Оцінку ефективності виробничої діяльності підприємств вугільно-енергетичного комплексу можна зробити за допомогою різних груп показників. Найчастіше розглядають економічні, управлінські та технічні показники. При цьому сукупність цих показників безпосередньо позначається на якості життя людей, так як висока якість і низька собівартість теплової та електричної енергії є визначальними показниками в сучасних умовах життя. У даній статті розглядається питання забезпечення високої якості продукції, що випускається теплової та електричної енергії, одержуваної при спалюванні твердого палива. Вирішення даного питання в значній мірі залежить від метрологічного забезпечення підприємства вугільно-енергетичного комплексу. У статті наведено методику розробки критеріїв оцінки якості метрологічного забезпечення виробничої діяльності підприємств вугільно-енергетичного комплексу за допомогою статистичних методів обробки вихідних даних результатів оцінки робіт по метрологічного забезпечення.

Анотація наукової статті з енергетики та раціонального природокористування, автор наукової роботи - Миколаєва Євгенія Олександрівна, Миколаїв Олексій Володимирович, Аксьонова Олеся Юріївна, Єрьомін Василь Олександрович


CRITERIA FOR ASSESSING THE QUALITY OF METROLOGICAL SUPPLY OF COAL ENERGY ENTERPRISES

The efficiency of the production activities of enterprises of the coal-energy complex can be assessed using various groups of indicators. Most often economic, managerial and technical indicators are considered. Moreover, the totality of these indicators directly affects the quality of life of people, since high quality and low cost of heat and electric energy are the determining indicators in modern living conditions. This article discusses the issue of ensuring high quality of the output of thermal and electric energy obtained by burning solid fuel. The solution to this issue largely depends on the metrological support of the coal-energy complex. The article provides the methodology for developing the criteria to be used in assessing the quality of metrological support to the production activities of enterprises of the coal-energy complex. It uses statistical methods for processing the initial data of the results of the evaluation of work on metrological support.


Область наук:
 • Енергетика і раціональне природокористування
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Вісник Кузбасівського державного технічного університету

  Наукова стаття на тему 'КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ'

  Текст наукової роботи на тему «КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ»

  ?ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ DOI: 10.26730 / 1999-4125-2019-4-29-34 УДК 006-92

  КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

  CRITERIA FOR ASSESSING THE QUALITY OF METROLOGICAL SUPPLY OF

  COAL ENERGY ENTERPRISES

  Миколаєва Євгена Александровна1,

  канд. фіз.-мат. наук, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Evgenia A. Nikolaeva1, C. Sc. in Physics and Mathematics Миколаїв Олексій Владіміровіч2, головний метролог, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Aleksey V. Nikolaev2, Chief Metrologist Аксьонова Олеся Юрьевна1, канд. техн. наук, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Olesya Yu. Aksenova1, C. Sc. in Engineering Єрьомін Василь Александровіч3 перший заступник директора, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Vasiliy A. Eremin3, First Deputy Director

  Кузбасский державний технічний університет імені Т.Ф. Горбачова, 650000, Росія, м Кемерово, вул. Весняна, 28

  1T. F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, 28, Vesennyaya St., Kemerovo, 650000, Russian Federation

  2Сібірскій інженерно-аналітичний центр, 650000, Росія, м Кемерово, вул. Станційна, 17 2The Siberian Engineering and Analytical Centre, 17, Stantsionnaya St., Kemerovo, 650000, Russian Federation

  Державний регіональний центр стандартизації, метрології та випробувань в Кемеровській області 650991, Росія, м Кемерово, вул. Дворцова, 2

  3State Regional Centre for Standardization, Metrology and Testing in the Kemerovo Region, 2, Dvort-sovaya St., Kemerovo, 2650991, Russian Federation

  анотація:

  Оцінку ефективності виробничої діяльності підприємств вугільно-енергетичного комплексу можна зробити за допомогою різних груп показників. Найчастіше розглядають економічні, управлінські та технічні показники. При цьому сукупність цих показників безпосередньо позначається на якості життя людей, так як висока якість і низька собівартість теплової та електричної енергії є визначальними показниками в сучасних умовах життя.

  У даній статті розглядається питання забезпечення високої якості продукції, що випускається теплової та електричної енергії, одержуваної при спалюванні твердого палива. Вирішення даного питання в значній мірі залежить від метрологічного забезпечення підприємства вугільно-енергетичного комплексу.

  У статті наведено методику розробки критеріїв оцінки якості метрологічного забезпечення виробничої діяльності підприємств вугільно-енергетичного комплексу за допомогою статистичних методів обробки вихідних даних результатів оцінки робіт з метрологічного забезпечення.

  Ключові слова: Метрологічне забезпечення, вимір, контроль, випробування, статистичні числові характеристики..

  Abstract:

  The efficiency of the production activities of enterprises of the coal-energy complex can be assessed using various groups of indicators. Most often economic, managerial and technical indicators are considered. Moreover, the totality of these indicators directly affects the quality of life ofpeople, since high quality and low cost of heat and electric energy are the determining indicators in modern living conditions.

  This article discusses the issue of ensuring high quality of the output of thermal and electric energy obtained by burning solid fuel. The solution to this issue largely depends on the metrological support of the coal-energy complex.

  The article provides the methodology for developing the criteria to be used in assessing the quality of metro-logical support to the production activities of enterprises of the coal-energy complex. It uses statistical methods for processing the initial data of the results of the evaluation of work on metrological support.

  Key words: Metrological support, measurement, control, testing, statistical numerical characteristics.

  В даний час в Російській Федерації з метою відповідності міжнародним стандартам з оцінки якості продукції, що випускається і послуг значного поширення набули такі визначення, як «Метрологічне забезпечення підприємств» і «Метрологічне забезпечення виробництва». Згідно ГОСТ Р 8.000-2015, метрологічне забезпечення виробництва, а також діяльності з надання послуг - це набір засобів і методів, мета яких - отримання інформації про величинах, необхідних для вироблення рішень щодо поліпшення об'єкта управління [1-4].

  Іншими словами, метрологічне забезпечення підприємства - це стан вимірювань і випробувань продукції (послуг), що характеризує рівень виробництва. Покращуючи метрологічне забезпечення шляхом розробки і прийняття на цій основі рішень з планування його подальшого розвитку, можна домогтися поліпшення якості продукції (послуг), підвищення точності результатів вимірювань, раціонального використання матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів.

  Процеси вимірювань, контролю та випробувань на підприємствах вугільно-енергетичного комплексу є основою для найбільш точного визначення пріоритетів у вирішенні завдань метрологічного забезпечення [5], а також у вирішенні проблем, що виникають при складанні техніко-економічних показників підприємств вугільно-енергетичного комплексу.

  Якість і вартість спожитого твердого палива становлять 60-80% собівартості виробництва енергії, в зв'язку з цим основний показник економічності роботи підприємства вугільно-енергетичного комплексу, що використовує в

  виробництві тверде паливо - це питома витрата палива на вироблення і відпустку одиниці енергії [6].

  Виходячи з цієї залежності, завдання метрологічного забезпечення [7-9] полягає в отриманні достовірної інформації при вимірюванні вищевказаних показників.

  Для вирішення даного завдання в цій статті пропонується методика розробки критеріїв оцінки якості метрологічного забезпечення підприємства [10-13] за допомогою статистичних методів обробки вихідних даних, оцінки відповідності вимірювального і випробувального устаткування, а також робіт з метрологічного забезпечення [14].

  Алгоритм даної методики представлений нижче.

  Значення вихідних даних оцінки робіт з метрологічного забезпечення підрозділів підприємства [15-18] представляються у вигляді таблиць (критеріїв), заповнених за допомогою шкал найменувань. Використовуючи отримані критерії, можна розрахувати статистичні числові характеристики, побудувати графіки залежності і т.п. Отримані результати розрахунків критеріїв якості робіт з метрологічного забезпечення дозволять чисельно оцінити їх стан, порівняти якість метрологічного забезпечення і, відповідно, провести аналіз обліку техніко-економічних показників підприємств вугільно-енергетичного комплексу.

  З метою визначення вихідних даних відповідно до ГОСТ Р 8.884-2015 проводиться метрологічний нагляд. Заповнення таблиць вихідних даних пропонується здійснювати за допомогою такої таблиці розподілу (таблиця 1) [16-18].

  Таблиця 1. Ранжування видів робіт Table 1. Ranking of types of work_

  № виду оцінюваних робіт 1 2 3 4 5 6 7

  Вид робіт СПМК СПР СПН ППМІ СПОП СППСІ СПК

  Діапазон значимості виду робіт <1 <2 <3 <4 <5 <6 <7

  Таблиця 2. Шкала найменувань оцінювання робіт Table 2. Work Assessment Scale

  Номер рівня Опис рівня якості робіт по СППСІ Шкала оцінки

  1. Відповідність віднесення засобів вимірювальної техніки та обладнання до технічних пристроїв, що використовуються в сферах державного регулювання. 0,1

  2. Наявність графіків проведення повірки, калібрування, атестації обладнання. 0,2

  3. Відповідність правил проведення калібрування і в разі необхідності перевірки засобів вимірювань. 0,3

  4. Відповідність термінів проведення калібрування або повірки засобів вимірювань, атестації випробувального обладнання, стандартних зразків вимогам нормативних документів. 0,4

  5. Відсутність несправностей, надмірного зносу засоби вимірювань, випробувального обладнання, що призводять до невідповідності метрологічних характеристик. 0,5

  6. Відповідність правил застосування засоби вимірювань, випробувального обладнання вимогам технічної документації. 0,6

  7. Відповідність умов експлуатації засобів вимірювань, випробувального обладнання вимогам технічної документації. 0,7

  8. Відповідність налаштувань засобів вимірювань, випробувального обладнання умовам експлуатації. 0,8

  9. Склад комплектації засобів вимірювань, випробувального обладнання та їх відповідність умовам експлуатації. 0,9

  10. Відповідність розміщення і установки засобів вимірювань, випробувального обладнання, правилам безпеки. 1,0

  Таблиця 3. Матриця оцінювання показників якості по підприємству Table 3. Matrix for assessing quality indicators for the enterprise_

  Вид робіт СПМК СПР СПН ППМІ СПОП СППСІ СПК

  Діапазон значимості виду робіт <1 <2 <3 <4 <5 <6 <7

  Лабораторія незалежного контролю якості палива 1 2 3 4 5 6 7

  СПМК - відповідність і проведення внутрішнього метрологічного контролю;

  СППСІ - стан і правильність застосування систем вимірювання, засобів вимірювальної техніки, еталонів, стандартних зразків, допоміжного та випробувального обладнання, правильність їх застосування;

  ППМІ - правильність застосування методик вимірювань;

  СПР - стан і правильність проведення оцінки результатів вимірювань;

  СПН - дотримання правил і норм в галузі забезпечення єдності вимірювань;

  СПОП - дотримання правил організації та проведення калібрування, повірки, засобів вимірювань, атестації випробувального обладнання;

  СПК - відповідність кваліфікації персоналу.

  Чисельне значення значущості оцінюваного виду робіт проводиться за відповідними шкалами найменувань, з огляду на вимоги [3]. Наприклад, для оцінки виду робіт СППСІ пропонується шкала найменувань, представлена ​​таблицею 2.

  Дані показники відповідають максимальному рівню значущості, так як оцінюється лабораторія порожниною відповідає федеральному законодавству в області забезпечення єдності вимірювань [6, 16-18].

  Розглянемо оцінку якості по підприємству, який не має в своєму складі акредитованої лабораторії. З урахуванням того, що підприємства з метою економії фінансових витрат найбільш часто не проводять акредитацію своїх лабораторій, даний приклад буде для нас більш цікавий.

  Розглянуті показники (таблиця 4 і таблиця 5) з точки зору теорії ймовірностей є незалежними випадковими величинами. Використовуючи дані таблиці 4 і таблиці 5, розрахуємо числові характеристики отриманої статистичної сукупності (середнє відхилення, коефіцієнт варіації, коефіцієнт кореляції); для підрозділу і підприємства в цілому використані співвідношення виду:

  а = ^ + А2 + ... + А2П

  Таблиця 4. Матриця оцінювання показників якості по підприємству Х (приклад)

  Table 4. Quality assessment ^ matrix for enterprise X (example)

  Вид робіт СПМК СПР СПН ППМІ СПОП СППСІ СПК

  Діапазон значимості виду робіт <1 <2 <3 <4 <5 <6 <7

  Лабораторія незалежного контролю якості палива 0,8 2,0 2,6 3,5 5,0 4,5 6,5

  Газоаналізатори (4 од.) 0,9 2,0 3,0 4,0 5,0 4,0 6,7

  Муфельні печі (2 од.) 0,8 2,0 2,7 3,0 5,0 5,5 6,0

  Сушильні апарати (2 од.) 0,75 2,0 2,3 3,5 5,0 4,5 6,6

  Калориметрические судини (5 од.) 0,75 2,0 2,4 3,5 5,0 4,5 6,7

  Таблиця 5. Матриця оцінювання показників якості по підрозділах підприємства Х

  Table 5. The matrix for assessing quality indicators by departments of enterprise X

  Вид робіт СПМК СПР СПН ППМІ СПОП СППСІ СПК

  Діапазон значимості виду робіт <1 <2 <3 <4 <5 <6 <7

  Лабораторія неза 0,8 2,0 2,6 3,5 5,0 4,5 6,5

  мого контролю якості

  палива

  Цех теплової автома- 0,8 1,73 2,33 3,5 4,33 5,0 6,33

  тики і вимірювань

  Електричний цех 0,7 1,62 2,02 3,1 4,12 4,5 6,13

  Котельний цех 0,8 1,8 2,6 3,5 4,75 5,75 6,75

  Турбінний цех 0,6 1,64 2,2 3,0 4,25 5,15 6,25

  Цех подачі палива 0,8 1,9 3,0 4,0 4,0 4,5 6,5

  Виробничо-техни- 0,6 1,4 2,4 3,5 4,5 5,5 6,0

  ний відділ

  Разом по підприємству 0,72 1,68 2,43 3,43 4,33 5,07 6,33

  Таблиця 6. Характеристики показників якості за видами робіт підприємства Х

  Таблиця 6. Характеристики показників якості за видами робіт підприємства Х

  Table 6. Characteristics of quality indicators by type of work of enterprise X

  Вид робіт СПМК СПР СПН ППМІ СПОП СППСІ СПК

  Діапазон <1 <2 <3 <4 <5 <6 <7

  значущості

  виду робіт

  середнє 0,72 1,68 2,43 3,43 4,33 5,07 6,33 3,43

  значення

  дисперсія 0,001 0,03 0,117 0,127 0,073 0,262 0,072 0,831

  СКО 0,098 0,173 0,3422 0,356 0,27 0,512 0,269 0,911

  варіація 13,719 10,261 14,112 10,366 6,243 10,096 4,244 27,55

  V = у! У \ + V2 + ... + К "2

  де 1 - середнє відхилення

  у.

  показника якості стану системи; 1 - значення коефіцієнта варіації 1 показника якості стану системи.

  В результаті проведеного аналізу були отримані наступні розрахункові значення (таблиця 6). Отримані дані дозволяють зробити

  висновки про задовільний якості фактичного стану видів оцінюваних робіт.

  Наведена методика дозволяє проводити оцінку фактичного стану робіт по підрозділах і по підприємству в цілому, що дозволяє вчасно вживати необхідних управлінські заходи.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Миколаєва Е.А. Алгоритм розрахунку невизначеності при проведенні калібрування засобів вимірювальної техніки / Е.А. Миколаєва, А.В. Миколаїв // Вісник КузГТУ. - 2017. -№5. - C. 162-167.

  2. Миколаєва Е.А. Способи розрахунку неоределенності при проведенні калібрування засобів вимірювальної техніки різними методами / Е.А. Миколаєва, А.В. Миколаїв // Вісник КузГТУ. - 2018. - №2. - С. 113-120.

  3. Захаров, І.П. Довідковий посібник «Калібрування 17025». - Санкт-Петербург: Політехніка-Серви.

  2016. - 68 с.

  4. Філіола, Р.С. Теорія і планування механічних вимірювань / Р.С. Філіола, Д.Е. Бізлі. -Іжевск: Регулярна і хаотична динаміка, 2016. - 744 с.

  5. Dobrovolskii, V.I. Investigation of metrological characteristics of silver-silver chloride electrodes of GET 54-2011, the state primary standard for the ph activity of hydrogen ions in aqueous solutions / V.I. Dobrovolskii, S.V. Prokunin, I.V. Morozov, A.A. Glazdov // «Measurement techniques» Springer, Т 59 № 9. Р. 1013-1016 (2017).

  6. Схиртладзе А.Г. Метрологія, стандартизація і технічні вимірювання / А.Г. Схиртладзе, Я.М. Радкевич - Старий Оскол: ТНТ, 2010 - 420 с.

  7. Levin, S.F. Measurement problem of identification of the error function / Zakonodat. Prikl. Metrol., No. 4, 27-33 (2016)

  8. Levin, S.F. Is it possible to 'precisely' convert an error into uncertainty? / Zakonodat. Prikl. Metrol., No. 3, 18-25 (2017).

  9. Levin, S.F. The Measurement Problem of Calibration of Measuring Instruments / Measurement Techniques, 2018, Volume 61, Issue 6, pp 528-539

  10.Голубев С.С. Стратегія забезпечення єдності вимірювань в російській федерації до 2025 року веде російську метрологію інноваційним шляхом // Законодавча та прикладна метрологія. -

  2017. - № 4. - С. 5-8.

  11.Гуревіч В.Л. Сучасні напрямки розвитку метрології. Актуальні питання машинознавства // 2017. Т. 6. С. 29-30.

  12.Афанасьев П.А. Введення терміну «невизначеність вимірювань», як новий етап розвитку метрології // У збірнику: Юність і Знання - Гарантія Успіху - 2017 Збірник наукових праць 4-й Міжнародній молодіжній науковій конференції. У 2-х томах. Відповідальний редактор А.А. Горохів. 2017. С. 104-106.

  13.Степанова Е.А. Метрологія та вимірювальна техніка: основи обробки результатів вимірювань / Е.А. Степанова, Н.А. Скулкіна, А.С. Волегов // Москва -2017. Сер. 11 Університети Росії.

  14.Кубрак М.В. Сучасні проблеми метрології та стандартизації і можливі шляхи їх вирішення / М.В. Кубрак, С.Н. Леонов, В.В. Головков. // Науково-практичні дослідження. 2017. № 2 (2). С. 123126.

  15.Бакланов І.Г. Галузева метрологія систем зв'язку: сучасний стан, виклики та шляхи вирішення / В збірнику: Метрологія в радіоелектроніці Матеріали XI Всеросійської науково-технічної конференції. У 2-х томах. Федеральне державне унітарне підприємство "Всеросійський науково-дослідний інститут фізико-технічних і радіотехнічних вимірювань" (ФГУП "ВНИИФТРИ"). 2018. С. 41-43.

  16.ГОСТ Р 8.000-2015 «Державна система забезпечення єдності вимірювань (ГСИ). Основні положення".

  17.МІ 2427-2016 «Державна система забезпечення єдності вимірювань. Оцінка стану вимірювань в випробувальних, вимірювальних лабораторіях і лабораторіях виробничого і аналітичного контролю ».

  18.ГОСТ ISO / IEC 17025 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій.

  REFERENCES

  1. Nikolaeva E.A. Algoritm rascheta neopredelennosti pri provedenii ka-librovki sredstv izmerenij / E.A. Nikolaeva, A.V. Nikolaev // Vestnik KuzGTU. - 2017. -№5. - C. 162-167.

  2. Nikolaeva E.A. Sposoby rascheta neoredelennosti pri provedenii kalib-rovki sredstv izmerenij razlichnymi metodami / E.A. Nikolaeva, A.V. Nikolaev // Vestnik KuzGTU. - 2018. - №2. - S. 113-120.

  3. Zaharov, I.P. Spravochnoe posobie «Kalibrovka 17025». - Sankt-Peterburg: Politekhnika-Servi. 2016. -

  68 s.

  4. Filiola, R.S. Teoriya i planirovanie mekhanicheskih izmerenij / R.S. Fi-liola, D.E. Bizli. - Izhevsk: Reg-ulyarnaya i haoticheskaya dinamika, 2016. - 744 s.

  5. Dobrovolskii, V.I. Investigation of metrological characteristics of silver-silver chloride electrodes of GET 54-2011, the state primary standard for the ph activity of hydro-gen ions in aqueous solutions / V.I. Dobrovolskii, S.V. Prokunin, I.V. Morozov, A.A. Glazdov // «Measurement techniques» Springer, T 59 № 9. R. 1013-1016 (2017).

  6. Skhirtladze A.G. Metrologiya, standartizaciya i tekhnicheskie izmereniya / A.G. Skhirtladze, YA.M. Rad-kevich - Staryj Oskol: TNT, 2010 - 420 s.

  7. Levin, S.F. Measurement problem of identification of the error function / Za-konodat. Prikl. Metrol., No. 4, 27-33 (2016)

  8. Levin, S.F. Is it possible to 'precisely' convert an error into uncertainty? / Za-konodat. Prikl. Metrol., No. 3, 18-25 (2017).

  9. Levin, S.F. The Measurement Problem of Calibration of Measuring Instruments / Measurement Techniques, 2018, Volume 61, Issue 6, pp 528-539

  10.Golubev S.S. Strategiya obespecheniya edinstva izmerenij v rossijskoj fe-deracii do 2025 goda vedet ros-sijskuyu metrologiyu po innovacionnomu pu-ti // Zakonodatel'naya i prikladnaya metrologiya. - 2017. - № 4. - S. 5-8.

  11.Gurevich V.L. Sovremennye napravleniya razvitiya metrologii. Aktual'nye voprosy mashinovedeniya // 2017. T. 6. S. 29-30.

  12.Afanas'ev P.A. Vvedenie termina «neopredelennost 'izmerenij», kak no-vyj etap razvitiya metrologii // V sbornike: YUnost' i Znaniya - Garantiya Uspekha - 2017 Sbornik nauchnyh trudov 4-j Mezhdunarodnoj molodezh-noj nauchnoj konferen-cii. V 2-h tomah. Otvetstvennyj redaktor A.A. Gorohov. 2017. S. 104-106.

  13.Stepanova E.A. Metrologiya i izmeritel'naya tekhnika: osnovy obrabotki rezul'tatov izmerenij / E.A. Ste-panova, N.A. Skulkina, A.S. Volegov // Moskva -2017. Ser. 11 Universitety Rossii.

  14.Kubrak M.V. Sovremennye problemy metrologii i standartizacii i voz-mozhnye puti ih resheniya / M.V. Kubrak, S.N. Leonov, V.V. Golovkov. // Nauchno-prakticheskie issledovaniya. 2017. № 2 (2). S. 123-126.

  15.Baklanov I.G. Otraslevaya metrologiya sistem svyazi: sovremennoe sostoyanie, vyzovy i puti resheniya / V sbornike: Metrologiya v radioelektronike Materialy XI Vserossijskoj nauchno-tekhnicheskoj konferencii. V 2-h tomah. Federal'noe gosudar-stvennoe unitarnoe predpriyatie "Vserossijskij nauchno-issledovatel'skij institut fiziko-tekhnicheskih i radiotekhnicheskih izmerenij" (FGUP "VNIIFTRI"). 2018. S. 41-43.

  16.GOST R 8.000-2015 «Gosudarstvennaya sistema obespecheniya edinstva izme-renij (GSI). Osnovnye polozheniya ».

  17.MI 2427-2016 «Gosudarstvennaya sistema obespecheniya edinstva izmerenij. Ocenka sostoyaniya izmerenij v ispytatel'nyh, izmeritel'nyh laboratoriyah i laboratoriyah proizvodstvennogo i analiticheskogo kontrolya ».

  18.GOST ISO / MEK 17025 Obshchie trebovaniya k kompetentnosti ispytatel'-nyh i kalibrovochnyh labora-

  torij.

  Надійшло до редакції 01.10.2019 Received 01 October 2019


  Ключові слова: МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ВИМІР / КОНТРОЛЬ / ВИПРОБУВАННЯ / СТАТИСТИЧНІ ЧИСЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / METROLOGICAL SUPPORT / MEASUREMENT / CONTROL / TESTING / STATISTICAL NUMERICAL CHARACTERISTICS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити