У цій статті розглянемо окремі аспекти діяльності криміногенних інтернет-груп: дано їх визначення, проаналізовано наукову літературу, опублікована на зазначену тематику, запропонована класифікація криміногенних соціальних груп російської соціальної мережі «Вконтакте». Зроблено висновок про необхідність поглибленого вивчення проблеми. Це пов'язано з рядом моментів, а саме: дефіцитом відомостей про типи криміногенних груп, що функціонують в соціальних мережах; незначним числом робіт, присвячених криміногенним групам, аналізу їх змісту, структури, інтенсивності поширення, виявлення числа реальних учасників; відсутністю методик змістовного аналізу інтернет-контенту для вирішення питання про те є та чи інша група криміногенної; недосконалістю превентивних стратегій і ефективних заходів контролю над діяльністю криміногенних груп, а також відсутність державної політики в цій сфері. Вирішення зазначених завдань, актуально і вписується в Стратегію національної безпеки Російської Федерації до 2020 р.

Анотація наукової статті по ЗМІ (медіа) і масовим комунікаціям, автор наукової роботи - Жмуров Дмитро Віталійович


Criminogenic Groups on the Social Networking Site "VKontakte": the Problem Statement

The article considers separate aspects of criminogenic internet groups 'activities. Their definition is given, scientific literature on this topic is analyzed, a classification of criminogenic social groups on the Russian social networking site «VKontakte» is suggested. A conclusion about the necessity of a thorough research of the issue is drawn. It is related to a number of aspects and namely: lack of data on types of criminogenic groups which are present on social networking sites; an insignificant number of works dedicated to criminogenic groups, to the analysis of their content, their structure, rate of their expansion and detection of the number of real participants; lack of internet content analysis techniques to decide whether a certain group is criminogenic or not; imperfection of preventive strategies and efficient measures of control over criminogenic groups 'activities and also lack of state policy in this field. The solution of the stated problems is urgent and congruent with National Security Strategy of the Russian Federation till 2020.


Область наук:
 • ЗМІ (медіа) і масові комунікації
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Baikal Research Journal

  Наукова стаття на тему 'криміногенної ГРУПИ 'ВКОНТАКТЕ': ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ'

  Текст наукової роботи на тему «Криміногенна ГРУПИ" ВКОНТАКТЕ ": ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ»

  ?УДК 347: 963

  Д.В. Жмуров

  Байкальський державний університет, м Іркутськ, Російська Федерація

  Криміногенна ГРУПИ «ВКОНТАКТЕ»: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

  АНОТАЦІЯ. У цій статті розглянемо окремі аспекти діяльності криміногенних інтернет-груп: дано їх визначення, проаналізовано наукову літературу, опублікована на зазначену тематику, запропонована класифікація криміногенних соціальних груп російської соціальної мережі «Вконтакте». Зроблено висновок про необхідність поглибленого вивчення проблеми. Це пов'язано з рядом моментів, а саме: дефіцитом відомостей про типи криміногенних груп, що функціонують в соціальних мережах; незначним числом робіт, присвячених криміногенним групам, аналізу їх змісту, структури, інтенсивності поширення, виявлення числа реальних учасників; відсутністю методик змістовного аналізу інтернет-контенту для вирішення питання про те є та чи інша група криміногенної; недосконалістю превентивних стратегій і ефективних заходів контролю над діяльністю криміногенних груп, а також відсутність державної політики в цій сфері. Вирішення зазначених завдань, актуально і вписується в Стратегію національної безпеки Російської Федерації до 2020 р.

  КЛЮЧОВІ СЛОВА. Криміногенні інтернет-спільноти, пропаганда націоналізму, наркоманії, кримінальної поведінки в соціальних групах. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТІ. Дата надходження 10 січня 2019 р .; дата прийняття до Твитнуть 18 березня 2019 р .; дата онлайн-розміщення 10 квітня 2019 р.

  D.V. Zhmurov

  Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation

  CRIMINOGENIC GROUPS ON THE SOCIAL NETWORKING SITE «VKONTAKTE»: THE PROBLEM STATEMENT

  ABSTRACT. The article considers separate aspects of criminogenic internet groups 'activities. Their definition is given, scientific literature on this topic is analyzed, a classification of criminogenic social groups on the Russian social networking site «VKontakte» is suggested. A conclusion about the necessity of a thorough research of the issue is drawn. It is related to a number of aspects and namely: lack of data on types of criminogenic groups which are present on social networking sites; an insignificant number of works dedicated to criminogenic groups, to the analysis of their content, their structure, rate of their expansion and detection of the number of real participants; lack of internet content analysis techniques to decide whether a certain group is criminogenic or not; imperfection of preventive strategies and efficient measures of control over criminogenic groups 'activities and also lack of state policy in this field. The solution of the stated problems is urgent and congruent with National Security Strategy of the Russian Federation till 2020. KEYWORDS. Criminogenic internet communities, propaganda for nationalism, drug abuse, criminal behavior in social groups.

  ARTICLE INFO. Received January 10, 2019; accepted March 18, 2019; available online April 10, 2019.

  Суть проблеми полягає в дефіциті інформації, найбільш повно описує феномен криміногенних соціальних груп в мережі Інтернет. Умовно їх можна позначити, як об'єднання людей на основі суспільно небезпечних

  © Жмуров Д.В., 2019

  або протиправних інтересів, утворені на платформі соціальних мереж (Вконтакте, Однокласники, Фейсбук). Безумовно, чимала частина цих спільнот зайняла свою нішу в даркнета ( «Темному Інтернеті»), але в даній статті буде розглянута їх діяльність в легальному сегменті всесвітньої павутини.

  На жаль, доводиться констатувати, що на порядок денний ця проблема винесена лише фрагментарно і в основному стосується суїцидальних груп, по суті малозначних і не настільки небезпечних, як інші, але дають необхідний шок-контент для ЗМІ. Небезпека цих груп полягає в тому, що вони формують серед молодого покоління особливий «суїцидальний культ» [1], на тлі резонансного освітлення лише цього боку проблеми, інші асоціальні групи успішно розвиваються - збирають багатотисячні аудиторії, існують, не отримуючи адекватної суспільної оцінки.

  Саме ця ситуація визначає фундаментальне завдання наукової спільноти - найбільш повно описати феномен криміногенних соціальних груп, типологизировать їх, проаналізувати склад учасників, розкрити масштаби діяльності, описати типові способи і схеми активності, і в кінцевому підсумку - розробити стратегії контролю над ними.

  Аналіз динаміки і змісту наукових робіт з досліджуваної теми свідчить про наступні тенденції.

  Перші роботи із зазначеної тематики з'явилися приблизно в 2008 р До цього наукове співтовариство не приділяло достатньої уваги вивченню криміногенних соціальних груп. За даними на 2019 р подібних досліджень налічується не більше півсотні. Велика частина з них (близько 65%) були видані за останні 3 роки (починаючи з 2016 р). Таким чином, очевидним є зростання наукового інтересу до даної проблеми. Це, в свою чергу, пов'язано з ростом числа криміногенних груп, наростанням інтенсивності їх діяльності і відсутністю ефективних заходів протидії.

  Змістовний аналіз досліджень свідчить, що їх найбільша питома вага припадає на вивчення суїцидальних інтернет-груп (65%). Це пов'язано зі своєрідною «модою» на цю тему, яка культивується засобами масової інформації. Другі за частотою - це загальні дослідження криміногенного і девіантної потенціалу мережевих груп (24%). Третіми за виявлення й одиничними роботами є спроби вивчення конкретних криміногенних груп, серед яких: кримінальні субкультури в мережі Інтернет (6%); групи, які пропагують радикальне схуднення і анорексію (3%), спільноти спортивних фанатів (2%). По інших тем дослідження або відсутні, або ці питання згадуються в науковій літературі мимохідь. Дисертацій з даної проблематики також майже немає, за рідкісними винятками (наприклад, Тамазян С.К. «Мережі соціальної взаємодії підлітків з деви-антн поведінкою», 2011).

  Аналіз видів і змісту наукових публікацій свідчить про те, що вивчення проблеми криміногенних інтернет-груп ще тільки почалося. З 42 проаналізованих робіт тільки одна є главу монографії, 18 є науковими статтями, а 23 джерела представлені короткими тезами (не більше 5 сторінок) в різноманітних збірниках. Таким чином, ґрунтовних емпіричних досліджень проблеми поки не проводилося. Значна частина робіт є спробою ініціювати наукову дискусію, про що свідчить їх заголовки: «Групи смерті, як пробіл законодавства ...», «Проблеми правового регулювання ...», «Шляхи вирішення проблеми ...», «Про необхідність посилення покарання . » і т.д. Все це вказує на формування наукової дискусії і актуальність поглибленого аналізу досліджуваного явища.

  Таким чином, заявлена ​​проблема є актуальною. Це пов'язано з рядом ключових моментів.

  По-перше, число соціально-шкідливих груп, тобто інтернет-спільнот, що популяризують кримінальна поведінка, вельми значно. Спрямованість їх діяльності різноманітна: від втягнення неповнолітніх у систематичну алкоголізацію, сексуальні перверсії до спонукання до суїциду або прийняття кримінального способу життя. Найбільш повною типології цих спільнот сьогодні не запропоновано, хоча численні спроби робляться. Частина з зазначених груп діють в правовому полі, не дивлячись на їх суспільну шкідливість. І важливою відмітною ознакою, всупереч їх різнорідності, є поширення серед передплатників деструктивних ідей, що, нерідко, пов'язане з порушенням кримінально-правових заборон.

  По-друге, не може не турбувати число осіб, залучених до зазначених спільноти. Наприклад, за даними нашого дослідження, проведеного в 2016 р, неформальне об'єднання банд, відоме як «АУЕ» ( «Арештантський уклад єдиний» або «арештантських-уркаганское єдність») було широко представлено в соціальній мережі «Вконтакте». Кілька років тому діяло близько 412 груп, відкрито асоціюють себе з рухом «АУЕ». При цьому перша десятка з них налічувала приблизно 1 млн 249 тис. Учасників, що становило на той момент 8,2% населення Росії у віці від 7 до 17 років (всього дана вікова група налічує 15 млн 216 тис. Чол. [2]) . Як відомо, рух «АУЕ» є джерелом рекрутування молоді в організовану злочинність, пропаганди цінностей «блатного життя» і «тюремної романтики». Той факт, що майже кожен 12 російський підліток симпатизував кримінальної субкультури, став тривожним сигналом для влади і змусив почати кампанію по боротьбі з цим соціальним явищем. Дійсно, подібні групи почали примусово закривати за рішенням судів. Повторний аналіз поширеності зазначених спільнот, проведений в 2019 р показав, що їх стало більше на 12 (424), хоча загальна чисельність учасників істотно знизилася. Блокування в основному піддалися групи з числом учасників більше 10 тис. За даними на лютий 2019 р число членів подібних спільнот склало близько 830 тис. Чол. і тільки 90 тис. з них складалися в незаблокі-рова групах. Аналіз груп проводився по входженню ключового слова «АУЕ» в їх найменування, в зв'язку з цим не були охоплені інші напівкримінальні паблік, наприклад, «Бродяга» і його клони (їх загальна аудиторія близько 760 тис. Чол.).

  По-третє, широке поширення криміногенних інтернет-спільнот частково пояснюється тим, що кількість порушених кримінальних справ за фактом здійснення ними злочинної діяльності, а тим більше винесених обвинувальних вироків, що вступили в законну силу, мізерно мало. Більш того, кримінальному переслідуванню нерідко піддаються випадкові особи. У науковій літературі є безліч свідчень того, що за размещеніетой чи іншої інформації, як правило, переслідують не ініціатори її поширення, а цілком випадкові користувачі мережі, потем чи інших причин вирішили розмістити-на своїх сторінках інформацію, вже активно «гуляє» в Інтернеті [ 3].

  По-четверте, не можна не відзначити, що криміногенні групи не досліджувалася системно. Традиційно серед таких виділяють спільноти, пов'язані з наркотизмом, порнографією, націоналізмом, суїцидальних поведінкою. Але, разом з тим, існують інші не менш небезпечні віртуальні об'єднання, що залишилися без уваги, і які виявляються навіть при поверхневому аналізі соціальних мереж, а саме:

  а) Кримінальні молодіжні ком'юніті, де відбувається вербування потенційних злочинців, пропаганда тюремної субкультури серед підростаючого покоління ( «Бродяга» 1, «Смерть лягавих» 2, «Босота» 3, «Рівні арештанти» 4 та інше формують у несовершеннолетніхасоціальное світогляд і установки на злочинну діяльність). Їх контент зводиться до картинок з «пацанськи мудростями», фотографій машин і напівоголених дівчат. Іноді можна зустріти цитати з блатних пісень, відео про злодіїв в законі і життя на зоні [4].

  б) Групи, що пропагують радикальне схуднення, діяльність яких вже приводила до летальних ексцесів (порушують статті кримінального кодексу в частині обігу наркотичних і психотропних речовин, ст. 228, 228.1, 234 КК РФ). У таких групах відкрито і без рецепта можна придбати різні препарати, наприклад, заборонене в Росії сильнодіючу речовину - сибутрамін [5] можна відкрито замовити в 6 групах Вконтакте. Багато продавців, побоюючись кримінальної відповідальності, намагаючись надмірно не афішувати свою діяльність, не створюють спеціальних груп, а обмежуються рекламними записами у себе на «стіні» аккаунта (на 8.01.19 р хештег # сибутрамін згадується у «Вконтакте» 329 разів, # Рідкісні - 527, # волшебниебоби - 818 та ін.).

  в) Групи, що поширюють ідеї легалізації наркотиків, які популяризують їх вживання і вільний оборот і т.д. (На 8.01.19 р «Спайс на крові» 5 - 352 тис. Учасників, «Марихуана» 6 - 553 тис .; MDMA7 - 68 тис. І ін. Дана діяльність відповідає диспозиції ст. 230 КК РФ «Схиляння до вживання наркотичних засобів »). У таких паблік нерідко здійснюється початкове взаємодія продавця (ів) і покупців. Безконтактний спосіб збуту наркотиків набуває все більшої популярності, а наркозлочинність активно модифікується за рахунок використання цифрових технологій [6].

  г) Товариства, що пропагують адиктивна поведінка, наприклад, групи допомоги тим, хто вирішив втекти з дому і бродяжити ( «Піти втекти з дому» 8, «Біжимо з дому» 9) або групи, які схиляють неповнолітніх до вживання спиртних напоїв, наприклад, « мам, я бухають »10,« Бухаем разом »11 і т.д. (Ст. 151 КК РФ «Залучення неповнолітнього у вчинення антигромадських дій»).

  д) Інтернет-групи, що підбурюють або здійснюють інтелектуальне пособництво (публікація рад, вказівок) окремим категоріям корисливих злочинів, наприклад, крадіжок і шахрайства (продаж злодійського інструменту - група «Розтин (відмичка) замків, навчання» 12, популяризація магазинних крадіжок, заклики фотографувати вкрадене і публікувати фото з місця злочину - групи «Придбали | х158х | Винесли | Купили» 13, «СПМЗДЕДЛІ Єкатеринбург», «Спіз ... ено Омськ [шопліфтінг / ВИНЕСЛИ / СПКЗДМЛІ]»; навчений-

  1 URL: https://vk.com/brodyaga_crimina1.

  2 URL: https://vk.com/club4426381.

  3 URL: https://vk.com/club35518755.)

  4 URL: https://vk.com/club28611690.

  5 URL: https://vk.com/dloob.

  6 URL: https://vk.com/zavisemost.

  7 URL: https://vk.com/osnovnoe.

  8 URL: https://vk.com/club12831.

  9 URL: https://vk.com/pobegizdoma2.

  10 URL: https://vk.com/public99186389.

  11 URL: https://vk.com/byhaem_vmeste.

  12 URL: https://vk.com/club149940996.

  13 URL: https://vk.com/stealingpro.

  ня шахрайських схем - групи «1001 спосіб як обдурити лоха в Інтернеті», «Як обдурити Вулкан?», «Як обдурити термінал?», «Як обдурити букмекерів», «Як обдурити техпідтримку на голден і танки», «Як обдурити вебмані» і т.д.).

  е) Групи, в яких містяться заклики до сепаратизму і екстремізму, наприклад «Сибірська народна республіка. СНР. Досить годувати Москву! »14 (ст. 280.1 КК РФ. Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації). За даними дослідників, найчастіше злочину екстремістської спрямованості вчиняються з використанням соціальних мереж, причому найбільш часто у вироках згадується соціальна мережа «ВКонтакте» (більше 90% вивчених кримінальних справ про такі злочини, вчинені з використанням мережі Інтернет) [7].

  ж) Групи ненависті, створені без явної мети, але своєю діяльністю девальвує гуманне ставлення до окремих категорій людей. Це па-відблиски, що розпалюють ненависть і дискримінують за статевою, расовою, релігійною, професійною та іншими ознаками, наприклад: «Скінхеди, патріоти, хулігани, фанати і просто ті, хто ненавидить усіх чорножопим !!!» 15, «Не купуй у чурок !!! »,« Смерть чурка »,« Я ненавиджу комуністів! »,« ненавиджу поліцію »,« ненавиджу ДАІшників »і т.д. (Ст. 282 КК РФ Збудження ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності; ст. 319 КК РФ Образа представника влади). Нерідко зміст публікується контенту зводиться до прямих закликів і гасел ( «Бери зброю - стріляй окупантів»; «Ми збережемо білу расу»; «Ми йдемо. Біжіть, мерзоти»; «Тримай кров чистою») [8]. Ініціативна група «Мережевий нагляд» (Молоді юристи Росії) проаналізували групи з числом передплатників понад 100 тис. Чоловік і прийшли до висновку, що в 36% публікацій міститься «заклик до застосування насильства», тоді як обговорювана тема «закликів до суїциду», навпаки , була виявлена ​​лише в 1,5% публікацій [9]. За підсумками зазначеної роботи був складений список найнебезпечніших спільнот. В їх число юристи включили «Чіткі приколи» (8 457 634 користувача), «MDK» (7 736 071), «Забійний гумор» (6 312 167), «БОРЩ» (5 659 523), «Орлятко» (2 417 861), «Інститут шляхетних дівчат» (3 287 835) і ін. [10].

  з) Групи Вконтакте відкрито заохочують і провокують корупційні дії. Наприклад, «Ті хто давав хабар, для отримання ПРАВ !!!!)))» 16, «допомога в отриманні прав Новосибірськ» і т.д. містять провокацію до дачі хабара. Спільноти «Потрібен великий кредит за відкат без передоплат та ін.» 17, «заробляти на відкатах» 18, сприяють в досягненні або реалізації угоди між суб'єктами злочину про передавання або предмета комерційного підкупу (ст. 204.1 КК РФ «Посередництво в комерційному підкупі» ). Групи «Як відкосити від армії» 19, «Військовий квиток Законно (купити, відкосити від армії», «Відкосити від армії 2018 | Квиток на свободу» (ст. 328 «Ухилення від проходження військової та альтернативної цивільної служби»).

  і) Соціальні групи, відкрито закликають передплатників здійснювати різні делікти (наприклад: перебігання дороги, небезпечні Селфі з ризиком для

  14 URL: https://vk.com/siberianpeoplesrepublic.

  15 На момент написання статті заблокована на підставі вимоги Генеральної прокуратури Російської Федерації від 20 берез. 2015 № 27-31-2015 / Ід564-15.

  16 URL: https://vk.com/club28342.

  17 URL: https://vk.com/club74100364.

  18 URL: https://vk.com/club169217.

  19 URL: https://vk.com/kakotkositotarmii.

  життя - ст. 151.2 «Залучення неповнолітнього у вчинення дій, які становлять небезпеку для життя неповнолітнього»), а також групи, що закликають до порушень ПДР (наприклад, вживання спиртних напоїв за кермом - ст. 264.1 КК РФ).

  к) Паблік, що заохочують жорстоке поводження з тваринами. Кілька років тому під Вконтактеімелось безліч груп, присвячених догхантінгу і вилову собак, але після проведеної кампанії, таких практично не залишилося. Разом з тим, продовжують працювати групи публікують різний контент, в тому числі пов'язаний із знущанням над тваринами. За деякими даними доступ до цієї інформації може бути платним. Серед функціонуючих груп називають «Біличі яму», «Собачий кайф» 20.

  л) Товариства, що порушують кримінальне законодавство в області обмеження обігу спеціальних технічних засобів, призначених для негласного отримання інформації (ст. 138.1. КК РФ). У них користувачам пропонується здійснити протиправну діяння, пов'язане з придбанням шпигунських гадже-тов (групи «БруС1іЬ - Шпигунські гаджети прослушки і камери» 21, «Шпигунські Гаджети, Атм Сервіс» 22І ін.).

  Таким чином, криміногенних груп безліч і чимала їх частина залишається поза увагою кримінологів. Незважаючи на вжиті превентивні спроби, криміногенні групи успішно функціонують, і їх дослідження буде актуально, особливо важливою є розробка наступних аспектів проблеми, а саме:

  - Вироблення репрезентативною типології аналізованих спільнот. За результатами проведеного нами аналізу таких налічується понад 11, хоча традиційно в науковій літературі згадується не більше 5-7 підтипів.

  - Дослідження контенту криміногенних груп (необхідно вивчити зміст послань до передплатників, які використовуються для цього ключові слова, дати кримінально-правову оцінку публікуються постам і змістовний аналіз фото- і відеоматеріалів). Мета цієї діяльності - вивчення світогляду, насаджуваної криміногенними групами. Для цих цілей необхідний аналіз семантичного ядра зазначених спільнот, тобто виявлення набору характерних ключових слів, які найбільш точно характеризують їх асоціальну спрямованість і т.д.

  - Аналіз характеристик учасників криміногенних груп (їх загальна чисельність стосовно до різних типів спільнот, статеві особливості контингенту, тенденції зростання і зниження передплатників і т.д.). Практичним результатом цих досліджень стане створення профілю учасника криміногенної групи з метою виділення можливих груп ризику кримінальної поведінки.

  - Оцінка дій учасників криміногенних груп, в першу чергу дослідження їх активності, коли в якості маркерів останньої використовуються показники позитивних оцінок матеріалу (лайк) і копіювання матеріалу з групи на свою сторінку (репост). Це дозволить виділити найбільш і найменш популярні спільноти, врахувати швидкість їх поширення.

  - Виявлення особливостей соціальної мімікрії криміногенних груп, коли, наприклад, суїцидальні спільноти імітують антисуїцидальних контент, щоб уникнути блокування; схожі тенденції відзначаються і в фашистських (націоналістичних) спільнотах тощо.

  20 Заборонити і закрити групи і паблік в соц мережах поширюють фото і відео жорстокості. URL: https: // www. change. org / p / адміністрація-вконтакте-заборонити-і-закрити-групи-і-па-відблиски-в-соц-мережах-які розповсюджують-фото-і-відео-жорстокості.

  21 URL: https://vk.com/spy.club.

  22 URL: https://vk.com/public67100926.

  - Дослідження неповнолітніх злочинців і осіб, які перебувають на обліку в інспекції у справах неповнолітніх на предмет участі в криміногенних інтернет-спільнотах. Це необхідно для доповнення програм профілактики злочинності новими знаннями про зв'язок кримінальної поведінки зі змістом інтернет-комунікацій девиантов.

  - Впровадження елементів профілактики віктимної поведінки потенційних жертв злочинів в інформаційному просторі (в освітніх організаціях усіх рівнів, на підприємствах, серед осіб похилого віку та ін.) [10].

  Список використаної літератури

  1. Бичкова А.М. Доведення до самогубства за допомогою використання інтернет-технологій: соціально-психологічні, кримінологічні та кримінально-правові аспекти / А.М. Бичкова, Е.Л. Раднаева // Всеросійський кримінологічний журнал. - 2018. - Т. 12, № 1. - С. 101-115. - DOI: 10.17150 / 2500-4255.2018.12 (1) .101-115.

  2. Смольякова Т. У росіян додалося дітей [Електронний ресурс] / Т. Смольякова // Російська газета. - 2014. - 19 дек. - Режим доступу: https://rg.org.ua/2014/12/19/ kids-site.html.

  3. Математичні методи в правоохоронній діяльності: питання протидії екстремізму в соціальних мережах / А.П. Суходолов [и др.] // Всеросійський кримінологічний журнал. - 2018. - Т. 12, № 4. - С. 468-475. -DOI: 10.17150 / 2500-4255.2018.12 (4) .468-475.

  4. Іванов А. «пацанськи мудрості і напівголі дівчата»: чим живуть групи в соцмережах, присвячені АУЕ? [Електронний ресурс] / А. Іванов // Інформ Поліс online. - Режим доступу: www.infpol.org.ua/103172-patsanskie-mudrosti-i-poluobnazhyennye-devushki-chem-zhivut-gruppy-v-sotssetyakh-posvyashchyennye-au/.

  5. Богданов В. Які таблетки вбивають? [Електронний ресурс] / В. Боданов // Російська газета. - 2018. - 4 липня. - Режим доступу: https://rg.org.ua/2018/07/04/za-zakaz-zapreshchennyh-preparatov-dlia-pohudeniia-mozhno-sest-na-7-let.html.

  6. Суходолов А.П. Цифрові технології та наркозлочинність: проблеми протидії використанню месенджера «телеграм» в поширенні наркотиків / А.П. Суходолов, А.М. Бичкова // Всеросійський кримінологічний журнал. - 2019. - Т. 13, № 1. - С. 5-17. - DOI: 10.17150 / 2500-4255.2019.13 (1) .5-17.

  7. Актуальні проблеми вдосконалення системи заходів кримінологічного попередження злочинів екстремістської спрямованості, скоєних з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж / С.В. Іванцов [и др.] // Всеросійський кримінологічний журнал. - 2018. - Т. 12, № 6. - С. 776-784. - DOI: 10.17150 / 2500-4255.2018.12 (6) .776-784.

  8. Ворошилова М.Б. Уривок про скінхеда: досвід комплексної психолого-лінгвістичної експертизи / М.Б. Ворошилова, К.В. Злоказов, А.А. Карапетян // Політична лінгвістика. - 2013. - № 1 (43). - С. 181-190.

  9. Князєва А. Мережевий нагляд: громадські працівники склали список найнебезпечніших Пабло-ков «Вконтакте» [Електронний ресурс] / А. Князєва // RT російською. - Режим доступу: https://russian.rt.com/russia/article/376528-yuristy-opasnye-gruppy-vkontakte.

  10. Суходолов А.П. Штучний інтелект у протидії злочинності, її прогнозуванні, попередженні та еволюції / А.П. Суходолов, А.М.Бичкова // Всеросійський кримінологічний журнал. - 2018. - Т. 12, № 6. - С. 753-766. -DOI: 10.17150 / 2500-4255.2018.12 (6) .753-766.

  References

  1. Bychkova A.M., Radnaeva E.L. Incitement to Suicide with the Use of Internet Technologies: Socio-Psychological, Criminological and Criminal Law Aspects. Vserossiiskiikrimino-logicheskiizhurnal = Russian Journal of Criminology, 2018, vol. 12, no. 1, pp. 101-115. DOI: 10.17150 / 2500-4255.2018.12 (1) .101-115. (In Russian).

  2. Smolyakova T. Russians have more children now. Rossiiskaya Gazeta, 2014 року, December 19. Available at: https://rg.org.ua/2014/12/19/kids-site.html.

  3. Sukhodolov A.P., Lebedev A.V., Toropov B.A., Babkin A.A., Spasennikov B.A. Mathematical Methods in Law Enforcement: Counteracting Extremism on Social Media. Vseros-siiskiikriminologicheskiizhurnal = Russian Journal of Criminology, 2018, vol. 12, no. 4, pp. 468-475. (In Russian).

  4. Ivanov A. "Bro culture wisdom and half-naked girls": what is discussed on social networking sites dedicated to juvenile delinquent groups? Available at: www.infpol. ru / 103172-patsanskie-mudrosti-i-poluobnazhyennye-devushki-chem-zhivut-gruppy-v-sots-setyakh-posvyashchyennye-au /.

  5. Bogdanov V. What pills kill? Rossiiskaya Gazeta, 2018, July 4. Available at: https: // rg.org.ua/2018/07/04/za-zakaz-zapreshchennyh-preparatov-dlia-pohudeniia-mozhno-sest-na-7-let. html.

  6. Sukhodolov A.P., Bychkova A.M. Digital Technologies and Drug-Related Crime: Problems of Counteracting the Use of «Telegram» Messenger for Trafficking Drugs. Vse-rossiiskiikriminologicheskiizhurnal = Russian Journal of Criminology, 2019, vol. 13, no. 1, pp. 5-17. (In Russian).

  7. Ivantsov S.V., Borisov S.V., Usembaeva G.I., Muzychuk T.L., TishchenkoYu.Yu. Relevant Problems of Improving the Measures of Criminological Prevention of Extremist Crimes Committed Using Information and Telecommunication Networks. Vserossiiskiikriminolog-icheskiizhurnal = Russian Journal of Criminology, 2018, vol. 12, no. 6, pp. 776-784. DOI: 10.17150 / 2500-4255.2018.12 (6) .776-784. (In Russian).

  8. Voroshilova M.B., Zlokazov K.V., Karapetyan A.A. An Extract about a Skinhead: Experience of Complex Psychological and LInguistic Expertise. Politicheskayalingvistika = Political Linguistics Journal, 2013, no. 1 (43), pp. 181-190. (In Russian).

  9. Knyazeva A. Social networking sites surveillance: social activists have made a list of the most dangerous public pages on the networking site "VKontakte". Available at: https: // russian. rt.com/russia/article/376528-yuristy-opasnye-gruppy-vkontakte.

  10. Sukhodolov A.P., Bychkova A.M. Artificial Intelligence in Crime Counteraction, Prediction, Prevention and Evolution. Vserossiiskiikriminologicheskiizhurnal = Russian Journal of Criminology, 2018, vol. 12, no. 6, pp. 753-766. DOI: 10.17150 / 2500-4255.2018.12 (6) .753-766. (InRussian).

  Інформація про автора

  Жмуров Дмитро Віталійович - кандидат юридичних наук, доцент, кафедра кримінального права, кримінології та кримінального процесу, Байкальський державний університет, 664003, м Іркутськ, вул. Леніна, 11, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Authors

  Dmitry V. Zhmurov - Ph.D. in Law, Associate Professor, Chair of Criminal Law, Criminology, and Criminal Procedure, Baikal State University, 11 Lenin St., 664003, Irkutsk; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  для цитування

  Жмуров Д.В. Криміногенні групи «Вконтакте»: постановка проблеми / Д.В. Жмуров // Baikal Research Journal. - 2019. - Т. 10, № 1. - DOI: 10.17150 / 2411-6262.2019.10 (1) .11.

  For Citation

  Zhmurov D.V. Criminogenic Groups on the Social Networking Site "VKontakte": the Problem Statement / D.V. Zhmurov. Baikal Research Journal, 2019, vol. 10, no. 1. DOI: 10.17150 / 2411-6262.2019.10 (1) .11. (In Russian).


  Ключові слова: Криміногенна ІНТЕРНЕТ-СПІЛЬНОТИ / ПРОПАГАНДА НАЦІОНАЛІЗМУ / НАРКОМАНІЇ / КРИМІНАЛЬНОГО ПОВЕДІНКИ В СОЦІАЛЬНИХ ГРУПАХ / CRIMINOGENIC INTERNET COMMUNITIES / PROPAGANDA FOR NATIONALISM / DRUG ABUSE / CRIMINAL BEHAVIOR IN SOCIAL GROUPS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити