У статті розглядаються критерії відбору текстового матеріалу для навчання професійно орієнтованого читання іноземною мовою, вибрані з урахуванням професійно-інформативної значущості для студентів немовного вузу.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Шарапова Світлана Іванівна


Criteria for text selection in teaching technical students to read profession-oriented texts in a foreign language

The article deals with the criteria for material selection in teaching students to read profession-oriented texts in a foreign language. The choice of texts is made according to their professional significance for students at technical higher educational institution.


Область наук:
 • Науки про освіту
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Известия Російського державного педагогічного університету ім. А.І. Герцена

  Наукова стаття на тему 'Критерії відбору змістовно-текстової бази для навчання студентів немовного вузу професійно орієнтованого читання іноземною мовою'

  Текст наукової роботи на тему «Критерії відбору змістовно-текстової бази для навчання студентів немовного вузу професійно орієнтованого читання іноземною мовою»

  ?С. І. Шарапова

  КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ЗМІСТОВНО-ТЕКСТОВОЇ БАЗИ ДЛЯ НАВЧАННЯ студентів немовних ВНЗ професійно орієнтованих ЧИТАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

  Робота представлена ​​кафедрою іноземних мов Сиктивкара лісового інституту (філії Санкт-Петербурзької лісотехнічний академії ім. С. М. Кірова). Науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор А. Н. Шамов

  У статті розглядаються критерії відбору текстового матеріалу для навчання професійно орієнтованого читання іноземною мовою, вибрані з урахуванням професійно-інформативної значущості для студентів немовного вузу.

  Ключові слова: навчання читання, професійно орієнтоване читання, критерії відбору текстового матеріалу.

  S. Sharapova

  CRITERIA FOR TEXT SELECTION IN TEACHING TECHNICAL STUDENTS TO READ PROFESSION-ORIENTED TEXTS IN A FOREIGN LANGUAGE

  The article deals with the criteria for material selection in teaching students to read profession-oriented texts in a foreign language. The choice of texts is made according to their professional significance for students at technical higher educational institution.

  Key words: reading instruction, profession-oriented reading, criteria for text material selection.

  В системі професійно орієнтованого навчання іноземної мови в немовному вузі особливе місце займає навчання інформаційного пошуку і читання науково-технічних текстів з певної галузі знань. Однією з першорядних проблем, які необхідно вирішити, приступаючи до навчання читанню в немовному вузі, є процедура відбору та визначення тематики текстового матеріалу.

  Відбираються навчальні тексти повинні, за словами Ю. В. Чичериной, «відповідати комунікативним і когнітивним інтересам і потребам учнів, відповідати за ступенем складності їх мовною і мовному досвіду в рідній та іноземній мовах, містити цікаву для учнів кожної вікової групи інформацію» [2, ^ 197].

  На основі адекватного відбору текстів можна сформувати і структурувати тезаурус реципієнта як на рівні мовних знань, так і на когнітивному рівні. Таким чином, створюється інформаційна основа діяльності професійно спрямованого читання на суб'єктивному, внутрішньому рівні.

  Само собою зрозуміло, що навчання іноземної мови в немовному вузі при нині існуючій сітці годин (170 годин) вимагає суворого відбору навчального матеріалу, в тому числі відбору предметних текстів.

  У психологічній і методичній літературі підкреслюється, що цілеспрямований відбір текстів здатний викликати інтерес в силу новизни змісту, відповідності заданого змісту інтелектуальному рівню читають і їх професійним інтересам [3].

  Підбір навчальних матеріалів для навчання має здійснюватися з таким розрахунком, щоб задовольнити вже сформовані інтереси студентів, їх прагнення до отримання найбільш цікавою, актуальною і професійно значимої інформації. При цьому видається правильним керуватися смисловим змістом текстів, враховуючи професійну зацікавленість студентів. Критерії відбору повинні брати до уваги структуру відповідної спеціальності, т. Е. Співвідношення складових її дисциплін, їх зв'язок з майбутньою професійною діяльністю.

  Першим критерієм, що підлягають розгляду, є професійна діяльність, спеціальна спрямованість інформації тексту. Цей критерій відображає майбутні сфери діяльності (виробничу і наукову), ситуації професійного спілкування, а також професійно значиму предметну тематику. Відповідно до даного критерію тексти повинні бути орієнтовані на майбутню професійну діяльність. Отримана з текстів інформація в обов'язковому порядку включається в процес спілкування з наукової або проізводственнопрактіческой тематиці в рамках професійної сфери спілкування.

  Якщо говорити про тематику навчальних текстів, то необхідно, щоб вона була, згідно з дослідженнями Л. І. Писарєва, однорідної, т. Е. «При варіюванні окремих дрібних тим вони входили в об'єднують їх тематичні групи» [1, ^ 6]. У той же час тексти повинні

  знайомити майбутнього фахівця лісотехнічного комплексу з одним і тим же предметом з різних сторін. Це означає, що всередині цієї однорідної тематики повинні даватися тексти різного змісту.

  Оскільки в процесі навчання іноземним мовам ми формуємо в учнів здатності використовувати досліджуваний мову як інструмент реального спілкування в сучасному комунікативному громадському просторі, то навчальні тексти повинні мати автентичний характер.

  Наступним критерієм відбору професійно орієнтованих текстів слід вважати автентичність джерел. Під автентичним розуміється текст, який представляє собою оригінальний справжній текст, запозичений з іншомовних джерел, створений носіями мови і первісно не призначений для навчальних цілей. В відбираються текстах повинні бути збережені такі властивості, як зв'язність, цілісність, інформативна насиченість, відповідність логіко-композиційної і логіко-смисловий особливостям, властивим жанрами оригінальних текстів, в нашому випадку - наукових і виробничо-технічних стилів мови. У плані мовного оформлення тексти повинні відповідати сучасним лексичним і граматичним нормам мови. У процесі навчання читання автентичних текстів підвищується ступінь участі когнітивних процесів студентів в даному виді мовленнєвої діяльності. Особливе місце тут займає мислення і особливо такі розумові операції, як аналіз і синтез.

  Виходячи зі сказаного вище, можна вважати, що володіння умінням читати автентичні іншомовні тексти в своєму розпорядженні велику освітнім і розвиваючим потенціалом.

  Критерій функціонально-стилістичної та жанрової співвіднесеності з купується студентами спеціальністю вимагає узгодженого використання лінгвістичних особливостей літератури та усного спілкування за фахом на іноземній мові. Цей критерій істотно впливає на

  відбір спеціальної літератури для навчання читання, на послідовність включення різних її видів в навчальний процес. Цей критерій передбачає відбір текстів в рамках певних функціональних стилів і відповідних їм жанрів, що функціонують в конкретних професійних сферах і мікросфер спілкування в реальному іншомовної комунікації. Що стосується інженерних наук, то література в стилістичному і жанровому плані досить різноманітна. У науково-технічному жанрі дана література представлена ​​інструкціями, довідниками по різних зразків техніки, описами виробничих процесів і технологій, навчальними та наочними посібниками.

  Для вирішення спірних методичних питань істотне значення має такий критерій, як взаємодія спеціальності з іншими науками і технічними галузями знань. Відомо, що всі науки в тій чи іншій мірі користуються фактичними даними, методами дослідження інших наук. Це випливає з діалектичного характеру будь-якої дослідницької діяльності. Суміжні науки і галузі полегшують розуміння, якщо відомості подаються в доступному для «середнього людини» науково-популярному вигляді. Якщо ж базисних наук багато, то це значно ускладнює навчання студентів отримувати прагматичну інформацію з іноземної літератури за фахом. Наприклад, наукові вишукування такої інженерної науки, як «Технологія деревообробки» (ТДВ) є досягнення науки і техніки у відповідній області, певні методи досліджень, проектування і проведення експериментальних робіт. Крім того, використовуються вишукування в таких загально і спеціальних науках, як «Теорія машин і механізмів», «Технологія клейових матеріалів і деревних плит», «Теплотехніка», «Система автоматизованого проектування, автоматика і автоматизація виробничих процесів», «Стандартизація і сертифікація продукції лісопиляння і деревообробки »і т. д. Науковий елемент в

  даної спеціальності полягає крім конкретно наукового дослідження в доцільному застосуванні до її конкретним завданням і умовам і до методів вищеперелічених наук.

  Особливу важливість представляє такий критерій, як облік рівня професійної і мовної підготовки студентів. Від дотримання цього критерію залежить успішність навчання професійно орієнтованого читання іноземною мовою.

  Всім зрозуміло, що вивчення спеціальної літератури повинна бути мотивована. Студенти будуть з інтересом читати ту літературу, яка задовольняє їхні пізнавальні потреби, т. Е. Відповідає їх професійним інтересам. У технічному вузі спеціалізація студентів починається з 3-го курсу. До цього часу студенти вже здали іспит з іноземної мови. Невідповідність строків навчання іноземної мови і термінів спеціалізації створюють додаткові труднощі при відборі текстів за фахом. Викладачеві іноземної мови доводиться враховувати той факт, що більшість студентів вперше, та ще й з використанням іноземної мови, «вивчають» свою спеціальність.

  Оскільки терміни вузької спеціалізації запізнюються по відношенню до вивчення іноземної мови, тексти повинні бути посильними для студентів. Іншими словами, потрібно враховувати той факт, що викладач не є «вузьким фахівцем» в даній області. Коефіцієнт насичення текстів професійно значущою інформацією повинен відповідати при цьому градації граматичних і лексичних труднощів. іншими сло-

  вами - в цьому випадку повинен діяти критерій наростання труднощів. Під професійною посильну ми розуміємо певну послідовність пред'явлення спеціалізованої інформації за принципом «від простого - до складного». Наприклад, знайомство зі спеціальністю «ТДВ» ми починаємо з читання на 1-му курсі науково-популярних текстів. Вони знайомлять студентів з особливостями деревини, з її властивостями, перевагами і недоліками використання, з протипожежними заходами безпеки при роботі з даним видом матеріалу. На 2-му курсі студенти переходять до читання вузькопрофільних текстів по спеціальності, яка вивчається.

  Тексти потрібно підбирати з урахуванням вузької спеціальності студентів. Цей вид текстів містить не тільки общенаучную, але і вузькоспеціальну термінологію. Правда, сітка годин, що відводиться на вивчення іноземної мови, не дозволяє читати спеціалізовану літературу студентам в достатньому обсязі. З іншого боку, слід враховувати, що сучасні студенти все ж мають спільні фонові знання з одержуваної професії. Більшість студентів живе в республіці, де приблизно 60% території покривають ліси. Деякі студенти вчилися в училище або технікумі за обраною спеціальністю.

  На закінчення необхідно підкреслити, що вибір наведених критеріїв обумовлений залежністю методики викладання іноземних мов в немовних вузах, особливостями підготовки фахівців на лісотранспортних факультеті Сиктивкара лісового інституту.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Писарєва Л. Н. Методика навчання читання на першому курсі технічного вузу: (Вимоги до текстів): автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1976.

  2. Чичеріна В. Ю. Критерії змістовної автентичності прагматичних текстів в середній школі // Когнітивна діяльність при навчанні та оволодінні іноземною мовою (в різних типах навчальних закладів): міжвузівський збірник наукових статей. Н. Новгород: НГЛУ ім. Н. А. Добролюбова, 2003.

  3. Шафранская К. Д. Роль емоційного фактору у навчальному процесі // Сучасні психолого-педагогічної проблеми вищої школи. Л., 1976. С. 40-41.


  Ключові слова: НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ / ПРОФЕСІЙНО орієнтоване ЧИТАННЯ / КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ТЕКСТОВОГО МАТЕРІАЛУ / READING INSTRUCTION / PROFESSION-ORIENTED READING / CRITERIA FOR TEXT MATERIAL SELECTION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити