У даній статті автор проводить лінгвістичний аналіз мовних засобів ведення сучасної інформаційної війни. Дослідження виконано на матеріалі американських і британських ЗМІ, інформаційних сайтів "The New York Times», «The Washington Post», «The Economist», «The Guardian», «The Telegraph», а також інтернет-ресурсів каналу «BBC News», які висвітлюють головним чином російсько-американські відносини, ситуацію в Сирії і в Україні. Результати проведеного аналізу дозволили виявити різні лінгвістичні прийоми і засоби, що використовуються західними ЗМІ як інструмент маніпуляції масовою свідомістю, а також показали, що основною метою інформаційної агресії є навмисне введення аудиторії в оману і навіювання певної ідеї з метою її ідеологічного підпорядкування і досягнення бажаних геополітичних цілей. Особливе значення в даному контексті набуває мовностилістичний аналіз зарубіжної англомовної преси. Одна з основних завдань автора будь-якого матеріалу преси створити незвичайний, сенсаційний заголовок, тому заголовки часто надають маніпулятивний вплив на емоції читача (поширені методи: емоційно-оціночні фразеологізми, гіпербола, метафора). У текстах статей до цих прийомів додаються використання лексем з негативно забарвленої семантикою, проведення історичних аналогій, вживання евфемізмів при описі власних військових акцій і відсутність евфемізмів при характеристиці аналогічних дій об'єкта інформаційної атаки. Знання механізмів маніпулятивного впливу в умовах його постійно посилюється агресивності необхідно для протистояння психологічної та інформаційній війні.

Анотація наукової статті по ЗМІ (медіа) і масовим комунікаціям, автор наукової роботи - Якунін Сергій Олександрович


LINGUISTIC MEANS OF CONDUCTING INFORMATION WAR

The author of the given article analyzes linguistic means of conducting a modern information war. The study is based on the material of American and British printed media and their online versions The New York Times, The Washington Post, The Economist, The Guardian, The Telegraph, as well as the internet-resources of the TV channel BBC News highlighting mainly the Russian-American relations and the situation in Syria and Ukraine. The analysis results make it possible to identify various linguistic techniques and means used by the Western mass media as instruments of manipulating mass consciousness and also show that the main aim of information aggression consists in purposive disinformation of the audience and promotion of a certain idea meant to produce ideological impact on the audience and to achieve the desired geopolitical goals. It is linguo-stylistic analysis of the foreign English-speaking press that acquires special importance in this context. One of the main tasks of the author of any material in the press is to create an unusual sensational headline; that is why headlines often produce manipulative impact upon the emotions of the reader (the most typical methods include: emotional-evaluative phraseologisms, hyperbole and metaphor). The texts of these articles also employ lexemes with negative semantics and historical analogies, and use euphemisms in describing own military actions and no euphemisms in characterizing similar actions of the object of an information attack. The knowledge of the mechanisms of manipulation under the conditions of continuous growth of its aggressiveness is necessary to be able to counteract psychological and information war.


Область наук:

 • ЗМІ (медіа) і масові комунікації

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: політична лінгвістика


  Наукова стаття на тему 'ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ'

  Текст наукової роботи на тему «ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ»

  ?УДК 811.111 '42: 811.111 '27: 811.111'38

  ББКШ143.21-51 + Ш143.21-55 ГСНТИ 16.21.33 Код ВАК 10.02.19

  DOI 10.26170 / pl19-03-09

  С. А. Якунін

  Військовий університет Міністерства оборони Російської Федерації, Москва, Росія ORCID ID: 0000-0002-7270-5208 0

  0 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Лінгвістичні засоби ведення інформаційної війни

  АНОТАЦІЯ. У даній статті автор проводить лінгвістичний аналіз мовних засобів ведення сучасної інформаційної війни. Дослідження виконано на матеріалі американських і британських ЗМІ, інформаційних сайтів «The New York Times», «The Washington Post», «The Economist», «The Guardian», «The Telegraph», а також інтернет-ресурсів каналу «BBC News», висвітлюють головним чином російсько-американські відносини, ситуацію в Сирії і в Україні. Результати проведеного аналізу дозволили виявити різні лінгвістичні прийоми і засоби, що використовуються західними ЗМІ як інструмент маніпуляції масовою свідомістю, а також показали, що основною метою інформаційної агресії є навмисне введення аудиторії в оману і навіювання певної ідеї з метою її ідеологічного підпорядкування і досягнення бажаних геополітичних цілей . Особливе значення в даному контексті набуває мовностилістичний аналіз зарубіжної англомовної преси. Одна з основних завдань автора будь-якого матеріалу преси - створити незвичайний, сенсаційний заголовок, тому заголовки часто надають ма-ніпулятівное вплив на емоції читача (поширені методи: емоційно-оціночні фразеологізми, гіпербола, метафора). У текстах статей до цих прийомів додаються використання лексем з негативно забарвленої семантикою, проведення історичних аналогій, вживання евфемізмів при описі власних військових акцій і відсутність евфемізмів при характеристиці аналогічних дій об'єкта інформаційної атаки. Знання механізмів маніпулятивного впливу в умовах його постійно посилюється агресивності необхідно для протистояння психологічної та інформаційної війни.

  КЛЮЧОВІ СЛОВА: мовностилістичний аналіз; інформаційні війни; політичний дискурс; лексеми; евфемізм; політичні метафори; журналістика; медіалінгвістіка; медіадискурс; медіатекстів; ЗМІ; засоби масової інформації; британські ЗМІ; американські ЗМІ; фразеологізми.

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА: Якунін Сергій Олександрович, ад'юнкт, Військовий університет Міністерства оборони Російської Федерації; 111033, Россия, г. Москва, вулиця Волочаївська, 3/4; e-mail: aleksandrovich Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  ДЛЯ ЦИТУВАННЯ: Якунін, С. А. Лінгвістичні засоби ведення інформаційної війни / С. А. Якунін // Політична лінгвістика. - 2019. - № 3 (75). - С. 77-82. - DOI 10.26170 / pl19-03-09.

  Інформаційна цивілізація, до якої прийшло людство, не просто змінює статус інформації, т. Е. Роль чиниться їй позитивного впливу, а й різко розширює негативні можливості. Перед нами виявилося сильнодіючий засіб, вплив на людину якого безмежно.

  У сучасному світі геополітична ситуація все частіше визначається тим, що будь-яка країна світу має потребу в створенні ефективної системи протидії формуванню її негативного іміджу на світовій арені. Розширення інформаційного простору та прискорення обігу інформації на основі нових технологій сприяє акумуляції в сфері інформації протиріч реальних і штучно створюваних.

  Посилюється інтенсивність конфлікту інформаційного характеру не тільки позитивного, але і негативного значення і цілей. Таким чином, стала очевидною розробка такого поняття, як інформаційна війна. Слід зауважити, що існує безліч аргументованих концепцій інформаційної війни, але відсутній однозначний-

  ве (загальноприйняте) визначення даного поняття. Це обумовлено складністю самого об'єкта дослідження, а також теоретичними і методологічними позиціями авторів, що належать до різних наукових шкіл і областям дослідження.

  Вивчення сучасної наукової літератури дозволяє виділити групу вчених, що зосереджують свою увагу на соціально-комунікативному аспекті інформаційних воєн. Наприклад, згідно з думкою М. Ю. Павлютенкова і Д. А. Швець, інформаційна війна являє собою комунікативну технологію, котра має на меті досягнення інформаційної переваги в інтересах національної стратегії [Павлютенкова 2001: 23; Швець 2003: Додати 34].

  Сторони, які беруть участь в інформаційній війні, ведуть боротьбу за встановлення домінування в управлінні свідомістю і поведінкою цільової аудиторії. Кожна зі сторін прагне витіснити хоч трохи вагомі аргументи супротивника і замінити їх своїми, по можливості максимально переконливими, що викликають довіру

  © Якунін С. А., 2019

  цієї аудиторії. Відповідно інформаційна війна - це перш за все війна вербальна, війна дискурсів, інтерпретацій відбулися і відбуваються подій. Одна інтерпретація події тягне за собою інші, що підтримують або спростовують першу. В кінцевому підсумку інтерпретація сама стає подією. Так відбувається «розкручування спіралі» подій [Синельникова 2014: 96].

  Основна функція ЗМІ - донесення інформації. Для успішного виконання цього комунікативного наміру необхідно, щоб передане повідомлення було чітко адресовано по типу інформації, що повідомляється і по її мовної реалізації. Це означає, що інформація повинна бути доступною, зрозумілою і легко декодіруемой для потенційного адресата - без цього донесення інформації не може бути успішним, і це неминуче призведе до комунікативної невдачі і невиконання ЗМІ своєї основної функції [Ільясова, Амірі 2018: 10].

  На сучасному етапі при розгляді інформаційної війни не можна обійти увагою такий лінгвістичний аспект проблеми, як роль і властивості медіадискурс. Як відомо, основним засобом здійснення комунікації є мова, і відповідна проблематика розглядається в різних напрямках мовознавства, в тому числі в медіалінгвістіке. В рамках медіа-лінгвістики мову ЗМІ може переважно розглядатися як багатогранне дискурсивне явище, де все мовні процеси представлені в динаміці і відображають сучасну картину світу [Александрова http: 6].

  Дана стаття присвячена аналізу мовних прийомів і засобів ведення інформаційної війни і виконана на матеріалі сучасних англомовних ЗМІ. Завдання дослідження - продемонструвати, як зміна значення мовної одиниці впливає на зміщення як понятійного, так і оцінного компонентів.

  На сьогоднішній день, маючи статус глобального мови, англійська грає ключову роль в медіадискурсі. Тому дуже важливо для тих, хто вивчає цю мову на професійному рівні брати до уваги стилістичні особливості англомовного медіадискурс, щоб вміти правильно сприймати, інтерпретувати, а також аналізувати інформацію, отриману з різних джерел ЗМІ (друкованих, електронних, радіо та телебачення).

  В сучасних умовах інформаційної війни для вивчення стилістичних особливостей медіадискурс найбільш показовим є лінгвостілістіче-

  ський аналіз зарубіжної англомовної преси. Саме вона більш наочно демонструє різноманітність стилістичних прийомів, використовуваних авторами публікацій для додання виразності і прикрашання повідомляється інформації.

  Зроблений мовностилістичний аналіз допоможе нам виявити основні лінгвістичні прийоми ведення сучасної інформаційної війни.

  Перше, що кидається в очі і привертає увагу читача, - це заголовок. Тому одна з основних завдань автора будь-якої статті - це створити такий незвичайний, сенсаційний заголовок, який буде здатний вплинути на читача, викликати зацікавленість і привернути увагу.

  Так, наприклад, в якості елементів для залучення уваги аудиторії в заголовках часто використовуються емоційно-оціночні фразеологізми. Фразеологізми є одним з найдемократичніших видів прецедентних текстів, оскільки вони абсолютно «впізнавані» [Люта 2008: Додати 128]. До них можна віднести слова і лексеми, що чіпляють глядача, так звані «вербальні сенсації».

  Наприклад, серед ряду оціночних словосполучень часто використовується гіпербола. Гіпербола - прийом, службовець для надмірного перебільшення з метою посилення враження. Для здійснення даної функції зазвичай вживається найвищий ступінь прикметників або прислівників. Так, в заголовку статті в «The Guardian» Russia poses greater threat than Isil, says new Army chief [The Guardian, 2019] гіперболічним можна назвати словосполучення greater threat - «велика загроза». Використовуючи даний прийом, закордонні журналісти створюють образ Росії як потенційної загрози світовій спільноті.

  Ще одним поширеним стилістичним прийомом західних ЗМІ в інформаційній війні є використання різних метафоричних виразів.

  Як приклад розглянемо заголовок в газеті «The Daily News» Countless liters of blood are on Vladimir Putin's hands slouching toward Assad in Syria [The Daily News 2017]. Метафоричне висловлювання countless liters of blood в поєднанні з ім'ям російського президента V. Putin створює в свідомості зарубіжних читачів образ Росії як країни, на чолі якої стоїть холоднокровний і безжальний диктатор.

  Після трагічного події 24 листопада 2015 року, коли турецькими ВПС був збитий російський літак і відносини між Росією і Туреччиною значно погіршилися, журнал «The Economist» випустив публікацію з заго-

  спритного Russian-Turkish politics, Tsar v Sultan [The Economist 2015]. Тут сторони конфлікту, Росія і Туреччина, позначаються авторами статті отримали в той час популярність метафоричними лексемами tsar і sultan.

  Останні кілька років Росія проводить активну зовнішню політику, демонструючи всьому світу політичну і військову міць держави, що викликає явну заклопотаність за кордоном. Наступний приклад показує негативне ставлення західних журналістів до діяльності Росії на геополітичній арені. Для цього в статті того ж журналу «The Economist» Lest anyone presume with John McCain, an American senator, that Russia is just "a gas station masquerading as a country", Mr. Putin intends to prove that Russia possesses resolve, as well as crack troops and cruise missiles [The Economist 2015] вони використовують метафоричний вираз a gas station, як би даючи оцінку результатам діяльності держави.

  Також серед лексико-стилістичних засобів, що підсилюють персуазивність західного медіадискурс, можна виділити використання лексем з негативно забарвленої семантикою.

  Так, наприклад, в газеті «The Telegraph» президент Росії постає перед читачами в якості головного обвинувача політики західних урядів, які прагнуть до влади над усією Європою: Vladimir Putin has criticized western governments for seeking to "reign" over Europe, blaming NATO's post-Cold War expansion for the crisis in relations between Russia, the United States, and Europe [The Telegraph 2016]. Саме в розширенні НАТО в період після холодної війни В. Путін бачить причину поглиблення кризи у відносинах між Росією, країнами Європи та США. Автору статті вдається уявити Росію як країну третього світу, яка не може брати активної участі у світовій політиці, а здатна лише на критику і звинувачення. Будь-які, навіть вербальні дії Росії виставляються агресивними, що підкреслюється за допомогою лексем з негативною семантичної забарвленням to criticize, to blame, to ignore. Тим часом цілком природно, що російська держава виявляється вкрай незадоволеним фактом ігнорування його інтересів [Склярова 2019: 69]: Mr. Putin has frequently criticized the United States and other western governments for ignoring Russian security concerns by expanding NATO and attempting to build a missile defence system in Europe [The Telegraph 2016].

  У наступному прикладі автори британського видання «The Independent», використовуючи

  негативно забарвлену лексику war, horrific attacks, indiscriminately bombing, покладають провину за загибель мирних жителів на авіаудари російських ВКС: The September 2015 Russian intervention in Syria changed the course of the war, tipping the balance strongly in favour of the pro-Assad forces at a time when rebels were seen to be winning the conflict. But Russia has also been accused of inflicting horrific attacks on Syrian civilians, with human rights monitors accusing it of indiscriminately bombing populated areas, and targeting hospitals in an attempt to degrade life in rebel-held territories [The Independent 2018].

  На сучасному етапі механізм інформаційного протиборства постає досить тривіальним. Створення негативного образу стає досить складним і малоефективним процесом, набагато простіше запозичувати даний образ з історії та ототожнити його з сучасними подіями.

  Велика Вітчизняна війна залишила незгладимий слід у світовій історії, наділивши поняття «фашизм» вищим ступенем негативної оцінки. Так, наприклад, події останніх років, що відбуваються на Україні, коли стало простежуватися явний поклоніння ідеологу українського нацизму Степану Бандері, більшість російських ЗМІ стали іменувати антиросійським фашизмом або реальним фашизмом. У відповідь на це українські та західні джерела стали використовувати відносно росіян такі епітети і вирази, як «російські загарбники», «окупантської сили» або «окупанти з Росії». Як приклад можна навести статтю з інтернет-ресурсу британського каналу BBC з заголовком "Little green men" or "Russian invaders"? [BBC News 2014], в якій українські ЗМІ переходять на крайнощі і використовують відносно російських військових епітет з яскраво вираженою негативним забарвленням «російські екстремісти», який вживається російськими ЗМІ для опису ісламістських бойовиків: "Russian invaders" and "occupiers from Russia" is how popular Kiev-based news web site Ukrayinska Pravda describes the military men in Crimea. Meanwhile, analytical daily Den calls them "Russian extremists" [BBC News 2014].

  Після нещодавніх виборів на Україні і обрання новим президентом актора і режисера Володимира Зеленського Петро Порошенко продовжує наполегливо вселяти вже новому народному обранцеві, що Росія - ворог і з нею необхідно боротися. Чергове його висловлювання проти нашої країни можна побачити в статті ірландського видання «The Irish Times» під за-

  Головком Departing Poroshenko warns Ukraine of Russian threat to pro-western path [The Irish Times 2019]. У тексті самої статті П. Поро-Шенк в черговий раз називає Росію ворогом України і звинувачує її в тому, що, використовуючи тимчасову політичну нестабільність в країні, вона хоче зірвати плани щодо євроінтеграції, внести розбрат, ворожнечу і хаос в українське суспільство і налаштувати народ проти влади. Для цього вживається негативно забарвлена ​​лексика strife, hostility, chaos. Також значущим є факт введення в політичний обіг ярлика the enemy, яким екс-президент охрестив Росію: "The enemy is openly trying to use this period of political turbulence to wreck our achievements on the path of reforms and European integration. To sow strife, hostility , and chaos in our society, to set the people and the authorities against each other ... and destroy Ukrainian statehood, "said Mr. Poroshenko [The Irish Times 2019].

  Для опису конфлікту на Донбасі в світ вийшло безліч статей зарубіжних ЗМІ, в яких явно простежуються деякі тенденції у використанні знаків-персоналій в медійному дискурсі. При характеристиці самопроголошених Луганській і Донецькій народних республік превалюють негативні оціночні найменування. В нижченаведених прикладах простежується зміна коннотативного значення. Автор першої статті в виданні «The Guardian» під назвою Call for Immediate Ceasefire in Eastern Ukraine as Fighting Intensifies [The Guardian 2015] відсилає читача до ідеологічної складової світогляду представників ополчення і називає їх бунтівниками, а в другому і третьому прикладах канал BBC News і видання «The Daily News» - проросійськими активістами, підтримуваними Росією воїнами-сепаратистами, явно вказуючи на допомогу ополченню ЛНР і ДНР з боку Російської Федерації:

  1. The rebels were also continuing to threaten Mariupol, a city of 500,000 people on the coast of Sea of ​​Azov, Ukraine military spokesman Andriy Lysenko said [The Guardian 2015].

  2. In April, pro-Russian activists stormed government buildings across the Donetsk and Luhanskregions [BBC News 2014].

  3. Ukraine unleashed a counter-offensive to retake eastern regions from Russian-backed separatist fighters in the city of Donetsk [The Daily News 2015].

  Намагаючись реалізувати прагматичну задачу, журналісти використовують різні мовні засоби, і іноді невдале поєднання нейтральної та стилістично окра-

  шенной лексики може мати ефект, зворотний бажаному. Так, в статті видання «The Guardian» Ukraine claims conflict with pro-Russian rebels Entering Endgame [The Guardian 2014] спостерігачі ОБСЄ представлені як «проукраїнські», незважаючи на те, що саме поняття «спостерігач» в сучасній політиці має на увазі збереження індивідом повного нейтралітету стосовно будь-якої зі сторін [Склярова 2019: 27]: However, other pro-Ukrainian observers claimed this and other maps were too optimistic about Kiev's progress [The Guardian 2014].

  Для ефективного досягнення мети висловлювання посредствам непрямого способу номінації ЗМІ нерідко використовують прийом евфемізаціі. На думку А. І. Гальперіна, «евфемізми - це слова і словосполучення, що з'являються в мові для позначення понять, які вже мають назви, але вважаються чомусь неприємними, грубими, непристойними або низькими. Вони знаходяться в словниковому складі мови і є синонімами слів, раніше позначали ці поняття »[Гальперін 1988: 164]. Варто зауважити, що евфемізм володіє семантичної невизначеністю або низьким рівнем конкретності смислового наповнення, який і дозволяє пом'якшувати негативну оцінку денотата [Потапова 2009: Додати 25].

  Західні ЗМІ по відношенню до Росії все частіше стали вживати лексему war, яку раніше було прийнято замінювати евфемізмом military operation або armed conflict. Наприклад, в заголовку газети «The Independent» There'll be no end to the war between Russia and Ukraine while it suits political elites on both sides to keep fighting [The Independent 2018] автори навмисне використовують негативно забарвлену конотацію, тим самим загострюючи відносини між країнами.

  Варто також зауважити, що при описі авіаударів, нанесених в Сирії російськими ВКС, журналісти видання «The New Yorker» використовують лексему bombing, значення якої зрозуміло кожному: Bombings by Syrian and Russian planes have been indiscriminate, killing civilians, levelling homes, and destroying medical facilities [The New Yorker 2018]. B той же час при описі авіаударів, нанесених коаліцією, очолюваної США, вони використовують евфемізм air support, який в силу семантичної розмитості можна інтерпретувати по-різному. А якщо ракети, випущені американцями, вражають американські ж війська або війська їх союзників, то таку ненавмисну ​​атаку на своїх дотепно називають friendly fire.

  На закінчення слід зробити висновок, що проведений в дослідженні лінгвостілісті-

  ний аналіз зарубіжної англомовної преси допоміг нам виявити основні прийоми і засоби, що використовуються західними ЗМІ в інформаційній війні. До них слід віднести вживання емоційно-оцінних фразеологізмів, метафоричних виразів, лексики з негативною семантичної забарвленням і прийому евфемізаціі. Даний аналіз допоможе більш ефективно вирішувати проблеми міжнародної комунікації в умовах сучасної інформаційної війни.

  ДЖЕРЕЛА

  1. Ali R. "It's Raining Rockets": Deadly New Syrian-Russian Assault Kills Hundreds in Eastern Ghouta [Electronic resource] // The New Yorker. 2018. 8 March. URL: https: //www.newyorker. com / news / news-desk / deadly-new-syrian-russian-assault-kills-hundreds-in-eastern-ghouta (date of access: 27.01.2019).

  2. Daragahi B. Russia has killed at least 18,000 people since it intervened militarily in Syria three years ago, says monitoring group [Electronic resource] // Independent. 2018. 1 Oct. https: // www.independent.co.uk/news/world/middle-east/russia-killed-thousands-civilians-syria-civil-war-military-intervention-a85629

  01 .html (date of access: 21.01.2019).

  3. McLaughlin D. Departing Poroshenko warns Ukraine of Russian threat to pro-western path [Electronic resource] // The Irish Times. 2019. 19 May. URL: https://www.irishtimes.com/ news / world / europe / departing-poroshenko-warns-ukraine-of-russian-threat-to-pro-western-path-1.3897480 (date of access: 20.05.2019).

  4. Oliphant R. Vladimir Putin blames Nato expansion for rising tension with Europe [Electronic resource] // The Telegraph. 2016. 11 Jan. URL: https://www.telegraph.co.uk/news/world news / vladimir-putin / 12093042 / Vladimir-Putin-blames-Nato-expansion-for-rising-tension-with-Europe.html (date of access : 20.01.2019).

  5. Russia poses greater threat than Isis, new British army chief warns [Electronic resource] // The Guardian. 2018. 24 Nov. URL: https://www.theguardian.com/uk-news/2018/nov/24/russia-poses-greater-threat-than-isis-new-british-army-chief-warns (date of access: 12.01. 2019).

  6. Shevchenko V. "Little green men" or "Russian invaders"? [Electronic resource] // BBC News. 2014. 11 March. URL: https://www.bbc.com/news/world-europe-26532154 (date of access: 12.02.2019).

  7. Slouching toward Assad in Syria [Electronic resource] // Daily News. 2017. 31 Mar. URL: https://www.nydailynews.com/

  opinion / slouching-assad-syria-article-1.3015572 (date of access: 12.01.2019).

  8. Talks on ending Ukraine fighting begin as death toll continues to rise [Electronic resource] // The Guardian. 2015. 31 Jan. URL: https://www.theguardian.com/world/2015/jan/31/call-for-immediate-ceasefire-in-eastern-ukraine-as-fighting-intensifies (date of access: 21.05.2019).

  9. Tsar v sultan [Electronic resource] // The Economist. 2015. 3 Dec. https://www.economist.com/europe/2015/12/03/tsar-v-sultan (date of access: 15.01.2019).

  10. Ukraine claims conflict with pro-Russia rebels entering endgame [Electronic resource] // The Guardian. 2014. 15 Aug. URL: https://www.theguardian.com/world/2014/aug/15/ukraine-conflict-pro-russia-rebels-entering-endgame (date of access: 21.05.2019).

  11. Ukraine crisis: Protesters declare Donetsk "republic" [Electronic resource] // BBC News. 2014. 7 Apr. URL: https: // www. bbc.com/news/world-europe-26919928 (date of access: 21.05. 2019).

  ЛІТЕРАТУРА

  12. Александрова О. В. Мова засобів масової інформації як частина колективного простору суспільства [Електронний ресурс] // Мова ЗМІ як об'єкт міждисциплінарного дослідження: навч. посібник / під ред. М. Н. Володіної. URL: http://evartist.narod.ru/text12/07.htm (дата звернення: 7.07.2015).

  13. Гальперін І. Р. Нариси з стилістиці англійської мови. - М.: Изд-во літератури на ін. мовах, 1988. 458 с.

  14. Ільясова С. В., Амірі Л. П. Мова ЗМІ // Мовна гра в комунікативному просторі ЗМІ і реклами. 6-е изд., Стер. - М.: Флинта: Наука, 2018. С. 10-11.

  15. Люта А. А. Сучасний газетний заголовок: структура, семантика, прагматика: дис. ... канд. філол. наук. - Волгоград, 2008. С. 128.

  16. Павлютенкова М. Ю. Інформаційна війна: реальна загроза чи сучасний міф? // Влада. 2001. № 12. С. 19-23.

  17. Потапова Н. М. евфемізми і ділової дискурс. - М.: МАКС Пресс, 2009. 136 с.

  18. Почепцов Г. Г. Інформаційні війни. - Рефл-бук, 2001. (Сер .: Освітня бібліотека).

  19. Синельникова Л. М. Інформаційна війна ad infinitum: український вектор // Політична лінгвістика. 2014. № 2. С. 95-101.

  20. Склярова Н. Г. Лінгвосеміотіка мілітарно-медійного дискурсу (на матеріалі сучасних публікацій англомовних ЗМІ): моногр. - М.: ИНФРА-М, 2019. С. 69-70.

  21. Швець Д. А. Інформаційне управління як технологія забезпечення інформаційної безпеки // Масова комунікація і масову свідомість. - М., 2003. 34 с.

  S. A. Yakunin

  Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Moscow, Russia ORCID ID: 0000-0002-7270-5208 0

  0 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Linguistic Means of Conducting Information War

  ABSTRACT. The author of the given article analyzes linguistic means of conducting a modern information war. The study is based on the material of American and British printed media and their online versions The New York Times, The Washington Post, The Economist, The Guardian, The Telegraph, as well as the internet-resources of the TV channel BBC News highlighting mainly the Russian-American relations and the situation in Syria and Ukraine. The analysis results make it possible to identify various linguistic techniques and means used by the Western mass media as instruments of manipulating mass consciousness and also show that the main aim of information aggression consists in purposive disinformation of the audience and promotion of a certain idea meant to produce ideological impact on the audience and to achieve the desired geopolitical goals. It is linguo-stylistic analysis of the foreign English-speaking press that acquires special importance in this context. One of the main tasks of the author of any material in the press is to create an unusual sensational headline; that is why headlines often produce manipulative impact upon the emotions of the reader (the most typical methods include: emotional-evaluative phraseologisms, hyperbole and metaphor). The texts of these articles also employ lexemes with negative semantics and historical analogies, and use euphemisms in describing own military actions and no euphemisms in characterizing similar actions of the object of an information attack. The knowledge of the mechanisms of manipulation under the conditions of continuous growth of its aggressiveness is necessary to be able to counteract psychological and information war.

  KEYWORDS: linguo-stylistic analysis; information wars; political discourse; lexemes; euphemism; political metaphors; journalism; media linguistics; media discourse; media texts; mass media; British mass media; US mass media; phra-seologisms.

  AUTHOR'S INFORMATION: Yakunin Sergey Aleksandrovich, Post-graduate Student, Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Moscow, Russia.

  FOR CITATION: Yakunin, S. A. Linguistic Means of Conducting Information War / S. A. Yakunin // Political Linguistics. - 2019. - No 3 (75). - P. 77-82. - DOI 10.26170 / pl19-03-09.

  MATERIALS

  1. Ali R. "It's Raining Rockets": Deadly New Syrian-Russian Assault Kills Hundreds in Eastern Ghouta [Electronic resource] // The New Yorker. 2018. 8 March. URL: https: //www.newyorker. com / news / news-desk / deadly-new-syrian-russian-assault-kills-hundreds-in-eastern-ghouta (date of access: 27.01.2019).

  2. Daragahi B. Russia has killed at least 18,000 people since it intervened militarily in Syria three years ago, says monitoring group [Electronic resource] // Independent. 2018. 1 Oct. https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/russia-killed-thousands-civilians-syria-civil-war-military-intervention-a8562901.html (date of access: 21.01.2019).

  3. McLaughlin D. Departing Poroshenko warns Ukraine of Russian threat to pro-western path [Electronic resource] // The Irish Times. 2019. 19 May. URL: https://www.irishtimes.com/ news / world / europe / departing-poroshenko-warns-ukraine-of-russian-threat-to-pro-western-path-1.3897480 (date of access: 20.05.2019).

  4. Oliphant R. Vladimir Putin blames Nato expansion for rising tension with Europe [Electronic resource] // The Telegraph. 2016. 11 Jan. URL: https://www.telegraph.co.uk/news/world news / vladimir-putin / 12093042 / Vladimir-Putin-blames-Nato-expansion-for-rising-tension-with-Europe.html (date of access : 20.01.2019).

  5. Russia poses greater threat than Isis, new British army chief warns [Electronic resource] // The Guardian. 2018. 24 Nov. URL: https://www.theguardian.com/uk-news/2018/nov/24/russia-poses-greater-threat-than-isis-new-british-army-chief-warns (date of access: 12.01. 2019).

  6. Shevchenko V. "Little green men" or "Russian invaders"? [Electronic resource] // BBC News. 2014. 11 March. URL: https://www.bbc.com/news/world-europe-26532154 (date of access: 12.02.2019).

  7. Slouching toward Assad in Syria [Electronic resource] // Daily News. 2017. 31 Mar. URL: https://www.nydailynews.com/ opinion / slouching-assad-syria-article-1.3015572 (date of access: 12.01.2019).

  8. Talks on ending Ukraine fighting begin as death toll continues to rise [Electronic resource] // The Guardian. 2015. 31 Jan. URL: https://www.theguardian.com/world/2015/jan/31/call-for-immediate-ceasefire-in-eastern-ukraine-as-fighting-intensifies (date of access: 21.05.2019).

  9. Tsar v sultan [Electronic resource] // The Economist. 2015. 3 Dec. https://www.economist.com/europe/2015/12/03/tsar-v-sultan (date of access: 15.01.2019).

  10. Ukraine claims conflict with pro-Russia rebels entering endgame [Electronic resource] // The Guardian. 2014. 15 Aug. URL: https://www.theguardian.com/world/2014/aug/15/ukraine-conflict-pro-russia-rebels-entering-endgame (date of access: 21.05.2019).

  11. Ukraine crisis: Protesters declare Donetsk "republic" [Electronic resource] // BBC News. 2014. 7 Apr. URL: https: // www.

  bbc.com/news/world-europe-26919928 (date of access: 21.05.2019).

  REFERENCES

  12. Aleksandrova O. V. Language of the Media as Part of the Collective Space of Society [Electronic resource] // Language of the Media as an Object of Interdisciplinary Research: teaching aid / ed. M. N. Volodina. [Yazyk sredstv massovoy informatsii kak chast 'kollektivnogo prostranstva obshchestva // Yazyk SMI kak ob "ekt mezhdistsiplinarnogo issledovaniya: ucheb. Posobie / pod red. MN Volodinoy]. URL: http://evartist.narod.ru/text12/ 07.htm (date of access: 7.07.2015). - (in Rus.)

  13. Gal'perin I. R. Essays on the Style of the English Language. - Moscow: Publishing house of literature on foreign languages, 1988. 458 p. [Ocherki po stilistike angliyskogo yazyka. - M.: Izd-vo literatury na in. yazykakh, 1988. 458 s.]. - (In Rus.)

  14. Il'yasova S. V., Amiri L. P. Media Language // Language Game in the Communicative Space of the Media and Advertising. 6th ed., Ster. - Moscow: Flinta: Science, 2018. P. 10-11. [Yazyk SMI // Yazykovaya igra v kommunikativnom prostran stve SMI i reklamy. 6-e izd., Ster. - M.: Flinta: Nauka, 2018. S. 10-11]. - (In Rus.)

  15. Lyutaya A. A. Modern Newspaper Headline: Structure, Semantics, Pragmatics: thesis ... Cand. of Philol. sciences. - Volgograd, 2008. P. 128. [Sovremennyy gazetnyy zagolovok: struktura, semantika, pragmatika: dis. ... kand. filol. nauk. - Volgograd, 2008. S. 128]. - (In Rus.)

  16. Pavlyutenkova M. Yu. Information Warfare: a Real Threat or a Modern Myth? // Power. 2001. No. 12. P. 19-23. [Informat-sionnaya voyna: real'naya ugroza ili sovremennyy mif? // Vlast '. 2001. № 12. S. 19-23]. - (In Rus.)

  17. Potapova N. M. Euphemisms and Business Discourse. - Moscow: MAX Press, 2009. 136 p. [Evfemizmy i delovoy diskurs. - M.: MAKS Press, 2009. 136 c.]. - (In Rus.)

  18. Pocheptsov G. G. Information Wars. - Refl-book, 2001. (Ser.: Educational Library). [Informatsionnye voyny. - Refl-buk, 2001. (Ser .: Obrazovatel'naya biblioteka)]. - (In Rus.)

  19. Sinelnikova L. N. Information Warfare ad Infinitum: Ukrainian Way // Political Linguistics. 2014. No 2. P. 95-101. [Informatsionnaya voyna ad infinitum: ukrainskiy vektor // Politicheskaya lingvistika. 2014. № 2. S. 95-101]. - (In Rus.)

  20. Sklyarova N. G. Lingvosemiotics of Military-media Discourse (on the Material of Modern Publications of English-language media): monograph. - Moscow: INFRA-M, 2019. P. 69-70. [Lingvosemiotika militarno-mediynogo diskursa (na materiale sovremennykh publikatsiy angloyazychnykh SMI): monogr. - M.: INFRA-M, 2019. S. 69-70]. - (In Rus.)

  21. Shvets D. A. Information Management as a Technology for Ensuring Information Security // Mass Communication and Mass Consciousness. - Moscow, 2003. 34 p. [Informatsionnoe uprav-lenie kak tekhnologiya obespecheniya informatsionnoy bezo-pasnosti // Massovaya kommunikatsiya i massovoe soznanie. - M., 2003. 34 s.]. - (In Rus.)


  Ключові слова: мовностилістичні АНАЛІЗ /ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ /ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС /лексема /евфемізми /ПОЛІТИЧНІ МЕТАФОРИ /ЖУРНАЛІСТИКА /МЕДІАЛІНГВІСТІКА /медіадискурс /медіатекстами /ЗМІ /ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ /БРИТАНСЬКІ ЗМІ /АМЕРИКАНСЬКІ ЗМІ /фразеологізми /LINGUO-STYLISTIC ANALYSIS /INFORMATION WARS /POLITICAL DISCOURSE /LEXEMES /EUPHEMISM /POLITICAL METAPHORS /JOURNALISM /MEDIA LINGUISTICS /MEDIA DISCOURSE /MEDIA TEXTS /MASS MEDIA /BRITISH MASS MEDIA /US MASS MEDIA /PHRASEOLOGISMS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити