розроблено критерії ефективності спортивної роботи в суб'єкті Російської Федерації, які дозволяють вибрати перспективні напрямки розвитку фізичної культури і спорту в конкретному регіоні країни.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Кудінова Вікторія Анатоліївна


THE PHYSICAL EDUCATION EFFECTIVENESS CRITERIA'S IN THE REGION OF RUSSIAN FEDERATION

The paper points out the criteria of sport work effectiveness in the region of Russian Federation which help to choose the perspective ways of physical education development in the specific region of our country.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2008


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'Критерії ефективності спортивної роботи в суб'єкті Російської Федерації'

  Текст наукової роботи на тему «Критерії ефективності спортивної роботи в суб'єкті Російської Федерації»

  ?ний процес студенти отримують можливість освоєння графічних і текстових редакторів, системи управління базами даних, електронних таблиць, інтернет-технологій, у них з'явиться навик роботи з комп'ютерними апаратами.

  Для успішного вирішення поставлених завдань необхідно створення спеціально обладнаній міждисциплінарної комп'ютерної аудиторії, в якій будуть проводитися всі перераховані вище заняття, в тому числі з інформатики та педагогічної та медичної статистики. Зосередження спеціалізованого комп'ютерного та медичного обладнання в одній аудиторії дозволить отримати також значну економію коштів.

  Важливим компонентом в освітньому процесі є самопідготовка студентів, а її сучасним втіленням виявляється дистанційне навчання в Мережі з використанням спеціально розроблених Інтернет - ресурсів та експертних систем.

  Окремим і перспективним напрямком в процесі впровадження нових інтернет - технологій в навчальний процес є читання лекцій. На першому етапі це можуть бути щорічні проблемні лекції провідних фахівців московських і петербурзьких вузів, які мають давні контакти з новго. Причому, як нам бачиться, інтернет-комунікація могла б об'єднати відразу як столичну, так і новгородську лекційні аудиторії.

  ВИСНОВОК

  Включення навчальних матеріалів і завдань по ІТ в програми викладання педагогічних, психологічних і професійних дисциплін відкриє нові можливості в їх викладанні, дозволить використовувати новітні комп'ютерні системи в освітньому процесі, що в кінцевому підсумку сприятиме підвищенню результативності навчання майбутніх педагогів з фізичної культури.

  КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СПОРТИВНОЇ РОБОТИ В суб'єктах Російської Федерації

  Вікторія Анатоліївна Кудінова, кандидат педагогічних наук, доцент ФГТУ ВПО «Волгоградська державна сільськогосподарська академія»

  м Волгоград

  анотація

  Розроблено критерії ефективності спортивної роботи в суб'єкті Російської Федерації, які дозволяють вибрати перспективні напрямки розвитку фізичної культури і спорту в конкретному регіоні країни.

  Ключові слова: критерії, фізкультурно-спортивна робота, суб'єкт Російської Федерації, галузь «фізична культура і спорт», що займаються фізичною культурою і спортом.

  THE PHYSICAL EDUCATION EFFECTIVENESS CRITERIA'S IN THE REGION

  OF RUSSIAN FEDERATION

  Victoria Anatolevna Kudinova, the candidate of pedagogical sciences, the senior lecturer The Volgograd state academy of agriculture Volgograd

  Abstract

  The paper points out the criteria of sport work effectiveness in the region of Russian Federation which help to choose the perspective ways of physical education development in the specific region of our country.

  Keywords: criteria, physical education, the region of the Russian federation, branch "physical culture and sport", to take up physical culture.

  За даними статистичних спостережень [2], в Російській Федерації в період 2000-2006 р.р. відзначається стабільне зростання числа займаються фізичною культурою і спортом (з 12 803,4 тис. до 18 550,3 тис. чол.), кількості спортивних споруд (зі 198 304 до 224 987 од.), чисельності фізкультурних кадрів (з 243 642 до 281 117 чол.), обсягу фінансування (з 15 694,5 до 59 069,6 млн. руб.). Разом з тим у розвитку фізичної культури і спорту в країні є багато невирішених проблем і головна з них - низька ефективність роботи галузі «фізична культура і спорт» [1, 3]. Ми розглядали тільки одне з цих важливих напрямків - фізкультурно-спортивну роботу, яка оцінювалася за кількістю спортсменів, вперше виконали в звітному році чергові норми евского.

  У Російській Федерації в 2000-2006 роки в середньому щорічно було підготовлено 207 198,1 спортсменів масових розрядів, 5 624,7 майстрів спорту, 762,7 МСМК. Отже, одна людина з 7,48 займаються фізичною культурою і спортом вперше виконує нормативи чергового з масових розрядів, один з 2 753,9 спортсменів - нормативи майстра спорту Росії, один з 20 309,4 займаються -норматіви майстра спорту міжнародного класу. Ці співвідношення можуть розглядатися як нормативні, оскільки вони системно обумовлені і в повній мірі відображають ситуацію до теперішнього часу в нашій країні практику фізкультурноспортівной роботи. Використовуючи прогресуючі шкали, встановлений пріоритет за частиною підготовки спортсменів високого класу: група спортсменів масових розрядів - 1,0; група МС - 1,15; група МСМК - 1,35.

  Рівняння множинної регресії (у = 7,48х1 + 3167,0х2 + 2'741'7, '7х ,, де х1 -

  п

  кількість спортсменів, які досягли кваліфікаційного прогресу на рівні масових розрядів; х2 - кількість нових МС; х3 - кількість нових МСМК; п - кількість займаються фізичною культурою і спортом в регіоні) дозволяє визначити ефективність функціонування системи підготовки спортсменів в тому чи іншому регіоні за оцінюваний період часу.

  За результатами нашого дослідження, в останні роки в Російській Федерації відзначається зниження показників ефективності фізкультурно-спортивної роботи: 2000 г. - 3,87 ум. од., 2002 г. - 3,47 ум. од., 2004 г. - 3,05 ум. од., 2006 року - 2,83

  ум. од. Показники ефективності даної роботи по федеральних округах також істотно знижуються (табл. 1).

  Таким чином, інтенсивний приріст числа займаються фізичною культурою і спортом (44,9%) в період 2000-2006 роки поки не реалізується в результативності фізкультурно-спортивної роботи. Відносно невисокий приріст чисельності фізкультурних працівників (15,4%) призводить до значного збільшення кількості займаються фізичною культурою і спортом на одного фізкультурного працівника: 2000 г. - 52,5 чол., 2002 г. - 55,3 чол., 2004 р - 61,1 чол., 2006 року - 66,0 чол. Безумовно, збільшення даного показника негативно впливає на процес підготовки спортивного резерву через істотне підвищення інтенсивності навантаження на фізкультурного працівника.

  В аналізований період показники «еквівалент спортивної майстерності» на одного фізкультурного працівника також мають тенденцію до зниження: 2000 г. -203,3 ум. од., 2002 г. - 191,7 ум. од., 2004 г. - 186,7 ум. од., 2006 року - 186,5 ум. од. Ця закономірність зміни показників проявилася і в більшості суб'єктах Російської Федерації.

  Нами також розглядалася і характеристика «еквівалент спортивної майстерності» на показник одночасної пропускної спроможності. Найбільш ефективно в цьому напрямку працювали фахівці Центрального (10,98 ум. Од.) І Південного (10,90 ум. Од.) Федеральних округів, а найменш результативно - Сибірського (7,63 ум. Од.).

  Таблиця 1

  Динаміка показників ефективності фізкультурно-спортивної роботи в суб'єктів незалежно -_________________________ ектах Російської Федерації __________________________

  № п / п Суб'єкти Російської Федерації Показники

  Ефективність фізкультурноспортівной роботи, ум. од. «Еквівалент спортивної майстерності» на одного спортивного працівника, ум. од. «Еквівалент спортивної майстерності» на показник одночасної пропускної спроможності, ум. од. Витрати на один еквівалент спортивної майстерності, руб.

  роки обстеження

  2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006

  1. Північно-Західний 3,74 2,57 188,6 174,8 11,75 9,96 211,8 1004,6

  2. Центральний 3,91 3,19 222,5 204,1 11,60 10,98 378,3 1353,2

  3. Приволзький 2,78 2,31 187,1 185,5 7,72 7,85 256,6 1117,7

  4. Південний 4,13 3,36 198,1 202,1 10,12 10,90 151,6 510,3

  5. Уральський 3,63 2,99 186,5 189,6 10,53 10,30 687,5 1824,5

  6. Сибірський 3,08 2,71 149,9 153,7 7,38 7,63 314,3 982,5

  7. Далекосхідний 3,40 2,75 184,2 156,6 9,81 8,16 289,6 1098,3

  Среднероссийские показники 3,47 2,83 191,7 186,5 9,58 9,38 320,7 1127,7

  Для визначення взаємозв'язку аналізованих змінних нами розраховано рівняння множинної регресії: у = 0,0087х1 + 0,247х2 + 0,48, де у - показник «еквівалент спортивної майстерності» на одного, хто займається фізичною культурою і спортом, х1 - «еквівалент спортивної майстерності» на одного фізкультурного працівника, х2 - «еквівалент спортивної майстерності» на показник одночасної пропускної спроможності. Значимість першого фактора (х1) склала 21,6%, а другого (х2) - 44,2%, тому в даний час в суб'єктах Російської Федерації, в першу чергу, необхідно будувати нові і реконструювати старі спортивні споруди, так як зміна даного чинника в більшій мірі буде сприяти зростанню чисельності займаються фізичною культурою і спортом.

  Наші підрахунки показали, що на один «еквівалент спортивної майстерності» в Російській Федерації в 2006 році витрачалося в середньому 1127,7 рублів. Введений нами показник ( «еквівалент спортивної майстерності») в повній мірі можна вважати критерієм ефективності роботи з підготовки розрядників і висококваліфікованих спортсменів, але в даний час, на жаль, обсяги фінансування фізичної культури і спорту на регіональному рівні визначаються без урахування ефективності даної роботи. Федеральному агентству з фізичної культури і спорту необхідно звернути найпильнішу увагу на собівартість підготовки спортивного резерву, щоб істотно підвищити рентабельність спортивної діяльності в Російській Федерації і, відповідно, поліпшити показники фізкультурно-спортивної майстерності займаються.

  Результати нашого дослідження переконливо доводять важливість використання критеріїв якості фізкультурно-спортивної роботи, які, на жаль, не знаходять належної уваги в процесі управління галуззю «фізична культура і спорт».

  ВИСНОВКИ

  В останні роки в Російській Федерації помітно знижується ефективність фізкультурно-спортивної роботи в суб'єктах Російської Федерації, незважаючи на зростання основних показників розвитку фізичної культури. Передусім потрібно увімкнути

  Показники ефективності розвитку фізичної культури і спорту в форми федерального статистичного спостереження для об'єктивної оцінки реалізації федеральної цільової програми «Розвиток фізичної культури і спорту в Російській Федерації на 2006-2015 роки».

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Гостєв, Г.Р. Фізична культура в суб'єктах Російської Федерації: монографія / Г.Р. Гостєв, А.В. Лотоненко, П.П. Струк. - М.: Теорія і практика фізичної культури, 2004. - 360 с.

  2. Інформація про розвиток фізичної культури і спорту в Російській федерації // Збірник офіційних документів та матеріалів. № 6. - М.: Радянський спорт, 2007. - С. 43-46.

  3. Фетисов, В. А. Про критерії і показники розвитку фізичної культури і спорту в зарубіжних країнах / В. А.Фетісов. - М.: Радянський спорт, 2005. - 80 с.

  ВИЗНАЧЕННЯ доцільні і допустимі ТРЕНУВАЛЬНИХ навантажень, РОЗВИВАЮЧИХ ШВИДКІСНІ І швидкісно-СИЛОВІ ЯКОСТІ ФУТБОЛІСТІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

  Геннадій Сергійович Лалак, доктор педагогічних наук, професор,

  Сибірський державний університет фізичної культури і спорту

  (СибГУФК), Омськ

  анотація

  У статті розглядається можливість планування різних за характером впливів, тренувальних засобів і доцільного їх дозування з урахуванням вікових особливостей розвитку рухових якостей і кваліфікації футболістів.

  Ключові слова: тренувальна навантаження, фізичні якості, процеси відновлення, кваліфіковані футболісти.

  THE DETERMINATION OF ADVISABLE AND POSSIBLE TRAINING LOADS,

  DEVELOPING SPEED AND SPEED-STRENGTH QUALITIES OF HIGH QUALIFICATION FOOTBALL PLAYERS

  Gennady Sergeevich Lalakov, doctor of pedagogical sciences, professor,

  Siberian state university of physical culture and sports,

  Omsk

  Abstract

  There is discussed the possibility of planning the training methods, differentiated on the character of their influence, and the their dosage advisability with the regard for age peculiarities of moving qualities 'development and qualification of football players.

  Keywords: training loading, physical qualities, reconstructions 'process, higher qualified football-players.

  Розглядаючи проблему раціоналізації і нормування тренувальних навантажень, слід виходити з того, що вона неможлива без комплексного вивчення різних сторін тренувального процесу. Прикладом може послужити вивчення закономірностей виховання фізичних якостей у процесі формування рухів у спортсменів. Такі дослідження проводилися раніше в легкій атлетиці, лижному спорті, фігурному катанні, спортивної гімнастики [1, 2, 4].

  Успішність тренувального процесу багато в чому залежить від своєчасності застосування різних засобів тренувальної дії і доцільною їх дозування [5, 6]. При визначенні норм рухової активності необхідна суворе диференціювання відповідно до віку. Облік вікових особливостей раз-


  Ключові слова: КРИТЕРІЇ /ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНА РОБОТА /СУБ'ЄКТ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ /ГАЛУЗЬ "ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ" /ЗАЙМАЮТЬСЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ /BRANCH "PHYSICAL CULTURE AND SPORT" /CRITERIA /PHYSICAL EDUCATION /THE REGION OF THE RUSSIAN FEDERATION /TO TAKE UP PHYSICAL CULTURE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити