У цій статті розглядаються особливості сучасного рекламного тексту. Акцентується увага на когнітивної і афективної функціях реклами як основоположних при створенні і сприйнятті рекламного продукту. У представленій статті висвітлено правові аспекти реклами в сучасному суспільстві з посиланням на нормативну правову базу Федерального рівня. Позначено ознаки недобросовісної і неетичної реклами. На підставі сформульованих висновків проведена лінгвістична експертиза конкретного рекламного тексту з мережі Інтернет. Подано докладний лінгвістичний аналіз реклами відповідно до позначених алгоритмом. У дослідженні розглядаються ознаки рекламного тексту, об'єкт рекламування, форма функціонування рекламного слогана. Виявлено адресат аналізованого рекламного продукту. лінгвістичної експертизи піддано семантичний зміст реклами та її коментарів користувачами мережі Інтернет. результати лінгвістичної експертизи можуть бути визнані самодостатніми або послужити основою для подальшого аналізу зазначеного рекламного тексту.

Анотація наукової статті по ЗМІ (медіа) і масовим комунікаціям, автор наукової роботи - Гераскевич Наталя


Linguistic examination of modern Internet advertisement copy

; This article discusses the specifics of modern advertisement text. The author of the study focuses on the fundamental cognitive and affective functions of advertisement in the creation and perception of an advertisement product. The article illustrates the legal aspects of advertisement in modern society with reference to the federal legal framework. The characteristics of dishonest and unethical advertisement are indicated. On the basis of the drawn conclusions the linguistic expertise of an advertisement text from the Internet is carried out. A detailed linguistic analysis of advertisement in accordance with the specified algorithm is presented. The study examines the characteristics of the advertisement text, the object of advertisement, the form of the advertisement slogan functioning. The recipient of the analyzed advertisement product is defined. The results of linguistic expertise can be considered self-sufficient or serve as a basis for further analysis of the above mentioned; advertisement text.


Область наук:
 • ЗМІ (медіа) і масові комунікації
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал
  юрислінгвістики
  Наукова стаття на тему 'ЛІНГВІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ З МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ'

  Текст наукової роботи на тему «ЛІНГВІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ З МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ»

  ?юрислінгвістики

  Legal Linguistics, 2019, 13, 14-16, doi: https://doi.org/10.142 58 / leglin (2019) 1303

  ЛІНГВОЕКСПЕРТОЛОГІЯ УДК659.4: 8142, ББК Ш 100.3, ГСНТИ 16.21.33, КОД ВАК 10.02.19

  Лінгвістична експертиза сучасного рекламного тексту з мережі

  Інтернет

  Н. В. Гераскевич

  Cургутскій державний педагогічний університет вул. 50 років ВЛКСМ, буд.10 / 2, 628 417, м Сургут, Росія. E-mail: nata Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  У цій статті розглядаються особливості сучасного рекламного тексту. Акцентується увага на когнітивної і афективної функціях реклами як основоположних при створенні і сприйнятті рекламного продукту. У представленій статті висвітлено правові аспекти реклами в сучасному суспільстві з посиланням на нормативну правову базу Федерального рівня. Позначено ознаки недобросовісної і неетичної реклами. На підставі сформульованих висновків проведена лінгвістична експертиза конкретного рекламного тексту з мережі Інтернет. Подано докладний лінгвістичний аналіз реклами відповідно до позначених алгоритмом. У дослідженні розглядаються ознаки рекламного тексту, об'єкт рекламування, форма функціонування рекламного слогана. Виявлено адресат аналізованого рекламного продукту. Лінгвістичної експертизи піддано семантичний зміст реклами та її коментарів користувачами мережі Інтернет. Результати лінгвістичної експертизи можуть бути визнані самодостатніми або послужити основою для подальшого аналізу зазначеного рекламного тексту. Ключові слова: рекламний текст, лінгвістична експертиза, семантичний аналіз.

  Linguistic examination of modern Internet advertisement copy

  N. V. Geraskevich

  Surgut State Pedagogical University 50 years of the KomsomolSt. 10/2. Surgut, 628417, Russia. E-mail: nata Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  This article discusses the specifics of modern advertisement text. The author of the study focuses on the fundamental cognitive and affective functions of advertisement in the creation and perception of an advertisement product. The article illustrates the legal aspects of advertisement in modern society with reference to the federal legal framework. The characteristics of dishonest and unethical advertisement are indicated. On the basis of the drawn conclusions the linguistic expertise of an advertisement text from the Internet is carried out. A detailed linguistic analysis of advertisement in accordance with the specified algorithm is presented. The study examines the characteristics of the advertisement text, the object of advertisement, the form of the advertisement slogan functioning. The recipient of the analyzed advertisement product is defined. The results of linguistic expertise can be considered self-sufficient or serve as a basis for further analysis of the above mentioned advertisement text. Key words: advertisement text, linguistic expertise, semantic analysis.

  Сучасне інформаційне суспільство орієнтоване на використання різноманітних цифрових ресурсів у всіх сферах життєдіяльності людини. Не є винятком і економічна ніша. Зацікавленість виробників товарів і послуг в реалізації своєї продукції провокує зростання рекламного продукту, який завдяки інформаційному середовищі можна поширювати через різні цифрові носії. Великі можливості для пропозицій рекламодавців має мережу Інтернет та інші соціальні інформаційні мережі.

  Однак велика кількість реклами не завжди прямо пропорційно її якості. З'являються рекламні тексти, які не відповідає етичним і моральним нормам суспільства, не враховують соціокультурний або етнічний аспект території. Тому аудиторії все частіше доводиться стикатися з недобросовісною рекламою, що містить пряму агресію або провокує конфліктні ситуації в сфері суспільних відносин.

  Незважаючи на наявність законодавчої бази щодо рекламного продукту, юристи не завжди в змозі однозначно

  оцінити правомірність або неправомірність конкретного рекламного продукту. У подібних ситуаціях необхідна допомога кваліфікованого лінгвіста-експерта, здатного дати досить точну оцінку текстового рекламного повідомлення, виявити ознаки неякісної реклами з позицій спеціального лінгвістичного аналізу тексту. Нерідко тільки спільна діяльність юристів і лінгвістів дозволяє дати точну характеристику рекламі відповідно до вимог закону.

  Як вважає М.В. Баранова, правове регулювання реклами - невід'ємний компонент культури сучасності, що відображає менталітет народу, інструмент активізації соціально-економічних і морально-психологічних відносин не тільки в стабільних, але і в кризових умовах. У той же час рекламне право розглядається як самобутнє засіб масової комунікації, фактор впливу на модернізацію якості життя, який свідчить про цивілізовану обумовленості прав людини [Баранова 2010: Додати 15-20]. Права і обов'язки суб'єктів рекламної діяльності встановлені різними нормативними актами, які є джерелами різних галузей права. У зв'язку з цим слід розрізняти конституційно-правової, цивільно-правової, адміністративно-правовий статус суб'єктів рекламної діяльності тощо.

  Закон про рекламу 1995 р створено на основі положень Міжнародного кодексу рекламної діяльності Міжнародної торгової палати. До його розробки залучалися фахівці Державного комітету з антимонопольної політики, а також зарубіжні фахівці та консультанти. Російський закон про рекламу був високо оцінений Європарламентом і навіть рекомендований в якості зразка для написання подібних законів в європейських країнах [Федеральний закон № MS-ФЗ «Про рекламу» 1995: Додати ст.2].

  Закон про рекламу 2006 р крім загальних і особливих норм, присвячених рекламі, пропонує понятійний апарат у сфері реклами, загальні рамки рекламних правовідносин в Росії, статус суб'єктів рекламної діяльності, в тому числі професійних учасників рекламного ринку, а також контролюють сферу реклами державних органів, і їх повноваження [Федеральний закон № MS-ФЗ «Про рекламу» 2006: ст.5].

  Закон про рекламу встановлює додаткові вимоги до реклами окремих видів товарів (послуг), наприклад цінних паперів [Федеральний закон № 39-ФЗ «Про ринок цінних паперів» тисяча дев'ятсот дев'яносто шість]. У свою чергу, «зворотні» про особливості поширення рекламної інформації відсилання можна виявити в галузевих законах, наприклад, Федеральному законі від 10.07.2001 № 87-ФЗ «Про обмеження куріння тютюну», Законі РФ від 27.12.1991 № 2124-1 «Про засобах масової інформації »[Федеральний закон № 87-ФЗ« Про обмеження куріння тютюну »2001: ст.5; Федеральний закон № 2124-1 2001: ст.36].

  У Федеральному законі від 13.03.2006 №38-Ф3 (ред. Від 27.12.201S) «Про рекламу» наводиться дефініція поняття реклами.

  Реклама - інформація, поширена будь-яким способом, в будь-якій формі і з використанням будь-яких засобів, адресована невизначеному колу осіб та спрямована на привернення уваги до об'єкта рекламування, формування або підтримка інтересу до нього і його просування на ринку [Федеральний закон № MS-ФЗ «Про рекламу »2006: ст.3].

  З точки зору зазначеного Закону, неналежна реклама - реклама, яка не відповідає вимогам законодавства Російської Федерації.

  З позицій непридатності реклами для використання в соціальному середовищі можна виділити такі характеристики, як неетичність, несумлінність, некоректність, недостовірність.

  У правовій практиці є достатня кількість прикладів недобросовісної реклами.

  Неетична реклама (ст. S Закону про рекламу РФ (ФЗ про рекламу РФ) - це реклама, що містить текстову, зорову або звукову інформацію, що порушує загальноприйняті норми гуманності та моралі шляхом вживання образливих слів і виразів, а також образів щодо раси, національності, соціальної категорії, вікової групи, статі, мови або професії, а також релігійних, філософських, політичних та інших переконань фізичних осіб. також неетичної є реклама, що ганьбить твори мистецтва, які є національним чи світовим культурним надбанням. Забороняється паплюжити державні символи, національну валюту РФ або іншої країни, а також релігійні символи [МедіаТрансУфа 201S].

  На думку О.Е. Надеждино, реклама в сучасному суспільстві здійснює важливі економічні завдання, але часто має некоректну форму і недостовірне зміст [Надєждіна 2010: Додати 454].

  Як стверджує вищевказаний автор, в кінцевому підсумку погана реклама невигідна всім. З одного боку, вона створює напругу в суспільстві, з іншого - призводить до зниження обсягу продажів, до падіння прибутків.

  Незважаючи на існуючі вимоги і позиції законодавчої бази про рекламу, рекламний текст завжди складний за своєю будовою. Семантика мовного рекламного висловлювання включає кілька типів: пропозітівний (відображення позамовної ситуації в тексті), іллокутівний (визначення целеустановки автора в мовному акті), перлокутивно (прогнозований ефект або реакція адресата висловлювання).

  Для з'ясування та докази некоректності рекламного тексту тільки юридичних знань недостатньо. У цьому випадку додатково важливо залучити і лінгвістичні знання.

  Як підкреслює Е.С. Кара-Мурза, головна передумова лінгвоекспертного аналізу - правова і деонтологическая регулируемость комунікації, її здійснення під контролем складної ієрархії норм: не тільки стихійно сформованих (хоча згодом і рефлексіруемих) конвенцій - жанрово-дискурсивних (текстових) і речеповеденческіх (теж відповідних речедеятельностной сфері), але і законодавчих вимог, державою встановлених і охоронюваних; а також кодексів ділової етики, в тому числі професійної комунікації [Кара-Мурза 2012].

  Проаналізуємо рекламний текст компанії Reebok, який отримав широкий резонанс з боку користувачів соціальних мереж: «пересяду з голки чоловічого схвалення на чоловіче обличчя».

  Російський проект став адаптацією американської кампанії Reebok, в якій взяли участь відомі в усьому світі актриси, спортсменки, активістки. Тільки на плакатах з Gal Gadot, Nathalie Joanne Emmanuel і іншими красуються менш зухвало ие гасла: «Поразки - це паливо для майбутніх перемог» або, наприклад, «Ніколи не вибачайся за те, що ти сильна».

  Даний рекламний слоган має всі ознаки рекламного тексту, такими як лаконічність, конкретика, спрямованість до аудиторії, одна центральна ідея, оригінальність, простота лексики, образність, відповідність духу компанії. Об'єктом рекламування є продукція компанії Reebok. Мета даної реклами - дати можливість дівчатам, які займаються «не жіноча» видами спорту - змішаними єдиноборствами, - проявити себе, переконати суспільство, що жінки також можуть бути аківнимі, а не тільки займатися домашнім господарством. Таким чином, рекламний слоган мав на меті скасування гендерних стереотипів. У слогані рекламується лише один об'єкт - сильна сторона жінки в досягненні успіху в спорті.

  Коментарі користувачів соціальних мереж показали, що реклама була сприйнята як спроба дискримінувати чоловіків як гендерну і соціальну групу. Творці реклами парирували думку громадськості, стверджуючи, що закликають не принижувати чоловіків, а розкріпачитися і зламати стереотипи разом з сильною жінкою. За словами фахівця з маркетингу, мова йшла не про жорстокість, а про задоволення [Як реклама Reebok обурила Мережа, 2019]. Однак ефект вийшов прямо протилежний. це

  юрислінгвістики

  16

  можна інтерпретувати в такий спосіб: перестань бути служницею чоловіка, стань жінкою, яка здатна бачити в чоловікові тільки суперника, слабкого індивіда і т.п. На наш погляд, автори не врахували особливостей менталітету і культурних цінностей українського суспільства. Реклама демонструє негативне ставлення до осіб, які не користуються рекламованими товарами, оскільки апелює до суспільства в цілому, поділяючи при цьому його по геццерному ознакою. Про це свідчить той факт, що підтекст реклами був сприйнятий аудиторією як виклик чоловічій половині суспільства.

  У тексті реклами, опублікованій компанією Reebok, міститься і негативна інформація про компанію, що демонструє її прихильність до агресивної фемінізму через приниження чоловічої частини суспільства. Виражена таким чином інформація, безумовно, вплинула на ділову репутацію компанії Reebok. Це підтверджується негативними відгуками аудиторії: «Нелегко живеться сучасному чоловікові, нікому не можна довіряти - спершу бритва зраджує, тепер ось і кросівки встромили ножа в спину»; «Ви оригінал, західну кампанію бачили? Вона ж зовсім інакше звучить, там жіночність енергійна, талановита, самовпевнена, діяльна. Головне, вона не виглядає блідою копією самої себе, не виглядає провінційно здрастуй хабалки. Саме в дизайні. Я не про конкретний меседж, це без коментарів, там все зрозуміло »[Як реклама Reebok обурила Мережа, 2019].

  Проте, не дивлячись на негативні відгуки про рекламу, на думку авторів деяких статей, «російському Reebok вдалося зловити хайп і, можливо, звернути на себе увагу тієї частини жіночої аудиторії, яка переситілась однаково відретушувати рекламними кампаніями спортивних брендів. Правда, нерозумно заперечувати, що заради такого результату принесені несумірні жертви »[Як реклама Reebok обурила Мережа, 2019].

  На підставі аналізу рекламного висловлювання можна стверджувати, що даний текст включає повний набір ознак неетичної реклами. Зокрема, він містить текстову інформацію, що порушує загальноприйняті норми моралі шляхом вживання таких, що принижують слів, порівнянь, образів щодо статі фізичних осіб (чоловічої частини суспільства).

  література

  1. Баранова, М.В. Право і реклама (загальнотеоретичний аспект): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Н. Новгород 2010.

  2. Як реклама Reebok обурила Мережу. 2019. URL: https://www.m24.org.ua/articles/obshchestvo/08022019/1546697utm source = CopyBuf

  3. Кара-Мурза Е.С. Політична реклама та передвиборна агітація: проблеми ефективності та законності в лінгвоекспертном освітленні. 3 Міжвузівська науково-практична конференція «Ефективність масових комунікацій: економічний аспект», 2012. Москва, МГУ, «Гледіс». URL: http://siberia-expert.com/publ/satti/stati/politicheskaja reklama i predvybornaja aeitaciia problemy ehffektivnosti i zakonnosti v linevoehkspertnom o sveshhenii kara murza e s / 4-1-0-235

  4. МедіаТрансУфа, 12.02.2018. URL: https://vk.com/@mediatransufa-6-primerov-neetichnoi-reklamy-narusheniya-federalnogo-zakona

  5. Надєждіна О.Е. Лінгвістична експертиза рекламних текстів. Актуальні проблеми російського права. 2010. - № 2. - С. 453 458.

  6. Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 24.02.2005 № 3 «Про судову практику у справах про захист честі і гідності громадян, а також ділової репутації громадян та юридичних осіб» URL: http://www.consultant.org.ua/document/cons doc LAW 52017 /.

  7. Радченко І.А.Учебний словник термінів реклами та паблік рилейшенз. Воронеж: ВФ МГЕІ, 2007.

  8. Романов А. Концепції сучасної рекламної діяльності. Маркетинг. 2004. - № 5 (87). - С. 62- 67.

  9. Федеральний закон від 18 липня 1995 № 108-ФЗ «Про рекламу» (зі змінами від 18 червня 14 грудня, 30 грудня 2001 г.). URL: http://base.garant.org.ua/10103745/.

  10. Федеральний закон від 13.03.2006 N 38-Ф3 (ред. Від 27.12.2018) «Про рекламу». URL: http://www.consultant.org.ua/document/cons doc LAW 58968 /.

  11. Федеральний закон від 22.04.1996 № 39-ФЗ «Про ринок цінних паперів». URL: http://base.garant.org.ua/10106464/.

  12. Федеральний закон від 10 липня 2001 N 87-ФЗ «Про обмеження куріння тютюну» URL: http://base.garant.org.ua/183519/.

  13. Федеральний закон від 27.12.1991 № 2124-1 «Про засоби масової інформації». URL: http://base.garant.org.ua/10164247/.

  14. Що таке рекламний текст? Особливості, структура, види рекламних текстів. URL: http://www.kadrof.org.ua/mk/14710

  15. Економіка. Тлумачний словник. Під ред. Дж. Блек. М., 2000..

  References

  1. Baranova, M. V. (2010). Law and advertisement (General theoretical aspect). Thesis of Doctoral Dissertation. N. Novgorod (in Russian).

  2. Economy. Explanatory dictionary. (2000). Black J. (Ed.). Moscow. (In Russian).

  3. Federal Law No. 108-FZ. (1995). On advertisement. Available from: http://base.garant.org.ua/10103745/ (in Russian).

  4. Federal Law No 38-ФЗ. (2006). On advertisement. Available from: http://www.consultant.org.ua/document/cons doc LAW 58968 / (in Russian).

  5. Federal Law No. 39-FZ. (1996). On the securities market. Available from: http://base.garant.org.ua/10106464/ (in Russian).

  6. Federal Law No 87-FZ. (2001). About restriction of Smoking of tobacco. Avalable from: http://base.garant.org.ua/183519. (In Russian).

  7. Federal Law No. 2124-1. (1991). On mass media. Available from: http://base.garant.org.ua/10164247/ (in Russian).

  8. How Reebok advertisement angered the Network. (2019). Available from: https://www.m24.org.ua/articles/obshchestvo/08022019/1546697utm source = CopyBuf (in Russian).

  9. Kara-Murza, E. S. (2012). Political advertisement and election campaigning: problems of efficiency and legality in linguo-expert coverage. Proceed. 3 Interuniversity scientific-practical conference "The effectiveness of mass communications: economic aspect" Moscow. Moscow State University. Gladys Press. Available from: http://siberia-expert.com/publ/satti/stati/politicheskaia reklama i predvybornaja agitaciia problemy ehffektivnosti i zakonnosti v lingvoehkspertnom o sveshhenii kara murza e s / 4-1-0-235 (in Russian).

  10. Media TRANS Ufa. (2018). Available from: https://vk.com/@mediatransufa-6-primerov-neetichnoi-reklamy-narusheniya-federalnogo-zakona/ (in Russian).

  11. Nadezhdina, O.E. (2010). Linguistic expertise of advertisement texts. Actual Problems of Russian Law, 2, 453-458. (In Russian).

  12. Radchenko, I.A. (2007). Educational dictionary of advertisement terms and public relations. Voronezh: WF MGEI (in Russian).

  13. Resolution of the Plenum of the Supreme Court. (2005). On judicial practice in cases of protection of honor and dignity of citizens, as well as business lepulalion of citizens and legal entities. Available ГюгП: hllpV / www.consullanl.iu / documenl / cons docLAW52017 / (in

  Юрислінгвістики, 13,2019

  Russian).

  14. Romanov, A. (2004). Concepts of modern advertising. Marketing, 5 (87), 62-67 (in Russian).

  15. What is an advertisement text? Features, structure, types of advertisement texts. (2018). Available from: http://www.kadrof.org.ua/mk/14710 (in Russian).

  Citation:

  Гераскевич Н.В. Лінгвістична експертиза сучасного рекламного тексту з мережі Інтернет. // Юріслінгвісгіка. - 2019. - 13. - С. 14-17. Geraskevich, N.V. (2019). Linguistic examination of modern Internet advertisement copy. Legal Linguistics, 13, 14-17.

  I ( "0 Th k wnrk? S licensed under a Creative Commons Attribution 4.0. License


  Ключові слова: ADVERTISEMENT TEXT / LINGUISTIC EXPERTISE / DISCOURSE ANALYSIS / РЕКЛАМНИЙ ТЕКСТ / ЛІНГВІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА / ДИСКУРС-АНАЛІЗ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити