Ампульні методом визначені критичні (рідина-пар) температури сумішей 1,3-диметил& і 1,3,5-тріметіладамантана з толуолом. Показано, що суміші метіладамантанов з толуолом характеризуються досить високими значеннями надлишкових критичних температур, тоді як для взаємних сумішей метіладамантанов залежність критичної температури як від масового, так і від мольної складу практично лінійна. Оцінена працездатність різних апроксимаційних і прогностичних моделей в додатку до критичних (рідина&пар) температур бінарних сумішей цикланів з вуглеводнями різних класів.

Анотація наукової статті з хімічних технологій, автор наукової роботи - Назмутдинов Алянус Галеевіч, Алекіна Олена Вікторівна, Нестерова Тетяна Миколаївна, Саркісова Вікторія Сергіївна, Чечина Ольга Миколаївна


CRITICAL TEMPERATURES OF MIXTURES OF 1,3-DIMETYLADAMANTANE AND 1,3,5-TRIMETYLADAMANTANE WITH TOLUENE. METHODS OF PREDICTION THE CRITICAL TEMPERATURES OF BINARY MIXTURES OF CYCLANES WITH HYDROCARBONS

The critical (liquid&vapor) temperatures of toluene with 1,3&dimethyl& and 1,3,5&trimetyladamantanes binary mixtures were determined by means of the ampoule method. It is shown that a mixture of toluene with metyladamantanes characterized by rather high values ​​of the excess critical temperatures, whereas metyladamantanes only mixtures dependence of the critical temperature as a function of the mass and the molar composition is almost linear. Efficiency of different approximation and prediction models in the application to the critical (liquid&vapor) temperatures of binary mixtures of cyclanes with hydrocarbons different classes was estimated.


Область наук:

 • хімічні технології

 • Рік видавництва: 2012


  Журнал: Известия Самарського наукового центру Російської академії наук


  Наукова стаття на тему 'Критичні температури сумішей 1,3-діметіладамантана і 1,3,5-тріметіладамантана з толуолом. Методи прогнозування критичних температур бінарних сумішей цикланів з вуглеводнями '

  Текст наукової роботи на тему «Критичні температури сумішей 1,3-діметіладамантана і 1,3,5-тріметіладамантана з толуолом. Методи прогнозування критичних температур бінарних сумішей цикланів з вуглеводнями »

  ?УДК 541.1 + 547.1

  КРИТИЧНІ ТЕМПЕРАТУРИ СУМІШЕЙ 1,3-ДІМЕТІЛАДАМАНТАНА І 1,3,5-ТРІМЕТІЛАДАМАНТАНА З толуол. МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ КРИТИЧНИХ ТЕМПЕРАТУР БІНАРНИХ СУМІШЕЙ цикланів З вуглеводнів

  © 2012 А.Г. Назмутдинов, Е.В. Алекіна, Т.Н. Нестерова, В.С. Саркісова, О.Н. Чечина

  Самарський державний технічний університет

  Надійшла до редакції 16.03.2012

  Ампульні методом визначені критичні (рідина-пар) температури сумішей 1,3-диметил і 1,3,5-тріметіладамантана з толуолом. Показано, що суміші метіладамантанов з толуолом характеризуються досить високими значеннями надлишкових критичних температур, тоді як для взаємних сумішей метіладамантанов залежність критичної температури як від масового, так і від мольної складу практично лінійна. Оцінена працездатність різних Апроксимаційні-них і прогностичних моделей в додатку до критичних (рідина-пар) температур бінарних сумішей цикланів з вуглеводнями різних класів.

  Ключові слова: критична температура, апроксимація, методи прогнозування, метіладаман-тани, толуол, циклани.

  Критична температура (Г) є однією з найважливіших фундаментальних характеристик речовини. Інформація по Тс служить основою при розрахунку властивостей речовин методами, заснованими на принципі відповідних станів. Особливий інтерес до критичного стану речовини обумовлений появою нового напряму в хімічній технології - проведення процесів в надкритичних умовах. Проте, експериментальна база по критичних температур органічних речовин явно недостатня. При відсутності необхідних відомостей доводиться вдаватися до прогнозу. Для індивідуальних речовин загальні підходи до прогнозування Тс досить опрацьовані. Однак жодна з широко використовуваних сьогодні методик прогнозу критичної температури сумішей (Т) не дає задовільних результатів навіть для сумішей вуглеводнів. Для розробки методів прогнозування, а також для тестування і налаштування існуючих методів необхідно значну кількість надійних експериментальних даних по критичних температур сумішей, утворених сполуками цікавлять класів.

  Для каркасних сполук така інформа-

  Назмутдинов Алянус Галеевіч, кандидат хімічних наук, доцент. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Алекіна Олена Вікторівна, кандидат хімічних наук, викладач. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Нестерова Тетяна Миколаївна, кандидат хімічних наук, професор. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Саркісова Вікторія Сергіївна, кандидат хімічних наук, доцент. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Чечина Ольга Миколаївна, доктор хімічних наук, професор. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  ція практично відсутня. Є лише відомості, отримані нами раніше і представлені критичними температурами:

  • індивідуальних 1,3-діметіладамантана (1,3-ДМА) і 1,3,5-тріметіладамантана (1,3,5-ТМА) [1],

  • сумішей 1,3-ДМА і 1,3,5-ТМА з ціклогек-саном (ЦГ),

  • сумішей 1,3-ДМА і 1,3,5-ТМА [2].

  У даній роботі експериментально визначені Tm 1,3-ДМА і 1,3,5-ТМА з толуолом в повному діапазоні варіювання їх складів.

  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

  Для проведення експерименту використовували 1,3-ДМА і 1,3,5-ТМА з чистотою 99,9% (ГРХ), методика синтезу описана в [1].

  Критичні (рідина-пар) температури визначені Ампульні методом по зникненню меніска - при нагріванні і появи меніска - при охолодженні. Схема установки і процедура експерименту наведені в [1]. Похибка вимірювання Тст оцінена в 0,7 К і включає інструментальну похибку, похибка експерименту і відтворюваність вимірювання.

  Склад сумішей до експерименту визначався по співвідношенню мас компонентів. Зважування проводилося на вагах "SHIMADZU DEUTSCHLAND GmbH" модель AUW120D з точністю до 0,1 мг. Мінімальна маса компонента становила 17,4 мг. Склад сумішей після вимірювання критичних температур визначали методом ГРХ. Результати наведені в табл. 1 і свідчать про досить високу терми-

  Таблиця 1. Результати визначення критичних температур сумішей

  Зміст w1 / w2, мас. % Досвід, мін.с Tcm експ., До rrE ± cm, К

  До досвіду Після опитаa

  Толуол (1) + 1,3-Діметіладамантан (2) Tcm = Xl? Tcl + X2? Tc2 + Xj? Х2? (46,09 + 19,45? (X1 - Х2) -39,38? (Xi - X2 ) 2), R2 = 0,999

  0,0 / 99,9 b 0,0 / 98,6 460 706,7 0

  10,4 / 89,6 a - 280 688,3 1,0

  24,0 / 76,0 a 24,0 / 75,5 170 676,6 10,7

  33,0 / 67,0 a - 249 662,1 8,5

  80,5 / 19,5 a 80,1 / 18,9 204 609,9 4,1

  99,96 / 0,0 a 99,9 / 0,0 250 591,8 0

  Толуол (1) + 1,3,5-Тріметіладамантан (2) Tcm = Xj? Tci + X2? Tc2 + Xj? X2? (45,37 + 4,098? (Xj - X2) -13,78? (X1 - x /), R2 = 0,999

  0,0 / 99,9 a 0,0 / 98,5 420 701,9 0

  11,2 / 88,8 a 11,0 / 88,5 264 686,6 5,9

  29,7 / 70,3 a - 234 662,6 9,7

  46,6 / 53,4 a - 123 644,8 11,5

  56,3 / 43,7 a 56,3 / 43,3 450 631,4 7,6

  88,2 / 11,8 a - 467 601,2 2,1

  99,96 / 0,0 a 99,9 / 0,0 250 591,8 0

  "- склад визначений ваговим методом; ь - склад визначений хроматографічним методом, сумарна концентрація неідентифікованих компонентів становить х = 100 - х1 - х2,%; с - час перебування в області критичної температури (Тст ± 5ч7 К).

  чеський стабільності вивчених метіладаманта-нів в зоні їх критичних температур.

  Обговорення результатів

  Отримані експериментальні результати принциповим чином доповнюють базу даних (табл. 2) по критичних температур бінарних сумішей цикланів з вуглеводнями різних класів, що дає можливість поширити висновки за результатами представленого нижче аналізу не тільки на суміші з участю моноциклических структур, але і на бінарні суміші вуглеводнів з каркасними сполуками.

  Весь масив власних і літературних даних був апроксимувати рівнянням Ред-лиха-Кістера [3]:

  Tcm = X1 'Tc1 + X'Tc2 + X1 • »2' (А + А2" X2) + 4 '(x1 "), (1)

  де Тс1, Т2 і Tm - критичні температури чистих компонентів і бінарної суміші відповідно.

  Рівняння Редліха-Кістера зручно для зберігання інформації і зіставлення даних, воно часто застосовується для цих цілей. Наявність трьох параметрів, що настроюються в рівнянні дозволяє добре описувати експеримент. Середні по модулю абсолютні відхилення, як правило,

  знаходяться в межах похибки вимірювання. Щодо складний характер рівняння робить його чутливим до обсягу вибірок, використаних при апроксимації.

  Для аналізу концентраційних залежностей критичних температур використовувалися надлишкові критичні температури тесту, які розраховувалися за формулою [3]:

  Tcm = Tcm (x1 'Tc1 + x2' Tc 2) ,

  (2)

  де Тст - критична температура суміші; Тс1 Тс2 -Критична температури індивідуальних сполук; х ,, х2 - молярний частки компонентів суміші.

  Отримані нами експериментальні дані по Т були проаналізовані спільно з

  ст

  раніше дослідженими системами ЦГ + 1,3-ДМА і ЦГ + 1,3,5-ТМА [1] і 1,3-ДМА + 1,3,5-ТМА [2]. Залежно надлишкових критичних температур наведені на рис. 1.

  Значення ТІ суміші 1,3-ДМА + 1,3,5-ТМА

  ст 7 ^ 77

  близькі до нуля, залежність Т від складу, ви-

  ст

  вираз в мольних і масових частках, має лінійний вигляд. Для сумішей 1,3-ДМА і 1,3,5-ТМА з толуолом значення Тст знаходяться на одному рівні в межах 1,5 К. Така ж картина спостерігається для сумішей 1,3-ДМА + ЦГ і 1,3,5- ТМА + ЦГ, тільки рівень значень Т на по-

  Мал. 1. Залежності Т від складу сумішей:

  ст

  а - ЦГ + 1,3-ДМА [1]; Ь -ЦГ + 1,3,5 -ТМА [1]; з - 1,3,5-ТМА + 1,3-ДМА [2]; а - 13-ДМА + толуол; е - 1,3,5-ТМА + толуол

  рядок вище. Це говорить про те, що перехід від одного метіладамантана до іншого в ряду мети-ладамантанов не приводить до істотної зміни Тст, в той час як перехід від ЦГ до толуолу тягне за собою істотні зміни. Експериментальні дані по Т сумішей

  ЦГ + 1,3-ДМА і ЦГ + 1,3,5-ТМА, що доповнюють ряд сумішей з циклогексаном, дозволили побачити тенденцію до збільшення Тст при переході від моноциклических алканів до трициклическим каркасних вуглеводнів.

  На рис. 2 наведено залежності Т від зі-

  ЦГ, мовляв. частки

  Мал. 2. Залежності Т від складу сумішей:

  ст

  а - ЦГ + МЦП [4]; Ь - ЦГ + МЦГ [4]; з - ЦГ + Цгеп [4]; а - ЦГ + ЦО [4]; е - ЦГ + цис-декалін [4]; ? - ЦГ + 1,3-ДМА [1]; в - ЦГ + 1,3,5-ТМА [1].

  става сумішей циклоалканов, таких як метілцік-лопентан (МЦП), метілціклогексан (МЦГ), циклогептан (ЦГеп), ціклооктан (ЦО), цис-де-калин.

  На рис.2 видно чітка тенденція до збільшення тесту при переході в суміші ЦГ + Циклоалкани від циклогептан до 1,3,5-ТМА. Причому для сумішей моноцікланов з близької молярної масою надлишкові значення Т не перевищують 2 До.

  ст 1

  Суміш ЦГ + ЦО характеризується Тест досягає 5 К, перехід до цис-декалін призводить до збільшення цього значення до 17 К.

  Зазначений тренд аналогічний тенденціям, які спостерігаються в сумішах ЦГ з алканами (рис. 3).

  Перехід в цьому ряду від етану до декана тягне за собою двунаправленное зміна тесту. Суміш ЦГ + Етан має максимальне значення Т = 48 К. Зі збільшенням молярної маси ал-

  ст

  кана ТІ знижується і мінімальне значення ТІ

  ст ст

  відповідає суміші ЦГ + н-Гексан, подальше просування в ряду до суміші ЦГ + н-Декан призводить до збільшення тесту до 12 К.

  Для розглянутих сумішей залежно Тст від складу характеризуються несиметричним видом, причому при збільшенні рівня надмірності Тст спостерігається зсув максимумів на кривих Т. У зв'язку з цим виникає проблема

  ст

  апроксимації експериментальних даних, тому що подібна залежність не буде коректно описуватися квадратичними рівняннями навіть в разі використання настроюються коефі-

  45,0

  ціент бінарних взаємодій (КБВ).

  На власних і літературних даних для Тст нами був протестований ряд правил змішування, які використовуються для прогнозу Тст і апроксимації експериментальних даних. Апробації піддалися наступні правила: квадратична форма правила Кея, оригінальна і модифікована форми рівнянь Лі-Кеслера, Хига-сі, Лікмана-Еккертома-Праусніц, Чию і Праусніц, Лі [5, 6]. Ці правила змішування можна розділити на дві групи: прогностичні та з налаштованим коефіцієнтом бінарного взаємодії.

  Прогностичні правила змішування не включають в себе настроюються КБВ і мінімальний набір вихідної інформації для цих методів представлений критичними температурами і критичними обсягами індивідуальних сполук. До цієї групи методів належать: метод Лі і оригінальна форма рівняння Лі-Кеслера.

  Решта перераховані правила змішування вимагають настройки КБВ і відносяться до другої групи. Шляхів для застосування моделей, що використовують КБВ, два.

  При обробці невеликої кількості експериментальних точок Т правилами змішування

  ст

  другої групи можлива оцінка Тст для суміші будь-якого складу. У разі відсутності експериментальних значень Т з їх допомогою можна оце-

  ст

  нитка значення критичних температур суміші,

  35,0

  ^ 25,0

  15,0

  Алкана, мовляв. частки Рис. 3. Залежності ТЕ від складу сумішей:

  ст

  а - ЦГ + етан [4]; Ь - ЦГ + н-пентан [4]; з - ЦГ + н-гексан [4]; а - ЦГ + н-гептан [4]; е - ЦГ + н-октан [4];

  ? - ЦГ + н-нонан [4]; g -ЦГ + н-декан [4]

  маючи інформацію про коефіцієнти бінарного взаємодії. Найкращі значення КБВ виходять зворотним перерахунком з експериментальних даних методом послідовних наближень.

  Знаходження залежності КБВ від відносини критичних обсягів (Уа / V]) запропоновано в [5] для квадратичної форми правила Кея. Нами цей метод поширений на інші правила змішування.

  Правило Кея є найбільш простим з усіх запропонованих на даний момент правил змішування, в ньому Тст визначається як сума її мольних складових [6]. Розрахунок Тст цим методом, за винятком деяких випадків, не дає задовільних результатів, особливо якщо компоненти суміші різної природи або є полярними і схильними до асоціації [6]. Модифікацією даного правила є його квадратична форма:

  T + TC])

  Tcm ZZ "^. / '^]. T] - k.' 'C]' (3)

  де ^ - коефіцієнт бінарного взаємодії.

  Оригінальна форма правила змішування Лі-Кеслера [6] крім критичних температур індивідуальних сполук включає в себе критичні обсяги. Рівняння має вигляд:

  Tcm =-

  1

  8Vc

  -ZZxx-

  (+ Vi3)), (4)

  cm i j

  де V - критичний обсяг суміші, V., V. - кри-

  ст 1 7 А7 з] 1

  тические обсяги індивідуальних компонентів суміші.

  Це правило було модифіковано в роботі [7] шляхом введення коефіцієнта бінарного взаємодії к., В рівняння (4)

  ^ = ^ Тт тек ^ У] (13 +]). (5)

  Оригінальний вигляд правила змішування Лі-Кеслера є прогностичним, при введенні к., Рівняння стає апроксимаційних-ним, але його працездатність збільшується.

  Чию і Праусніц [6] в пропонованому методі використовують поверхневі частки 0у.

  Tcm - Z 0 Tc] + ZZ0i0] Т]. 0] -

  у2 / 3

  ] C]

  i]

  Z ху23

  , (6)

  у2 / ь

  r п1

  Tcm - 01Tc1 + 02Tc2 + 20i02Ay. 0 - i ci

  Z X] yci] -1

  | (7)

  де АТ - коефіцієнт бінарного взаємодії.

  Вираз складу через об'ємні частки застосовується в підходах Лі і Лікмана-Екер-томи-Праусніц. Метод Лі є прогностичним і не включає в себе настроюються параметри. Рівняння має вигляд:

  Tcm - ZФ] T]. Ф. -

  ху

  i ci

  Z x] ycc

  (8)

  Правило змішання Лікмана-Еккертома-Праусніц включає в себе настроюється параметр &.1:

  Tcm -ZZФ.Ф] Tc], де Ф. -

  xyci

  i]

  Z x] ycj

  , (9)

  (I - kL) (TT) 2. (10)

  Т01] -11 до]

  За отриманими нами і літературними даними проведено тестування правил змішування. Основні результати тестування представлені в табл. 2.

  Проаналізувавши таблицю, можна зробити наступні висновки:

  - рівняння Редліха-Кістера добре описує наявні експериментальні дані по Т, за винятком сумішей ЦГ з метаном, ця-

  ст7 1 7

  ном. Суміш ЦГ + метан погано піддається апроксимації і прогнозування. Джерело відхилень поки невідомий.

  - апроксимаційні моделі з налаштованим параметром бінарного взаємодії працюють на рівні похибки експерименту;

  - з прогностичних методів кращі результати, так само як і для сумішей алканів, дає метод Лі.

  Робота виконана за фінансової підтримки Міністерства освіти та науки РФ (г.к. №16.552.11.7016 від 29.04.2011 р) з використанням наукового обладнання ЦКП "Дослідження фізико-хімічних властивостей речовин і матеріалів".

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  де Ху - параметр взаємодії, одержуваний за експериментальними даними.

  Підхід з використанням поверхневих часткою запропонований Хигаси [8] і описується рівняннями:

  1. Дослідження критичних (рідина-пар) температур метіладамантанов і їх сумішей з цикло-гексаном О.Г.. Назмутдинов, В.С. Саркісова, М.М. Воденкова і ін. // Нафтохімія. 2006. Т. 46. № 6. С. 458-463.

  2. Залежність критичних температур (рідина-

  Таблиця 2. Результати тестування правил змішування на сумішах з циклоалканами

  № Бінарна суміш Літ. іст. Середні по модулю відхилення Тст

  I II III IV V VI VII VII

  1 ЦГ + Метан [4] 2,9 18,3 20,8 20,6 20,6 20,2 25,1 33,2

  2 ЦГ + Етан [4] 1,5 3,0 1,5 1,6 1,6 1,8 1,8 20,8

  3 ЦГ + н-Пентан [4] 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,2 3,6

  4 ЦГ + н-Гексан [4] 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,9 0,4

  5 ЦГ + н-Гептан [4] 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,2

  6 ЦГ + н-Октан [4] 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,9

  7 ЦГ + н-Нонан [4] 0,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 1,7

  8 ЦГ + н-Декан [4] 0,1 0,7 0,1 0,2 0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​3,6

  9 ЦП + н-Пентан [4] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 1,1 1,1 0,7

  10 ЦП + н-Гексан [4] 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2

  11 ЦП + н-Гептан [4] 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2

  12 ЦП + н-Октан [4] 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 2,9

  13 ЦП + н-Нонан [4] 0,1 1,3 0,3 0,2 0,2 ​​0,2 ​​0,4 4,6

  14 ЦП + ЦГ [4] 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 1,1

  15 ЦП + МЦП [4] 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6

  16 ЦП + МЦГ [4] 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 2,0

  17 ЦП + ЦГеп [4] 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,7 1,2

  18 ЦП + ЦО [4] 0,8 1,5 1,7 1,7 1,7 1,9 2,0 6,7

  19 ЦГ + неопентана [4] 0,1 0,2 0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,6 1,6

  20 ЦГ + МЦП [4] 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5

  21 ЦГ + МЦГ [4] 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4

  22 ЦГ + ЦГеп [4] 0,3 0,4 0,4 ​​0,4 ​​0,4 ​​0,4 ​​1,1 0,5

  23 ЦГ + ЦО [4] 0,5 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,3 1,7

  24 МЦП + МЦГ [4] 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,9

  25 ЦГ + цис- декалін [4] 0,1 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 1,7 5,9

  26 Цгеп + ЦО [4] 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,9 0,4

  27 1,3-ДМА-ЦГ [4] 0,6 1,4 0,9 0,9 0,9 0,9 2,0 4,0

  28 1,3,5-ТМА-ЦГ [4] 0,1 1,6 0,3 0,2 0,2 ​​0,2 ​​1,8 6,7

  29 1,3,5-ТМА-1,3-ТМА [3] 0,1 0,2 0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,3 0,2

  30 1,3-ДМА-толуол W 0,1 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 4,0 0,7

  31 1,3,5-ТМА-толуол W 0,5 0,2 0,6 0,6 0,6 0,5 4,2 0,9

  Середні абсолютні відхилення Тст, До 0,2 0,6 0,4 0,4 ​​0,4 ​​0,5 1,1 2,6

  I - ур-е Редліха-Кістера; II - квадратична форма ур-я Кея, III - модифіковане правило Лі-Кеслера; IV - правило Хигаси; V - правило Чию-Праусніц; VI - правило Лікмана-Еккертома-Праусніц; VII - метод Лі; VIII - метод Лі-Кеслера; W - дана робота.

  пар) бінарних сумішей 1,3,5-тріметіладамантан -1,3-діметіладамантан від складу / В.С. Саркісова, А.Г. Назмутдинов, Е.В. Алекіна // Журн. фіз. хімії. 2008. Т. 82. № 6. С. 1182-1187. 3. Lide D.R., Kehiaian H.V. CRC handbook of thermophysical and thermochemical data. CRC Press,

  Boca Raton, London, New York, Washington: CRC Press, 2000. 517 p.

  4. Hicks C.P., Young C.L. The Gas-Liquid Critical Properties of Binary Mixtures / / Chemical Reviews. 1975. V. 75. № 2. P. 119-175.

  5. Reid R, Prausnitz J., Poling B. The properties of Gases

  and Liquids. Fourth edition. New York, 1987. 530 р.

  6. Властивості газів і рідин / Р. Рід, Дж. Праусніц, Т. Шервуд. Л .: Хімія, 1982. 592 с.

  7. Визначення критичних температур сумішей алкіл-бензолів / І.А. Нестеров, А.Г. Назмутдинов, В.С.

  Саркісова та ін. // Нафтохімія. 2007. Т. 47. №6. С. 466-473.

  8. Higashi Y. Vapor-Liquid Equilibrium of Ternary Mixtures of the Refrigerants R32, R125, and R134a. Int. J. Refrig. 1995. V. 18. P. 534-543.

  CRITICAL TEMPERATURES OF MIXTURES OF 1,3-DIMETYLADAMANTANE AND 1,3,5-TRIMETYLADAMANTANE WITH TOLUENE. METHODS OF PREDICTION THE CRITICAL TEMPERATURES OF BINARY MIXTURES OF CYCLANES WITH HYDROCARBONS

  © 2012 A.G. Nazmutdinov, E.V. Alekina, T.N. Nesterova, V.S. Sarkisova, O.N. Chechina

  Samara State Technical University

  The critical (liquid-vapor) temperatures of toluene with 1,3-dimethyl- and 1,3,5-trimetyladamantanes binary mixtures were determined by means of the ampoule method. It is shown that a mixture of toluene with metyladamantanes characterized by rather high values ​​of the excess critical temperatures, whereas metyladamantanes only mixtures dependence of the critical temperature as a function of the mass and the molar composition is almost linear. Efficiency of different approximation and prediction models in the application to the critical (liquid-vapor) temperatures of binary mixtures of cyclanes with hydrocarbons different classes was estimated.

  Key words: critical temperatures, approximation, prediction method, methyladamantanes, toluene, cyclanes.

  Alyanus Nazmutdinov, Candidate of Chemistry, Associate

  Professor. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Elena Alekina, Candidate of Chemistry, Lecturer.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Tatyana Nesterova, Candidate of Chemistry, Professor.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Viktoria Sarkisova, Candidate of Chemistry, Associate Professor. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Olga Chechina, Doctor of Chemistry, Professor. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Ключові слова: КРИТИЧНА ТЕМПЕРАТУРА /апроксимації /МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ /МЕТІЛАДАМАНТАНИ /толуол /циклани /CRITICAL TEMPERATURES /APPROXIMATION /PREDICTION METHOD /METHYLADAMANTANES /TOLUENE /CYCLANES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити