У роботі йде мова про практичне застосування критеріального підходу до оцінювання знань, коли результати учнів зіставляються з еталоном, що визначаються навчальними цілями і завданнями. Автори пропонують практичні поради щодо складання та використання критеріїв оцінювання усних і письмових робіт школярів середніх і старших класів. Стаття буде цікава вчителям гуманітарних дисциплін загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Бичкова Світлана Анатоліївна, Радевич Людмила Вікторівна, Суріна Олена Олександрівна


Criteria evaluation at the humanitarian lessons

In the article there is a conversation about practical application the criteria approach to evaluate knowledge, when the results are compared with a sample, determined the learning aims and tasks. The authors suggest practical advices to make and to use criteria of evaluation oral and written works of schoolchildren in middle and high school. The article will be interested for the teachers of humanitarian disciplines of general schools, gymnasiums, lyceums.


Область наук:

 • Науки про освіту

 • Рік видавництва: 2015


  Журнал

  Шкільні технології


  Наукова стаття на тему 'критеріальна ОЦІНЮВАННЯ НА УРОКАХ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ'

  Текст наукової роботи на тему «критеріальна ОЦІНЮВАННЯ НА УРОКАХ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ»

  ?Критеріальна ОЦІНЮВАННЯ НА УРОКАХ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

  Світлана Анатоліївна Бичкова,

  учитель історії та суспільствознавства АНО «Школа« Прем'єр »Людмила Вікторівна Радевич,

  вчитель російської мови та літератури АНО «Школа« Прем'єр »Олена Олександрівна Суріна,

  вчитель російської мови та літератури АНО «Школа« Прем'єр »

  • критеріальне оцінювання • самооцінювання

  • рубрика для оцінювання • сінквейн

  Щоб реалізувати себе в сучасному світі, випускник середньої школи повинен володіти рядом компетенцій, ключовими з яких є соціальні вміння та навички. Вирішити це завдання неможливо, ставлячись до дитини як до об'єкта навчання. Учитель повинен уміти створювати такі педагогічні ситуації, в яких учень не тільки здобуває знання, а й має можливість сам оцінювати свою навчальну ситуацію, тобто бути активним учасником розробки власної освітньої траєкторії. Саме тому школа сьогодні змушена по-новому поставитися до системи оцінювання знань учнів.

  Основним підходом до оцінювання протягом багатьох років був нормативний підхід, коли досягнення учнів порівнювалися з нормою, тобто показниками більшості учнів, які пройшли навчання. На практиці нормативний підхід найчастіше здійснюється як порівняння учнів між собою. Такий підхід до оцінювання позбавляє учня можливості зайняти активну позицію в ситуації оцінювання і, як наслідок, знижує навчальну мотивацію в цілому.

  У школі «Прем'єр» для учнів з 5-го по 9-й клас введений в практику критеріальний підхід до оцінювання знань, коли досягнення учнів порівнювати не з нормою, а з еталоном, що визначаються не результатами навчання, а навчальними цілями.

  • сумативне і формативного оцінювання

  Характерною рисою критериального оцінювання є те, що процес оцінювання здійснюється в ситуації «суспільного договору», тобто критерії оцінювання по кожній роботі відомі заздалегідь, зрозумілі і прийняті всіма учасниками навчального процесу: вчителем, учнем, батьками.

  Використання критериального підходу до оцінювання дозволяє залучати до цього процесу самого учня, тобто спонукати його до самооцінювання, яке є найважливішим компонентом освітнього процесу, оскільки рефлексія дозволяє учням отримувати досвід з своєї діяльності, мобілізувати внутрішні ресурси на вирішення поставленого завдання, краще розуміти себе.

  Складаючи кожну роботу, запропоновану учням для проміжного або підсумкового оцінювання за темою, вчитель чітко визначає, досягнення яких саме навчальних цілей він збирається оцінювати. А учень, виконуючи роботу, повинен розуміти, які нові знання він придбав в процесі роботи над темою.

  При критеріальною оцінюванні вчителі нашої школи використовують оціночні листи (рубрики).

  Рубрика - це механізм визначення оціночних балів, що описує різні аспекти і рівні досягнень при виконанні завдань. Якщо рубрика добре складена,

  формулювання ясні і чіткі, зрозумілі учням і батькам, то це дозволяє активно включати їх в процес оцінювання, переходячи поступово до самооцінювання. Крім цього, використання рубрик дозволяє проводити моніторинг знань учнів.

  В рубриках оцінювання робіт зміст кожного критерію пояснюється за допомогою аспектів (що входить в зміст критерію в даній роботі). Рубрика також містить опис максимального рівня досягнень по кожному з аспектів кожного критерію.

  У відповідності зі специфікою предмета і різними видами робіт учителями нашої школи розроблений пакет рубрик для кожної контрольної (сумативне) роботи по предмету.

  Російська мова

  Критерії, вироблені вчителями російської мови і літератури, дійсно допомагають оцінити діяльність учнів 5-9-х класів.

  По-перше, звернемося до термінів.

  Умовні позначення (А, В, С, D, Е), спеціальна термінологія, систематизація є невід'ємною частиною всього критериального оцінювання. Що ж потрібно оцінювати?

  1. Письмові роботи, які традиційно прийнято називати контрольними, підсумковими (наприклад, диктант, твір по картині, виклад і так далі), тобто ті, що виставляються в колонку в журналі. Їх називають тематичними. Такі роботи допомагають визначити рівень сформиро-ванности знань і навчальних навичок при завершенні вивчення блоку навчальної інформації. Відмітка за тематичну роботу виставляється за критеріями.

  Протягом триместру проводиться не менше трьох тематичних робіт, виконання яких є обов'язковим для всіх учнів.

  Завдання вчителя - скласти тематичну роботу так, щоб задіяти максимальну кількість критеріїв. Матеріали, що відображають формат, критерії оцінюючи-

  ня, і програма тематичної роботи повинні бути надані учням на початку вивчення теми.

  2. Усні відповіді, робота біля дошки, індивідуальні завдання, які не зведені в розряд контрольних, називаються формативного і не враховуються при виставлянні оцінок за тематичні роботи і підсумкових оцінок. Єдиний виняток - це спірні позначки, які виставляються на користь учня при наявності у нього більш високих формативного відміток, ніж тематичних. Кількість формативного відміток не регламентується. Формативного оцінювання призначене для визначення рівня засвоєння знань / навичок в процесі повсякденної роботи в класі. Воно здійснюється в різних формах і дозволяє учневі (самостійно або за допомогою вчителя) скорегувати свою роботу і усунути прогалини і недоліки до проведення тематичної роботи.

  3. триместрова відмітка виставляється на підставі відміток, отриманих учнем за критеріями протягом навчального періоду. Підсумкові оцінки за критеріями сумуються і переводяться в фінальну триместрова позначку на підставі розробленої шкали.

  4. Річна оцінка виставляється вже на підставі відміток, отриманих за критеріями протягом всього навчального року. Необхідно пам'ятати, що учень повинен мати не менше двох позначок по кожному з критеріїв.

  По-друге, критерії, умовно позначені як А, В, С, D, Е, були виділені на підставі теоретичних і практичних навичок і умінь, які учні повинні освоїти і продемонструвати в своїх роботах.

  Маючи практичну спрямованість, російську мову як предмет повинен дати школярам можливість:

  • правильно вимовляти слова;

  • грамотно, без мовних помилок будувати речення і тексти

  • користуватися словниками і довідковою літературою;

  • і головне (це одне з основних вимог Міністерства освіти Росії) -

  сформувати орфографічну і пунктуаційну грамотність.

  Ці цілі вивчення російської мови як навчального предмета, лягли в основу прийнятих в нашій школі критеріїв оцінювання робіт учнів. Тепер уже історично сформовані критерії розподілилися наступним чином.

  1. Знання про систему мови - критерій А. Завдання даного критерію виявляють рівень знання теорії мови, вміння виробляти різні види розбору слів і пропозицій.

  2. Практична орфографічна і пунктуаційних грамотність - критерій В. Він передбачає написання всіляких диктантів, які демонструють рівень грамотності учня (при оцінюванні враховується кількість орфографічних, пунктуаційних і граматичних помилок).

  3. Зміст - критерій С. Цей критерій застосовується при перевірці творів, викладів, різних планів і описів картин. Він виявляє рівень розуміння образності, емоційності, авторської позиції і способів її вираження.

  4. Організація тексту - критерій D. Види завдань, визначених цим критерієм: розставити пропозиції по порядку, виділити абзаци, записати висновок, підібрати аргументи і т.д. Цим же критерієм визначається рівень успішності використання учнем цитат і виносок, чіткість, організованість і зв'язність учнівської роботи, переконливість аргументів.

  5. Стиль і використання мови - критерій Е. В рамки цього критерію входять такі види завдань, як визначення стилю мови, написання твору, викладу, пошук мовних помилок і т.д. Тут можна виявити рівень досягнень учня в умінні використовувати стиль, лексичний запас школяра, вміння уникати мовних помилок і недоліків.

  Використання системи критеріального оцінювання істотно полегшує підготовку школярів до ЄДІ і олімпіад різного рівня, орієнтованим останнім часом на перевірку за принципом зі-

  погоджений підходу до виявлення рівня знань і умінь.

  Вчителю необхідно скласти план тематичних робіт на рік по триместрах із зазначенням критеріїв. Оскільки це план відкритого типу, про його існування повинні знати учні та батьки, найкраще зробити його надбанням громадськості в кабінеті російської мови або в щоденниках учнів.

  Далі можна ознайомитися з «Типологією завдань для критеріального оцінювання з російської мови та літератури», щоб систематизувати завдання і критерії.

  Якщо з викладками і диктантами складання рубрик досить просто, то визначення критеріїв виставлення відміток

  Таблиця 1

  Типологія завдань для критеріального оцінювання з російської мови

  критерії Завдання

  А. Знання про систему мови і мови Розібрати за складом ... Знайти слова. записати слова. Виділити морфему. Зробити розбір. Визначити ознаки. Скласти речення. таблицю. схему. підібрати приклади.

  . Практична орфографічна і пунктуаційних грамотність Списати слова. текст. Підібрати перевірочні слова. Згрупувати слова. пропозиції. Вставити пропущені букви. знаки. Змінити за зразком. Написати твір. виклад. Пояснити правопис. Знайти орфограмму. пунктограми.

  С. Зміст Озаглавити текст. Визначити основну думку висловлювання. тексту. Написати виклад. твір. Скласти план. пропозиція, запрошення, речення. Підібрати ключові слова. приклади. описати картину.

  D. Організація тексту Розставити пропозиції по порядку. Встановити межі пропозицій. Виділити абзаци. Записати висновок. Придумати вступ. висновок. Підібрати аргументи. ілюстрації. Написати твір-опис. розповідь міркування.

  Е. Стиль і використання мови Знайти мовні помилки. Написати твір. виклад. Підібрати синоніми. антоніми. Визначити стиль мовлення. стилістичну функцію. стилістичне забарвлення. Зіставити мовні засоби. чорнові і чистові варіанти.

  за твір по картині або твір-опис може викликати спочатку розгубленість: що вважати пріоритетним? Чи зрозумілі учням формулювання? Чи можливо при написанні твору по картині думати про критерії? Вчителі нашої школи розробили зручні, що запам'ятовуються таблиці з крите-

  риями оцінювання з усіх видів тематичних робіт. Як приклад розглянемо таблиці оцінювання, які необхідно вивчати разом з учнями, і тоді виставляння позначки стане не обов'язком, а спільної ділової грою.

  Рубрика для оцінювання твору-оповідання з попередньої картини, 5-7-й клас

  (Максимальна кількість балів - 22)

  Критерій (максимальний бал) Уміння Бали

  С. Зміст (8) Уміння скласти розповідь (опис), виходячи з авторського задуму 2 1 0 Робота є власним міркуванням, дана особистісна оцінка 2 1 0 Уміння відображати істотні явища, зображені на картині, розуміти її своєрідність 2 1 0 Уміння передати особливості колориту картини 2 1 0

  D. Організація тексту (8) Композиція роботи відрізняється чіткістю: є поділ на частини, вони сумірні, логічно завершені 2 1 0 Уміння передати особливості авторського задуму в композиції роботи 2 1 0 Розподіл на абзаци відповідає мікротеми, тобто перехід від однієї частини до іншої 2 1 0 Структура роботи продумана і логічна 2 1 0

  Е. Стиль і використання мови (6) Уміння уникати мовних помилок 2 1 0 Уміння використовувати засоби художньої виразності мови 2 1 0 Уміння досягати стильової єдності і виразності тексту 2 1 0

  Сума всіх балів

  відмітка

  література

  Залежно від того, який вид контрольної роботи передбачається провести на уроці, вчитель використовує рубрики, які містять один або кілька критеріїв, необхідних для перевірки знань учнів. Розглянемо використання рубрик на уроках перевірки виразного читання напам'ять. Для цього виду контролю доцільно використання двох критеріїв оцінювання: С і Е. Саме ці критерії дозволяють оцінити здатність школярів продемонструвати усвідомлення значення і функції російської мови як основного засобу спілкування і вираження своїх думок з різних питань, а також використовувати мову в різних цілях.

  Критерій С (Зміст) відображає відповідність прочитаного вірша авторського тексту і орфоепічних грамотність учня. Критерій Е (Стиль і використання мови) демонструє вміння учня дотримуватися інтонацію, відповідну темі і жанру твору, виділяти ключові слова за допомогою логічних пауз, показує здатність донести думку автора і свою концепцію вірші до слухача, читати виразно, емоційно.

  Для оцінювання виразного читання напам'ять ми використовуємо таку рубрику:

  .................................................................................................................................................ЖІШЩ ....... ШШШЬ ...... ІІ

  Рубрика для оцінювання виразного читання напам'ять

  (Максимальна кількість балів - 14)

  Критерій Аспекти Бали

  С. Зміст (8 балів) Відповідність авторського тексту Орфоепічна грамотність 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0

  Е. Стиль і використання мови (6 балів) Відповідність інтонації темі і жанру твору 2 1 0 Виділення ключових слів за допомогою логічних пауз 2 1 0 Мова виразна, емоційна 2 1 0

  Сума всіх балів

  відмітка

  Оскільки важливою умовою критериального оцінювання є те, що діти повинні бути ознайомлені з рубрикою оцінювання заздалегідь, перед початком роботи над віршем учні вивчають її і обговорюють з учителем критерії, за якими буде оцінюватися читання. Приступаючи до роботи, учні чітко уявляють собі вимоги до виразного читання напам'ять, знають, якій кількості балів буде відповідати той чи інший рівень виконання завдання.

  На уроках контролю виразного читання напам'ять кожен учень має перед собою рубрику з критеріями оцінювання. Після читання вірша проводиться оцінювання. Це може бути зроблено різними способами:

  1. Оцінювання виробляє вчитель: коментує відповідь учня, посилаючись при цьому на той чи інший аспект критеріїв, і виставляє відповідні бали. наявність кри-

  теріев дозволяє уникнути суб'єктивізму вчителя при виставленні позначки.

  2. У процес оцінювання залучаються всі учні класу. Після відповіді одного учня інші діти можуть, спираючись на рубрику, зробити свої зауваження і виставити бали за читання. Такий вид оцінювання дозволяє учням отримувати досвід з роботи товариша, з огляду на його недоліки і відзначаючи успіхи, а потім використовувати цей досвід під час своєї відповіді.

  3. Нарешті, використовуючи рубрику, учень може оцінити свою роботу сам, що дозволяє йому визначити свій рівень досягнення і визначити свою позначку. При цьому робота кожного учня порівнюється безпосередньо не з роботами інших дітей, а з вимогами критеріїв.

  Критерії С і Е можна використовувати на уроках літератури при оцінюванні інших видів контрольних робіт, наприклад, переказу. В цьому випадку рубрика виглядає так:

  Критерій Аспекти Бали

  С. Зміст (8 балів) Відповідність темі, задумом, основної думки автора тексту 2 1 0 Відображено істотні події, факти авторського тексту 2 1 0 Композиція відповіді передає структуру авторського тексту 2 1 0 Передано основні художні особливості авторського тексту 2 1 0

  Е. Стиль і використання мови (6 балів) Робота відрізняється багатством словника, точністю слововживання 2 1 0 Уміння демонструвати різноманітність граматичної будови 2 1 0 Мова виразна, емоційна 2 1 0

  Сума всіх балів

  відмітка

  Рубрика для оцінювання переказу

  (Максимальна кількість балів - 14)

  Роботу з перевірки виразного читання напам'ять можна поєднати з елементами аналізу вірша. В цьому випадку в рубриці, крім критеріїв С і Е, з'явиться критерій А (Знання про систему мови і мови). Цей критерій відображає знання

  літературних понять і термінів, вміння самостійно передбачати необхідні приклади, а також уміння визначати ритм, риму і розмір вірша. В цьому випадку рубрика оцінювання виглядає так:

  Рубрика для оцінювання виразного читання напам'ять з елементами аналізу в 6-му класі

  (Максимальна кількість балів - 22)

  Критерій Аспекти Бали

  А. Знання про систему мови і мови (8 балів) Уміння правильно дати визначення літературних понять 2 1 0 Володіння термінологією 2 1 0 Уміння самостійно передбачати необхідні приклади 2 1 0 Уміння правильно визначати ритм, риму і розмір вірша 2 1 0

  С. Зміст (8 балів) Відповідність авторського тексту 4 3 2 1 0 Орфоепічна грамотність 4 3 2 1 0

  Е. Стиль і використання мови (6 балів) Відповідність інтонації темі і жанру твору 2 1 0 Виділення ключових слів за допомогою логічних пауз 2 1 0 Мова виразна, емоційна 2 1 0

  Сума всіх балів

  відмітка

  Наведені вище рубрики призначені для контролю знань учнів 6-го класу, але їх можна використовувати для даного виду контролю в будь-якому класі. Однак необхідно враховувати те, що в більш старших класах в рубриці А буде більше аспектів, і зміст їх ускладниться.

  Для визначення позначки за виконане завдання використовується таблиця перекладу суми балів за критеріями в позначку. У школі «Прем'єр» прийнята п'ятибальна система оцінювання знань учнів, що враховано в наведеній нижче таблиці переведення суми балів у позначки для рубрик з максимальною кількістю балів - 14 і 22. Однак критеріальне оцінювання може бути легко адаптоване під будь-яку шкалу оцінювання.

  Таким чином, критеріальний підхід до оцінювання знань учнів дозволяє уникнути конфліктних ситуацій при оцінюванні, роблячи «прозорим» процес виставлення оцінок. Беручи участь у власному оцінюванні, діти бачать сильні і слабкі сторони

  своєї відповіді і розуміють, над чим потрібно працювати, щоб добитися кращого позначки.

  Історія

  Критерійний підхід оцінювання знань учнів на уроках історії та обществоз-нания має сенс використовувати не тільки при проведенні перевірочних робіт, але і при поясненні нового матеріалу.

  Це, з одного боку, зручно для реалізації планів вчителі, з іншого - привчає учнів до роботи з інформацією через чітко задані критерії відповідно до вимог ЄДІ і рамках ФГОС нового покоління.

  Безсумнівно, що робота з інформацією з урахуванням критериального оцінювання дає можливість створити більш ділову і мотивовану обстановку на уроці, ніж зазвичай. Вже на початковій стадії стимулюючого введення учні можуть самостійно формулювати не тільки мета уроку і способи її досягнення, а й критерії, за якими можливо оцінити майбутню роботу. У молодших класах і класах зі слабкими учнями роль вчителя при визначенні критеріїв повинна бути більш істотною.

  Відмітка Бали (14) Бали (22)

  1 0-2 0-4

  2 3-5 5-9

  3 6-9 10-14

  4 10-12 15-19

  5 13-14 20-22

  .................................................................................................................................................ЖІШЩ ....... ШШШЬ ...... ІІ

  На уроках історії та суспільствознавства можуть бути задіяні такі критерії:

  • критерій «А» - знання та розуміння. Мається на увазі знання фактів, термінології, дат, імен персонажів, з якими пов'язані ті чи інші події, читання історичної карти і т.д .;

  • критерій «В» - аналіз. Для більшості учнів 5-6-х класів, мабуть, найскладніший критерій, який вимагає не тільки об'ємною пам'яті, але і досить розвинених аналітичних здібностей, уміння ставити до тексту прості і складні питання;

  • критерій «С» - перетворення. Перетворення тексту в таблицю, схему, кластер; складання до тексту простого або розгорнутого плану, на стадії закріплення і повторення складання сінквейна, написання есе і т.д .;

  • критерій - презентація. Не менш складна робота, мета якої - пред'явлення напрацьованого матеріалу яскраво, грамотно, з точки зору предмета і російської мови.

  На початку вивчення нової теми при формулюванні мети уроку і плану разом з учнями визначаються і критерії, за якими буде оцінено їх робота.

  Наприклад: розбір нової теми починається зі з'ясування хронології подій, про які піде мова, зі знайомства з новими термінами і персонажами. При необхідності прояснення історичного місця подій можемо скористатися атласом, а також настінної картою і знайти необхідне. Всі ці дії оцінюються через критерій «А». І учні, в основному, точно співвідносять свої дії з описами критерію.

  Питання - що, навіщо, чому, для чого, які наслідки мало ту чи іншу подію та інші - описуються критерієм «В». Такі логічні матапредметние вміння як аналіз причинно-наслідкових зв'язків, встановлення просторових, тимчасових, функціональних зв'язків, відносин, наслідків, узагальнення, класифікація фактів учні звикають відносити саме до цього критерію. Під опис даного критерію підходить і аналіз історичної карти. Тут мається на увазі вміння за допомогою карти робити висновки про економічний і політичний рівень розвитку стра-

  ни, соціальних і культурних відносинах, важливі політичні події. При усних відповідях учні розуміють, що цей критерій варто «дорожче» питань, які підпадають під опис критерію «А».

  Завдяки такому підходу, як правило, не виникає розбіжностей при виставленні більш високої позначки за питання, які оцінюються за критерієм «В», ніж за питання, які оцінюються за критерієм «А».

  Під опис критерію «С» підпадають такі дії, як перетворення тексту в таблицю, схему, графік, кластер, побудова сінквейна, написання есе. Ці дії вимагають серйозною роботи з текстом, максимально точного розуміння сенсу тексту. Робота складна і виключно корисна, так як привчає учнів відбирати потрібну, змістовну, інформацію, систематизувати її, вибудовувати в певній логіці. В цей же блок входить і складання простих і складних планів до тексту. З 6-го класу вже можна починати відпрацьовувати навик складання плану усного та письмового відповіді. Це дозволить зробити ще більший акцент на самоконцентрації при аналізі тексту. Подібні «ігри» з текстом можна використовувати як при розборі теми, разом з учителем, так і в якості закріплення, самостійно.

  І, нарешті, критерій - презентація. Передбачається відпрацювання навику постановки мети і визначення завдань для підготовки презентації, правильний, грамотний відбір матеріалу для вирішення кожного завдання. Уміння презентувати свою роботу розвиває, в тому числі, комунікативні навички учнів. Проблеми з реалізацією завдань в рамках критерію <Ю »(якщо вони виникають) роблять зрозумілим для дитини і батьків рекомендацію звернутися до шкільного психолога, рада брати участь у шкільній самодіяльності тощо.

  При роботі з новою темою, побудованої таким чином, учням стає зрозуміліше, які навички у них відпрацьовані краще, які гірше. У свідомості учнів чіткіше фіксуються і відображаються різні етапи уроку.

  При підготовці до контрольної роботи та її проведенні акцент робиться на тому, в рам-

  ках яких критеріїв буде оцінюватися робота, що сприяє прозорості майбутньої позначки.

  І знову-таки, і для учня і для вчителя стає більш ясним, що ж виходить більш грамотно: аналітика, перетворення тексту або запам'ятовування.

  Хочу запропонувати увазі читачів питання з контрольної роботи 7-го класу; сценарний план 2-х уроків; сінквейн як технологію, яка добре працює при підведенні підсумку розбору нового матеріалу і є хорошою ілюстрацією оцінювання роботи учня в рамках критерію «В».

  Учні визначили, що відповідь на це питання має оцінюватися за трьома критеріями. «А» - знання фактичного матеріалу; «В» - аналіз тактики, яку застосовували іспанцями і португальцями при завоюванні колоній і привів його до певних результатів; «С» - відповідь на це питання може бути представлений у вигляді самостійно виконаною таблиці.

  Сценарні плани уроків.

  Сценарний план здвоєного уроку з історії Середніх віків (6-й клас).

  Тема уроку: Повторення пройденого (виконується в проектної технології).

  При підготовці до контрольної роботи учням називаються номери параграфів, матеріал яких увійде в контрольну роботу, тематичні блоки, з яких буде складатися робота. Критерії ж і кількість балів за критеріями визначають самі учні.

  Наприклад, контрольна робота по курсу Нової історії в 7-му класі по темі: «Нова Європа. Народження капіталізму ».

  Конкретне питання: «Що спільного і в чому різниця в пристрої португальської та іспанської колоніальних імперій?»

  Характер проектної роботи: дослідницький; парний; короткостроковий; монопредметний.

  цілі:

  • повторення пройденого матеріалу;

  • підготовка до вивчення курсу історії Росії;

  • відпрацювання навичок колективної діяльності;

  • відпрацювання навичок самоаналізу;

  • відпрацювання навичок критичного мислення.

  I Етап - підготовчий.

  Мотивація Повторення необхідно для того, щоб успішно завершити курс історії Середніх віків

  Теми для роботи в групах Загальна і різне в формуванні західноєвропейських держав. Подвійна роль католицької церкви в середньовічній європейській історії. Особливості європейської та арабської культури

  Проблеми Усвідомити для себе основні проблеми курсу: - зміни держав в часі; - простежити щільний зв'язок між розвитком культури і розвитком економіки і політики; - дослідити важливість ідеології для розвитку суспільств, держав

  Цілі Повторення пройденого матеріалу. Підготовка до вивчення курсу історії Росії

  Спільне визначення критеріїв при оцінюванні (са-мооценіва-ванні) виконаної роботи Питання 1 критерій «А» - передбачається знання фактологічного; критерій «В» - з'ясування загального і різного у формуванні західноєвропейських держав передбачає аналіз і систематизацію певних подій; критерій «С» - інформацію, яку отримують діти в результаті своєї роботи, можна представити у вигляді суцільного тексту або у вигляді таблиці, кластера. Останній варіант заохочується додатковими балами. Так само розписуються питання 2 і 3. Критерій <Ю »проявляється на IV етапі, під час презентації. Дескриптори критерію <Ю »для цієї роботи визначалися учнями. Виглядали вони в такий спосіб: - логічне викладення матеріалу; - серйозність під час презентації; - коректне використання міміки і жестикуляції; - помірна емоційність; - здатність відповісти на уточнюючі питання по своєму фрагменту

  .................................................................................................................................................жшчщ ....... шшшь ...... ні

  II Етап - планування і організація діяльності учнів.

  1. Організація груп і розподіл тем.

  2. Організація роботи з матеріалом.

  3. Розподіл ролей в групах.

  III Етап - дослідний.

  IV Етап - презентація роботи по групам.

  Сценарний план уроку історії в 5-му класі

  Тема уроку: «Фінікія». Мета уроку: залікова перша частина уроку, зміст якої в тому, щоб перевірити сформованість навички самостійного аналізу навчально-історичної карти, ілюстрацій.

  Завдання уроку: самостійний розбір нової теми з опорою на карту та ілюстрації. Навчальне обладнання: атлас з історії Стародавнього світу, карта в підручнику, параграф № 17.

  зміст уроку

  Вступна частина. Актуалізація думки про те, яку різноманітну і об'ємну інформацію можна отримати, аналізуючи карту та ілюстрації (критерій «В», «С»). Основна частина:

  1. Формування розуміння особливостей геоположенія Фінікії (критерій «В»).

  2. Формування розуміння обумовленості занять населення географічним положенням країни (критерій «В»).

  3. Складання простого плану по пп.3,4. Критерій «С».

  Заключна частина. Відповіді на питання на сторінці 89. Підсумок.

  Довести, що оточує (природна) середовище істотно впливає на спосіб життя, рід занять людей. Домашнє завдання - параграф 17. Підготувати розгорнуту відповідь на питання: «Які відкриття зробили фінікійці?».

  Сінквейн

  Алгоритм написання:

  1-й рядок - тема сінквейна заявляється іменником;

  2-я за допомогою 2-3 прикметників або дієприкметників описується предмет;

  3-тя - двома-трьома дієсловами дається характеристика дій предмета;

  4-я - за допомогою чотирьох-п'яти слів автор висловлює своє ставлення до предмету;

  5-я - одне слово, синонім, узагальнююче або розширює зміст теми або предмета. Приклад сінквейна, написаний шестикласниця і характеризує значення монголо-татарського ярма на Русі: Ярмо

  Руйнівний, могутнє Захоплює, вбиває, руйнує Краще б його не було Монголи.

  Саме дана робота була оцінена тільки словесно, з огляду на перший досвід учениці. У міру освоєння даної технології, діти користуються нею все більш і більш впевнено. І мої учні, і я вважаємо, що сінквейн цілком може бути оцінений за двома критеріями: «В», «С». Так як ця форма демонструє не тільки вміння відібрати найбільш важливу, навіть часом, жорстку характеристику і оцінку події, факту, персонажа (критерій В), а й необхідність витримати жорстку форму, в якій може бути представлена ​​інформація, а це вже критерій «С».

  На завершення хочу підкреслити наступне: багато, напевно, вже звернули увагу на те, що застосування критеріального оцінювання абсолютно чудовим чином корелює з побудовою тестів ЄДІ.

  Перша частина екзаменаційного тесту з історії та суспільствознавства в форматі ЄДІ включає в себе критерії «А» і «В», тобто знання і розуміння фактологічного, а також логічні дії з інформацією: порівняння, співвіднесення, групування тощо.

  Друга частина - це робота з текстом, що вимагає знання і розуміння сенсу запропонованого випускнику тексту, відповіді на дробові питання по тексту, наведення прикладів, що ілюструють якесь питання, складання розгорнутого плану, написання есе за обраним випускником афоризму. Всі ці види робіт оцінюються в рамках критеріїв «А», «В», «С».

  Ось і виходить, що, вводячи в свою роботу критеріальне оцінювання, ми не тільки допомагаємо дитині перетворити свою досить хаотичну інтелектуальну діяльність в щось більш організоване, але і привчаємо його не лякатися «страшного» ЄДІ. Тестування в форматі ЄДІ стає більш звичним, а значить, менш страшним. ?


  Ключові слова: критеріальна ОЦІНЮВАННЯ /самооцінювання /Суммативная І формативного ОЦІНЮВАННЯ РУБРИКА ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ /SUMMATIVE AND FORMATIVE EVALUATION /сінквейна /CINQUAIN /CRITERIA EVALUATION /SELF-EVALUATION /COLUMN FOR EVALUATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити