Актуальність розробки і вдосконалення методів дослідження функціонального стану користувачів комп'ютерними технологіями наростає паралельно з ростом їх негативного впливу на основні мішені зорову і нервово-психічну функції. Тому метою дослідження стало вивчення процесів сприйняття ритмічних світлових стимулів і викликаної електричної активності зорової кори в ході комп'ютерної навантаження. Дослідження було проведено за участю клінічно здорових студентів (n = 182), у яких визначені критична частота злиття мигтіння і зареєстровані ритмічні коркові викликані зорові потенціали в ході комп'ютерної зорового навантаження. Для оцінки характеру і тривалості використання студентами комп'ютера, а також визначення наявності та вираженості комп'ютерної залежності було проведено анкетування. Виявлено різні типи сприйняття світлових мигтіння і змін реакції засвоєння ритму під дією комп'ютерної навантаження. Дані обговорені з урахуванням ритмічних процесів головного мозку. Зроблено висновок про ослаблений, стабільному і посиленому типах реагування нейронних механізмів на комп'ютерні зорові навантаження.

Анотація наукової статті за медичними технологіями, автор наукової роботи - Ахмадеев Р.Р., Тімербулатов І.Ф., Кошелев Д.І., Євтушенко О.М., Тімербулатова М.Ф.


CRITICAL FREQUENCY OF FLICKER MERGING AND VISUAL POTENTIALS UNDER COMPUTER LOAD

The urgency of the development and improvement of methods for studying the functional state of users of computer technology is growing in parallel with the growth of their negative impact on the main targets visual and neuropsychic functions. Therefore, the aim of the study was to study the processes of perception of rhythmic light incentives and induced electrical activity of the visual cortex during a computer load. The study was conducted with the participation of clinically healthy students (n = 182), who determined the critical fusion frequency of flashes and recorded rhythmic cortical evoked visual potentials during a computer-assisted visual load. To assess the nature and duration of use of computer students, as well as determining the presence and severity of computer dependency, a survey was conducted. Various types of perception of light flashes and changes in the rhythm assimilation reaction under the influence of a computer load are revealed. The data are discussed taking into account the rhythmic processes of the brain. A conclusion is drawn about the weakened, stable and strengthened types of response of oscillatory neural mechanisms to computer visual loads.


Область наук:
 • Медичні технології
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Вісник Російського університету дружби народів. Серія: Медицина
  Наукова стаття на тему 'Критична частота злиття мигтіння і зорові викликані потенціали при комп'ютерної навантаженні'

  Текст наукової роботи на тему «Критична частота злиття мигтіння і зорові викликані потенціали при комп'ютерної навантаженні»

  ?Вісник РУДН. Серія: МЕДИЦИНА

  RUDN Journal of MEDICINE

  2019 Vol. 23 No. 2 178-186

  http://journals.rudn.ru/medicine

  ОРИГІНАЛЬНА ДОСЛІДЖЕННЯ. ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

  ORIGINAL ARTICLE. OPHTALMOLOGY

  DOI: 10.22363 / 2313-0245-2019-23-2-178-186

  КРИТИЧНА ЧАСТОТА злиття мигтіння І зорових викликаних ПОТЕНЦІАЛИ ПРИ КОМП'ЮТЕРНОЇ НАВАНТАЖЕННІ

  Р.Р. Ахмадеев1, І.Ф. Тімербулатов12, Д.І. Кошелев3, Е.М. Евтушенко1'2, М.Ф. Тімербулатова12

  'Гауз Республіканський клінічний центр психотерапії МОЗ РБ, Уфа, Росія 2Кафедра психотерапії з курсом ІДПО, Башкирська державний медичний університет, Уфа, Росія

  3ФГБУ «Всеросійський центр очної і пластичної хірургії» Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації, Уфа, Росія

  Актуальність розробки і вдосконалення методів дослідження функціонального стану користувачів комп'ютерними технологіями наростає паралельно з ростом їх негативного впливу на основні мішені - зорову і нервово-психічну функції. Тому метою дослідження стало вивчення процесів сприйняття ритмічних світлових стимулів і викликаної електричної активності зорової кори в ході комп'ютерної навантаження. Дослідження було проведено за участю клінічно здорових студентів (n = 182), у яких визначені критична частота злиття мигтіння і зареєстровані ритмічні коркові викликані зорові потенціали в ході комп'ютерної зорового навантаження. Для оцінки характеру і тривалості використання студентами комп'ютера, а також визначення наявності та вираженості комп'ютерної залежності було проведено анкетування. Виявлено різні типи сприйняття світлових мигтіння і змін реакції засвоєння ритму під впливом комп'ютерної навантаження. Дані обговорені з урахуванням ритмічних процесів головного мозку. Зроблено висновок про ослаблений, стабільному і посиленому типах реагування нейронних механізмів на комп'ютерні зорові навантаження.

  Ключові слова: критична частота злиття мигтіння, реакція засвоєння ритму, комп'ютерна навантаження

  Відповідальний за переписку: Євтушенко Олена Михайлівна - асистент кафедри психотерапії з курсом ІДПО ФГБОУ ВО БДМУ МОЗ Росії, заступник головного лікаря гауз Республіканський клінічний психотерапевтичний центр МОЗ Республіки Башкортостан. 450080, вул. Менделєєва, 136/5 м Уфа, Росія E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Для цитування: Ахмадеев Р.Р., Тімербулатов І.Ф., Кошелев Д.І., Євтушенко О.М., Тімербулатова М.Ф. Критична частота злиття мигтіння і зорові викликані потенціали при комп'ютерної навантаженні // Вісник Російського університету дружби народів. Серія: Медицина. 2019. Т. 23. No 2. С. 178-186. DOI: 10.22363 / 2313-02452019-23-2-178-186.

  For citation: Akhmadeev R.R., Timerbulatov I.F., Koshelev D.I., Evtushenko E.M., Timerbulatova M.F. (2019). Critical Frequency of Flicker Merging and Visual Potentials under Computer Load. RUDN Journal of Medicine, 23 (2), 178-186. DOI: 10.22363 / 2313-0245-2019-23-2-178-186.

  Актуальність поглибленого вивчення ній-ро- і психофізіологічних механізмів впливу комп'ютерних технологій на нервово-психічний стан користувачів обумовлена ​​як наукової, так і практичної складовими. Наукова значимість проблеми визначається слабким знанням процесів впливу сучасних інформаційних технологій як на нервово-психічні функції в цілому, так і на окремі її компоненти. Практичне значення диктується безпрецедентним масштабом і вибухоподібної швидкістю поширення цифрових технологій, що викликало практично паралельне зростання і посилення таких станів, як депресія, тривожність, афективні розлади, синдром користувача комп'ютером, всілякі види інтернет-адиктивної поведінки та комп'ютерної залежності.

  Використання сучасних програмно-апаратних комплексів відродили інтерес до застосування фундаментальних нейрофізіологічних даних безпосередньо в клінічній практиці. Найбільш показовим прикладом цього служить можливість досліджувати такі явища, як сприйняття, увага, пам'ять і вищі когнітивні функції мозку за допомогою нейрофізіологічних методів [1-5].

  Проте, відомості про нейро- і психофізіологічних ефекти впливу комп'ютерної навантаження на користувачів носять неповний, поверхневий, а часто і суперечливий характер [6-8].

  Таким чином, з огляду на колосальний обсяг знань про фізіологічні і патологічних процесах в нейронних мережах на мікро-, мезо-та макроскопічному організаційному рівнях, а також парадигми про осциляторних активності мозку в механізмах сприйняття, уваги,

  пам'яті та інших психічних процесів, буде актуально дослідити реакцію коркових відділів зорового аналізатора на комп'ютерну навантаження [9-15].

  З урахуванням вищевикладеного метою цієї роботи стало вивчення процесів сприйняття ритмічних світлових стимулів і викликаної електричної активності зорової кори в ході комп'ютерної навантаження.

  МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

  У дослідженні взяли участь клінічно здорові студенти 18-22 років - користувачі комп'ютером. Всього в роботі було проведено 412 психофізіологічних вимірювань (табл. 1) у 182 випробовуваних (79 чоловіків і 103 жінки). Відповідно до етичними принципами проведення медичних досліджень Гельсінкської декларації Всесвітньої медичної асоціації (WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, 2013) всі обстежувані були ознайомлені з цілями, завданнями і методами дослідження і у них було отримано відповідне інформовану згоду на участь в цьому дослідженні. Дослідження також було схвалено комісією з питань етики Вченої Ради Інституту додаткової професійної освіти ФГБОУ ВО «Башкирська Державний медичний університет» МОЗ РФ, протокол № 9 від 22.12.2016.

  Для отримання інформації про характер, стаж, щоденної тривалості користування комп'ютером, а також про можливі проблеми зі здоров'ям при користуванні інформаційними технологіями на попередньому етапі дослідження проводилося анкетування.

  Таблиця 1 / Table 1

  Узагальнені дані про кількість обстежених і вимірювань / Generalized data on the number of surveyed and measurements

  Метод / Method Кількість випробовуваних / Number of subjects Кількість вимірювань / Number of measurements

  Реакція засвоєння ритму / Reproduction of light rhythm (steady-state VEP) 12 48

  Визначення КЧСМ / Determination of the critical frequency of light flickering fusion 182 364

  Реєстрація викликаної ритмічної електричної активності головного мозку (реакції засвоєння ритму - РУР) була здійснена в стандартних лабораторних умовах на 4-ка-ному електронейроміографія «Нейро-МВП-4» ( «Нейрософт» Росія) з відповідним програмним забезпеченням. Електроди встановлювали за міжнародною системою 10-20 на точки Oz (активний електрод), Cz (референтний) і Fpz (заземлення); межелектродное опір не перевищувало 5 кОм. Ритмічна світлова стимуляція здійснювалася з частотою 30 Гц світлодіодними очками при тривалості червоного стимулу 5 мс.

  У кожного обстежуваного реєстрацію РУР проводили по строго уніфікованою методикою, при цьому виконували 4 записи: до комп'ютерної зорової навантаження (КЗН) (початковий стан) і через 15, 30 і 45 хвилин від її початку. На кожному етапі реєстрації вироблялося усереднення 140-150 відповідей.

  Визначення КЧСМ проводилося за загальноприйнятою методикою в уніфікованих лабораторних умовах спеціальної комп'ютерної приставкою. В ході обстеження пацієнта пред'являлися ритмічні червоні світлові стимули фіксованою (яскравість - 2,1 кд / м2) інтенсивності, частота яких плавно зростала в межах від 3 до 70 Гц. При певній частоті коливань досліджуваний сприймав стимул без імпульсів (суб'єктивне злиття), що і фіксувалося як критична частота злиття світлових мигтіння [16].

  Як комп'ютерної зорової навантаження (КЗН) був складений набір з найбільш

  типових для студентів варіантів використання комп'ютера - робота з текстовим редактором, виконання презентації, комп'ютерні ігри.

  В ході статистичної обробки отриманого матеріалу використовували непараметричний критерій Манна-Уїтні для оцінки відмінностей в рівні КЧСМ і критерій Вілкоксона для оцінки значимості можна побачити змін [17].

  РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ

  Критична частота злиття мигтіння.

  КЧСМ для правого і лівого очей у всіх фазах експерименту статистично значущих відмінностей не мали, тому, як це і прийнято в психофізіологічних дослідженнях, усереднені дані по обом очам об'єднані в один масив. Як випливає з таблиці 2, в початковому стані досліджені показники відповідали «клінічної нормі» [16], згідно з якими КЧСМ в середньому в нормі знаходиться в межах 40-43 Гц.

  Після 30-хвилинної комп'ютерної зорової навантаження відбулося статистично значуще зниження хроматичної КЧСМ (р < 0,001), хоча показники при цьому залишалися близькими до клінічної нормі (табл. 2).

  Для більш детального аналізу особливостей впливу комп'ютерних навантажень на КЧСМ весь масив даних був розподілений по типу реакції на три групи: стійку, знижену і підвищену. Відхилення в обидві сторони більш ніж на 2 Гц брали відповідно як підвищення або зниження показника, менше 2 Гц - як стабільний відповідь.

  Table 2 / Таблиця 2

  Показники КЧСМ у користувачів ПК до і після 30-хвилинної змішаної комп'ютерної зорової навантаження Гц (M ± Sd) / Critical frequency of light flicker fusion in computer users before and 30 minutes after mixed computer load Hz (M ± Sd)

  До / Before Після / After

  40,3 ± 3,4 37,7 ± 3,9 *

  Примітка: М - середня арифметична, Sd - стандартне відхилення; * Статистично значуще зниження КЧСМ (p < 0,001). Notation: M - arithmetic mean, Sd - standard deviation; * - statistically significant change (p < 0,001).

  Table 3 / Таблиця 3

  Розподіл даних по типу реакції на комп'ютерну зорове навантаження / Distribution of data by type of reaction to computer visual load

  Тип навантаження / динаміка КЧСМ Type of load / Dynamics of changes in the critical frequency of light flickering fusion Збільшення / Increase Стабільно / Stably Зниження / Reduction

  Комп'ютерна зорове навантаження / Computer visual load 7,2% 47,8% 45,0%

  Розподіл даних по типу реакції досліджених хроматичних стимулів на зорове навантаження представлено в табл. 3. Як випливає з цих даних, у найбільшої кількості випробовуваних відзначалася стабільна частота злиття мигтіння. Очевидно, що приблизно у половини випробовуваних 30-хвилинна комп'ютерна навантаження не викликає функціональних змін в центральних відділах зорової системи і є для них цілком допустимою. Цікаво, що у порівнянного числа випробовуваних спостерігалося зниження КЧСМ, що вказує на функціональні зміни і поява ознак центрального стомлення. Особливий інтерес представляє група, що демонструє підвищення частоти злиття мигтіння в процесі комп'ютерної навантаження. Така парадоксальна реакція може бути пов'язана з посиленням процесів збудження в зорових центрах мозку і забезпечує перехід мозку в більш активну «оптимальне» стан.

  Раніше було показано, що зниження КЧСМ на червоний стимул відбувалося вже після 15-хвилинного користування комп'ютером [18]. Ці відомості узгоджуються з нашими результатами по тривалості комп'ютерної навантаження. Індивідуальний характер зниження КЧСМ після роботи на комп'ютері показаний в роботах [18, 19], автори повідомляють про знижених значеннях КЧСМ у користувачів комп'ютером зі слабко виражені-ними астеническими скаргами в порівнянні з контрольною групою. Це вказує на відхилення від фізіологічного оптимуму, що виникає при комп'ютерної астенопии і супроводжується зниженням КЧСМ.

  Для розуміння нейронних механізмів злиття світлових мигтіння важливу роль зіграли дослідження [20], в яких було проведено спільну реєстрація пов'язаних з подією МРТ і визначення КЧСМ. При сприйнятті зорової інформації, яка потребує чіткого тимчасового дозволу, найбільша активація виявлялася в лобному і тім'яній ділянках. Навпаки, при пред'явленні мигтіння найбільша активність переважала в екстрастріарной потиличної області. Згідно авторам функції високорівневих коркових зон важливі для сприйняття тимчасових зорових подій. При цьому для сприйняття дискретності стимулів важливу роль відіграють гальмівні процеси, що розділяють наступні один за одним фази збудження в цих структурах.

  Ці дані вказують на те, що у наших спостережуваних відмінності в сприйнятті КЧСМ при комп'ютерних зорових навантаженнях можуть бути обумовлені різною активністю процесів нейронального гальмування, що локалізуються в екстрастріарной корі. Зокрема, у осіб зі зниженням КЧСМ відбувається активація гальмівних механізмів, при стабільній частоті злиття мигтіння нейронні механізми врівноважені. У найбільш загальному плані це цілком відповідає парадигмі центрального гальмування, яке, з одного боку, грає ключову роль в обробці зорових сигналів, і з іншого боку - забезпечує захист коркових нейронів від перезбудження.

  Особливий інтерес представляють випадки підвищення КЧСМ (7,2% випробовуваних), оскільки саме такий відсоток відповідає інтернет-

  адиктивної поведінки. Можливо, що саме у цій категорії людей користування комп'ютером є свого роду комп'ютерної стимуляцією, що викликає активацію ритмічних процесів в головному мозку, що супроводжується відчуттям ейфорії, характерною для комп'ютерної адикції. Нам цілком очевидно, що це може бути лише припущенням і служити робочою гіпотезою, що вимагає спеціальної ретельної перевірки.

  Для уточнення особливостей нейронних механізмів відмінностей в КЧСМ при КЗН була проведена реєстрація викликаних зорових потенціалів.

  Реакція засвоєння ритму при користуванні комп'ютером. У початковому стані, а також у всіх фазах експерименту викликана ритмічна електрична активність головного мозку у всіх наших випробовуваних не мала будь-яких патологічних відхилень і носила виражений індивідуальний характер.

  Приклади записів РУР в початковому стані і при комп'ютерної зоровому навантаженні різної тривалості представлені на рис. 1. При аналізі амплітудно-тимчасових характеристик РУР виявляються три типи реакції. При першому типі (рис. 1, А) зниження амплітуди ритм ЗВП відбувається вже на 15-й хвилині комп'ютерної зорового навантаження, яке безперервно триває до 45-ї хвилини запису до мінімальних значень. Відповідно до класичними уявленнями про вищу нервову діяльність можна сказати, що це слабкий тип ВНД. Для другого (сильного рухомого) типу РУР характерні в цілому досить стабільні показники амплітуди від початку до закінчення реєстрації з деякими «провалами» в середні терміни реєстрації. І, нарешті, третій тип відрізняється стабільною ритмічної електричною активністю мозку, в окремих випадках при пред'явленні комп'ютерної зорової навантаження навіть простежується тенденція до зростання амплітуди РУР. Цей тип реагування цілком відповідає сильному стійкого типу ВНД.

  Коливальні процеси в нейронних мережах знаходяться під сукупним впливом як зовнішніх (просторова й тимчасова сум-мація), так і внутрішніх властивостей нейронних мереж (рівень мембранних потенціалів окремих нейронів, переважання гальмівних або збудливих синаптичних потенціалів і т.д.) [1; 3; 11; 12]. Крім того, перцептивні зорові процесссов мають дуже строгу просторово-часову організацію, і окремі параметри зображення можуть кодуватися і аналізуватися нейронними мережами, об'єднаними відповідними осцилляциями. Ці відомості про ритмічних процесах при зоровому сприйнятті і обробці зорової інформації дають можливість для трактування розглянутих вище результатів на нейрофизиологическом рівні. Зокрема, зниження ампдітуди РУР при пред'явленні комп'ютерної зорової навантаження ми пояснюємо посиленням гальмівних процесів в нейронних мережах зорової системи. У зв'язку з цим доречно згадати добре відомий факт латерального гальмування в підкресленні зорового контрасту. Тому цілком можливо, що ті ж механізми нейро-нального гальмування, які забезпечують функції контрастної чутливості, при розвитку комп'ютерного зорового стомлення починають грати охоронну роль.

  Таким чином, результати як визначення критичної частоти злиття мигтіння, так і реєстрації ритмічних коркових викликаних потенціалів при пред'явленні комп'ютерної зорової навантаження практично повністю збігаються і виявляють ослаблений, підвищений і стабільний типи реагування. Наявні на сьогоднішній день знання про ритмічних явищах в зоровій системі і їх ролі в зоровому сприйнятті дозволяють говорити про залучення в розвиток комп'ютерного зорового синдрому вищих кіркових відділів зорового аналізатора з посиленням гальмівних процесів.

  З цих фундаментальних тез слід цілком певний практичний висновок -

  Обстежуваний / Surveyed Усереднені записи РУР / Steady-state VEP

  Р.А.Б., 22 м R.A.B., 22 y.o. 17 18 19 20 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 7 (............ 50 мс '1 мкВ / 1 I' \ / \ / \ / '1 / Y / WW \ l \ l '\ i 5'мс .... / \? V \ l \ J \] \ l \} v \ lv 30 Гц Відфільтрована крива 13' усреднений / артефактів: 145/2 AAAAAAAA / VVV- s «........ 30 Гц ..... Відфільтрована крива 14 усреднений / артефактів: 144/2 • ^ ЧАААААААААА ^ обидва 5 мс ........ 30 Гц ...... відфільтрована крива 15 усреднений / артефактів: 149/3 5 мс .... 30 Гц ........ відфільтрована крива 16 '........ усреднений / артефактів: 155/5 А

  А.А.Р., 23 м A.A.R., 23 y.o. 25 26 27 28 i SO too 1S0 200 250 300 350 400 <50 500 550 600 650? ............ 50 MC 2 MKB MW \ AAA / VVVVVoa, s.MC .... усереднена крива Л Л Л Л Л Л Л Л Л «S усреднений / артефактів: 148/4 I ^ WWWWWV-r усереднена крива i усреднений / артефактів: 17I / 4 wwwvwvVV ^ * ж 30 Гц усереднена крива усреднений / артефактів: 147/7 ІАЛЛАДЛЛАЛЛ / - |усредненная крива усреднений / артефактів: 147/7 Б

  С.р.Т., 20 л. S.R.T., 20 y.o. 17! 18 i 19 I 20 Г 5.0 Ю0 150 200 250 300 350 40 0 ​​450 500 550 600 650 Т 50 мс 1 мкв WVwv \ AA / \ AA / o6a5Mc; |Отфільтрованная крива 13. Л л л Л Л л л усреднений / артефактів: 147/3 \ М / \ ллАД / WW&s «; .Отфільтрованная крива 14. 148/3 ........ 30 Гц ..... Відфільтрована крива 15, усреднений / артефактів: 145/4 WXAMMAMA / oSaSHC ........ 30 Гц ... .. Відфільтрована крива 16 усреднений / артефактів: 158/5 У

  Мал. 1. Приклади усереднених записів РУР в різні фази експерименту:

  На всіх малюнках верхні криві - вихідні (до навантаження), друга зверху крива - 15 хв., Третя і четверта криві - відповідно 30 і 45 хвилини комп'ютерної зорової навантаження

  Fig. 1. Steady-state VEP:

  Upper curve before the experiment, the second curve from the top 15 minutes after the beginning of the visual load, the third and fourth curves from the top 30 and 45 minutes after the beginning of the experiment, respectively

  для поглибленої оцінки характеру і вираженості втоми при користуванні комп'ютерними технологіями доцільно включати методи реєстрації та визначення ритмічних процесів в зоровому аналізаторі, зокрема реакцію засвоєння ритму і хроматичну КЧСМ. Зниження амплітудно-частотних характеристик в зоровій системі при пред'явленні комп'ютерної зорової навантаження служить досить надійним маркером розвитку втоми. Комбінація психометричних, психофізіологічних і нейрофізіологічних методів кратно збільшує інформативність і діагностичну цінність цих методів, що, в свою чергу, дозволяє розробити індивідуальні психотерапевтичні програми і алгоритми профілактики, корекції та реабілітації відповідних станів.

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. Basar E., Basar-Eroglu C., Karakas S., Schurman M. Gamma, alpha, delta, and theta oscillations govern cognitive processes // International Journal of Psychophysio-logy. 2001. Vol. 39. P. 241-248.

  2. EEG alpha and cortical inhibition in affective attention / Uusberg A., [et al.] // International Journal of Psycho-physiology. 2013. Vol. 89, № 1. P. 26-36. doi: 10.1016 / j.ijpsycho.2013.04.020.

  3. Klimesch W. Alpha-band oscillations, attention, and controlled access to stored information // Trends in cognitive sciences. 2012. Vol. 16, № 12. P. 606-617. doi: 10.1016 / j.tics.2012.10.007.

  4. Rosell D.R., Siever L.J. The neurobiology of aggression and violence // CNS Spectrums / First View Article / May 2015. P. 1-26.

  5. Staudigl T, Hanslmayr S. Theta oscillations at encoding mediate the context-dependent nature of human episodic memory // Current Biology. 2013. Vol. 23, № 12. P. 1101-1106. doi: 10.1016 / j.cub.2013.04.074.

  6. Яценко М.В., Кайгородова Н.З. Індивідуальні особливості стійких і нестійких параметрів ЕЕГ в контексті їх взаємозв'язку з показниками розумової працездатності // Психолог. 2017. № 2. С. 9-18. DOI: 10.7256 / 2409-8701.2017.2.22372. URL: http://e-notabene.ru/psp/article_22372.html.

  7. Han D.H., Bolo N., Daniels M.A., Arenella L., Lyoo I.K., Renshaw P.F. (2011). Brain activity and desire for Internet video game play. Compr Psychiatry 52 (1): 88-95.

  8. Rosenfield M. Computer vision syndrome: a review of ocular causes and potential treatments // Ophthalmic Physiol Opt. 2011 Sep; 31 (5): 502-15. doi: 10.1111 / j.

  9. Міняєва Н.Р., Медведєв Д.С. Високочастотна осцилом-ляторной активність мозку людини при сприйнятті фігур c суб'єктивними контурами // Інженерний вісник Дона. № 4 (2014 року) У | ivdon.ni/m/magazine/ archive / n4y2014 / 269.

  10. Bastiaansen Marcel C.M., Marieke van der Linden, Mariken ter Keurs, Ton Dijkstra and Peter Hagoort. Theta Responses Are Involved in Lexcal Semantic Retrieval during Language Processing // Journal of Cognitive Neuroscience. Vol. 17. Issue 3. March 2005. P. 530-541.

  11. Buzsaki G., Draguhn A. (2004) Neuronal oscillations in cortical networks. Science 304: 1926-1929.

  12. Carmel D., Lavie, N., Rees G. Conscious awareness of flicker in humans involves frontal and parietal cortex. Curr. Biol. 2006; 16: 907-911.

  13. Duzel E., Neufang M., Heinze H.J. (2005) The oscillatory dynamics of recognition memory and its relationship to event-related responses. Cereb Cortex 15: 1992-2002.

  14. Hsieh L.-T., Ranganath C. Frontal midline theta oscillations during working memory maintenance and episodic encoding and retrieval // Neuroimage. 2014. Vol. 85. P. 721-729. doi: 10.1016 / j.neuroimage.2013.08.003.

  15. Neuronal Mechanisms and Attentional Modulation of Corticothalamic Alpha Oscillations / Bollimunta A., [et al.] // The Journal of Neuroscience. 2011. Vol. 31, № 13. P. 4935-4943. doi: 10.1523 / JNEUR0SCI.5580-10.2011.

  16. миготять світло в діагностиці та лікуванні патологічних процесів зорової системи людини / К.В. Голубцов, І.Г. Куман, Т.С. Хейло, Н.А. Шигина, В.Г. Трунов, Е.А.-І. Айду, Т.А. Бикова, П.Д. Софрім-нів, А.А. Рябцева. Інститут проблем передачі інформації РАН. Москва, Россия, 2003.

  17. Сидоренко Є.В. Методи математичної обробки в психології. СПб .: ТОВ «Мова», 2007.

  18. Ахмадеев Р.Р., Кошелев Д.І., Тімерханов Р.І., Єні-кеевД.А. Показники хроматичної КЧСМ при короткочасної комп'ютерної зоровому навантаженні різного характеру // Медичний вісник Башкортостану. 2014. № 5. С. 92-95.

  19. Халфина Р.Р. Аналіз психоемоційного стояння користувачів персональними комп'ютерами при зоровому стомленні // Сучасна психологія: теорія і практика: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. М., 2012. С. 137-142.

  20. Yi Jiang, Ke Zhou & Sheng He. Human visual cortex responds to invisible chromatic flicker // Nature Neuroscience 10, 657-662 (2007) Published online: 1 April 2007. doi: 10.1038 / nn1879.

  © Ахмадеев Р.Р., Тімербулатов І.Ф., Кошелев Д.И .., Євтушенко О.М., Тімербулатова М.Ф., 2019 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

  Received 15.02.2019 Accepted 29.04.2019

  DOI: 10.22363 / 2313-0245-2019-23-2-178-186

  CRITICAL FREQUENCY OF FLICKER MERGING AND VISUAL POTENTIALS UNDER COMPUTER LOAD

  R.R. Akhmadeev1, I.F. Timerbulatov12, D.I. Koshelev3, E.M. Evtushenko12, M.F. Timerbulatova12

  'State autonomic public health care institution Republican Clinical Center of Psychotherapy, Ufa, Russia 2Department of Psychotherapy Bashkir State Medical University, Ufa, Russia 3Federal state budgetary institution «Russian eye and plastic surgery center» Russian Ministry of health, Ufa, Russia

  Abstract. The urgency of the development and improvement of methods for studying the functional state of users of computer technology is growing in parallel with the growth of their negative impact on the main targets - visual and neuropsychic functions. Therefore, the aim of the study was to study the processes of perception of rhythmic light incentives and induced electrical activity of the visual cortex during a computer load. The study was conducted with the participation of clinically healthy students (n = 182), who determined the critical fusion frequency of flashes and recorded rhythmic cortical evoked visual potentials during a computer-assisted visual load. To assess the nature and duration of use of computer students, as well as determining the presence and severity of computer dependency, a survey was conducted. Various types of perception of light flashes and changes in the rhythm assimilation reaction under the influence of a computer load are revealed. The data are discussed taking into account the rhythmic processes of the brain. A conclusion is drawn about the weakened, stable and strengthened types of response of oscillatory neural mechanisms to computer visual loads.

  Key words: critical flicker fusion frequency, rhythm assimilation reaction, computer load

  Correspondence Author: Evtushenko Elena Mikhailovna - assistant of the Department of Psychotherapy FGBOU BSMU of the Ministry of Health of Russia, deputy chief physician of Republican Clinical Psychotherapeutic Center the Ministry of health of the Republic of Bashkortostan. 450000, Mendeleev street, 136 / 5. Ufa, Russia E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  REFERENCES

  1. Basar E., Basar-Eroglu C., Karakas S., Schurman M. Gamma, alpha, delta, and theta oscillations govern cognitive processes. International Journal of Psychophysio-logy. 2001. Vol. 39. P. 241-248.

  2. Uusberg A., [et al.] EEG alpha and cortical inhibition in affective attention. International Journal of Psycho-physiology. 2013. Vol. 89, № 1. P. 26-36. doi: 10.1016 / j.ijpsycho.2013.04.020.

  3. Klimesch W. Alpha-band oscillations, attention, and controlled access to stored information. Trends in cognitive sciences. 2012. Vol. 16, № 12. P. 606-617. doi: 10.1016 / j.tics.2012.10.007.

  4. Rosell D.R. and Siever L. J., 2015. The neurobiology of aggression and violence. CNS Spectrums / First View Article / May 2015. P. 1-26.

  5. Staudigl T., Hanslmayr S. Theta oscillations at encoding mediate the context-dependent nature of human episodic memory. Current Biology. 2013. Vol. 23, № 12. P. 1101- 1106. doi: 10.1016 / j.cub.2013.04.074.

  6. Yatsenko M.V., Kaygorodova N.Z. Individual'nye oso-bennosti ustoychivykh i neustoychivykh parametrov EEG

  v kontekste ikh vzaimosvyazi s pokazatelyami umstven-noy rabotosposobnosti. Psikholog. 2017. № 2. S. 9-18. DOI: 10.7256 / 2409-8701.2017.2.22372. URL: http://e-notabene.ru/psp/article_22372.html.

  7. Han D.H., Bolo N., Daniels M.A., Arenella L., Lyoo I.K., Renshaw P.F. (2011) Brain activity and desire for Internet video game play. Compr Psychiatry 52 (1): 88-95.

  8. Rosenfield M. Computer vision syndrome: a review of ocular causes and potential treatments. Ophthalmic Physiol Opt. 2011 Sep; 31 (5): 502-15. doi: 10.1111 / j.

  9. Minyaeva N.R., Medvedev D.S. Vysokochastotnaya ostsillyatornaya aktivnost 'mozga cheloveka pri vospriyatii figur c sub "ektivnymi konturami. Inzhenernyy vestnik Dona. № 4 (2014 року) V | ivdon.ni/m/magazine/archive/ n4y2014 / 2697.

  10. Bastiaansen Marcel C.M., Marieke van der Linden, Mariken ter Keurs, Ton Dijkstra and Peter Hagoort. Theta Responses Are Involved in Lexcal Semantic Retrieval during Language Processing. Journal of Cognitive Neuroscience. Vol. 17. Issue 3. March 2005. P. 530-541.

  11. Buzsaki G., Draguhn A. (2004) Neuronal oscillations in cortical networks. Science 304: 1926-1929.

  12. Carmel D., Lavie N., Rees G. Conscious awareness of flicker in humans involves frontal and parietal cortex. Curr. Biol. 2006; 16: 907-911.

  13. Duzel E., Neufang M., Heinze H.J. (2005) The oscillatory dynamics of recognition memory and its relationship to event-related responses. Cereb Cortex 15: 1992-2002.

  14. Hsieh L.-T., Ranganath C. Frontal midline theta oscillations during working memory maintenance and episodic encoding and retrieval. Neuroimage. 2014. Vol. 85. P. 721-729. doi: 10.1016 / j.neuroimage.2013.08.003.

  15. Bollimunta A., [et al.] Neuronal Mechanisms and Atten-tional Modulation of Corticothalamic Alpha Oscillations. The Journal of Neuroscience. 2011. Vol. 31, № 13. P. 4935-4943; doi: 10.1523 / JNEUR0SCI.5580-10.2011.

  16. Golubtsov K.V., Kuman I.G., Kheylo T.S., Shigina N.A., Trunov V.G., Aydu E.A.-I., Bykova T.A., Sofronov P.D., Ryabtseva A.A. Mel'kayushchiy svet v diagnostike i le-chenii patologicheskikh protsessov zritel'noy sistemy

  cheloveka. Institut problem peredachi informatsii RAN, Moskva, Russia, 2003.

  17. Sidorenko E.V. Metody matematicheskoy obrabotki v psikhologii. SPb .: OOO «Rech», 2007.

  18. Akhmadeev R.R., Koshelev D.I., Timerkhanov R.I., Enikeev D.A. Pokazateli khromaticheskoy KChSM pri kratkovremennoy komp'yuternoy zritel'noy nagruzke razlichnogo kharaktera. Meditsinskiy vestnik Bashkor-tostana, 2014 року, № 5, S. 92-95.

  19. Khalfina R.R. Analiz psikhoemotsional'nogo stoyaniya pol'zovateley personal'nymi komp'yuterami pri zritel'nom utomlenii. Sovremennaya psikhologiya: teoriya i praktika: materialy V mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. M., 2012. S. 137-142.

  20. Yi Jiang, Ke Zhou & Sheng He. Human visual cortex responds to invisible chromatic flicker. Nature Neuroscience 10, 657-662 (2007) Published online: 1 April 2007. doi: 10.1038 / nn1879.

  'Олт

  © Akhmadeev R.R., Timerbulatov I.F., Koshelev D.I., Evtushenko E.M., Timerbulatova M.F., 2019 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

  Надійшла 15.02.2019 Прийнята 29.04.2019


  Ключові слова: КРИТИЧНА ЧАСТОТА злиття мигтіння /РЕАКЦІЯ ЗАСВОЄННЯ РИТМУ /КОМП'ЮТЕРНА НАВАНТАЖЕННЯ /CRITICAL FLICKER FUSION FREQUENCY /RHYTHM ASSIMILATION REACTION /COMPUTER LOAD

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити