Мета дослідження обгрунтування критеріїв і рівнів соціальної адаптації іноземних студентів в російському вищому навчальному закладі. Відомо що соціальна адаптація іноземного студента важливий фактор успішності його навчання в російському вищому навчальному закладі, а також успішності його взаємодії з освітнім середовищем як соціальною системою, його соціального самопочуття. З іншого боку, успішність соціальної адаптації іноземних студентів в російському університеті важливий показник психолого-педагогічної безпеки освітнього середовища, отже, якості освіти; в свою чергу, безпека соціального середовища важливий фактор її конкурентоспроможності на світовому ринку освітніх послуг. Спираючись на сучасні моделі освітніх середовищ і соціальної адаптації іноземних студентів, автори цієї статті виділили критерії і охарактеризували рівні такої адаптації. Застосовувалися методи дослідження: аналіз наукової літератури та практичного досвіду підтримки іноземних студентів в соціальної адаптації, методи кваліметрії, методи математичної теорії меж.

Анотація наукової статті з соціологічних наук, автор наукової роботи - Прозорова Наталія Геннадіївна, Вязанкова Вікторія Валеріївна, Глухенький Ілля Юрійович


Criteria and levels of social adaptation of foreign students in the Russian university

The aim of the study is to substantiate the criteria and levels of social adaptation of foreign students in the Russian higher education institution. It is known that the social adaptation of a foreign student is an important factor in the success of the education in the Russian higher education institution, as well as the success of the interaction with the educational environment as a social system, the social well-being . On the other hand, the success of social adaptation of foreign students in the Russian University is an important indicator of psychological and pedagogical security of the educational environment, therefore, the quality of education; in turn, the safety of the social environment is an important factor in its competitiveness in the global market of educational services. Based on the modern models of educational environments and social adaptation of the foreign students, the authors of this article have identified the criteria and characterized the levels of such adaptation. Applied research methods: the analysis of scientific literature and practical experience of supporting foreign students in social adaptation, methods of qualimetry, methods of mathematical theory of limits.


Область наук:

 • соціологічні науки

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'КРИТЕРІЇ І РІВНІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У РОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ'

  Текст наукової роботи на тему «КРИТЕРІЇ І РІВНІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У РОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ»

  ?Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 18.03.2019

  УДК 378

  КРИТЕРІЇ І РІВНІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У РОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

  Наталія Геннадіївна Прозорова, кандидат педагогічних наук, доцент,

  Вікторія Валеріївна Вязанкова, кандидат педагогічних наук, доцент, Ілля Юрійович Глухенький, кандидат технічних наук, доцент,

  Кубанський державний технологічний університет, м Краснодар

  анотація

  Мета дослідження - обґрунтування критеріїв і рівнів соціальної адаптації іноземних студентів в російському вищому навчальному закладі. Відомо, що соціальна адаптація іноземного студента - важливий фактор успішності його навчання в російському вищому навчальному закладі, а також успішності його взаємодії з освітнім середовищем як соціальною системою, його соціального самопочуття. З іншого боку, успішність соціальної адаптації іноземних студентів в російському університеті - важливий показник психолого-педагогічної безпеки освітнього середовища, отже, якості освіти; в свою чергу, безпека соціального середовища - важливий фактор її конкурентоспроможності на світовому ринку освітніх послуг. Спираючись на сучасні моделі освітніх середовищ і соціальної адаптації іноземних студентів, автори цієї статті виділили критерії і охарактеризували рівні такої адаптації. Застосовувалися методи дослідження: аналіз наукової літератури та практичного досвіду підтримки іноземних студентів в соціальній адаптації, методи кваліметрії, методи математичної теорії меж.

  Ключові слова: іноземний студент, соціальна адаптація, критерій, рівень, діагностика.

  CRITERIA AND LEVELS OF SOCIAL ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS IN

  THE RUSSIAN UNIVERSITY

  Natalie Gennadievna Prozorova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Victoria Valerievna Vyazankova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,

  Ilya Yurievich Glukhenkiy, the candidate of technical sciences, senior lecturer, Kuban State Technological University, Krasnodar

  Annotation

  The aim of the study is to substantiate the criteria and levels of social adaptation of foreign students in the Russian higher education institution. It is known that the social adaptation of a foreign student is an important factor in the success of the education in the Russian higher education institution, as well as the success of the interaction with the educational environment as a social system, the social well-being . On the other hand, the success of social adaptation of foreign students in the Russian University is an important indicator of psychological and pedagogical security of the educational environment, therefore, the quality of education; in turn, the safety of the social environment is an important factor in its competitiveness in the global market of educational services. Based on the modern models of educational environments and social adaptation of the foreign students, the authors of this article have identified the criteria and characterized the levels of such adaptation. Applied research methods: the analysis of scientific literature and practical experience of supporting foreign students in social adaptation, methods of qualimetry, methods of mathematical theory of limits.

  Keywords: foreign student, social adaptation, criterion, level, assessment.

  ВСТУП

  В даний час доведено актуальність такої проблеми, як успішність соціальної адаптації іноземних студентів до освітньої середовищі російського вузу [1-4].

  Соціальна адаптація іноземного студента - важливий фактор успішності його навчання в російському вищому навчальному закладі, а також успішності його взаємодії з освітнім середовищем, його соціального самопочуття. З іншого боку, успішність соціальної адаптації іноземних студентів в російському університеті - важливий показник психолого-педагогічної безпеки освітнього середовища, отже, якості освіти (безпека освітнього середовища - критерій якості освіти [46]); очевидно, що проблему соціальної адаптації іноземних студентів не можна розглядати у відриві від проблем більш високого порядку - безпеки освітнього середовища і якості освіти. Не слід забувати про проблему ефективності освітніх середовищ; одна з груп критеріїв відображає її міжнародну діяльність. Безпека освітнього середовища для іноземних студентів - важливий фактор її конкурентоспроможності на світовому ринку освітніх послуг [3, 4, 6].

  Не можна забувати й про інший аспект: нерідко іноземні студенти характеризуються інтолерантності ставленням до російського соціуму, неповагою до російської культури, відсутністю прагнення адаптуватися до освітньому середовищі російського вузу, що є факторами ризику для інших суб'єктів соціально-педагогічної взаємодії.

  Проблемі соціальної адаптації іноземних студентів присвячують все більше число досліджень; більш того, даний процес розглядають з різних позицій -Соціальна, філософської, психолого-педагогічної [1-4]. Проте, аналіз наукової літератури показав, що в даний час не в належній мірі розроблені методи діагностики адаптації іноземних студентів. Проблема дослідження - питання: яким чином адекватно діагностувати соціальну адаптацію іноземного студента до російської освітньої середовищі? Підпроблеми дослідження включає два питання. Які критерії адекватно і точно (об'єктивно) відображають рівень соціальної адаптації іноземного студента? Які рівні соціальної адаптації іноземного студента і в чому їх відмінності один від одного? Мета дослідження - обґрунтування критеріїв і рівнів соціальної адаптації іноземних студентів в російському вищому навчальному закладі.

  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

  З точки зору авторів, критерії адаптованості іноземного студента до освітньому середовищі російського університету наступні. Перші два критерії є одночасно і показниками, і факторами адаптації. Критерій К: - обсяг тезауруса

  до

  іноземного студента з російської мови. Модифікований критерій к1 = -, де

  "тт

  УТТ - мінімальний обсяг тезауруса, відповідний ступеня володіння російською мовою досконало. У будь-якому випадку, цей критерій відображає сформованість у іноземного студента операційного компонента іншомовної компетенції (володіння російською мовою як іноземною). Другий критерій К2 - сформованість у іноземного студента поведінкового компонента іншомовної компетенції, тобто особистого досвіду застосування російської мови (найчастіше - при взаємодії з суб'єктами освітнього процесу). Даний критерій включає чимало приватних показників (наприклад, що відображають швидкість мови і т.д.), але найбільш значимий сформуємо на основі статистичного методу кам'янистій осипи: він дорівнює L, якщо не менше ніж L слів або мовних кліше були застосовані їм не менш ніж L раз кожне.

  Наступна група критеріїв відображає благополуччя (або неблагополуччя) взаємодії іноземного студента з освітнім середовищем. При виділенні критеріїв автори враховували такі обставини. По-перше, можливі не тільки ситуації, коли іноземний студент стикається з інтолерантності до себе ставленням, а й зворотні - неповага іноземного студента до Росії, російської культури, некоректну поведінку по відношенню до суб'єктів освітнього процесу. Безумовно, обидва типи

  ситуацій однаково неприпустимі. По-друге, не слід забувати про те, що іноземний студент бере участь в соціальній взаємодії не тільки з педагогами і російськими студентами, а й з іноземними студентами (в тому числі з носіями нерідного мови). Критерій К3 - рівень соціального самопочуття іноземного студента по В-бальною шкалою (В балів - відмінне соціальне самопочуття, 0 або 1 бал - "відчуваю себе як в тюрмі"). Критерій К4 - оцінка іноземним студентом ризиків освітнього середовища, не пов'язаних з інтолерантності ставленням або крос-культурними конфліктами (даний критерій є "шкідливим", тобто його чисельне значення має бути якомога меншим). Це можуть бути такі ризики, як ризик стати неконкурентоспроможним фахівцем, ризик перевантажень і т.д. Критерій К5 - ступінь адекватності відносини іноземного студента до Росії, російської культури і навколишнього соціуму по В-бальною шкалою (В балів - ставлення позитивне, але з адекватним сприйняттям існуючих труднощів, 0 або 1 - яскраво виражене негативне ставлення). Відзначимо, що між третім і п'ятим критеріями немає однозначного зв'язку: у студента може бути нормальне соціальне самопочуття в соціальному середовищі, але негативне ставлення до Росії, особливо на тлі інших країн. Критерій КБ - ступінь участі іноземного студента (по В-бальною шкалою) в соціальному житті Росії і складових її соціумів (в тому числі освітнього середовища). Наприклад, іноземний студент може влаштуватися на роботу, успішно поєднуючи роботу з навчанням у вузі, брати участь в спортивних (фізкультурно-масових) заходах тощо.

  Наступні критерії відображають взаємодію студента з найближчим соціальним оточенням. Ступінь дружності взаємодії іноземного студента з найближчим російським соціальним оточенням (педагогами, російськими студентами і т.д.) становить К7 = т / + 0,75хт // + 0,5хт /// + 0,25хт //// - 0, 5хт ///// - т //////, де ш ', ш7 /, т ///, т ////, т ///// і т ////// - відповідно число індивідів, з якими у іноземного студента тісні дружні відносини, дружні, нормальні, нейтральні, недружні і антагоністично конфліктні. Аналогічно оцінюють критерій К8 - ступінь дружності взаємодії аналізованого іноземного студента з іншими іноземними громадянами на території Росії (точніше, в освітньому середовищі). Даний параметр також важливий, тому що толерантне взаємодія іноземних студентів між собою (особливо якщо вони є представниками різних культур, носіями різних мов) також є значним фінансовим і критерієм, і фактором безпеки освітнього середовища.

  Аналіз модельних уявлень про соціальну адаптацію іноземних студентів, а також її критеріїв, дозволив виділити і охарактеризувати її рівні.

  Дуже низький рівень характеризується повною або практично повною НЕ Адапту-вання іноземного студента до російської соціальному середовищі. На даному рівні спостерігається тісний взаємозв'язок між інтолерантності ставленням іноземного студента до Росії, її культурі і соціумам, з одного боку, і негативним (інтолерантності) ставленням до нього, з іншого боку. Слабке володіння російською мовою не дозволяє йому нормально взаємодіяти не тільки з російським соціумом, а й іншими іноземними студентами (за винятком носіїв його рідної мови); відсутні або слабо розвинені молитви до успішного оволодіння російською мовою, а також до розуміння норм і цінностей російського суспільства (в цілому, слабкі мотиви до успішної адаптації). Успішність в навчанні низька, спостерігаються конфлікти і з педагогами, і з іншими студентами, нерідко виникають з його вини.

  Низький рівень відрізняється від нижчого тим, що до студента спостерігається більш толерантне ставлення (в цілому, освітнє середовище для нього є більш безпечною), однак це пов'язано не з індивідуальними особливостями студента, а з спрямованістю соціуму на толерантне взаємодія з іноземними студентами. Як і раніше слабкі мотиви до успішної соціальної адаптації. Інакше кажучи, не стільки іноземний студент робить "кроки вперед" до російського соціуму, скільки російський соціум по відношенню

  до нього.

  Середній рівень характеризується системністю (цілеспрямованістю) процесу адаптації; спостерігається певний успіх у соціальній адаптації, однак він не носить сталого характеру. Як і раніше слабкі механізми, що дозволяють студенту адаптуватися до соціуму (перш за все, володіння російською мовою і розуміння культури).

  Рівень вище середнього характеризується належним або високим рівнем соціальної адаптації. В цілому спостерігається безконфліктне соціальну взаємодію іноземного студента з російської освітньої (і більш широкої соціальної) середовищем. Проте, мають місце певні труднощі у взаємодії з російською соціальним середовищем, в силу недостатнього володіння російською мовою, знання і розуміння російської культури.

  Високий рівень характеризується тим, що іноземний студент успішно (повністю) інтегрований в російський малий соціум, як мінімум, в освітнє середовище російського університету. На даному рівні толерантне ставлення іноземного студента до російського соціуму і російського соціуму, до якого тісно взаємопов'язані. Завдяки соціальній адаптації російська освітнє середовище стає для іноземного студента повноцінним ресурсом його особистісно-професійного розвитку. На даному рівні соціальна адаптація стає провідним фактором успішності життєдіяльності іноземного студента в російському соціумі, його особистісно-профессио-нального розвитку. Володіння російською мовою - як мінімум, на п'ятому (всього їх шість, відповідно до класифікації Ради Європи). Спостерігається не просто глибоке знання російської культури, а й прагнення її зрозуміти, співвіднести елементи власної національної культури з елементами російської.

  Дуже високий рівень характеризується повним розкриттям соціокультурного, креативного та інших потенціалів соціальної адаптації. На даному рівні іноземний студент не просто когерентний російської соціальному середовищі, а й володіє соціальною активністю, тобто прагне надати на неї вплив. Наприклад, іноземний студент може вступити в шлюб з громадянкою Росії, влаштуватися на роботу і досягати успіхів, отримати в перспективі російське громадянство, на стороні освітнього середовища брати участь в спортивних заходах і т.д.

  Вищий рівень характеризується тим, що іноземний студент всебічно сприяє іншим іноземним студентам в соціальній адаптації, а його досвід в адаптації є паттернальним. Іноземний студент використовує коучинг для того, щоб інші іноземні студенти краще оволоділи російською мовою (докладно технологія коучингу описана в роботі [6]). Наприклад, арабський студент, навіть не досконало знає російську мову, зуміє більшого навчить іншого арабського студента (в меншій мірі знає російську мову), ніж носій російської мови.

  Успішність соціальної адаптації якоїсь групи іноземних студентів до освітньої середовищі російського університету складе

  1,2х- ^ + 0,8х- ^ "+ 0,6х '^ /// +? 0,4] +? 0,2]

  а =-----,

  W

  + | + ^ ///// + ^ //////.

  Тут: | - загальне число іноземних студентів, | //, | ///, | /////, | ////// і | /////// - відповідно, число іноземних студентів з соціальною адаптацією на вищому, дуже високому, високому, вище середнього, середній, низький і дуже низький.

  У представленій формулі перший коефіцієнт вище одиниці, тому що студенти з більш високим рівнем соціальної адаптації не просто повністю адаптувалися до російської соціальному середовищі, але також активно сприяють своїм товаришам, надають всіляку допомогу в цій адаптації. Крім того, даний показник сформований в

  Відповідно до методики, заснованої на математичної теорії меж, щоб обмежити роль іноземних студентів з низькими рівнями адаптації (зазначена методика представлена ​​в роботі [4]).

  Автори цієї статті вважають за необхідне зазначити, що толерантність освітнього середовища - не "гарантія" успішної адаптації іноземного студента (наприклад, в силу його індивідуальних особливостей); скоріше вірний негативний прогноз: інтолерант-ва освітнє середовище - "гарантія" провалу іноземних студентів в соціальній адаптації. Безумовно, соціальна адаптація іноземних студентів - завдання, прямо або побічно стоїть перед усіма суб'єктами соціально-педагогічної взаємодії, тому що за успішність такої адаптації відповідальна освітнє середовище як соціальна система.

  ВИСНОВОК

  Виділені критерії успішності соціальної адаптації іноземних студентів потребують уточнення та доповнення. Перспективи подальших досліджень автори бачать у створенні інформаційно-імовірнісних моделей соціальної адаптації іноземних студентів до освітньої середовищі російського університету.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Гурьянчік, В.Н. Соціокультурна адаптація іноземних курсантів російських військових вузів / В.М. Гурьянчік, Т.В. Макєєва // Соціологічні дослідження. - 2018. - № 11. - С. 124 133.

  2. Кірєєв, П.Н. Адаптація іноземних курсантів до інформаційного простору російського військового вузу / П.М. Кірєєв // Суспільство: соціологія, психологія, педагогіка. - 2018. - № 2. - С. 111-115.

  3. Романенко, Н.М. Особливості крос-культурної адаптації іноземних студентів (на прикладі МГИМО) / Н.М. Романенко // Педагогіка. - 2018. - № 3. - С. 63-73.

  4. Моніторинг якості і ефективності неперервної професійної освіти / А.І. Черних, Т. Л. Шапошникова, К.В. Хорошун, Д.А. Романов; Кубан. держ. технол. ун-т. - Краснодар: [б.и.], 2016. - 264 с.

  5. Pradubthong, N. The Effects of the SPACE Learning Model on Learning Achievement and Innovation and Learning Skills in Higher Education / N. Pradubthong, S. Petsangsri, P. Pimdee // Mediterranean Journal of Social Sciences. - 2018. - Vol. 9. - No. 4. - P. 187-199.

  6. The determinants of quality national higher education systems / R. Williams, G. de Rassenfosse, P. Jensen, S. Marginson // Journal of Higher Education Policy and Management. - 2013. - Vol. 35. - No. 6. - P. 599-611.

  REFERENCES

  1. Gurianchik, V.N. and Makeeva, T.V. (2018), "Socially-cultural adaptation of foreign cadets of Russian military higher educational establishments", Sotsiologicheskie issledovaniya, No 11, pp. 124-133.

  2. Kireev, P.N. (2018), "Adaptation of foreign cadets to informational space of Russian military higher educational establishment", Obschestvo: sotsiologiya, psihologiya, pedagogika, No 2, pp. 111-115.

  3. Romanenko, N.M. (2018), "Peculiarities of cross-cultural adaptation of foreign students (on example of MSIIR)", Pedagogika, No 3, pp. 63-73.

  4. Chernykh, A.I., Shaposhnikova, T.L., Horoshun, C.V. and Romanov, D.A. (2016), Monitoring of quality and efficiency of recurrent vocational education, Krasnodar.

  5. Pradubthong, N., Petsangsri, S. and Pimdee, P. (2018), "The Effects of the SPACE Learning Model on Learning Achievement and Innovation and Learning Skills in Higher Education", Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 9, No 4, pp. 187-199.

  6. Williams, R., de Rassenfosse, G., Jensen, P., and Marginson, S. (2013), "The determinants of quality national higher education systems", Journal of Higher Education Policy and Management, Vol. 35, No 6, pp. 599-611.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 25.03.2019


  Ключові слова: ІНОЗЕМНИЙ СТУДЕНТ /СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ /КРИТЕРІЙ /РІВЕНЬ /ДІАГНОСТИКА

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити