Область наук:

 • Біотехнології в медицині

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал: Російський біотерапевтичних журнал


  Наукова стаття на тему 'ліганд АСІАЛОГЛІКОПРОТЕІНОВОГО РЕЦЕПТОРА, МІСТЯТЬ похідні ДОФАМІНУ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАНОЧАСТИНОК магнетиту'

  Текст наукової роботи на тему «ліганд АСІАЛОГЛІКОПРОТЕІНОВОГО РЕЦЕПТОРА, МІСТЯТЬ похідні ДОФАМІНУ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАНОЧАСТИНОК магнетитів»

  ?

  МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ «ВІТЧИЗНЯНІ ПРОТИПУХЛИННІ ПРЕПАРАТИ» ​​45

  Е.А. Маслюкова, Л.І. Коритова, А.В. Бондаренко, Е.А. Маслюкова, Л.І. Коритова, А.В. Бондаренко, О.В. Коритов, В.І. Сергєєв, А.В. Савельєва, А.Р. Ахтемзянов О.В. Коритов, А.В. Савельєва, А.Р. Ахтемзянов результати оцінки ролі середнього профілактика променевих реакцій фракціонування при проведенні при проведенні післяопераційної післяопераційної променевої терапії променевої терапії у хворих на рак у хворих місцево-поширеним молочної залози раком молочної залози ФГБУ РНЦРХТ ім. акад. А. М. Гранова МОЗ Росії, ФГБУРНЦРХТім. акад. А.М. Гранова МОЗ Росії, Санкт-Петербург, Росія Санкт-Петербург, Росія введення. Близькість життєво важливих органів поряд введення. Метою сучасних методів променевої тера- з необхідністю підведення високих вогнищевих доз до зна-ПІІ (ЛТ) є підвищення терапевтичного ефекту ве обсягами тканин в разі місцево-поширеною-за рахунок поліпшення контролю над пухлиною і зниження наних пухлин роблять проблему можливих реакцій ранньої та пізньої токсичності . Зокрема, недостатньо і ускладнень в здорових тканинах при лікуванні раку молоч-досліджені можливості середнього фракціонування ної залози (РМЗ) надзвичайно актуальною. в алгоритмі лікування хворих місцево-поширеним Мета дослідження. Розробка заходів профілактики лу-раком молочної залози (МРМЖ) і оцінки непосредст- чевих реакцій шкіри у хворих на РМЗ. венного протипухлинного ефекту. матеріали та методи. Для оцінки ранніх променевих ре-Мета дослідження. Оцінити ефективність послео- акцій шкіри пацієнтки (n = 120) були рандомізовані пераціонной променевої терапії (Полт) у хворих МРМЖ в 3 групи: 1-а група (n = 40) - профілактика за допомогою в режимі середнього фракціонування. «Колетекс-гель-ДНК»; 2-я група (n = 40) - профілактики-матеріали та методи. У дослідження увійшли хворі ка за допомогою «Колетекс-гель з бетуліном» (зміст МРМЖ стадії T4N1-3M0 (n = 488), радикально проопе- альгінату натрію 70,0 ± 0,7 мг / г, бетулінсодержащего екс-рировать в обсязі радикальної мастектомії. З них: тракту берести 10,0 ± 0,1 мг / г); 3-тя група (n = 40) - про-342 пацієнтки отримали Полт, а у 146 пацієнток Полт філактіка з використанням пантенола і димексиду. Гелі в післяопераційному періоді не була виконана по раз-«Колетекс» наносили 3 рази в день, один з яких неполічним причин. Пацієнтки, яким провели Полт, средственно після сеансу опромінення, один вранці і перед поділялися на 2 підгрупи: 1) 168 пацієнток - ЛТ сном. Гелі використовували, починаючи з першого сеансу опромінювання-в режимі конвенційного опромінення, доза за фракцію ня, і продовжували протягом 2 тижнів після променевої терапії. 2 Гр; 2) 174 пацієнтки - ЛТ в режимі середнього фракціо- результати. За рахунок використання гідрогелю з Бетул-вання, доза за фракцію 3 Гр. ном і Деринат число радіоепітеліітов I ступеня результати. Оцінка 3-, 5- і 10-річної загальної вижіва- реєструвалося достовірно рідше, ніж в групі контролю емости (ОВ) в групах без поділу на різні режи- (р <0,05). При порівнянні 2 досліджуваних груп значущих ми фракціонування показала наступні результати. відмінностей в їх ефективності не виявлено (p >0,05). Од-В групі Полт 3-річна ОВ склала 78,7%, 5-річна - нако слід зазначити, що при виявленні епітеліітов 54,9%, 10-річна - 32,9%. У групі, в якій Полт II ступеня найкращі результати отримані в групі з бе-з яких-небудь причин не проводилася, 3-, 5- і 10-років-Туліна в порівнянні з групою контролю (p = 0,055), няя ОВ склала 77 , 2, 52,5 і 0% відповідно. Таким є тенденція, однак статистична значимість чином, в ретроспективному подгрупповом аналізі ОВ не отримується. відзначена взаємозв'язок між збільшенням Продолжитель- Висновок. Гідрогелевий матеріал «Колегель» з де-ності життя і проведенням Полт. Використання сред- Рінатом і бетуліном можна і доцільно застосовувати нього фракціонування достовірно не погіршувало ОВ як елемент супроводжує терапії при проведенні в порівнянні з групою звичайного фракціонування. променевого лікування хворих на РМЗ, а також протягом 2-4 тижнів Gehan's Wilcoxon Test, p = 0,53159. Оцінка 3, 5-річної ОВ після завершення спеціальної терапії для профілактики-в групах показала наступні результатирезультати: в груп- ки променевих реакцій шкіри у хворих на РМЗ. пе Полт в режимі середнього фракціонування 3-річна актуріальная ОВ склала 78,2%, 5-річна - 53%. О.Н. Метелкіна1,2, І.В. Салтикова1, В групі Полт в режимі конвенциального опромінення Г.Е. Павловская3, Е.Ю. Ямансаров1, 3- і 5-річна ОВ склала 79,8 і 56,7% відповідно Є.К. Белоглазкіна1, А.Г. Мажуга1,2 4 (р >0,05). ліГАВДИ АСіАлоглікопроТЕінового Висновок. Використання Полт в режимі середнього рецепторів, що містять похідні фракціонування у хворих МРМЖ в порівнянні дофаміну для модифікації з конвенціональних опроміненням можна порівняти з показу наночастинок магнетиту телям виживання. 1МГУ ім. М.В. Ломоносова, Москва, Росія; 2НІТУ «МИСиС», Москва, Росія; 3Універсітет Ноттінгема, Ноттінгем, Великобританія; 4РХТУ ім. Д.І. Менделєєва, Москва, Росія введення. Гепатоклітинна карцинома є 3-й за поширеністю причиною смерті від раку в світі.

  Спецвипуск / том 17/2018 РОСІЙСЬКИЙ біотерапевтичних ЖУРНАЛ

  46 МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ «ВІТЧИЗНЯНІ ПРОТИПУХЛИННІ ПРЕПАРАТИ»

  Розроблена нами система адресної доставки протипухлинних препаратів на основі наночасток (НЧ) магнетиту дозволить не тільки адресно доставляти препарат для лікування захворювання, але і контролювати перебіг хвороби методом магнітно-резонансної томографії (МРТ). Як ліки був обраний препарат гемцитабін, в даний момент активно застосовується в клініці для лікування гепатоклітинна карциноми.

  Мета дослідження. Розробка, синтез і дослідження in vitro наночастинок магнетиту для адресної доставки гем-цітабіна до клітин гепатоклітинна карциноми. Як адресного лиганда був обраний N-ацетілгалактозамін (GalNAc), що володіє високою афінністю до асіалоглі-копротеіновому рецептора (ASGP-r), розташованому на поверхні гепатоцитів.

  матеріали та методи. Всі отримані сполуки на основі похідних GalNAc були охарактеризовані за допомогою комплексу фізико-хімічних методів (ЯМР, мас-спектрометрія високої роздільної здатності, LCMS). Модифіковані лигандами наночастинки магнетиту досліджувалися методами ПЕМ, термогравиметрии, РФА та ІЧ-спектроскопії). Для отриманих зразків були виміряні часи поздовжньої і поперечної релаксації в водному розчині, в агарозному гелі, а також в клітинах в агарозному гелі. Біологічна активність синтезованих наноматеріалів була визначена в стандартному МТТ-тесті на цитотоксичність на клітинної лінії HepG2.

  результати. У даній роботі були синтезовані частинки, ковалентно модифіковані N-ацетілгалакто-Заміні, що є вектором до ASGP-рецептора. Для дослідження взаємодії наночастинок з гепатоцитами були розроблені 2 методики синтезу з використанням гідрофільного і гідрофобного линкера, що зв'язує GalNAc з нітродофаміном. Нітродофамін в складі молекули забезпечив ковалентное зв'язування органічної молекули з поверхнею оксиду заліза (II, III). В результаті вимірювань швидкості релаксації протонів води в присутності модифікованих наночастинок показана можливість використання даних наноматеріалів як Т2-контрастних агентів для МРТ.

  Висновок. В рамках даної роботи були отримані біосумісні наночастинки магнетиту для тераностікі гепатоклітинна карциноми, було вироблено їх біотестування, дослідження властивостей наночастинок як контрастних агентів для МРТ. Наявність специфічного ліганду забезпечило накопичення контрастного агента в гепатоцитах і збільшило МРТ-контраст пухлини.

  Робота виконана за підтримки гранту РНФ

  № 17-14-01316.

  В.А. Місюрін1, А.Е. Місюріна2, Д.В. Каленіченко3, А.А. Рудакова1, В.В. Тіхонова1, Ю.П. Фінашутіна1, Н.А. Лижко1, О.В. Солопова1, Е.Н. Місюріна4, М.А. Баришнікова1, А.В. Місюрін1

  експресія раково-тестикулярного гена PRAME в контексті імунофенотипу гострих мієлоїдних лейкозів

  1ФГБУ «НМІЦ онкології ім. М.М. Блохіна »МОЗ Росії, Москва, Росія;

  2ФГБУ «НМІЦ гематології» МОЗ Росії, Москва, Росія;

  3ФГБОУВО МГАВМиБ - МВА ім. К.І. Скрябіна, Москва, Росія;

  4ГКБ № 52, Москва, Росія

  Вступ. Взаємозв'язок рівня експресії раково-ем-бріонального гена PRAME з різними особливостями імунофенотипу лейкозних клітин невідома. Чи не вирішено питання і про причини експресії PRAME у даних хворих. Активаторами експресії можуть бути фактори PHF8 і NFkB2, так як в промоторі PRAME знаходяться сайти зв'язування даних транскрипційних факторів.

  Мета роботи. Зіставити експресію гена PRAME з ним-мунофенотіпіческімі характеристиками гострих лейкозів і активністю генів PHF8 і NFkB2.

  матеріали та методи. У дослідження було включено 41 первинний хворий гострим мієлоїдний лейкоз (співвідношення чоловіків і жінок 20: 21, медіана віку 56 років (39-67)). З бластних клітин була виділена мРНК для оцінки рівня експресії генів PRAME, PHF8 і NFkB2. Для дослідження зв'язку експресії гена PRAME з активністю поверхневих маркерів бластних клітин і генів PHF8 і NFkB2 застосовувався регресійний аналіз.

  результати. Метод покрокової селекції встановив ознаки, з якими рівень експресії PRAME мав найбільшу зв'язок. Високий рівень експресії PRAME пов'язаний з меншою кількістю бластних клітин (p = 0,0021), меншим рівнем експресії CD5 (p = 0,0001) і CD13 (p = 0,0122) і великим рівнем експресії CD117 (p = 0,029) і CD33 (p = 0,0048). Рівень експресії CD56, CD2, CD11c і CD19 мав тенденцію до більших значень в разі експресії PRAME (p >0,05 для всіх факторів). Активність PRAME була пов'язана з меншою кількістю бластних клітин (p = 0,0006). Рівень експресії NFkB2 прямо корелював з рівнем експресії PRAME (p = 0,0369). Рівень експресії PHF8 був незначимо збільшений у PRAME-експресують хворих (p = 0,27).

  Висновок. Встановлено, що активність PRAME у хворих не залежала від ступеня зрілості лейкозних клітин. У PRAME-експресують хворих спостерігалося меншу кількість лейкозних клітин. Це може пояснити прогностично сприятливий вплив PRAME при гострому мієлоїдному лейкозі. Кореляція експресії NFkB2 і PRAME підтвердила припущення про те, що активність сигнального шляху NFkB може бути причиною експресії PRAME у хворих на гострі миело-іднимі лейкозами.

  Спецвипуск / том 17/2018

  РОСІЙСЬКИЙ біотерапевтичних ЖУРНАЛ


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити