Мета: введення в науковий обіг унікального документа 1736 року і визначення його інформаційного потенціалу як джерела з історії кримського ханства. Попутно автори реконструюють обставини створення документа і чинники, що зумовили його смислову спрямованість і зміст. Матеріали дослідження: вперше перекладений з німецької мови архівний оригінал, зовнішня і внутрішня критика якого спирається на широке коло сучасних йому джерел і більш пізніх досліджень. Результати і наукова новизна: звістка французького консула А. Яворкі записано в таборі російської армії в Криму за наказом генерал-фельдмаршала графа Б.К. Мініха. Тематично воно підрозділяється на три блоки: автобіографічне оповідання, відомості розвідувального характеру і загальні страноведческие. Будучи канцелярським документом, цей джерело вписується і в широкий контекст іноземних наративів про кримському ханстві. Повідомлення А. Яворкі містить нові відомості про його життя, про реакцію кримської еліти на вторгнення російської армії, про становище християнських підданих хана у воєнний час, про представників роду Гіреїв і господарстві кримського ханства. Верифікація наведених даних в зіставленні зі свідченнями інших джерел дозволяє зробити висновок про високий ступінь достовірності досліджуваного документа. Разом з тим, не всі відомості А. Яворкі про структуру нобілітету кримського ханства точні, що пояснюється досить-таки поверхневим знайомством дипломата з цією сферою державного життя в країні перебування.

Анотація наукової статті з історії та археології, автор наукової роботи - Аваков Петро Ашотовіч, Беспятих Юрій Миколайович


The Crimean Khanate in 1736 according to the Account of the French Consul, Adam Yavorka

Research objective: An introduction to the scholarly circulation of a unique document of 1736 and the evaluation of its informative potential as a source on the history of the Crimean Khanate. Along the way, the authors reconstruct the circumstances of the creation of the document and the factors that determined its semantic focus and content. Research materials: An archived original of the document, first translated from German and accompanied by external and internal criticism on a wide range of contemporary sources and more recent studies. Results and novelty of the research: The account of the French consul, A. Yavorka, was recorded in the camp of the Russian army in the Crimea on the order of Field Marshal, Count B.Ch. Munnich. Thematically it is divided into three sections: an autobiographical story, intelligence information, and general geographic information. Being a clerical document, this source also fits into the wide context of foreign narratives about the Crimean Khanate. The account by A. Yavorka contains new information about his biography, the reaction of the Crimean elite to the invasion by the Russian army, the position of the Christian subjects of the Khan in wartime, the representatives of the Giray's family, and the economy of the Crimean Khanate. Verification of the data in comparison with evidence from other sources suggests a high degree of reliability regarding the document under study. At the same time, the information of A. Yavorka about the structure of the nobility of the Crimean Khanate is not quite accurate, which is explained by the rather superficial acquaintance of the diplomat with this segment of public life in his host country.


Область наук:
 • Історія та археологія
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: золотоординське огляд

  Наукова стаття на тему 'Кримське ханство У 1736 Р. ПО відомий ФРАНЦУЗЬКОГО КОНСУЛА АДАМА Яворках'

  Текст наукової роботи на тему «Кримське ханство У 1736 Р. ПО відомий ФРАНЦУЗЬКОГО КОНСУЛА АДАМА Яворках»

  ?УДК 94 (47) .063.2 (093) "1735/1739" Б01: 10.22378 / 2313-6197.2020-8-1.127-146

  Кримське ханство У 1736 р За повідомленнями ФРАНЦУЗЬКОГО КОНСУЛА АДАМА Яворках

  1 2 П.А. Аваков, Ю.Н. Беспятих

  1 Федеральний дослідний центр Південний науковий центр Російської академії наук Ростов-на-Дону, Російська Федерація pavakov @ mail. т

  2 Санкт-Петербурзький інститут історії Російської академії наук Санкт-Петербург, Російська Федерація ybespyatykh @ yandex. т

  Мета: введення в науковий обіг унікального документа 1736 року і визначення його інформаційного потенціалу як джерела з історії Кримського ханства. Попутно автори реконструюють обставини створення документа і чинники, що зумовили його смислову спрямованість і зміст.

  Матеріали дослідження: вперше перекладений з німецької мови архівний оригінал, зовнішня і внутрішня критика якого спирається на широке коло сучасних йому джерел і більш пізніх досліджень.

  Результати і наукова новизна: звістка французького консула А. Яворкі записано в таборі російської армії в Криму за наказом генерал-фельдмаршала графа Б.К. Мініха. Тематично воно підрозділяється на три блоки: автобіографічне оповідання, відомості розвідувального характеру і загальні страноведческие. Будучи канцелярським документом, цей джерело вписується і в широкий контекст іноземних наративів про Кримське ханство.

  Повідомлення А. Яворкі містить нові відомості про його життя, про реакцію кримської еліти на вторгнення російської армії, про становище християнських підданих хана у воєнний час, про представників роду Гіреїв і господарстві Кримського ханства. Верифікація наведених даних в зіставленні зі свідченнями інших джерел дозволяє зробити висновок про високий ступінь достовірності досліджуваного документа. Разом з тим, не всі відомості А. Яворкі про структуру нобілітету Кримського ханства точні, що пояснюється досить-таки поверхневим знайомством дипломата з цією сферою державного життя в країні перебування.

  Ключові слова: Кримське ханство, джерелознавство, французька дипломатія, Російсько-турецька війна 1735-1739 рр.

  Для цитування: Аваков П.А., Беспятов Ю.М. Кримське ханство в 1736 р по звістці французького консула Адама Яворкі // золотоординського огляд. 2020. Т. 8, № 1. С. 127-146. D0I: 10.22378 / 2313-6197.2020-8-1.127-146

  Подяки: Стаття підготовлена ​​в рамках державних завдань на 2020 р ЮНЦ РАН по темі «Історія і культура народів Півдня Росії: між традицією і модернізацією» (№ держ. Реєстрації AAAA-A19-119011190182-8), і СПбІІ РАН по темі «Пам'ятники документальної писемності Середніх віків і Нового часу в зборах Науково-історичного архіву та інших архівосховищ Російської Федерації: опис, вивчення і публікація »(№ держ. реєстрації АААА-А19-119011790239-3).

  © Аваков П.А., Беспятов Ю.М., 2020

  THE CRIMEAN KHANATE IN 1736 ACCORDING TO THE ACCOUNT OF THE FRENCH CONSUL, ADAM YAVORKA

  P.A. Avakov 1, Yu.N. Bespyatykh 2

  1 Federal Research Centre The Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences Rostov-on-Don, Russian Federation pavakov @ mail. ru

  2 St. Petersburg Institute of History of the Russian Academy of Sciences St. Petersburg, Russian Federation ybespyatykh @ yandex. ru

  Abstract: Research objective: An introduction to the scholarly circulation of a unique document of тисячі сімсот тридцять шість and the evaluation of its informative potential as a source on the history of the Crimean Khanate. Along the way, the authors reconstruct the circumstances of the creation of the document and the factors that determined its semantic focus and content.

  Research materials: An archived original of the document, first translated from German and accompanied by external and internal criticism on a wide range of contemporary sources and more recent studies.

  Results and novelty of the research: The account of the French consul, A. Yavorka, was recorded in the camp of the Russian army in the Crimea on the order of Field Marshal, Count B.Ch. Munnich. Thematically it is divided into three sections: an autobiographical story, intelligence information, and general geographic information. Being a clerical document, this source also fits into the wide context of foreign narratives about the Crimean Khanate.

  The account by A. Yavorka contains new information about his biography, the reaction of the Crimean elite to the invasion by the Russian army, the position of the Christian subj ects of the Khan in wartime, the representatives of the Giray's family, and the economy of the Crimean Khanate. Verification of the data in comparison with evidence from other sources suggests a high degree of reliability regarding the document under study. At the same time, the information of A. Yavorka about the structure of the nobility of the Crimean Khanate is not quite accurate, which is explained by the rather superficial acquaintance of the diplomat with this segment of public life in his host country.

  Keywords: Crimean Khanate, source study, French diplomacy, Russian-Turkish war of 1735-1739

  For citation: Avakov P.A., Bespyatykh Yu.N. The Crimean Khanate in 1736 according to the Account of the French Consul, Adam Yavorka. Zolotoordynskoe obozrenie = Golden Horde Review. 2020 року, vol. 8, no. 1, pp. 127-146. DOI: 10.22378 / 2313-6197.2020-81.127-146

  Acknowledgements: The article was prepared as part of state assignments for 2020 entrusted to the Federal Research Centre The Southern Scientific Centre of the RAS on the topic "History and Culture of the Peoples of the South of Russia: Between Tradition and Modernization" (state registration number: AAAA-A19-119011190182-8), and the St. Petersburg Institute of History of the RAS on the topic "Monuments of documentary writing of the Middle Ages and the New Age in the collections of the Scientific and Historical Archive and other archives of the Russian Federation: description, study and publication" (state registration number : AAAA-A19-119011790239-3).

  Переважна більшість дійшли до нас письмових джерел з історії Кримського ханства виникло за його межами, і тому вивчення минулого цієї держави неможливо без документів і наративів, створених в інших країнах - російською, османському, польською, молдавською та деяких інших мовах. Залишені іноземними спостерігачами повідомлення про Кримське ханство і їх джерельна цінність неодноразово привертали увагу дослідників. Відомо, що далеко не всі автори таких текстів самі відвідували цю країну, отримуючи відомості про неї та її жителів від сусідів (див., Напр .: [19, с. 133-139]). Але записки побували там іноземців стали для фахівців істинними енциклопедіями кримської життя (див., Напр .: [6, с. 313-350; 8, с. 273-275]). Погляд чужинців на Кримське ханство має свої традиції, парадигми та особливості, породжувані як об'єктом рецепції, так і її суб'єктами. Особливості таких джерел були точно схоплені Ю.М. Лотманом. На його думку, вони полягають в тому, що на відміну від місцевого жителя, помічає і описує ексцеси, сторонній спостерігач в першу чергу звертає увагу на норму життя в чужій країні, на незвичну для нього буденність. Стикаючись ж з відхиленням від норми, він схильний описувати його як звичай. Не володіючи складної багатозначністю чужої культури, іноземець може буквально тлумачити незнайомі йому явища, розуміти переносні значення як прямі, і навпаки, не усвідомлювати іронії і амбівалентні ситуацій. Лише в результаті ретельного аналізу і «дешифрування» такого свідоцтва «ми зможемо не тільки відокремити вірні висловлювання від помилкових, але і в самих помилках, в характері нерозуміння знаходити джерело цінних відомостей» [11, с. 677].

  Серед найбільш змістовних і найменш залучених до наукового обігу іноземних джерел з історії Кримського ханства XVIII в. виділимо донесення консулів Франції в Бахчисараї. З 1719 по 1769 р цю посаду займали десять чоловік: Франсуа Ферро, або Ферран (17191722), Ксаверій Главані (1722-1734), Адам Яворках (1735-1736), Жан-Мішель Вентюр де Параді-старший (1741-1745) , Шуке (1745-1748), П'єр Текс де Лансі (1748-1754), Клод-Шарль де Пейссонель (1754-1758), П'єр-Люк Форнетті (1758-1768), барон Франсуа де Тотті (1767-1769), П'єр Рюф-фен Бонапарт (1769) [30, р. 688; 34, 1195-1197. old.]. Всупереч висловленим в історіографії думку [14, с. 72], їх перебування в Криму зовсім не було «нерегулярним», оскільки діяльність самого консульства на півострові налічує майже півстоліття (з перервою в 1736-1740 рр.). Отже, всі ці дипломати були свідками, а часом і учасниками багатьох важливих подій в житті Кримського ханства, повідомлення про які французькому уряду було їх прямим обов'язком. Для істориків такі свідоцтва представляють собою джерела виняткової важливості, в тому числі і тому, що аж до кінця 1750-х років жодна інша держава не мало в Криму свого постійного дипломатичного представництва.

  До теперішнього часу опублікована лише мала частина дипломатичної кореспонденції французьких консулів в Бахчисараї, а саме: єдина реляція К. Главані 1725 року і корпус з 114 повідомлень Ф. де Тота 1767-1769 рр. [36, p. 331-338; 22] Кілька консулів крім поточних дипломатичних донесень написали спеціальні твори про Кримському

  ханстві; деякі з них згодом були іздани1. Так, в 1784 р з'явилися на світ розлогі мемуари Ф. де Тота «про турків і татар» [35], окремі сюжети яких, в тому числі пов'язані з Криму, в наступному році викликали критичні зауваження До.-ш. де Пейссонеля [31, p. 20-22, 63-67]. Він в 1787 р опублікував розгорнуту «Записку про стан цивільному, політичному і військовому Малої Татарії» і реляцію про повстання Едісанской орди 1758 р написані відповідно в 1755-м і тисячу сімсот п'ятьдесят дев'ять рр. [13]. До сих пір не введені в науковий обіг два його праці 1772 р написані в жанрі «політичного роздуми» і присвячені подальшу долю незалежної Кримського ханства [21, p. 341]. У записці До.-ш. де Пейссонеля 1755 р згадані поки ще не стали надбанням історичної науки якісь мемуари країнознавчого характеру «про Татарії», раніше складені його попередником Ж.-М. Вентюр де Параді-старшим [13, с. 9, 34]. Документ, який автори цих рядків підготували до публікації, хоча і виник при зовсім інших обставинах, іманентно належить до вищеназваної групи діловодних і оповідних джерел.

  Його появі на світ передувала грандіозна і досі небувала подія: взяття 17 червня 1736 р Бахчисарая російською армією під командуванням генерал-фельдмаршала графа Бурхарда Крістофа Мініха [7, с. 7374; 2, с. 269-270]. В той же день, як свідчить запис у похідному журналі, козаки привели в російський польовий табір поблизу кримської столиці «двох резидентів: Адама Еворка - французьке консула при хані, і Андрія Буковського -польське шляхтича, посланого до хана від польського коронного гетьмана, воєводи кіовского , яких зустріли ... разстояніі від Бакчісарая в 3-х верстах »[7, с. 74]. Це ж подія зафіксовано в анонімних мемуарах на німецькій мові про кампанію 1736 р відомих як «Щоденник російського імператорського генерал-фельдмаршала графа Б.К. фон Мініха », авторство якого належить перебував при ньому в якості історіографа професору Санкт-Петербурзької академії наук Готлоб Фрідріху Вільгельму Юнкер [28, S. 213]. Він пише, що Б.К. Мініх «побажав обох розпитати про все їм відомому про кримських справах», а потім попросив «повторити багато з їх відповідей, про що тут не чули». Далі Г.Ф.В. Юнкер викладає їхні розповіді [28, S. 213-217; переклад: 3, с. 26-28].

  Пам'ятаючи про вельми слабку вивченість діяльності іноземної дипломатії в Кримському ханстві, не зайвим буде коротко розповісти про самих опитаних.

  Згідно із записом у щоденнику французького посольства в Константинополі, посол Луї-Совер де Вільнев, маркіз Форкалькье призначив угорського дворянина Адама Яворках (угор. Javorka, франц. Javourka) на посаду консула при кримському ханові 8 квітня 1735 г. [34, 1193. old. ]. Так малозначний у французькій дипломатичної ієрархії пост зайняв видатний представник угорської еміграції, один з найближчих сподвижників князя Ференца II Ракоці і, по суті, національний герой Угорщини, ім'ям якого названа одна з вулиць Будапешта.

  1 Ми не беремо до уваги опубліковані записки Ф. Феррана і К. Главані про Черкесії відповідно 1709 і 1724 рр., Які не мають безпосереднього відношення до ханству.

  У молодості А. Яворках був активним учасником Визвольної війни угорського народу проти монархії Габсбургів 1703-1711 рр. Він народився близько 1683-1684 рр. в селі Надькостолан, що у Верхній Угорщині (нині -з. Вельке-Костоляні в Пьештянском районі Трнавського краю, Словаччина), приєднався до куруцам в 1704 р, будучи студентом Надьсомбатского університету, і через кілька років дослужився до капітана гусарського полку. Ймовірно, подібно своєму співвітчизнику, теж Куруц і прямому попередникові в якості дипломатичного агента Франції в Криму (але без офіційного статусу) Андрашу Тоту (батьку майбутнього консула Ференца Тота, більш відомого як Франсуа де Тотт), він мав словацьке походження, проте в його самосвідомості переважала угорська ідентичність. Після укладення Сатмарського-го світу і капітуляції куруців в 1711 р А. Яворках спробував організувати в Угорщині нове повстання, зазнав невдачі, був схоплений австрійцями, але втік з в'язниці і в 1712 р зник в Речі Посполитої. У 1713-му він вступив на військову службу в Росію, потім перебрався до Молдавії, Валахії, і в 1716-му - в Османську імперію до свого патрона Ференцу II Ракоці. У 1721 р емігрант був зарахований майором у французький гусарський полк графа Ласло Бер-чини і виїхав до Франції, але в 1724-му повернувся на службу до Ференцу II Рако-ци в турецьке містечко Родосто на західному узбережжі Мармурового моря (нині м Текірдаґ , Туреччина). А. Яворках брав участь у Війні за польську спадщину 1733-1735 рр. на стороні Станіслава Лещинського, а після закінчення російсько-турецької війни 1735-1739 рр. назавжди переселився до Польщі, де і помер в м Ярославі в 1747 р, будучи полковником [32; 37, 133-141. old.].

  Польський шляхтич Анджей Буковський, товариш А. Яворкі по нещастю, не був настільки помітною фігурою. Він перебував в Криму з травня 1736 року в якості посланця від гетьмана великого коронного і київського воєводи Юзефа Потоцького. Метою місії А. Буковського було принести скаргу на ворожі дії українських козаків гетьмана в еміграції Пилипа Орлика, які перебували на османської території і в квітні тривожили околиці Польщі [28, S. 216].

  Повідомлення цих іноземців були записані, а самі вони «на своєму паролі» пішли разом з російською армією «до указу Ея імператорської величності» [7, ​​с. 75]. Через три тижні, 8 липня, їх «оголошення про себе на німецькому діалекті» генерал-фельдмаршал направив Кабінету міністрів Анни Іоанівни з кабінетним кур'єром Федором Мусиним-Пушкіним [7, с. 74, 84; 4, з 104, 111], в якості одного з додатків до свого донесення від 6 іюля2. Папери були отримані в Санкт-Петербурзі 20 іюля3.

  Нині майже всі ці документи зберігаються у фонді № 177 ( «Кабінет міністрів») Російського державного архіву давніх актів. Я не можу знайти лише запис повідомлення А. Буковського - ймовірно, вона не збереглася. Однак зміст її відомо по переказу Г.Ф.В. Юнкера [28, S. 216-217; переклад: 3, с. 28]. Тим цінніше для істориків оригінал зведення звістки А. Яворкі, що склала окрему справу, назване архівістами другої половини XVIII ст. так: «СкаСка угорського дворянина, бившаго в Криму французьким резидентом Адама Яворкі про рухах турецької армії,

  2 Російський державний архів давніх актів (далі - РГАДА). Ф. 177. Оп. 1. 1736 р.Д. 9. Л. 344-347.

  3 Там же. Л. 347 про.

  про татар та ін. »4. Забігаючи наперед, відзначимо, що назва справи лише частково відображає його зміст.

  Документ написаний готичної скорописом на німецькій мові, однієї і тієї ж рукою. Текст виконаний коричневим чорнилом на шести аркушах сірої паперу стандартного для того часу формату, складених удвічі в зошит (in folio), з двох сторін. Фоліація в правих верхніх кутах лицьових сторінок проставлена ​​іншим чорнилом - більш світлого коричневого кольору. Рукопис рясніє французькими та латинськими словами. Її автор іноземні для нього слова (іменники на німецькому майже повсюдно з малої літери) пише звичайним для того часу латинським шрифтом, як було прийнято. До французьким словами, до 1730-х років міцно увійшли в німецькомовний ужиток, писар в готичної графіку приєднав німецькі службові морфеми - словотвірні та флексіонние афікси. У тексті часом відсутні апострофи (діакрітіка). Повинно бути, переписувач дуже поспішав, розгонистим почерком встигаючи заносити на папір слова А. Яворкі, на ходу перелагая його розповідь у третій особі і, відповідно, в умовному способі. Непряме підтвердження цього бачиться в випадках, коли одне слово розбите з великим пропуском на два: наприклад, замість worunter ( «з яких») - безглузде worunt er; або, навпаки, два різних слова злиті в одне: auchein (auch - «теж, також», ein - невизначений артикль до подальшого слову) 5. Точки після порядкових і кількісних числівників, а також в кінці речень і абзаців проставлені не завжди. Поспішністю можна пояснити і деякі граматичні особливості тексту (в усякому разі, не відповідають прийнятим нині нормам). Не виключено також, що писар або не був носієм німецької мови, або просто не цілком володів ним через недостатню грамотності.

  Документу дано канцелярське назву: «Registratur, gehalten, wegen des franzosischen Residenten in der Crim, H [err] Adam Ieworka», яке ми перевели як «Запис звістки французького резидента в Криму г [господине] Адама Еворкі» 6. Антропологічний похід дозволяє віднести джерело до «вимушено актуалізовані інтерв'ю», оскільки він був створений, «коли власник інформації викладав її в умовах примусового діалогу і під впливом чужої волі» [16, с. 9]. В кінці рукопису вказані дата і місце її створення: «У польовому таборі біля селища Салгира, 21-го червня 1736» 7. Примітно, що у всіх інших випадках дати в документі наведені одночасно за юліанським і григоріанським календарем (різниця між якими в XVIII в. Становила 11 днів [9, с. 219-220]) через дріб, що дозволяє безпомилково визначити хронологію описаних подій і співвіднести їх зі свідченнями інших джерел. Кінцева дата показана за юліанським календарем, так як, згідно похідному журналу 21 червня слідувала з Бахчисарая в напрямку Кафи армія Б.К. Мініха досягла р. Салгир і розбила табір на її обох берегах. «При селі Салгірі», на правому березі, розмістилося праве крило армії [7, с. 75-76]. следо-

  4 РГАДА. Ф. 177. Оп. 1. 1736 р.Д. 109. Л. 1-6 про.

  5 Там же. Л. 1 об., 2 про.

  6 Там же. Л. 1.

  7 Там же. Л. 6 про.

  вательно, повторне опитування французького консула відбувся через чотири дні після його прибуття в розташування російської армії.

  Тематично звістка А. Яворкі підрозділяється на три блоки: автобіографічне оповідання, відомості розвідувального характеру і загальна страноведческая інформація. У творі Г.Ф.В. Юнкера багато з показань французького консула переказано майже дослівно, однак аж ніяк не охоплює всього їх змісту [28, S. 213-216; переклад: 3, с. 26-28]. Остання обставина надає досліджуваному документу особливу значимість. Безсумнівно, Г.Ф.В. Юнкер був ознайомлений з ним і навіть мав під рукою його копію, коли працював над своїми мемуарами. На це недвозначно вказує не тільки точна передача їм змісту документа, але і неправильне написання в обох джерелах прізвища французького посла в Османській імперії анаграмою: «Neuville» замість «Villeneuve».

  А. Яворках повідав, що «перебував на службі у князя Ракоці, поки той в минулому році не помер в Константинополі» (насправді помер неподалік - в містечку Родосто), після чого французький посол маркіз Л.-С. де Вільнев запросив його на посаду консула «при татарською хані» і відправив до Криму, щоб змінити «перебував там на французькій службі капітана Тота», теж угорця (мова йде про Андраш Тоті). Консул не забув згадати про те, що в 1724 р «побував в Москві і Петербурзі, будучи відправлений туди з Константинополя князем Ракоці, з тим щоб доставити його і великого візира листи Е [го] в [елічеству] Петру I, зміст яких мало ставлення до грузинів, віддавши під захист Російського державного-ва »8. Ця місія А. Яворкі вже звертала на себе увагу угорських істориків [33, 768-769. old .; 29, 369-370. old.]. Матеріали про неї відклалися в справі Колегії іноземних справ 1724 г. «Приїзд з Царгорода в Росію і відпустку назад туди ж угорського шляхтича Адама Ягоркі (sic! - Авт.) З листами від князя Ракоція ..,» 9.

  Консул прибув до Криму 14/25 липня 1735 року і змінив А. Тота, який повернувся до Франції. За словами А. Яворкі, йому було доручено піклуватися про французьких місіонерів і місцевої католицької громади, «а також взагалі про всіх, хто знаходиться в Криму християн, і серед них про православних, з тим щоб їм теж не перешкоджали у здійсненні богослужбових обрядів, оскільки інакше вони можуть піддаватися гнобленню »10. Останні побоювання дипломатів христианнейшего короля незабаром виправдалися. З початком 1735 р Російсько-турецької війни християнські піддані кримського хана в очах мусульманського населення півострова не могли не перетворитися в потенційних колабораціоністів. Ймовірно, саме з цим був пов'язаний описаний А. Яворках випадок, що стався в Бахчисараї за п'ять-шість днів до приходу російської армії, тобто в кінці першої декади червня 1736 р Кримські татари «дуже погано обійшлися з шістьма православними священиками (серед яких був один архієпископ) - тягали за волосся, сильно побили, а одного з цих священиків навіть захопили ». Судячи з усього, мова йде про грецьких пресвітерів і ієрархом Готської і Кафського митрополії Константинопольської православної церкви.

  8 Там же. Л. 1.

  9 Архів зовнішньої політики Російської імперії. Ф. 40. Оп. 40/1. 1724 р.Д. 3. 13 л.

  10 РГАДА. Ф. 177. Оп. 1. 1736 р.Д. 109. Л. 1-1 про.

  Сам дипломат напередодні вторгнення російської армії перебував у Перекопу. Коли вона опанувала Перекопської лінією і увійшла до Криму, хан Каплан-Гірей I з військом відступив звідти до р. Альмі і послав до А. Яворках «з наказом з'явитися до нього». Однак консул «велів відповісти хану, що ногайські татари взяли у нього коней і вози, а крім того, у нього немає провіанту, і тому він не може зробити поїздку до хана або слідувати за ним». Замість цього дипломат «біг в гори поблизу Бахчисарая до християн, де міг знайти прожиток», взявши з собою поляка А. Буковського. Коли ж А. Яворках в горах дізнався про прибуття російської армії до Бахчисараю, то разом з А. Буковським відправився до Б.К. Мініха «шукати для себе і для живуть в горах християн захисту Е [е] р [Російсько] і [мператорского] вів [ічества]». Прийшовши в місто, він знайшов російського офіцера, якого попросив відвести до генерал-фельдмаршалу, що і проізошло11.

  Далі А. Яворках повідомив оперативні відомості про дії кримського хана - то, що найбільше цікавило російське командування. Можливо, при цьому він відповідав на конкретні навідні запитання. Згідно з його даними, перед початком кампанії 1736 р Каплан-Гірей I покинув Крим і відправився в Константинополь. Він уже перебував в півтора днях шляху з Перекопу до Очакова, коли отримав звістку про облогу російськими Азова, що змусило його 30 березня / 10 квітня повернутися в Перекоп і оголосити збір війська в похід. 14/25 квітня хан «з частиною своєї армії» просунувся на 15 верст на північ від Перекопу, де очікував прибуття поповнення. 7/18 травня хан з військом дійшов Чорній Долині та 8/19 травня мав намір йти до Дніпра, але оскільки в той день відбувся бій з російськими військами, він «тут же з силами в 200 тис. Чоловік пішов назад маршем до Перекопу» 12 . Йдеться про перший з початку Кримського походу 1736 р битві, що сталося поблизу Чорної Долини між передовими загонами російської армії і авангардом кримського війська. Під час бою Каплан-Гірей I з основними силами стояв табором в 80 верстах на південь від Чорної Долини. За словами полонених кримських татар, його військо налічувало 100 тис. Чоловік [7, с. 58-60; 2, с. 245-248]. Отже, А. Яворках сильно перебільшив мобілізаційні можливості кримського хана.

  Французькому консулу було відомо, що двома-трьома днями раніше, коли російська армія тільки досягла Перекопу, до Каплан-Гірея I прибув османський капиджібаші і передав йому подарунок «великого султана» і платню для сейменів ( «Seij mers») - ханських лейб-гвардійців : облямований соболем головний убір, прикрашений усипаним алмазами Егрет, підбитий соболем каптан, дорогу шаблю і 300 мішків, «кожен по 500 Левенталем-рів» (т. е. левових курушів). Троє родичів хана - султани калга, ну-Реддін і ор-бей ( «Kalga, Nuradin und Orbeij») - теж отримали по каптані і кілька мішків грошей кожен. За свідченням дипломата, після взяття Б.К. Минихом Перекопу хан зібрав «султанів і шляхетних князів» на нараду, під час якого найвизначніший аристократ ханства - Хаджі-Джантемур Ширін-бей ( «Gentamir Scheri-Murza, oder Scherem-Beij»), виголосив проникливу промову: «Росіяни прийшли сюди не для того , щоб померти від голоду, а будуть за наш рахунок жити і годуватися. Нам не слід уявляти,

  11 Там же. Л. 1 об.-2 про.

  12 Там же. Л. 2 про.

  що це старі російські, сотню яких один татарин гнав перед собою; нині це інші російські, з яких тепер один жене сотню татар », - передає його слова А. Яворках. Каплан-Гірей I «на це мовчав» 13.

  У своїй розповіді дипломат приділив увагу і особистості хана. Іноземець знав, що Каплан-Гірея I вже «двічі знімали, так як він постійно був неудачлів в своїх підприємствах», що під час свого безуспішного походу в Персію 1735 році він «отримав від Порти 500 мішків по 500 левенталеров кожен». За цими переказами, йому було 64 роки і у нього боліли руки і ногі14. І якщо з віком інформатори консула помилилися - насправді Каплан-Гірея I було 56 років (він народився в Шабане 1091 р календарем Хіджри, тобто в липні 1680 г. [27, p. 568]), то поганий стан його здоров'я підтверджується і іншими джерелами. Так, в серпні 1735 р кубанські ногайці повідомили донському козачому старшині Данилові Єфремову, що прибув в Прікуба-нье кримський хан через немочі не здатний до верхової їзди і його возять на телеге15. За словами ногайці Бачме-Мамбета, допитаного в липні 1736 року в штабі армії Б.К. Мініха, знесилений Каплан-Гірей I «верхом не може їхати, їздить в колясці» [4, с. 121]. Судячи за свідченням іншого сучасника - кримського історіографа Абдулгаффара Киримі, співзвучного з повідомленням А. Яворкі, хан страждав хірагрой і подагрою [1, с. 132, 161].

  На окрему увагу заслуговують наведені французьким консулом відомості про ієрархію нобілітету Кримського ханства і чоловічих представників роду Гіреїв. З одного боку, неповнота і неточність частини цих даних вказує на поверхневу обізнаність дипломата про соціальну структуру країни перебування, а з іншого - деякі з його свідчень унікальні, оскільки не відображені в інших джерелах.

  А. Яворках розрізняє «4 розряду знатних татар». 1) Султани, які займають вищі пости, «тобто відносяться до ханського роду». 2) Ширін-беї, або князі ( «Scherem-beij s, seindt Fursten») 16. Тут іноземець припустився помилки, надавши родовому імені Ширін розширювальне типологічну значення, вважаючи його частиною Бейского титулу. Судячи з контексту, Ширін-беями він назвав глав усіх семи карачі-бейское пологів Кримського ханства: беїв Ширінов, бариня, Мансуров, Седжеутов, аргинов, кипчаки і Яшлав-вов [26, S. 27-41; 17, с. 29-30; 10, с. 98-108]. Примітно, що А. Яворках застосовує до цієї категорії вищий аристократичний титул Священної Римської імперії німецької нації - Furst, що говорить про розуміння ним політичної ролі Карачі-беїв. 3) Ширін-мурзи ( «Scherem-Mursi»), яких він вважає нетитулованих дворянамі17. Тим часом мова йде про молодших князів ширина, мали перевагу перед іншими кримськими мурзами іншого походження [10, с. 98]. 4) Мурзи ( «Mursi»), яких А. Яворках теж не відносить до титулованої знаті. Досить докладно він розповів про дев'ять султанах - принців ханського будинку Гіреїв, перерахувавши їх в певному ієрархічному порядку з посиланням на славу.

  13 Там же. Л. 3-3 про.

  14 Там же. Л. 3 про.

  15 Російський державний військово-історичний архів. Ф. 846. Оп. 16. Д. 47. Л. 7-7 про.

  16 РГАДА. Ф. 177. Оп. 1. 1736 р.Д. 109. Л. 3 про.

  17 Там же. Л. 3 про.

  Золотоординського ОГЛЯД / GOLDEN HORDE REVIEW. 2020 року, 8 (1)

  rf ^

  і

  я

  «Запис звістки французького резидента в Криму г [господине] Адама Еворкі». 21 червня 1736 року (РГАДА. Ф. 177. Оп. 1. 1736 р.Д. 109. Л. 1)

  "Record of the Account of the French Resident in Crimea, Adam Yavorka". 21 June 1736 (Russian State Archive of Ancient Acts. Fund 177. Inventory 1. Year 1736. Case 109. Folio 1)

  Імена перших трьох з них, найбільш високопоставлених, консулом не названі - в документі фігурують лише титули. 1) Калга-султан - «син ханського брата» і командувач армією. Остання обставина дала дипломату підставу порівняти його з польським великим гетьманом коронним, «проте з тією різницею, що калга-султан - другий після хана, а жоден султан не може успадковувати ханського гідності, якщо раніше не був калгу і не командував армією». Відомо, що в 1735-1736 рр. цю посаду обіймав Фетіх-Гірей, син колишнього хана Девлет-Гірея II і незабаром наступник свого дядька на престолі [18, с. 125, 129-130, 145-148; 5, с. 55-57, 75; 23, p. 117]. 2) Нуреддін-султан - другий воєначальник ( «Unter-Feldt-Herr») в ханстві. У 1735-1736 рр. їм був Арслан-Гірей - інший син Девлет-Гірея II, племінник правлячого хана і сам хан в 1748-1756 рр. [18, с. 130, 150-152; 5, с. 55-57, 75, 80-81; 23, p. 117]. 3) Ор-бей - «третій після хана», який «за своєю посадою може бути порівняний з польським стражником коронним (зберігачем кордону)» 18. Йдеться про Махмуд - гирєє, теж сина Девлет-Гірея II і племінника Каплан-Гірея I [4, с. 39, 40, 41; 18, с. 145]. Примітно, що в документі тричі наведені два варіанти назви останньої посади - «ор-бей, або ор-капи» ( «Orbeij oder Orkapi») 19. Як відомо, Ор-Капи - турецька назва Перекопської фортеці (Or Kapi - Врата Рову), де знаходилася резиденція ор-бея, або перекопського бея, - намісника північних територій Кримського ханства і охоронця їх рубежів [13, с. 22; 17, с. 42]. Тобто А. Яворках сплутав назви посади і фортеці - ймовірно, через те, що коренем обох слів є топонім «Or» (рів). Зроблену ним порівняння ор-бея з стражником коронним не можна визнати вдалим. Як відомо, в армії Королівства Польського XVI-XVIII ст. були дві штабні посади з такою назвою. Завдання охорони східного кордону країни покладалася на стражника польного коронного - і то лише спочатку, в XVI ст. Потім на нього поширилися обов'язки стражника великого коронного, що забезпечував безпеку війська на марші і під час відпочинку, і тільки тоді, коли їм був перед король. Але в XVIII в. обидві посади повністю втратили військові функції і придбали титулярний характер, перетворившись на анахронізм [24, s. 175-176; 25, s. 149-170]. Таким чином, проведена дипломатом аналогія не зовсім доречна, тому що відображає не реальне ієрархічне співвідношення ор-бея і коронного стражника (великого чи польного), а лише формальне часткове подібність їх посадових функцій.

  Решта шість султанів не грали тоді настільки значної ролі у військово-політичному житті Кримського ханства. 4) Селім-Гірей ( «Selim Gerej») - «найстарший син правлячого хана, двадцяти п'яти років, ніде не служить». Це майбутній хан Селім-Гірей II, що правив в 1743-1748 рр. [18, с. 149-150; 5, с. 78-79]. 5) Шах-Гірей ( «Schach Gerei»), «другий син правлячого хана, тринадцяти років», який займає військову посаду і «носить бунчук». Ні в одному відомому нам джерелі або дослідженні цей син Каплан-Гірея I більше не згадується. 6) Інший Шах-Гірей - «син недавно померлого калгі-султана», тобто Аділ-Гірея - помер в 1735 р брата Каплан-Гірея I [18, с. 129, 149; 15, с. 76; 5, с. 78]. Стало бути,

  18 Там же. Л. 4.

  19 Там же. Л. 3, 4, 6 про.

  він припадав правлячому хану племінником. 7) Ахамед-Гірей ( «Ahamed-Gerei») - султан «без посади». Безсумнівно, тут мається на увазі Аза-мат-Гірей, син колишнього хана Газі-Гірея III і племінник Каплан-Гірея I [18, с. 139, 148, 149]. Спотворення імені, ймовірно, сталося через його неправильна вимова А. Яворках, так як в документі воно записано неодноразово. За словами консула, цей султан «шляхетний, вельми здравомислящі і дуже любимо татарами», зате «хан його ненавидить і заздрить йому». При цьому він бідний, оскільки в Криму у нього немає нічого, крім одного палацу. Кажуть, на своє утримання він щорічно отримує від Порти «всього лише шість мішків по 500 левенталеров» в якості доходу з маєтку в Румелії. 8) Аведа-Гірей ( «Aved-Gerei»), «улюблений брат щойно названого султана Ахамеда, а тому теж не має посади і має дуже малими доходами». Це Абед-Гірей - інший син хана Газі-Гірея III і племінник Каплан-Гірея I [1, с. 130]. 9) Ще один султан, не названий на ім'я (замість нього три крапки), який «теж не має посади» 20.

  Заключна частина звістки А. Яворкі є лапідарне економічне, демографічне та адміністративно-географічний опис Кримського півострова. Воно має вибірковий характер і, ймовірно, охоплює лише ті питання, які цікавили тоді російське командування. Опис починається з перерахування того, що «Крим в достатку виробляє», з десяти пунктів. Це: 1) мед - він, «кажуть, настільки ж хороший, як липець» - відомий на всю Європу липовий мед з Литви; 2) віск; 3) «чудова шерсть»; 4) масло; 5) пшениця; 6) жито; 7) вичищений барани - «їх, кажуть, щорічно в один тільки Константинополь відправляють 100 000»; 8) рогату худобу (очевидно, великий); 9) сіль, яку видобувають «в стоячих соляних озерах»: в червні вона лягає на воді, немов лід, а у вересні знову зникає; і 10) коні і барани21. Ці відомості мають принципове значення для вивчення розвитку в Криму в першій третині XVIII ст. товарного землеробства, тваринництва, переробних промислів і в цілому - ринкових відносин. Слова дипломата можуть служити черговим емпіричним підставою для вже неодноразово висловлювався в історіографії судження про те, що «зводити економіку ханства до паразитичного споживання награбованого - це занадто спрощено» [12, с. 158]. Як не дивно, А. Яворках ні словом не обмовився про економічне значення татарських набігів. Він не згадав ні про полювання кримських татар на рабів в сусідніх країнах, ні про процвітання на півострові работоргівлі, ні про роль праці рабів у місцевому господарстві. Звісно ж, що «фігуру замовчування» слід пояснювати не згасанням в Криму цього «сектора економіки», а відсутністю до нього інтересу у інтерв'юерів французького консула.

  Слідом за цілою плеядою європейських авторів XVI-XVIII ст. А. Яворках називає титульну націю Кримського ханства «кримськими, або перекопскими, татарами». Вони «налічують 150 тис. Воїнів», крім «ногайських татар, переселених тепер ханом в Крим». Останніх «40 тис. Сімей, і вони живуть в селах цього півострова розділеними і розміщеними, з тим щоб не могли об'єднатися». Ймовірно, тут йдеться про яке лежало в

  20 Там же. Л. 4-5.

  21 Там же. Л. 5-5 про.

  васальної залежності від кримського хана ногайском родоплеменном об'єднанні едісанцев, евакуйованому Каплан-Гіреєм I з низин Дніпра на півострів в зв'язку з настанням російської армії [18, с. 128]. Про населенні материкової частини Кримського ханства (Буджак, Кубань, Нижнє Як Дніпрова), як і про християнські народи Криму, дипломат нічого не повідомляє. Півострів, за його словами, поділений на 40 кантонів, в кожному «30, 40 і до 50 селищ і над ним поставлено кади, тобто суддя» 22. Назване число каділиков майже збігається з цифрами, що зустрічаються в історіографії [17, с. 32; 20, 8. 63-90].

  Особливу увагу А. Яворках приділив доходам хана, калги-султана, нуред-дин-султана і ор-бея. «Хан має близько 1000 мішків доходу, вважаючи кожен мішок по 500 левенталеров», тобто близько півмільйона левових курушів. Ця сума складається з субсидій Порти, доходів від Бахчисарая, Козлова (Кезлева), Балаклави і навколишніх поселень - «особливо гірських, де живуть християни», а також з митних зборів та орендної плати за користування соляними озерами у Перекопу і Козлова. Калгу-сул-тану належать міста Акмечеть, або Султан-Сарай, і Карасу (Карасуба-зар). Останній більше Бахчисарая і веде велику торгівлю, біля нього «багато селищ, в яких живуть християни, кілька соляних озер», і тому щорічний дохід калгі-султана «може скласти 300 мішків», тобто близько 150 тис. Левів курушів. Нуреддін-султану належать міста Ескі-Крим і Судак, «де росте найкращий кримський виноград». Його доходи «можуть досягати шістдесяти мішків», беручи до уваги десяти-дванадцяти мішків, одержуваних від Порти з податкових надходжень Кафи. Ор-бей отримує дохід від Перекопу і митних зборів в ньому, який обчислюється більш ніж в 100 мішків, або 50 тис. Левів курушей23. Говорячи про «приналежності» кримським султанам тих чи інших міст, А. Яворках не цілком точний. Під цим словом слід розуміти не феодальне володіння містами, а годування за рахунок зібраних з їх населення мит і податків - як грошових, так і натуральних.

  Свою розповідь консул завершив перерахуванням семи гаваней Кримського півострова, розташованих як на території самого ханства: Козлов, Балаклава та ще дві «по обидва боки від неї», так і на землях Кафінского еяле-та Османської імперії: Кафа, Єнікале і Керч, з яких останні «зайняті турецькими гарнізонами» 24. Безумовно, ці відомості представляли для Б.К. Мініха великий інтерес, адже однією з цілей його походу було взяття Кафи. У творі Г.Ф.В. Юнкера вони опущені.

  Походження вивченого джерела дозволяє безпомилково віднести його до російських діловодних документів. Разом з тим, змістовне звістка А. Яворкі вписується в ширший контекст іноземних наративів про Кримське ханство, не позбавлених мотивів орієнталізму. Прожив в Криму трохи більше року французький консул не повідомила про країну свого перебування нічого принципово нового в порівнянні з тим, що відомо історикам на сьогоднішній день. Записка До.-ш. де Пейссонеля або праця професора Гальського університету шведа Й. Тунманн (ніколи

  22 Там же. Л. 5 об.

  23 Там же. Л. 5 об.-6 про.

  24 Там же. Л. 6 про.

  Крим не відвідував) набагато більш інформативні і багаті подробицями. Але ці хрестоматійні твори з'явилися набагато пізніше 1736 року і відображають реалії середини і другої половини ХУШ ст., Коли Кримське ханство вступило в завершальну фазу свого існування, переживши важкі потрясіння і зазнавши великих втрат в ході трьох вторгнень російської армії 1736-1738 рр. Крим же, побачений А. Яворках, - держава, тільки підійшло до порога військової катастрофи, але ще не усвідомило цього. Має значення і ментальна оптика спостерігача. Якщо став відомим письменником і сходознавцем барон Ф. де Тотті, теж угорець, був французьким дипломатом у другому поколінні і до призначення консулом в Крим пройшов професійну школу в Константинополі, то товариш по службі його батька А. Яворках - просто завербований у французьку армію іноземець. Але зате він дивився на Крим і його населення не зашореними очима обтяженого культурними стереотипами цивілізованого західноєвропейця, а поглядом жителя Угорщини, що межувала з Османською імперією, для якого кримські татари - НЕ дикі варвари, а одні з сусідів. Не випадково його розповідь позбавлений упереджень, властивих орієнталізму (в розумінні Е.В. Саїда). Він лапідарій, оскільки відповідає на питання, задані Б.К. Минихом (нехай навіть опосередковано). Саме тому дипломат нічого не сказав про релігійне життя в Криму - ця тема, ніяк не пов'язана з війною, явно не цікавила російського головнокомандувача. Особистість запитувала теж певним чином вплинула на зміст звістки: до війни 1735-1739 рр. Б.К. Мініх, виходець з північнонімецького графства Ольденбург, ніколи не проходив службу на півдні Росії і не брав участі в боях проти турків і татар. Для нього дуже багато з того, що знав і міг розповісти А. Яворках, - в новинку. Незважаючи на загальний характер розповіді, деякі повідомлені дипломатом подробиці здатні розширити наявні в науці знання про генеалогію роду Гіреїв і біографіях його окремих представників (дані про третій сина Каплан-Гірея I Шах (ін) -Гірее, про ворожнечу хана з двома племінниками, і т . Д.). Звістка також містить нові відомості про поневіряння самого консула, про реакцію Каплан-Гірея I і Ширін-бея на вторгнення російської армії, про становище християнських підданих хана у воєнний час, про господарство Кримського ханства, та ін.

  Якою ж була подальша доля французького дипломата, з яким Б.К. Мініх дозволив залишитися в розташуванні російської армії в Криму? Як показав Ф. Той, вчинок консула не зустрів розуміння у начальства і викликав пересуди - як серед його співвітчизників-емігрантів, так і серед кримських татар. Відомості про це містяться в реляціях французького посла в Османській імперії маркіза Л.-С. де Вільнева своєму уряду. Згідно його повідомленню від 27 липня 1736 р він дізнався з газет, що А. Яворках, «покинувши єзуїтів-місіонерів, що відпали в гори поблизу Бахчисарая, був затриманий загоном козаків і перепроваджений в табір генерала Мініха, який залишив його на волі під чесне слово і навіть надав йому свій стіл ». Насилу добралися з Криму до Константинополя єзуїти запевняли посла, що консул «тільки потім не покинув їх, коли московити підійшли до Бахчисараю, щоб врятувати, будь то можливо, їх будинки і захистити від вогню, і що саме з цією метою він вирушив до табору генерала Мініха ». але

  кримські татари думали інакше: цей вчинок дипломата «і добрий прийом, який, як вони чули, надав йому генерал Мініх, викликали у них дивні підозри в невірності г [господине] Яворкі, і вони навіть піднесли події таким чином, щоб оголосити його і місіонерів шпигунами, що сприяли вторгненню московитів до Криму; ці підозри коштували батькові Латур і батькові Кардона 300 піастрів, заплачених, щоб вирватися з рук кримського султана, який наказав їх заарештувати ». Іншими відомостями про долю свого підопічного Л.-С. де Вільнев тоді не мав, так як А. Яворках нічого йому не писав «з тих пір як знаходиться у московитів». У донесенні від 7 травня 1737 р посол повідомляв, що зниклий консул надіслав йому «дуже довгий лист на своє виправдання», але інший угорський емігрант полковник Адам Маріаші засумнівався в його вірності, «особливо після відмови г [господине] Яворкі приїхати в Хотин, незважаючи на дані пашею запевнення дозволити йому безпечно дістатися до Константинополя ». Колишній французький агент в Криму А. Той, теж спираючись на слова А. Маріаші, підтвердив факт зради свого наступника в листі Л.-С. де Вільневу від 23 квітня 1737 р .: «... цей полковник багато написав мені про г [господине] Явір-ке, в тому числі про те, що він втратив голову; я так само роздратований і тим, що стосується його, і станом справ в Криму для консульства »[цит. по: 34, 1200. old.25]. Світло на ці події проливають російські джерела.

  З донесення Б.К. Мініха до Кабінету міністрів від 16 липня 1736 р відомо, що знаходилися при російської армії вже більше місяця французьку та польську «Консул» звернулися до нього з проханням відпустити їх до Польщі. Ця ідея не знайшла розуміння у генерал-фельдмаршала, який пропонував їх ще на деякий час «в Росії утримати», заради чого їм було «для забезпечення за їх бажанням і грошей кілька видано». Він запитував указ про те, як слід вчинити з іноземними дипломатами: відпустити до Польщі або затримати в Росії? 26 Відповідь на це питання пішов в указі від 4 серпня, підписаному кабінет-міністрами графом А.І. Остерманом і князем А.М. Черкаським. В указі виражалося побоювання, що А. Яворках і А. Буковський, «будучи в свободі, іноді при армеі нашої шпигунство і з турками і з татарами кореспонденцію мати будуть». «Того ради потрібно було бути здається, - пропонували кабінет-міністри Б.К. Мініха, - щоб ви їх від себе відпустили, і давши оним паспорт, сюди їм їхати веліли, звідки вони потім в вітчизни свої повернутися можуть ». Проте ухвалення рішення з даного питання було надано самому военачальніку27. Так і сталося, причому раніше виходу цього розпорядження. Ще 23 липня головнокомандуючий доніс до Кабінету міністрів, що відправив французького консула і польського шляхтича в прикордонне містечко Царичанка до генерал-майору князю Н.Ю. Трубецького, наказавши йому утримувати їх «при всякому постачанні» до отримання імператорського указу з цього приводу. Нові подробиці містяться в донесенні генерал-фельдмаршала від 23 серпня: виявляється, в Царичанку відправився тільки А. Яворках, А. Буковський же залишився при армії через «тяжкої хвороби». Б.К. Мініх наказав Н.Ю. Трубецького якомога довше затримувати там французького консула «під різними претексти» (приводами), а після отримання 20 серпня

  25 Переклад з франц. А.Ю. Беспятих.

  26 РГАДА. Ф. 177. Оп. 1. 1736 р.Д. 9. Л. 397.

  27 Там же. Д. 8. Л. 193 об.-194 про.

  указу кабінет-міністрів від 4 серпня розпорядився відправити іноземця в Санкт-Петербург. У цьому ж донесенні воєначальник наголосив, що за А. Явір-кою «під час перебування при тутешньої армії по його кондувіту (поведінки. - Авт.) Ніякого подозрітельства ... примітити було неможна». В кінці серпня в російську столицю через Царичанку поїхав і одужав А. Буковський [4, с. 120, 135, 149]. Отже, вивчені документи однозначно свідчать про те, що Адам Яворках, підозрюваний Л.-С. Вільнев в зраді, а кримськими татарами і російським урядом - в шпигунстві, не був ні зрадником, ні шпигуном.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Абдулгаффар Киримі. Умдет ал-Ахбар. Книга 2: Переклад. Серія «Язма Мі-рас. Письмове Спадщина. Textual Heritage ». Вип. 5 / Пер. з османського Ю.Н. Карі-мовой, І.М. Міргалеева; загальна і наукова редакція, передмова і коментарі І.М. Міргалеева. Казань: Інститут історії ім. Ш. Марджани АН РТ, 2018. 200 с.

  2. Байов Олексій Костянтинович А.К. Російська армія в царювання імператриці Анни Іоанівни: Війна з Туреччиною в 1736-1739 рр. СПб .: електротіп. Н.Я. Стойкової, 1906. [Т. 1]. XLIX, 556, 192 c.

  3. Брун Ф.К. Крим в половині XVIII століття. Одеса: изд-е І. Федорова, 1867. 28 с.

  4. всеподданнейшую донесення гр. Мініха / Под ред. А.З. Мишлаевского. Ч. 1 // Збірник військово-історичних матеріалів. СПб .: Воен. тип., 1897. Вип. 10. [4], VI, 331 с.

  5. Гайворонський А.Є. Сузір'я Гераєв: Короткі біографії кримських ханів. Сімферополь: Доля, 2003 (Бібліотека «Півострів»). 108 з.

  6. Жарких М.1. «Опис Татарп» Мартіна Броневського: джерелознавчi спосте-реження // До джерел: Збiрник наукових праць на Пошани Олега Купчинського з нагоді его 70 ^ ччя. КШВ; Львiв: [б. в.], 2004. Т. 2. С. 313-350.

  7. Журнали Кримських походів російської армії 1735-1738 рр .: Збірник документів / Упоряд., Вст. ст., археогр. введення, передача тексту, кому. і указ. П.А. Ава-кова; відп. ред. І.О. Тюменцев. Ростов н / Д .: Вид-во ЮНЦ РАН, 2017. 484 с.

  8. Кизилов М.Б. «Книга подорожей» Евлія Челебі як джерело відомостей про побут кримських татар XVII в. // Матеріали по археології, історії та етнографії Таврії. Сімферополь: Таврія, 1993. Вип. 3. С. 273-275.

  9. Климишин І.А. Календар і хронологія. 2-е изд., Перераб. і доп. М .: Наука, 1985. 320 с.

  10. Лашков Ф.Ф. Архівні дані про Бейлик в Кримському ханстві // Праці VI Археологічного з'їзду в Одесі (1884). Одеса: тип. А. Шульце, 1889. Т. 4. С. 96-110.

  11. Лотман Ю.М. Історія і типологія російської культури. СПб .: Мистецтво -СПб., 2002. 768 с.

  12. Некрасов А.М. До історії Кримського ханства і його взаємин з Росією в XV-XVI століттях // Некрасов А.М. Вибрані праці. Нальчик: Издат. від. КБІГІ, 2015. С. 157-159.

  13. Пейссонель Ш. де. Записка про Малу Татарії / Пер. В.Х. Лотошніковой; вст. ст., примеч. і кому. В.В. Грибовського. Дніпропетровськ: Герда, 2009. 80 с.

  14. Почекаев Р.Ю. Еволюція правового статусу російського дипломатичного представництва в Кримському ханстві (1750-ті - початок 1780-х рр.) // Кримське історичний огляд. 2018. № 2. С. 70-86.

  15. Сейіт-Яхья Н.С. Військові дії в Криму в 1735-1736 роках // Qasevet. 2010. № 37. С. 74-83.

  16. Сень Д.В. Розпитів мови як джерело з історії козачого населення Кримського ханства та інформаційного простору південного прикордоння // Magna adsurgit: historia studiorum. 2018. № 2. С. 7-14. DOI: 10.22162 / 2541-9749-2018-6-2-7-14.

  17. Тунманн [Й.] Кримське ханство / Пер. Н.Л. Ернста, С.Л. Белявской. Сімферополь: Держ. вид-во Крим. АРСР, 1936. 104, [3] с.

  18. Халім Гірай-султан. Рожевий кущ ханів, або Історія Криму / перекласти.

  A. Ільмі; пер., дод. і поясн. К. Усеінова. 2-е изд., Испр. Сімферополь: Аян; Сті-лос, 2008. 192 с.

  19. Шалак М.Є. Кримське ханство і його населення очима іноземців, які відвідали Московське царство в кінці XVI - початку XVII ст. // Вчені записки Кримського федерального університету ім. В.І. Вернадського. Сер. «Історичні науки». 2016. Т. 2 (68). № 4. С. 133-139.

  20. Biyik O. Kinm'in idari ve Sosyo-Ekonomik Tarihi (1600-1774). istanbul: Otuken, 2014. 300 s.

  21. Bratianu D.I. Les Observations de M. de Peyssonnel en 1774 sur l'execution du traite de Koutchouk Kainardji // Revue historique du Sud-Est europeen. 1929. [Vol.] 6. № 10-12. P. 339-363.

  22. Correspondance consulaire de Crimee du baron de Tott (1767-1770) / Edition de documents etablie par F. Toth. Istanbul: Les Editions Isis, 2014. 266 р.

  23. Desaive D., Gokbilgin O. Le khanat de Crimee et les campagnes militaires de l'Empire ottoman: Fin du XVIIe - debut du XVIIIe siecle, 1687-1736 // Cahiers du monde russe et sovietique. 1970. Vol. 11. № 1. Р. 110-117.

  24. Goralski Zb. Urzcdy i godnosci w dawnej Polsce. 2 wyd. Warszawa: Ludowa Spoldzielnia Wydawnicza, 1998. S. 284.

  25. Hundert Zb. Straznicy koronny i woj skowy w dobie Jana Sobieskiego (16671696): Kilka uwag o osobach odpowiedzialnych za organizowanie przemarszow armii koronnej // Acta Universitatis Lodziensis: Folia Historica. Lodz, 2017. [Т.] 99. S. 149-170.

  26. Ivanics M. Die Cirin: Abstammung und Aufstieg einer Sipe in der Stepe // The Crimean Khanate between East and West (15th-18th Century) / Ed. D. Klein. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2012. S. 27-41.

  27. Inalcik H. Kaplan Giray I // The Encyclopedia of Islam: New edition. 3rd impression. Leiden: E.J. Brill, 1997. Vol. 4. Р. 568-569.

  28. [Junker G.F.W.] Tagebuch des russisch-kaiserlichen Generalfeldmarschalls

  B.Ch. Grafen von Munnich, uber den Ersten Feldzug des in den Jahren 1735-1739 gefuhrten Russisch-turkischen Krieges // Hermann E.A. Beitrage zur Geschichte des russischen Reiches. Leipzig: J.C. Hinrichsschen Buchhandlung, 1843. S. 117-244.

  29. KopecziB. A buj doso Rakoczi. Budapest: Akademiai Kiado, 1991. 573. old.

  30. Mezin A. Les consuls de France au siecle des Lumieres (1715-1792). Paris: Imprimerie nationale, 1997. (Diplomatie et Histoire). 976 p.

  31. Peyssonel C.-Ch. de. Observations critiques sur les Memoires de M. le Baron de Tott, pour servir a l'Histoire des Turcs & des Tartares / Par M. de Peyssonnel, Ancien Consul-General a Smyrne, ci-devant Consul de Sa Maj este aupres du Khan des Tartares. Maestricht: Dufour & Roux, 1785. 133 p.

  32. Thaly K. Javorka Adam ezredes, s a gr. Forgach- es Rakoczi- leveltar: (Vazlat a Rakoczi-emigratio tortenetebol) // Szazadok: Magyar Tortenelmi Tarsulat kozlonye. 1888. 22. evf. 4. sz. 293-319. old .; 5. sz. 389-411. old .; 6. sz. 489-504. old .; 7. sz. 585-610. old.

  33. Thaly K. Potlekul Javorka Adam eletraj zahoz // Szazadok: Magyar Tortenelmi Tarsulat kozlonye. 1888. 22. evf. 8. sz. 768-769. old.

  34. Toth F. Magyar ugynokok a francia kiraly szolgalataban Kelet-Europaban az orosz-osztrak-torok haboru koraban (1736-1739) // Szazadok: Magyar Tortenelmi Tarsulat folyoirata, 2011. 145. evf. 5. sz. 1183-1214. old.

  35. Toth F. de. Memoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares: Maestricht 1785 / Texte edite par F. Toth. Paris: H. Champion, 2004 року (Bibliotheque des correspondances: Memoires et j ournaux. T. 7). 382 p.

  36. Veinstein G. La revolte des mirza tatars contre le khan, 1724-1725 // Cahiers du monde russe et sovietique. 1971. Vol. 12. N 3 (Juillet - septembre). P. 327-338.

  37. Zachar J. Idegen hadakban. Budapest: Magveto, 1984. (Nemzet es Emlekezet). 496. old.

  Відомості про авторів: Петро Ашотовіч Аваков - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Федерального дослідного центру Південного наукового центру Російської академії наук (344006, пр. Чехова, 41, Ростов-на-Дону, Російська Федерація); ORCID: 0000-0001-9051-5611. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Юрій Миколайович Беспятих - доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Санкт-Петербурзького інституту історії Російської академії наук (197110, вул. Петрозаводська, 7, Санкт-Петербург, Російська Федерація); ORCID: 0000-0002-4383-254X. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Надійшла 20.12. 2019 Прийнята до публікації 04.02.2020

  опублікована 29.03.2020

  REFERENCES

  1. Abdulgaffar Kyrymi. Umdet al-akhbar. Book 2: Perevod. Seriya «Yazma Miras. Pis'mennoe Nasledie. Textual Heritage ». Iss. 5. Per. s osmanskogo Yu.N. Karimovoy, I.M. Mirgaleeva; obshchaya i nauchnaya redaktsiya, predislovie i kommentarii I.M. Mirgaleeva. Kazan: Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences Publ., 2018. 200 p. (In Russian)

  2. Baiov A.K. Russkaya armiya v tsarstvovanie imperatritsy Anny Ioannovny: Voyna s Turtsiey v 1736-1739 gg. [The Russian Army in the Reign of the Empress Anna Ioannovna: War with Turkey in 1736-1739], Vol. 1-2. St. Petersburg: N.Ya. Stoykova's Electric Printing House, 1906. XLIX, 556, 192 p. (In Russian)

  3. Brun F.K. Krym v polovine XVIII stoletiya [The Crimea in the middle of the eighteenth century]. Odessa: I. Fedorov Publ., 1867. 28 p.

  4. Myshlaevskiy A.Z. (Ed.). Vsepoddannejshie donesenija gr. Miniha [Humble Servant's Reports of Count Munnich], Pt. 1. Sbornik voenno-istoricheskih materialov [The Collection of Military Historical Materials], Iss. 10. St. Petersburg: Military Printing House, 1897. (4), VI, 331 p. (In Russian)

  5. Gayvoronskiy A.E. Sozvezdie Geraev: Kratkie biografii krymskikh khanov [Constellation of the Gireys: Brief Biographies of the Crimean Khans]. Simferopol: Dolya, 2003. 108 p. (In Russian)

  6. Zharkikh M.I. "Opis Tatarii" Martina Bronevs'kogo: dzhereloznavchi sposterezhennya [The "Description of the Tartaria" by Martin Bronevsky: Source-Study Observations]. Do dzherel: Zbirnik naukovikh prats 'na poshanu Olega Kupchins'kogo z nagodi yogo 70-richchya. [To Sources: Collection of Scholarly Papers in Honor of Oleg Kupchinsky on the Occasion of His 70th Birthday], Vol. 2. Kyiv; Lviv, 2004, pp. 313-350. (In Ukrainian)

  7. Avakov P.A. (Ed.). Zhurnaly Krymskikh pokhodov rossiyskoy armii 17351738 gg .: Sbornik dokumentov [The Journals of the Russian Army Crimean Campaigns in 1735-1738: Collection of Documents]. Rostov-on-Don: Southern Scientific Center of the RAS Press, 2017. 484 p. (In Russian)

  8. Kizilov M.B. "Kniga puteshestviy" Evlii Chelebi kak istochnik svedeniy o byte krymskikh tatar XVII v. [Evliya Chelebi's "Travel book" as a source of information on the everyday life of Crimean Tatars in the 17th Century]. Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii [Materials in Archaeology, History, and Ethnography of Tauria], Iss. 3. Simferopol: Tauria, 1993, pp. 273-275. (In Russian)

  9. Klimishin I.A. Kalendar 'i khronologiya [Calendar and Chronology]. Moscow: 'Science', 1985. 320 p. (In Russian)

  10. Lashkov F.F. Arkhivnye dannye o beylikakh v Krymskom khanstve [Archival data on Beyliks in the Crimean Khanate]. Trudy VIArkheologicheskogo s "ezda v Odesse (1884) [Proceedings of the VI Archaeological Congress in Odessa (1884)], Vol. 4. Odessa: A. Schulze's Printing House, 1889, pp. 96-110. (In Russian)

  11. Lotman Yu.M. Istoriya i tipologiya russkoy kul'tury [History and Typology of Russian Culture]. St. Petersburg: Art-St. Petersburg, 2002. 768 p. (In Russian)

  12. Nekrasov A.M. K istorii Krymskogo khanstva i ego vzaimootnosheniy s Rossiey v XV-XVI vekakh [On the history of the Crimean Khanate and its relations with Russia in the 16th and 17th Centuries]. Izbrannye trudy [Selected Works]. Nal'chik: Publishing department of the Kabardian-Balkarian Institute for the Humanities Research, 2015-го, pp. 157159. (In Russian)

  13. Peyssonel Ch. de. Zapiska o Maloy Tatarii [Memoire about the Little Tartaria]. Lotoshnikova V. Kh. (Trans.). Dnepropetrovsk: Gerda, 2009. 80 p. (In Russian)

  14. Pochekaev R.Ju. Evolyutsiya pravovogo statusa rossiyskogo diplomaticheskogo predstavitel'stva v Krymskom khanstve (1750-e - nachalo 1780-kh gg.) [The evolution of the legal status of the Russian diplomatic mission in the Crimean Khanate (from the 1750s to early 1780s)]. Krymskoe istoricheskoe obozrenie = Crimean Historical Review. 2018, no. 2, pp. 70-86. (In Russian)

  15. Seyit-Jyahya N.S. Voennye deystviya v Krymu v 1735-1736 godakh [Military operations in the Crimea in 1735-1736]. Qasevet. 2010 no. 37, pp. 74-83. (In Russian)

  16. Sen 'D.V. Rassprosnye rechi kak istochnik po istorii kazach'ego naselenija Krymskogo hanstva i informacionnogo prostranstva juzhnogo pogranich'ja [Questioning speeches as a source on the history of the Cossack population of the Crimean Khanate and the information space of the southern borderland]. Magna adsurgit: historia studiorum. 2018, no. 2, pp. 7-14. DOI: 10.22162 / 2541-9749-2018-6-2-7-14. (In Russian)

  17. Tunmann [J.] Krymskoe hanstvo. [The Crimean Khanate]. Simferopol: State Publishing of the Crimean ASSR, 1936. 104, [3] p. (In Russian)

  18. Halim Giray-sultan. Rozovyj kust hanov, ili Istorija Kryma [A Rose-bush of the Khans or the History of Crimea]. Simferopol: Ayan, Stilos, 2008. 192 p. (In Russian)

  19. Shalak M.E. Krymskoe hanstvo i ego naselenie glazami inostrancev, posetivshih Moskovskoe carstvo v konce XVI - nachale XVII vv. [The Crimean Khanate and its people through the eyes of foreigners visiting the Moscow Tsardom at the late of the 16th and beginning of the 17th Century]. Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta im. V.I. Vernadskogo. Ser. "Istoricheskie nauki" [Scientific Notes of V.I. Vernadsky Crimean Federal University. Series "Historical Studies"], 2016, Vol. 2 (68), no. 4, pp. 133-139. (In Russian)

  20. Biyik O. Kirim'in Idari ve Sosyo-Ekonomik Tarihi (1600-1774). istanbul: Otuken, 2014. 300 s. (In Turkish)

  21. Bratianu D.I. Les Observations de M. de Peyssonnel en 1774 sur l'execution du traite de Koutchouk Kainardji. Revue historique du Sud-Est europeen, [Vol.] 6, no. 10-12, 1929, pp. 339-363. (In French)

  22. Toth F. (ed.). Correspondance consulaire de Crimee du baron de Tott (17671770). Istanbul: Les Editions Isis, 2014. 266 p. (In French)

  23. Desaive D., Gokbilgin O. Le khanat de Crimee et les campagnes militaires de l'Empire ottoman: Fin du XVIIe - debut du XVIIIe siecle, 1687-1736. Cahiers du monde russe et sovietique, Vol. 11, no. 1, 1970, pp. 110-117. (In French)

  24. Goralski Zb. Urzcdy i godnosci w dawnej Polsce. 2 wyd. Warszawa: Ludowa Spoldzielnia Wydawnicza, 1998. S. 284. (In Polish)

  25. Hundert Zb. Straznicy koronny i woj skowy w dobie Jana Sobieskiego (16671696): Kilka uwag o osobach odpowiedzialnych za organizowanie przemarszow armii koronnej. Acta Universitatis Lodziensis: Folia Historica, [T.] 99. Lodz, 2017. S. 149-170. (In Polish)

  26. Ivanics M. Die §irin: Abstammung und Aufstieg einer Sipe in der Stepe. The Crimean Khanate between East and West (15th-18th Century). D. Klein (ed.). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2012. S. 27-41. (In German)

  27. inalcik H. Kaplan Giray I. The Encyclopedia of Islam: New edition, Vol. 4. 3rd impression. Leiden: E.J. Brill, 1997, pp. 568-569.

  28. [Junker G.F.W.] Tagebuch des russisch-kaiserlichen Generalfeldmarschalls B.Ch. Grafen von Munnich, uber den Ersten Feldzug des in den Jahren 1735-1739 gefuhrten Russisch-turkischen Krieges. Hermann E.A. Beitrage zur Geschichte des russischen Reiches. Leipzig: J.C. Hinrichsschen Buchhandlung, 1843. S. 117-244. (In German)

  29. Kopeczi B. A bujdoso Rakoczi. Budapest, Akademiai Kiado, 1991. 573. old. (In Hungarian)

  30. Mezin A. Les consuls de France au siecle des lumieres (1715-1792). Paris, Imprimerie nationale, 1997. 976 pp. (In French)

  31. Peyssonel C.-Ch. de. Observations critiques sur les Memoires de M. le Baron de Tott, pour servir a l'Histoire des Turcs & des Tartares / Par M. de Peyssonnel, Ancien Consul-General a Smyrne, ci-devant Consul de Sa Maj este aupres du Khan des Tartares. Maestricht, Dufour & Roux, 1785. 133 pp. (In French)

  32. Thaly K. Javorka Adam ezredes, s a gr. Forgach- es Rakoczi- leveltar: (Vazlat a Rakoczi-emigratio tortenetebol). Szazadok: Magyar Tortenelmi Tarsulat kozlonye. 22. evf., 1888., 4. sz., 293-319. old .; 5. sz., 389-411. old .; 6. sz., 489-504. old .; 7. sz., 585-610. old. (In Hungarian)

  33. Thaly K. Potlekul Javorka Adam eletraj zahoz. Szazadok: Magyar Tortenelmi Tarsulat kozlonye. 22. evf., 1888., 8. sz., 768-769. old. (In Hungarian)

  34. Toth F. Magyar ugynokok a francia kiraly szolgalataban Kelet-Europaban az orosz-osztrak-torok haboru koraban (1736-1739). Szazadok: Magyar nrtenelmi Tarsulat folyoirata, 145. evf., 2011., 5., sz., 1183-1214. old. (In Hungarian and French)

  35. Toth F. de. Memoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares: Maestricht, 1785. Paris: H. Champion, 2004. 382 p. (In French)

  36. Veinstein G. La revolte des mirza tatars contre le khan, 1724-1725. Cahiers du monde russe et sovietique, Vol. 12, no. 3, 1971, pp. 327-338. (In French)

  37. Zachar J. Idegen hadakban. Budapest: Magveto, 1984. 496. old. (In Hungarian)

  About the authors: Pyotr A. Avakov - Cand. Sci. (History), Senior Research Associate of the Federal Research Centre The Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences (41, Chekhov Ave., Rostov-on-Don 344006, Russian Federation); ORCID: 0000-0001-9051-5611. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Yuri N. Bespyatykh - Dr. Sci. (History), Leading Researcher of the St. Petersburg Institute of History of the Russian Academy of Sciences (7, Petrozavodskaya Str., St. Petersburg 197110, Russian Federation); ORCID: 0000-0002-4383-254X. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Received December 20, 2019 Accepted for publication February 4, 2020

  Published March 29, 2020


  Ключові слова: Кримське ханство / джерелознавства / ФРАНЦУЗЬКА ДИПЛОМАТИЯ / РУССКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1735-1739 ГГ / CRIMEAN KHANATE / SOURCE STUDY / FRENCH DIPLOMACY / RUSSIAN-TURKISH WAR OF 1735-1739

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити