У статті наведені результати дослідження, націленого на психологічний аналіз і вивчення критеріїв і показників професійного самовираження викладача вузу. Розглянуто різні підходи генезису професійного самовираження викладача вузу. Застосовані як теоретичні методи дослідження: теоретико-методологічний, логічний аналіз і інтерпретація наукових даних, порівняльний аналіз, моделювання, так і емпіричні методи: спостереження, бесіда, анкетування, опитування, тестування, самоаналіз, самохарактеристики (міні-твори), аналіз і вирішення конкретних професійно-педагогічних ситуацій, авторські анкети ( «Анкета викладача вузу»,«професійне самовираження особистості »), біографічна анкета (БЕМКОМ-1) (Н. Конюхов, М.Л. Шаккум), методики: вивчення ставлення до діяльності викладача вузу; самооцінки спроможності самоврядування в професійній діяльності; виміру самоактуалізації, самооцінки і оцінки умінь професійної діяльності та проектно-регулюючої діяльності; «Q-сортування» (Є. Ільїн); психологічна тестова оцінка (А.Ф. Кудряшов). Для обробки результатів дослідження застосовувалися математичні процедури оцінки достовірності відмінностей показників, статистичних зв'язків. Теоретично обгрунтовані і емпірично підтверджені шість критеріїв професійного самовираження викладача вузу: 1) зовнішній соціально-оцінний (соціально-статусний і соціально-організаційний); 2) внутрішній особистісно-значущий (самооценочной і потребностно-мотиваційний); 3) об'єктивний середовищної (соціально-залежний і організаційно-діяльнісний); 4) суб'єктивний особистісно-розвивається (суб'єктивно-ціннісний і рефлексивно-цільовий); 5) процесуальний організаційно-взаємодіє (організаційно-комунікативний, соціально-перцептивний та інтерактивний); 6) результативний підсумково-прогностичний (емоційно-регуляційної і когнітивно-творчий), а також їх показники. Дана система критеріїв і їх показників дозволяє описати професійне самовираження викладача вузу за наступними рівнями: Зовнішньо-іміджевого, соціально-професійному, творчо-перетворюючого. Ця система дозволяє скорегувати професійне самовираження викладача вузу, а також побудувати систему його підготовки і підвищення кваліфікації. Отримані результати дослідження важливі як для особистісно-професійного розвитку викладачів вузу і підвищення ефективності їх діяльності, так і для психології праці, розвитку і акмеології.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Тарасова Ірина Володимирівна


CRITERIA AND INDEXES OF THE UNIVERSITY LECTURER PROFESSIONAL SELF - EXPRESSION

This article is devoted to the results of the research aimed at psychological analysis and learning of criteria and indexesof the university lecturers 'professional self-expression. The author considered various approaches of the genesis of the professional self-expression of a university lecturer. The following methods were applied: theoretical, such as theoretical and methodological, logical analysis and interpretation of the scientific data, comparative analysis, modeling; as well as empirical, such as supervision, conversation, questionnaire, inquiry, testing, self-analysis, self-characteristics (short essays), the analysis and solution of particular professional pedagogical situations, author's queues: «Questionnaires of a University Lecturer»,«Professional Self-Expression of a Person », methodologies: biographic questionnaire (BEMCOM-1) (N.I. Konyukhov, M.L. Shakkum), learning of an attitude towards lecturer'S activity, self-assessment of self-administration skills in professional activity, measuring of self-actualization, self-assessment and evaluation of professional and project-regulating capabilities; «Q-graduation» (E.P. Ilyin); psychological test evaluation (A.F. Kudryashov) and etc. Mathematical procedures of evaluation of various indexes and statistical connections were used in order to process the results of the research. The system of criteria of university lecturers self-expression and its indexes were theoretically substantiated and empirically verified: 1) external social and estimation (social-status and social-organizational); 2) internal personal-meaningful (self-estimation and a need-motivational); 3) objective-environmental (socialdependent and organizational-active); 4) subjective-personal-developing (subjective-valuable and reflexive-purposeful), 5) procedure-organizational-interacting (organizational-communicative, social-perceptive and interacting); 6) resultative concluding-forecasting (emotional-regulative and cognitive-creative) and their indexes. This system allows describingprofessional university lecturer'S self-expression at the following levels: externally-image, socially-professional and creativelyreformative. Moreover, the elaborated system allows studying and correcting professional self-expression, as well as creating system of training and advanced training of university lecturer. The obtained results of the research are important both for personal-professional development of university lecturers and raising efficiency of their activity, as well as for labor psychology, development and acmeology.


Область наук:
 • Науки про освіту
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: Акмеология

  Наукова стаття на тему 'Критерії та показники професійного самовираження викладача вузу'

  Текст наукової роботи на тему «Критерії і показники професійного самовираження викладача вузу»

  ?УДК 159.9.072.43

  КРИТЕРІЇ І ПОКАЗНИКИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИРАЖЕННЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВНЗ

  Тарасова Ірина Володимирівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та психології Астраханського державного університету; вул. Татіщева, 20, Астрахань, Росія, 414056; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  У наукових роботах з досліджуваної теми - професійне самовираження викладача вузу - можна умовно виділити два напрямки в її вивченні:

  1. Дослідження самовираження в загальному контексті вивчення людини як особистості і суб'єкта професійної діяльності в психології і акмеології.

  2. Дослідження видів і форм самовираження особистості, розглядали-

  ються в акмеологической, педагогічної психології.

  Професійне самовираження особистості пов'язане з проблемами професіоналізму, виявленням умов, при яких забезпечуються професійне зростання і досягнення індивідом професійного акме. Великий внесок у розробку теоретичних положень особистісно-професійного розвитку фахівців внесли А.А. Де-ркач, А.В. Гагарін, О.В. Москаленко.

  На особливу увагу заслуговують психологічні дослідження процесів саморозвитку, самоствердження, самовираження [13-15], самоідентифікації, самоактуалізації, самовдосконалення та самореалізації.

  Дослідження професійного самовираження в цих дослідженнях показує, що важливо розуміти його ширше і більш структуровано, ніж самопред'явленіе особистості в спілкуванні і саморозкриття.

  РЕЗЮМЕ

  У статті наведені результати дослідження, націленого на психологічний аналіз і вивчення критеріїв і показників професійного самовираження викладача вузу. Розглянуто різні підходи генезису професійного самовираження викладача вузу. Застосовані як теоретичні методи дослідження: теоретико-методологічний, логічний аналіз і інтерпретація наукових даних, порівняльний аналіз, моделювання, так і емпіричні методи: спостереження, бесіда, анкетування, опитування, тестування, самоаналіз, самохарактеристики (міні-твори), аналіз і вирішення конкретних професійно-педагогічних ситуацій, авторські анкети ( «Анкета викладача вузу», «Професійне самовираження особистості»), біографічна анкета (БЕМКОМ-1) (Н. Конюхов, М.Л. Шаккум), методики: вивчення ставлення до діяльності викладача вузу ; самооцінки спроможності самоврядування в професійній діяльності; виміру самоактуалізації, самооцінки і оцінки умінь професійної діяльності та проектно-регулюючої діяльності; «Q-сортування» (Є. Ільїн); психологічна тестова оцінка (А.Ф. Кудряшов). Для обробки результатів дослідження застосовувалися математичні процедури оцінки достовірності відмінностей показників, статистичних зв'язків.

  Теоретично обгрунтовані і емпірично підтверджені шість критеріїв професійного самовираження викладача вузу: 1) зовнішній - соціально-оцінний (соціально-статусний і соціально-організаційний); 2) внутрішній - особистісно-значущий (самооценочной і потреб-ностно-мотиваційний); 3) об'єктивний - середовищної (соціально-залежний і організаційних-но-діяльнісний ^; 4) суб'єктивний - особистісно-розвивається (суб'єктивно-ціннісний і рефлексивно-цільовий); 5) процесуальний - організаційно-взаємодіє (організаційно-комунікативний, соціально-перцептивний та інтерактивний); 6) результативний - підсумково-прогностичний (емоційно-регуляційної і когнітивно-творчий), а також їх показники.

  Дана система критеріїв і їх показників дозволяє описати професійне самовираження викладача вузу за такими рівнями: зовнішньо-іміджевого, соціально-професійному, творчо-перетворюючого.

  Ця система дозволяє скорегувати професійне самовираження викладача вузу, а також побудувати систему його підготовки і підвищення кваліфікації.

  Отримані результати дослідження важливі як для особистісно-професійного розвитку викладачів вузу і підвищення ефективності їх діяльності, так і для психології праці, розвитку і акмеології.

  Ключові слова: професійне самовираження, викладач вузу, критерії, показники, рівні.

  Професійне самовираження, будучи психологічної категорією, впливає на процеси оволодіння людиною прийомами усвідомлення особистісного начала, самовизначення, самопреодоления, самореалізації, самоаналізу і самопрезентації власної діяльності, що приводять його до більш високого рівня самовираження [13; 14].

  Тому професійне самовираження має включати в себе визначення особистісної позиції, цілей самопізнання, самоствердження, опосередкування провідних способів організації особистісної сфери життєдіяльності, що дозволяє сформувати систему уявлень особистості про саму себе, презентувати образ свого «Я», розкривати себе в професійній діяльності та спілкуванні з іншими людьми.

  Професійне самовираження виступає інтегруючим, системоутворюючим компонентом самосвідомості [4; 5], впливає як на придбання знань і умінь, так і на особистісний розвиток людини, визначаючи успішність діяльності і суб'єктивну задоволеність нею. У свою чергу, самовираження визначається сформірованнос-ма образу свого «Я», адекватністю самооцінки, співвідношення сукупності способів і результатів самореалізації з власними очікуваннями, упевненістю в собі і своїй компетенції. Воно пов'язане з ціннісними і смисложиттєвими орієнтаціями етичності, з виразністю мотивації досягнення.

  Раніше нами було представлено зміст професійного самовираження викладача вузу [15] і відзначені наступні когнітивні ознаки даного поняття як концепту:

  | В ньому виступає рівень самосвідомості людини, в тому числі і професійного [4; 5];

  | Воно є способом, яким особистість проявляє, регулює свою активність в процесі об'єктивації у професійній діяльності;

  | Воно виступає когнітивної моделлю, за допомогою якої здійснюється пізнавальна діяльність етносу, соціуму, індивідуума в природній мові;

  | Це поняття - багатозначний термін, що виражає певний рівень знання і досвід людини і наступні компоненти: спосіб організації життя і регуляції часу; співвідношення самолюбства і боргу, аналіз типу ак-

  ності; тип суперечностей, критичних для особистості; види наслідків критичних суперечностей; співвідношення проблем саморегуляції, регуляції особистістю свого життя і регуляції особистості суспільством; тип мотивації;

  • воно емоційно, особистісно, ​​має суб'єктивний і особистісний смисл і емоційно-особистісну забарвлення, їм може бути виражено як вербально, так і невербально через імідж, поведінку, реакції;

  • воно має різні рівні: зовнішньо-іміджевий, соціально-професійний, творчо-перетворюючий;

  • воно залежить як від рівня загальної культури викладача вузу, так і від приватних видів культури - викладацької, дослідницької, пов-нокультури і ін., В тому числі і від його тотальної толерантності.

  Це дозволяє виділити систему критеріїв і показників професійного самовираження викладача вузу, яка повинна, з одного боку, охоплювати систему уявлень особистості про саму себе, а з іншого - давати можливість презентувати образ свого «Я», а також розкривати себе в діяльності і спілкуванні з іншими людьми.

  При цьому необхідно мати на увазі:

  • розкриття критеріїв через сукупність показників і рівнів їх прояву, на підставі яких можна судити про ступінь вираженості цих показників;

  • достатність для коректного фіксування якісної визначеності стану;

  • відображення динаміки в умовах і показниках;

  • визначеність (атрибутивность) критеріїв, показників і рівнів їх прояву, яка обумовлена ​​складністю оцінюваного феномена [1-3].

  Зауважимо, що до об'єктивних критеріїв належить ефективність основних і додаткових видів діяльності. До суб'єктивних критеріїв належать: стійка спрямованість; розуміння ціннісних орієнтацій професії; позитивне ставлення до себе як професіонала; задоволеність працею [6-9]. У процесуальні критерії входить використання особистістю соціально прийнятних, гуманістично спрямованих способів і технологій в своїй праці. До результативним критеріїв належить досягнення в професійній праці результатів, затребуваних суспільством, - формирова-

  ня якостей особистості, які забезпечують її підготовленість до життя в мінливому суспільстві. Цей підхід найбільш продуктивний для характеристики професійного самовираження викладача вузу [10-12].

  Тому можлива система, в яку входять наступні критерії:

  | Зовнішній - соціально-оцінний, який різниться як:

  | Соціально-статусний - прагнення особистості до високої оцінки оточуючими і викликане цим прагненням поведінку;

  | Соціально-організаційний. Професійне самовираження викладача вузу можливо тільки в умовах професійної діяльності, яка виступає як спільна діяльність його самого і студентів;

  | Внутрішній - особистісно-значи-мий, диференціюється як:

  | Самооценочной - прагнення людини до високої самооцінки своєї особистості і викликане цим прагненням поведінку;

  | Потребностно-мотиваційний. Професійне самовираження особистості може займати в структурі потреб людини або рядове, або домінуюче місце. При певних умовах потреба в самовираженні може стати не тільки домінуючою, а й ненасищаемой, що може привести до специфічної спрямованості людини - суто особистої, здійснюваної в рамках професійної праці. Задоволення потреби в професійному самовираженні може досягатися різними шляхами: шляхом реальних досягнень в будь-якої діяльності або шляхом створення видимості досягнень, коли суб'єкт прагне здаватися такою людиною, якою б йому хотілося бути, хоча в дійсності він таким не є. Спосіб самовираження залежить від характеру і змісту мотивації, інтересів, домагань особистості, а також від її можливостей і здібностей;

  | Об'єктивний - середовищної, що розрізняються як:

  | Соціально-залежний. Професійне самовираження особистості безпосередньо й опосередковано залежить від особистісних, соціальних, історичних, економічних, політико-ідеологічних та інших особливостей розвитку як самого професіонала, так і суспільства в цілому;

  | Організаційно-діяльнісний. Професійне самовираження пре-

  подавача вузу організовує його діяльність а сама діяльність також впливає на професійне самовираження;

  | Суб'єктивний - особистісно-раз-Віва, який диференціюється як:

  | Суб'єктивно-ціннісний. Професійне самовираження викладача вузу орієнтується на цінності особистості, тому має різні рівні - зовнішньо-іміджевий, соціально-професійний, творчо-пре-утворює;

  | Рефлексивно-цільовий. Професійне самовираження викладача вузу в результаті націлене на саморозкриття викладача в рамках своєї професійної діяльності, що дозволить не тільки відрефлексувати і провести самоаналіз своєї професійної діяльності, рівня саморозвитку і рівня самопрезентації, але і дозволить поставити нові цілі в цьому аспекті;

  | Процесуальний - організаці-Онно-взаємодіє, що розрізняються як:

  | Організаційно-комунікативний - організація самопред'явленія особистості викладача вузу в професійному спілкуванні зі студентами, колегами і адміністрацією;

  | Соціально-перцептивний - процес сприйняття і розуміння викладачами вузу один одного в професійному спілкуванні зі студентами, колегами і адміністрацією;

  | Інтерактивний - взаємодія викладача вузу зі студентами, колегами і адміністрацією, з безпосередньою організацією їхньої спільної діяльності по різних типах взаємодій: співробітництво, спрямоване на повне задоволення учасниками взаємодії своїх потреб без обмеження інтересів іншої (реалізуються мотиви кооперації або конкуренції); суперництво (протидія), що припускає орієнтацію виключно на свої цілі без урахування цілей партнерів по спілкуванню (індивідуалізм); компроміс - реалізується в приватному досягненні цілей партнерів заради умовного рівності; поступливість (пристосування) передбачає жертвування власними цілями для досягнення цілей партнера (альтруїзм); уникнення являє собою відхід від контакту, втрату власних цілей для виключення виграшу іншого; також віз-

  Можна опіка, придушення, конфронтація, індиферентність (повна або часткова);

  • результативний - підсумково-про-гностичний, який диференціюється як:

  • емоційно-регуляційної. В результаті свого професійного самовираження викладач вузу не тільки регулює свою емоційно-вольову діяльність, але і може прогнозувати її;

  • когнітивно-творчий. Результатом професійного самовираження викладача вузу виступає його ефективна діяльність, яка опосередковано виражається, з одного боку, в когнітивних новоутвореннях студентів, так як їх навчальна діяльність спрямована на підготовку до майбутньої професійної діяльності, а з іншого - в мотиваційно-розвиваю-чих, творчих та інших ефекти. При цьому відзначимо, що і сам викладач вузу опосередковано розвивається все більше і більше в когнітивному плані в процесі свого професійного самовираження.

  Дану систему критеріїв характеризують такі показники:

  • соціально-статусний - тип відносини людини до оцінки свого «Я»;

  • соціально-організаційний - вплив умов провадження професійної діяльності (очна, заочна, дистанційна форма навчання) та виду спільної діяльності на професійне самовираження викладача вузу;

  • самооценочной - рівень і ступінь розвитку самооцінки;

  • потребностно-мотиваційний - структура потребностно-мотивацион-ної сфери викладача вузу і роль його професійного самовираження в ній; тип суперечностей, критичних для особистості; тип мотивації;

  • соціально-залежний - ступінь залежності професійного самовираження викладача вузу від особистісних, соціальних, історичних, економічних, політико-ідеологічних та інших особливостей розвитку як самого викладача, так і суспільства в цілому;

  • організаційно-деятельност-ний - ступінь взаємовпливу професійного самовираження викладача вузу і організації його діяльності; спосіб організації життя і регуляції часу; вид наслідків критичних суперечностей;

  • суб'єктивно-ціннісний - структура і рівень развітіяценностей викладача вузу;

  • рефлексивно-цільовий - цілі професійного самовираження викладача вузу і його професійної діяльності, особливості його рефлексії, рівень і ступінь його саморозкриття;

  • організаційно-комунікативний - рівень і ступінь організації самопред'явленія особистості викладача вузу в професійному спілкуванні зі студентами, колегами і адміністрацією;

  • соціально-перцептивний - особливості сприйняття і розуміння людьми один одного в професійному спілкуванні;

  • інтерактивний - типи взаємодії викладача вузу зі студентами, колегами і адміністрацією;

  • емоційно-регуляційної - особливості емоційно-вольової діяльності викладача вузу, здатність до її прогнозування; тип співвідношення самолюбства і боргу; аналіз типів активності, співвідношення проблем саморегуляції, регуляції особистістю свого життя і регуляції особистості суспільством;

  • когнітивно-творчий - роль і ступінь впливу професійного самовираження викладача вузу на когнітивні новоутворення студентів, мотивацион-но-розвиваючі, творчі та інші ефекти; здатність викладача вузу до когнітивно-освітнього процесу з метою досягнення більш високого рівня професійного самовираження.

  Запропонована система критеріїв і показників професійного самовираження викладача вузу служить вирішенню таких завдань:

  1) дає можливість вивчення професійного самовираження як важливого психологічного поняття з позицій психології особистості і розвитку, психології праці та акмеології;

  2) дозволяє описати професійне самовираження викладача вузу за такими рівнями: зовнішньо-іміджевого, соціально-професійному, творчо-перетворюючого;

  3) дозволяє здійснити впровадження корекційної системи особистісно-про-професійного розвитку викладача вузу, в тому числі побудова ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації.

  ПОСИЛАННЯ

  [1]. Гагарін А.В. Діяльність особистості в інформаційно-освітньому середовищі: теоретико-методологічні аспекти // Акмеология. - 2012. - № 3 (43). - С. 31-37.

  [2]. Гагарін А.В. Професійна підготовка конкурентоспроможного викладача вищої школи: проблеми та перспективні напрямки // Акмеология. - 2012. - № 4 (44). - С. 46-49.

  [3]. Деркач А.А. Методологічні та прикладні проблеми навчання студентів-психологів // Акмеология. - 2014. - № 1. - С. 6-15.

  [4]. Москаленко О.В. Професійна самосвідомість як генеральна категорія особистісно-професійного розвитку фахівця // Акмеология. - 2012. - № 2. - С. 109-112.

  [5]. Москаленко О.В. Розвиток професійної самосвідомості державних службовців. - М .: РАГС, 2004. - 86 с.

  [6]. Москаленко О.В. Роль знань в побудові кар'єри людини // Акмеология. - 2014. - Т. 3. - С. 65-67.

  [7]. Москаленко О.В. Роль нових комунікативно-інформаційних техноло-

  гий в діяльності викладача вузу // Акмеология. - 2014. - № 1-2. - С. 163-164.

  [8]. Москаленко О.В. Потенціал презентацій у викладанні навчальних дисциплін у вищій школі // Акмеология. - 2015. - № 1. - С. 34-36.

  [9]. Москаленко О.В. Потенціал деяких псіходідактіческіх прийомів у викладанні навчальних дисциплін у вищій школі // Акмеология. -

  2015. - № 2. - С. 248-256.

  [10]. Москаленко О.В. Викладач вищої школи: порівняльний самоаналіз зі своїми студентами // акме-логія. - 2015. - № 3. - С. 121-122.

  [11]. Москаленко О.В. Можливості псіходідактіческіх прийомів і методів в організації навчального процесу вищої школи // Освітні технології. - 2015. - № 4. - С. 72-89.

  [12]. Москаленко О.В. Перспективи вузівської науки з позицій психодидактики вищої школи // Известия Воронезького державного педагогічного університету. - 2015. - № 1 (266). - С. 233-237.

  [13]. Тарасова І.В. Взаємозв'язок професійного самовираження викладачів і студентів // Акмеология. -

  2016. - № 3 (59). - Т. 2. - С. 220-221.

  [14]. Тарасова І.В. Акмеологічес-кі особливості професійного самовираження кадрів управління: дис. ... канд. психол. наук. - М., 2006. - 231 с.

  [15]. Тарасова І.В. Зміст концепту професійного самовираження викладача вузу // Акмеология. - 2016. - № 4 (60). - С. 112118.

  REFERENCES

  [1]. Gagarin A.V. Dejatel'nost 'lichnos-ti v informacionno-obrazovatel'noj srede:

  teoretiko-metodologicheskie aspekty [The activity of a personality in the informative and educational environment: theoretical and methodological aspects] // Ak-meologija [Acmeology]. - 2012. - № 3 (43). - Р. 31-37

  [2]. Gagarin A.V. Obrazovatel'naja re-fleksija v professional'noj podgotovke bakalavrov psihologii [The educational reflection in the professional training of barchelors in the psychology] // Akme-ologija [Acmeology]. - 2013. - № 3. - Р. 54-59.

  [3]. Derkach A.A. Metodologicheskie ip-rikladnye problem obuchenija studentov-psihologov [Methodological and applied

  CRITERIA AND INDEXES OF THE UNIVERSITY LECTURER PROFESSIONAL SELF - EXPRESSION

  Irina V. Tarasova - Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Department of Social Pedagogy and Psychology, Astrakhan State University; Tatisheva street, 20, Astrakhan, Russia, 414056; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  ABSTRACT

  This article is devoted to the results of the research aimed at psychological analysis and learning of criteria and indexesof the university lecturers'professional self-expression. The author considered various approaches of the genesis of the professional self-expression of a university lecturer. The following methods were applied: theoretical, such as - theoretical and methodological, logical analysis and interpretation of the scientific data, comparative analysis, modeling; as well as empirical, such as - supervision, conversation, questionnaire, inquiry, testing, self-analysis, self-characteristics (short essays), the analysis and solution of particular professional pedagogical situations, author's queues: «Questionnaires of a University Lecturer» , «Professional Self-Expression of a Person», methodologies: biographic questionnaire (BEMCOM-1) (NI Konyukhov, ML Shakkum), learning of an attitude towards lecturer's activity, self-assessment of self-administration skills in professional activity, measuring of self-actualization, self-assessment and evaluation of professional and project-regulating capabilities; «Q-graduation» (E.P. Ilyin); psychological test evaluation (A.F. Kudryashov) and etc. Mathematical procedures of evaluation of various indexes and statistical connections were used in order to process the results of the research.

  The system of criteria of university lecturers self-expression and its indexes were theoretically substantiated and empirically verified: 1) external - social and estimation (social-status and social-organizational); 2) internal - personal-meaningful (self-estimation and a need-motivational); 3) objective-environmental (social- dependent and organizational-active); 4) subjective-personal-developing (subjective-valuable and reflexive-purposeful), 5) procedure-organizational-interacting (organizational-communicative, social-perceptive and interacting); 6) resultative - concluding-forecasting (emotional-regulative and cognitive-creative) and their indexes.

  This system allows describingprofessional university lecturer's self-expression at the following levels: externally-image, socially-professional and creatively- reformative.

  Moreover, the elaborated system allows studying and correcting professional self-expression, as well as creating system of training and advanced training of university lecturer.

  The obtained results of the research are important both for personal-professional development of university lecturers and raising efficiency of their activity, as well as for labor psychology, development and acmeology.

  Keywords: university, professional self-expression, lecturer, criteria, indicators and levels.

  problems of training of students-psachol-ogists] // Akmeologija [Acmeology]. - 2014. - №. - P. 6-15.

  [4]. Moskalenko O.V. Professional'noe samosoznanie kak general'naja kategori-ja lichnostno-professional'nogo razvitija specialista [The professional identity as a general category of personal and professional development of a specialist] // Akmeologija [Acmeology]. - 2012. - № 2. - P. 109-112.

  [5]. Moskalenko O.V Razvitie professional'nogo samosoznanija gosu-darstvennyh sluzhashhih [The development of professional consciousness of civil servants]. - Moscow: RAGS. - 2004. - 86 p.

  [6]. Moskalenko O.V. Rol 'znanij v postroenii kar'ery cheloveka [The role of the knowledge in building a career of a man] // Akmeologija [Acmeology]. - 2014. - № 3. - P. 65-67.

  [7]. Moskalenko O.V Rol 'novyh kom-munikativno-informacionnyht ehnologij v dejatel'nosti prepodavatelja vuza [The role of the new communicative and informative technologies in the activity of university teachers] // Akmeologija [Acmeology]. - 2014. - № 1-2. - P. 163-164.

  [8]. Moskalenko O.V Potencial prezen-tacij v prepodavanii uchebnyh disciplin v vysshej shkole [The potential of presentations in teaching in the high school] // Akmeologija [Acmeology]. - 2015. - № 1. - P. 34-36.

  [9]. Moskalenko O.V. Potencial neko-toryh psihodidakticheskih priemov v prepodavanii uchebnyh disciplin v vysshej shkole [The potential of some psycho didactic ways to teach subjects in the high school] // Akmeologija [Acmeology]. - 2015. - № 2. - P. 248-256.

  [10]. Moskalenko O.V. Prepodavatel 'vysshej shkoly: sravnitel'nyj samoanaliz so svoimi studentami [The high school teacher: the comparison self-study with students] // Akmeologija [Acmeology]. - 2015. - № 3. - P. 121-122.

  [11]. Moskalenko O.V. Vozmozhnos-ti psihodidakticheskih priemov i met-odov v organizacii uchebnogo processa vysshej shkoly [The opportunities of psycho didactic ways and methods in the organization of the high school education process] // Obrazovatel'nye tehnologii (g. Moskva) [Educational technology (Moscow )]. - 2015. - № 4. - P. 72-89.

  [12]. Moskalenko O.V. Perspektivyvu-zovskoynauki s poziciy psihodidaktiki vys-shey shkoly [Prospects of University Science from Position of Psycho-didactics of High School] // Izvestiya Voronezhskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo uni-versiteta [Bulletin of Voronezh Pedagogic State University]. - 2015. - № 1. - P. 233-237.

  [13]. Tarasova I.V. Vzaimosvjaz 'professional'nogo samovyrazhenija pre-podavatelej i studentov [Interrelation between Professional Self-expression of Teachers and Students // Akmeologija [Acmeology]. - 2016. - № 3 (59). - P. 220-221.

  [14]. Tarasova I.V. Akmeologicheskie osobennosti professional'nogo samovyrazhenija kadrov upravlenija [Acmeological Peculiarities of Professional Self-expression of Office of Personnel Management]: Dis. na soisk .... kand. psihol. n. - Moscow, 2006. - 231 p.

  [15]. Tarasova I.V. Soderzhanie koncepta professional'nogo samovyrazhenie prepodavatelja vuza [Content of the concept of the professional self-expression of the university teacher] // Akmeologija [Acmeology]. - 2016. - № 4 (60). - P. 112-118.


  Ключові слова: ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИРАЖЕННЯ / PROFESSIONAL SELF-EXPRESSION / ВИКЛАДАЧ ВНЗ / UNIVERSITY / КРИТЕРІЇ / CRITERIA / Показники / РІВНІ / LECTURER / INDICATORS AND LEVELS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити