Стаття присвячена аналізу культурноі? семантики топоніма Алтай? в шаманскоі? міфології та обрядовості, епосі і песенноі? ліриці Алтай? ців. У вивченні даного онима застосовується лінгвістичний? концептуально-семантичних? метод, суть якого полягає у виявленні культурних смислів, що містяться в понятті-слові з урахуванням його етнокультурного контексту. До аналізу залучено фольклорні тексти, зафіксовані з початку ХХ століття. міфологізація топоніма Алтай? пов'язана з традиціями древніх тюрків, з культом гір і шаманизмом. Алтай? розуміється як центр між світами в горизонтальному і вертикальному вимірах, піднебесна сфера, де мешкають чисті гірські духи-господарі. Звернення до Алтаю, як і до Jер-су, було обязательноі? частиною шаманських містерії ?. У фольклорі Алтай? Ців відображена шаманська міфологема - Алтай? має свого духа-господаря (Алтай? еезі), которії? захищає народ і навколишню природу від зла і несправедливості. топонім набуває статусу теоніма Алтай? -кудаі? в культових текстах послідовників? бурханізм (біло? віри, буддизму) на початку ХХ ст., що виникли? під впливом монотеїзму.

Анотація наукової статті з мовознавства та літературознавства, автор наукової роботи - Оі? Ноткінова Надія Романівна


Cultural semantics of the toponym Altai in Altai folklore

The paper is devoted to the analysis of the cultural semantics of the Altai toponym in shamanic mythology and ritualism, the epos and song lyrics of the Altai people. A linguistic conceptualsemantic method is used in the study of this onim, the essence of which is to identify the cultural meanings contained in the concept-word, taking into account the ethnic and cultural context. The analysis involved folk texts recorded since the beginning of the twentieth century. The mythologization of the toponym Altai is associated with the traditions of the ancient Turks, with the cult of the mountains and shamanism. The mythologization of the toponym Altai is associated with the traditions of the ancient Turks, with the cult of the mountains and shamanism. Altai is understood as the center between the worlds in the horizontal and vertical dimensions, the heavenly sphere, where the pure mountain spirits of the home dwell. Appeal to Altai, as well as to Jer-su, was an obligatory part of shamanic mysteries. The modern folklore of Altaians reflect the shamanic mythology, according to which Altai has its own master spirit (Altai Eezi), which protects the people and the surrounding nature from evil and injustice. The toponym acquires the status of the theonym Altai-kuday in the cult texts of followers of Burkhanism (white faith, Buddhism) at the beginning of the twentieth century, which was influenced by monotheism.


Область наук:
 • Мовознавство та літературознавство
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Світ Великого Алтаю

  Наукова стаття на тему 'Культурна семантика топоніма Алтай? в фольклорі Алтай? ців '

  Текст наукової роботи на тему «Культурна семантика топоніма Алтай? в фольклорі Алтай? ців »

  ?Алтай фольклориндаги Аптайдьщ топонімасин медені семантікаси DOI: 10.31551 / 2410-2725-2019-5-1 -79-89 Ойноткінова Надія Романівна

  ФБГУН Філологія інститути, Чемпіонат, Новосибірськ Каласа, кешес Миколаєва, 8, каб. 205; 630090, філологія гилимдариник лікарі, Ci6ip халиктариник фольклорлик секториник жетекшi зерттеушiсi; Новосибірськ, Росія. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Авдатпа: Макао Алтайдик міфологіяси мен рітуалізмИде, Алтай халкиник епос жене ен метiндерiндегi Алтай топонімасиник медені семантікасин талдауга арналган. Бул анімалди зерттеу кезiнде оник етномедені контекстiн ескере отирип, тужиримдамадаги медені мендердi аниктауга арналган лінгвістікалик концептуалди-семантікалик едiс колданилади. Талдан ХХ гасирдик басинан бастап жазилган халиктик метiндерге катисти Болди. Алтайдик топонімiн міфологіяси ежелгi тYрiктердiк дестYрлерiмен, таулар мен шаманізммен байланиси бар. Алтайди елемнщ келденек жене тк елшемдерiндегi Ортасу деп тYсiнедi, ал Yйдiк таза тау шапактари орналаскан АВПАУ Салас. Алтайга, Сондало-ак Жер-Суга шагимдану шаманістiк купіяник мИдетп белiгi Болди. Алтай фольклору шамандик міфологіяни бейнелейдi -Алтайда адамдар мен коршаган табігатти жамандиктан жене едтетазд ^ ен коргайтин езiнiк меншiктi Рухи (Алтай ЕНЕС) бар. Топонім ХХ гасирдик басинда монотеізмнiк есерiнен Пайда Болган Бурханізмдi iзбасарлариник (ак дш, буддизм) iзбасарларинда Алтай-кудайдик мертебесiне ие Болди.

  КТТ сездер: фольклор жене етнолінгвістики; сакрал топоніміка; Теона; міфологіяси мен алтайлик реамдер ^ алтайликтар арасинда шаманізм.

  Cultural semantics of the toponym Altai in Altai folklore Oynotkinova Nadezhda Romanovna

  Institute of Philology SB RAS, Russia, st. ac. Nikolaeva, 8, room 205, Novosibirsk, 630090, doctor of philological sciences, leading researcher of the folklore sector of the peoples of Siberia; Novosibirsk, Russia. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Abstract: The paper is devoted to the analysis of the cultural semantics of the Altai toponym in shamanic mythology and ritualism, the epos and song lyrics of the Altai people. A linguistic conceptual-semantic method is used in the study of this onim, the essence of which is to identify the cultural meanings contained in the concept-word, taking into account the ethnic and cultural context. The analysis involved folk texts recorded since the beginning of the twentieth century. The mythologization of the toponym Altai is associated with the traditions of the ancient Turks, with the cult of the mountains and shamanism. The mythologization of the toponym Altai is associated with the traditions of the ancient Turks, with the cult of the mountains and shamanism. Altai is understood as the center between the worlds in the horizontal and vertical dimensions, the heavenly sphere, where the pure mountain spirits of the home dwell. Appeal to Altai, as well as to Jer-su, was an obligatory part of shamanic mysteries. The modern folklore of Altaians reflect the shamanic mythology, according to which Altai has its own master spirit (Altai Eezi), which protects the people and the surrounding nature from evil and injustice. The toponym acquires the status of the theonym Altai-kuday in the cult texts of followers of Burkhanism (white faith, Buddhism) at the beginning of the twentieth century, which was influenced by monotheism.

  Key words: folklore and ethnolinguistics; sacral toponym; theonym; mythology and rituals of the Altaians; shamanism among the Altaians.

  Культурна семантика топоніма Алтай в фольклорі алтайців Ойноткінова Надія Романівна

  ФБГУН Інститут філології СО РАН, Росія, вул. ак. Миколаєва, д. 8, к. 205, м Новосибірськ, 630090, доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник сектора фольклору народів Сибіру; Новосибірськ, Росія. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Анотація: Стаття присвячена аналізу культурної семантики топоніма Алтай в шаманської міфології і обрядовості, епосі і пісенної лірики алтайців. У вивченні даного онима застосовується лінгвістичний концептуально-семантичний метод, суть якого полягає в

  виявленні культурних смислів, що містяться в понятті-слові з урахуванням його етнокультурного контексту. До аналізу залучено фольклорні тексти, зафіксовані з початку ХХ століття. Міфологізація топоніма Алтай пов'язана з традиціями древніх тюрків, з культом гір і шаманизмом. Алтай розуміється як центр між світами в горизонтальному і вертикальному вимірах, піднебесна сфера, де мешкають чисті гірські духи-господарі. Звернення до Алтаю, як і до иер-су, було обов'язковою частиною шаманських містерій. У фольклорі алтайців відображена шаманська міфологема - Алтай має свого духа-господаря (Алтай еезі), який захищає народ і навколишню природу від зла і несправедливості. Топонім набуває статусу теоніма Алтай-куди в культових текстах послідовників бурханізм (білої віри, буддизму) на початку ХХ ст., Яка виникла під впливом монотеїзму.

  Ключові слова: фольклористика і етнолінгвістики; топонім; міфологізація, Теона, міфологія і обрядовість алтайців.

  ІВК / УДК 811.512'373.21: 39

  Культурна семантика топоніма Алтай в фольклорі алтайців

  Н.Р. Ойноткінова

  Алтай - географічна назва гірської системи, розташованої на території чотирьох держав: Росії, Казахстану, Монголії, Китаю. Фольклорист З.С. Казагачева, виявивши вживання даного топоніма в епосі киргизів ( «Манас»), бурят ( «Аламжі-Мерген»), калмиків ( «Джангар»), зазначила, що «все це - не що інше, як свідчення зберігся в історичній пам'яті даних народів назви місця їх початкового проживання »(Казагачева, 2004: Додати 58).

  У лінгвістиці існують різні точки зору про походження даного топоніма. Автор «топонімічних словника Гірського Алтаю» О.Т. Молчанова, приводячи в різні версії походження даного топоніма, погоджується з думкою дослідника Г.К. Конкашпаева, який вважав, що даний оним має монгольське походження: «В монгольських мовах слова Алтай і алт означають золото. Якщо до цих слів (основ) додати словообразующій афікс, то виходять відносні прикметники алтантай і алттай зі значенням золотоносний (або місце, де є золото) »(Конкашпаев, 1974: 4849; Молчанова, 1979: 130-131). Деякі дослідники вважали, що Алтай - складний усічений топонім з тюркських слів ал 'високий, могутній' + тайга 'високі гори', а також з тюркських слів ала тау 'ряба гора' (Молчанова, 1979: 130 Казагачева, 2004: Додати 56). У міфології і обрядовості корінного етносу Гірського Алтаю даний топонім знайшов особливу культурну семантику.

  Метою даної публікації є аналіз культурної семантики топоніма Алтай в фольклорі алтайців. Нас цікавить топонім Алтай з точки зору етнолінгвістики і фольклористики: які смисли має це слово в фольклорному свідомості алтайців. У роботі застосовується лінгвістичний концептуально-семантичний метод, суть якого полягає у виявленні культурних смислів і конотацій, що містяться в понятті-слові з урахуванням етнокультурного контексту. Матеріалом дослідження послужили опубліковані і неопубліковані фольклорні тексти: обрядові тексти (Анохін, 1924; Укачіна, Ямаева, 1993), народні пісні алтайців (Тюхтенев, 1972; Петешева, 2002). Ми торкаємося фольклорних текстів, зафіксованих з 10-х рр. ХХ ст. по теперішній час.

  Сакральний образ топоніма Алтай пов'язаний з релігійно-міфологічними віруваннями стародавніх тюрків, а саме: анімізмом, культом гір і

  шаманизмом. Уособлення природи було закономірним і універсальним культурним явищем. Л.П. Потапов зазначав, що «у алтайських шаманистов уособлення природи покоїлося на основі древнього дуалістичного світогляду, властивого раннім ступеням розвитку суспільної свідомості. Згідно з їхніми уявленнями у кожного об'єкта або явища навколишньої природи, будь то гора або річка, дерево або камінь, птах або звір, грім або дощ і т.д., був свій господар, який в уяві шаманистов був самостійним, але нелюдським істотою, як б злилися з даним об'єктом або явищем. Цей господар не тільки володів розумом, як у людини, а й виділявся своїм виглядом (уявним), нерідко антропоморфних (наприклад, у гори або річки, озера) або зооморфні (у птахів, звірів і ін.) »(Потапов, 1991: 24 ). В результаті уособлення і одухотворення всієї природи виник персоніфікований образ Алтаю як духу-господаря, божества цієї гірської місцевості. Анімістичне шанування Алтаю сходить до архаїчних традицій: родового культу священних гір і шаманізму.

  Наділення сакральним змістом топоніма Алтаю сталося в процесі анимизации природи і поклоніння духам землі (Єр-су), гір, що був в родовому суспільстві, але передувала шаманізму і увійшла в шаманську релігійну традицію. Давність культу Єр-су підтверджується і древніми китайськими хроніками, на яких посилаються історики (Бичурин, 1950: 231; Таскин, 1973: 22, 120). В.С. Таскин пише, що в давньокитайських літописах є відомості про жертвопринесення шаманів сюнну (хуннов) духу землі (Таскин, 1973: 22, 120). У орхонских пам'ятках були відображені імена божеств стародавніх тюрків - Тенгрі (букв. Небо), Умай -богиня дітонародження і родючості, Єр-Суб (букв. 'Земля-вода') (Малов, 1959; Кляшторний, 1981: 124). За відомостями візантійського історика, який жив на початку VII ст., Феофилакта Симокатта: «Тюрки понад усе шанують вогонь, шанують повітря і воду, співають гімни землі, поклоняються ж єдино тому, хто створив небо і землю, і називають його богом. Йому в жертву вони приносять коней, биків і дрібну худобу і своїми жерцями ставлять тих, які, на їхню думку, можуть дати їм передбачення про майбутнє »(Феофілакт, 1957: 161). Все це до сих пір залишається живою традицією у южносібірскіх тюркських народів. У контексті взаємодії і взаємовпливу різних культур і релігій ці давні культурні архетипи, звичайно, могли змінитися, трансформуватися.

  На думку етнографа С.П. Тюхтеневой, до ранніх пластів відносяться уявлення, висхідні до родоплеменному культу гір. Другий етап розвитку культу гір пов'язаний з шаманизмом. Третій етап еволюції уявлень про священних горах і духів-господарів гір був пов'язаний з бурханізм (або білою вірою, буддизмом, який заперечує шаманізм з його кривавими жертвопринесеннями як чорну віру - уточ. Мною - Н.О.). С.П. Тюхтенева пише, що «Божество Алтай було практично єдиним з вищих духів, поклоніння якому в ці роки почали виводити не шамани, а] арликчі (тобто жерці - уточ. Мною Н.О.)» (Тюхтенева, 1995: 175). Четвертий етап еволюції культу гір доводиться на кінець 1930-90-х рр. Громадські моління, присвячені духу-господаря Алтаю, за традицією проводилися навесні і восени в пору зеленого і жовтого листя до кінця 1940 рр. Як вважає дослідник, «відмінною рисою даного етапу еволюції культу духу-господаря Алтаю є його взаємозв'язок з процесом консолідації алтайців, з виходом на новий рівень алтайського національної самосвідомості.

  Взаємозалежність цих явищ відбилася на світогляді і релігійні вірування. Зокрема, в культі духу-господаря Алтаю замість Соок (роду як частини народу) зайняв народ (алтайці), а замість духа-господаря конкретної родової гори - дух-господар всього Алтаю »(Там же: 175). Як бачимо, культ Алтаю складався протягом тривалого періоду часу.

  У фольклорних текстах образ Алтаю вбудований в два просторових виміри: горизонтальне і вертикальне. Як відомо, подання про землю як чотирикутному (квадратному) просторі, населеному по краях народами, ворожими тюрків, відображено в древнетюркских пам'ятках. С.Г. Кляшторний відзначав, що кордони Середнього світу позначалися словом bulun 'кут' (tort bulun qop jaYy ermis '(всі народи, що жили по) чотирьох кутах (світла), були ворогами' (КТБ, 2, пор. БК, 24) 1, а в пам'ятках уйгурського листи поряд з цим терміном вживалося слово jynaq 'сторона', 'напрямок' (bulun jynaq barca buturu qarardy 'кути і сторони світу все стали зовсім похмурими') 2 (Кляшторний, 1981: 122). Горизонтальна космологічна модель Алтаю в вигляді багатокутного (чотирьох-, семи-, девятіугольного) простору зберігається в шаманської поезії і в сучасній пісенній ліриці алтайців.

  <.. .> Арчин пашту ак Алтай, / Торт пулукду Кеєн Алтай! / Мук кулакту агин Суу, / Торт кіндікту jер-енерго, / Торт оркошту кан Алтай! / Ене напівпр еміскен, / Айгирлуда азраган, / Алти оркошту кан Алтайим! / Аржан мокун агин суум. / Jайилип Путко кара агажи, / Тура jаткан Ак-Каан / Торт пулукду кін Алтайим! / ЕЕР сповнений арташтарим, / Емчек сповнений сурулерім! / Корум полгон паштуларим, / Тал jакалу алтайларим! / ТАСК мокун тайгаларим, / Одош-Тедеші мук суурулер. / Айгирлу Малда чамчитпас, / Алти уйеге кін jурер. / Азраган впала айрилбас / Ерjінелу бай jурер, / Еркетенду кін перзін <...>.

  З ялівцевими вершинами чистий Алтай! / С чотирма гранями величний Алтай. / С тисячами вухами поточні річки, / З чотирма пуповинами земля-мати! / С чотирма горбами моя рідна Алтай! / Як мати грудьми годує, / Худоба з жеребцем годує, / Шестігорбий моя рідна Алтай! / Срібло подібні поточні річки, / Розпустилися мої темні ліси! / Осторонь живе Білий Хан, / З чотирма гранями пуп - Алтай! / На сідла схожі перевали мої, / На грудях жінки, схожі сопки мої. / С кам'яними скелями вершини мої, / З таловим коміром Алтай мій! / Срібні гірські вершини мої, / Попередні зустрічі тисячі піків! / Коням з жеребцем не дайте відбути, / Нехай в шести поколіннях пуповини будуть. / Вигодувані дітям не дайте померти, / Щоб щасливо і заможно жити, / Нехай пуп людини з достатком даст'3.

  Так, в ліричній пісні «Кан-Алтай» зустрічаються епітети: уч толикту Кан-Алтай "трикутний Кан-Алтай", Тогуса пулукду Кан-Алтай "девятігранний Кан-Алтай" (кан 'кровний, рідний').

  Устуртінек коргондо, / Уч толукту Кан-Алтай! / Тууразинак коргондо, / Тогуса булукду Кан-Алтай! (Текст 22) 'Якщо зверху дивитися / - Трикутний Кан-Алтай! / Якщо з боку дивитися - / Девятігранний Кан-Алтай! '4.

  Подання про Алтаї як центрі землі, що має пуп, відображено і в величальних піснях. Епітети-соматизми висловлюють семантику спорідненості: кан означає букв. 'Кровний', 'рідний', 'отчий'; слово кін 'пуп', 'близька, рідна',

  1 КТБ - пам'ятник Кюль-Тегін (великий напис); БКБ - пам'ятник Більге-кагана (великий напис).

  2 МПДП - С.Є. Малов. Пам'ятники древнетюркской писемності. Тексти і дослідження. М.-Л., 1951.

  3 Там же.

  4 Рукопис томи «Алтайські народні пісні». Зап. К.Є. Укачіна в 1985 р в м Гірничо-Алтайськ від Е.М. Чапиева, 75 років, з роду Кипчак. Расш. тексту К.Є. Укачіной. Пер. М.А. Демчіновой. - Архів ІА РА, ФМ 361.

  як уже зазначали, також пов'язане з виразом уявлення про Алтаї, що знаходиться в Середньому світі, як центрі. Семантика спорідненості також виражається метафоричним ототожненням Алтаю з батьками, з матір'ю і батьком.

  Бійік Сумер тайгаларлу, / Мургуп оскон кан Алтай. / Балтирганла азираган, / Байлик] Араш кін Алтай. 'З високими загостреними горами / рідний Алтай, де я, молячись, виріс. / Дягілєв нагодував, / Багатий гарний пуп Алтай'5.

  Алти] ашту пу тужунда / Ададе полгон Кан-Алтайи, / Екі] ашту тужунда / Енеді полгон кін Алтай. 'Кан-Алтай як батька шанували, / З двох років вони / Пуповину-землю як мати шанували' (Алтайські героїчні сказання 1997: Додати 86/87).

  Подання про Алтаї як центрі світобудови, сходить до шаманської міфології, згідно з якою в центрі світової гори, що з'єднує всі три світи - Нижній, Середній і Верхній - височить пуп землі і неба ^ ер текери кіндігі), звідки виростає тополя з золотими гілками і широким листям , вершини якого переходять в небесну область. Наведемо уривок з тексту кама Тартика, записаного А.В. Анохіним в 1914 р .:

  <...> Алтай еезі кун шикил, / иер кіндігі] ес терек, / Кун шикилим, ай шикилим, / Алтон алти Айри пашту пай терегім. <...> 6 'Господар Алтаю сонячне світло, / Пуп землі - мідний тополя, / Сонячне світло, місячне світло, / З шістьма десятьма шістьма гілками священний тополя'.

  У вертикальному міфологічному вимірі Алтай тривимірний. Т.М. Садалова вважає, що «трехмірье в Алтайському фольклорі визначено через слово:« Алтай »(верхній Алтай, середній Алтай, підземний Алтай), і докладно представлено в основному в текстах героїчних сказань (Садалова: інтернет-ресурс). Слово Алтай в номінальною значенні позначає 'земля, місцевість'.

  У міфології алтайців такі номінації, як Алтай еезі 'Дух-господар Алтаю' поряд з іншими - иер-су 'дух-божество Землі-води', Тайга тос 'дух гори' (певної), входили в шаманський пантеон. Дух-господар Алтаю «завідує всіма вершинами Алтаю. Мешкає в печерах, на льодовиках. Він посилає в зимовий час вітер, бурі, негода, розносить юрти, знищує худобу, насилає вовків, мисливців позбавляє видобутку, заморожує їх на смерть. ... Щороку йому жертвують білого рижеголового барана, молоко, чегень, солодкий жир, складаються при жертвопринесенні у вигляді піраміди. Зображення йому не роблять. Жертви приносять йому все Сеок (пологи - уточ. Мною - Н.О.) »(Каруновская, 1935: 165).

  Звернення до Алтаю, як і до иер-су, було обов'язковою частиною шаманських містерій. У камланиях иер-Суу і Алтай представлені як окремі сфери (у вертикальному вимірі, в напрямку вгору), де мешкають чисті гірські духи (ару Немі). Шаманський концепт иер-Суу (? Ег-ЕІ) позначає астральну сферу, де живуть духи-господарі священних гір, річок, озер. Шаман потрапляє в иер-Суу, подолавши сім перешкод: іеті ежікту іерім-Суу 'Земля-вода моя, що має сім дверей'. Символіка двері на увазі шляхові перешкоди, як правило, це сім шарів, подумки подоланих при камлании того чи іншого духу. Господарю кожної «двері» за право проходу кам дає викуп (толу) 7.

  5 Рукопис томи «Алтайські народні пісні».

  6 Архів ТОКМ, фонд 16, оп. 8, д. 16, л. 18. Містерії кама Тартика, записані А.В. Анохіним.

  7 Архів МАЕ РАН, фонд 11, д. 17, л. 33.

  У цьому багатошаровому просторі Jер-Суу розташовується трохи вище, ніж гірський хребет Алтаю (Алтай сини), який вважається першою зупинкою в дорозі шамана. Л.Е. Каруновская зазначила, що Jер-Суу (^ г ^; букв. 'Земля-вода') представляється особливої ​​областю в шаманської міфології. За описом її інформанта, шамана Мерея Танаша, в центрі землі знаходиться гора Ак тожок Алтай сини 'білий крижаний хребет Алтаю' - резиденція предків мисливців, духів-господарів з усього Алтаю, а також самого значного духу землі ^ г ^. На вершині цієї гори є молочне озеро СЮТ Кел, в якому по дорозі в надземний світ омивається душа кама. Це перша зупинка камов по шляху в небесну область і межею слабких шаманів, які не в змозі продовжувати свій шлях. У центрі гори височить пуп землі і неба ^ ер текери кіндігі), звідки виростає багате дерево з золотими гілками і широким листям (Алтин вирує бай терек), вершини якого переходять в небесну область. По цьому дереву ками потрапляють на небо при пологових жертвопринесення Ульгеня або головному творцеві душ худоби і людей Кек Мёнкю (тобто Небо, Текера - уточ. Мною - Н.О.). Ця ж гора є місцем зборищ і ігрищ духів-господарів з усього Алтаю. Зменшення або зникнення тварин в якомусь районі Алтаю пояснюється програшем духу-господаря даного району душ-зародків тварин свого району духу-господаря іншого району. При скоєнні жертвопринесення в три роки раз ^ п ^ підноситься руда кінь, білий баран, арака, молоко, чегень і світла тканина (Каруновская, 1935: 161-162, 164).

  Місцем проживання світлих духів вважаються «чисті» місця, гори. Лексичні складові міфічного локусу Ак тожок Алтай сини 'білий крижаний хребет Алтаю' - ак 'білий', тожок 'крижаний' актуалізують семантику його чистоти і святості. Локусом чистих духів може бути недоступні людям висока гора або хребет. Відповідно, локусами проживання нечистих духів вважаються темні ліси, болота, яри та ін.

  Білий крижаний хребет Алтаю, де знаходиться резиденція предків мисливців, духів-господарів з усього Алтаю, знаходиться ближче, ніж Jер-Суу, шлях до якого побудований за моделлю шляхів в Верхній і Нижній світи. Л.Е. Кару-ського пише, що за описом шамана Мерея Танаша, вирушаючи до Qer-su, душа кама, долетівши до гори Ак тожок Алтай сини (букв. - 'до білого крижаного хребта Алтаю' - уточ. Мною - Н.О.), омивається тут в молочному озері (Syt kel) і, не піднімаючись вгору, летить на схід і потрапляє в область ^ г ^ (Каруновская, 1935: 162-163). Така картина характерна і для шаманської традиції алтайців взагалі, це простежується в текстах і інших шаманів.

  До хребту Алтаю (Алтай сини) шамани спрямовувалися, просячи благо-спійманих і благодаті під час обряду жертвопринесення духам-господарям Середнього світу. Отримана у світлих божеств і духів благодать є вищою духовною цінністю. У шаманському свідомості алтайців це можливо досягти при дотриманні морально-етичних правил житія, відсутності поганої карми. Божественна енергія або благодать людиною пізнається через світло і осяяння, розквіт і поліпшення його життя. І за поданнями шаманів благодать спускається з небесних сфер в домашній вогонь у вигляді золотого сяйва.

  Обряд жертвопринесення духам-господарям Алтаю і священних родових гір кама баланду проводився для прохання благодаті однієї сім'ї. За уявленнями шамана, хребет Алтаю є крайньою точкою, куди вирушає шаман. Під час вечірньої містерії кам відправляється в Jер-су,

  до чистим гірським духам, які мешкають в вершинах хребтів - Алтай сини (букв. «Хребет Алтаю»), для того, щоб доставити дари, приготовлені господарями юрти.

  «Ару Алтайдик сини! / Узу відтік чигип jадим, / Алти айридак амадап jадим, / Ару Алтайдик сини - / Jака сургек, jаан jер. / Амадап jаткан барилгам / Агар-туга jеткей нє? / Алтин jарги табишкай нє? / Jака сургек jаан jер! / Ару Алтаімнік jарги jер, / Мунако ари ачик jол Берген не8.

  'Чистого Алтаю хребет! / З гарячого вогню виходжу я, / Від шести жердин (в аиле) спрямований. / Чистого Алтаю хребет - / Крайнє перешкоду, велике місце. / Націлені (відправляється) мною барилга / До чистого духу чи доставлена? / Золотий перетин вручив чи? / Крайнє перешкода -велике місце, / Чистого Алтаю судне місце, / Далі відкриту дорогу дасть? '.

  Таким чином, Алтай сини є сакральним локусом, місцем локалізації духу-господаря Алтаю і духів-господарів гір, що дарують людям різні блага, душі дітей і худоби. В даному випадку ми маємо справу з мифологизацией топоніма, або наданням топониму символічного сенсу, пов'язаного з релігійним поняттям, у яких в якійсь мірі міфологічний сенс.

  Топонім Алтай увійшов до пантеону бурханісти. В.П. Дьяконова зазначила, що Алтай є персоніфікованим божеством серед спільноти духів Єр-су (Дьяконова 2010: 222). Про зміни в пантеоні тюрків Саяно-Алтаю в ХХ ст. Л.П. Потапов писав: «Божество Алтай замінило Александр Жан Еміль Єрсен ^ Арсу), що входило в пантеон древніх тюрків, хоча шанування безпосередньо Александр Жан Еміль Єрсен у Алтаї-саянскіх шаманистов місцями зберігалося» (Потапов, 1991: 145). Деякі алтайці стверджували, що жителі Усть-Канського і Онгудайского районів поклонялися богу Jар-Cу. З появою бурханісти стали називати «Не Jар-Cу, а jаан Каан Алта ^ замість назви Така, де жив Jар-Cу, використовували іншу назву - Ак Сумар» (Там же: 146).

  За спогадами нашого інформанта, літній теленгіткі, в шість років вона бачила, як в 40-і рр. ХХ ст. в селі Язула Улаганского району проводився обряд Jер такиган 'жертвоприношення Землі'. У той час ще, в пору широкого побутування шаманізму люди робили тайилга - шкуру жертовного барана вішали на довгу дерев'яну жердину, а м'ясо варили для жертовного блюда9. У назві обряду до 40-х р у алтайців зберігалося уявлення про духів землі і води, що існувала у древніх тюрків.

  Сучасний обряд жертвопринесення духам-господарям гір має кілька синонімічних назв: Алтай кодурер 'піднімати, підносити Алтай', Алтай кундулеер 'пригощати Алтай' і Алтай / | ер такиир 'приносити жертву Алтаю / землі'. У цьому ряду дієслово такия = / тахіха в монгольських мовах позначає: 1) рел. приносити жертву, здійснювати жертвопринесення, здійснювати релігійний обряд; деежеер тахіха приносити в жертву перший шматок їжі, напою; хонёор тахіха приносити в жертву батькові; 2) перен. пестити, догоджати (Черемисов, 1951: 432). Синонімічне ототожнення загального духу-божества землі-води ^ ер-су) з духом-божеством конкретної місцевості Алтаю виникло в результаті спрощення обрядової традиції термінології і пантеону алтайців за радянських часів. До цієї думки приходить і етнограф Н.А. Тадіно. З її точки зору, у алтайців виробився

  8 Архів МАЕ РАН, фонд 11, оп. 1, д. 22.

  9 Архів сектора фольклору ІФЛ СО РАН. Зап. Н.Р. Ойноткіновой і Є.І. Исмагилова в 2009 р в с. Улаган Республіки Алтай від Т.В. Кеденовой, 1937 р.н.., З роду кёбёк.

  Теона Алтай-куда (божество Алтай), осмислюємо як божество, злите з природою (Тадіно, 2013: 97).

  Таким чином, обожнювання топоніма Алтай як назви місцевості, що має культово-релігійне значення, характерне для обрядової та пісенної традиції бурханісти. В даному контексті географічна назва Алтай бере участь в утворенні теоніма Алтай-куди, що виник в бурханізм під впливом ідей монотеїзму.

  У фольклорних текстах представлена ​​міфологема про те, що Алтай має свого господаря-духу - Алтай еезі, який захищає народ від зла, розподіляє життєві блага, відновлює справедливість. Так, в тексті сучасного обряду жертвопринесення духам-господарям священних гор10, Алтай представляється місцевістю, має свого духа-господаря -БІЛА Буркан, який може спостерігати за людьми, сердитися, радіти і т.д. (Алтай еезі - Ак Буркан 'Господар Алтаю - Білий Буркан') (повний текст див .: (Ойноткінова, 2016: 94)).

  У міфологічній прозі Алтайдик еезі - це позитивний персонаж: він оберігає людей від зла, допомагає мисливцям і т.д. Так, в міфі дух-господар Алтаю навчив мисливців виконувати горловим співом - кай, грати на топшуре (текст 70) (Ойноткінова і ін. 2011: 180/181). У биліке «Тургак» дух-господар Алтаю підказав людині, як вибратися з місця скупчення злих духів, де зупинилася його кінь (Ойноткінова і ін. 2011: 208/209; текст 86). В іншому міфологічному тексті дух-господар Алтаю загнав демонічного сивого бика в озеро, щоб убезпечити свій народ (Ойноткінова і ін. 2011: 230/231; текст 97). У цих текстах присутня формульне вираз Баш болзин! 'Голову схиляю, або вклоняюся':

  ^ Їм синду Алтайис / Ажусина баш болсин! / Келбіреп Акка талайис / Кечусіне баш болсин! 'З хребтами як чепрак Алтай наш / перевалу його голову схиляю! / Колихаючись поточна (велика) ріка наша / переправити її голову схиляю! '11.

  Ліричні пісні про Алтаї в ідейно-змістовному плані мають багато спільного з побажаннями, виконуваними в дорозі, в обрядових ситуаціях поклоніння вершин Алтаю при переїзді через гірські перевали.

  Художньо-поетичний образ Алтаю представлений метафорами і епітетами. У цьому ряду превалюють розгорнуті епітети зорового сприйняття. Широко використовуються епітети, що позначають матеріал (метали, тканини), колір і рослинність: ак Алтай білий (священний) Алтай, кок Алтай 'блакитний, синій Алтай'; мокун синду Алтай 'з сріблястими хребтами Алтай'; алтин сумерлу Алтай 'з золотими хребтами Алтай', кумуш Туул Алтай 'зі срібною горою Алтай', алтин Туул Алтай 'із золотою горою Алтай', мокун Сурла Алтай 'в сріблястому обличчі Алтай', кумуш Сурла Алтай 'в срібному образі Алтай', макдик Сурла Алтай 'шовку подібний Алтай'; jажил Торко jайган Алтай 'зеленим шовком покритий Алтай', Курек чепкен тожогон Алтай 'коричневе сукно підстелити Алтай', ак чечекту Алтай 'з білими квітами Алтай', кун чечекту Алтай 'з сонячними кольорами Алтай'; мош jаминган Алтай 'кедром покрився Алтай', таш jаминган Алтай 'камінням покрився Алтай', макирин Берген Алтай 'слизун-цибуля дав Алтай', курсагин Берген Алтай 'їжу дав Алтай', кок булутту Алтай 'з синіми

  10 Матеріали фольклорно-етнографічної експедиції в Республіку Алтай в травні 2015 р Зап. Н.Р. Ойноткінова, А.Г. Гомбожап, А.А. Конунов в Чемальском районі від В.І.Яндікова, з роду Тодоше.

  11 Рукопис томи «Обрядова поезія алтайців».

  хмарами Алтай '; арчин jbiTTy з ялівцевим запахом, м0нку jbiTTy 'з запахом льодовикових хребтів'.

  У ліричних піснях Алтай виступає об'єктом емоційного ставлення співаючого: захоплення, любові, туги за свою рідну землю.

  Адам 0ск0н Алтай деп, / Алтайин к0руп, ким Келер? / Адабис jанис Акам деп, / Аказин к0руп, ким Келер? / Енем 0ск0н Алтай деп, / Алтайин Санапі, ким Келер? / Енебіс jанис е | їм деп, / ^ езін к0руп, ким Келер? 'Алтай, де батько мій виріс, / На Алтай подивитися, хто повернеться? / Батько наш, «мій єдиний брат» кажучи, / На брата подивитися, хто повернеться ". / Мати наша, «сестра моя» кажучи, / На сестру подивитися, хто повернеться? '12.

  У наведеному уривку з пісні виражено емоційний стан співака, його жаль з приводу того, що колись доведеться назавжди піти з цієї землі.

  Підсумовуючи розглянуте, відзначимо, що семантика топоніма Алтай в фольклорі алтайців тісно пов'язана з релігійно-міфологічними поглядами алтайців. У сучасному фольклорі алтайців по відношенню до даного топоніма актуально анімістичне уявлення Алтай - це сакральний простір, що має духа-господаря. Ці культурні процеси вплинули на освіту понять з похідним топонімом Алтай: Алтай сини, Алтай еезі, Алтай-куда. У міфології алтайців-шаманистов Алтай сини, як і Jер-су, розташоване високо в горах місце проживання духу-господаря Алтаю і духів-господарів гір, що дарують людям різні блага, душі дітей і худоби. У цьому випадку ми маємо справу з мифологизацией і формуванням міфотопоніма Алтай сини як особливої ​​астральної області в Середньому світі. У бурханізм топонім Алтай входить до складу теоніма -Алтай-куда. Обожнювання цього топоніма як божества Алтай-куда сталося в результаті впливу ідей монотеїзму. Отже, у змісті топоніма Алтай нами виявлені наступні семантичні компоненти: в горизонтальному і вертикальному міфологічних вимірах Алтай - центр між світами; Алтай має духа-господаря (Алтай еезі), який знаходиться високо в гірських хребтах Алтаю (Алтай сини); Алтай - це рідна земля.

  Едебіеттер Ti? IMi / Список літератури

  1. Анохін, 1924 - Анохін А.В. Матеріали по шаманству у алтайців. Гірничо-Алтайськ: Ак Чечек, 1994. РЕПРО. відтв. тексту вид .: Анохін О. В. Матеріали по шаманству у алтайців. (Зібрані під час подорожей по Алтаю в 1910-1912 рр. За дорученням Російського Комітету для вивчення Середньої і Східної Азії) / Предисл. С. Є. Малова. Л., 1924. 152 c.

  2. Бичурин, 1950 - Бичурин Н.Я. Збори відомостей про народи, що жили в Середній Азії в стародавні часи. М .; Л., 1950. Т. 1. 382 с.

  3. Дьяконова 2010 - Дьяконова В. П. Персонажі пантеону бурханісти Алтаю // Сибірський збірник-2. До ювілею Євгенії Олексіївни Алексєєнко / Відп. Ред. Є.Г. Федорова. - СПб .: МАЕ РАН, 2010. C. 210-223.

  4. Казагачева, 2004 - Казагачева З.С. Топонім Алтай в етно-культурної поетиці тюрко- і монголоязичних народів // Народна культура Сибіру. Матеріали XIII наукового семінару Сибірського регіонального вузівського центру по фольклору. Омськ, 2004. С. 56-59.

  5. Казагачева і ін., 1997 - Казагачева З.С., Каташев С.М., Шейкин Ю.І, Никифорова В.С. Алтайські героїчні сказання. Очі-Бала. Кан-Алтин. Новосибірськ: Наука. Сибірське видавничо-поліграфічне і книготорговое підприємство РАН, 1997. - 668 с. (Pamyatniki fol'klora narodov Sibiri i Dal'nego Vostoka; Tom 15) [(Monuments of folklore of the peoples of Siberia and the Far East; Vol. 15)]. (In Russ. And Altai)

  6. Каруновская, 1935 - Каруновская Л.Е. Уявлення алтайців про Всесвіт: Матеріали до алтайському шаманству // Радянська етнографія. 1935. № 4-5. С. 160-183.

  12 Рукопис томи «Алтайські народні пісні».

  7. Кляшторний, 1981 - Кляшторний С.Г. Міфологічні сюжети в древнетюркских пам'ятках // Тюркологічнізбірник 1977. М .: Глав. ред-ція Вистачає. літ-ри вид-ва «Наука», 1981. С. 117-138.

  8. Кляшторний, 1988 - Кляшторний С.Г. Тюркомовних народів міфологія // Міфи народів світу. Енциклопедія. (В 2-х томах). / Гл. ред. С.А. Токарев. М .: Сов. енциклопедії., 1988. Т. 2. C. 536-537.

  9. Конкашпаев, 1974 - Конкашпаев Г.К. Назва "Алтай" // Географічні науки. - Алма-Ата: Изд-во Казах. Пед. Ін-ту, 1974. С. 48-49.

  10. Ойноткінова, 2016 - Ойноткінова Н.Р. Поетика тексту обряду жертвопринесення духам-господарям гір у сучасних алтайців // Мови і фольклор корінних народів Сибіру. 2016. № 2 (31). С. 92-98.

  11. Ойноткінова, 2011 - Ойноткінова Н.Р., Шінжін І.Б., Яданова, К.В., Ямаева Е.Е. Несказочной проза алтайців. Новосибірськ: Наука, 2011. 576 с .; мул. + Компакт-диск. (Пам'ятники фольклору народів Сибіру і Далекого Сходу; Т. 30).

  12. Петешева, 2002 - Петешева С.К. Алтайська пісня дьангар. Алтай jакар кожок. Гірничо-Алтайськ: Ак Чечек, 2002. 400 с. (На алт. І рос. Мовами).

  13. Потапов, 1991 - Потапов Л.П. Алтайський шаманізм. - Л .: Наука, Ленингр. від., 1991. 320 c.

  14. Потанін, 1883 - Потанін Г.М. Нариси Північно-західної Монголії. Т. 4. СПб. 1883. 1026 з.

  15. Садалова, 2016 - Садалова Т.М. Про міфологічному просторі «Алтай» в епосі «Гесер» / [Електронний ресурс] / URL: http://tengrifund.org.ua/o-mifologicheskom-prostranstve-altaj-v-epose-geser.html. (Дата звернення 28.11.2018).

  16. Тадіно, 2013 - Тадіно Н.А. Символіка і етичні цінності алтайців в практиках відродженого бурханізм // Укр. Том. держ. ун-ту. Історія. 2013. № 4 (24). С. 97-100.

  17. Таскин, 1973 - Таскин В.С. Матеріали з історії сюнну. М., 1973. Вип. 2. 167 c.

  18. Тюхтенев, 1972 - Тюхтенев Т.С. Алтайські народні пісні. Алтай албатиник кожокдори. Гірничо-Алтайськ, 1972. 240 с. (На алт. Мовою).

  19. Тюхтенева, 1995 - Тюхтенева С. П. Про еволюцію культу гір у алтайців // Шаманізм і ранні релігійні уявлення. До 90-річчя доктора історичних наук, професора Л. П. Потапова / Збірник статей. М., 1995. 272 ​​с. С. 173-179. (Етнологічні дослідження по шаманству і іншим раннім віруванням і практикам, т. 1).

  20. Укачіна і ін., 1992 - Укачіна К.Є., Ямаева Е.Е. Алтайські благі побажання. Алтай алкиштар. Гірничо-Алтайськ, 1992. 144 с. (На алт. Мовою).

  21. Феофілакт, 1957 - Феофілакт Симокатта. Історія. Історія. Вступ. ст. Н.В. Пігулевський. Переклад С.П. Кондратьєва. (Серія «Пам'ятки середньовічної історії народів Центральної та Східної Європи»). М., 1957. 224 с.

  22. Черемисов, 1951 - Черемисов К.М. Бурят-монгольсько-російський словник / За ред. Ц.Б. Цидемдамбаевой. М .: Гос. изд-во іноз. і нац. словників, 1951.

  References

  Anohin, 1924 - Anohin, A.V. Materialy po shamanstvu u altaitsev (Sobrannye vo vrem'a puteshestviy po Altaiu v 1910-1912 gg. Po porucheniyu Russkogo Komiteta dl'a izuchenia Sredney i Vostochnoi Azii). [Materials on shamanism in Altai (Materials collected during trips to the Altai in 1910-1912 gg. On behalf of the Russian Committee for the Study of Central and East Asia. Leningrad: Izdatel'stvo RAN, 1924. 152 s.] (In Russ.) Bichurin, 1950 - Bichurin, N.Ya. Sobranie svedeniy o narodakh, obitavshikh v Sredney Azii v drevnie vremena. [Collection of information about peoples that lived in Central Asia in ancient times]. Moscow, Leningrad. Vol. 1. 382 s.] (In Russ.) Cheremisov, 1951 - Cheremisov KM Buryat-mongol'sko-russkiy slovar 'Cydemdambaeva CB (red.). Buryat-Mongolian-Russian Dictionary. Cydemdambaeva CB (ed). Moskva: Gos. izd. inostr. i nats. Slovarey, 1951. (In Russ.) D'yakonova 2010 - D'yakonova VP Personazhi panteona burkhanistov Altaya // Sibirskiy sbornik-2. K yubileyu Yevgenii Alekseyevny Alekseyenko / Otv. Red. Ye.G. Fedorova [The characters of the pantheon of the Burkhanists of Altai. Siberian collection. Ch. In Ed. Ye. G. Fedorova]. SPb .: MAE RAN 2010, s. 210-22 3. (In Russ.) Feofilakt, 1957 - Feofilakt Simokatta. Istoriya. Istoriya. Vstup. st. N. V. Pigulevskoy. Perevod S. P. Kondrat'yeva [Story. Story. Intro. st. N. V. Pigulevskaya. Translation by S. P. Kondratiev]. M., 1957. 224 s. (Seriya «Pamyatniki srednevekovoy istorii narodov Tsentral'noy i Vostochnoy Yevropy»). [(Series «Monuments of the medieval history of the peoples of Central and Eastern Europe»)] (In Russ.)

  Kazagacheva, 2004 - Kazagacheva Z. S. Toponim Altay v etno-kul'turnoy poetike tyurko- i mongoloyazychnykh narodov // Narodnaya kul'tura Sibiri. Materialy XIII nauchnogo seminara Sibirskogo regional'nogo vuzovskogo tsentra po fol'kloru [Toponym Altai in the ethno-cultural

  poetics of the Turkic and Mongol-speaking peoples // Folk culture of Siberia. Materials of the XIII scientific seminar of the Siberian regional university center on folklore]. Omsk: Izd-vo OmGPU. S. 56-59. (In Russ.)

  Kazagacheva et al, 1997 - Kazagacheva Z.S., Katashev S.M., Sheykin YU.I, Nikiforova V.S. Altayskiye geroicheskiye skazaniya. Ochi-Bala. Kan-Altyn [Altai heroic tales. Ochi Bala Kan-Altyn]. Novosibirsk: Nauka. Sibirskoye izdatel'sko-poligraficheskoye i knigotorgovoye predpriyatiye rAn, 1997. - 668 s. (Pamyatniki fol'klora narodov Sibiri i Dal'nego Vostoka; Tom 15) [(Monuments of folklore of the peoples of Siberia and the Far East; Vol. 15)] [(Monuments of the folklore of the Siberia and the Far East; Vol. 15)]. (In Russ. And Altai).

  Karunovskaya, 1935 - Karunovskaya L. E. Predstavleniya altaytsev o Vselennoy: Materialy k altayskomu shamanstvu [The Altai ideas about the Universe: Materials for the Altai shamanism] // Sovetskaya etnografiya [Soviet ethnography]. 1935. № 4-5. S. 160-183. (In Russ.)

  Klyashtornyy, 1981 - Klyashtornyy, S. G. Mifologicheskiye syuzhety v drevnetyurkskikh pamyatnikakh [Mythological scenes in the ancient Turkic monuments] // Tyurkologicheskiy sbornik 1977 [Turkic collection 1977]. M .: Glav. red-tsiya vostoch. lit-ry izd-va «Nauka», 1981. S. 117-138. (In Russ.)

  Klyashtornyy, 1988 - Klyashtornyy S. G. Tyurkoyazychnykh narodov mifologiya [Turkic peoples mythology] // Mify narodov mira. Entsiklopediya. (V 2-kh tomakh). / Gl. red. S. A. Tokarev. M .: Sov. entsikl., 1988. Tom. 2 [Myths of the peoples of the world. Encyclopedia. (In 2 vol.)]. S. 536-537. (In Russ.)

  Konkashpayev, 1974 - Konkashpayev G.K. Nazvaniye «Altay» [The name "Altai"] // Geograficheskiye nauki [Geographical sciences]. Alma-Ata: Izd-vo Kazakh. Ped. In-ta, 1974. S. 48-49. (In Russ.)

  Malov, 1959 - Malov, S. E. Pamyatniki drevnetyurkskoy pis'mennosti Mongolii i Kirgizii. [Monuments of ancient Turkic writing of Mongolia and Kyrgyzstan]. Moskva, Leningrad, Izd. AN SSSR, 1959. (In Russ.)

  Molchanova, 1979 - Molchanova A. T. Toponimicheskiy slovar 'Gornogo Altaya / red. A.T. Tybykova [Toponimical Dictionary of Gornyi Altai) / ed. A.T. Tybykova]. Gorno-Altaysk: Gorno-Alt. otd-e Alt. kn. izd-va, 1979. 400 s. (In Russ.)

  Oinotkinova, 2016 - Oinotkinova H.P. Poetika teksta zhertvoprinosheniya dukham-khozyayevam gor u sovremennykh altaytzev [Poetics of the text of the rite of sacrifice to the spirits of the mountains of the modern Altaians] // Yazyki i folklor kerennykh narodov Sibiri [Languages ​​and folklore of the indigenous peoples of Siberia] . № 2 (31). S. 92-98.

  Oinotkinova, et al., 2011. - Neskazochnaya proza ​​altaytsev [The non-perfect prose of the Altaians] / Oinotkinova N.R., Yamayeva Ye. Ye., Zhinzhin I. B., Yadanova K.V. Novosibirsk: Nauka, 2011. 576 p .; il. + CD (Pamyatniki fol'klora narodov Sibiri i Dal'nego Vostoka; Tom 30) [(Monuments of folklore of the peoples of Siberia and the Far East; Vol. 30)]. (In Russ.)

  Petesheva 2002 - Petesheva S.K. Altayskaya pesnya d'angar [Altai song Dyangar]. Gorno-Altaysk: Ak Chechek, 2002. 400 s. (In Altay)

  Potanin, 1883 - Potanin G.N. Ocherki Severo-zapadnoy Mongolii [Essays on Northwest Mongolia]. Tom 4. St. Petersburg: Tipografiya V. Kirschbauma, 1883. 1026 s. + Ill. (In Russ.)

  Potapov, 1991 - Potapov L.P. Altayskiy shamanism [Altai shamanism]. Moskva, Nauka, 1991. 320 p. (In Russ.)

  Sadalova, 2016 - Sadalova T.M. O mifologicheskom prostranstve «Altay» v epose «Geser» [On the mythological space "Altai" in the epos "Geser"] / [Electronic resource] / URL: http://tengrifund.org.ua/o-mifologicheskom-prostranstve-altaj- v-epose-geser.html. (The date of circulation is 11.28.2018) (In Russ.)

  Tadina, 2013 - Tadina N.A. Simvolika i eticheskie tsennosti altaytsev v praktikakh vozrozhdennogo burkhanizma [Symbols and ethical values ​​in the Altai practices revived Burkhanism] // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoria [Tomsk State University Journal. History]. No 4 (24). S. 97-100. (In Russ.)

  Taskin, 1973 - Taskin V.S. Materialy po istorii syunnu [Materials on the history of the S'unnu]. Moskva. Vyp. 2. 167 s. (In Russ.)

  Tyukhtenev, 1972 - Tyukhtenev T.S. Altayskiye narodnyye pesni [Altai folk songs]. Gorno-Altaysk: Gorno-Altay. Tiporg. 240 s. (In Altay)

  Tyukhteneva, 1995 - Tyukhteneva S.P. Ob evolyutsii kul'ta gor u altaytsev [On the evolution of the cult of the mountains among the Altaians] // Shamanizm i ranniye religioznyye predstavleniya. K 90-letiyu doktora istoricheskikh nauk, professora L.P. Potapova. Sbornik statey [Collected works: Shamanism and early religious ideas. On the 90th anniversary of the doctor of historical sciences, professor L.P. Potapov)]. Moskva, 1995. S. 173-179. (Etnologicheskiye issledovaniya po shamanstvu i inym rannim verovaniyam i praktikam, tom 1). (Ethnological studies on shamanism and other early beliefs and practices, vol. 1). (In Russ.)

  Ukachina, 1992 - Ukachina K.Ye., Yamayeva, Ye.Ye. Altayskiye blagopozhelaniya. Altay alkyshtar. [Altai good wishes]. Gorno-Altaysk: Ak Chechek, 1992. 144 p. (In Altay)


  Ключові слова: фольклористика і етнолінгвістики / топонім / міфологізація / Теона / міфологія і обрядовість Алтай? ців. / folklore and ethnolinguistics / sacral toponym / theonym / mythology and rituals of the Altaians / shamanism among the Altaians.

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити