У даній статті розглядається проблема визначення та аналізу ідіостілевой рис мемуарів Жоржа Сіменона «Memoires et dictees (« Спогади і записки ») з позиції сучасної лінгвістики тексту та комплексної мовностилістичні інтерпретації характеру мемуарів на матеріалі французької мови. Мемуарна література - література в жанрі мемуарів, різновид документальної прози і в той же час один з видів «исповедальной прози». Актуальність, проведеного дослідження обумовлена, в першу чергу, масовим поширенням мемуарного жанру в літературі. По-друге, вона визначається значним інтересом в сучасній лінгвістиці і відноситься до «прикордонним» жанрам (серед них есе, біографії, мемуари, щоденники і т.д.), що пояснюється процесами трансформації жанрової системи на рубежі XIX-XX ст. в умовах чергової кризи європейського художнього свідомості. У зв'язку з цим особливого значення для лінгвістики набуває аналіз идиостиля автора мемуарів і, відповідно, сукупності мовних засобів як унікального авторського способу реалізації індивідуальної мовної картини. Проблема і питання жанрового визначення мемуарів розглядалися в працях багатьох вчених і практиків, але, в основному, літературознавчого характеру на матеріалі Лежена Ф. і Шрайбера Е. Л. З вітчизняних робіт цього напрямку можна виділити Гальперіна І.Р., Виноградова В. В., Нюбіну Л. М. разом з тим питання мовностилістичних аналізу мемуарів на матеріалі французької мови ще не отримали достатнього висвітлення. Жорж Сіменон - французький письменник бельгійського походження, один з найвідоміших представників детективного жанру, з ім'ям якого пов'язано особливий напрямок всередині детективного жанру літератури - соціально-психологічний роман. Сименон писав не тільки «чисті» детективи, але також і твори, присвячені драматичному скуштують особистості в суспільстві. Після 1972 го р Жорж Сіменон вирішив залишити детективні романи позаду, і став видавати тільки мемуари. Аналіз мемуарного твору Ж. Сіменона «Memoires et dictees» ( «Спогади і записки») допоміг виявити його індивідуально-авторські особливості, які характеризуються використанням мінімуму засобів вираження для передачі непомітних рухів людської душі, окреслюючи при цьому характер людини. У роботі автором доведено, що твір Ж. Сіменона «Спогади і записки» в повній мірі відповідає критеріям мемуарного жанру: твір характеризується суб'єктивністю, присутній ретроспективна композиція, сюжетність і чітка промальовування створюють ефект достовірності. Лексико-граматичні та стилістичні особливості тексту визначають идиостиль Ж. Сіменона. Серед них автор статті виділяє: використання числівників і дат, фразеологізмів при описі характеру людини і манері його спілкування, а також при описі локальних характеристик; наявність простих і складних речень, дієслів теперішнього і минулого часу; використання метафори, епітетів і порівняння. Всі переклади виконані автором даної статті.

Анотація наукової статті з мовознавства та літературознавства, автор наукової роботи - Дюмон Наталя Миколаївна


LINGUISTIC FEATURES OF THE MEMOIR GENRE WORK "MEMOIRES ET DICTEES" ( "MEMOIRS AND NOTES") BY G. SIMENON

The article focuses on the problem of identification and analysis of specific features of the idiostyle of Georges Simenon's memoirs "Memoires et dictees ("Memoirs and Notes ") from the viewpoint of modern linguistics of the text and complex stylistic interpretation of the character of memoirs on the material of the French language. The relevance of the research is determined by the following facts: 1) great popularity of the memoir genre in literature; 2) keen interest of the modern linguistics to "borderline" genres (essays, biographies, memoirs, diaries, etc). In this regard, the analysis of the author's idiostyle and different linguistic means is very important as it lets us understand unique author's way to express his point of view. Georges Simenon is a French writer from Belgium, one of the most famous representatives of the detective genre, whose name is associated with a special trend in the detective literature - social-psychological novel. G. Simenon wrote not only "pure" detective stories, his works are also dedicated to the dramatic destiny of an individual in modern society. In 1972 G. Simenon decided to stop writing detective novels and began to publish only memoirs. The analysis of the memoirs by G. Simenon "Memoires et dictees" ( "Memoirs and Notes ") helped to determine his author's features, which are characterized by the use of a small number of expressive means to demonstrate imper ceptible movements of the human soul, while outlining the character of a person. It is proved in the article that lexical, grammatical and stylistic features of the text "Memoires et dictees" ( "Memoirs and Notes ") determine G. Simenon's idiostyle. They are: use of numerals and dates, use of the phraseological units to describe a person's character, his manner of speaking and some local characteristics; use of simple and complex sentences, present and past tenses; use of metaphors, epithets and comparisons. All translations are by the authors of this article.


Область наук:
 • Мовознавство та літературознавство
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Гуманітарні та юридичні дослідження
  Наукова стаття на тему 'ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРИ мемуарного жанру «MEMOIRES ET DICTEES» ( «СПОГАДИ І ЗАПИСКИ») Ж. Сіменона'

  Текст наукової роботи на тему «ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРИ мемуарного жанру« MEMOIRES ET DICTEES »(« СПОГАДИ І ЗАПИСКИ ») Ж. Сіменон»

  ?УДК 81-94

  Н. Н. Дюмон

  ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРИ мемуарного жанру «MEMOIRES ET DICTEES» ( «СПОГАДИ І ЗАПИСКИ») Ж. Сіменона

  У даній статті розглядається проблема визначення та аналізу ідіостілевой рис мемуарів Жоржа Сіменона «Memoires et dictees (« Спогади і записки ») з позиції сучасної лінгвістики тексту та комплексної мовностилістичні інтерпретації характеру мемуарів на матеріалі французької мови.

  Мемуарна література - література в жанрі мемуарів, різновид документальної прози і в той же час один з видів «исповедальной прози». Актуальність, проведеного дослідження обумовлена, в першу чергу, масовим поширенням мемуарного жанру в літературі. По-друге, вона визначається значним інтересом в сучасній лінгвістиці і відноситься до «прикордонним» жанрам (серед них есе, біографії, мемуари, щоденники і т.д.), що пояснюється процесами трансформації жанрової системи на рубежі XIX-XX ст. в умовах чергової кризи європейського художнього свідомості. У зв'язку з цим особливого значення для лінгвістики набуває аналіз ідіості-ля автора мемуарів і, відповідно, сукупності мовних засобів як унікального авторського способу реалізації індивідуальної мовної картини.

  Проблема і питання жанрового визначення мемуарів розглядалися в працях багатьох вчених і практиків, але, в основному, літературознавчого характеру на матеріалі Лежена Ф. і Шрайбера Е. Л. З вітчизняних робіт цього напрямку можна виділити Гальперіна І.Р., Виноградова В. В. , Нюбіну Л. М. Разом з тим питання мовностилістичних аналізу мемуарів на матеріалі французької мови ще не отримали достатнього освітлення.

  Жорж Сіменон - французький письменник бельгійського походження, один з найвідоміших представників детективного жанру, з ім'ям якого пов'язано

  особливий напрямок всередині детективного жанру літератури - соціально-психологічний роман. Сименон писав не тільки «чисті» детективи, але також і твори, присвячені драматичному скуштують особистості в суспільстві. Після 1972 го р Жорж Сіменон вирішив залишити детективні романи позаду, і став видавати тільки мемуари.

  Аналіз мемуарного твору Ж. Сіменона «Memoires et dictees» ( «Спогади і записки») допоміг виявити його індивідуально-авторські особливості, які характеризуються використанням мінімуму засобів вираження для передачі непомітних рухів людської душі, окреслюючи при цьому характер людини.

  У роботі автором доведено, що твір Ж. Сіменона «Спогади і записки» в повній мірі відповідає критеріям мемуарного жанру: твір характеризується суб'єктивністю, присутній ретроспективна композиція, сюжетність і чітка промальовування створюють ефект достовірності. Лексі-ко-граматичні та стилістичні особливості тексту визначають ідіостиль Ж. Сіменона. Серед них автор статті виділяє: використання числівників і дат, фразеологізмів при описі характеру людини і манері його спілкування, а також при описі локальних характеристик; наявність простих і складних речень, дієслів теперішнього і минулого часу; використання метафори, епітетів і порівняння. Всі переклади виконані автором даної статті.

  Ключові слова: ідіостиль, мемуари, Лексі-ко-граматичні особливості, стилістичні особливості тексту, суб'єктивність, ретроспективна композиція, сюжетність.

  N. Dyumon

  LINGUISTIC FEATURES OF THE MEMOIR GENRE WORK "MEMOIRES ET DICTEES" ( "MEMOIRS AND NOTES") BY G. SIMENON

  The article focuses on the problem of identification and analysis of specific features of the idiostyle of Georges Simenon's memoirs "Memoires et dictees (" Memoirs and Notes ") from the viewpoint of modern linguistics of the text and complex stylistic interpretation of the character of memoirs on the material of the French language.

  The relevance of the research is determined by the following facts: 1) great popularity of the memoir genre in literature; 2) keen interest of the modern linguistics to "borderline" genres (essays, biographies, memoirs, diaries, etc). In this regard, the analysis of the author's idiostyle and different linguistic means is very important as it lets us understand unique author's way to express his point of view.

  Georges Simenon is a French writer from Belgium, one of the most famous representatives of the detective genre, whose name is associated with a special trend in the detective literature - social-psychological novel. G. Simenon wrote not only "pure" detective stories, his works are also dedicated to the dramatic destiny of an individual in modern society. In 1972 G. Simenon decided to stop writing detective novels and began to publish only memoirs.

  The analysis of the memoirs by G. Simenon "Memoires et dictees" ( "Memoirs and Notes") helped to determine his author's features, which are characterized by the use of a small number of expressive means to demonstrate imper-

  ceptible movements of the human soul, while outlining the character of a person.

  It is proved in the article that lexical, grammatical and stylistic features of the text "Memoires et dictees" ( "Memoirs and Notes") determine G. Simenon's idiostyle. They are: use of numerals and dates, use of the phraseological units to describe a person's character, his manner of speaking

  and some local characteristics; use of simple and complex sentences, present and past tenses; use of metaphors, epithets and comparisons. All translations are by the authors of this article.

  Key words: idiostyle, memoirs, lexical and grammatical features, stylistic features, subjectivity, retrospective composition, plot.

  Як літературний жанр мемуарної проза зароджується в XIX-XX ст. у Франції, на грунті зароджується індивідуалістичного самовідчуття. За своєю суттю, мемуари - записки про події, в яких автор брав участь або які відомі йому від очевидців-сучасників, або людей, з якими був знайомий. На відміну від автобіографії, автор зосереджений на навколишній світ, а не на історії своєї особистості. Мемуарні твори примітні тим, що вони створюються людьми, для яких практика листи не є обов'язковою в життя [3, с. 3].

  Мемуарні тексти являють собою фіксовану організацію висловлювань. Вся представлена ​​інформація включає в себе інформацію про рік, місце народження та події особистого життя. Текстів мемуарів характерні оповіді про життєві події, які несуть в собі історичний характер. Мемуари є одним з видів документально-художнього стилю. Мемуарів притаманні риси документальної прози [4, с. 2].

  Для мемуарної прози характерна ретроспек-ність - повернення до минулого. Ретроспек-ність в творі характеризується за допомогою зображально-виражальних засобів. Вона призначена для повідомлення про минуле життя автора. Текст мемуарного твору будується на основі строгої хронології. Відбувається взаємодія двох тимчасових планів: минулого і сьогодення [2, с. 211, 344-350].

  Мемуари складаються з заголовного тексту, передмови, вступу, а також, можливо, фотографій з місця подій. Вони являють собою художній текст, який складається з декількох розділів. У свою чергу, кожна глава має своє ім'я і різну внутрішню структуру. Не маючи назви, глава нумерується у відповідному порядку. Всередині глави можна побачити текст, який поділений на абзаци відповідно до зміною подій, про які говорить автор.

  Твір Ж. Сіменона «Memoires et dictees» ( «Спогади і записки») в повній мірі відповідає критеріям мемуарного жанру: твір характеризується суб'єктивністю, присутній ретроспективна композиція, сюжетність і чітка промальовування створюють ефект достовірності.

  На сторінках мемуарного твору Сі-Менон «Memoires et dictees» можна побачити, як автор ставить перед собою багато питань, на які тут же відповідає. Такі відповіді допомагають читачеві зрозуміти, яким був Сименон і чим дорожив [5].

  Протягом десяти років Сименон розмовляв сам з собою перед диктофоном, намагаючись сказати про те, що він «пізнав протягом довгого життя», про те, що запало йому в серце і душу [5].

  Те, що він надиктував, друкувалося на машинці секретарем письменника, а потім відправлялося в паризьке видавництво «Presses de la Cite». Таким чином з'явився двадцять один том спогадів Сіменона. Саме така нетрадиційна форма викладу виявилася найбільш прийнятною для письменника, який прагне висловитися, відкрити душу незнайомим людям і допомогти їм зрозуміти самих себе і навколишній світ.

  Спогади Сіменона володіють великою щирістю, особливо в тому, що стосується його інтимного життя [6].

  У своєму циклі «Memoires et dictees» ( «Спогади і записки») Сименон подумки повертається до прожитим рокам, до часу його літературних дебютів в Парижі або до спогадів про його подорожах:

  1. «En tout cas, j'ai personnellement des souvenirs d'enfance immuablement remplis de soleil. Par exemple, les dimanches et lundis de Paques ». - «У всякому разі, у мене особисто спогади дитинства незмінно залиті сонцем. Наприклад, великодні неділі і понеділки ». «Liege est une ville pluvieuse. Cependant, toutes les Paques, comme je me souviens, etaient ensoleillees et chaudes; il etait possible de faire sans veste et manteau et de la force dans un nouveau chapeau de paille ». - «Льєж - дощове місто. Однак все паски, які я пам'ятаю, були сонячні та теплі; можна було обійтися без курточки та пальто і пофорсить в новенькій солом'яному капелюсі »[7].

  Однак, він скрупульозно уникає того, що може походити на сенсацію, викликати в читача нездорову цікавість. Сименон веде неквапливе оповідання, як би намагаючись відповісти самому собі на питання в тому, ким він був, ким він завжди був і зрозуміти сенс своїх вчинків. Що вказує на суб'єктивність твору.

  У центрі уваги Сіменона-письменника завжди проста людина, який повний героїчних поривів, надій, повсякденного мужності [5].

  Письменник, обходячись мінімумом образотворчих засобів, в своїх творах передав майже непомітні порухи людської душі, кількома фразами окреслив характер людини. Це - одна із сильних сторін майстерності романіста. Сторінки спогадів простежують руху художніх пошуків Сіменона між двома полюсами - зображенням людини «взагалі» і зображенням людей в їх конкретної соціальної та історичної сутності.

  Текст мемуарного твору «Memoires et dictees» характеризується певними лексичними особливостями, які визначаються великим кількістю числівників і дат ( 'le douze avril', 'mille neuf cent soixante huitieme annee'). Для твору «Я диктую. Спогади »характерний розмовний тип письма. У своєму творі автор використовує зрозумілу, живу, вільну і доступну для читача мова. Автор є вільним у виборі слів і виразів. Такий стиль часто використовується в бесідах зі знайомими людьми в невимушеній обстановці.

  В ряду головних жанрообразующих коштів виділяються лексичні одиниці, захоплюючі життєві етапи, оскільки жанр мемуарної прози присвячений опису життя. Коли автор описує якесь важлива подія в його житті він використовує нову дату.

  2. «La meme chose qu'en 1929. J'ai ecrit mon premier roman. - Те ж саме відбулося в ^ 1929. Тоді я написав свій перший роман. » / «A 1938 j'ai decouvert les autobiographies. - У 1938-му я вперше відкрив для себе автобіографії. » / «J'ai perdu ma femme a 1930 c'est pourquoi j'ai quitte Liege. - Моя жінка пішла від мене в 1930, саме тому я покинув Льєж »/« J'espere que je passerai la frontiere a 1960. - Сподіваюся, що я перетну кордон в 1960-м »/« 22 decembre 1973. Chaque annee, a la meme heure, une emission de television montre l'une des salles de l'Elysian Palace, ou cent hommes et femmes ages sont assis, nettoyes, brosses, vetus de ce qu'ils ont de mieux; peut-etre meme ces vetements qu'ils ont recus dans le vestiaire, comme des figurants au theatre. - 22 грудень 1973. Щороку в цей час по телебаченню показують один із залів Єлисейського палацу, де сидять сто дідів та бабусь, чисто вимитих, зачесаних, одягнених в найкраще, що у них є; можливо навіть, ці наряди вони отримали в гардеробній, точь-в-точь як статисти в театрі. » / «On nous dit non seulement ce qui se passera en 1980, mais bien plus tard - en 2000; plus loin - plus, et on nous dit deja qu'il nous attend (en disant «nous», je veux dire pas nous-memes) en 2030 en 2050, etc. - Нам говорять не тільки про те, що буде в 1980 році, але і набагато пізніше - в 2000-му; далі - більше, і нам уже сповіщають, що нас чекає (кажучи «нас», я маю на увазі не себе) в 2030, в 2050 році і т. д. » [7].

  Протягом твору Сименон нерідко використовує англіцизми, оскільки деякі глави були написані письменником, коли той подорожував по Англії і Америці. Таким чином, він стає більш зрозумілим і близьким для читача, з огляду на світової глобалізації. наприклад:

  3. «Elle savait convoquer l'autorite necessaire pour endosser le role du leader. - Вона знала, що таке авторитет і могла показати себе лідером. » / «Je me leve a l'aube pour faire mon footing. -Я встаю на світанку, щоб зробити пішу прогулянку. » / «C'est beau et tres cool! - Як добре і класно! »/« Elle passa un shampooing a

  moi. - Вона мені задала головоломку. » / «Le grand mechant look. - Злий вид. » / «Je relax. - Я відпочиваю." / «Elle est fashionable. - Вона модно одягається. » [7].

  Також в творі Сіменона можна простежити такі англіцизми, як: «week-end (вихідний день), single (один, єдиний), le look (погляд, зовнішність), le jean (джинси), les stock (запас, асортимент), un dressing (наряд, одяг), le sandwich (сендвіч), la / le coach (коляска, карета) »і т.д.

  Використання займенників ca, on вказує на переважання елементів розмовної мови в тексті:

  4. «Je suppose que ca venait de ca. - Можна сказати, що саме це я і відчував. » / «Cheri, ca va, ca vient. - Дорога, що приходить, то й іде. » / «Surtout maintenant que ca devient serieux. -Саме зараз все стає серйозним. » / «Quand on veut, on peut. - Хто шукає той знайде." / «Quand on aime, on partage ses secrets. -Коли ми любимо, ми ділимося секретами. » En remplacant nous le pronom on marque souvent l'orgueil [7].

  Автор передає інформацію про місце свого перебування, місце проживання, а також описує місця своїх пересувань або позначає місце, де відбувалися ті чи інші події за допомогою одиниць, що відображають локальні характеристики:

  5. «Enfin, j'aime l'Angleterre. - Нарешті, я полюбив Англію. » / «Celui-ci est en Angleterre, a Morton. -Це місце знаходиться в Мортоні, в Англії. » / «Oui, Paris sera ta Babylone. - Так, Париж стане моїм власним Вавилоном. » / «J'ai quitte Marseille il y a quelques semaines. - Я поїхав з Марселле кілька тижнів тому. » / «Strasbourg, Nice, Monaco ... - Страсбург, Ніца, Монако ...» / «Ce pourrait etre la Sardaigne, ou la Sicile. - Це може бути Сардинія або Сицилія. » / «Italie. Un pays pleins de pates et de passion. - Італія. Країна повна макаронів і пристрасті. » [7].

  Необхідно відзначити функціонування імен числівників, які використовуються для позначення року, дня народження, віку, будь-якої дати, періоду часу, протягом якого відбувалися події. Числівники, використовувані автором, є не тільки простими, а й складними. Складні числівники, як, наприклад, для позначення року, що складаються з одного або декількох слів пишуться через дефіс:

  6. «Je suis ne en mille neuf cent troisieme. - Я народився в 1903. » / «J'ai ecrit le premier roman en mille neuf cent vingt-neuf. - Я написав перший роман в 1929. » / «Je suis devenu membre de l'Academie royale de Belgique en mille neuf cent cinquante-deuxieme. - У 1952-му став членом Королівської академії Бельгії. » / «A la fin de mille neuf cent soixante-douze j'ai decide de ne pas ecrire plus de romans. - В кінці 1972-го я вирішив більше не писати романи. » / «Et enfin, a mille neuf cent soixante-dix-neuvieme, j'ai commence a ecrire Memoires intimes. - І, нарешті, в 1979-му я почав писати 'Інтимні романи'. » [7].

  Автор часто застосовує в письмовій мові оборот il y a, який служить для вказівки на наявність одного або декількох предметів:

  «La ou il y a une arme, il y a un delit. - Скрізь, де є зброя, є і злочинність. » / «On dirait qu'il y a autre chose. - Кажуть, що є й інші речі. » / «Et quand il y a de jolies femmes, j'essaie d'ecouter tous les faits. - А коли мова заходить про прекрасних дам, я намагаюся вислухати всю інформацію. » [7].

  Привід a в деяких випадках служить зв'язком дієслова і подальшого іменника або займенника:

  «Je pense a cette photo. - Я думаю про цю фотографію. » / Je pense beaucoup a Liege ... - Я багато думаю про Льєжі. » / «Quand je pense a mes emotions, j'en reviens toujours a ma femme. - Кожен раз, коли я думаю про свої почуття, я згадую про свою леді. » / «Quandje pense a lui, son nom vient sur mes levres. - Коли я думаю про неї, її ім'я зривається з моїх губ. » [17].

  В даному випадку форма Je pense a висловлює факт наявності думки про когось або про щось.

  З точки зору використання тимчасових форм дієслова, слід зазначити, що в тексті використовуються дієслова у формі минулого і теперішнього часу. Оскільки ретроспектив-ність - одна з характерних рис мемуарного жанру, велика частина розповіді ведеться у формі минулого часу (Passe Compose, Imparfait):

  «Il s'en passerait s'il disait la verite. - Воно б йому знадобилося, якби він говорив мені правду. » / «Ce qu'il disait s'est avere etre un mensonge». - «Все, що він говорив, виявилося брехнею.» «Ce qu'il disait etait tres eloigne de la verite. - Те, що він говорив, було далеко від істини. » «Je savais ce qu'il pensait. - «Я знав, про що він думав.» «Ce que je pensais n'a aucune importance». - «То, що я думав, уже не має ніякого значення.» «J'ignore a quoi je pensais». - «Навіть не знаю, про що я думав.» «Il etait trois heures. Il n'y avait personne dans les rues. La pluie tombait ». - «Була третя година. На вулицях нікого не було. Йшов дощ." «Je commencais et finissais chaque jour avec l'espoir». - «Я починав і закінчував день з надією». «Le genre ou il finissait en larmes. - «Божевільний сміх, який закінчується слізьми на очах.» «Je commencais une phrase, elle finissait». - «Я починав пропозицію, а вона закінчувала». «Quand il ne compenait pas quelque chose, il venait toujours me voir. - «Коли він що-небудь не розумів, то завжди приходив до мене» [7].

  Час Imparfait висловлює минула дія, при здійсненні якого відбулося б будь-яку дію в минулому, для позначення незакінченої дії, а також для опису дії в минулому, що відбувається в момент мовлення.

  Час Passe compose позначає часовий відрізок відбувається дії, яке вже завершилося і підтверджує присутність говорить, зокрема, в даних мемуарах.

  «J'ai toujours pas compris pourquoi elle l'a fait. -Я до сих пір не зрозумів, чому вона так зробила ». / «- Paul, tu as compris ma demande. - Поль, ти зрозумів, про що я прошу. » / «Je suis revenu tard. - Я повернувся пізно. » / «J'ai bien compris cette regle. -Я добре зрозумів це правило »[7].

  Нині автором практично не використовується, за винятком моментів, коли письменник описує моменти свого життя в сьогоденні. Дуже часто письменник використовує дієслово «parler»:

  «Nous parlons, apprenons a nous connaitre. -Ми говоримо, дізнаємося один одного. » / «Nous parlons au telephone pendant une heure tous les soirs. - Ми гвоорім по телефону щовечора. » / «Nous parlons de retourner vivre a Seattle. - Ми говорили про те, щоб повернутися в Сіетл. » [7].

  На синтаксичному рівні мови можна відзначити прості речення, що робить мову більш емоційною і динамічною: «Il ne l'a pas faite». - «Він цього не робив.» Складні пропозиції представляють собою складносурядні пропозиції: «Je te vois maintenant et je suis heureuse». - «Я бачу тебе зараз і я щасливий.» / «Elle etait un peu legere mais elle n'etait pas mechante». - «Вона була трохи легковажна, але вона не була злою.» і складнопідрядні: «Je sais qu'il а peur». - «Я знаю, чого він боїться.» «C'est la place ou je suis ne». - «Це місце, де я народився.» «Paul est la personne que j'estime beaucoup». - «Поль - людина, яку я глибоко поважаю.» [7]. Вони вказують на логічну і інтелектуальну сторону мови.

  У своєму творі автор змінює теми одна за одною. Вони варіюються від узкобитових до професійних, морально-етичних і філософських.

  «L'homme continue a cacher sa solitude sous sa cruaute. Il present ses avantages et ses inconvenients, ses possibilites et ses defauts. - Людина продовжує приховувати свою самотність за жорстокістю. Він знає свої достоїнства і недоліки, свої можливості і пороки. »

  Практично в будь-якій частині свого твору Сименон використовує займенник «Я». Герой твору - сам Сименон. Роман написаний від першої числа однини:

  «Maintenant, c'est tres important car le temps presse. - Для мене зараз це дуже важливо, адже годинник-то цокає. » / «C'est la seule chose a laquelle j'ai pense. - Це єдина справа, про який я думав. » / «Je l'espere de toute mon ame, mais je n'y crois pas. - Я всією душею сподіваюся на це, але не вірю. » [7].

  Сименон використовує фразеологізми при описі людини. Таким чином, автор характеризує мову персонажа. Найбільш помітна роль фразеологізмів при описі манери і типі мови вводяться персонажів. Такі манери властиві лише одному персонажу у творі:

  «Paul a rougi jusqu'a la racine des cheveux. Поль почервонів до коренів волосся. » / «Paul est fort

  comme un boeuf. - Поль - здоровий, як бик. » / «Il avait la tete a gifles. - Його обличчя відштовхувало. » / «Ma femme a ete legere comme une plume. - Моя жінка була такою, що пурхає. » [7].

  Але також автор використовує фразеологізми для опису ситуації:

  «Tout est parti en cacahuete! - Все пішло коту під хвіст! » / «Elle en fait un fromage! - Вона робить з мухи слона! » / «Ecoute, il faut appeler un chat un chat. - Послухай, називай речі своїми іменами. » / «Je suis heureux, aux anges ... et tres fier qu'elle accepte de m'epouser. - Я на сьомому небі від щастя через те, що вона погодилася стати моєю дружиною. » / «On a fait une montagne d'un rien. - Люди роблять з мухи слона. » [7].

  Говорячи про емоційні засобах виразності, можна виділити наступні: метафори, порівняння і епітети, які використовуються в тексті з метою створення більш яскравих, виразних образів, явищ, а також вираження авторських оцінок і емоцій.

  «Elle avait les yeux gros et saillants. - Її очі були на викотив. » / «La pluit qui dit clic clac. -Дождь, який говорить клік клак. » / «Il n'est pas dans son assiette. - Він знаходиться не в своїй тарілці. » / «Ca vient de топ coeur. - Це відбувається з чистих спонукань. » / «Il a bu la cigarette. - Він захлинаючись курив сигарету. » / «Nos yeux se sont rencontres. - Наші погляди зустрілися. » / «Il est avare comme un rat. - Він скупий, як щур. » / «Ma femme est un petit chou. - Моя жінка - люба. » / «Il est toujours pret a briser notre glace. - Він завжди готовий видати наші з ним секрети. » / «Martin est bien dans ses basquettes. -Мартану добре в своїй шкурі (Мартан добре живе). » / «Martin toujours porte la culotte dans sa famille. - Мартін завжди командує в своїй родині. » [7].

  У своєму творі Сименон часто вживає слова з приставками - а-, анти-, не-, по-, між-, над-: «stable - неухильне, ferme -несгібаемий, de maniere professionnelle - як професіонал, d'une maniere nouvelle - по-новому, la puissance - надсила, apolitique - аполітичний »[7].

  «Paule est restee calme et stable. - Поль залишався спокійним і непохитним. » / «Notre lien avec elle est ferme. - Наші відносини з нею непохитні. » / «Je fais juste cela de maniere professionnelle. - Я цим займаюся по роботі. » / «J'imagine que j'essaye juste de regarder les choses d'une maniere nouvelle. - Я просто намагаюся поглянути на речі по-новому. » / «Si elle pouvait sentir la puissance qui me traverse ... - Якби вона могла відчути силу, яка разрастаетсся навколо мене ...» [7].

  В роботі Сіменона можна часто зустріти парцеляції. Тут може здатися, що письменник навмисно використовував її для залучення уваги до окремих частин сказаного:

  «Meme avec les magasins. Sur le boulevard de la Madeleine - grand, chic. Plus pres du boulevard Saint-Martin - plus facile, plus accessible. - Те ж

  саме і з магазинами. На бульварі Мадлен-великі, шикарні. Ближче до бульвару Сен-Мартен - простіше, доступніше. » / «Je leur dis. Je m'etais marie. Je retournerai pas a Liege. Je leur ai ecrit des notes pour les inspirer pendant la journee. - Я сказав їм, що одружився. І в Льєж я не повернуся. Я написав їм надихаючі ранкові записки. » / «J'ai ecrit. Un poeme. Sur ma femme. J'ai ecrit ca il y a 3 ans et c'est enfin d'actualite. - Я написав. Поему. Своєю жінці. Я написав її три роки тому і зараз, нарешті, можу її озвучити. » / «Et j'etais pret a fuir. Immediatement. - Я готовий був піти. Одразу ж." [7].

  У своїй роботі Сименон вживає іронію і самоіронію, щоб читач зміг стати на місце Сіменона і провести паралель між спогадами автора і своїм життям. Такі слова і словосполучення письменник ставить в лапки:

  «Je sais pas. Je dois dire que j'en suis 'hereux' et 'fier' - «Я не знаю цього». «Але мушу зізнатися, що я 'щасливий' і 'гордий' щодо цього.» «Je sais ce qu'elle veut dire. Je ne 'rentrerai'pas dans les details ic »i. - «Я знаю, що вона має на увазі. Не хочу 'входити' в деталі. » «Si seulement il pouvait etre aussi 'heureux' que moi». - «Бажаю йому жити на спокої так само 'щасливо', як 'жіву'я.» [7].

  Відомо, що існує різниця між лексичним і стилістичним значенням слова, де лексика несе поняття про референт, а стилістична сторона слова несе інформацію про суб'єкта мови і взагалі про простір комунікації.

  Слід зазначити і арго, слова і словосполучення, які допомагають визначити того чи іншого героя до певної соціальної середовищі.

  «Il aurait pu me tuer, en plaisantant. Son poing m'a fait l'effet d'un roc ». - «Він би міг, жартуючи, вбити мене. Його кулак все одно, що молоток. » (В даному прикладі дієслово «вбити» властиво термінології поліцейських) [7].

  Сименон також вживає метафору і порівняння, які використовуються для створення одних і тих же образів, і відмінність між ними часто є формальним і полягає в присутності союзу «як, начебто»:

  «J'ai eu l'impression de jouer pour des statues. -У мене було відчуття, що я говорю з бовдурами. » (В даному прикладі мова йде про формальному схожості героя зі статуєю (бовдур), тому що стояв він, не рухаючись з місця, чекаючи свою кохану.) / «Ma femme a rechauffe mon c? Ur comme le soleil. Sa sourire est un soleil. -Моя жінка зігріває мене своїм теплом, немов сонце. Її усмішка сонця подібна. » / «Pour moi, ce fut une fatalite, inevitable comme la fin du jour, mysterieuse comme le lever du clair de lune. -Для мене це було щось схоже на злої долі, невловимий, немов початок дня, - і таємничий, немов повний місяць. » / «Elle est comme la nuit, la tempete, et le coeur du soleil. - Вона для мене немов ніч, немов буря в серці сонця. »/« Comme si cette nuit-la m'avait enleve des choses que tu avais emportees. - Та ніч немов забрала у мене всі сили, що ти мені подарувала. » / «Nous avons

  parlees toute la nuit que c'etait le dernier jour sur terre. - Ми проговорили всю ніч, як ніби це був останній день на Землі. » / «Notre rencontre etait juste comme un reve d'une nuit d'ete. - Наша зустріч була схожа на сон в літню ніч. ». Це дає читачеві можливість аналізу своїх відчуттів і уявлень з емоційної точки зору [7].

  Отже, використовувані стилістичні засоби допомагають автору зробити свою промову зрозумілою і доступною читачеві. Письменник передає незначні нюанси, але в той же час дає повне уявлення про події, що відбуваються і оточенні.

  Аналіз мемуарного твору Ж. Сімено-на «Спогади і записки» допоміг виявити його індивідуально-авторські особливості і зробити

  автору статті наступні висновки: 1) обходячись мінімумом образотворчих засобів, в своїх творах Сименон передав майже непомітні порухи людської душі, кількома фразами, окреслив характер людини, що є однією з сильних сторін майстерності романіста; 2) використання одиниць, що відображають локальні характеристики, особистого займенника «Я», імен числівників, що посилаються на певну дату і одиниць лексико-семантичної групи найменувань спорідненості характерно для мовного втілення жанру мемуарної прози. Отже, вишерассмотренние особливості тексту мемуарної прози на лексичному і граматичному мовних рівнях підкреслюють оригінальний текст Жоржа Сіменона.

  література

  1. Валгина Н. С. Теорія тексту. Навчальний посібник. М .: ЛОГОС, 2003. 173 с.

  2. Виноградов В. В. Про мову художньої прози. М .: Наука, 1980. 360 с.

  3. Лежен Ф. На захист автобіографії URL: http://magazines.russ.rU/inostran/2000/4/lezhen.html (Дата звернення: 21.09.2019).

  4. Нюбіна Л. М. Мемурний текст як багатогранний когнітивний феномен. Пізнання: Збірник наукових праць. URL: http://www.rusnauka.com/4_SND_2013/Philologia/3_128694.doc.htm(Дата звернення: 21.09.2019).

  5. Assouline P. Simenon. Paris: Gallimard, 1992. 1059 з.

  6. Le nouveau petit Robert. Dictionnaire de la langue francaise. Paris: Le Robert, 1993.

  7. Simenon J. Memoires et dictees. Paris: Presses de la cite, 1984. 147 с.

  References

  1. Valgina N. S. Teoriia teksta (Text theory). Moscow: LOGOS publ., 2003. 173 p. (In Russian)

  2. Vinogradov V. V. O iazyke khudozhestvennoi prozy (About the language of fiction). Moscow: Nauka publ., 1980. 360 p. (In Russian)

  3. Lezhen F. V zashchitu avtobiografii (In defense of an autobiography) URL: http://magazines.russ.ru/inostran/2000/4/ lezhen.html (Accessed: 21.09.2019).

  4. Niubina L. M. Memurnyi tekst kak mnogogrannyi kognitivnyi fenomen (Memorial text as a multifaceted cognitive phenomenon) URL: http://www.rusnauka.com/4_SND_2013/Philologia/3_128694.doc.htm (Accessed: 21.09.2019).

  5. Assouline P. Simenon. Paris: Gallimard, 1992. 1059 s.

  6. Le nouveau petit Robert. Dictionnaire de la langue francaise. Paris: Le Robert, 1993.

  7. Simenon J. Memoires et dictees. Paris: Presses de la cite, 1984. 147 s.

  Відомості про автора

  Дюмон Наталя Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-герман-ського мовознавства та міжкультурної комунікації гуманітарного інституту Північно-Кавказького федерального університету (Ставрополь) / Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Information about the author

  Dyumon Natal'ya - PhD in Philology, Associate Professor, Chair of Roman-Germanic Linguistics and Cross-cultural Communication of North-Caucasus Federal University (Stavropol) / Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Ключові слова: идиостиль / мемуари / лексико-граматичні особливості / стилістичні особливості тексту / суб'єктивність / ретроспективна композиція / сюжетність / idiostyle / memoirs / lexical and grammatical features / stylistic features / subjectivity / retrospective composition / plot

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити