Опісані результати относительно использование кропиви дводомної як джерела Біологічно активних Речовини у годівлі перепілок. При цьом препарати кропиви підвіщують яєчну продуктивність та покращують харчову и біологічну Цінність яєць за рахунок нагромадження у яйцях фосфоліпідів, Білка, каротиноїдів та вітаміну А.Опісані результати относительно использование кропиви дводомної як джерела Біологічно активних Речовини у годівлі перепілок. При цьом препарати кропиви підвіщують яєчну продуктивність та покращують харчову и біологічну Цінність яєць за рахунок нагромадження у яйцях фосфоліпідів, Білка, каротиноїдів та вітаміну А.

Анотація наукової статті по агробіотехнології, автор наукової роботи - Кірілів Б.Я., Гунчак А.В., Ратич І.Б., Сірко Я.М.


Область наук:

 • Агробіотехнології

 • Рік видавництва: 2011


  Журнал: Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжіцького


  Наукова стаття на тему 'Ліпідній склад тканин печінкі та жовтка яєць за использование препаратів кропиви у раціонах японських перепелів'

  Текст наукової роботи на тему «Ліпідній склад тканин печінкі та жовтка яєць за использование препаратів кропиви у раціонах японських перепелів»

  ?УДК 577.115: 582.635.5: 598.261.7

  Кірілiв Б.Я., кандидат сшьськогосподарськіх наук © Гунчак А.В., кандидат бюлопчніх наук Ратич 1.б., доктор сшьськогосподарськіх наук CipKO Я.М., кандидат сшьськогосподарськіх наук Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 1нстітут бюлогп тварин НААН, м. Львгв

  Л1П1ДНІЙ СКЛАД тканини ПЕЧ1НКІ ТА ЖОВТКА ЯСЦЬ ЗА Використання ПРЕПАРАТ1В Кропива У РАЦ1ОНАХ японська ПЕРЕПЕЛ1В

  Описані результати относительно использование кропиви дводомног як джерела бюлоггчно активних Речовини у годгвлг перетлок. При цьом препарати кропиви тдвіщують яечну продуктівшсть та покращують харчову i бюлог1чну цгннгсть яець за рахунок нагромадження у яйцях фосфолiпiдiв, БМКА, каротіноШв та втамту А.

  Ключоei слова: кропива, рацюні, переспівали, лiпiді

  Вступ. Вивчення впліву препараів кропиви на метаболiчнi процеси та продуктівшсть птахiв зумовлено як доступшстю сировини, так i вмютом у лісі кропиви дводомно! комплексу бюлопчно активних Речовини. Кропива дводомна мютіть весь спектр замшніх i незамшніх амшокіслот, азотовмюш сполуки, ефiрнi оли, стер! Ді, в ^ амші - Bb B2, C, E, K, РР, каротин, дубільш Речовини, флавони! Ді. Стебло i листки уИяш волосками, якi мiстять кремнiй [1,2].

  У сухому препарат кропиви мютіться около 35% сирого проти! Ну; 23% - вуглеводiв; 1% - лiзіну; 0,32% - цистину; 0,52% - метiонiну [3,4].

  У доступнш нам лiтературi Ми не зустрiчалі Даних относительно можлівостi использование препараів кропиви в годiвлi перетлок, зокрема невiдомi дозуюч добавок рiзних форм препаратiв кропиви дводомно! до ращону цього виду птахiв, а такоже! х Вплив на обмiннi процеси, продуктівнiсть та якiсть отримувалася! продукці. Саме цi питання i були предметом наших дослiдження.

  Матеpiалі i методи. Дослiд проведено у вiварi! Iнституту на п'яти групах (по 20 голiв у кожнш) японських перепелiв. Утримання i годiвля птицi вiдповiдала технологiчного Вимоги. Вся птиця одержувала стандартний повнорацiонній комбжорм (СК), збалансований за пожівнімі i бiологiчно активних Речовини. Дослiд проводівся за схемою, представленою у таблиць 1.

  Матерiали для бiохiмiчніх дослiдження брали вiд перепiлок контрольно! групи, а такоже тихий дослщніх груп, якi малі найвищу продуктівшсть, а самє - друго! i п 'ято!.

  © Кіріл1в Б.Я., Гунчак А.В., Ратич 1.б., С1рко Я.М., 2011

  55

  Таблиця 1 Схема дослвду

  Групи Характер живлення

  Контрольна СК

  1 дослвдна СК + екстракт кропиви дводомно! (1 мл / гол / д)

  2 дослвдна СК + екстракт кропиви дводомно! (2 мл / гол / д)

  3 дослвдна СК + екстракт кропиви дводомно! (3 мл / гол / д)

  4 дослвдна СК + сухий порошок кропиви дводомно! (75 мг / гол / д)

  5 дослвдна СК + сухий порошок кропиви дводомно! (150 мг / гол / д)

  6 дослвдна СК + сухий порошок кропиви дводомно! (225 мг / гол / д)

  У дослщжуваному матерiалi визначення бiохiмiчніх показніюв проводилося за такими методами:

  - вмют Загальна лшвдв за методом Фолча [5];

  -сшввщношення окремий клаав лiпiдiв методом тонкошарово! хроматографа

  [5]

  Пщ час проведення дослiду проводівся облж яечно! продуктівностi японських перепелiв.

  Результати та Обговорення. З наведенням у таблиць 2 Даних видно, что у печiнцi перепiлок, Яким до корму додавали екстракт кропиви (перша дослщна група) пщвіщувався вмют Загальна лiпiдiв, порiвняно з! Х вмiстом у перепiлок контрольно! групи, тодi як при додаваннi кропиви у виглядi порошку (друга дослщна група), кшьюсть Загальна лiпiдiв НЕ зазнаватися суттевіх змiн.

  Таблиця 2

  Вплив препараті кропиви на вмкт Загальна лш ^ в та

  сшввщношення Тх клаів у тканинах печшкі, (М ± т, п = 5)

  Показники Контроль (СК) Досладна 1 (СК + екстракт кропиви) Дослщна 2 (СК + сухий порошок кропиви)

  Загальш лшвді, г% 6,27 ± 0,40 8,13 ± 0,59 * 5,20 ± 0,41

  Фосфолшщі,% 32,57 ± 0,36 28,02 ± 0,24 *** 30,65 ± 0,15 *

  Моно 1 діацілглщеролі,% 15,92 ± 0,19 12,71 ± 0,05 *** 13,75 ± 0,2 ***

  Вшьній холестерол,% 12,34 ± 0,17 21,98 ± 0,25 *** 17,31 ± 0,09 ***

  НЕЖК,% 9,83 ± 0,06 8,72 ± 0,10 9,40 ± 0,08

  Тріацілглщеролі,% 16,85 ± 0,22 16,98 ± 0,42 16,06 ± 0,15

  Еф1рі холестеролу,% 12,49 ± 0,08 11,59 ± 0,10 12,83 ± 0,04

  Пiд Вплив стосованіх нами препаратiв вiдзначив змші у спiввiдношеннi окремий класiв лшвдв у тканинах печiнкі i жовтках яець. Зокрема, кшьюсть фосфолiпiдiв у печшщ перепiлок дослiдніх груп, порiвняно з контрольною, зменшувалась, а у жовтках яець зростан (табл.3). Вщомо, что лiпiді, зокрема, фосфолiпiді яйця сінтезуються у печiнцi i поступають в ооцит у процесi его росту i розвитку, тому Можемо пріпускаті, что пiд Вплив Доданий препараів кропиви вiдбуваеться! Х штенсівне использование при утвореннi лiпiдiв жовтка. У тканинах печшкі та жовтках яець вщзначено, такоже, зниженя кшькост моно- i діацілглiцеролiв та пщвіщення вмiсту тріацілглiцеролiв, за одночасного зниженя кшькост вiльніх жирних кислот,

  ЯК-1 могли використовуват для синтезу як фосфолшвдв, так i тріацілглщеролiв.

  Таблиця 3

  Вплив препаратів кропиви на вмiст Загальна лтИв та

  Показники Контроль (СК) Дослщна 1 (СК + екстракт кропиви) Дослщна 2 (СК + сухий порошок кропиви)

  Загальш лшді, г% 23,27 ± 2,18 22,93 ± 0,82 22,33 ± 1,17

  Фосфолшвді,% 20,58 ± 0,24 26,64 ± 0,66 *** 28,78 ± 0,36 ***

  Моно 1 діацілглщеролі,% 10,79 ± 0,20 7,30 ± 0,20 *** 8,12 ± 0,18 ***

  Вшьній холестерол,% 18,78 ± 0,35 19,84 ± 0,81 11,28 ± 0,25 ***

  НЕЖК,% 17,03 ± 0,36 13,45 ± 0,27 *** 10,02 ± 0,42 ***

  Тріацілглщеролі,% 22,59 ± 0,10 24,86 ± 0,38 *** 31,82 ± 0,27 ***

  Еф! Ри холестеролу,% 10,23 ± 0,23 7,90 ± 0,08 *** 9,97 ± 0,23

  Визначальності относительно встановлення оптимальних доз добавки до корму перепшок, як екстракту, так i сухого порошку кропиви дводомно !, були показатели яечно! Продуктивний птицi впродовж Всього перiоду проведення дослщу (табл. 4).

  З Даних, наведення у табліцi, видно, что при застосуваннi рiзних доз екстракту i порошку кропиви дводомно! несучють перепiлок усiх дослiдніх груп, порiвняно з контрольною, булу віщою. Проти, найвищу булу несучiсть перепiлок, яю отримувалася добавку до корму 2 мл екстракту. Рiзніця мiж несучютю перепiлок цie! дослiдно! i контрольно! груп становила 7,97%, тодi як при додаванш до корму 1 мл екстракту продуктівшсть пщвіщувалась на 5,06%, а при додаванш 3 мл екстракту - тшькі на 2,96%.

  Таблиця 4

  Яечна продуктівшсть перепшок за дн р1зні \ доз препаратiв _кропіві,% (М ± т, п = 5) _

  групи

  Екстракт

  Контрольна Дослщна 1 (СК + 1 мл / гол / д екстракту) Дослвдна 2 (СК + 2 мл / гол / д екстракту) Дослвдна 3 (СК + 3 мл / гол / д екстракту)

  69,10 74,16 77,07 72,06

  Сухий порошок

  Контрольна Дослщна 1 (СК + 75 мг / гол / д сухого порошку) Дослвдна 2 (СК + 150 мг / гол / д сухого порошку) Дослвдна 3 (225 мг / гол / д сухого порошку)

  69,10 72,08 75,10 75,62

  При додаванш до корму сухого порошку кропиви дводомно! у кшькост 150 мг на голову в день та 225 мг на голову в день продуктівшсть перепшок булу почти однаково, а порiвняно з контрольною групою - бшьшою, вщповщно на 6,00% i 6,52%. Додавання до корму сухого порошку кропиви дводомно! у кшькост 75 мг на голову в день спріяло тдвіщенню несучих перепшок на 2,98%, порiвняно з птицею контрольно! групи.

  57

  Таким чином, отрімаш нами результати вказують на ті, что использование кропиви дводомно! як джерела бюлопчно активних Речовини у годiвлi перепшок покращуе бюсінтетічш процеси у ix органiзмi, тдвіщуе яечну продуктівнiсть та покращуе харчову i бiологiчну цiннiсть яець за рахунок нагромадження у яйцях фосфолшвдв, бiлка, каротіноiдiв та вiтамiну А.

  Висновки. Результати наших дослiдження дають пiдставу рекомендуваті препарати кропиви дводомно]. ', Як у виглядi екстракту, так i у виглядi сухого порошку. Проти, на наш погляд, при промисловому утріманш перепiлок i вікорістанш у ix годiвлi сухих розсипного кормiв для практичного! Застосування вігщшше використовуват сухий препарат кропиви дводомно ''.

  Перспективи подалі досл1джень. Експериментально определена доза фiтопрепарату як добавка до корму у виглядi екстракту буде рекомендована для! Застосування у віробніщв та публшаці методичних рекомендацiй.

  Лггература

  1. Gill C. Botanical feed additives / C. Gill / Feed International. 2004. April. P. 14-17.

  2. Wagner H. Biologically active compounds from aqueous extract from Urtica dioica / H.Wagner, F. Willer, B. Kreher. Planta, 1989. P. 452-454.

  3. Hughes R. The dietary potential of the common nettle / R. Hughes, P. Ellery, V.V. Harry, E. Jenkins // Journal of the Science of Food and Agriculture. 2006. №12. P. 1279-1286.

  4. Дедкова А.І. Застосування рослинних препаратів для підвищення резистентності та продуктивності курчат-бройлерів / А.І. Дедкова, А.С. Авдюхина. Зоотехния. 2007. №8. С. 19-20.

  5. Методики дослщжень з фiзiологii i бiоxiмii сшьськогосподарськіх тварин. Львiв, 1998. С.62-78.

  Стаття надшшла до редакції '18.05.2011


  Ключові слова: Кропива /РАЦіОНІ /перепелів /ЛіПіДІ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити