Запропоновано новий компонентний склад, вдосконалений спосіб приготування і контролю вакцини бруцельозній лікувальної рідкої. Освоєно випуск препарату і розроблена нормативна документація.

Анотація наукової статті по ветеринарним наук, автор наукової роботи - Шабалін Б. А., Охапкіна В. Ю., Гаврилова Л. Б., Саяпина Л. В.


A Therapeutic Brucellosis Vaccine is an Efficient Means of Pathogenetic Treatment of Brucellosis

A new component constitution is offered for the liquid therapeutic brucellosis vaccine with a more perfect procedure for its preparation and control. The production process has been adjusted and furnished with well-developed normative documentation.


Область наук:
 • ветеринарні науки
 • Рік видавництва: 2006
  Журнал: Проблеми особливо небезпечних інфекцій
  Наукова стаття на тему 'Лікувальна бруцеллезная вакцина - ефективний засіб патогенетичної терапії бруцельозу'

  Текст наукової роботи на тему «Лікувальна бруцеллезная вакцина - ефективний засіб патогенетичної терапії бруцельозу»

  ?Показник вариабелен для різних субклонов

  I

  * * S *. # * T * /// у У -о

  & ^ •? •?

  # •! » '

  МКА

  Мал. 3. Протективна активність (відсоток збільшення 'показника середньої тривалості життя) при введенні моноклональних антитіл (МКА) через 24 годин після зараження

  вим не впливало на показник СПЖ. Не виявлено суттєвих відмінностей показника СПЖ при введенні МКА як інбредних мишам (лінії BALB / C), так і Аутбредних (таблиця).

  Таким чином, найбільшою протективной активністю, за даними цього дослідження, мають МКА до ЛПС P. aeruginosa і його полісахаридними компоненту; у МКА до білків зовнішньої мембрани протективного властивості виражені в меншому ступені. Статистично достовірних відмінностей показника СПЖ між групами- тварин, які отримували МКА різної епітопной спрямованості, не виявлено, але відзначена тенденція до збільшення СПЖ на 33-67% в порівнянні з контролем і підвищення відсотка особин, що вижили в групах тварин, які отримували МКА до ЛПС P. aeruginosa і його полісахаридними компоненту до 33-50%.

  З огляду на те, що використаний в роботі штам P. aeruginosa 103Р є токсінпродуці-рующим, перспективним видається дослідження протективний властивостей МКА до екзотоксину А P. aeruginosa (дані МКА знаходяться в стадії тестування в ТІФМ, накопичення їх препаративних кількостей). Цікаво подальше дослідження антіферментной активності МКА з можливим встановленням кореляції між антіферментной

  активністю і протективного ефектом МКА. Беручи до уваги більш високу ефективність ліпосомальної форми гентаміцину в порівнянні з официнальной, планується конструювання ліпо-сомальних форм МКА з подальшою оцінкою їх протективного потенціалу.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Ашмарин І.П., Воробйов А. А. Статистичні методи в мікробіологічних дослідженнях. - Л., 1962. -180С. - 2. Barclay G.R., Yap P.L., McClelland D.B.L. et al. // J. Med. Microbiol. - 1986. - Vol. 21. - P. 87-90. -

  3. Bruderer U., Deusinger М., Schurch U., Lang A. В. // Res. Immunol. - 1993. - Vol. 144, N9. - P. 659-665. -

  4. Hancock R.E.W., Mutharia L.M., Mouat E.C.A. // Eur. J. Clin. Microbiol. - 1985. - N 4. - P. 224-227. - 5. O 'Berry P.A. // Am. J. Vet. Res. - 1964. - Vol.25. -P. 1669-1672. -

  6.VanDelden C., Iglewski B.H. // Emerg. Infect. Dis. -1998. - Vol. 4, N 4. - P. 551-560. - 7. Zweerink H. J., Gammon M.C., Hutchinson C.F. et al. II Inf. Immun. - 1988. -Vol. 56, N8.-P. 1873-1879.

  M.A.Obodova, N.P.Khrapova, E.A.Snatenkov, L.V.Lomova, N.I.Narbutovich

  Serologic Prophylaxis of Biue-Pus Bacillary Sepsis under Experimental Conditions

  Volgograd Anti-Plague Research Institute

  Protective characteristics of monoclonal antibodies (MCA) was assessed against different antigens of Pseudomonas aeruginosa parenterally inoculated into infected biotest animals under operation modes of serologic prophylaxis and serologic therapy. Protection efficacy of the biomodels against the infection after MCA injection was estimated according to the average lifetime index (ALT). Beside the main plan, a combination of MCA and an antibiotic (gentamycin) was used both in the officinal and liposomal forms. Application of MCA as a protection means resulted in 35-50% prolongation of the animals 'ALT as well as the appearance of survivors in individual experimental groups. The combination of MCA and the antibiotic also appeared effective: 40% increase in ALT of some animals was observed in these test groups.

  Key words '. Pseudomonas aeruginosa, monoclonal antibodies, protective effect.

  надійшла 14.05.05.

  УДК 616.981.42: 615.371 / .372

  Б.А.Шабалін1, В.Ю.Охапкіна1, Л.Б.Гаврілова1, Л.В.Саяпіна2

  ) ЛІКУВАЛЬНА бруцельозного ВАКЦИНА - ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ бруцельоз

  'Науково-дослідний інститут мікробіології МО РФ, Кіров;

  2Государственний інститут стандартизації і контролю ім. Л.А. Тарасевича, Москва

  Запропоновано новий компонентний склад, вдосконалений спосіб приготування і контролю вакцини бруцельозній лікувальної рідкої. Освоєно випуск препарату і розроблена нормативна документація.

  . Ключові слова: бруцельоз, лікувальна вакцина, освоєння виробництва, імунологічна ефективність.

  Аналіз даних літератури показує, що ле- по бруцельозу, ця інфекція поширена прак-

  чення хворих на бруцельоз людей до справжнього тично у всьому світі. У країнах СНД вона зустріч-

  часу залишається актуальною проблемою. За дан ється повсюдно, головним чином в Казахстані,

  вим Об'єднаного Комітету експертів ФАО / ВООЗ Середньої Азії, Північному Кавказі, Закавказзі, а

  також в деяких регіонах Західного Сибіру і Поволжя. У Російській Федерації щорічно реєструється близько 500 випадків вперше виявленого бруцельозу. При цьому офіційні дані в повній мірі не відображають справжню епідеміологічну ситуацію через великої кількості неврахованих випадків, що пояснюється труднощами проведення диференціальної діагностики захворювання і високою часткою хворих з негативними серологічними реакціями [10].

  Бруцельоз у людини є загальний генералізований інфекційний процес, що характеризується бактеріємією з подальшим обсеменением різних органів і систем, розвитком місцевої запальної і загальної реакцій організму.

  Основу патогенезу бруцельозу становить багатогранний відповідь імунокомпетентних клітин на дію етіологічного агента, що полягає в кооперативному взаємодії Т- і В-лімфоцитів і їх регуляторних субпопуляцій, в розвитку дисбалансу клітинної ланки імунітету, зниження функціональної активності фагоцитів. Прогноз при бруцельозі визначається, перш за все, станом саме клітинного імунітету, так як інфекція часто протікає на тлі досить високого рівня циркулюючих антитіл, які не забезпечують захист і не перешкоджають формуванню бактеріоносійства.

  Складність і багатоплановість иммунопатогенеза призводять до поліморфізму і лабільності клінічної симптоматики, що обумовлює труднощі вибору адекватних методів терапії. Прийняті схеми лікування бруцельозу, що передбачають тривалі повторні курси з використанням різних комбінацій антибактеріальних препаратів, в 35% випадків не забезпечують повного одужання. Проведення тривалої масивної антибіотикотерапії закономірно веде до прояву побічних реакцій препаратів, посилює специфічну сенсибілізацію організму і імуносупресію.

  Поряд з цим, важливою проблемою терапії є швидко розвивається резистентність бру-цел до антибактеріальних препаратів, а також трансформація мікробів в Ь-форми, яка веде до тривалої внутрішньоклітинної персистенції збудника в організмі [2].

  Вищевказані обставини визначають необхідність проведення комплексної терапії бруцельозу, що включає ефективні етіотроп-ні кошти в поєднанні з імуномодуляторами, дія яких спрямована на підвищення клітинного, гуморального імунітету і мікробоцід-ної активності фагоцитів.

  Багаторічної клінічної практикою доведено високу ефективність бруцельозній лікувальної вакцини для специфічної терапії даного захворювання [4, 9, 11]. Протягом тривалого періоду застосування вакцинотерапии постійно проводилися дослідження, пов'язані з вивченням різних способів отримання вакцини як за формою антигенного препарату, так і за видовим складом входять до її складу штамів бруцел.

  Питання щодо придатності для цих цілей тих чи інших штамів бруцел до теперішнього часу залишається відкритим. Різними авторами з цією метою застосовувалися вакцинні штами Brucella abortus 19ВА, В. abortus М-104, слабовірулентнимі - В. suis 4, В. suis 18, а також хвороботворні - В. melitensis 20, В. abortus 494 [3, 5, 12 ].

  Однак наявні в літературі відомості про антигенному складі, епідеміологічної та патогенетичної значущості різних представників збудника бруцельозу [1, 6, 7] дають підставу віддати перевагу вірулентним штамів видів В. melitensis і В. abortus, що відносяться до 1 біотипів. У зв'язку з цим найбільш широке поширення отримав корпускулярний препарат з інактивованих нагріванням бактерій, що випускається в 80-і роки Тбіліським інститутом вакцин і сироваток, виробництво якого згодом було припинено.

  Багаторічне застосування Тбіліської бруцельозній вакцини в терапії бруцельозу, особливо хронічних форм, показало її активність у відношенні не тільки специфічного, але і неспецифічного імунітету. Спостерігалося збільшення числа і нормалізація функціональної активності субпопуляцій Т-клітин, фагоцитів, підвищувався рівень загального і специфічних імуноглобулінів. До того ж препарат мав десенсибилизирующим ефектом. При одночасному використанні з антибіотиками вакцина сприяла більш швидкої елімінації збудника з організму, запобігала рецидиви в 74-100% випадків [9]. Поряд з цим, вакцинотерапію надавала виражений клінічний ефект і суттєво покращувала суб'єктивне самопочуття хворих.

  Вакцина була суспензія вбитих нагріванням культур вірулентних мікробів двох штамів В. melitensis і одного штаму В. abortus 1 біотипів, пропорційно змішаних і зберігаються в 0,25% розчині фенолу. Препарат містив И09 м.к. в 1,0 мл.

  Значний клінічний ефект вакцинотерапии в лікуванні бруцельозу і існуюча потреба в цьому препараті практичної медицини зумовили необхідність відновлення його виробництва, що було зроблено на базі НДІ мікробіології МО РФ (Кіров). У той же час посилення в даний час вимог до якості що випускаються МІБП, що вводиться людям, визначило доцільність досліджень з удосконалення технології виробництва і контролю лікувальної бруцельозній вакцини.

  Одним з основних умов, що визначають ефективність вакцини, є відбір високо-імуногенних стабільних за властивостями виробничих штамів збудника бруцельозу. З огляду на те, що принцип дії убитих вакцин, в тому числі і бруцельозній лікувальної вакцини, пов'язаний з наявністю в інактивованих культурах мікроорганізмів набору повноцінних антигенів, що забезпечують імунну відповідь, в процесі виробництва доводилося вирішувати завдання не тільки відбору штамів бруцел, але і запобігання мінливості клітин при зберіганні еталонів і робочих культур безпосередньо в ході технологічного циклу.

  ] Виходячи з сучасних уявлень про антигенну структуру збудника бруцельозу і, для забезпечення імунологічної показності препарату, для конструювання вакцини були відібрані високовірулентні штами 1-го класичного біотипів епідеміологічно значущих видів збудника бруцельозу: два В. melitensis 21, 1! 45 і один - В. abortus 544 [13, 14, 15]. Штами пройшли комплексну оцінку за основними біологічними властивостями: видовим характеристикам, вірулентності, антигенности, імуногенності і відповідали за цими показниками новим вимогам регламентує документації.

  Проведені дослідження показали, що найбільшу складність в процесі приготування вакцини представляє підтримку штамів в вихідному високоімуногенний стані, оскільки застосування неадекватних методів зберігання і поживних середовищ призводить до появи в культурах дисоційованому варіантів, які свідчать про порушення основних біологічних властивостей мікробів.

  Так, для приготування і зберігання робочих культур малопридатним виявився метод субкультівірованія на щільних поживних середовищах, який мав місце у виробництві Тбіллісской вакцини. Незважаючи на достатню накопичення мікробної маси на середовищі в пробірках і відсутність ознак дисоціації в пробі з тріпафлавіном, термін зберігання подібних культур обмежений через низьку виживання мікробів, що вимагає постійних пересівань, істотно впливають на біологічну стабільність культур. У зв'язку з цим для забезпечення якості готового препарату був запропонований метод зберігання робочих культур в кріоконсервованих стані в захисному середовищі. Даний метод дозволив забезпечувати достатній рівень виживання мікробів при збереженні ними стабільності основних біологічних властивостей, не надаючи при цьому впливу на ростові характеристики збудника і накопичення мікробної маси при вирощуванні на живильних середовищах.

  Безперечним є той факт, що якість і стандартність препарату багато в чому визначаються використовуваної в технологічному процесі живильним середовищем. На сьогоднішній день запропоновано широкий круг поживних середовищ, які в цілому придатні для отримання мікробної маси бруцелл; Цій умові задовольняють і традиційно застосовуються печінковий і мясопептонний агар. Однак в ході дослідів було виявлено досить низька чутливість останніх при відносному збереженні стабільності біологічних властивостей вирощуваних мікробів. Дана обставина визначило необхідність проведення спеціальних досліджень з порівняльної оцінки і вибору адекватної живильного середовища для виділення бруцел. Найбільш відповідною для цих цілей виявилася [суха комерційне середовище для виділення і культивування туляремийного мікроба (fT-arap) виробництва ГНЦПМ (Оболенський), яку відрізняє збалансованість за амінокислотним і мінеральним складом, а також стандартність і стабільність властивостей поживної основи. Дана пі-

  тательная середовище не тільки забезпечує накопичення достатньої кількості мікробної маси зі стабільними властивостями, але і характеризується високою чутливістю при виділенні бруцелл, що визначає перевагу її використання при оцінці специфічної безпеки препарату.

  Слід зазначити, що посилення вимог до технології приготування як поживних середовищ і розчинів, так і самих препаратів, що вводяться людям, дозволяє з більшою надійністю отримувати якісний продукт мікробіологічного виробництва. Тому в процесі приготування вакцини виробничі штами, робочі культури, напівфабрикат і кінцевий продукт оцінювалися згідно з новими вимогами регламентної документації, що, з урахуванням змін в технології приготування вакцини, значно підвищило її безпеку.

  В ході проведених робіт отримано кілька експериментальних серій вакцини бруцельозній лікувальної рідкої, якість яких перевірялося відповідно до нових вимог і підтверджено в лабораторії ГИСК ім. Л.А.Тарасевіча. Отримані позитивні результати послужили підставою для проведення подальших досліджень з вивчення імунологічної повноцінності та ефективності отриманого препарату на лабораторних тваринах.

  Перевірку лікувального ефекту експериментальних серій вакцини проводили на морських свинках з негативними серологічними і алергічними реакціями на бруцельоз. Для зараження тварин використовували культуру високовірулентні штаму В. теШеп51з 16М, що не входить до складу вакцини, в дозі 10 ІД50 (70 м.к.). Лікування починали через 1-1,5 міс. після зараження. Вакцину вводили в зростаючих дозах від 20-103до МО6 м.к. внутрішньовенно в ретробульбарное венозний сплетіння, від 40-103 до 4-10 м.к. підшкірно з інтервалом між ін'єкціями в 2-3 дня. Крім того, були проведені дослідження з оцінки ефективності комплексної терапії експериментального бруцельозу, що включає різні схеми поєднаного введення вакцини і антибіотика з групи фторхінолонів -пефлоксаціна. В процесі лікування у всіх тварин перевіряли наявність алергії (проба Бюрне) і рівень специфічних антитіл (реакції Райта, зв'язування комплементу), а також оцінювали фагоцитарну активність за даними опсоно-фагоцитарної проби. Після закінчення 10 днів після закінчення лікування всіх тварин піддавали евтаназії і здійснювали бактеріологічне дослідження.

  При перевірці імунологічних реакцій встановлено, що всі тварини, через 15-21 день від моменту зараження і протягом усього курсу лікування, реагували позитивно на внутрікож-ве введення бруцеліну. Однак спостерігалася виражена тенденція до зменшення внутрикожной реакції в пробі Бюрне на тлі вакцинотерапии, особливо зі зростанням кратності введення препарату. Титри агглютінінов в сироватках крові морських свинок при вакцинотерапии також були порівняно вище, збільшувалися до закінчення курсу і склали в середньому 1: 320.

  Особливо цікава динаміка опсоно-фагоцит-тарної реакції, яка, на думку ряду вчених, вважається найбільш надійним показником клітинного імунітету при бруцельозі [8]. У більшості морських свинок після проведення вакцинотерапии відзначено наростання активності фагоцитів, і фагоцитарний показник склав 52-68.

  Бактеріологічне дослідження внутрішніх органів тварин на наявність бруцелл показало, що монотерапія як вакциною, так і пефлоксацином привела до звільнення від бруцелл в 72 і в 75% випадків відповідно. У той же час лише комбінована терапія сприяла елімінації збудника з організму тварин в 100% випадків.

  До теперішнього часу в ніім МО РФ оформлена і затверджена необхідна нормативна документація та освоєно промисловий випуск лікувальної бруцельозній вакцини.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Бруцельоз / Під. ред. П.А.Вершіловой. - М., 1972. -

  2. Бруцельоз сільськогосподарських тварин / Під. ред. І.А.Косілова. - Новосибірськ, 1999. - 3. Дрожевкіна М.С., Простетова Н.П., Харитонова Т.Н., Хохлова А.М. // Тр. Зріст. н / Д гос. н.-и. протівочум. ін-ту. - 1961. - Т. 17. -

  С. 156-169. - 4.Ельчінова Е.А., Журбина М.Д. // ЖМЕІ. - 1973. - №10. - С. 72-76. - 5. Зайцева А.И. // ЖМЕІ. - 1961.-Х »1. - С. 107-110. - 6. Кайтмазова Є.І., Островська М.М. // ЖМЕІ. - 1967. - X® 1. - С. 12-16. -

  7. Кайтмазова Є.І., Островська М.М. // ЖМЕІ. -1967. - X »2. - С. 66-70. - 8. Первушин Б.П. Питання мікробіологічної та імунологічної діагностики бруцельозу у людини. - М., 1962. - 9. Поляков І.І. // Пробл. особливо небезпечних інф. - 1969. - X® 6. - С. 162-166. - 10. Узбекова Б.Р., Кондратьєва О.В., Синіцин І.Д. // Пробл. особливо небезпечних інф. - 1974. - Вип. 3 (37). - С. 115-119. - 11. Юнусова X. Вакцинотерапія бруцельозу. Клініко-експериментальні дані. - Ташкент, 1958. - 12. Феоктистов Г.І., Маркевич А.А. // Докл. Іркут, протівочум. ін-ту. - Іркутськ, 1962.-Вип. 4. - С. 70-72. - 13. Joshi D.V., Prakash О. // Ind. J. Med. Rev. - 1971. - Vol. 59, N 10. - P. 1556. - 14. Joshi

  D.V., Prakash 0., .Talvar G.P.//Ind. J. Med. Rev. - 1971. -Vol. 59, N 8. - P. 1225. - 15. Morgan W.J. // Dev. Biol. Standard. - 1984. - Vol. 56. - P. 43-53.

  B.A.Shabalin, V.Yu.Okhapkina, L.B.Gavrilova, L.V.Sayapina

  A Therapeutic Brucellosis Vaccine is an Efficient Means of Pathogenetic Treatment of Brucellosis

  Microbiology Research Institute, RF MD, Kirov;

  LA.Tarasevich State Institute for Standardization and Control, Moscow

  A new component constitution is offered for the liquid therapeutic brucellosis vaccine with a more perfect procedure for its preparation and control. The production process has been adjusted and furnished with well-developed normative documentation.

  Key words ', brucellosis, therapeutic .vaccine, the development of the production process, immunologic efficacy.

  надійшла 27.07.05.

  ДІАГНОСТИКА

  УДК 616.36-002: 616-07

  Н.Ф.Васіленко1, С.Н.Степанова1, В.І.Ефременко1, Е.Н.Афанасьев1, Е.І.Еременко1, О.І.Циганкова ',

  В.АЛетрюк, Н.А.Яценко2, С.М.Безроднова2

  ЗАСТОСУВАННЯ ПОЄДНАНИХ МЕТОДІВ ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІРУСУ ГЕПАТИТУ А

  1Ставропольскій науково-дослідний протичумний інститут,

  2Ставропольская державна медична академія

  Розроблено поєднані методи експрес-діагностики вірусного гепатиту А за допомогою селективного концентрування вірусу на поверхні магнітних імунних сорбентів (МІС) та подальшого проведення імуноферментного аналізу (ІФА) і полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією (ЗТ-ПЛР). Показано, що застосування МІС в поєднанні з експресному методами діагностики (ІФА і ПЛР) збільшує чутливість цих методів, одночасно скорочуючи час проведення досліджень за рахунок прискорення маніпуляцій і виключення ряду етапів в ході аналізів, що підвищує ефективність проведення протиепідемічних заходів.

  Ключові слова: гепатит А, антиген, РНК вірусу, імуноферментний аналіз, полімеразна ланцюгова реакція, магнітні імунні сорбенти, поєднаний метод.

  ре вірусних гепатитів коливається від 80 до 90%. У Російській Федерації вірусний ГА займає провідне місце в етіологічній структурі вірусних гепатитів у дітей, а рівень захворюваності на цю інфекцію в дитячому віці в Росії в кілька разів перевищує відповідні показники в розвинених країнах світу [4]. У зв'язку з цим актуальна про-

  Вірусні гепатити є однією з найактуальніших проблем сучасної медицини. Це визначається як їх повсюдним поширенням, так і високим рівнем захворюваності. Гепатит А (ГА) - найбільш поширене вірусне захворювання печінки у людини. За даними В.Ф.Учайкі-на з співавт. [7], частка цього гепатиту в загальній структу-


  Ключові слова: бРУЦЕЛЬОЗ / ЛІКУВАЛЬНА ВАКЦИНА / ОСВОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА / ІМУНОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ / BRUCELLOSIS / THERAPEUTIC VACCINE / THE DEVELOPMENT OF THE PRODUCTION PROCESS / IMMUNOLOGIC EFFICACY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити