Вивчено питання діагностики субклінічного кетозу у корів чорно-рябої породи. Визначено критерії діагностики. Розроблено методи лікування з використанням 40% -ного розчину глюкози, 0,1% -ного розчину KMnO4, пантотенової кислоти.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Батанова Ольга Володимирівна, Еленшлегер Андрій Андрійович


Treatment of cows suffering of ketosis

Issues of diagnostics of subclinical ketosis in cows of the black-and-white breed are studied. Diagnostics criteria are identified. Treatment methods are developed using 40% glucose solution, 0,1% solution of KmnO4 and pantothenic acid.


Область наук:
 • Тваринництво і молочне справа
 • Рік видавництва: 2006
  Журнал: Вісник Алтайського державного аграрного університету

  Наукова стаття на тему 'Лікування корів, хворих кетозом'

  Текст наукової роботи на тему «Лікування корів, хворих кетозом»

  ?ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА І ФАРМАКОЛОГІЯ

  УДК 619: 636.2: 591.133.2 О.В. Батанова,

  А.А. Еленшлегер

  ЛІКУВАННЯ КОРІВ, ХВОРИХ НА кетозом

  Вступ

  В умовах сучасного тваринництва велике поширення мають хвороби обміну речовин, на частку яких припадає до 30% всієї незаразной патології тварин. Ці захворювання протікають переважно в прихованих (субклінічної) формах і завдають великої шкоди тваринництву

  [1, 3].

  Однією з таких патологій є субклінічний кетоз корів. Незважаючи на численні дослідження у ветеринарній практиці, ефективних засобів для лікування тварин недостатньо.

  Метою дослідження є розробка лікувальних заходів при суб-клінічному кетозе корів.

  схема

  матеріали та методи

  Дослідження проводилися в навчальному господарстві «Приміське» ФГТУ ВПО Агау на коровах чорно-рябої породи у віці 5-7 років.

  Були відібрані три групи корів, хворих субклінічним кетозом. Перша дослідна група отримувала 0,1% -ний розчин КмпО4 по 1 л 2 рази в день, 40% -ний розчин глюкози внутрішньовенно по 250 мл 2 рази на день.

  Друга дослідна група отримувала

  0,1% -ний розчин КмпО4 по 1 л 2 рази в день і вітамін В3 (пантотенову кислоту) по 0,6 г 2 рази на день. Третя містилася виключно на раціоні господарства і вважалася контрольної (табл.).

  Таблиця

  досвіду 1

  № гр. Піддослідні групи Кількість тварин Умови досвіду

  1 Дослідна 5 ОР + КМпО4 0,1% -ний розчин 1 л 2 рази в день + + глюкоза 40% -ний р-ра в / в 500 мл

  2 Дослідна 5 ОР + КМпО4 0,1% -ний розчин 1 л 2 рази в день + + віт. В3, 0,6 г

  3 Контрольна 5 ЗР

  Примітка. ОР - основний раціон господарства.

  Лікування проводили протягом 8 днів. Критеріями оцінки ефективності лікувальних заходів служили біохімічні та морфологічні показники крові.

  Дослідження морфологічних і біохімічних показників крові проводили 3 рази (до лікування, в середині, в кінці досвідченого періоду). Для цього кров брали з яремної вени в ранкові години до годування.

  При біохімічному дослідженні крові визначали загальну концентрацію кетонових тіл (ОКТ) і їх фракції (в-оксимасляную кислоту (Вн) і ацетон з ацетоуксусной кислотою Асас), глюкозу, лужний резерв, загальний білок, загальний кальцій, неорганічний фосфор, вітамін А, сулеймовая пробу ; при морфологічному - кількість еритроцитів, гемоглобіну, лейкоцитів, лейкограму крові [2].

  Результати досліджень

  В результаті наших досліджень була встановлена ​​висока терапевтична ефективність застосування лікарських препаратів.

  Після застосованого лікування зміст Асас в крові контрольних тварин було достовірно вище показника 1-й дослідної групи в 6 разів, ОКТ - в 2,4 рази, ВН - на 67,8%; 2-й дослідної групи Асас - в 4 рази, ОКТ - в 2,2 рази, ВН - на 76,2%. Середньогрупові відмінності між досвідченими групами ОКТ склали 8,9%, ВН - 5%. Коефіцієнт відношення Вн / Асас у корів 1-й і 2-й досвідчених груп в кінці експерименту підвищився в 3,7 і 2,5 рази відповідно. У корів контрольної групи під назвою коефіцієнт залишався нижче середньоарифметичної величини першої та другої дослідних груп, відповідно, в 3,5 і 2,3 рази.

  Застосування 0,1% -ного розчину КмпО4, 40% -ного розчину глюкози, пантотенової кислоти (вітаміну В3) надали позитивний вплив на вуглеводний обмін. Показники глюкози в крові у корів всіх груп на початку експерименту були нижче фізіологічних величин: в 1-й дослідній групі - 1,74 + 0,29

  ммоль / л, у 2-й дослідній групі - 1,86 + 0,15 ммоль / л і контрольної - 1,7 + 0,6 ммоль / л.

  Через 8 днів, після застосування лікування, концентрація глюкози в крові корів першої дослідної групи збільшилася до 2,6 + 0,22 ммоль / л, у другій дослідній групі - до 2,4 + 0,34 ммоль / л. Середньогрупові відмінності склали між першою і другою досвідченими групами 8,3% (Р < 0,05) на користь першої дослідної групи.

  Пропоноване нами лікування сприяло підвищенню рівня лужного резерву в сироватці крові хворих суб-клінічним кетозом корів і збереженню його на більш високому рівні в порівнянні з тваринами контрольної групи. Рівень лужного резерву в крові першої дослідної групи досяг 20,65 + 0,11 ммоль / л, у другій дослідній групі - 19,2 + 0,19 ммоль / л, що вище показників контролю, відповідно, на 34 і 24,6% (Р < 0,01). Показники загального кальцію і неорганічного фосфору в сироватці крові тварин першої і другої дослідних груп були вище на 13,5 і 30,2% в порівнянні з контрольною.

  Вихідна концентрація загального білка в сироватці крові корів у всіх трьох піддослідних груп при першому дослідженні знаходилася вище фізіологічних величин і в середньому становила 90 + 1,8 ммоль / л. При третьому дослідженні рівень загального білка в сироватці крові корів першої і другої дослідних груп склав 88 + 1,4 і 86 + 0,3 ммоль / л, в контрольній - 90,5 + 0,3 ммоль / л. Різниця між середньоарифметичними значеннями 1-й і 2-й досвідчених груп склала 2,3% (Р < 0,05) на користь другої дослідної, між досвідченими та контрольної - відповідно, 2,8 і 5,2% (Р < 0,05).

  Рівень вітаміну А в сироватці крові хворих субклінічним кетозом корів 1-й і 2-й досвідчених груп на початку досліду був нижче фізіологічних кордонів і в середньому склав 0,8 + 0,08 мкмоль / л. Використання в 1-й дослідній групі 0,1% -ного розчину КМпО4, 40% -ного розчину глюкози, у 2-й дослідній групі 0,1% -ного розчину КМпО4 і вітаміну В3 сприяло підвищенню концентрації вітаміну А у корів дослідних груп і збереженню його на більш високому рівні в порівнянні з аналогами контролю. Так, рівень вітаміну А до кінця досвіду в крові першої

  дослідної групи досяг 1,29 + 0,06 мкмоль / л, у другій дослідній - 1,32 + 0,27 кмоль / л, що було вище за аналогічний показник контролю на 59 і 62% ^ < 0,01) відповідно.

  Показники сулеймовая проби в сироватці крові корів при першому дослідженні були нижче фізіологічних кордонів і в середньому склали 1,2 + 0,01 мл. При подальших дослідженнях показник сулеймовая проби підвищився до 1,9 + 0,14 мл в першій дослідній і до 1,86 + 0,11 мл у другій дослідній групі. Різниця між середньоарифметичними значеннями 1-й і 2-й досвідчених груп склала 2% (Р < 0,05) на користь першої.

  Морфологічні показники крові корів першої і другої дослідних груп вже через три дні після початку застосування лікування були вище і мали стабільну тенденцію до підвищення протягом досвіду.

  До заключного дослідження в крові корів першої і другої дослідних груп кількість гемоглобіну склало 102,4 + 0,12 і 102,6 + 0,09 г / л; еритроцитів - 5,74 + 0,35х1012 / л і

  5,5 + 0,36х1012 / л, лейкоцитів - 5,58 + 0,8х109 / л, 5,54 + 0,6х109 / л, що

  перевищувало показники контрольної групи корів, відповідно, на 25,4 та 25,7% (Р < 0,01); 42 і 36% (Р < 0,01); 41 і 42% (Р < 0,01).

  Лейкограма хворих кетозом корів (при першому дослідженні) характеризувалася Моноцитопенія, нейтрофілією, лимфопенией і еозинопенією. У крові корів першої дослідної групи в порівнянні з аналогами контрольної групи відзначалося значне підвищення кількості еозинофілів в 2,8 рази, моноцитів - в 2,7 рази, лімфоцитів - на 79,4% (Р < 0,001), паличкоядерних ній-нейтрофілів - в 2,8 рази, а й, відповідно, кількість сегментоядерних ній-

  нейтрофілів була нижчою на 51,5% (Р < 0,01). У крові корів другої дослідної групи кількість еозинофілів, моноцитів, лімфоцитів, паличкоядерних нейтрофілів було вище аналогічних показників контрольної в цей період, відповідно, в 2,4 рази, в 3,5 рази, на 68,8% (Р < 0,01), в 2,5 рази, а сегментоядерних нейтрофілів - навпаки, нижче на 58,7% (Р < 0,01). Рівень базофілів в крові корів досліджуваних груп протягом всього досвіду не виходив за межі фізіологічних кордонів і не мав достовірних відмінностей між групами.

  висновок

  Таким чином, із застосовуваних нами двох схем лікування більш позитивний ефект роблять внутрішньовенні вливання 500 мл 40% -ного розчину глюкози і використання 0,1% -ного розчину КМпО4 по 1 л 2 рази в день, про ч е м свідчить зниження кетоге-неза , оптимізація глюкози, лужного резерву, загального білка, вітаміну а, п о к а за т Еля сулеймовая проби, а також відзначено позитивний вплив на процеси гемопоезу.

  бібліографічний список

  1. Жаров А.В. кетоз високопродук-

  тивних корів / О.В. Жаров, І.П. Конд-Рахін. М .: Россельхозиздат, 1883.

  С. 12-37.

  2. Кондрахін І.П. Клінічна лабораторна діагностика в ветеринарії: довідкове видання / І.П. Кондрахін, Н.В. Курилов, А.Г. Малахов. М .: Агро-проміздат, 1985. 287 с.

  3. Кондрахін І.П. аліментарні і

  ендокринні хвороби тварин / І.П. Кондрахін. М .: Агропромиздат,

  1989. 256 с.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити