Область наук:
 • психологічні науки
 • Рік видавництва: 2005
  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки
  Наукова стаття на тему 'Курс екстремальної психології в вузі'

  Текст наукової роботи на тему «Курс екстремальної психології у вузі»

  ?Розділ V. Інформаційно-психологічна безпека особистості

  Ростов н / Д: Вид-во ІУБіП, 2002.

  2. Погоріле А.Г., Погорєлова Є.І. Тривожність як фактор професійної компетентності // Матеріали всеросійської конференції «Психологічний ресурс в економіці». - Ставрополь, 2002.

  3. Погорєлова Є.І. Тривога як фактор розвитку особистості. Дисс. ... канд. психол. наук. - Ставрополь, 2002.

  4. Stevan E. Hobfoll. The Ecology of stress. Hemisphere Publishing Corporation. New York, Washington, Philadelphia, London. 1988.

  А.Г. Погорєлов КУРС ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В ВНЗ

  Широкий спектр екстремальних впливів, з якими стикається людина в процесі життєдіяльності, їх актуальність, з одного боку, і накопичений багаж знань з психологічних аспектів взаємодії з ними, з іншого, роблять актуальним створення курсу з основ екстремальної психології для студентів психологічних спеціальностей. Основні цілі введення подібного курсу це: по-перше, підвищення загального рівня компетентності фахівців, що випускаються, що відповідає сучасним досягненням психологічної науки і практики; по-друге, формування у студентів певної орієнтовною основи для їх можливої ​​подальшої спеціалізації, яка зараз дуже затребувана.

  При розробці подібного курсу виникають певні проблеми, пов'язані в першу чергу з інтеграцією накопичених знань і прикладних аспектів їх використання. Системоутворюючим фактором у цьому процесі ми бачимо перш за все визначення проблем, вирішення яких і робить необхідним та актуальним екстремальну психологію як галузь психологічної науки. Системоутворюючим вони є перш за все тому, що з одного боку визначають предмет курсу, а з іншого боку обгрунтоване використання теоретичних основ, накопичених в інших галузях психологічних знань, а також розвиток власних методів дослідження. До цих проблем можуть бути віднесені: проблема психічної адаптації до незвичайних умов діяльності і діяльності в умовах змінених інформаційних систем; проблема адекватних інформаційних навантажень на людину-оператора; проблема взаємодії особистості з екстремальними ситуаціями; проблема регуляції і саморегуляції психічних станів особистості в екстремальних умовах діяльності; проблема подолання з труднощами професійного розвитку і кризовими ситуаціями; проблема профілактики дистресу і управління стрессфакторамі; проблема зниження негативних наслідків екстремальних і сверхекстремальних впливів і ін.

  В даний час нами розроблений курс «Психологія діяльності в екстремальних умовах», який викладається в Таганрозькій радіотехнічному університеті за спеціальністю 020400 - «Психологія».

  Курс розглядається як розділ професійної психології. Відповідно до прикладним характером курсу визначені його кінцеві цілі, якими є підвищення ефективності, надійності і безпеки діяльності особистості в екстремальних умовах, а також вирішення проблем, що виникають в процесі професійного розвитку особистості в його ключових періодах і в періоди професійних криз. Виходячи з цього, визначені і більш приватні цілі: -підвищення здатності особистості протистояти професійним загрозам, ис-

  Известия ТРТУ

  Тематичний випуск

  користуючись різні стратегії і методи долає поведінки; формування умінь використовувати професійні виклики для цілей свого професійного та особистісного розвитку, а також стабільності в групі, в організації, в суспільстві; збереження фізичного та психічного здоров'я професіонала.

  Програма курсу має на меті дати студенту цілісне уявлення про структуру і характер психологічних аспектів діяльності особистості в екстремальних умовах і в кризовий період розвитку особистості, систему наукових психологічних понять, що відображають цю структуру, знання про ключові проблеми і завдання, які стоять перед особистістю в процесі взаємодії з екстремальними ситуаціями, а також основні методологічні принципи і теоретичні основи для їх вирішення.

  Особлива увага в навчальному процесі вивчення дисципліни приділяється освоєнню студентами методів діагностики екстремальних станів, їх ідентифікації з конкретними діями стрессоров, що їх викликають; конструктивних методів формування готовності до подолання екстремальних ситуацій і методів саморегуляції.

  Курс розрахований на 80 академічних годин, 36 з них аудиторних: 18 - теоретичних і 18 - практичних годин занять.

  А.І. Волкова

  ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ І КОМУНІКАТИВНІ МЕХАНІЗМИ РЕКЛАМИ В СУЧАСНОМУ

  СОЦІУМІ

  Сьогодні в умовах утверждающихся ринкових відносин реклама та рекламна інформації перестає бути суто економічним атрибутом і стає своєрідним елементом масової культури. Фундаментальною властивістю реклами справедливо вважається прагнення підкоряти собі все нові сфери соціального буття, що відразу ж демонструє розширення сфери впливу в комунікативних процесах, що і актуалізує питання про безпеку особистості в такій комунікації. Але чи можливо говорити про безпеку, якщо реклама в даний час це престижна форма комунікації. Зростанню ж її соціокультурного престижу сприяє, перш за все, та обставина, що вона безпосередньо експлуатує найважливіше з людських міркувань - прагнення до володіння. У зв'язку з цим дослідження психологічних механізмів впливу реклами, умов підвищення її ефективності, а також вимог психопрофилактики по відношенню до цього далеко не невинному увазі інформаційної взаємодії представляє безумовний інтерес. Серед безлічі стійких програм життєзабезпечення людини, що знаходяться в сфері несвідомого, є два кардинальних освіти, що визначають життєву стійкість індивіда в комунікації. До першого з них відноситься постійно діюче бажання жити, усвідомивши як первісна воля до буття. Зрозуміло, що в світі, де перевага добра над злом далеко не очевидно, ця установка повинна бути домінуючою, і тому вона носить характер генетичного імперативу.

  Друге кардинальне освіту проявляється в бажанні мати щось необхідне для буття і являє собою сильне спонукання до володіння (Р. Вілсон називав це емоційно-територіальним контуром свідомості). Реклама стала необхідним атрибутом, що передують володіння. Е. Фромм, докладно дослідив «функцію володіння», представив її як основний спосіб


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити