Розглядається проблематика виховання в контексті складного співвідношення тенденцій глобалізації та локалізації в національних культурах, акцентується думка про трансформацію концепції діалогу культур в сучасній соціокультурній ситуації.

Анотація наукової статті по ЗМІ (медіа) і масовим комунікаціям, автор наукової роботи - Мурон Анатолій Олександрович


CULTURE AND UPBRINGING

The article is about the problem of education in the context of a complex relation between the tendencies of globalization and localization in national cultures. Here is emphasized the idea of ​​transformation of intercultural communication concept in a contemporary social-cultural situation.


Область наук:
 • ЗМІ (медіа) і масові комунікації
 • Рік видавництва: 2007
  Журнал: Світ науки, культури, освіти

  Наукова стаття на тему 'Культура і виховання'

  Текст наукової роботи на тему «Культура і виховання»

  ?«Крижана», імпліцитно увібрала в себе «вогневі» свой- са - вогню, так і впорядкованість Космосу - землі і

  ства: «чорна крижана річка ... вогонь», «ринула вода ре- води. «Одні народяться для землі, інші для неба:

  занулити ... вогнем »[ОВ, 285],« йде річка - вогонь, йде галасуючи у одних білий вогонь, у інших розпалений уголек в

  і виття ... несе свою хвилю все істебіть »[Л, 13]. крові »[ОВ, 226], - напише Ремізов. Причому, «вихорі-

  Крім того, функціонально вода актуалізована у вая »,« війна »субстанція символізує біологічес-

  Ремізова в якості обов'язкового ритуального атрібу- кий, підсвідомий код, духовність ж, інтелект

  та. Пов'язана з купальськими обрядами і русальними пов'язані з упорядкованою природою Космосу - сочета-

  містеріями, вона здатна передбачати долі людей. ня, що розкриває творчий потенціал людини, його

  Показовим у цьому сенсі епізод з тексту повісті «ухил від норми», який стає маркером з-

  "У полоні". «Іван Степанович. витягнув з-під поли бранності і «відзначеності».

  вінок і, показавши на. воду виру, кинув: «На тебе, на Отже, космогонічна модель Ремізова вибудувана твоє щастя!». І вінок закрутився, застрибав, потім по міфопоетичного схемою опозиції «Хаосу - Космоглубоко зник і знову виплив. Виплив мій вінок і са »з їх суперечливим протистоянням - єднання-

  канув »[ВП, 70]. ем субстанціональних складових. Кожному з них

  Подібно землі, вода також стимулює творчу властиві архетипічні значення, наповнені

  енергію з метою осягнення і відродження глибин глибинними символічними смислами, які реа-

  них, які не стертих повсякденним вживанням, первоос- ються в різних аспектах відтворюваного писа-

  нов мови. «Як я можу що-небудь переробити так, щось телем світу: в хронотопних побудовах, заснованих на

  б зробити сухо, коли у мене душа волога »[18], - язичницьких принципах циклічності і кругообігу, в з-

  відповість письменник на звинувачення в архаїчності мови сво- будівлі особливого, «сновідческій» світу міфоперсона-

  їх творів. жей, що воскрешають початкові пласти національ-

  В системі космогонічних координат на людину ної пам'яті.

  суперечливо впливає як «вихровий» початок Хао-

  Бібліографічний список і примітки

  1 .Ремізов, А.М. Вогонь речей / А.М. Ремізов. - М., 1989. - с.244. Надалі посилання на це видання із зазначенням в тексті заголовних «ОВ» і сторінки.

  2.Бліщ, Н.Л. Автобіографічна проза А.М. Ремізова (проблема міфотворчості) / Н.Л. Бліщ.- Мінськ, 2002. - С. 9.

  3.Ільін, І.А. Творчість А. Ремізова / І.А. Ільін.- М., 1997. - С.84.

  4.Андреев, Ю. Шляхи і роздоріжжя Олексія Ремізова / Ю. Андрєєв // Питання літератури, 1977, №5. - С. 232.

  5.Бліщ, Н.Л. Указ. соч. - С. 9.

  6.Славянскіе давнини. Етнолінгвістичний словник. т.1.- М., 1995.- С. 379.

  7.Ремізов, А.М. Ніч темна // Ремізов А.М. Вибране. - М., 1978. - С. 349. Надалі посилання на це видання із зазначенням в тексті скорочених назв творів (ВП-«У полоні», Ч «Чортик», НБ «Невгамовний бубон», КС- «Хрестові сестри », П-« Посолонь », Е-« Емаліоль », ПГ -« З книги спогадів «Підстриженими очима») і сторінки.

  8.Ремізов, А.М. Твори: в 2 т. Кн. друга / А.М. Ремізов. - М., 1993. - С. 11. Надалі посилання на це видання із зазначенням в тексті скорочених назв творів (Л «Лимонарь», дБ- «Докука і балагурье») і сторінки.

  9.Ремізов, А.М. Завихрена Русь. - М., 1991. - С. 238, 241. В подальшому посилання на це видання із зазначенням в тексті скорочення (ОР- «Вогняна Росія») і сторінки.

  10.Бліщ, Н.Л. Указ. соч. - С. 20.

  11 .Див .: там же. - С. 33. Еротичний дискурс в текстах Ремізова - предмет окремої розмови. Див. З цього приводу: Кузьменко, М.В. Удоноші і фаллофори А. Ремізова / М.В. Кузьменко // Літературний огляд, 1995, № 5; Обратніна, О.Р. Еротичний символізм Олексія Ремізова / Є.Р. Обратніна // Новое литературное обозрение, 2000., №43.

  12.Грета, Н. Слобін. Проза Ремізова 1900- 1921 / Н. Грета. - СПб., 1997. - С. 155.

  13.Грета, Н. Слобін. Указ. соч. - С. 23.

  14.Ремізов, А.М. Царівна Мимра / А.М. Ремізов. - Тула, 1992. - С. 360.

  15.Екзістенціальний аспект творчості Ремізова намічений в статті Кузьменко М.В. Світ і герой Олексія Ремізова (до проблеми взаємозв'язку світогляду і поетики письменника) // Філологічні науки, 1982, №1. - С. 14.

  16.Мочульскій, К. Криза уяви / К. Мочульський. - Томськ, 1999. - С. 117.

  17.Ремізов, А.М. Царівна Мимра / А.М. Ремізов. - Тула, 1992. - С. 78.

  18.Ліца. Вип. 3. - М.-СПб., 1993. - С. 441.

  Стаття надійшла до редколегії 24.05.07

  УДК 130: 370.1

  А.А. Мурон

  КУЛЬТУРА І ВИХОВАННЯ

  Розглядається проблематика виховання в контексті складного співвідношення тенденцій глобалізації та локалізації в національних культурах, акцентується думка про трансформацію концепції діалогу культур в сучасній соціокультурній ситуації.

  Прагнення будь-якого народу до самоідентифікації та зберігання власної або злиття з іншими культура-

  розвитку передбачає вирішення питання про способи взаи- ми, до об'єднання з ними з перспективою розчинитися

  мосвязи з іншими народами, культурами. У такій ситу- в них і тим самим втратити свою самобутність? ації, як показує досвід історії, виникає дилема: Рішення такого завдання на практиці багато в чому бу-

  чи прагне до відділення від інших культур з метою з- дет залежати від розуміння вихідних теоретичних по-

  силок і, зокрема, від розуміння співвідношення загального, глобального і особливого, національного. Механістичний підхід дуже часто призводить до трактування загального як сукупності окремих національних культур. Такий варіант дозволяє отримати уявлення про кожній культурі окремо. Всі вони, в такому випадку, розглядаються по відношенню один до одного тільки як зовнішні, що передбачає їх поділ на свою і чужу. Остання установка і диктує політику однієї культури в особі, наприклад, держави, по відношенню до іншої. Суть останньої - це захист свого і боротьба проти чужого впливу.

  Головна проблема Росії в умовах глобалізації полягає, пише, наприклад, Т.А. Семілєт, «в тому, що у російської культури на сьогоднішній день немає захисника» [1, с. 86]. Більш того, таких захисників «не спостерігається і у інших самобутніх культур» [там же]. А так як всі культури самобутні, то ця проблема існує для всіх народів. Методи захисту при такому підході цілком передбачувані: "Не показувати», «не закуповувати», «знищувати» і т.д. Під впливом США і Євросоюзу, як каже в одному зі своїх інтерв'ю В. Дод-реньков (декан соціологічного факультету МДУ), «російські люди перетворюються в бездушних споживачів шмоток і гамбургерів, <...> втрачають самостійність, національну ідентичність »[2, с. 4]. Щоб уникнути цього «Росія повинна проявити більшу самостійність», їй «потрібна розумна ізоляція від США і Європи, опора на власні сили, традиції і культуру» [там же]. Але як визначити межі «розумної» ізоляції і хто це може зробити? Навіть невеликий перекіс в подібній політиці веде до ізоляції культур, до їх стагнації і, в кінцевому рахунку, до консервації. Підхід розумної ізоляції стає можливим за умови розуміння культури як закритої системи. При допущенні, що це відкрита система, домагатися ізоляції виявляється справою неможливою і небезпечним.

  Цей момент дозволяє зрозуміти, чому концепція діалогу культур в даний час зазнає трансформацію. «Діалог як можливий принцип співіснування різних культур, - пише Е. Сайко, - представляється нині вельми проблематичним» [3, с. 45]. Про який діалог може йтися, коли державою ставиться завдання захисту своєї культури?

  При виникають суперечності в підходах до розуміння взаємозв'язку культур вирішити дану проблему можливо, мабуть, лише при зміні логіки міркування про взаємозв'язок загального і одиничного, над-національного і національного в культурі, про розуміння змісту останніх.

  Механістичний підхід до розуміння загальності культури заперечує, по суті, наявність в ньому об'єктивних основ культури, дія єдиних законів при її формуванні, розвитку. Ті ж, хто вважає, що культура містить об'єктивні початку, передбачає тимчасову послідовність, загальне і особливе, повинні характеризувати різні культури, а різне в культурах, що мають одну підставу. Належність до нього і дозволяє в будь-якій культурі виділяти суто людське начало, притаманне всім народам, а не окремим його представникам.

  Визнання єдиного підстави культури передбачає визнання єдиного його змісту, сенсу. В такому випадку національні культури слід відрізняти один від одного в основному за формами, а не за змістом. Загальна підстава культури в різних навчаннях може бути представлено по-різному (матеріалістично, ідеалістично або в їх єдності), але воно буде єдиним, що дозволить як порівнювати їх один з одним, так і розрізняти. Такі прояви культури, як мова,

  музика, танці, релігія, а також способи їх вираження (чуттєві або раціональні) притаманні всім народам, носять глобальний характер, але ступінь їх прояву, як і переважання тієї чи іншої форми, різні. Так, наприклад, культ Матері був характерний для релігій багатьох народів світу. Але її втілення, зазначає В.Є. Шамбаров, відбувалося у всіх по-різному. У країнах Близького Сходу більше уваги приділялося аспекту чуттєвої любові, якої відповідали божества - аналоги Венери, тому головну роль в служінні їм грала ритуальна проституція. У арійських народів на перший план висувалося розгляд жіночого божества як покровительки природи. Богині, що відповідали цьому культу, начебто Діани або Артеміди, зазвичай виконували також функції войовниць і часто вважалися незайманими [4, с. 207]. При таких підходах до трактування культу чи можна сказати, що один з них повинен віддавати перевагу іншому?

  Очевидно, взаємозв'язок культур - це обмін формами, способами подання якогось загального сенсу. Наявність різних варіантів в трактуванні співвідношення загального і особливого в такому випадку вимагає від дослідника вказівки на обраний підхід в розумінні першооснови культури, так як без цього неможливо визначити і зрозуміти способи і форми її вираження.

  Кожному народу притаманні свої форми вираження загального. Сперечатися, які з них краще або гірше за нього висловлюють, не має сенсу, як і пошук відповіді на питання про вік феномена глобалізації в культурі. Може йтися скоріше про етапи глобалізації, а не про її початку, що збігається з народженням людства як цілісності. Але такий висновок, повторюємо, можливий лише при визнанні в якості вихідного діалектичного принципу взаємозв'язку загального і одиничного. Здійснення ж цього визначається у різних народів по-різному в силу специфіки умов їх життєдіяльності. Зрозуміти їх - означає проникнути в таємниці культури, зрозуміти її сенс і зміст.

  Наприклад, для Росії як носія єдиного світового культурного простору характерними і значущими є такі загальносвітові цінності, як любов до життя, свободу, сімейного благополуччя і т.д. Але, як і для будь-якої національної культури, форми їх прояву в російській культурі специфічні. Як зазначав на початку XX ст. Р. Штейнер, російських філософів займали перш за все речі кінцеві, останні. Вони не знали речей передостанніх, механізму світової еволюції, будови світу духовних ієрархій, глибинних законів людської природи та історії. Наявність речей передостанніх, ієрархія світу духовного заперечуються, але вивчається перш за все інше. Тому при аналізі культури інтерес представляють не тільки особливості поглядів на щось, але, в першу чергу, пояснення, чому вони такі і чи можна їх змінити, яким чином? Пошуками відповіді на ці питання займалися багато російських філософів. Об'єктивні причини, що пояснюють відмінність російської культури від інших, зазначає, наприклад, П. Чаадаєв, - це наявність природно-кліматичних умов (огром території, клімат), в яких проживають росіяни; Б. Зайцев називає молодий вік нації; А. Бушков - панування провізантійской форми православ'я; А. Чубайс - відсутність правил життя; Ю. Болдирєв - «дикою розшарування» і т.д. Вивчення конкретних умов дозволяє зрозуміти суть своєрідності менталітету того чи іншого народу в відтворенні глобальних процесів, характерних для загальносвітової культури. У всіх народів відтворення світу здійснюється з опорою або на почуття, або на розум, або на інтуїцію. У російських переважаючими є почуття, інтуїція. У цьому їхня відмінність, відзначають багато дослідників, від наро-

  дов Заходу, у яких переважають раціональні моменти. Але це зовсім не означає, що їх немає в російській культурі: воно представлено, але в інших формах і другом обсязі.

  В одному з інтерв'ю І. Глазунов, наприклад, зазначив, говорячи про сьогоднішній день: «Російська культура - в забутті і була похована під руїнами авангардного арт-бізнесу. Дійшли до того, що багато хто вважає мат основою російської мови. Наша мова засмічується убогим жаргоном »[5, с. 3]. Дані тенденції, мабуть, дійсно присутні в російській культурі, але з цього навряд чи можна робити висновок про загибель російської культури як національної. І арт-бізнес, і убогий жаргон як форми вираження будь-якої культури мають місце не тільки в Росії. Інша справа, що цим формам в Росії останнім часом віддається перевага. Але в такому випадку при вивченні російської культури не слід обмежуватися лише констатацією наявності даної тенденції, вважати її випадкової, необхідно намагатися знайти відповідь на питання, чому в той чи інший період переважаючими стали одні форми і зменшуються, аж до їх повного зникнення, прояви інших. Причини таких тенденцій криються в закономірностях глобального розвитку культури. Так, зниження тяги до утворення в останні роки - це особливість, характерна не тільки для російської молоді. Дане явище, відзначають багато дослідників, притаманне багатьом європейським країнам. Причини його слід шукати в якихось більш глобальні зміни, що відбуваються в усьому світі, а не тільки в Росії, де вони лише проявляються в своїх особливих формах. Складаються в світі нові тенденції і виникають на їх основі думки не можна скасувати шляхом введення заборонних заходів. Думка можна заборонити висловлювати, але знищити неможливо. Тому заборони в культурі - це не найкращий спосіб її збереження. Щоб цього домогтися, необхідно шукати нові форми вираження культури. Якщо не робити цього

  цілеспрямовано, вони виявляться стихійно і не завжди прийнятними способами.

  Зрозуміти глобальні зміни - значить правильно усвідомити зміни, що відбуваються в національній культурі. Але в такому випадку погляд на їх співвідношення і способи їх вирішення повинні бути іншими.

  Говорячи про американізації вірменської культури, кореспондент «Літературної газети», наприклад, зазначає, що вірменська інтелігенція протистоїть такої інтервенції «культивуванням народних пісень, <...> створенням етнографічних асамблей, дитячих колективів вірменського танцю і національної музики. <...> діти щодня читають по телебаченню вірші поетів Вірменії »[6, с. 4]. Чи не заборона, а протиставлення культурних форм через їх постійне відтворення, виховання - ось головне в боротьбі за національне. Не проти чужого необхідно боротися, а за збереження і розвиток своєї національної культури, світогляду, мови і т.д. І, мабуть, чим сильніше пропаганда інших форм культури, тим більше має бути свідченням прагнення до пропаганди і відтворення власних.

  При такому підході слід розрізняти поняття «виховання» і «освіта». Освіта як процес отримання знання про культуру своєї і чужої, і виховання як процес, спрямований на зміну поведінки відповідно до прийнятих норм у своїй національній культурі, не тотожні. Тому «добре освічений» і «добре вихований» - різні поняття. Що змінювати в цьому співвідношенні в першу чергу, буде визначатися потребами, інтересами соціальних груп, за якими стоїть прагнення або до збереження традиційних національних форм поведінки, або до їх зміни відповідно до якимись іншими наднаціональними формами, в рамках яких також можна існувати, але вже, правда, в іншій якості. Але це вже питання не теорії, а практики.

  бібліографічний список

  1 .Семілет, Т.А. Російська культура в сучасній діалектиці глобально-загального і національно-особливого / Т.А. Семілєт // Проблеми духовного розвитку в Росії: історія і сучасність. - Барнаул, 2005.

  2.Запад - друг чи ворог? // Аргументи і факти.- 2004.- №51.

  3.Сайко, Е. Глобалізація як феномен перехідних епох / Є. Сайко // Державна служба. - 2006. - №3.

  4.Шамбаров, В.Є. Русь: дорога з глибин тисячоліть / В.Є. Шамбаров.- М., 1999..

  5.Глазунов, І. Відсутність патріотизму - притулок негідників / І. Глазунов // Аргументи і факти. - 2004. - №40.

  6.Марьян, В. Шлях до Арарату / В. Мар'ян // Літературна газета. - 2007. - №15.

  Стаття надійшла до редколегії 29.05.07

  УДК 378.147: 410

  О. П. Решетова

  Міжкультурного ПАРАДИГМА - НОВИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  В рамках культурологічного підходу вивчається проблема викладання іноземної мови як компонента межкультур-ної компетенції студентів. Пропонується авторський варіант організації процесу навчання іноземної мови на основі концептуальних мегатем-епістем.

  Міжкультурна компетенція стає неодмінним компонентом загально підготовки фахівців в сфері культури, і людей, що володіють цією компетентністю, можна назвати «людьми мультикультури», полікультурної особистості, яка синтезує різні культури, будучи їх сполучною

  ланкою. Сучасна полікультурна ситуація змушує людину бути здатним до комунікації в величезному життєвому міжкультурному просторі, і іноземна мова, як відомо, є одним з головних засобів взаємодії між різними етнічними спільнотами. Сьогодні стрімко зміцнюються


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити