з використанням індикаторів (критеріїв і показників), найбільш точно і об'єктивно характеризують як саму категорію ефективності економіки регіонів і муніципальних утворень, так і прояв її

  особливостей стосовно до лісового сектору економіки регіону. Кожен з показників розраховується в своїх одиницях виміру і ранжируется по своїй відносній важливості. Всі показники взаємопов'язані і взаємозумовлені і утворюють систему індикаторів оцінки діяльності в лісовому секторі [1]. Також в Лісовому плані вказується, що відповідно до принципу спів-підпорядкованості систематизовані показники необхідно класифікувати на вихідні дані, розрахункові показники, сумарні показники і на кінцевий результат - узагальнюючий

  коефіцієнт економічної ефективності освоєння лісових ресурсів.

  Оцінка ефективності використання земель лісового комплексу здійснюється в результаті аналізу, повинна ґрунтуватися на системі показників соціально-економічних результатів управління регіонами і муніципальними утвореннями, в тому числі їх земельно-лісовими комплексами, і повинна відображати інтереси всіх учасників відносин, що виникають в процесі освоєння лісів відповідно з проектом: держави, бізнесу (лісокористувача) і


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити