Розвиток концепції міжкультурної комунікації в мовної освіти призводить до необхідності дослідження міжетнічної комунікації як феномена життєдіяльності народів, який сприяє становленню і зміцненню культурних форм і способів взаємодії, переводячи їх в ранг міжкультурних і дозволяючи говорити про міжкультурної комунікації. поняття міжетнічної комунікації має методологічне значення для розробки сучасного змісту лінгвістичної освіти. Актуалізація даного поняття в мовної освіти дозволяє встановлювати зв'язки між культурними кодами, формами взаємодії і супроводжуючими їх духовними процесами; механізмами культурної ідентифікації, освітніми та професійними програмами підготовки лінгвіста. Буття людей в світі матеріальних і духовних цінностей пов'язано зі створенням безлічі етнокультурних моделей соціальної сфери їхнього життя. Найбільш стійкими, стереотипними етнокультурними моделями виступають ті з них, які знаходять своє функціональне вираз в комунікативних ситуаціях. Комунікативний простір етносів існує як світ знакових та інформаційних процесів, що володіють властивими для них кодами, особливостями кодування і декодування текстів, що функціонує в культурно-історичному контексті. Для повноцінного розуміння іншомовного тексту, що досягається при навчанні іноземної мови, важливо встановлення зв'язку в історичному розвитку мови, культури, поведінки і діяльності представників етносу. Мова в процесі лінгвістичної освіти повинен розглядатися не як окремо взята система, самодостатня над особистістю в її комунікативних зв'язках і відносинах, а як система зв'язку між взаємодіючими суб'єктами історичного процесу в контексті конкретного своєрідності соціокультурних умов життєдіяльності і способу життя етносу. В процесі лінгвістичної освіти важливо не тільки надати навчається послугу з навчання мови як знакової системи, а й сприяти розумінню мови як етнокультурного коду, розвитку здатності «вчувствования» в етнічну картину світу.

Анотація наукової статті з мовознавства та літературознавства, автор наукової роботи - Дмитрієва Олена Миколаївна, Оберемко Ольга Георгіївна


Linguistic education in the context of studying the phenomenon of interethnic communication

Development of the international communication conception in the linguistic education leads to the necessity of studying interethnic communication as a phenomenon of peoples activity which contributes to the promotion and enhancement of the cultural forms and ways of interaction upgrading their level as intercultural and enabling to speak about intercultural communication. The notion of interethnic communication has a methodological sense for working out the modern content of linguistic education. Actualization of this concept in the linguistic education enables to make connections between culture codes, forms of interaction and spiritual processes accompanying them; mechanisms of cultural identification, educational and professional programs of linguistic training. Existence of people in the world of spiritual and material values ​​is connected with the creation of a great number of ethic cultural models of their social environment. The most stable, stereotyped ethnic cultural models are those which are functionally represented in communicative situations. Communicative space of ethnic groups exists as the world of sign and information processes possessing the codes which belong to them, peculiarities of text coding and decoding functioning in the cultural historic context. For the full comprehension of the foreign text which is achieved in the process of teaching a foreign language, it is important to make a connection in the historic development of the language, culture, behavior and activity of the representatives of the ethnic group. The language in the process of the linguistic education should be considered not a separately taken system influencing the personality but as a system of connection between the interactive representatives of the historic process in the context of the particular peculiarity of the social cultural conditions of the activity and lifestyle of the ethnic group. In the process of the linguistic education it is important not only to provide a learner with the service of teaching the language as a sign system but also to contribute to the understanding of the language as the ethnic cultural code, development of the ability of the "perception" of the ethnic world culture.


Область наук:

 • Мовознавство та літературознавство

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал: Мова і культура


  Наукова стаття на тему 'Лінгвістичний освіту в контексті дослідження феномена міжетнічної комунікації'

  Текст наукової роботи на тему «Лінгвістичний освіту в контексті дослідження феномена міжетнічної комунікації»

  ?УДК 378.147: 811

  БО !: 10.17223 / 19996195/41/15

  ЛІНГВІСТИЧНЕ ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНА міжетнічної комунікації

  Е.Н. Дмитрієва, О.Г. Оберемко

  Анотація. Розвиток концепції міжкультурної комунікації в лінгвістичному освіту призводить до необхідності дослідження міжетнічної комунікації як феномена життєдіяльності народів, який сприяє становленню і зміцненню культурних форм і способів взаємодії, переводячи їх в ранг міжкультурних і дозволяючи говорити про міжкультурної комунікації. Поняття міжетнічної комунікації має методологічне значення для розробки сучасного змісту лінгвістичної освіти. Актуалізація даного поняття в лінгвістичному освіту дозволяє встановлювати зв'язки між культурними кодами, формами взаємодії і супроводжуючими їх духовними процесами; механізмами культурної ідентифікації, освітніми та професійними програмами підготовки лінгвіста. Буття людей в світі матеріальних і духовних цінностей пов'язано зі створенням безлічі етнокультурних моделей соціальної сфери їхнього життя. Найбільш стійкими, стереотипними етнокультурними моделями виступають ті з них, які знаходять своє функціональне вираз в комунікативних ситуаціях. Комунікативний простір етносів існує як світ знакових та інформаційних процесів, що володіють властивими для них кодами, особливостями кодування і декодування текстів, що функціонує в культурно-історичному контексті. Для повноцінного розуміння іншомовного тексту, що досягається при навчанні іноземної мови, важливо встановлення зв'язку в історичному розвитку мови, культури, поведінки і діяльності представників етносу. Мова в процесі лінгвістичного освіти має розглядатися не як окремо взята система, самодостатня над особистістю в її комунікативних зв'язках і відносинах, а як система зв'язку між взаємодіючими суб'єктами історичного процесу в контексті конкретного своєрідності соціокультурних умов життєдіяльності і способу життя етносу. В процесі лінгвістичного освіти важливо не тільки надати навчається послугу з навчання мови як знакової системи, а й сприяти розумінню мови як етнокультурного коду, розвитку здатності «вчувствования» в етнічну картину світу. Ключові слова: міжетнічна комунікація; комунікативний простір етносів; етнічна картина світу; лінгвістичну освіту.

  Вступ

  Значні перетворення в життя багатонаціонального світу, розвиток міжнародних і міжнаціональних контактів обуслов-

  ливают високу потребу суспільства і особистості в оволодінні іноземною мовою як засобом досягнення взаєморозуміння в умовах сучасної безпосередньої й опосередкованої комунікації. У сфері лінгвістичної освіти ця потреба найбільш очевидна, так як воно покликане забезпечити підготовку випускника, який володіє комунікативною компетенцією, професійно здатного до міжкультурного діалогу.

  У теорії і практиці сучасного лінгвістичного освіти накопичено значний досвід формування компетентного лінгвіста, склалася система підходів і методів, що сприяють ефективному навчанню іноземним мовам: особистісно-деятельност-ний, соціокультурний, що розвиває, лингвострановедческий, когнітивно-комунікативний підходи (М.Л. Вайсбурд, Е . М. Верещагін, І.М. Верещагіна, І. О. Зимня, В.Г. Костомаров, А.А. Леонтьєв, Р.П. Мильруд, Р.К. Миньяр-Белоручев, В.В. Сафонова, С .Ф. Шатилов), комунікативний, свідомо-практичний, інтенсивний методи (Б. В. Бєляєв, Г. А. Китайгородська, Е. І. пасів). У лінгвістичному освіту сформувалося обгрунтоване розуміння того факту, що мова є невід'ємною частиною культури народу, а комунікація рідною та іноземною мовами є таке міжкультурна комунікація, що стало базовим положенням сучасної концепції навчання іноземним мовам (Е.М. Верещагін, І. О. Зимня , В.Г. Костомаров, А.А. Леонтьєв, С.Г. Тер-Минасова, І.І. Халеева і ін.). Ця концепція розробляється в цілому ряді досліджень, які висвітлюють різні питання: окремі аспекти формування міжкультурної компетенції при навчанні іноземної мови - когнітивні, комунікативні, професійні та ін .; реалізація конкретного підходу (комунікативно-когнітивного, проектованого, інте-гратівного та ін.) в навчанні іноземної мови; формування готовності майбутнього фахівця до використання іноземної мови у професійній комунікації; формування лінгвогумані-тарної культури майбутнього вчителя; стратегії комунікативної поведінки в професійно значущих ситуаціях міжкультурного спілкування; теорія і методи професійного мовної освіти (Н. Алмазова, Т.Н. Астафурова, С.А. Вишнякова, О.Ю. Іскандарова, В.Н. Карташова, Е.П. Комарова, Ж.В. Перепелкина, І .Л. Плужник, Є. В. Цибульська, А.В. Щепілова і ін.).

  Дослідники питання взаємопов'язаного розвитку мови і культури відзначають наявність в цьому процесі двох співіснують тенденцій - глобалізації (формування «глобального мови», або мови всесвітнього спілкування, в якості якого виступає переважно англійська мова) і глокалізації (збереження і посилення етнічного своєрідності мов і культур). Як вказують С.К. Гураль та

  В.М. Смокотін, наявність цих тенденцій веде «до утворення множинних ідентичностей в світі» [1. С. 11]. Застосування цього положення в сфері лінгвістичної освіти призводить до необхідності дослідження міжетнічної комунікації як феномена життєдіяльності народів, який сприяє становленню і зміцненню культурних форм і способів взаємодії, переводячи їх в ранг міжкультурних і поглиблюючи уявлення про міжкультурної комунікації. В рамках даної статті ставиться і розглядається проблема змісту лінгвістичної освіти в контексті дослідження феномена міжетнічної комунікації, що пов'язано з питаннями відповідності мовних моделей етноязика подається в них реальності, адекватності розуміння тексту змістом інформації, що передається і, в зв'язку з цим, з забезпеченням етно-соціокультурної ідентифікації навчаються.

  Феномен міжетнічної комунікації

  Аналіз наукових публікацій свідчить про різноманіття аспектів дослідження етносів (Ф. Боас, Ю.В. Бромлей, К.В. Чистов, Г.Г. Шпет, Е. Сепір, D. Seleskovitch і ін.) І дозволяє трактувати феномен міжетнічної комунікації як історично опеределения, спрямоване взаємодія між етносами, взаємовплив яких здійснюється через обмін інформацією, структурування комунікативного простору, культурні запозичення і взаємопроникнення [2]. Поняття міжетнічної комунікації має методологічне значення для розробки сучасного змісту лінгвістичної освіти, так як його педагогічна інтерпретація забезпечує можливість встановлення зв'язку між культурними кодами, формами взаємодії і супроводжуючими їх духовними процесами; механізмами культурної ідентифікації, освітніми та професійними програмами підготовки учнів, подальша діяльність яких передбачає розширення і розвиток соціокультурних кордонів взаємодії народів. Однак в теорії і практиці лінгвістичного освіти феномен міжетнічної комунікації не отримав поки достатнього наукового осмислення як фактор підвищення якості іншомовної підготовки учнів, що сприяє збереженню протиріччя між значною складністю «входження» в інше етно-соціокультурний простір і традиційним ознайомленням з культурою країн досліджуваного мови.

  Різноманіття і специфіка історично сформованих форм комунікативної взаємодії етносів впливають як на типові особливості групової психології, так і на соціально-

  типові характеристики особистості і її життєдіяльності [3]. Таким чином, особливість міжетнічної комунікації визначається тим, що вона об'єднує в собі образ світу і психологічний склад особистості «іншого», культурні форми спілкування і спосіб життя народу. Це дозволяє констатувати, що оволодіння культурними кодами (мовами) інших народів значуще не тільки з точки зору комунікації / обміну інформацією. Відбувається також обмін соціальним і емоційним досвідом, що робить іншомовну комунікацію суб'єктивно значущою для комунікантів, сприяючи їх особистісному розвитку.

  Буття людей в світі матеріальних і духовних цінностей пов'язано зі створенням безлічі етнокультурних моделей соціальної сфери їхнього життя. Ці моделі, що склалися в ході історичного розвитку етносів, знайшли вираження в об'єктивувати формах матеріальної і духовної культури, системах виховання, звичаї, традиції, обряди, в стандартизованих / стереотипізовані зразках вчинків, а також в знакових системах, зокрема в мові. Найбільш стійкими, стереотипними етнокультурними моделями виступають ті з них, які функціонують, знаходячи своє вираження в першу чергу в комунікативних ситуаціях і різних рівнях мовного спілкування.

  На всіх етапах людської історії проглядаються два основних рівня мовного спілкування: офіційно-формальну мову ділового спілкування і неформально-розмовна мова повсякденного спілкування, зберігає риси історичної своєрідності способу життя, ментальності та комунікативної нормативності етносів. Пояснення цьому феномену викладено працях М.М. Бахтіна [4]. Відповідно, в культурі, способі життя, свідомості та мові виділяються два рівня -формальне / офіційний і повсякденний / побутової. Етностереоті-пи формуються, в першу чергу, на підставі повсякденних відносин і закріплюються в мові повсякденного спілкування, підтримуючись механізмами етнічної ідентифікації - звичаями, традиціями, обрядами, святами, що вони бережуть і сьогодні своє соціокультурне значення. Отже, в комунікативному просторі етносу витоками духу народу, його національної психології і менталітету спочатку є мова повсякденного спілкування, відкладають незгладимий відбиток національної самобутності, часто на рівні несвідомого. Уявлення про інтегративну роль мови в житті народу знайшли вираз в філософсько-лінгвістичної концепції В. Гумбольдта, згідно з якою мова є формою вираження духу народу (етносу) [5]. Мова, що вживається в сфері повсякденного життя, культури повсякденного спілкування, на відміну від мови офіційних, ділових відносин, вельми барвистий і різноманітний. Він позбавлений уні-

  ваних форм вербальної комунікації професійного характеру або офіційного дискурсу. У мові повсякденного спілкування, поряд зі словами, безпосередньо позначають предмети і явища навколишнього світу, міститься велика кількість метафор, символічних мовних стереотипів, які виходять на перший план у ряді засобів, що характеризують ту чи іншу етнокультурну модель комунікації.

  Зв'язок мови з соціокультурним простором етносу

  Стійкість етноязика на рівні повсякденних відносин пояснюється тим, що багато слів, які використовуються на цьому рівні, корінням сягають до ранніх стадій становлення етносів і закріплюються багато в чому на рівні «соціального несвідомого» (за Е. Фроммом) або «колективного несвідомого» (по К. Г. Юнгом). Безпосередній зв'язок мови повсякденного комунікації в соціокультурному просторі свого етносу з контекстом комунікативної ситуації і об'єкта спілкування передбачає смисли, прийняті учасниками взаємодії і об'єднують їх. Комунікативний простір етносів існує як світ знакових та інформаційних процесів, що володіють властивими для них кодами, особливостями кодування і декодування текстів, що функціонує в культурно-історичному контексті.

  Таким чином, це реальний процес комунікативної взаємодії, що включає знання, знак і сенс, що містяться в мові; характеризується комунікативним дією, комунікативними посередниками (засоби масової інформації, засоби масової комунікації, комп'ютерні системи, супутникове телебачення і т.д.) і конкретної культурно-історичної ситуацією (контекстом), що визначають мотивацію і спрямованість спілкування. Комунікативний простір етносів функціонує як на рівні внутріг-руппових відносин спільності, так і міжгрупових, міжетнічних форм зв'язку.

  Визнання інтегративної ролі мови концептуально пов'язане з філософсько-лінгвістичної концепції В. Гумбольдта, згідно з якою мова є формою вираження духу народу (етносу). Відповідно, в процесі лінгвістичного освіти важливо не тільки надати навчається послугу з навчання мови як знакової системи, а й сприяти розумінню мови як етнокультурного коду, розвитку здатності «вчувствования» в етнічну картину світу. Взяті в комплексі форми мовної комунікації, етнокультурні знання і моделі поведінки, що транслюються в процесі лінгвістичного освіти, створюють умови для формування здатності уні-

  кального бачення світу (створення «етнічної картини світу»), забезпечують розуміння світу таким, яким він є і яким він бачиться крізь призму етнокультурного світосприйняття (розуміння «логіки етносу»).

  Не викликає сумніву той факт, що навіть в межах рідної мови комуніканти вносять різний зміст в текст і по-різному можуть інтерпретувати його в залежності від віку, особистого досвіду, знань, світоглядних і політичних установок і т. Д. Полісі-мантічность етнічних мов послужила причиною виникнення досить поширеною точки зору про толерантність різних мовних виразів щодо однопорядкові або навіть ідентичних предметів і явищ дійсності.

  У наукових працях має місце неоднозначне ставлення до проблеми умов і факторів, що впливають на розуміння етнокультурних моделей реальності, виражених в етноязика. Це найбільш яскраво виражено в теоретичних засадах перекладу. Так, існуюча в лінгвістиці теорія перекладу представлена ​​в декількох варіантах: як теорія закономірних відповідностей, ситуативна теорія, трансформаційна і інформаційна теорія перекладу. Наприклад, на думку А.В. Федорова [6], головною метою переведення є передача «інваріантної інформації», тобто повідомлення, що містить саме ту інформацію, яка повинна бути зрозуміла. Відома також точка зору У. Куайна, згідно з якою досягнення однакового розуміння інформації носіями різних мов неможливо [7]. Однак остання точка зору здається дискусійною, якщо вивчення іноземної мови будується в єдності з вивченням феномена міжетнічної комунікації. Оскільки в цьому випадку здійснюється не тільки навчання володінню мовою і мовними прийомами «іншого», розуміння контексту, метафоричних і символічних значень і смислів, а й знання етнокультурних моделей комунікативного простору, в рамках якого відбувається комунікація.

  Слід зазначити, що існування проблеми мовних, смислових, контекстуальних невідповідностей рідного і «іншого» мов ускладнює розуміння іншомовного тексту, так як етнокультурні моделі рідної мови і стереотипи мислення (етнокультурне бачення світу) протягом довгого часу зберігаються на рівні підсвідомості. Розуміння як «вчувствование» мови «іншого» - тривалий процес, що вимагає хорошої лінгвістичної і лінгвострановедче-ської підготовки, знання особливостей міжкультурної та міжетнічної комунікації і добре розвинених здібностей адаптації до чужих етнокультурним особливостям. Цю тезу підтверджують вчені, які розглядають таке міжкультурна комунікація в руслі дискурсивної парадигми вивчення мовних явищ. Так, О.А. Обдалова, Л.Ю. Мінакова і А.В. Соболєва вказують, що «дискурс не тільки

  являє собою акт продукування певного тексту, а й відображає залежність створюваного висловлювання від значної кількості екстралінгвістичних обставин, таких як знання про світ, ідентичність, думки, установки і конкретні цілі коммуниканта як творця даного тексту і носія колективної свідомості »[8. С. 208]. За допомогою дискурсу відбувається трансляція етнокультурної моделі комунікації, яка сприймається і здійснюваної її учасниками, що є прагматичним підставою для формування особистісного сенсу в ситуаціях міжетнічної комунікації.

  Механізми переходу соціальних значень, виражених в мові, в структури особистісного сенсу до теперішнього часу вивчені недостатньо. Розуміння на рівні особистісного сенсу розкриває можливості засвоєння людиною того рівня відносин, який визначений культурно-історичними традиціями і нормативними приписами соціальної реальності іншого етносу. В цьому випадку культурно-історичний контекст задає сенс і розуміння комунікативної ситуації. Таким чином, розуміння в ситуації міжетнічної комунікації базується на знанні особливостей комунікативного простору етносів, в якому знайшли своєрідне закріплення історичні та культурні чинники розвитку народів. На ситуацію розуміння в міжетнічної комунікації впливає і ціннісно-смислова позиція коммуникантов - оцінка ситуації, що відбувається відповідно до тих культурно-історичними (моральними, політичними, релігійними, естетичними) оцінками і нормами, якими вони керуються в своїй поведінці і під впливом яких сформувалися їх актуальні установки [9].

  Велику область етномовному свідомості становить лексико-семантичне поле мови (тезаурус), що представляє собою «безліч смисловиражающіх елементів (слів, словосполучень тощо.) ... мови з заданими смисловими відносинами» [10. С. 68]. Саме в лексико-семантичному полі мови найкращим чином розкриваються особливості етнокультури та етносвідомості. Саме в цій області приховані історико-культурні коріння розвитку етносів. На думку американського етнолінгвіст Е. Сепір, повний словниковий склад мови народу слід розглядати як комплексну опис (inventory) всіх ідей, інтересів і занять, які характерні для спільності [11]. Згідно з цим положенням, весь людський досвід заломлюється і закріплюється в мові і культурі. Предмети і явища навколишньої дійсності отримують назви і кодуються в мові тільки в тому випадку, коли вони мають культурне значення, незалежно від того, чи мають вони це значення зі знаком плюс (созидающее, стійке, що зберігає) або зі знаком мінус (руйнівний). Має місце і про-

  ратна зв'язок: в мові з'являються слова для позначення предмета або явища в тому випадку, якщо вони зафіксовані в культурі.

  Комунікативний простір етносу розвивається як стабільна соціальна система з властивими для неї політичними організаціями, соціальними структурами, ментальністю, релігійними інститутами і т.д., включаючи зміни в культурі і мові. Важливо, що в предметних і духовно-ціннісних елементах культури зміни відбуваються швидше, ніж в мові. «Відставання» лексики дозволяє виявити глибинні витоки походження деяких слів. Разом з тим значна частина лексичних змін відбувається одночасно з етнокультурними змінами і запозиченнями, деякі слова в ході культурного розвитку змінюють своє первісне значення або зовсім виключаються з ужитку.

  Для повноцінного розуміння іншомовного тексту, що досягається при навчанні іноземної мови, важливо встановлення зв'язку в історичному розвитку мови, культури, поведінки і діяльності представників етносу. Вивчення особливостей відображення в мові природних умов, специфіки предметно-практичної діяльності, а також способу життя і звичаїв народу є предметом дослідження етнолінгвістики, історії мови, загального мовознавства та, певною мірою, історії культури. Дані названих наук дозволяють виявити культурні особливості етнокоммунікатівной сфери того чи іншого народу, виражені і закріплені в знакових системах (перш за все в мові, а також в символах, жестах, міміці, етикеті) і надають багатозначне вплив на міжкультурну комунікацію.

  Е. Сепір і Б. Уорф в процесі розробки гіпотези лінгвістичної додатковості простежують родинні зв'язки між культурою і поведінковими нормами, з одного боку, і мовними моделями - з іншого. В результаті Б. Уорф вбачає зв'язок між ними, «але не кореляції (correlations) або визначають аналогії (diagnostic correspondences)» [12. С. 159]. У питанні про історичні шляхи розвитку культурних, мовних і поведінкових норм, про те, що виникло раніше - мовні моделі або культурні норми, Б. Уорф дотримується думки про їх одночасне розвитку і взаємовплив. При цьому він зазначає таку властивість мови, як обмеженість свободи вибору, або його нормативність. З цього випливає, що створення знаково-інформаційних програм комунікації визначається культурою і в ній же закріплюється як норма. Відповідно, норму правомірно розуміти як якісну визначеність явища - розумового образу, мови, поведінки, ставлення і т. Д., В межах якої виявляються і функціонують сутнісні ознаки міжетнічної комунікації. Саме норми можуть бути інтегруючим-

  вани в процес лінгвістичної освіти з метою формування готовності випускників до міжетнічної комунікації.

  Міжетнічна комунікація в сучасному лінгвістичному освіту

  Відмінною рисою сучасного лінгвістичного освіти є розуміння того, що міжетнічна комунікація це вкрай складне соціокультурне явище, до теперішнього часу не отримало вичерпної педагогічної інтерпретації для реалізації в лінгвістичному освіту. Ми маємо теоретично обґрунтовану та практично підтверджену загальнометодологічну базу розуміння мови як соціального і культурного явища, його зв'язку з мисленням, а також хорошу методичну базу освітніх програм підготовки випускників, які володіють двома, трьома і більше мовами. Однак сучасний стан міжетнічних відносин, зростання сепаратизму, що відзначається у всіх багатонаціональних регіонах, посилення тенденцій націоналізму і зростаючий інтерес до етноцентризму вимагають введення в зміст лінгвістичної освіти етнолінгвістичного, етнопсихологічних та етнокоммунікатівного компонентів з метою посилення контекстуального знання і глибокого розуміння способу життя того народу, мову якого вивчається.

  Етнолінгвістичний компонент найбільш представлений в сучасному змісті лінгвістичної освіти у вигляді такої навчальної дисципліни, як лінгвокраїнознавство. Лингвострановедение є вивчення аспекту мови, розкриває його національно-культурний компонент. Кінцевою метою реалізації линг-вострановедческого аспекту мови є лінгвокраїнознавча компетенція, під якою розуміється цілісна система уявлень і понять про національні традиції, звичаї, реаліях країни досліджуваного мови, що дозволяють асоціювати з лексичної одиницею цієї мови ту ж інформацію, що і його носії, і домагатися повноцінної комунікації. Як аспекти мови лінгвострано-ведення включає спеціально відібраний, специфічний мовний матеріал, що відображає культуру країни мови, що вивчається. Це безеквівалентние, фонові і коннотатівние лексичні одиниці, узуальние форми мови, а також невербальні мови жестів, міміки і повсякденного (звичного) поведінки. Оволодіння достатнім рівнем лингвострановедческой компетенції, т. Е. Включення лексичної одиниці в активну комунікацію, можливо при поступовому формуванні «інформаційного запасу четвертого ступеня» (Р.К. Миньяр-Белоручев, О.Г. Оберемко), що дозволяє вживати мовної знак в будь-якій ситуації , що досягається на основі трирівневої семантіза-

  ції лексики [13]. Погодившись з терміном «аспект мови» (Р.К. Миньяр-Белоручев), ми визнаємо необхідність включення елементів лінгвокраїнознавства в усі компоненти змісту навчання, для чого потрібно спеціально відібрати лінгвострановедческіе цінний мовний матеріал, розподілити його по етапах, визначити, які саме навички і вміння необхідно формувати, використовуючи для цього спеціальні методи і прийоми. Ми поділяємо точку зору А.А. Леонтьєва [14], який стверджує, що аспектне викладання є таке викладання, при якому здійснюється диференційоване (в методичному і організаційному відношенні) формування мовних навичок різного типу, їх окрему відпрацювання. Синтез ж цих навичок, відпрацювання їх взаємодії в мові повинні здійснюватися на заняттях з мовній практиці, носять комплексний характер.

  У наукових публікаціях мають місце позначення ідентифікації як «етнічна» та «етнокультурна». Вони близькі, але не тотожні один одному. Етнічна ідентифікація трактується як усвідомлення себе частиною етносу, а етнокультурна - як прилучення себе до етносу. У першому випадку в наявності весь комплекс ознак етносу - мова, культура, побут, психологічний склад. Для другого характерні тільки соціокультурні чинники. Особливості лінгвістичного освіти такі, що навчається, крім «занурення» в іншомовну культуру, необхідно опанувати міжкультурної компетенції, тобто готовністю до комунікації з носіями мови. Тому вивчення особливостей етнічної самосвідомості народу країни, що вивчається, шляхи і засоби його формування, специфіка проявів у комунікативних процесах повинні стати суттєвою частиною змісту лінгвістичної освіти. Значущими поняттями в процесі лінгвістичного освіти, включеними в структуру понять етнічної і етнокультурної ідентифікації та характеризують її механізми, є «етнічні стереотипи» і «етнічна самосвідомість».

  Необхідність забезпечення етнічної ідентифікації в линг-вообразовательном процесі обумовлена ​​тим, що при іншомовної комунікації, особливо з професійними цілями, здійснюється «накладення семантичного поля рідної мови на семантичне поле іншої мови» (В. Г. Костомаров). Реальне виконання цієї умови можливе тільки при такому рівні освітнього процесу, коли організаційно і методично забезпечені єдність і взаємозв'язок освоєння рідної культури і культури народу, мова якого вивчається.

  Етнокоммунікатівних компонент змісту лінгвістичної освіти передбачає реалізацію діяльнісного підходу в навчанні іноземної мови, т. Е. Організацію практичної міжетнічної комунікації. Така комунікація в умовах освітньої

  організації може носити опосередкований характер у вигляді читання автентичних текстів, здійснення листування, являти собою штучно створену ситуацію або гру. Застосування сучасних інформаційних засобів комунікації дозволяє ефективно моделювати ситуації міжетнічної комунікації, проте має певну специфіку, оскільки подібна комунікація в даний час все більше уніфікується з точки зору використання мовних засобів і вимагає спеціальної підготовки. Найбільш ефективною є реальна міжетнічна комунікація за участю носіїв мови, оскільки вона в наочній формі реалізує дійсні моделі комунікації представників конкретного етносу.

  висновок

  Дослідження феномена міжетнічної комунікації дозволило акцентувати увагу на етнокультурної ідентифікації як найважливішої складової процесу лінгвістичної освіти, що реалізує його етнопсихологічний компонент. Для підготовки лінгвіста однаково важливі ідентифікація з рідною культурою і з культурою «іншого». Це положення узгоджується з діалогової природою комунікації, що приводить до повноцінного розуміння і взаєморозуміння. Механізми етнокультурної ідентифікації доцільно розглядати в двох планах: з точки зору домінування соціально типових механізмів, що сформувалися в процесі історичного розвитку етносів, і з точки зору їх значення в іншомовної комунікації. Вивчення даного питання дозволяє приєднатися до визначення етнічної ідентифікації як процесу усвідомлення себе як суб'єкта етнічної спільності і формування деякого «ми-почуття». У лінгвістичному освіту цей процес носить керований характер і відрізняється сукупністю суттєвих показників, що дозволяють говорити про його соціокультурному сенсі. У цю сукупність входять:

  - структура етнічної ідентифікації, що включає когнітивні, емоційні та регулятивно-поведінкові складові;

  - етнообразующіе компоненти, що формують етностереотипи поведінки і грають роль соціальних механізмів етнічної ідентифікації, які включають в себе традиції, звичаї, обряди, ігри, свята;

  - засоби комунікації, що включають мову, символи та інші знакові системи;

  - історичний модуль змісту лінгвістичної освіти, що передбачає вивчення історично певній території, провідних факторів духовної культури етносу (релігій, мистецтва і т.д.);

  - культурний фон навчання іноземної мови, який передбачає наявність всіх перерахованих вище показників, що розглядаються під кутом зору етнокоммунікатівного і лінгвостра-новедческого аспектів.

  Проведене дослідження поняття міжетнічної комунікації показує, що її правомірно розглядати як системоутворюючий компонент змісту лінгвістичної освіти, який визначає особливості і характер взаємозв'язку цільового, організаційного, методичного, програмно-інформаційного рівнів забезпечення діяльності освітньої системи. Такий компонент орієнтований на сучасну якість лінгвістичної освіти, в якому мова повинна розглядатися не як окремо взята знакова система, самодостатня над особистістю в її комунікативних зв'язках і відносинах, а як система зв'язку між взаємодіючими суб'єктами історичного процесу в контексті конкретного своєрідності соціокультурних умов життєдіяльності і способу життя етносу.

  література

  1. Гураль С.К., Смокотін В.М. Мова всесвітнього спілкування і мовна культурна гло-

  балізація // Мова і культура. 2014. № 1 (25). С. 4-13.

  2. Оберемко О. Г. Діалог культур в навчанні іноземної мови студентів Лінгва-

  стіческого вузу // Вісник Нижегородського державного лінгвістичного університету. 2014. Вип. 26. С. 101-114.

  3. Дилигенский Г.Г. Соціально-політична психологія. М.: Наука, 1994. 304 с.

  4. Бахтін М.М. Франсуа Рабле і народна культура Середньовіччя і Ренесансу. М.:

  Худ. лит., 1990. 541 с.

  5. Гумбольдт В. Вибрані праці з мовознавства. М.: Прогрес, 1984. 397 с.

  6. Федоров А. В. Основи загальної теорії перекладу. М.: ФИЛОЛОГИЯ ТРИ; СПб. Філ.

  фак-т СПбГУ, 2002. 416 с.

  7. Quin W.Y. Word and Object. Cambrige, 1960. P. 22-24.

  8. Обдалова О.А., Мінакова Л.Ю., Соболєва О.В. Дискурс як одиниця комунікатив-

  ного і речемислітельной процесу в комунікації представників різних линг-вокультур // Мова і культура. 2017. № 37. С. 205-228.

  9. Оберемко О. Г. Аксіологічний аспект навчання іноземної мови в лінгвіст-

  зації вузі // Вісник Нижегородського університету ім. Н. І. Лобачевського. Сер. Соціальні науки. 2015. № 3 (39). С. 243-247.

  10. Шрейдер Ю.А Тезауруси в інформатиці та теоретичної лінгвістиці // Філософські проблеми психології спілкування. Фрунзе, 1976. С. 68.

  11. Сепір Е. Вибрані праці з мовознавства та культурології. М.: Прогрес, 2002. 656 с.

  12. Уорф Б. Л. Наука і мовознавство // Нове в лінгвістиці. М., 1960. Вип. 1.

  13. Миньяр-Белоручев Р.К. Теорія і методи перекладу. М.: Московський ліцей, 1996. 208 с.

  14. Леонтьєв А.А. Система мовної освіти в Росії // Проблеми освіти на рубежі XXI століття: Міжнародний діалог: тез. доп. : В 2 ч. М.: Магістр, 1996. Ч. II. С. 30.

  Відомості про авторів:

  Дмитрієва Олена Миколаївна - член-кореспондент Академії природознавства, заслужений діяч науки і освіти, доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання іноземних мов, педагогіки і психології Нижегородського державного лінгвістичного університету ім. Н.А. Добролюбова (Нижній Новгород, Росія). E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Оберемко Ольга Георгіївна - доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання іноземних мов, педагогіки і психології Нижегородського державного лінгвістичного університету ім. Н.А. Добролюбова (Нижній Новгород, Росія). E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Надійшла до редакції 1 березня 2018 р.

  LINGUISTIC EDUCATION IN THE CONTEXT OF STUDYING THE PHENOMENON OF INTERETHNIC COMMUNICATION

  Dmitrieva E.N., Corresponding Member of the Academy of Natural Sciences, Honored Worker of Science and Education, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of Department of methodology of teaching foreign languages, pedagogics and psychology, Nizhny Novgorod Linguistics University named after N.A. Dobrolubov (Nizhny Novgorod, Russia). E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Oberemko O.G., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of Department of methodology of teaching foreign languages, pedagogics and psychology, Nizhny Novgorod Linguistics University named after N.A. Dobrolubov (Nizhny Novgorod, Russia). E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  DOI: 10.17223 / 19996195/41/15

  Abstract. Development of the international communication conception in the linguistic education leads to the necessity of studying interethnic communication as a phenomenon of peoples activity which contributes to the promotion and enhancement of the cultural forms and ways of interaction upgrading their level as intercultural and enabling to speak about intercultural communication. The notion of interethnic communication has a methodological sense for working out the modern content of linguistic education. Actualization of this concept in the linguistic education enables to make connections between culture codes, forms of interaction and spiritual processes accompanying them; mechanisms of cultural identification, educational and professional programs of linguistic training. Existence of people in the world of spiritual and material values ​​is connected with the creation of a great number of ethic cultural models of their social environment. The most stable, stereotyped ethnic cultural models are those which are functionally represented in communicative situations. Communicative space of ethnic groups exists as the world of sign and information processes possessing the codes which belong to them, peculiarities of text coding and decoding functioning in the cultural historic context. For the full comprehension of the foreign text which is achieved in the process of teaching a foreign language, it is important to make a connection in the historic development of the language, culture, behavior and activity of the representatives of the ethnic group. The language in the process of the linguistic education should be considered not a separately taken system influencing the personality but as a system of connection between the interactive representatives of the historic process in the context of the particular peculiarity of the social cultural conditions of the activity and lifestyle of the ethnic group. In the process of the linguistic education it is important not only to provide a learner with the service of teaching the language as a sign system but also to contribute to the understanding of the language as the ethnic cultural code, development of the ability of the " perception "of the ethnic world culture.

  Keywords: interethnic communication; communicative space of ethnic groups; ethnic world picture; linguistic education.

  References

  1. Gural S.K .. Smokotin V.M. (2014 року) Jazyk vsemirnogo obshcheniya i yazykovaya kulturna-

  ya globalizatsiya [The language of the world communication and linguistic cultural globalization] // Jazyk i kul'tura - Language and Culture. 1 (25). pp. 4-13.

  2. Diligenskiy G.G. (1994) Sotsialno-politicheskaya psikhologiya [Social and political psy-

  chology]. M .: Nauka.

  3. Oberemko O.G. (2014 року) Dialog kultur v obuchenii inostrannomu yazyku studentov

  lingvisticheskogo vuza [Dialogue of cultures in teaching a foreign language to students of a linguistic university] // Vestnik NGLU. 26. Nizhniy Novgorod: NGLU. pp. 101-114.

  4. Bakhtin M.M. (1990) Fransua Rable i narodnaya kultura srednevekovia i Renessansa

  [Francois Rabelais and the folk culture of the Middle Ages and the Renaissance]. M .: Khud. literatura.

  5. Gumboldt V. (1984) Izbrannyye trudy po yazykoznaniyu [Selected works on Linguistics].

  M .: Progress.

  6. Fedorov A.V. (2002) Osnovy obshchey teorii perevoda [Fundamentals of general theory of

  translation]. Moskva Izdatelskiy Dom "FILOLOGIYa TRI" Sankt-Peterburg Filolog-icheskiy fakultet SPbGU.

  7. Quin W.Y. (1960) Word and Object. Cambridge. pp.22-24.

  8. Oberemko O.G. (2015) Aksiologicheskiy aspekt obucheniya inostrannomu yazyku v

  lingvisticheskom vuze [The axiological aspect of teaching a foreign language in linguistic university] // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Seriya: Sot-sialnyye nauki. 3 (39). pp. 243-247

  9. Obdalova O.A .. Minakova L.Yu .. Soboleva A.V. (2017) Diskurs kak edinitsa kommu-

  nikativnogo i rechemyslitelnogo protsessa v kommunikatsii predstaviteley raznykh lingvokultur [Discourse as a unit of communicative and verbal and cogitative process in the communication of representatives of different linguocultures] // Jazyk i kul'tura -Language and Culture. 37. pp. 205-228.

  10. Shreyder Yu.A. (1976) Tezaurusy v informatike i teoreticheskoy lingvistike [Thesauri in informatics and theoretical linguistics] // Filosofskiye problemy psikhologii obshcheniya. Frunze.

  11. Sepir E. (2002) Izbrannyye trudy po yazykoznaniyu i kulturologi [Selected works on linguistics and culturology]. M .: Progress.

  12. Whorf B. L. (1960) Nauka i yazykoznaniye [Science and linguistics] // Novoye v lingvistike. 1. M.

  13. Miniar-Beloruchev R.K. (1996) Teoriya i metody perevoda [Theory and methods of translation]. M .: Moskovskiy Litsey.

  14. Leontyev A.A. (1996) Sistema yazykovogo obrazovaniya v Rossii [The system of language education in Russia] // Problemy obrazovaniya na rubezhe XXI veka: Mezhdu-narodnyy dialog: Tezisy dokladov. M .: Magistr.

  Received 1 March 2018


  Ключові слова: міжетнічної комунікації /INTERETHNIC COMMUNICATION /Комунікативного простору етносу /COMMUNICATIVE SPACE OF ETHNIC GROUPS /Етнічна КАРТИНА СВІТУ /ETHNIC WORLD PICTURE /ЛІНГВІСТИЧНЕ ОСВІТА /LINGUISTIC EDUCATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити