Стаття розглядає такі категорії і поняття, як концептуально-тематична стратегія автора, система понять, кумулятивность термінологічної інформації. розглядається вербалізація наукових понять за допомогою лексичних одиниць. Для її реалізації використовуються спеціальні терміни, які виступають основним лексико-семантичним засобом реалізації концептуально-тематичної стратегії автора наукового тексту. У статті підкреслена важливість кумулятивности термінологічної інформації як найважливіше її властивість, яке тягне за собою зростання інформаційної ємності терміна. Пояснюється причина обов'язкової присутності заголовки в науковому тексті, його функції, в тому числі функції підзаголовка, а також зв'язок з термінологічної щільністю наукового тексту. Особлива увага приділяється розкриттю теми наукового тексту шляхом встановлення відносин між науковими поняттями трьох типів: вихідними, основними і уточнюючими. У статті представлені результати аналізу текстових засобів реалізації концептуально-тематичної стратегії на прикладі наукової статті Р. Шёнріха «Die Geschichte unserer Milchstra? e».

Анотація наукової статті з мовознавства та літературознавства, автор наукової роботи - Пелевіна Надія Миколаївна, Вершиніна Олена Олександрівна


LEXICAL MEANS OF IMPLEMENTATION CONCEPTUAL AND THEMATIC STRATEGIES AUTHOR OF NATURAL TEXT

The article considers such categories and concepts as the author's conceptual and thematic strategy, the system of concepts, and the cumulativeness of terminological information. Verbalization of scientific concepts with the help of lexical units is considered. To implement it, special terms are used that are the main lexical and semantic means of implementing the conceptual and thematic strategy of the author of a scientific text. The article emphasizes the importance of cumulativeness of terminological information as its most important feature, which entails an increase in the information capacity of the term. The reason for the obligatory presence of the title in the scientific text, its functions, including the subtitle functions, as well as its connection with the terminological density of the scientific text are explained. Special attention is drawn to the disclosure of the topic of a scientific text through the establishment of relationships between scientific concepts of three types: initial, basic and clarifying. The article presents the results of the analysis of textual tools for the implementation of the conceptual and thematic strategy on the example of the scientific article of R. Schonrich "Die Geschichte unserer Milchstra? e".


Область наук:

 • Мовознавство та літературознавство

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал

  Екологія мови і комунікативна практика


  Наукова стаття на тему 'ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕМАТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ АВТОРА природничо-наукових ТЕКСТУ'

  Текст наукової роботи на тему «ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕМАТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ АВТОРА природничо-наукових ТЕКСТУ»

  ?Екологія мови і комунікативна практика. 2019. № 3. С. 39-44

  Лексичні засоби реалізації концептуально-тематичної стратегії автора природничо тексту М.М. Пелевіна, Е.А. Вершиніна

  УДК 81'38; 81'42

  DOI 10.17516 / 2311-3499-067

  ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕМАТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ АВТОРА природничо-наукових ТЕКСТУ

  М.М. Пелевіна, Е.А. Вершиніна

  Стаття розглядає такі категорії і поняття, як концептуально-тематична стратегія автора, система понять, кумулятивность термінологічної інформації. Розглядається вербалізація наукових понять за допомогою лексичних одиниць. Для її реалізації використовуються спеціальні терміни, які виступають основним лексико-семантичним засобом реалізації концептуально-тематичної стратегії автора наукового тексту. У статті підкреслена важливість кумулятивности термінологічної інформації як найважливіше її властивість, яке тягне за собою зростання інформаційної ємності терміна. Пояснюється причина обов'язкової присутності заголовки в науковому тексті, його функції, в тому числі функції підзаголовка, а також зв'язок з термінологічної щільністю наукового тексту. Особлива увага приділяється розкриттю теми наукового тексту шляхом встановлення відносин між науковими поняттями трьох типів: вихідними, основними і уточнюючими. У статті представлені результати аналізу текстових засобів реалізації концептуально-тематичної стратегії на прикладі наукової статті Р. Шёнріха «Die Geschichte unserer Milchstra? E».

  Ключові слова і фрази: термінологічна щільність; природничо-науковий текст; наукове поняття; вихідне поняття; основне поняття; уточнююче поняття; концептуально-тематична стратегія; кумулятивность термінологічної інформації.

  LEXICAL MEANS OF IMPLEMENTATION CONCEPTUAL AND THEMATIC STRATEGIES AUTHOR OF NATURAL TEXT

  N.N. Pelevina, E.A. Vershinina

  The article considers such categories and concepts as the author's conceptual and thematic strategy, the system of concepts, and the cumulativeness of terminological information.

  Verbalization of scientific concepts with the help of lexical units is considered. To implement it, special terms are used that are the main lexical and semantic means of implementing the conceptual and thematic strategy of the author of a scientific text. The article emphasizes the importance of cumulativeness of terminological information as its most important feature, which entails an increase in the information capacity of the term. The reason for the obligatory presence of the title in the scientific text, its functions, including the subtitle functions, as well as its connection with the terminological density of the scientific text are explained. Special attention is drawn to the disclosure of the topic of a scientific text through the establishment of relationships between scientific concepts of three types: initial, basic and clarifying. The article presents the results of the analysis of textual tools for the implementation of the conceptual and thematic strategy on the example of the scientific article of R. Schonrich "Die Geschichte unserer Milchstra? E".

  Keywords and phrases: terminological density; science text; scientific concept; initial concept; basic concept; clarifying concept; conceptual and thematic strategy; cumulativeness of terminological information.

  Екологія мови і комунікативна практика. 2019. № 3. С. 39-44

  Лексичні засоби реалізації концептуально-тематичної стратегії автора природничо тексту М.М. Пелевіна, Е.А. Вершиніна

  Одним із способів розкриття особливостей взаємодії автора як когнітивно-мовного суб'єкта наукової комунікації з об'єктом пізнання, семиотическим простором культури і читачем є встановлення авторських стратегій пізнавально-комунікативної діяльності і текстових засобів їх реалізації. Концептуально-тематична стратегія становить невід'ємну частину авторського задуму речемислітельних дій по оптимальному втіленню нового наукового знання. Це знання можна кваліфікувати як наукову інформацію з певної теми, в якій об'єкт пізнання постає в обраному дослідником ракурсі. Тому об'єктна спрямованість концептуально-тематичної стратегії не виключає прояви в ній суб'єкта наукової творчості. Подання в тексті наукового знання завжди відображає когнітивні дії вченого, пов'язані з вибором теми і аспектів її розгляду, які представляють собою інтерпретаційний акт висунення одних сторін пізнаваного об'єкта і ігнорування інших.

  Реалізуючи концептуально-тематичну стратегію, автор передає в створюваному тексті логічно і структурно організовану систему вербалізованих понять, сформованих в процесі вивчення конкретного аспекту пізнаваною реальності. Вербалізація наукових понять здійснюється лексичними одиницями професійного мови конкретної наукової галузі - спеціальними термінами, які виступають основним лексико-семантичним засобом реалізації концептуально-тематичної стратегії автора наукового тексту.

  Спеціальні терміни розглядаються як «інструмент пізнання» [Володіна 2000: 21], оскільки закріплена в них інформація про накопичений наукою досвід вивчення об'єктів реального світу є основою становлення сучасного наукового знання. В цьому проявляється кумулятивность термінологічної інформації як найважливіше її властивість, яке тягне за собою зростання інформаційної ємності терміна, тобто розширення його семантичної структури в результаті появи нових значень, обумовлених розвитком знання. Тому автор наукового тексту повинен враховувати ситуацію в цій галузі знання асиметрію використовуваного термінологічного знака і знімати її шляхом власного тлумачення або визначень попередників, з якими він солідаризується. Це передбачає володіння певною теоретичною концепцією, елементом якої виступає той чи інший термін.

  Презентація теми наукового тексту починається з його заголовка, в якому завжди відбитий онтологічний аспект знання, пропонованого автором як результат його пізнавальної діяльності. Якщо в масової і художньої комунікації основною функцією назв є залучення інтересу читача, то в науковій комунікації заголовки повинні точно орієнтувати на тему наукового тексту як концентроване ядро ​​його змісту, тобто виконувати не тільки прагматичну, а й інформаційно-тематичну функцію. З цієї причини відсутність назв принципово неможливо в науковому тексті.

  Заголовки, що представляють в «згорнутому» вигляді тематичне зміст наукового тексту, завжди включають термінологічні номінації розробляються в дослідженні наукових понять [Сиров 2002: Додати 59]. Прагненням автора якомога більш точно і повно представити в заголовку тему наукового тексту пояснюється те, що воно часто супроводжується підзаголовком. В результаті створюється заголовний комплекс, в якому назву визначає широку тему дослідження, а підзаголовок конкретизує аспекти розгляду пізнаваного об'єкта в науковій роботі: Nanostrukturierte Materialien fur die Energiewende: Auf dem Weg zum atomaren Design neuer metallischer Legierungen.

  Про відкритість концептуально-тематичної стратегії автора свідчить повтор тематичних слів з заголовка в инициальном абзаці. Наприклад, в першому абзаці наукової статті «Die Entdeckung des ersten Gravitationswellen-Signals» спостерігається дворазовий повтор

  Екологія мови і комунікативна практика. 2019. № 3. С. 39-44

  Лексичні засоби реалізації концептуально-тематичної стратегії автора природничо тексту М.М. Пелевіна, Е.А. Вершиніна

  термінів Gravitation, Wellen, Signal, триразовий повтор терміна Entdeckung і його синонімів (= nachweisen, die Existenz vorhersagen).

  Варіативний повтор тематичних компонентів заголовки спостерігається на всьому просторі наукового тексту, тому висока частотність тематичних термінів, що передають предметну інформацію, є характерним стильовою ознакою наукової мови. Він свідчить про високий ступінь «щільності» змісту наукового тексту, яка визначається відношенням кількості терминировать понять до загальної кількості слововживань і розглядається як результат здійснюваного автором синтезу наукомісткої інформації [Гиренко 2006].

  «Згорнута» в заголовку тема отримує своє «розгортання» в тексті шляхом встановлення відносин між науковими поняттями трьох типів: вихідними, основними і уточнюючими. Вихідні поняття належать дисциплінарному фонду знання і не вимагають визначення в тексті, так як припускають однозначне розуміння; основні поняття розробляються безпосередньо автором наукового тексту, тому завжди їм визначаються; уточнюючі поняття відображають приватні аспекти основних понять і сприяють розкриттю їх сутності [Котюрова 2002: Додати 101].

  Розглянемо текстові засоби реалізації концептуально-тематичної стратегії на прикладі наукової статті Р. Шёнріха «Die Geschichte unserer Milchstra? E».

  Об'єктом дослідження в цій статті є зірки, узагальнює поняттям «Sterne». Воно виступає основним поняттям, що створює тематичне ядро ​​об'єктного змісту тексту. Есплікується його термінологічні слова - іменник Stern, що включають дане іменник композити Sternentstehung, Sternparameter, Sternatmosphare, Sternzahlen, sternbildend, sternenklar - складають 3,6% всіх лексичних одиниць тексту (в середньому 13 вживань на 1 сторінку). Висока частотність вживання даних термінологічних слів свідчить про їх значущість в реалізації концептуально-тематичної стратегії автора даної статті.

  Термінологічні композити Sternentstehung, Sternparameter, Sternatmosphare, Sternzahlen висловлюють диференціацію основного поняття в розробленій автором класифікації, а термінологічне поняття Stern входить до складу словосполучень, які виступають номінатівнимі одиницями для позначення різних сторін досліджуваного об'єкта: Milliarden von Sternen, einzelne, massereiche, massearmere, alte, junge , neue, einzelne, langsam rotierende Sterne і ін.

  Оскільки темою аналізованої статті є хімічна еволюція і динаміка галактик, вихідними для розвитку тематичного змісту є поняття, пов'язані з хімічними елементами і історією розвитку галактик. Для їх вираження використовуються такі терміни Galaxie, Geschichte. Вони виступають самостійними субстантивними номінаціями відповідних понять або компонентами більш складних номінативних одиниць - термінологічних композитів і словосполучень (galaktische Scheibe, Modelle der Galaxie, die Evolution von Galaxien, die Geschichte der Milchstra? E, die Herkunft der Galaxie, das Zentrum der Milchstra? E, die Vergangenheit der Milchstra? e, der Einschlag einer Galaxie), серед яких відзначаються синонімічні терміни: schwere Elemente (= Metalle), Geschichte (= Evolution) .

  Уточнюючі поняття пояснюють концептуальний зміст досліджуваного об'єкта через виявлення і опис його сутнісних ознак (колір, зміст елементів, віддаленість). Зокрема, основне поняття «Sterne» визначається автором як zum einen die Triebkrafte fur die Evolution von Galaxien, bezeugen aber gleichzeitig deren Vergangenheit. Початкове поняття "Galaxie (die Milchstra? E)" він визначає, як zum Schlussel fur das allgemeine Verstandnis der Physik und Evolution galaktischer Scheiben. Термінами уточнюючих понять виступають також неодноразово повторені композити з конкретизують компонентами Elemente (Metall, Gas): die

  Екологія мови і комунікативна практика. 2019. № 3. С. 39-44

  Лексичні засоби реалізації концептуально-тематичної стратегії автора природничо тексту М.М. Пелевіна, Е.А. Вершиніна

  Metallizitatsverteilung, der Metallgehalt, die Metallhaufigkeiten, die Metallizitatsverteilung, die Metallizitat, metallreich, die Anreicherung des Gases mit Metallen. Автор розкриває сутність поняття "Metallgehalt" як "Metallizitat".

  Реалізація концептуально-тематичної стратегії пов'язана з чергуванням на всьому просторі наукового тексту компонентів інформації, вже введеної в даному тексті, і нової, вперше вводиться в текст. При цьому використовується принцип кумулятивного текстообразования, який стосовно до наукового дискурсу полягає в варіативної повторі висловлювання, який акцентує онтологічне ядро ​​нового знання. У розгорнутих варіативних повторах поряд з відтворенням концептуально значущого змісту поступово вводяться його нові елементи, так що кожен квант нового ретроспективно співвідноситься з раніше експлікованим авторським знанням, яке виступає смисловий опорою для розвитку теми і поступового уявлення в створюваному тексті наукової концепції вченого [Данилевська 2006: 22 ].

  Р. Шёнріх дотримується принципу кумулятивного текстообразования для розвитку понять «Sterne» і «Milchstra? E» за допомогою поступового введення нових елементів.

  Eine sternklare Nacht, Milliarden von Sternen, einzelne Sterne, massereiche Sterne, massearmere Sterne, neue Sterne, alte Sterne, die au? Eren Hullen dieser Sterne,

  Поетапний характер текстуалізації авторської наукової концепції обумовлений гносеологічної особливістю пізнавального процесу в науковій сфері, який, як відомо, характеризується циклічністю, поверненням до старого і його переосмисленням на більш високій стадії поступального руху до нового знання. Тому розгорнуті варіативні повороти, які виступають текстовим засобом реалізації «спіралеподібні» наукового пізнання, можна вважати специфічними для наукового тексту комунікативно-стилістичними одиницями, що відображають динаміку текстуалізації авторської смислової позиції в досліджуваній темі.

  Слід звернути увагу на участь образотворчих засобів в реалізації концептуально-тематичної стратегії. У статті Р. Шёнріха такими є таблиці, в яких автор системно представляє понятійні поля «Sternen mit dem Metallgehalt» і «Sternen verschiedener chemischer Zusammensetzung», акцентуючи концептуально значущі елементи тематичного змісту.

  Образотворчі і вербальні засоби реалізації концептуально-тематичної стратегії пов'язані в тексті дейктіческіе відносинами, тобто вербальні частини тексту містять відсилання до його образотворчого компоненту. Вона вводиться в дужках як внутритекстовой посилання, якщо репродукція виконує тільки ілюстративну функцію, або включається в структуру пропозиції, якщо передане зображенням тематичний зміст стає об'єктом аналізу, авторської інтерпретації:

  Die Milchstra? E ist die einzige Spiralgalaxie, bei der wir Zugang zu umfassender Information (Position und Bewegung, physikalische Parameter, chemische Zusammensetzung) uber einzelne Sterne erhalten konnen.

  Die Sterne aus der inneren Scheibe sind metallreicher (liegen damit auf der rechten Seite der Abbildung),...

  Diese Erwartung aus dem Modell sollte prinzipiell fur die jungen Sterne beobachtbar sein (die alteren Sterne haben eine komplexere Struktur, siehe das blaue Band am oberen Rand der Graphik) und wurde in der Tat durch neueste Beobachtungsdaten bestatigt.

  На закінчення зупинимося на архітектонічних прийомах реалізації концептуально -Тематичні стратегії. Архітектонічне членування наукового тексту відображає систематизацію підлягає передачі інформації відповідно до обраної автором послідовністю тематичного розгортання, яка може бути обумовлена

  Екологія мови і комунікативна практика. 2019. № 3. С. 39-44

  Лексичні засоби реалізації концептуально-тематичної стратегії автора природничо тексту М.М. Пелевіна, Е.А. Вершиніна

  індивідуальним стилем мислення вченого або порядком подання матеріалу дослідження, прийнятим в певному типі наукового дискурсу.

  Логічна впорядкованість текстових одиниць архітектонічного членування відповідає авторському плану реалізації концептуально-тематичної стратегії і надає науковому тексту риси цілісної структури, одиниці якої послідовно розвивають авторську концепцію пізнаваною реальності. Тому можна сказати, що у відборі одиниць текстового членування, в їх супідрядності і співвіднесенні з процедурою і результатами проведеного дослідження проявляється точка зору автора на релевантність тих чи інших аспектів пізнаваного об'єкта для його наукової концепції та порядок подання тематичної інформації, що сприяє оптимальному втіленню нового знання.

  література

  Володіна М.Н. Когнітивно-інформаційна природа терміна. М .: Изд-во Московського університету, 2000. 128 с.

  Гиренко Л.С. Щільність наукового тексту: комплексний підхід до її вивчення: автореф. дис. ... канд. філол. наук. Перм, 2006. 26 с.

  Данилевська Н.В. Чергування старого і нового знання як механізм розгортання наукового тексту (аксіологічний аспект): автореф. дис. ... докт. філол. наук. Єкатеринбург, 2006. 47 с.

  Котюрова М.П. Розвиток терминировать поняття в теоретичному тексті // Філологічні замітки. Перм: Вид-во ПГУ, 2002. С. 100-106.

  Сирів І.А. Функціонально-семантична класифікація назв і їх роль в організації тексту // Філологічні науки. 2002. № 3. С. 59-68.

  Drago M., Lundgren A. Die Entdeckung des ersten Gravitationswellen-Signals [Електронний ресурс]. 2016. URL: https://www.mpg.de/10879818/aei_hannover_jb_2016 (дата звернення: 01.03.2019)

  Schonrich R. Die Geschichte unserer Milchstra? E [Електронний ресурс]. 2011. URL: https://www.mpg.de/1209341/Geschichte_Milchstrasse (дата звернення: 03.03.2019)

  References

  Volodina M.N. Kognitivno-informacionnaja priroda termina [The cognitive-informational nature of the term]. Moscow, Moskovskogo universiteta Publ., 2000. 128 p.

  Girenko L.S. Plotnost 'nauchnogo teksta: kompleksnyj podhod k ejo izucheniju [The density of a scientific text: an integrated approach to its study]. Abstract of Philologe Cand. Perm, 2006. 26 p.

  Danilevskaja N.V. Cheredovanie starogo i novogo znanija kak mehanizm razvjortyvanija nauchnogo teksta (aksiologicheskij aspekt) [Alternation of old and new knowledge as a mechanism for the development of a scientific text (axiological aspect)]. Abstract of Philologe Cand. Ekaterinburg, 2006. 47 p.

  Kotjurova M.P. Razvitie terminirovannogo ponjatija v teoreticheskom tekste [The development of a terminated concept in a theoretical text]. Filologicheskie zametki, Perm, PGU Publ., 2002 pp. 100-106.

  Syrov I.A. Funkcional'no-semanticheskaja klassifikacija zaglavij i ih rol 'v organizacii teksta [Functional-semantic classification of titles and their role in the organization of the text]. Filologicheskie nauki, 2002 vol. 3, pp. 59-68.

  Drago M., Lundgren A. Die Entdeckung des ersten Gravitationswellen-Signals. 2016. Available at: https://www.mpg.de/10879818/aei_hannover_jb_2016 [accessed: 01.03.2019].

  Екологія мови і комунікативна практика. 2019. № 3. С. 39-44

  Лексичні засоби реалізації концептуально-тематичної стратегії автора природничо тексту М.М. Пелевіна, Е.А. Вершиніна Schonrich R. Die Geschichte unserer Milchstra? E. 2011. Available at: https://www.mpg.de/1209341/Geschichte_Milchstrasse [accessed: 03.03.2019].

  ВІДОМОСТІ ПРО другому:

  Пелевіна Надія Миколаївна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри зарубіжної лінгвістики і теорії мови

  Хакаський державний університет ім. Н.Ф. Катанова, 655017, Республіка Хакасія, м Абакан, вул. Леніна, 90 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Вершиніна Олена Олександрівна, магістрант кафедри зарубіжної лінгвістики і теорії мови Хакаський державний університет ім. Н.Ф. Катанова 655017, Республіка Хакасія, м Абакан, вул. Леніна, 90 E-mail: ewerschinina @ mail. ru

  ABOUT THE AUTHORS:

  Pelevina Nadezhda Nikolaevna, Doctor of Philology, Assistant Professor, Professor the Department of

  Foreign Linguistics and Language Theory

  Khakassia State University named after N.F. Katanov,

  90, st. Lenin, the city of Abakan 655017 Republic of Khakassia

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Vershinina Elena Aleksandrovna, master student of Department of Foreign Linguistics and Language Theory

  Khakassia State University named after N.F. Katanov,

  90, st. Lenin, the city of Abakan 655017 Republic of Khakassia

  E-mail: ewerschinina @ mail. ru


  Ключові слова: термінологічний Щільність /природничо-наукових ТЕКСТ /НАУКОВЕ ПОНЯТТЯ /ВИХІДНІ ПОНЯТТЯ /ОСНОВНИЙ ПОНЯТТЯ /уточнюється поняття /КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕМАТИЧНА СТРАТЕГІЯ /Кумулятивний термінологічних ІНФОРМАЦІЇ /TERMINOLOGICAL DENSITY /SCIENCE TEXT /SCIENTIFIC CONCEPT /INITIAL CONCEPT /BASIC CONCEPT /CLARIFYING CONCEPT /CONCEPTUAL AND THEMATIC STRATEGY /CUMULATIVENESS OF TERMINOLOGICAL INFORMATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити