Стаття присвячена розгляду квест-технології в якості одного з можливих засобів забезпечення наступності початкової і основної школи. Авторами представлений досвід організації квесту з метою завчасного знайомства учнів четвертих класів з освітнім середовищем основної школи, її суб'єктами та просторово-предметної складової. За підсумками апробації квесту на базі двох шкіл м Нижнього Новгорода виявлено висока зацікавленість четвероклассников проведеним квестом і визнання його важливості.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Іванова Наталія Валентинівна, Трояновская Наталія Іванівна, Абашидзе Наталія Євгенівна


Quest-Technology As A Means Of Introducing Fourth Graders To The Educational Environment Of The Primary School

The article is devoted to the consideration of quest technology as one of the possible means of ensuring the continuity of primary and primary schools. The authors present the experience of organizing a quest for the purpose of early acquaintance of fourth grade students with the educational environment of the main school, its subjects and spatial-subject component. According to the results of the approbation of the quest on the basis of two schools in Nizhny Novgorod revealed a high interest of fourth graders conducted quest and recognition of its importance.


Область наук:

 • Науки про освіту

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал

  Шкільні технології


  Наукова стаття на тему 'КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ ЗНАЙОМСТВА четверокласниками З ОСВІТНЬОЇ СРЕДОЙ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ'

  Текст наукової роботи на тему «КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ ЗНАЙОМСТВА четверокласниками З ОСВІТНЬОЇ СРЕДОЙ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ»

  ?УДК 371

  \

  КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ ЗНАЙОМСТВА четверокласниками З ОСВІТНЬОЇ СРЕДОЙ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

  Іванова Наталія Валентинівна,

  кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології і педагогіки дошкільної та початкової освіти ФГБОУ ВО «Нижегородський державний педагогічний університет імені Козьми Мініна» (Мінінскій університет), г. Нижний Новгород, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Трояновская Наталія Іванівна,

  кандидат педагогічних наук, заступник директора школи, вчитель математики МАОУ № 186 «Авторська академічна школа», Нижній Новгород; доцент кафедри математики і математичної освіти ФГБОУ ВО «Нижегородський державний педагогічний університет імені Козьми Мініна» (Мінінскій університет), г. Нижний Новгород, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Абашидзе Наталія Євгенівна,

  вчитель початкових класів МБОУ «Школа № 169», м Нижній Новгород, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  СТАТТЯ ПРИСВЯЧЕНА РОЗГЛЯДУ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОДНОГО ІЗ МОЖЛИВИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПАДКОЄМНОСТІ ПОЧАТКОВІЙ І ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. АВТОРАМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ квест з метою завчасного ЗНАЙОМСТВА УЧНІВ четвертого класу С ОСВІТНЬОЇ СРЕДОЙ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ, ЇЇ СУБ'ЄКТАМИ І просторово-ПРЕДМЕТНОЇ СКЛАДОВОЇ. ЗА ПІДСУМКАМИ апробації квест НА БАЗІ ДВОХ ШКІЛ Г. НИЖНЬОГО НОВГОРОДА ВИЯВЛЕНО ВИСОКА ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ четверокласниками проведених квест ТА ВИЗНАННЯ ЙОГО ВАЖЛИВОСТІ.

  • квест-технологія • освітній квест •

  • основна школа • спадкоємність

  Реалізація вимог ФГОС початкової загальної освіти, забезпечення розвитку у молодших школярів найважливіших особистісних характеристик, заявлених в «портрё-ті випускника початкової школи», роблять необхідним застосування вчителями початкових класів сучасних ефективних особистісно-розвиваючих педагогічних технологій. На даний момент серед досить великої різноманітності педагогічних технологій, що використовуються в початковій школі [3], все частіше згадується квест-технологія. Відзначимо, що відносно недавнє включення квестів (від англ. Quest - питання, пошук) в отече-

  освітнє середовище • початкова школа

  ственную освітню практику і виділення квест-технології як об'єкт педагогічних і психологічних досліджень пояснюють виражену варіативність дефініцій квест-технології, підходів до класифікації освітніх квестів, а також виявляють недостатність методичних рекомендацій щодо застосування даної технології на різних щаблях освіти.

  Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що на сьогоднішній день освітні квести використовуються переважно в вузах, середньої

  і старшій школі, а в початковій ланці шкільної освіти квест-технологія ще не отримала належного визнання і поширення. В окремих публікаціях у профільній періодиці, матеріалах науково-практичних конференцій описаний досвід організації в початковій школі монодісціплінарних освітніх квестів, що охоплюють проблематику в рамках окремих навчальних предметів: математики [10], літературного читання [4, 9], навколишнього світу [12, 14] , іноземної мови [7]. У ряді нечисленних робіт висвітлені міждисциплінарні квести, що інтегрують знання і вміння молодших школярів з різних предметів [1, 15]. При цьому слід констатувати істотне переважання описів організації в початковій школі веб-квестів (webquest), які виконуються в мережі Інтернет, в порівнянні з квестами, що проводяться в реальному режимі (реал-квести), званими деякими авторами «живими» [11]. В цілому, спираючись на проведений аналіз, вважаємо за необхідне зазначити, що сфера застосування і розвивальний потенціал квест-техно-логії в початковій ланці шкільної освіти ще недостатньо вивчені і описані, вимагають подальшого дослідження і дис-семінаціі.

  Метою статті є розкриття можливості використання квест-технології для ознайомлення четвероклассников з освітнім середовищем основної школи, в якості одного із засобів вирішення проблеми наступності початкової та середньої ланок шкільної освіти.

  Грунтуючись на аналізі сучасних публікацій [2, 6, 8, 13], ми розглядаємо квест-технологію (технологію освітніх квестів) в якості самостійної оригінальної педагогічної технології, що відповідає всім необхідним критеріям технологічності: концептуально-сти, системності, ефективності, відтворюваності, керованості. У своїй роботі ми дотримуємося визначення квест-технології, запропонованого Е.А. Ігумнова, І.В. Радецької, і слідом за авторами під даною технологією розуміємо інтегровану технологію, яка об'єднує «ідеї проектного методу, проблемного та ігрового навчання, взаємодії в команді і ІКТ; поєднує цілеспрямований-

  ний пошук при виконанні головного проблемного завдання і серії допоміжних завдань з пригодами і (або) грою за певним сюжетом »[6, с. 51-52].

  Квест-технологія використовувалася нами в системі експериментальної роботи, спрямованої на профілактику ускладнень в адаптації школярів до освітньому середовищі при переході в п'ятий клас [5]. Дослідження здійснювалося на базі двох шкіл Нижнього Новгорода - № 169 і 186, які є експериментальними майданчиками МДПУ ім. Козьми Мініна.

  Необхідність забезпечення наступності між початковою і основною школою заявлена ​​в федеральному державному освітньому стандарті. Однак доводиться погодитися зі словами Г. А. Цукерман, що «... вічне питання про спадкоємність освітніх ступенів і раніше залишається невирішеним» [17, с. 21]. У психологічних дослідженнях вітчизняних авторів (А. Бікметовой, Т.Н. Князєвої, Н.В. Литвиненко, А.М. Прихожан, О.А. Сизової, Г.А. Цукерман та інших) виділені такі серйозні і поширені проблеми , «кризові явища», які відчувають школярами при переході в п'ятий клас, як:

  • зниження навчальної мотивації;

  • різке збільшення шкільної, самооценочной, міжособистісної тривожності учнів;

  • підвищення конфліктності, емоційної збудливості.

  Педагоги доповнюють цей перелік зниженням академічної успішності (успішності) п'ятикласників. Всі названі проблеми, на думку сучасних психологів, обумовлені двома видами причин: зовнішніми, пов'язаними з істотними відмінностями середньої та початкової школи, і внутрішніми, пов'язаними з психо-воз-вікові змінами, з переходом від молодшого шкільного до підліткового віку. Як зазначає Г.А. Цукерман, при надходженні учнів в основну школу відбувається синхронізація, збіг двох криз: освітнього і вікового [17]. Якщо вікової предподро-стков криза природний і його «треба прожити», то освітній криза, викликана переходом на інший щабель

  Впровадження у прпмш

  освіти, штучної вен, «рукотворен» і вимагає запобігання.

  Вважаємо, що однією з найважливіших складових в системі роботи з профілактики освітнього кризи при переході в п'ятий клас і пов'язаних з ним психологічних проблем є завчасне знайомство четвероклассников з простором і вчителями основної школи. Як показав проведений нами опитування педагогів початкових класів більше 50 шкіл Нижнього Новгорода і Нижегородської області (опитування виконали викладачі кафедри психології і педагогіки дошкільної та початкової освіти МДПУ ім. К. Мініна), а також аналіз публікацій в профільній періодиці, даний напрямок роботи реалізується тільки в одиничних школах в формі екскурсій (реальних і віртуальних), дня відкритих дверей, зустрічей з педагогами середньої ланки, відкритих уроків.

  Однак, на наше переконання, саме освітній квест дозволяє організувати знайомство четвероклассников з простором і вчителями п'ятих класів максимально цікаво та продуктивно для учнів, при цьому ми вважаємо найбільш придатною форму реального ( «живого») квесту. Наша переконаність грунтується на специфіці квест-технології. З одного боку, четвероклассников «захоплює» і захоплює ігровий сюжет і пригодницький компонент квесту. З іншого боку, освітній квест припускає наявність матеріального продукту, який в подальшому можна використовувати. Аргументом на користь реального квесту в порівнянні з веб-квестом в нашому випадку є те, що четверокласники зможуть не тільки побачити майбутніх педагогів, а й поспілкуватися з ними в процесі вирішення цікавих завдань, задати нові запитання по викладається ними дисципліни, про призначення певних предметів в кабінеті і інші.

  Уявімо основні змістовно-організаційні аспекти квесту, метою якого є знайомство учнів паралелі четвертих класів з просторово-предметним компонентом і суб'єктами освітнього середовища основної школи.

  Ініціатором або замовником проведення квесту виступають педагоги паралелі четвертих класів. Організація квесту може реалізовуватися різними суб'єктами освітнього середовища в залежності від наявних в конкретній школі можливостей і ресурсів. Так, наприклад, в школі № 186 квест для паралелі четвертих класів був організований колективом педагогів п'ятих класів разом з п'ятикласниками, в школі № 169 - учнями 10-го профільного педагогічного класу за підтримки педагогів. Відзначимо, що розробка і проведення квесту для четвертокласників, по своїй суті, є для його організаторів творчим і практико-орієнтованим проектом; таким чином, описуваний квест містить розвиваючі можливості не тільки для своїх адресатів, а й для розробників - старшокласників, педагогів.

  Назва квесту відповідно до ігрової складової технології повинно бути цікавим, оригінальним, досить коротким, наприклад: «Шкільні лабіринти», «Територія майбутнього», «Таємниці середньої школи», «Портал в п'ятий клас», «Школково». Основними завданнями квесту є:

  • нівелювання шкільної тривожності учнів, пов'язаної з переходом на нову освітню ступінь;

  • вдосконалення комунікативних універсальних навчальних дій четвероклассников;

  • розвиток пізнавальної мотивації учнів;

  • формування пізнавальних загальнонавчальних універсальних дій;

  • подолання замкненості освітнього середовища початкової школи.

  На вступному (або стартовому) етапі освітнього квесту передбачені: знайомство учасників з його легендою або сюжетом, формулювання основної проблеми і освітньої завдання. Четверокласники отримують лист з майбутнього від самих себе:

  «Територія п'ятих класів сповнена загадок і таємниць, Хранителів дивовижних корисних і нових знань. Там багато лабіринтів, переходів, сходів, тупиків, невідомих кімнат. Познайомитися з цією територією

  можна вже зараз, пройшовши випробування на кмітливість, кмітливість, глибину знань, спритність, взаємодопомога. Ми знаємо, що ви впораєтеся з усіма труднощами, і коли ви станете п'ятикласниками, ви не розгубитеся, будете впевнені в собі, адже всі таємниці території п'ятих класів будуть вам вже відомі. Щоб не забути свої відкриття, вам треба скласти карту території п'ятих класів, а вірними помічниками в цій нелегкій справі вам стануть найкращі п'ятикласники школи і путівник ».

  Таким чином, головним завданням для дітей і продуктом квесту є складання опорної схеми (карти) з позначенням місцезнаходження кабінетів, де будуть викладатися дисципліни, що вивчаються в п'ятому класі, і зазначенням ПІБ педагогів-предметників. Мотивацією до якісного виконання даного завдання виступає той факт, що опорна схема створюється для самих себе в недалекому майбутньому, і чим точніше і повніше вона буде, тим легше, швидше і зручніше можна орієнтуватися в просторі і педагогів середньої ланки, ставши п'ятикласником.

  На основному (або деятельностном) етапі освітнього реал-квесту організовується виконання школярами передбачених завдань. Для участі у квесті четверокласникам пропонується розділитися на групи (по 8-10 осіб), кожну з яких буде супроводжувати п'ятикласник. Групи можуть створюватися в рамках класу або бути змішаними, об'єднувати дітей з усієї паралелі. П'ятикласник в квесті грає роль поінформованого особи, який прекрасно орієнтується в просторі і вчительському складі середньої школи. Навігатором (путівником) квесту є маршрутний лист. Він являє собою стрелочную схему, яка містить номери кабінетів, вказівку поверху, і регламентує рух групи учнів у квесті.

  Логіка пересування в рамках квесту наступна:

  • діти дивляться на маршрутному листі локацію зазначеного кабінету (поверх, крило або рекреація, номер);

  • перед тим як знайти необхідний кабінет, учні за допомогою спеціального завдання повинні визначити, яка дисцип-

  лина в ньому вивчається (робиться це до входу в кабінет, так як нерідко саме його простір «підказує» навчальну дисципліну); • четверокласники переміщаються в необхідний кабінет, де знайомляться з «Хранителем нових знань» (вчителем), і так далі, поки не буде пройдено весь маршрут.

  Серед завдань, запропонованих учням по маршруту руху, відзначимо такі, як: ребуси, загадки, кросворди, розшифровки, відшукування букв і складання з них слова, лист з секретом (необхідна напис зроблено воском або невидимим чорнилом), дзеркальний текст, пазли і їх комбінації . Знайомство з учителями з середньої ланки також організовується з використанням різних прийомів: «Пошук особи вчителя на його шкільному фото», «Вгадай, який я», «Складання портрета вчителя», «Прес-конференція», «Розкажи про себе», «Хто вміє »,« Формула моєї особистості »,« данеткі ». Наведемо приклади деяких завдань з квесту.

  Завдання 1. У цій коробці знаходяться літери, з яких вам треба скласти назву навчальної дисципліни. Всі букви заховані в чарівні скриньки (контейнери від «кін-дер-сюрпризу»), деякі скриньки порожні, в деяких - зовсім не букви. У підсумку, знайшовши всі букви, діти складають слово «Географія».

  Завдання 2. На аркуші паперу написана воском підказка навчального предмета. Щоб підказка стала видна, потрібно зафарбувати лист акварельного фарбою. Напис на аркуші: Стародавній Єгипет. Діти відгадують назву навчальної дисципліни - «Історія».

  Завдання 3. Номер наступного кабінету в маршрутному листі не проставлено, значить, нам треба його відгадати, а для цього перемогти математичну «змію» (дітям пропонується приклад з великою кількістю арифметичних дій, відповідь на який буде номером кабінету). Але і це ще не все, адже те, що «змія» була математичної, зовсім не означає, що це кабінет математики. Назва дисципліни зашифровано, ось воно: А2 Б3 В2 Б6 В2 А4 Б3 Д5.

  Його можна розшифрувати, користуючись наступним шифром (рис. 1).

  Впровадження h нрпмш

  1 2 3 4 5 6 7

  А А Б В Г Д Е Е

  Б Ж З И Й К Л М

  В Н О П Р С Т У

  Г Ф Х Ц Ч Ш Щ ред

  Д И Ь Е Ю Я

  Мал. 1. Шифр ​​до завдання квесту

  Застосовуючи шифр, учні відгадують назву дисципліни - «Біологія».

  На підсумковому (рефлексивно-оціночний) етапі квесту організовується зіставлення досягнутого результату з поставленим освітньої завданням, оцінка виконаної роботи. Після підведення підсумків четверокласникам було запропоновано оцінити ступінь зацікавленості квестом і його важливість (корисність) на відрізках довжиною 10 сантиметрів, де один кінець позначає нульову зацікавленість, потрібність, а протилежний кінець - максимальну їх вираженість (принцип побудови методики «Самооцінка» Т. Дембо-С . Рубінштейн). Отримані результати дозволяють говорити про високу зацікавленість четвероклассников з обох шкіл проведеним квестом (середній бал по всій вибірці - 8,6 з 10) і визнанням його важливості (9,2 бали з 10).

  Узагальнимо основні класифікаційні характеристики представленого квесту, що знайомить четвероклассников з основною школою:

  • за логікою проходження завдань - лінійний, оскільки завдання виконуються по ланцюжку: розгадавши одне завдання, учасники отримують наступне, і так - до того моменту, поки не пройдуть весь маршрут;

  • за сферою актуалізації та застосування предметних знань - міждисциплінарний (діти отримують завдання з різних дисциплін);

  • по широті і способу комунікацій - груповий, командний;

  • за тривалістю - два уроки на всі етапи, включаючи рефлексію.

  • Відзначимо, що описаний нами квест для четвертокласників володіє всіма основними характеристиками освітнього квесту і квест-технології в це-

  лом, виділеними в літературі [6, 16]:

  • дискретністю (наявністю певних етапів, стадій, проходження яких фіксується і оцінюється);

  • детерминированностью (основні правила квесту задані заздалегідь і не можуть змінюватися в процесі);

  • результативністю (метою є досягнення конкретного, заздалегідь певного результату);

  • ігровим сюжетом (наявність сюжету або легенди);

  • рішенням освітніх завдань;

  • поєднанням активних та інтерактивних методів.

  Підводячи підсумки, підкреслимо, що в нашій роботі ми зупинилися тільки на одній з можливих і не представленої в публікаціях сфер застосування квест-техноло-гии в початковій ланці шкільної освіти - для вирішення проблеми наступності початкової та основної школи. Звісно ж актуальною популяризація даної педагогічної технології шляхом знайомства з нею майбутніх педагогів в вузівській освіті, залучення студентів до розробки освітніх квестів для використання в початковій школі. Як перспективний напрям нашої роботи розглядаємо подальше проектування та апробацію квестів, що дозволяють розширити комунікації молодших школярів, включити їх в різновікові співпрацю, в тому числі з педагогами та учнями з середньої школи. ?

  література

  1. Афанасьєва Л.О., Поречная Е.А. Використання квест-технології при проведенні уроків в початковій школі // Шкільні технології. - 2012. - № 6. - С. 149-159.

  2. Гайсин І.Т., Камалеева А.Р. П од а го ги ч е-ський процес і проблема його технологи-зації // Освіта і саморозвиток. - 2009. - № 3. - С. 63-68.

  3. Деменева М.М., Іванова Н.В. Особистісно орієнтовані педагогічні технології в початковій школі, що відповідають вимогам ФГОС: навчально-методичний посібник. - М .: аркто, 2015. - 224 с.

  4. Жёсткова Е.А., Казакова В.В. Технологія веб-квесту на уроках літературного читання в початковій школі // Міжнародний журнал прикладних і фундаментальних досліджень. - 2015. - № 9-4. - С. 723-725. - URL: https: // applied-research. ru / ru / article / view? id = 7582 (дата звернення: 20.09.2019).

  5. Іванова Н.В. Модель особистісно-роз-вающей освітнього середовища на заключному етапі початкової загальної освіти: теоретико-концептуальні аспекти: монографія. - Н. Новгород: Мінінскій університет, 2018. - 164 с.

  6. Ігумнова Е.А., Радецька І.В. Квест-технологія в освіті: навч. посібник. - Чита: ЗабГУ, 2016. - 164 с.

  7. Казачкова М.Б., Дорохова Т.С. Освітній квест - ефективний спосіб залучення учнів до процесу навчання // Початкова школа. - 2019. - № 5. - С. 25-28.

  8. Калугіна Ю.В., Мустафіна А.Р. Аналіз освітнього квесту як педагогічної технології // Викладач. XXI століття. - 2016. - № 4. - С. 253-259.

  9. Корольова О.В., Шабельник Є.Б. Літературний квест як приклад використання сучасних технологій в початковій освіті // Проблеми і перспективи розвитку дошкільної та початкової освіти: зб. статей за матеріалами Всеросійської науково-практичної конференції: в 2 томах. - Н. Новгород: Мінінскій університет, 2019. - С. 178-182.

  10. Костомаркіна А.І. Веб-квест з математики як засіб розвитку пізнавальних УУД у молодших школярів // Педагогіка і сучасна освіта: традиції, досвід і інновації: зб. статей II Міжнародної науково-практичної конференції. - Пенза, 2018.- С. 54-57.

  11. Малиновська М.П. Освітній квест у формуванні професійних компетенцій студентів педагогічного вузу // Символ науки. - 2017. - № 4. - С. 164-170.

  12. Малкова Т.В., Ширинкина С.А. Веб-квест як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках навколишнього світу в початковій школі // Пермський педагогічний журнал. - 2018. - № 9. - С. 142-148.

  13. Осяк С.А., Султанбекова С.С., Захарова Т.В., Яковлева О.М., Лобанова О.Б., Плеханова Е.М. Освітній квест - сучасна інтерактивна технологія // Сучасні проблеми науки та освіти. - 2015. - № 1-2. - URL: https://www.science-edu-cation.ru/ru/ article / view? Id = 20247 (дата звернення: 25.05.2019).

  14. Поліщук В.М., Хмара Т.Б. Екологічні квести як метод екологічного освіти молодших школярів // Казанський педагогічний журнал. - 2018. - № 1 (126). - С. 126-129.

  15. Сурикова С.В., Одноблюдова Д.В. Використання веб-квестів під час навчання молодших школярів // герценівський читання. Початкову освіту. - 2019. - Т. 10. - № 1. - С. 59-66.

  16. Фаріта А.Т. Деякі аспекти класифікації та застосування квест-ігр в школі // Шкільні технології. - 2018. - № 4. - С. 90-95.

  17. Цукерман Г.А. Перехід з початкової школи в середню як психологічна проблема // Питання психології. - 2001. - № 5. - С. 19-31.

  Literatura

  1. Afanas'eva L.O., Porechnaya E.A. Ispol'-zovanie kvest-tekhnologii pri provedenii urokov v nachal'noj shkole // SHkol'nye tekhnologii. - 2012. - № 6. - S. 149159.

  2. Gajsin I.T., Kamaleeva A.R. Pedagogiche-skij process i problema ego tekhnologizacii // Obrazovanie i samorazvitie. - 2009. - № 3. - S. 63-68.

  3. Demeneva N.N., Ivanova N.V. Lichnostno orientirovannye pedagogiche skie tekhno-logii v nachal'noj shkole, sootvetstvuyu-shchie trebovaniyam FGOS: uchebno-me-todicheskoe posobie. - M .: Arkti, 2015. - 224 s.

  Впровадження і прийми)

  4. Zhyostkova E.A., Kazakova V.V. Tekhno-logiya veb-kvesta na urokah literaturnogo chteniya v nachal'noj shkole // Mezhduna-rodnyj zhurnal prikladnyh i fundamental'-nyh issledovanij. - 2015. - № 9-4. - S. 723-725. - URL: https://applied-re-search.ru/ru/article/view?id=7582 (data obrashcheniya: 20.09.2019).

  5. Ivanova N.V. Model 'lichnostno-razvivayu-shchej obrazovatel'noj sredy na zaklyuchi-tel'nom etape nachal'nogo obshchego ob-razovaniya: teoretiko-konceptual'nye as-pekty: monografiya. - N. Novgorod: Mi-ninskij universitet, 2018. - 164 s.

  6. Igumnova E.A., Radeckaya I.V. Kvest-tekhnologiya v obrazovanii: ucheb. poso-bie. - Chita: ZabGU, 2016. - 164 s.

  7. Kazachkova M.B., Dorohova T.S. Obrazo-vatel'nyj kvest - effektivnyj sposob vovle-cheniya uchashchihsya v process obuche-niya // Nachal'naya shkola. - 2019. - № 5. - S. 25-28.

  8. Kalugina Yu.V., Mustafina A.R. Analiz ob-razovatel'nogo kvesta kak pedagogicheskoj tekhnologii // Prepodavatel '. HKHI vek. - 2016. - № 4. - S. 253-259.

  9. Korolyova O.V, Shabel'nik E.B. Literatur-nyj kvest kak primer ispol'zovaniya sovre-mennyh tekhnologij v nachal'nom obrazovanii // Problemy i perspektivy razvitiya doshkol'nogo i nachal'nogo obrazovaniya: sb. statej po materialam Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii: v 2 to-mah. - N. Novgorod: Mininskij universitet, 2019. - S. 178-182.

  10. Kostomarkina A.I. Veb-kvest po matemati-ke kak sred stvo razvitiya poznavatel'nyh UUD u mladshih shkol'nikov // Pedagogika i sovremennoe obrazovanie: tradicii, opyt i innovacii: sb. statej II Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. - Penza, 2018.- S. 54-57.

  11. Malinovskaya M.P. Obrazovatel'nyj kvest v formirovanii professional'nyh kompetencij studentov pedagogicheskogo vuza // Sim-vol nauki. - 2017. - № 4. - S. 164170.

  12. Malkova T.V., Shirinkina S.A. Veb-kvest kak sredstvo aktivizacii poznavatel'noj deyatel'nosti obuchayushchihsya na uro-kah okruzhayushchego mira v nachal'noj shkole // Permskij pedagogicheskij zhurnal. - 2018. - № 9. - S. 142-148.

  13. Osyak S.A., Sultanbekova S.S., Zaharo-va T.V., YAkovleva E.N., Lobanova O.B., Plekhanova E.M. Obrazovatel'nyj kvest -

  sovremennaya interaktivnaya tekhnologiya // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. - 2015. - № 1-2. - URL: https: // www.science-education.ru/ru/ article / view? Id = 20247 (data obrashcheniya: 25.05.2019).

  14. Polishchuk V.N., Tucha T.B. Ekologiches kie kvesty kak metod ekologicheskogo obrazovaniya mladshih shkol'nikov // Kazan-skij pedagogiche skij zhurnal. - 2018. - № 1 (126). - S. 126-129.

  15. Surikova S.V., Odnoblyudova D.V. Ispol'-zovanie veb-kvestov pri obuchenii mlad-shih shkol'nikov // Gercenovskie chteniya. Nachal'noe obrazovanie. - 2019. - T. 10. - № 1. - S. 59-66.

  16. FaritovA.T. Nekotorye aspekty klassifikacii i primeneniya kvest-igr v shkole // SHkol'n-ye tekhnologii. - 2018. - № 4. - S. 90-95.

  17. Cukerman G.A. Perekhod iz nachal'noj shkoly v srednyuyu kak psihologicheskaya problema // Voprosy psihologii. - 2001. - № 5. - S. 19-31.


  Ключові слова: КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЯ /ОСВІТНІЙ КВЕСТ /освітнього середовища /ПОЧАТКОВА ШКОЛА /ОСНОВНА ШКОЛА /СПАДКОЄМНІСТЬ /QUEST TECHNOLOGY /EDUCATIONAL QUEST /EDUCATIONAL ENVIRONMENT /PRIMARY SCHOOL /CONTINUITY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити