У статті підкреслюється актуальність дослідження культурно-масових заходів як соціокультурного ресурсу для актуалізації особистісного потенціалу людей з інвалідністю. Мета статті вивчення культурно-масових заходів як соціокультурного ресурсу для актуалізації особистісного потенціалу людей з інвалідністю, де культурно-масові заходи виступають як засоби соціокультурної реабілітації інвалідів для актуалізації їх особистості. В ході емпіричного дослідження виявлено, що соціокультурна реабілітація людей з інвалідністю сприяє зростанню самоактуалізації інвалідів, прагненню їх до самопринятию і успіху в різних видах діяльності.

Анотація наукової статті з психологічних наук, автор наукової роботи - Даллара Антоніна Антоні


Cultural events as a sociocultural resource to actualize the personal potential of people with disabilities

The article emphasizes the relevance of the study of cultural events as a sociocultural resource for actualizing the personal potential of people with disabilities. The purpose of the article is to study cultural events as a sociocultural resource for actualizing the personal potential of people with disabilities, where cultural events act as a means of sociocultural rehabilitation for people with disabilities to actualize their personality. An empirical study revealed that the sociocultural rehabilitation of people with disabilities contributed to the improvement of self-actualization of people with disabilities, their desire for self-acceptance and success in various activities.


Область наук:
 • психологічні науки
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: концепт
  Наукова стаття на тему 'КУЛЬТУРНО-МАСОВІ ЗАХОДИ як соціокультурний РЕСУРС ДЛЯ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ людей з інвалідністю'

  Текст наукової роботи на тему «КУЛЬТУРНО-МАСОВІ ЗАХОДИ як соціокультурний РЕСУРС ДЛЯ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ людей з інвалідністю»

  ?Даллара А. А. Культурно-масові заходи як соціокультурний ресурс для актуалізації особистісного потенціалу людей з інвалідністю // Науково-методичний електронний журнал «Концепт». - 2020. - № 03 (березень). -0,4 п. Л. - іН1: http://e-koncept.ru/2020/202011.htm.

  ART 202011 DOI 10.24411 / 2304-120X-2020-12011 УДК 159.9.072.42

  Даллара Антоніна Антоні,

  магістрант кафедри соціології і соціальних технологій інституту історії, міжнародних відносин і соціальних технологій ФГАОУ ВО «Волгоградський державний університет», м Волгоград Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Культурно-масові заходи як соціокультурний ресурс для актуалізації особистісного потенціалу людей з інвалідністю

  Анотація. У статті підкреслюється актуальність дослідження культурно-масових заходів як соціокультурного ресурсу для актуалізації особистісного потенціалу людей з інвалідністю. Мета статті - вивчення культурно-масових заходів як соціокультурного ресурсу для актуалізації особистісного потенціалу людей з інвалідністю, де культурно-масові заходи виступають як засоби соціокультурної реабілітації інвалідів для актуалізації їх особистості. В ході емпіричного дослідження виявлено, що соціокультурна реабілітація людей з інвалідністю сприяє зростанню самоактуалізації інвалідів, прагненню їх до самопринятию і успіху в різних видах діяльності. Ключові слова: інваліди, культурно-масові заходи, особистісний потенціал, соціокультурний ресурс, соціокультурна реабілітація. Розділ: 19.00.00 Психологічні науки.

  Вступ

  Культура відіграє значну роль в становленні і розвитку суспільства, будучи важливим фактором в процесі формування і розвитку людини як громадянина. Залучення до культурних цінностей відповідно до Конституції Російської Федерації являє собою невід'ємне право «кожного громадянина незалежно від національного та соціального походження, мови, статі, політичних, релігійних та інших переконань, місця проживання, майнового стану, освіти, професії або інших обставин» [1 ].

  У сучасному суспільстві люди з інвалідністю є особливою категорією населення, чисельність якої в 2019 р склала майже 12 мільйонів чоловік, або 9% населення Російської Федерації [2]. Соціальна депривація, обмеження або відсутність доступу до культурно-масових заходів сприяють виключенню людей з інвалідністю з єдиного простору культури суспільства. Хоча реалізація федеральної програми «Доступне середовище» і передбачає формування безперешкодної доступного середовища для інвалідів до об'єктів культурної спадщини, але більше 60% цієї категорії населення не відвідують культурно-масові заходи та заклади культури [3].

  Це негативним чином позначається на адаптивності людей з інвалідністю до соціального середовища, що, в свою чергу, призводить до зниження їх активності у всіх сферах життєдіяльності.

  Тому на даний момент особливо актуальною є проблема, зміст якої полягає в необхідності дослідження культурно-масових заходів як соціокультурного ресурсу для актуалізації особистісного потенціалу людей з інвалідністю.

  ISSN 2304-120Х

  ніепт

  науково-методичний електронний журнал

  Даллара А. А. Культурно-масові заходи як соціокультурний ресурс для актуалізації особистісного потенціалу людей з інвалідністю // Науково-методичний електронний журнал «Концепт». - 2020. - № 03 (березень). -0,4 п. Л. - іН1: http://e-koncept.ru/2020/202011.htm.

  Методологія та результати дослідження

  Об'єктом дослідження є самоактуалізація особистості, а предметом дослідження - особливості самоактуалізації особистості з інвалідністю в соціальному середовищі.

  Метою дослідження стало вивчення впливу культурно-масових заходів на самоактуалізацію особистості з інвалідністю.

  Гіпотеза дослідження полягає в тому, що відвідування культурно-масових заходів інвалідами впливає на їх рівень самоактуалізації.

  У дослідженні використовувалися наступні методи: теоретичні (аналіз бібліографічних джерел); емпіричні (анкетування, тестування), з використанням методик: самоактуалізаціонного тесту (САТ) Е. Шострома; методики діагностики мотиваційної сфери особистості (А. Мехрабіан); методики дослідження самоставлення (МІС) В. В. Столина, С. Р. Пантилеева. Також використовувалися методи якісної і кількісної обробки експериментальних даних дослідження (метод математичної статистики: кореляційний аналіз, лінійний коефіцієнт кореляції г-Пірсона; непараметрический і-критерій Манна - Уїтні, критерій Т-Вілкоксона).

  Самоактуалізація є ключовою проблематикою психології з недавніх часів, ставши системоутворюючим елементом гуманістичного спрямування психологічної області знання. Дослідження з даної тематики проводилися такими вітчизняними і зарубіжними психологами, як К. Роджерс, А. Маслоу та інші.

  Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених самоактуалізації, єдиного визначення даного поняття в психології до цих пір немає.

  К. Роджерс розглядав самоактуалізаціію як здатність суб'єктом реалізувати всі свої компетенції в усіх сферах життєдіяльності, що допомагає індивіду реалізувати свої можливості, успішність і повнота якої визначається самосвідомістю, емпатією, рефлексією і світоглядом людини [4].

  За А. Маслоу, «самоактуалізація є рух у розвитку особистості в напрямку перетворення неусвідомлюваних проблем в усвідомлювані, долаючи психологічні бар'єри і здійснюючи вибір між" зростанням "і" безпекою ", між" прогресом "і" регресом ", відчуваючи при цьому почуття задоволення від подолання труднощів »[5].

  Таким чином, самоактуалізація - це процес реалізації особистістю своїх потенційних можливостей і здібностей в конкретних результатах діяльності; найвищий рівень прояву творчого і духовного потенціалу особистості, самостійна діяльність, спрямована на актуалізацію знань, умінь і розумінь відповідно до особистісних вимог людини.

  Але актуалізація особистісного потенціалу індивідом неможлива без прагнення до цього, тобто в процесі актуалізації особистості основоположну роль грає її мотивація. У психології термін «мотивація» розглядається з двох сторін: як фактор, який впливає на діяльність індивіда; як процес, що дозволяє на певному рівні стимулювати і підтримувати активність людини.

  А. Н. Леонтьєв підкреслював, що традиційно виділяють мотивацію двох видів: позитивну, яка має на увазі прагнення людини досягти успіху в діяльності, стимулюючу у суб'єкта прояв позитивних емоцій і почуттів; негативну, при якій людина прагне піти від неуспіху, пов'язаного з острахом помилок і покарання, що приводить до виникнення негативних почуттів і емоцій [6].

  С. А. Шапіро розглядав ще один з найважливіших факторів, що характеризують мінливість мотиваційного процесу. Мінливість мотиваційного процесу визначається потребами, ініціювали цей процес, які можуть перебувати в суперечності один одному або в складній динамічній взаємозв'язку, які утворюють мотиваційну структуру індивіда [7].

  ББГ »! 2Е04-120Х

  ніепт

  науково-методичний електронний журнал

  ISSN 2304-120X

  ніепт

  науково-методичний електронний журнал

  Даллара А. А. Культурно-масові заходи як соціокультурний ресурс для актуалізації особистісного потенціалу людей з інвалідністю // Науково-методичний електронний журнал «Концепт». - 2020. - № 03 (березень). -0,4 п. Л. - URL: http://e-koncept.ru/2020/202011.htm.

  А. Маслоу ділив мотиви «на мотиви потреби і мотиви росту: другі займають відносно більш високе положення в ієрархії. Основна відмінність в їх функціонуванні полягає в тому, що задоволення мотивів потреби призводить до зниження мотивації (за принципом зняття напруги), а задоволення мотивів зростання (хоча термін "задоволення" тут не є цілком коректним) - до підвищення мотивації »[8].

  Якщо розглядати поведінку людини з урахуванням цієї теорії, то виділяють два різних мотиву, пов'язаних з активністю особистості, спрямованих на досягнення успіху: мотив досягнення успіху, коли активність індивіда, що прагне до досягнення успіху, спрямована на досягнення мети, він мобілізує всі свої ресурси на рішення поставленого завдання; мотив уникнення невдачі, коли діяльність людини в даному випадку визначається прагненням уникати невдачі, а не досягти успіху. Індивід в даній діяльності проявляє негативні емоції, не відчуває задоволення від своєї активності, відчуваючи себе невдахою.

  Отже, самоактуализирующихся особистість, використовуючи свій особистісний потенціал, прагне до успіху, прагне жити повним життям і в гармонії з собою, розвивати і вдосконалювати свої компетенції, засвоюючи культурні цінності суспільства і стаючи громадянином своєї країни.

  Для актуалізації особистісного потенціалу інвалідів необхідно використовувати соціокультурну реабілітацію.

  Залучення людей з інвалідністю до культури являє собою процес, який сприяє задоволенню потреб особистості в духовному і особистісному зростанні, тим самим будучи засобом реабілітації освіти для інвалідів, що забезпечує їх різнобічний розвиток і успішну адаптацію в соціальному середовищі.

  Л. В. Мерцалова розглядала соціокультурну реабілітацію як сукупність культурно-масових заходів, націлених на допомогу людям з інвалідністю в досягненні і підтримці на оптимальному рівні їх соціальної і особистісної активності, необхідного рівня суб'єктивних компетенцій для реалізації культурних потреб індивіда [9].

  У нашому дослідженні ми будемо розглядати соціокультурну реабілітацію інвалідів як процес включення людей з обмеженими можливостями в соціально-культурне середовище за допомогою культурно-масових заходів для активізації їх особистісного потенціалу, що забезпечує зростання самоактуалізації індивідів і відновлення їх соціокультурного статусу як частини культурної спільноти для формування повноцінної особистості.

  Таким чином, соціокультурна реабілітація людей з інвалідністю в дослідженні буде розглядатися в двох напрямках:

  1) як реабілітаційно-освітній ресурс, представлений у вигляді комплексу заходів в індивідуальній програмі реабілітації (абілітації) інваліда;

  2) культурна діяльність по залученню інвалідів до культурної спадщини, участі в дозвіллєвих та масових культурних заходах, які сприяють включенню інвалідів в соціальне середовище.

  Наше дослідження проводилося на базі Всеросійського товариства інвалідів, в якому взяли участь 102 людини у віці 15-17 років. Цей віковий період обраний не випадково, так як саме в юнацькому віці самоактуалізація має сензитивний характер, тобто в юності відбувається найбільш інтенсивний розвиток даного процесу.

  Емпіричне дослідження проводилося в кілька етапів.

  На першому етапі проводилося опитування про участь інвалідів в дозвіллєвих та масових культурних заходах. Тільки 16% респондентів відзначили, що систематично беруть участь в різних заходах даної спрямованості, а 36% юнаків з

  ISSN 2Е04-120Х

  ніепт

  науково-методичний електронний журнал

  Даллара А. А. Культурно-масові заходи як соціокультурний ресурс для актуалізації особистісного потенціалу людей з інвалідністю // Науково-методичний електронний журнал «Концепт». - 2020. - № 03 (березень). -0,4 п. Л. - URL: http://e-koncept.ru/2020/202011.htm.

  інвалідністю відзначили, що відвідування заходах культурної сфери носить у них ситуативний характер.

  48% інвалідів не мають можливості взяти участь в процесі культурної діяльності в зв'язку з віддаленістю і недоступністю, а також через відсутність коштів.

  На наступному етапі проводилося констатує исследование за допомогою методик: самоактуалізаціонного тесту (САТ) Е. Шострома; методики діагностики мо-тіваціонной сфери особистості (А. Мехрабіан); методики дослідження самоставлення (МІС) В. В. Столина, С. Р. Пантилеева.

  Отримані дані дозволили встановити, що у 8% інвалідів високий рівень актуалізації особистісного потенціалу. Вони мають високу вираженість компонентів самоактуалізації, незалежні в своїх поглядах і вчинках, прагнуть до успіху, керуються власними потребами при постановці цілей, адекватно оцінюють свої здібності, прагнуть коригувати і розвивати недостатньо сформовані компетенції, ефективні в соціально-культурному середовищі, проявляючи гнучкість до різних ситуацій міжособистісної взаємодії.

  92% респондентів відчувають різні труднощі в актуалізації свого особистісного потенціалу. У них спостерігається неадекватна самооцінка (завищена або занижена), ворожість до оточуючих і конфронтація з соціальними правилами і нормами або залежність від соціального оточення (схильність до зовнішнього впливу) і інфантилізм, що призводить до виникнення у інвалідів різних труднощів не тільки в соціальному середовищі, а й в життя в цілому.

  Для встановлення взаємозв'язку параметрів самоактуалізації з характеристиками самовідносини себе і мотивацією було проведено кореляційний аналіз з використанням рангової кореляції Пірсона. Встановлено тісний позитивний взаємозв'язок між параметрами самовідносини себе і мотивацією з параметрами самоактуалізації: «самопідтримки» (г>>у = 0,791; p = 0,001); «Цінність самоактуалізації» (ГЖУ = 0,864; p = 0,001); «Гнучкість поведінки» (Гху0,874; р = 0,001); «Реактивна чутливість» (г>>у = 0,840; р = 0,0001); «Спонтанність» (г>у = 0,897; р = 0,001); «Самоповага» (г>у = 0,857; р = 0,001); «Самоприйняття» (ГХУ = 0,828; р = 0,001); «Прийняття природи людини» (г>>у = -0,872; р = 0,001); «Синергія» (г>у = 0,709; р = 0,001); «Прийняття власної агресії» (г>>у = 0,801; р = 0,001); «Контактність» (г>у = 0,815; р = 0,001); «Пізнавальні потреби» (г>>у = -0,815; р = 0,001); «Креативність» (г>у = 0,750; р = 0,001).

  Таким чином, констатує исследование показало, що необхідна розробка і впровадження заходів культурного спрямування для реабілітації інвалідів.

  На формуючому етапі дослідження було розроблено та реалізовано комплекс куль-турно-дозвіллєвих та масових заходів для індивідуальних програм реабілітації інвалідів рамках соціального проекту «Ми разом» за участю волонтерів. Соціокультурна реабілітація інвалідів здійснювалася з застосуванням різних форм, зокрема, відвідування та участь в різних спортивних заходах, таких як «Всеросійська лижня», дні здоров'я, «День фізкультурника» і т. П. Інваліди з задоволенням відвідували виставки відомих художників, їздили на екскурсії по містах Золотого кільця, ходили на кіносеанси і театральні постановки, брали участь в святкових гуляннях в парках і багато іншого. Для них також була розроблена програма корекційно-розвивальних психологічних занять «Я - особистість». Новизна розробленої програми полягала в тому, що її основна увага була зосереджена на особистісній сфері інвалідів: розумінні своєї індивідуальності, неповторності, свого емоційного стану, переживань, особистісних особливостей, вивченні цілісного образу «Я», своїх особистісних інтересів і переваг, розвитку комунікативної, емоційної і когнітивної сфер. Метою програми стало не тільки пізнання інвалідами своїх індивідуально-особистісних особливостей, а й

  ISSN 2304-120X

  ніепт

  науково-методичний електронний журнал

  Даллара А. А. Культурно-масові заходи як соціокультурний ресурс для актуалізації особистісного потенціалу людей з інвалідністю // Науково-методичний електронний журнал «Концепт». - 2020. - № 03 (березень). -0,4 п. Л. - URL: http://e-koncept.ru/2020/202011.htm.

  корекція і розвиток недостатньо сформованих особистісних компетенцій з використанням методів арт-терапії, гештальт-терапії, туротерапіі, бібліотерапії і т. п.

  Для визначення ефективності соціокультурної реабілітації інвалідів на контрольному етапі емпіричного дослідження проводилася повторна діагностика за допомогою раніше використовуваних методик і здійснювалася статистична обробка отриманих даних з використанням критерію Т-Вілкоксона. В ході статистичної обробки у інвалідів виявлені достовірні зрушення за показниками самоактуалізації, самоприйняття себе і мотивації: «самопідтримки» (Т = 2,56; р = 0,001); «Гнучкість поведінки» (Т = 2,89; р = 0,001); «Реактивна чутливість» (Т = 2,73; р = 0,001); «Спонтанність» (Т = 3,10; р = 0,001); «Самоповага» (Т = 3,08; р = 0,001); «Самоприйняття» (Т = 3,02; р = 0,001); «Прийняття природи людини» (Т = 3,301; р = 0,001); «Прийняття власної агресії» (Т = 2,98,01; р = 0,001); «Пізнавальні потреби» (Т = 3,14; р = 0,001 ^ «компетентність у часі» (Т = 3,26; р = 0,001); «креативність» (Т = 3,01; р = 0,001); «цінність самоактуалізації »(Т = 3,03; р = 0,001);« синергія »(Т = 3,22; р = 0,001);« контактність »(Т = 3,54; р = 0,001);« мотивація прагнення до успіху »( Т = 3,64; р = 0,001). Отже, зафіксовані достовірні зрушення (зростання) рівня самоактуалізації інвалідів не випадкові і значимі на рівні 0,001.

  Таким чином, соціокультурна реабілітація включає в себе як розробку комплексу заходів в індивідуальній програмі реабілітації (абілітації) інвалідів, так і їх реалізацію через культурну діяльність по залученню інвалідів до культурної спадщини та спільність культурно-дозвіллєвих та масових заходах, що сприяє зростанню самоактуалізації інвалідів , прагненню їх до самопринятию і успіху в різних видах діяльності.

  висновок

  Таким чином, провівши дослідження впливу культурно-масових заходів на актуалізацію особистісного потенціалу людей з інвалідністю, ми маємо всі підстави для підтвердження висунутої гіпотези про те, що відвідування культурно-масових заходів інвалідами впливає на рівень їх самоактуалізації.

  В ході дослідження також виявили наступне:

  - Самоактуалізація - це процес реалізації особистістю своїх потенційних можливостей і здібностей в конкретних результатах діяльності; найвищий рівень прояву творчого і духовного потенціалу особистості, самостійна діяльність, спрямована на актуалізацію знань, умінь і розумінь відповідно до особистісних вимог людини.

  - Самоактуализирующихся особистість, використовуючи свій особистісний потенціал, прагне до успіху, жити повним життям і в гармонії з собою, розвивати і вдосконалювати свої компетенції, засвоюючи культурні цінності суспільства і стаючи громадянином своєї країни.

  - Соціокультурна реабілітація включає в себе як розробку комплексу заходів в індивідуальній програмі реабілітації (абілітації) інвалідів, так і їх реалізацію через культурну діяльність по залученню інвалідів до культурної спадщини та спільність культурно-дозвіллєвих та масових заходах, що сприяє зростанню самоактуалізації інвалідів, прагненню їх до самопринятию і успіху в різних видах діяльності.

  Практична значимість даного дослідження полягає в тому, що отримані результати дозволяють розробити і впровадити заходи щодо соціокультурної реабілітації (абілітації) інвалідів для актуалізації особистості інвалідів в соціально-культурному середовищі, прагнення їх до самопринятию і успіху в різних видах життєдіяльності.

  Даллара А. А. Культурно-масові заходи як соціокультурний ресурс для актуалізації особистісного потенціалу людей з інвалідністю // Науково-методичний електронний журнал «Концепт». - 2020. - № 03 (березень). -0,4 п. Л. - URL: http://e-koncept.ru/2020/202011.htm.

  Посилання на джерела

  1. Статистика населення // Портал Державної служби статистики. - URL: http://www.goskomstat.ru

  2. Конституція Російської Федерації. - URL: http://www.consultant.ru.

  3. Цільова програма «Доступне середовище» на 2011-2020 роки », затверджена постановою уряду від 01.12.2015 № тисячі двісті дев'яносто сім // Гарант. - URL: http://www.garant.ru.

  4. Роджерс К. Погляд на психотерапію. Становлення людини. - М .: Прогрес, 1994. - 360 с.

  5. Маслоу А. Нові рубежі людської природи / пер. з англ. - М .: Сенс, 1999. - 425 с.

  6. Леонтьєв А. Н. Діяльність. Свідомість. Особистість. - М .: Академія, 2005. - 430 с.

  7. Шапіро С. А. Мотивація. - М .: ГроссМедиа, 2008. - 224 с.

  8. Маслоу А. Мотивація і особистість. - СПб .: Пітер, 2019. - 351 с.

  9. Мерцалова Л. В. Соціокультурна реабілітація як один із напрямів соціальної роботи // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції. Т. I. - Новосибірськ: Новосибірський державний технічний університет, 2001. - С. 144-151.

  ISSN 2Е04-120Х

  до ніеггг

  науково-методичний електронний журнал

  Antonina Dallari,

  Graduate Student, Sociology and Social Technologies Chair, Institute of History, International Relations and

  Social Technologies, Volgograd State University, Volgograd

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Cultural events as a sociocultural resource to actualize the personal potential of people with disabilities Abstract. The article emphasizes the relevance of the study of cultural events as a sociocultural resource for actualizing the personal potential of people with disabilities. The purpose of the article is to study cultural events as a sociocultural resource for actualizing the personal potential of people with disabilities, where cultural events act as a means of sociocultural rehabilitation for people with disabilities to actualize their personality. An empirical study revealed that the sociocultural rehabilitation of people with disabilities contributed to the improvement of self-actualization of people with disabilities, their desire for self-acceptance and success in various activities.

  Key words: disabled people, cultural events, personal potential, sociocultural resource, sociocultural rehabilitation. References

  1. "Statistika naseleniya" Portal Gosudarstvennoj sluzhby statistiki. Available at: http://www.goskomstat.ru

  2. Konstituciya Rossijskoj Federacii. Available at: http://www.consultant.ru (in Russian).

  3. "Celevaya programma" Dostupnaya sreda »na 2011-2020 gody", utverzhdena postanovleniem pravi-tel'stva ot 01.12.2015 № тисячі двісті дев'яносто сім ", Garant. Available at: http://www.garant.ru (in Russian).

  4. Rodzhers, K. (1994). Vzglyad na psihoterapiyu. Stanovlenie cheloveka. Progress, Moscow, 360 p. (In Russian).

  5. Maslou, A. (1999). Novye rubezhi chelovecheskojprirody / per. s angl. Smysl, Moscow, 425 p. (In Russian).

  6. Leont'ev, A. N. (2005). Deyatel'nost '. Soznanie. Lichnost ', Akademiya, Moscow, 430 p. (In Russian).

  7. Shapiro, S. A. (2008). Motivaciya, GrossMedia, Moscow, 224 p. (In Russian).

  8. Maslou, A. (2019). Motivaciya i lichnost ', Piter, St. Petersburg, 351 p. (In Russian).

  9. Mercalova, L. V. (2001). "Sociokul'turnaya reabilitaciya kak odno iz napravlenij social'noj raboty", Materi-aly I Mezhdunarodnojnauchno-prakticheskojkonferencii. T. I, Novosibirskij gosudarstvennyj tekhnicheskij universitet, Novosibirsk, pp. 144-151 (in Russian).

  Рекомендовано до публікації:

  Утёмовим В. В., кандидатом педагогічних наук; Горєва П. М., кандидатом педагогічних наук, головним редактором журналу «Концепт»

  Надійшла до редакції Received 13.02.20 Отримано позитивну рецензія Received a positive review 02.03.20

  Прийнята до публікації Accepted for publication 02.03.20 Опублікована Published 24.03.20

  www.e-koncept.ru

  Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) © Концепт, науково-методичний електронний журнал, 2020 © Даллара А. А., 2020


  Ключові слова: ІНВАЛІДИ / СОЦІОКУЛЬТУРНА РЕАБІЛІТАЦІЯ / ОСОБИСТІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ / КУЛЬТУРНО-МАСОВІ ЗАХОДИ / соціокультурного РЕСУРС / DISABLED PEOPLE / CULTURAL EVENTS / PERSONAL POTENTIAL / SOCIOCULTURAL RESOURCE / SOCIOCULTURAL REHABILITATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити