У статті розглядаються питання моторної асиметрії нижніх кінцівок і їх вплив на ефективність виконання рухових дій. Авторами розроблені критерії асиметрії нижніх кінцівок і обгрунтована методика визначення провідною (поштовховою) ноги в спорті.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Монастирьов Сергій Миколайович, Гладких Тетяна Василівна


Criteria for determining the dominant (take-off) foot in the context of legs 'motor asymmetry of athletes in various sports and with different functional level

The article discusses the legs 'motor asymmetry problems and their impact on effectiveness of physical actions. Authors have elaborated the technique of identification the dominant (take-off) foot in sports.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКІ ВЕДУТЬ (поштовховими) НОГИ З УРАХУВАННЯМ ПОКАЗНИКІВ МОТОРНОЇ АСИМЕТРІЇ нижніх кінцівок У СПОРТСМЕНІВ РІЗНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ І РІВНЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ'

  Текст наукової роботи на тему «КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКІ ВЕДУТЬ (поштовховими) НОГИ З УРАХУВАННЯМ ПОКАЗНИКІВ МОТОРНОЇ АСИМЕТРІЇ нижніх кінцівок У СПОРТСМЕНІВ РІЗНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ І РІВНЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ»

  ?УДК 796.431

  КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКІ ВЕДУТЬ (поштовховими) НОГИ З УРАХУВАННЯМ

  ПОКАЗНИКІВ МОТОРНОЇ АСИМЕТРІЇ нижніх кінцівок У СПОРТСМЕНІВ РІЗНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ І РІВНЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ

  Сергії Миколайович Монастирьов, кандидат педагогічних наук, професор, Тетяна Василівна Гладких, асистент, Воронезький державний педагогіческійуніверсітет

  анотація

  У статті розглядаються питання моторної асиметрії нижніх кінцівок і їх вплив на ефективність виконання рухових дій. Авторами розроблені критерії асиметрії нижніх кінцівок і обгрунтована методика визначення провідної (поштовховою) ноги в спорті.

  Ключові слова: асиметрія моторна, швидкість, ведуча (толчковая) нога, коефіцієнт асиметрії, координаційні здібності, стрибки в довжину, швидкісно-силові якості.

  CRITERIA FOR DETERMINING THE DOMINANT (TAKE-OFF) FOOT IN THE CONTEXT OF LEGS 'MOTOR ASYMMETRY OF ATHLETES IN VARIOUS SPORTS AND WITH DIFFERENT FUNCTIONAL LEVEL

  Sergey Nikolaevich Monastyrev, the candidate of pedagogic sciences, professor, Tatyana Vasilyevna Gladkikh, the assistant, Voronezh State Pedagogical University

  Annotation

  The article discusses the legs 'motor asymmetry problems and their impact on effectiveness of physical actions. Authors have elaborated the technique of identification the dominant (take-off) foot in sports.

  Keywords: asymmetry motor, coefficient of asymmetry, coordination abilities, long jump, rate of movement, speed-power abilities, take-off foot.

  Однією з ключових завдань фізичного виховання і спорту є навчання виконання змагального вправи або комплексу рухових дій раціонально, з найбільшою ефективністю для підвищення кінцевого результату.

  Серед значущих показників, що характеризують технічність виконання рухового дії спортсменом, є узгодженість рухів його кінцівок і інших частин тіла, тобто координація [3,4].

  При розгляді координаційних можливостей спортсмена часто стикаємося з такими поняттями, як «асиметрія кінцівок», «моторний асиметрія».

  У спорті даний вид асиметрії яскраво виражений, так як він проявляється не тільки в рухах, виконуваних за допомогою рук, але і при виконанні дій, здійснюваних нижніми кінцівками [1, 5].

  На думку деяких фахівців (В. Ю. Целищев, 1984; B.C. Степанов, 1985; С. Ziidewind, 1990 і інші) вважається, що, чим вище моторна асиметрія, тим нижче результативність і ефективність виконуваних вправ. Хоча є автори (І. В. Веен-Енен, 1992 та інші), які доводять протилежне. Так, фахівці в області легкоатлетичного спринту стверджують, що швидкість стартового розгону вище, якщо спринтер спеціально акцентує увагу на виконанні бігових кроків з вираженою асиметрією, коли руху (крок) з однієї ноги за своєю структурою, що включає просторові і динамічні характеристики, відрізняються від рухів ( кроків) з іншої ноги [2, 5].

  На даний момент природа моторної асиметрії недостатньо вивчена, хоча існує ряд наукових робіт, які розкривають питання виникнення моторної асиметрії верхніх кінцівок (Т. А. Доброхотова, М.М. Брагіна, 2004; В.П. Леутін, 2007). При цьому, як у фізичному вихованні, так і в спорті менш вивченими є питання,

  що стосуються причин виникнення моторної асиметрії нижніх кінцівок [1, 5]. У більшості видів спорту фахівці часто користуються такими термінами як «толчковая», «опорна» або «провідна» нога.

  Для ефективного виконання рухових дій велике значення має вибір або визначення «провідною» або «поштовховою» ноги. У більшості випадків руху, що виконуються з цієї ноги, характеризуються високим ступенем точності, потужністю і швидкістю виконання, координованість [3, 4, 5].

  Тому, найбільш значущу дію, від якого залежить ефективність виконання вправи в цілому, відбувається провідною ногою. Так, в ранніх дослідженнях, проведених Б.М. Нікітіним (1971), було виявлено, що у більшості юних барьерістов найсильнішої виявлялася Махова нога (згиначі і розгиначі стопи, гомілки, стегна), атакуюча бар'єр, при цьому толчковая нога виконувала функцію швидкого «доталківанія» в бар'єр. У спорті при виконанні основного вправи найбільш значимий компонент рухової дії виконується за допомогою провідної ноги [1,3]. Наприклад, у футболі удари по м'ячу здійснюється в основному провідною ногою, в той час як «незнаючим» виконує допоміжну (опорну) функцію.

  У фігурному катанні основні дії при виконанні стрибків також здійснюються з провідною ноги, яка, в свою чергу, є махової.

  Таким чином, виконання рухів з поштовхової (провідною) ноги дає «імпульс», або «запускає програму» подальших дій для вирішення основного змагальної завдання. Також ця нога бере участь в корекції та способи їх усунення неточностей при виконанні цілісного рухового акту [1,3,4].

  У легкій атлетиці, зокрема, в стрибкових дисциплінах, провідну ногу прийнято називати поштовховою (на противагу якій інша нога називається маховою). Спортивні вправи, виконувані з цієї ноги, є більш точними і скоординованими; саме з поштовхової ноги «запускається» програма для ефективного вирішення основного рухового завдання. Таким чином, правильний вибір поштовховою ноги в стрибках в довжину вкрай важливий. У зв'язку з цим перед справжнім дослідженням були поставлені такі завдання:

  - виявити критерії, за якими спортсмен визначає провідну (толчковую)

  ногу;

  - розробити методику, що дозволяє виявити провідну (толчковую) ногу у спортсменів різних спеціалізацій та рівня підготовленості;

  - апробувати справжню методику на юних спортсменів-стрибунів у довжину.

  МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Для вирішення поставлених завдань на першому етапі було проведено опитування серед спортсменів різного рівня підготовленості в різних видах спорту. Для цього була розроблена анкета, до якої увійшли питання, що дозволяють виявити способи вибору спортсменами провідною кінцівки, а також критерії, які впливають на вибір поштовховою ноги.

  На другому етапі справжніх досліджень на підставі, виділених шляхом анкетування критеріїв була розроблена методика визначення поштовховою ноги в спорті. Основу методики склали спеціальні вправи, що дозволяють визначити руховий потенціал нижніх кінцівок по тимчасовим, просторовим і динамічним характеристикам рухової дії.

  У дослідженнях взяли участь спортсмени різних видів спорту різної кваліфікації в кількості 153-х осіб.

  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

  Перший етап цього дослідження був присвячений збору і аналізу матеріалів анкетування.

  Одне з питань анкети було поставлено з метою виявлення способів, за якими спортсмени визначили поштовхову ногу (рисунок 1).

  7? 2.6

  ? Спонтанний вибір, п = 97

  ? Цілеспрямований вибір, п = 41

  ? Обставини, п = 11

  ? Не змогли відповісти, п = 4

  Малюнок 1 - Способи визначення вибір поштовховою ноги

  На підставі аналізу анкетних даних було виявлено, що найбільш характерним відповіддю на питання: «Яким чином відбувався вибір поштовховою ноги?» був варіант відповіді «спонтанний вибір» - 63,4%, тоді як цілеспрямовано вибрав поштовхову ногу 41 спортсмен (26,8%).

  Необхідно відзначити, що в 7,2% випадків на вибір поштовховою ноги вплинули обставини, що склалися, в більшості випадків пов'язані з травмою. І тільки 4 спортсмена (1,2%) не змогли відповісти на поставлене в анкеті питання.

  | Зручно виконувати вправи (рухи більш скоординовані), п = 67

  | Найбільш сильна, п = 42

  | Обидва варіанти, п = 29

  | Важко відповісти, п = 15

  Малюнок 2 - Критерії, що впливають на вибір поштовховою ноги

  Відповідаючи на наступне питання анкети: «За якими критеріями Ви визначили поштовхову ногу?», Опитані спортсмени відповіли наступним чином:

  1. На першому місці за важливістю при виборі поштовховою ноги виявився критерій зручності виконання вправ з обраної ноги, скоординованості виконуваних рухів - 43,8%;

  2. Другим за значимістю виявився відповідь про перевагу найбільш сильною ноги в якості толчковой- 27,5%;

  3. Обидва варіанти виявилися значимі при виборі поштовховою ноги для 18,9% опитаних;

  4. Не змогли відповісти на зазначене питання 15 спортсменів (9,8%).

  На другому етапі наших досліджень б поставлена ​​задача розробки методики визначення поштовховою ноги у спортсменів різних спеціалізацій та рівня підготовленості.

  На підставі положення про те, що ефективність виконання рухових дій багато в чому залежить від рівня розвитку швидкості і потужності, пов'язана з координаційними здібностями, а також на підставі результатів опитування були обрані

  наступні тести:

  1) Швидкі встрибування - спригіванія (10 разів) на сходинку висотою 15 см (швидкість руху - темп);

  2) Потрійний стрибок стрибком (швидкісно-силові показники - потужність);

  3) Утримання рівноваги в стійці на одній нозі - «ластівка» (координаційні показники).

  Крім цих даних, для всіх тестів був введений коефіцієнт асиметрії (Кас), що дозволяє визначити толчковую (провідну) ногу у спортсменів. Даний коефіцієнт обчислювався ставленням результату виконання тесту правою ногою (х1) до результату

  ^

  лівої (Х2) за такою формулою: Кас = -. Показник коефіцієнта (Кас) дляупражне-

  X 2

  ний на швидкість (швидкі встрибування - спригіванія на сходинку), що характеризує толчковую праву ногу, був менше 1, тоді як в інших тестах (утримання рівноваги, потрійний стрибок) даний показник був більше 1.

  Для перевірки правомірності розробленої нами методики були проведені дослідження по визначенню поштовховою ноги на юних стрибунів у довжину в кількості 11 чоловік, що мають 2-3 спортивний розряд. Результати отриманих в ході дослідження даних представлені в таблиці.

  В ході аналізу результатів досліджень щодо застосування даної методики було визначено:

  - більшість спортсменів - юних стрибунів у довжину - при виконанні стрибкових вправ для відштовхування використовують праву ногу (7 спортсменів - 63,6%);

  - з 11 юних стрибунів у довжину лише у 4-х спортсменів більш ефективної для виконання відштовхування виявилася ліва нога - 36,4%;

  - характерними діапазонами коефіцієнта асиметрії (КАС) для правої ноги при виконанні вправ були показники: на швидкість - (0,84-0,96), на координацію рухів - (1,11-1,36); в прояві швидкої сили - (1,05-1,09);

  - для лівої ноги коефіцієнт асиметрії (Кас) знаходився в наступних діапазонах: у вправах на швидкість - (1,12-1,21); у вправах на координацію і прояв швидкісно-силових якостей відповідно - (1,77-0,81) і (0,93-0,97).

  № п / п Тести Нижні кінцівки Порядкові номери / ініціали спортсменів

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  А.-К. Б.-М. ж.-с. П.-Е. М.-А. Р.-п. Н.-В. Т.-С. Е.-І. г.-н. д.-в.

  1 Швидкі встрибування - спригіванія, з П 6,12 6,50 8,47 7,55 6,78 7,36 7,56 8,06 7,51 6,93 7,43

  Л 7,30 7,11 7,62 7,79 7,69 6,42 6,24 6,83 7,84 7,72 7,91

  Кас.1 0,84 0,91 1,12 0,97 0,88 1,15 1,21 1,18 0,96 0,90 0,94

  2 Утримання рівноваги в стійці на одній нозі ( «ластівка»), з п 36,7 40,2 26,8 38,4 35,1 27,3 29,4 25,8 42,6 31,9 27,1

  л 28,9 31,6 34,3 31,7 23,9 35,5 37,0 31,7 38,4 23,6 19,7

  Кас.2 1,27 1,27 0,78 1,21 1,32 0,77 0,80 0,81 1,11 1,35 1,36

  3 Потрійний стрибок стрибком, м п 6,41 6,29 6,20 6,45 6,18 5,90 6,03 6,17 6,37 6,15 6,40

  л 6,07 5,94 6,53 6,11 5,72 6,32 6,25 6,49 5,91 5,64 6,01

  Кас.З 1,06 1,10 0,95 1,05 1,08 0,93 0,97 0,95 1,07 1,09 1,07

  Передбачувана толчковая П П Л П П Л л л П П П

  Примітки: До ". 1, Кас. 2, КАС. 3 - коефіцієнти асиметрії нижніх кінцівок; П - права, Л - ліва.

  ВИСНОВКИ

  1. У спорті та повсякденному житті при виконанні рухових дій повсюдно проявляється моторна асиметрія не тільки верхніх, але і нижніх кінцівок, а при виконанні спортивних вправ її показники відіграють вирішальну роль.

  2. В основі прояву моторної асиметрії лежить наявність провідної і допоміжної кінцівок при виконанні рухової дії.

  3. На підставі висловлювання фахівців можна зробити висновок, що толчковая (ведуча) нога є не тільки «сильної», а й найбільш «координованої» і зручною для виконання рухів.

  4. Анкетування, показало наступне:

  - для спортсменів найбільш характерним при виборі поштовховою ноги є спонтанний вибір (63,4%);

  - провідним критерієм визначення поштовховою ноги є критерій, що характеризує координацію рухів (43,8%).

  5. Була розроблена підтверджена формулою методика, що дозволяє виявити провідну (толчковую) ногу у спортсменів різних спеціалізацій та рівня підготовленості.

  6. Дана методика апробована на юних спортсменів-стрибунів у довжину: по формулі були розраховані коефіцієнти асиметрії (КАС) і, в залежності від попадання в певний діапазон значень, в якості поштовховою була визначена права чи ліва нога.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Масумі, Ш. Біомеханіка функціональної асиметрії і рухових переваг в спорті: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Масумі Ш. - М., 2015. - 19 с.

  2. Мірзоєв, О.М. Легка атлетика. Сучасні тенденції розвитку бігу на 100 м / О.М. Мірзоєв, Н.Д. Бодрова, І.В. Бодров II Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2014. - № 1 (39). - С. 66-74.

  3. Монастирьов, С.Н. Взаємозв'язок точності виконання розбігу з іншими видами рухової координації у стрибунів у довжину / С.М. Монастирьов, Т.В. Гладких II Матеріали XV Між-дунар. наукової сесії за підсумками НДР за 2016 рік. - Мінськ 2017, - Ч. 1, - С. 157-160.

  4. Пронін, С.Б. Характер впливу загальної координації на технічну підготовку спортсменів / С.Б. Пронін, Т.В. Гладких II Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2018. -№6 (160) .- С. 191-196.

  5. Directed asymmetric power action as effectivization factor in sprint coaching / A.I. Chikurov, V.I. Fedorov, А.Г. Voinich, S.S. Khudik II Journal of Physical Tducation and Sport. - 2016. - № 16 (4). -P. 1287-1292.

  REFERENCES

  1. Masumi, Sh. (2015), Biomechanics offunctional asymmetry and motor preferences in sport, dissertation, Moscow.

  2. Mirzoev O.M. Bodrova, N.D., Bodrov, I.V. (2014 року), "Track and Field. Modern progress of the development the 100 meters", Slobozhansky scientific sports bulletin, No. 1 (39), pp. 66-74.

  3. Monastyrev S.N. and Gladkikh T.V. (2017), "Interrelation of the running up exactitude with other types of movement coordination in long jump", Proceedings of the XV International session, Minsk, pp. 157-160.

  4. Pronin S.B. and Gladkikh T.V. (2018), "Influence of movement coordination on athlete's technique training", Uchenye zapiski universiteta imeniP.F. Lesgafta, No. 6 (160), pp. 191-196.

  5. Chikurov, A.I., Fedorov, V.I., Voinich, А.Г. and Khudik, S.S. (2016), "Directed asymmetric power action as effectivization factor in sprint coaching", Journal ofPhysical Education and Sport, No.16 (4), pp. 1287-1292.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 02.08.2019


  Ключові слова: АСИМЕТРІЯ МОТОРНА /ШВИДКІСТЬ /ВЕДУЧА (поштовховими) НОГА /КОЕФІЦІЄНТ АСИМЕТРІЇ /КООРДИНАЦІЙНІ СПОСОБНОСТИ /СТРИБКИ В ДОВЖИНУ /Швидкісно-СИЛОВІ ЯКОСТІ /ASYMMETRY MOTOR /COEFFICIENT OF ASYMMETRY /COORDINATION ABILITIES /LONG JUMP /RATE OF MOVEMENT /SPEED-POWER ABILITIES /TAKE-OFF FOOT

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити