Область наук:

 • Математика

 • Рік видавництва: 2006


  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки


  Наукова стаття на тему 'Квантові алгоритми підвищеної надійності'

  Текст наукової роботи на тему «Квантові алгоритми підвищеної надійності»

  ?Секція конструювання електронної апаратури

  Запропоновані моделі жорсткостей пружного підвісу для первинних і вторинних режимів коливань чутливих елементів гіроскопа, динамічні моделі і результати моделювання ММГ можуть використовуватися при проектуванні трехосевой мікромеханічного гіроскопа.

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. Распопов В.Я. Мікромеханічні прібори.- Тула: Изд-во Тульського держ. ун-ту, 2002.392 з.

  2. ФРАЙД Дж. Сучасні датчики. Довідник.- М .: Техносфера, 2005.- 592 с.

  3. Performance of Small, Low-Cost Rate Sensors for Military and Commercial Applications // Draper Laboratory.- 11 p. (URL: http://www.draper.com).

  4. Корляков А.В., Кращий В.В., Малишев ПЛ. Мікромеханічні структури на основі композиції «карбід кремній - нітрид алюмінію» // Мікроелектроніка. Т. 28. 1999. №3. - С. 201-212.

  5. ± 150 ° / s Single Chip Yaw Rate Gyro with Signal Conditioning (ADXRS150) // Analog Devices. - 12 p. (URL: http://www.analog.com).

  6. Погалов AM., Тимошенків В.П., Тимошенків СМ., Чаплигін Ю.А. Розробка Мікроген-

  // -

  ка. 1999. №1. - С. 36-41.

  7. Конопльов Б.Г., Лисенко І.Е. Інтегральний мікромеханічних гіроскоп. Патент РФ №2251077, 2005 р.

  УДК 519.85: 530.145

  Б.Г. Конопльов, АЛ. Ковальов, В.В. Кальсков КВАНТОВІ АЛГОРИТМИ ПІДВИЩЕНОЇ НАДІЙНОСТІ

  Тенденції розвитку обчислювальної техніки задають жорсткі вимоги до,, елементної бази обчислювальних систем. Кардинально підвищити характеристики обчислювальних систем можна при використанні нанорозмірних структур і,. організація обчислень на основі квантових об'єктів з використанням хвильових властивостей частинок.

  У даній роботі пропонується метод, що підвищує ймовірність правильного рішення квантового алгоритму. Метод полягає в тому, що сусідні кубіти змінюються своїми станами, і по ланцюжку стан від підготовлюваного кубіта передається до кубітів, який розташований по «сусідству» з кубитами, що входять в обчислювальний процес. При цьому дані стану не руйнуються і попередній стан кубіта після обчислень по ланцюжку повертається на своє .

  Для оцінки ефективності запропонованого методу було проведено порівняльний аналіз вихідного алгоритму зі зміненим алгоритмом. Аналіз надійності проводився на основі функціональної залежності частоти появи помилок від,, -тода і збільшенні числа кубітів надійність виконання квантового алгоритму підвищується в порівнянні з вихідним алгоритмом на 5 - 15%. Однак при великій кількості елементів надійність дещо падає.

  В результаті проведеної роботи запропонований метод підвищення ймовірності правильного виконання квантових алгоритмів, що дозволяє зменшити число

  Известия ТРТУ

  Спеціальний випуск

  коригувальних кубітів [1]. Отримано оцінки ступеня підвищення надійності,. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. Preskill J., Reliable Quantum Computers (1997), in LANL e-print archive quant-ph / 9705031, http://ru.arxiv.org/abs/quant-ph/9705031

  УДК 533.6.071

  ЕЛ. Замків, ЕЛ. Механцев, АЛ. Палій

  ДОСЛІДЖЕННЯ теплоотводу МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО АНАЛОГА

  У даній роботі виконано моделювання процесу обтікання тіла конвективним потоком. У моделюванні використовувався метод електростатичного аналога, який забезпечує вирішення подібних завдань без використання емпіреї-.

  є рівняння Лапласа (У> = 0) [1]. Граничні умови - потенціал (р на

  деякої кордоні дорівнює умовної константи. Будь-яку функцію? ( '?) Можна записати у вигляді суми уявної і дійсної частин і кожна з частин буде функцією від х і у:

  Е (?) = І (х, у) + / V (х, у), (1)

  де і (х, у) і У (х, у) - дійсні функції.

  Кожна з функцій і (х, у) і У (х, у), які є рішеннями двовимірного , .

  Тепер наше завдання звелася до опису такої функції комплексної змінної Е (?), Яка б описувала наш випадок.

  Нехай наприклад ми поставимо функцію Е (?) =, Звідки слід

  F (І) =

  (X 2 + y 2/2 + x 2

  + І

  (X 2 + y 2)

  22

  2

  (2)

  Графічна інтерпретація цього аналітичного виразу показана на рис.1.

  Рис.1. Електричне поле краю тонкої заземленої пластини


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити