Описана запропонована методика виявлення і оцінки різного роду протиріч в нечіткої багаторівневій системі продукцій. Показана продуктивність застосування методики для проведення семантичного аналізу структурної та змістовної зв'язності особливого роду текстів, представлених у вигляді наборів текстових імплікатов. Оскільки в процесі ревізії прикладних баз знань безліч експліцитно і імпліцитних переконань абстрактного раціонального суб'єкта в ідеалі повинно підтримувати розумну міру логічної несуперечності і замкнутості щодо операцій логічного висновку, нечітка логіко-лінгвістична система може служити полігоном для експериментів з виявлення логічних і концептуальних протиріч.

Анотація наукової статті з комп'ютерних та інформаційних наук, автор наукової роботи - Поспєлова Л.Я..


LINGUISTIC ANALYSIS OF STRUCTURAL AND CONCEPTUAL COHERENCE OF TEXT IMPLICATES IN THE CONTEXT OF THE SEARCH FOR CONTRADICTIONS IN FUZZY RULE BASE

Described the proposed methodology for the identification and evaluation of various kinds of contradictions in the fuzzy multi-level production system. Shown the efficiency of application of the method to conduct a semantic analysis of structural and conceptual coherence of specific kinds of texts presented in the form of sets of text implicates. As a result of the revision of the applied knowledge bases, the set of explicit and implicit beliefs of an abstract rational subject must maintain a reasonable measure of logical consistency and closure concerning the operations of logical inference, therefor a fuzzy logic-linguistic system may serve as a testing ground for experiments on the identification of logical and conceptual contradictions.


Область наук:
 • Комп'ютер та інформатика
 • Рік видавництва діє до: 2016
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ структурні та змістові зв'язність ТЕКСТОВИХ ІМПЛІКАТОВ В КОНТЕКСТІ ПОШУКУ ПРОТИРІЧ В НЕЧІТКОЇ БАЗІ ПРАВИЛ'

  Текст наукової роботи на тему «ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ структурні та змістові зв'язність ТЕКСТОВИХ ІМПЛІКАТОВ В КОНТЕКСТІ ПОШУКУ ПРОТИРІЧ В НЕЧІТКОЇ БАЗІ ПРАВИЛ»

  ?Для прийняття рішення про можливість застосування теплообмінників 740.90 -1013200 на перспективних двигунах автомобілів необхідно провести параметричні випробування на стенді з біговими барабанами, міцності та експлуатаційні випробування.

  Список літератури / References

  1. Орлин А.С., Алексєєв В.П., Костигов Н.І., Круглов М.Г., Крилов А. Н., Леонов О.Б., Мізернюк Г.Н., Івін В.І., чайний Н.Д. Пристрій і робота поршневих і комбінованих двигунів. Изд.2 -е. / Под ред. Орліна А.С. Підручник для студентів вузів. - М .: Машинобудування, 1970. - 384 с.

  2. Орлин А.С., вирубок Д.Н., Івін В.І., Круглов М.Г., Леонов О.Б., Мізернюк Г.Н. Двигун внутрішнього згорання. Теорія робочих процесів поршневих і комбінованих двигунів, изд. 3-е. перероблене і доповнене. / Под ред. А.С. Орліна. Підручник для студентів вузів спеціальності "Двигуни внутрішнього згоряння". - М .: Машинобудування, 1971. - 400 с.

  Список літератури латинськими символами / References in Roman script

  1. Orlin A.S., Alekseev V.P., Kostygov N.I., Kruglov M.G., Krylov A.N., Leonov O.B., Mizernjuk G.N., Ivin V.I., Chajnov N.D. Ustrojstvo i rabota porshnevyh i kombinirovannyh dvigatelej [Design and operation of piston and combined engines. 2-nd red. / Edited by Orlin A.S. A textbook for university students]. - M .: Mashinostroenie, 1970. - 384 P. [in Russian]

  2. Orlin A.S., Vyrubov D.N., Ivin V.I., Kruglov M.G., Leonov O.B., Mizernjuk G.N. Dvigateli vnutrennego sgoranija. Teorija rabochih processov porshnevyh i kombinirovannyh dvigatelej, izd. 3-e. pererabotannoe i dopolnennoe. / Pod red. A.S. Orlina. Uchebnik dlja studentov vuzov special'nosti "Dvigateli vnutrennego sgoranija" [Internal combustion engines. The theory of working processes of piston and combined engines, ed. 3rd. revised and enlarged. / Edited by Orlin A.S. Textbook for students specialty "Internal Combustion Engines"]. - M .: Mashinostroenie, 1971. - 400 P. [in Russian]

  DOI: 10.18454 / IRJ.2016.52.020 Поспєлова Л.Я..

  ORCID: 0000-0002-5037-4161, кандидат технічних наук, доцент, Обчислювальний центр ім. А.А. Дородніцина Федерального дослідного центру «Інформатика і управління» Російської академії наук, Москва Робота виконана за підтримки Російського наукового фонду (РНФ № 14-11-00432).

  ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ структурні та змістові зв'язність ТЕКСТОВИХ ІМПЛІКАТОВ В КОНТЕКСТІ ПОШУКУ ПРОТИРІЧ В НЕЧІТКОЇ БАЗІ ПРАВИЛ

  анотація

  Описана запропонована методика виявлення і оцінки різного роду протиріч в нечіткої багаторівневій системі продукцій. Показана продуктивність застосування методики для проведення семантичного аналізу структурної та змістовної зв'язності особливого роду текстів, представлених у вигляді наборів текстових імплікатов. Оскільки в процесі ревізії прикладних баз знань безліч експліцитно і імпліцитних переконань абстрактного раціонального суб'єкта в ідеалі повинно підтримувати розумну міру логічної несуперечності і замкнутості щодо операцій логічного висновку, нечітка логіко-лінгвістична система може служити полігоном для експериментів з виявлення логічних і концептуальних протиріч.

  Ключові слова: нечітка база правил, логічне протиріччя, концептуальне протиріччя, імпліцитне твердження, логічна инференции.

  Pospelova L.Ya.

  ORCID: 0000-0002-5037-4161, PhD in Engineering, Associate professor, Senior Researcher, Dorodnicyn Computing Centre, Federal Research Center "Computer Science and Control" of Russian Academy of Sciences Work was supported by Russian scientific fund (No. 14- 11-00432 RNF) LINGUISTIC ANALYSIS OF STRUCTURAL AND CONCEPTUAL COHERENCE OF TEXT IMPLICATES IN THE CONTEXT OF THE SEARCH FOR CONTRADICTIONS IN FUZZY RULE BASE

  Abstract

  Described the proposed methodology for the identification and evaluation of various kinds of contradictions in the fuzzy multi-level production system. Shown the efficiency of application of the method to conduct a semantic analysis of structural and conceptual coherence of specific kinds of texts presented in the form of sets of text implicates. As a result of the revision of the applied knowledge bases, the set of explicit and implicit beliefs of an abstract rational subject must maintain a reasonable measure of logical consistency and closure concerning the operations of logical inference, therefor a fuzzy logic-linguistic system may serve as a testing ground for experiments on the identification of logical and conceptual contradictions.

  Keywords: fuzzy rule base, logical contradiction, conceptual contradiction, implicit statement, logical inference.

  Завдання інтелектуалізації мережевого простору [1, с. 1297; 4, с. 138] повернула зусилля математиків, лінгвістів, філософів на етап вивчення і моделювання механізмів людського мислення, етап пошуку способів комп'ютерного представлення знань і переконань. Видимий в даний час незадовільна ступінь релевантності запитів обумовлена ​​труднощами формального опису концептів і концептуальних відносин проблемних областей: прикладні онтології, що враховують специфіку прийняття рішень комп'ютером, починають працювати з реальністю сконструйованої, а програми систем, заснованих на знаннях, будуються на базі того чи іншого різновиду некласичної логіки. У філософських працях розробляються епістемологічні концепції зміни систем знань [4, с. 136], математики досліджують логіку переконань і епістемологічних логіку знань,

  паранепротиворечивая логіки, дескриптивні логіки як основи мов прикладних онтологій [1, с. 1297].

  Зрослі вимоги державних і громадських структур до якості комплексної філологічної експертизи текстів активізували дослідження в області семантичного та концептуального аналізу. Особлива увага приділяється імплікатівной причинно -следственним відносин між концептами-поняттями [5, с. 4] і їх ролі в ході операцій семантичного виведення з метою вилучення глибинної (імпліцитної) інформації [2, с. 1; 4, с. 138]. У зазначених роботах можна простежити пряму аналогію між текстовими імплікатамі і аксіомами логічного слідування в системах продукцій, між процесом вилучення імпліцитної інформації з набору імплікатівних суджень (процесом формально-логічної инференции) і експертним логічним висновком. Наприклад, слідства, що розглядаються лінгвістами як імпліцитні частини висловлювань, можуть виводитися з семантики на одному, двох або багатьох кроках міркувань. Чим коротше ланцюжок виведення, тим ближче слідства знаходяться до поверхневої, експліцитно частини семантики. На довгих ланцюжках виведення слідства опустяться на глибинні шари плану змісту і будуть розглядатися не як обов'язкові пропозиції, але як якісь факультативні припущення [2, с. 4] - цей висновок викликає цілком зрозумілий інтерес розробників баз нечітких правил, зацікавлених у зменшенні заходи внутрішньої невизначеності об'єкта управління по відношенню до виводиться властивості цього об'єкта..

  Узагальнений теоретичний підхід активно вивчає протиріччя в онтологіях, виявляє причини виникнення суперечливості при ревізії раціональним суб'єктом власних понять і переконань [1, с. 1298, 6, с. 138]. Практичною стороною займається прикладна когнітологія.

  В інженерії знань концептуалізації рідко піднімаються до опису абстрактних знань (філософських онтологій верхнього рівня), оскільки суть сучасного онтологічного повороту (зміщення інтересу від епістемології до онтології) [8, с. 2] в тому, що для відображення знань в експліцитно-імпліцитних формах дослідники вдаються до огрубленим і ідеалізованим конструкцій, їх цікавить не інтерпретація, не суть речей, а то, як вони професійно використовуються на практиці.

  Найбільш гостро стоїть проблема повторного використання онтологій в Semantic Web-додатках [1], коли в результаті додавання нових аксіом, ревізії або видалення існуючих аксіом користувачі можуть виявити, що нові онтології стали суперечливими. Необхідність вироблення єдиної фундаментальної основи, що підтримує формальне визначення протиріччя і заперечення і дозволяє підсилити мови онтологій в частині подання аксіоми заперечення є одним із першочергових завдань математиків і лінгвістів. Для онтологій, заснованих на дескриптивних логіках і постулатах раціональності [4, с. 139], автори [1, с. 1297] пропонують розрізняти два види протиріч: неузгодженість і класичну суперечливість, природним чином з'являються в динамічних базах знань. Якщо класична (логічна) суперечливість може бути виявлена ​​при тестуванні системи на замкнутість щодо логічного слідування [4, с. 137; 6, с. 186; 7, с. 136], то концептуальне протиріччя не піддається формалізації в рамках класичної логіки. Оскільки в реальних додатках всяка онтологія мається на увазі нечіткої, розвиток конструктивних методів виявлення різного роду протиріч є актуальною прикладною задачею.

  У даній роботі об'єкт дослідження звужений до статичних нечітких багаторівневих систем продукцій, для яких метод і алгоритм автоматичного виявлення логічних протиріч на прагматичному функціональному рівні логічного висновку описаний в [7, с. 136]. Ще одне звуження пов'язано із застосуванням законів «матеріальної імплікації» (ex falso quodlibet - «з помилкового - що завгодно») в рамках паранепротиворечивая логіки.

  Описаний в [7, с. 136] алгоритм виявлення логічних протиріч в нечітких системах правил використовує переваги динамічного підходу [6, с. 185]. Відзначено, що для нечітких баз правил не можна вимагати замкнутості безлічі правил-аксіом щодо логічного слідування. Наприклад, метод доведення теорем ( «reduction ad absurdum») в формалізму класичних логік, перевіряючий на кожному кроці, що не звелося чи результуючий висловлювання до порожнього безлічі [6, с. 187], в нечіткому висновку задовільно працювати вже не буде. На неуніверсальність закону несуперечливий вказувалося ще в роботах російського логіка Васильєва Н.А .: змістовний аналіз природи заперечення показав, що єдиним джерелом заперечення є емпірична несумісність ознак. Ступінь приналежності об'єкта управління відразу кількох несумісним класів (наприклад, «Значне падіння» і «Значне зростання») по відношенню до нечіткої вихідної змінної (наприклад, «Прогноз курсу національної валюти») є ступінь нечіткості судження «Перетин всіх результатів нечіткого виведення безлічі застосовних при деякому вході правил є порожня множина »(носій результату-виходу - непересічні інтервали).

  Досліджувана система правил є системою тверджень логічного слідування. Нечіткі правила (імплікатівние відносини між судженнями) можуть бути експліцитно, (явними, що виражають поверхневе утримання) або імпліцитних (виражають прихований, глибинний шар змісту, його підтекст) [2, с. 1; 5, с. 4]. В процесі логічного висновку економний (імпліцитний) спосіб відображення змісту есплікується в розгорнуте, явно виражене висловлювання-імплікації. Значення вхідні змінних є найбільш експліцитно (відповідають дійсності) частинами семантики висловлювання в конкретному сеансі експертного висновку. Компіляція багаторівневих ієрархічних баз правил може розглядатися як виведення всіх правил-імплікацій на експліцитний рівень. При пошуку протиріч в ієрархічних нечітких системах продукцій вихід у вигляді нечітких змінних одного рівня безпосередньо передається на входи правил наступного рівня ієрархії без дефаззифікації і фазифікації. Тому при описі проміжних (імпліцитних) змінних досить позначити тільки терм-множини.

  Отже, нехай скомпільована база правил містить П нечітких імплікацій для m експліцитно входів і один вихід:

  IF {{X! g Al) AND {X2 g A2) AND-ANu (xm G A} rHEN {Y G Br) (i)

  де: {ХГ} - безліч вхідних змінних, заданих на своїх універсальних множинах їх; нечіткі

  * Г г *

  терми - елементи терм-множин: ак? а; приналежність терма ак відповідного універсального

  численности задається функцією приналежності? к (х,); у - вихідна змінна, задана на універсам, її

  нечіткі терми'г? в мають функції приналежності ?? г (У).

  Прийняті форматні обмеження (1) не завадять нашим міркуванням про суперечливість навіть ієрархічних НБЗ. Перехід до скомпільований продукції, у яких будуть відсутні імпліцитні лінгвістичні змінні, відбудеться без втрати експертної інформації і без шкоди для розгляду ідеї методу.

  Логічні протиріччя виявляються при оцінці ступеня замкнутості системи правил щодо логічного слідування. У абдукції істинність з ув'язнення правила Я, переноситься на посилки:

  (У = ь,) ^ (хх = а \) п (х2 = А2) п ... П (хт = ат)

  Виправдувальний механізм абдукції використовується при послідовному тестуванні кожної імплікації. Експліцитно входом служить «зашумленний» сигнал, який описується нечіткими множинами,

  збігаються з умовами, що перевіряється правила, наприклад, правила Я1:

  х = А1, X2 = А2, ..., Хт = Ат; АЯ = А х А12 х | • - х Ат (2)

  Для входу (2) для кожного з правил нечіткої бази знань Я,, = 1, п обчислюється нечітка / - імплікація Мамдані. В результаті отримаємо нову нечітку змінну або зі «зрізаною», або з вихідною функцією

  приналежності терм-безлічі виходу-укладення правила. :

  (Х1 = А1, Х2 = А12,., Хт = Ат, У? ВП) = Мт [Мт (^ 1), Ц ^ Мп (^ 1 (х2 \ (х2 ^. -, Мп (Л1 (хт \ ^ (хт А (У) I .

  \ Х1 Х2 Хт /

  Міра застосовності перевіряється правила Я завжди буде максимальною при заданому «зашумлення» вході (2) з максимальним значенням міри виконаності посилки даного правила. Функція приналежності результату у = В. збігатиметься з? Лг (у), тобто не буде «зрізаною». Правило не застосовується, коли міра

  виконаності посилки дорівнює нулю.

  Висока міра можливості отримання суперечливих, двозначних результатів нечіткого виведення буде зафіксована, якщо для даного входу (2) нечіткої системи (1) знайдеться таке застосовне правило Яо, що

  результат обчислення нечіткої імплікації у = в для нього буде в значній мірі належати терму виходу ВГ, який несумісний з термо-висновком Вг тестованого правила я:

  % Р (Вг) п Биррен (Вп> ) = 0.

  Тут 8ирр (Вг) = {у еЦ- '? П (у)> про} - носій нечіткої множини ВГ (. На наступному кроці

  аналізуються всі носії нечітких множин - результатів}. Протиріччя в нечіткої базі правил буде

  мати максимальну ступінь, якщо знайдуться такі підмножини значень вхідних змінних, для яких братимуть участь в композиції (в нечіткому агрегування) тільки правила з несумісними висновками (в

  розглянутому прикладі це правила я1 і я0).

  Агрегований нечіткий вихід для заданого входу (2) обчислюється взяттям максимального значення за всіма

  результатами нечіткого виведення безлічі застосовних правил {Я,}. Функція приналежності об'єднання цих

  нечітких підмножин має вигляд:

  = Мах ^ Х? А}, Х2 е А2, ..., Хт? Ат, У? У ^)}

  /. (3)

  Ця функція визначена на Цу. Її химерний вигляд вже тривалий час викликає занепокоєння у

  прикладників. Запропоновано десятки методів дефаззифікації нечіткої множини у. Але якщо функція (3) не унімодальне, локальні максимуми порівняні по величині з глобальним і відповідають таким, що суперечить одне одному термам, а носій вторинного нечіткої множини складається з непересічних інтервалів, то застосування

  будь-якого з відомих методів дасть результат дефаззифікації, який викличе острах: його важко вважати прийнятним значенням вихідної змінної.

  На рис. 1 показаний приклад трансформації поверхні відгуку у відповідь на введення логічного протиріччя. На рис. 1.а представлена ​​несуперечлива і узгоджена база правил. Мал. 1.б - поверхню відгуку логічно суперечливою бази правил (після дефаззифікації центроїдного методом). Мал. 1.В ілюструє поверхню відгуку тієї ж самої логічно суперечливою бази правил, але після дефаззифікації, що враховує, що носій вторинного нечіткої множини представлений непересічними інтервалами. В логічно суперечливою нечіткої базі правил поверхню відгуку (б) має сідловидну область нестійких рішень. Треба мати на увазі, що поверхня відгуку будується огрубленно, за результатами дефаззифікації, коли вторинне нечітку множину тим чи іншим методом відображається в число (точку поверхні). Якщо ж звернутися до всієї нечіткої області відгуку, то вона постане в гіпербрусе хмарою з пустотами (в). Проекції пустот на осі дадуть «небезпечні» інтервали значень деяких входів.

  а Б В

  Мал. 1 - Поверхні відгуку: а - несуперечлива база правил; б - логічно суперечлива, в - що і база правил (Ь), але після дефаззифікації з урахуванням «пустот»

  Мал. 2 ілюструє поверхню відгуку для системи правил, що містить концептуальне протиріччя. Наприклад, правила:

  Ri: IF (x1 is Low) AND (x2 is Low) THEN (y is Low) Rk: IF (x1 is High) AND (x2 is High) THEN (y is Low)

  формально не суперечать один одному, але протиріччя проявляються при конкретної інтерпретації понять. Коли на вхід надходять змінні, що належать з високим ступенем можливості термам «High», поверхня відгуку пропонує неприйнятні (з змістовної точки зору) значення вихідної змінної. Область поверхні відгуку для значень вхідних змінних, частково належать термам «High», демонструє помітну нестійкість (див. Рис. 2).

  Мал. 2. - Поверхня відгуку містить концептуальне протиріччя

  Отже, запропонований метод фіксує логічне або концептуальне протиріччя, якщо в результаті нечіткого виводу новий стан системи стане неприпустимим [6] для деякої інтерпретації (4):

  (Г = Іоп) ^ (х1 = а \) п X * «1) п ... п (хт = ат) п (хт * про ^

  ^ = ЬГ2) (4)

  Або для іншій інтерпретації (5):

  (Г = Іоп) Цх = «1) п X =« 1) п ... П (хт = «тх) п (Хт =« т2 ц

  = Ьг2 = Ь,) (5)

  Якщо інтерпретувати функцію приналежності нечіткого результату як розподіл повноважень (і як щільність міри невизначеності), то нечіткі ступеня допустимості протиріччя, ступеня узгодженості та достовірності результатів в (4) і (5) можна якісно і кількісно оцінювати шляхом аналізу носія вторинного нечіткої множини: яка область значень вхідних змінних, для яких носій вторинного безлічі розбивається на непересічні інтервали, яка величина проміжку між кордонами сусідніх інтервалів тощо..

  Метод лише виявляє «підозрілі» ланцюжка правил нечіткого логічного висновку, в результаті якого може бути отриманий нестійкий результат (взаємовиключні прогнози, взаємовиключні діагнози і т.д.) для знайдених інтервалів вхідних змінних. Метод підтверджує рекомендації приділяти увагу розташуванню максимумів функцій приналежності крайніх термів щодо кордонів інтервалів можливих значень вихідних змінних.

  Нечіткі логіко-лінгвістичні системи, описувані наборами значень вхідних і вихідних лінгвістичних змінних, відносини між якими задаються евристичними правилами, можуть формально представляти професійні тексти. Як в логіці, так і в лінгвістиці під импликацией мається на увазі якась причинно-наслідковий зв'язок, а як імпліцитно розглядається не виражена в явному вигляді, яка мається на увазі посилка. Чим довше ланцюжок виведення з використанням евристик, тим далі слідства знаходяться від поверхневої, експліцитно частини семантики, тим вище міра нечіткості результуючих суджень як в лінгвістичної експертизи тексту, так і в нечітких системах управління.

  Список літератури / References

  1. Flouris G., Huang Z., Pan J.Z., Plexousakis D., and Wache H. Inconsistencies, Negations and Changes in Ontologies [Текст] // Proceedings of the 21st National Conference on Artificial Intelligence (AAI-06). - 2006. - P. 1295-1300. [Електронний ресурс] - Режим доступу. - URL: http://users.ics.forth.gr/~fgeo/Publications/AAAI06.pdf

  2. Баранов А.Н. Приховане (імпліцитне) твердження в лінгвістичної експертизи тексту // Праці першої Інтернет-конференції «Право як дискурс, текст і слово», 2010. [Електронний ресурс] - Режим доступу. - URL: http://siberia-expert.com/publ/konferencii/konferencija_2010/9-1-0-325

  3. Казаченко О.В. Когерентність і когезия тексту. Московський інститут лінгвістики. Альманах сучасної науки і освіти. Тамбов: Грамота, 2009. № 8. Ч. 2. С. 88-90. [Електронний ресурс] - Режим доступу. - URL: http: // www. gramota. net / materials / 1/2009 / 8-2 / 37. html

  4. Козаченко Н.П. Критерії раціональності зміни переконань: Несуперечність // Логічні дослідження. Щорічник Інституту філософії РАН. - 2010. - Вип. 16. - С. 134-155. [Електронний ресурс] - Режим доступу. - URL: http://iph.ras.org.ua/uplfile/logic/log16/LI-16kozachenko.pdf

  5. Корнієнко О.О. До питання про імплікації в професійному тексті. [Електронний ресурс] - Режим доступу. - URL: http://pglu.org.ua/upload/iblock/c2f/uch_2009_iii_00017.pdf

  6. Поспелов І.Г., Поспєлова Л.Я. Динамічне опис систем продукцій і перевірка несуперечності продукційних експертних систем // Изв. АН СРСР. Технічна кібернетика. - 1987. - № 1. - С. 184-192.

  7. Поспєлова Л.Я. Метод автоматичного виявлення неузгодженостей в статичних нечітких системах продукцій // Міжнародний науковий інститут "Educatio": щомісячний науковий журнал. Частина 2. Технічні науки. 2015. № 2 (9). С. 134-139. [Електронний ресурс] - Режим доступу. - URL: http://amosov.org.ua/article/n/metod-avtomaticheskogo-vyyavleniya-nesoglasovannostey-v-staticheskih-nechetkih-sistemah-produktsiy

  8. Савчук В.В. Що таке повороти в філософії? // Доповідь на історико-методологічному семінарі "Російська думка". РХГА. 2012. С. 2-14. [Електронний ресурс] - Режим доступу. - URL: http://rhga.org.ua/science/conferences/rusm/stenogramms/savchuk.php

  Список літератури латинськими символами / References in Roman script

  1. Flouris G., Huang Z., Pan J.Z., Plexousakis D., and Wache H. Inconsistencies, Negations and Changes in Ontologies [Text] // Proceedings of the 21st National Conference on Artificial Intelligence (AAI-06). - 2006. - P. 1295-1300. - [Electronic resource] - access Mode - URL: http://users.ics.forth.gr/~fgeo/Publications/AAAI06.pdf

  2. Baranov A.N. Skrytoe (implicitnoe) utverzhdenie v lingvisticheskoj jekspertize teksta [The hidden (implicit) statement in linguistic examination of the text] // Trudy pervoj Internet-konferencii «Pravo kak diskurs, tekst i slovo» [Works of the first Internet conference "Right as Discourse , Text and Word "]. - 2010. - [Electronic resource] - access Mode - URL: http: //siberia-expert.com/publ/konferencii/konferencij a_2010 / 9-1-0-325 [in Russian]

  3. Kazachenko O.V. Kogerentnost 'i kogezija teksta. Moskovskij institut lingvistiki. Al'manah sovremennoj nauki i obrazovanija. [Coherence and cohesion of the text. Moscow institute of linguistics. Almanac of modern science and education] [Text] - Tambov: Gramota, 2009. - № 8. - Ch. 2. - P. 88-90. - [Electronic resource] - access Mode - URL: http://www.gramota.net/materials/1/2009/8-2/37.html [in Russian]

  4. Kozachenko N. P. Kriterii racional'nosti izmenenija ubezhdenij: Neprotivorechivost '[Criteria of rationality of change of beliefs: Consistency] [Text] // Logicheskie issledovanija. Ezhegodnik Instituta filosofii RAN [Logical researches. Year-book of Institute of philosophy of RAS] - 2010. - Issue 16. - Page 134-155. - [Electronic resource] - access Mode - URL: http://iph.ras.org.ua/uplfile/logic/log16/LI-16kozachenko.pdf [in Russian]

  5. Korniyenko E. A. K voprosu ob implikacii v professional'nom tekste [To a question of implication in the professional text]. - [Electronic resource] - access Mode - URL: http://pglu.org.ua/upload/iblock/c2f/uch_2009_iii_00017.pdf [in Russian]

  6. Pospelov I. G., Pospelova L. Ya. Dinamicheskoe opisanie sistem produkcij i proverka neprotivorechivosti produkcionnyh jekspertnyh sistem [Dynamic description of production systems and check of consistency of productional expert systems] [Text] // Izv. AN SSSR. Tehnicheskaja kibernetika. [Izv. Academy of Sciences of the USSR. Technical cybernetics]. - 1987. - No. 1. - P. 184-192. [In Russian]

  7. Pospelova L. Metod avtomaticheskogo vyjavlenija nesoglasovannostej v staticheskih nechetkih sistemah produkcij [A method of automatic detection of inconsistencies in the static fuzzy production systems] [Text] // Mezhdunarodnyj nauchnyj institut "Educatio": ezhemesjachnyj nauchnyj zhurnal. Chast '2. Tehnicheskie nauki. [International scientific institute "Educatio": monthly scientific magazine. Part 2. Technical science.]. - 2015. - № 2 (9). C. 134-139. - [Electronic resource] -access Mode - URL: http://amosov.org.ua/article/n/metod-avtomaticheskogo-vyyavleniya-nesoglasovannostey-v-staticheskih-nechetkih-sistemah-produktsiy [in Russian]

  8. Savchuk V. V. Chto takoe povoroty v filosofii? [What is turns in philosophy?] // Doklad na istoriko-metodologicheskom seminare "Russkaja mysl '". RHGA. [The report at a historical and methodological seminar "The Russian thought". RHGA] - 2012. - C. 2-14. - [Electronic resource] - access Mode - URL: http://rhga.org.ua/science/conferences/rusm/stenogramms/savchuk.php [in Russian]

  DOI: 10.18454 / IRJ.2016.52.175 Стрункіна М.С.1, Воробйова А.В.2

  Магістр, Кафедра "Вища математика і фізика", Напрям "Прикладна інформатика", 2профессор к.т.н., завідувач кафедри "Вища математика і фізика", Московський державний

  університет технологій та управління імені К. Г. Розумовського РОЗРОБКА СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНОЇ

  КОМПАНІЇ

  анотація

  У статті розглядаються проблеми поширення інформації в різні інформаційні структури, можливість збереження конфіденційності всередині компанії. Розглядаються всі можливі фактори, які можуть запобігти попадання особистих даних в загальну інформаційну базу. Для того що дбаючи про безпеку інформації, використовуються програми спеціального призначення.

  Ключові слова: захист інформації, будівельні компанії, програми спеціального призначення.

  Strunkina M.S.1, Vorobyeva A.V.2

  : Master, Department of "Higher mathematics and physics" / "Applied Computer Science" direction,

  2PhD in Engineering, Professor, Head of the Chair "Higher mathematics and physics", Moscow State University of Technologies and Management named after K.G. Razumovsky DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SYSTEM FOR A CONSTRUCTION COMPANY

  Abstract

  The article deals with the problem of the dissemination of information in a variety of information structures, the ability to maintain confidentiality within the company. We consider all possible factors that can prevent personal data into a common data base. In order to maintain the security of the information used by special-purpose programs.

  Keywords: information security, construction companies, special purpose program.

  В даний час приділяється велика увага питанням побудови захищених інформаційних систем, що пов'язано зі зростаючою необхідністю застосування сучасних інформаційних технологій в тих областях, для яких основною вимогою до автоматизованих систем обробки інформації є забезпечення безпеки. Широко поширені операційні системи (ОС) типу Linux або Windows не можуть задовольнити цим критерієм. У той же час ці ОС володіють величезною кількістю додатків для обробки інформації і мають звичний для користувача інтерфейс.

  Найбільш повні дослідження проблем забезпечення безпеки інформації, використання незахищених компонентів для безпечної обробки інформації, підходів до побудови захищених інформаційних систем і моделей безпеки виконані в роботах В.А. Герасименко, С.П. Расторгуєва, Л.М. Ухлінова, А.І. Толстого, С.Н. Смирнова, А.А. Груші, А.Ю. Щербакова, Зегжди П.Д., а також зарубіжних К. Лендвера, Д. Макліна, Р. сандхі, П. Самарате, М. Бішопа, К. Брайса, П. Ньюмена, Т. Джегера і багатьох інших.

  На основі цих результатів для задоволення високих вимог до безпеки створюються спеціальні захищені ОС (ЗОР), націлені в основному на забезпечення безпеки і збереження цілісності захищаються інформаційних ресурсів.

  Проблема захисту інформації та забезпечення інформаційної безпеки вже давно є одним з головних пріоритетів сучасних організацій.

  Під інформаційною безпекою розуміється захищеність інформації та підтримує інфраструктури від випадкових або навмисних впливів природного або штучного характеру, що можуть призвести нанесенням шкоди власникам або користувачам інформації і підтримуючої інфраструктури.

  У будівельних компаніях розробляється безліч проектів.

  Документація по розробленими проектами зберігається в паперовому та електронному архівах. Таким чином, єдиного сховища доступної інформації не існує, що не дозволяє ефективно використовувати накопичений компанією досвід. Цю проблему можна вирішити за допомогою бази даних, яка б об'єднала найбільш важливі відомості про завершені проекти. Проте більшою мірою відомості про проект необхідні компанії безпосередньо під час розробки. Тут необхідно контролювати всі стадії, починаючи від ескізного проекту до випуску робочої документації.

  Тому важливо не тільки зібрати інформацію, а й підтримувати її в актуальному стані. Постійне оновлення і контроль вимагають додаткових коштів, в тому числі спостереження програмою за термінами виконання


  Ключові слова: Нечітка БАЗА ПРАВИЛ / FUZZY RULE BASE / ЛОГІЧНЕ ПРОТИРІЧЧЯ / LOGICAL CONTRADICTION / КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПРОТИРІЧЧЯ / CONCEPTUAL CONTRADICTION / імпліцитно ЗАТВЕРДЖЕННЯ / IMPLICIT STATEMENT / ЛОГИЧЕСКАЯ инференции / LOGICAL INFERENCE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити