Розглядаються можливості навчання міжкультурного іншомовного спілкування на основі креолізованного гіпертекстів і дається їх методична типологія, розроблена за наступними критеріями: структурного взаємодії елементів креолізванного гіпертексту, смисловий кореляції вербальних і невербальних засобів спілкування, способу репрезентації.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Кольцов І. А.


CREOLIZED HYPERTEXT AND ITS METHODOLOGICAL TYPOLOGY FOR THE FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN THE LANGUAGE HIGH SCHOOL

The article is about methodological potentials of creolized hypertext for the foreign language teaching. It represents methodological typology on criteria: structural interaction of elements, semantic correlation of verbal and nonverbal communicative means, means of representation


Область наук:

 • Науки про освіту

 • Рік видавництва: 2008


  Журнал: Світ науки, культури, освіти


  Наукова стаття на тему 'креолізованного гіпертексту і їх методична типологія в навчанні міжкультурного іншомовного спілкування в мовному вузі'

  Текст наукової роботи на тему «креолізованного гіпертексту і їх методична типологія в навчанні міжкультурного іншомовного спілкування в мовному вузі»

  ?16. Макаров, М.Л. Основи теорії дискурсу / МЛ. Макаров. - М .: ІТДГК «Гнозис», 2003.

  1 7. Червоних, В.В. Основи психолінгвістики та теорії комунікації / В.В. Червоних. - М ,: ІТДГК «Гнозис», 2001.

  18. Миронова, H.H. Діскурс- аналіз оцінної семантики / H.H. Міронова- М .: НВИ - Тезаурус, 1997..

  19. Кубрякова, Е.С. Види просторів тексту і дискурсу // Категоризація світу: простір і час. Матеріали наукової конференції / За ред. проф. Е.С. Кубряковой і проф. О.А. Александрової. - М .: Діалог МГУ, 1997..

  20. Нікітін, М.В. Розгорнуті тези про концептах / М.В. Нікітін // Питання когнітивної лінгвістики. - 2003. - № 1.

  21. Степанов, Ю.С. Між системою і текстом: вираження фактів // Ю.С. Степанов // Мова - система. Мова - текст. Мова - здатність. М., 1995.

  22. Колесов, В.В. «Життя походить від слова" / В.В. Колесов. - СПб .: «Златоуст», 1999.

  23. Кубрякова, Е.С. Про поняттях дискурсу і дискурсивного аналізу в сучасній лінгвістиці / Е.С. Кубрякова // Дискурс, мова, мовна діяльність: Зб. оглядів. М .: ІНІСН, 2000..

  24. Сєдов, К.Ф. Становлення дискурсивного мислення мовної особистості / Сєдов К.Ф. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-ту, 1999. Стаття надійшла до редакції 12.05.08

  УДК 14.01.17

  І.А. Кольцов, аспірант ГАГУ, м Гірничо-Алтайськ

  КРЕ0ЛІ30ВАННИЕ гіпертексту І ЇХ МЕТОДИЧНА ТИПОЛОГІЯ В НАВЧАННІ МІЖ-КУЛЬТУРНОГО іншомовного спілкування у мовній ВНЗ

  Розглядаються можливості навчання міжкультурного іншомовного спілкування на основі креолізованного гіпертекстів і дається їх методична типологія, розроблена за наступними критеріями: структурного взаємодії елементів креолізванного гіпертексту, смисловий кореляції вербальних і невербальних засобів спілкування, способу репрезентації.

  Ключові слова: креолізованного текст, гіпертекст, методика викладання іноземних мов, Інтернет, вербальні, невербальні засоби спілкування

  У світі високих технологій міжкультурне, інтернаціональне спілкування між організаціями, науковими закладами різних країн ведеться на основі телекомунікацій та комп'ютерних технологій. Розвиток мережі Інтернет, тобто зародження World Wide Web, призвело до того, що найактуальніша інформація у всіх сферах діяльності людини (наука, культура, освіта, повсякденне життя, технології та ін.) з'являється насамперед у електронному світі. Відповідно, суспільство XXI століття потребує фахівців з меж-культурному іншомовного спілкування, які володіють уміннями спілкування в комп'ютерній телекомунікаційному середовищі. Таким чином, компетенції в сфері телекомунікацій і комп'ютерних технологій повинні бути включені в зміст навчання міжкультурно-му іншомовного спілкування в мовних вузах, як ключові компетенції здійснення міжкультурного спілкування за допомогою телекомунікацій і комп'ютерних технологій.

  Спілкування в комп'ютерному середовищі засноване на обміні, отриманні, створенні, зміні інформації в електронному вигляді, яка систематизується в так званих гипертекстах і креолізованного текстах. Ця стаття присвячена розробці та типології креолізованного гіпертекстів як компонентів змісту навчання міжкультурного іншомовного спілкування в мовних вузах.

  Поняття «гіпертекст», введене і описане В. Бушем і його послідовниками, трактується як особливо упорядкований комплексний інформаційний масив [1, с. 102],

  В даний час термін «гіпертекст» має різні трактування в міждисциплінарних дослідженнях. Спочатку поняття «гіпертекст» розвивалося в інформаційних науках, де онотрактуется як текст, представлений у вигляді асоціативно пов'язаних блоків. У комп'ютерних технологіях гіпертекст є інформаційним масивом, на якому задані і автоматично підтримуються зв'язки між виділеними елементами »[2, с. 20].

  У семіотиці гіпертекст розглядають як форму організації текстового матеріалу, при якій його

  одиниці представлені не в лінійній послідовності, а як система явно вказаних можливих переходів, зв'язків між ними. Слідуючи цим зв'язкам, можна читати матеріал в будь-якому порядку, утворюючи різні лінійні тексти »[3, с. 20-28].

  Елементи гіпертексту неоднорідні, в них входять так звані креолізованного тексти. Креолізованного текст складається з двох негомогенних частин: вербальної та невербальної [4, с. 180]. Поняття креолізованного тексту використовується в лінгвістиці, де описується його структура, властивості і функції. Креолізованного текст охоплює всі можливі засоби спілкування і є одиницею як комп'ютерного, так і міжособистісного, колективного (в тому числі педагогічного), а також масового спілкування. У зв'язку з цим дослідження креолізованного текстів в об'єднаннях за принципом гіпертексту набувають особливого значення, тому що креолізованного гіпертексту, спрямовані на досягнення педагогічних цілей, включають в себе весь комплекс вербальних і невербальних кошти спілкування.

  У креолізованного гіпертексті інформація представлена ​​різними знаковими системами - вербальними і невербальними. Ми можемо дати наступне визначення поняттю «креолізованного гіпертекст» - це особливо організований масив креолізованного текстів, який представлений не в лінійній послідовності, а як система явно вказаних можливих вербальних і невербальних переходів, зв'язків між елементами. Слідуючи цим зв'язкам, можна читати матеріал в будь-якому порядку, утворюючи різні лінійні креолізованного тексти.

  У методиці викладання іноземних мов відсутні комплексна характеристика, типологія і опис можливостей навчання іноземної мови на основі креолізованного гіпертексту або його елементів (поодиноких креолізованного текстів). Виникає протиріччя між постійним використанням креолізованного гіпертекстів в навчанні міжкультурного спілкування і відсутністю їх опису та методичної типології в навчанні іноземної мови як спеціальності.

  Створення методичної типології креолізованного гіпертекстів вимагає виділення відповідних кри-

  теріев такої класифікації. Гіпертексти є системами, тобто складаються з безлічі компонентів, які розміщені в упорядкованій формі. Отже, необхідно розмежувати їх за структурними формалізованим ознаками. Тому в якості основного критерію класифікації креолізованного гіпертекстів ми виділяємо критерій структурного взаємодії їх елементів. Гіпертекст існує в інформаційному (віртуальному) просторі, але його використання відбувається в реальному часі. Відповідно, структурна взаємодія елементів Крео-лізованного гіпертексту реалізується в 1. просторових і 2. тимчасових зв'язках.

  1. Під просторовими зв'язками в даному випадку ми розуміємо структуру послідовності, порядку і співпідпорядкованості елементів гіпертексту між собою. За їх характером креолізованного гіпертекст може бути ієрархічним (простим) або мережевим (складним). Ієрархічна, тобто деревоподібна, архітектура гіпертексту істотно обмежує можливості переходу між його компонентами. В даному випадку елементи гіпертексту підпорядковані один одному. Ієрархічний гіпертекст не реалізує всі можливості гіпертекстових технологій. Прикладом ієрархічного гіпертексту може служити зміст комп'ютерного документа, яке дозволяє перейти до будь-якої частини гіпертексту, минаючи етап послідовного перегляду його елементів. До ієрархічним гіпертексту відноситься і система, яка дає можливість переглядати відсилання до літератури, що містяться в тексті, не звертаючись безпосередньо до списку літератури. Ієрархічні гіпертексту можуть застосовуватися на початковому етапі, на етапі формування знань, умінь і навичок, вони не викликають додаткових складнощів в учнів. Більш того, ієрархічний креолізованного-ний гіпертекст дублює асоціативні зв'язки людської пам'яті і оптимальний для представлення складних мовних чи культурних явищ найбільш оптимальний. У ньому презентируются дані явища як в ассоціограмме у різних визначеннях, формах, проявах. Наприклад, для формування лексичних навичок та мовленнєвих умінь доцільно створення навчальних креолізованного гіпертекстів, в яких слово може бути відправним елементом; наступним ієрархічним шаром можуть бути визначення, вербальні і невербальні опису; далі йдуть наочні приклади і коментарі; і в якості завершального елемента вербальні і невербальні твори (художні літературні твори, фільми, пісні, твори мистецтва та інше); проміжними етапами є вправи і завдання, по успішному виконанню яких студент переходить до наступного ієрархічним шару. Викладач при цьому контролює процес просування по креолізо-ванному гіпертексту студентами і обізнаний про його результати.

  Мережевий креолізованного гіпертекст дозволяє використовувати різні типи відносин між компонентами. Мережеві гіпертексту володіють багатою системою переходів між компонентами гіпертексту, в них відсутнє уявлення про базову тексті (будь це зміст або алфавітний список з посиланнями), з яким пов'язані другорядні за значимістю тексти. Мережеві креолізованного гіпертексту є об'ємними інформаційними масивами, їх читання в повному обсязі не представляється неможливим. Найвідомішим мережевим креолізованного гіпертекстом є весь Інтернет. Його використання грунтується на пошуку, виборі елементів гіпертексту і створенні свого лінійного тексту або ієрархічного гіпертексту (згідно упорядкування інформації в людській

  пам'яті). Читання мережевого гіпертексту вимагає не тільки володіння мовою (в тому числі і технічним стилем мови), а й знань, умінь і навичок в сфері інформаційних технологій на рівні, достатньому для орієнтування в структурі креолізованного гіпертексту: пошук необхідної інформації, вибір необхідних елементів, створення власного тексту. При навчанні іноземної мови як спеціальності вправи на основі мережевих гіпертекстів вимагають попереднього інструктажу і демонстрації прикладів їх виконання. На жаль, стандартний курс інформатики на мовних факультетах не формує необхідних знань, умінь і навичок для роботи з гіпертекстами. Тому при роботі з мережевими гіпертекстами у студентів виникають технічні проблеми. Крім того, специфіка комп'ютерного сленгу представляє для студентів значні мовні труднощі, які створюють і певні психологічні бар'єри. Перші заняття на основі мережевих гіпертекстів проходять в атмосфері підвищеної складності і вимагають постійної допомоги та роз'яснень викладача. Наступні ж заняття засновані на самостійній роботі, і в академічне час (на практичних заняттях) студенти тільки пре-зентіруют результати своєї діяльності (наприклад, пояснюють на основі знайденої, обраної та проаналізованої інформації мовні чи культурні явища; повідомляють інформацію в формі доповіді з наукових тем , результати віртуальних опитувань серед носіїв мови, що вивчається і т.д.). При використанні мережевого креолізованного гіпертексту викладач не в змозі визначити попередні способи пошуку інформації студентами, в тому числі і характер самої інформації, і рівень її аналізу. Протягом занять викладач допомагає і підказує студентам шляху оптимального виконання завдання.

  2. По тимчасовим зв'язкам, тобто за способом існування креолізованного гіпертексту в часі, розрізняються статичні (тексти жорсткої структури) і динамічні (тексти м'якої структури) гіпертексту [5: с. 35-38]. Статичний креолізованного гіпертекст не змінюється в процесі експлуатації; в ньому користувач може фіксувати свої коментарі, однак вони не змінюють істота гіпертексту. Особливістю статичної гіпертексту є те, що відносини між елементами гіпертексту спочатку фіксовані творцями, тобто він володіє жорсткою структурою. Прикладами статичних креолізованного гіпертекстів можуть служити електронні енциклопедії, словники, лексикон, готові комп'ютерні програми.

  Для динамічного креолізованного гіпертексту зміна є нормальною формою існування. Такий гіпертекст породжується щоразу, коли відбувається звернення до нього користувача. Зазвичай динамічні гіпертексту функціонують там, де необхідно постійно аналізувати потік інформації, тобто в інформаційних службах різного роду. Динамічними є, наприклад, Аризонская інформаційна система (ААЮ), яка щомісяця поповнюється на 300-500 рефератів, новинні сайти. За своєю суттю весь Інтернет є динамічним мережевим креолізованного-ним гіпертекстом.

  В даний час широко поширене використання технологій динамічної структури на ключових словах. Перехід від одного вузла до іншого в мережі гіпертексту здійснюється на основі пошуку ключових слів. Оскільки набір ключових слів кожен раз може відрізнятися, щоразу змінюється і структура гіпертексту. Застосування гіпертекстів статичної структури раціонально на початковому етапі - викладач знає, які кроки роблять студенти і які результати вони отримують, що підвищує ефективність навчений-

  ня студентів. Робота студентів з гіпертекстами динамічною структури представляє значні труднощі для викладацького контролю. Викладач, що пропонує завдання, не може заздалегідь передбачити, який конкретний результат отримають студенти. Читання динамічних гіпертекстів засноване на індивідуальній, гнучкою і мобільного роботі студентів, що розвиває навички та вміння самостійної роботи.

  Таким чином, за критерієм структурного взаємодії елементів можна виділити 4 типи креолізо-ванних гіпертекстів (наприклад, складний статичний креолізованного гіпертекст: тип 2) (див. Таб.1).

  Креолізованного тексти є єдиними і завершеними за змістом вербально-невербальними утвореннями. Вербальні та невербальні засоби спілкування відносяться до різних семиотическим системам. Для розмежування різноманітних креолізованного гіпертекстів по їх змісту і сенсу необхідна друга типологія - за критерієм смислової кореляції вербальних і невербальних елементів. В цьому плані лінгвісти вже неодноразово робили спроби розмежувати і категоризувати креолізованного тексти. Для цього між вербальною і невербальною частинами встановлюються різні кореляції. Якщо розглядати зображення як окремий приклад невербальних засобів, то кореляції між вербальним і невербальним компонентами розширюється в залежності від характеру переданої в них інформації - денотативної (д) і коннотативной (к). В результаті виникають чотири типи кореляції. [6, с. 76-78] (наприклад, тип

  2 - невербальний елемент креолізованного гіпертексту має денотативного значення, а вербальний -конно-татівное). Дані типи креолізованного гіпертекстів можна представити в наступній таблиці (див. Таб. 2):

  Залежно від типу смисловий кореляції на основі тексту можуть бути створені і відповідні ре-

  чевие ситуації, пов'язані з можливостями обговорення, дискусії та елементами рольової гри з приводу результатів інтерпретації. Наприклад, до креолізованного-ному гіпертексту, де вербальний елемент має денотативного значення і невербальний елемент - Коннот-активне, можуть бути запропоновані наступні завдання:

  • передують обговорення тексту в цілому;

  • спрямовані на аналіз, інтерпретацію поняття;

  • пов'язані з аналізом структури і логіки тексту;

  • які спонукають до обговорення виразності і сенсу невербальних засобів спілкування - міміки, постави, пози, жестикуляції;

  • На творчу роботу в мікрогрупах, що імітує різні види діяльності - підготовку і читання доповіді (повідомлення), інтерв'ю, створення власного креолізованного тексту [7, с. 36].

  Різна кореляція елементів дозволяє відображати не тільки будь-які інформативні, але і емотивні відтінки, а також з більшою успішністю сприяти перцептивному сприйняття і впливу на співрозмовника в процесі роботи над ними, інтерактивного взаємодії між партнерами по спілкуванню, тому що вони забезпечують колективне обговорення та інтерпретацію вербального і невербального компонентів в мікрогрупах, виконання різних видів завдань, пов'язаних з їх декодуванням і відтворенням відповідного змісту.

  Невербальні засоби спілкування мають великий вплив на психічний і фізичний стан людини і стимулюють засвоєння інформації на підсвідомому рівні на відміну від впливу вербальних засобів, розуміння та інтерпретація яких завжди пов'язана зі свідомістю. Тому перш ніж використовувати ці кошти в практиці навчання міжкультурного спілкування необхідно враховувати їх позитивний і негативний вплив.

  Таб. 1

  Типологія креолізованного гіпертекстів для різних етапів формування знань, умінь і навичок іншомовного спілкування

  За просторовим зв'язків з тимчасовим зв'язкам Рекомендований етап використання

  ієрархічний мережевий статичний динамічний початковий просунутий

  тип 1 ієрархічний статичний початковий

  тип 2 мережевий статичний початковий просунутий

  тип 3 ієрархічний динамічний початковий просунутий

  тип 4 мережевий динамічний просунутий

  Світ креолізованного гіпертекстів надзвичайно різноманітний: вони можуть включати в себе різні вербальні і невербальні елементи, створюватися в технічно опосередкованому і реальному спілкуванні. Для здійснення побученія іноземної мови на основі креолізованного гіпертекстів необхідно виділити, якими засобами представлена ​​вербальна і невербальна інформація, тобто що є носієм Крео-лізованного гіпертексту. На цій підставі можна виділити третій критерій типології креолізованного гіпертекстів: за способом репрезентації гіпертексту (по носію креолізованного гіпертексту) (див. Таб. 3). Креолізованного гіпертексту можуть бути репрезентовані за допомогою комп'ютера (на основі комп'ютерних технологій), природним способом (із застосуванням нетехнічних, природних засобів спілкування людини, наприклад, міміка, жести та ін., В цьому випадку носієм креолізованного гіпертексту є викладач, однокурсники), чуттєво-об'ктниші засобами (на основі засобів спілкування, впливаю-

  Таб. 2

  Типологія креолізованного текстів за принципом смислового кореляції їх елементів

  Тип Елемент КГТ * Характер інформації, що передається

  невербальний вербальний

  тип 1 денотат денотат

  тип 2 денотат коннотат

  тип 3 коннотат денотат

  тип 4 коннотат коннотат

  * КГТ - креолізованного гіпертекст

  щих на органи чуття: друкованої продукції, наочних об'єктів, запахів і ін. засобів) або змішано (із застосуванням всіх перерахованих способів).

  Компьютерни1е креолізованного гіпертексти1 складаються з вербальних і невербальних елементів, їх різноманіття обмежена лише технічними можливостями сучасних комп'ютерних систем, які не дозволяють передавати інформацію на рівні запаху,

  смаку, обмежує передачу просторово-часової та іншої інформації. Такі системи отримали назву гіпермедіа- або мультімедіасістем. Поняття «креолізованного гіпертекст» не обмежується лише комунікативними засобами комп'ютерних технологій. Воно включає всю систему невербальних засобів спілкування, наприклад такі з них, як візуальні, аудіомузикальние, тактильні, нюхові, смакові та інші. Отже, за способом репрезентації типологія креолізованного гіпертекстів може виглядати наступним чином (див. Таб.3):

  Таким чином, навчання іншомовного спілкування на основі креолізованного гіпертекстів дозволяє об'єднати в єдине ціле нові технології комп'ютерного навчання іноземним мовам поряд з традиційними-ім методами і засобами.

  Типологія креолізованного гіпертекстів в методиці навчання міжкультурного спілкування базується на таких критеріях:

  1) структурного взаємодії елементів креоліз-ванного гіпертексту (4 типи КГТ),

  2) смисловий кореляції вербальних і невербальних елементів (4 типи)

  бібліографічний список

  1. Bush, V. As We Way May Think / V.Bush // The Atlantic Monthly. тисяча дев'ятсот сорок п'ять.

  2. Полікахін, А.В. Гіпертекст: сутність, стан, проблеми, перспективи. / А.В.Полікахін, А.Ю. Савін - М., 1993.

  3. Суботін, М. М. Гіпертекст. Нова форма письмової комунікації / М.М. Суботін // ВІНІТІ. Сер. Інформатика. Т. 18. М, 1994.

  4. Сорокін, Ю.А. Креолізованного тексти і їх комунікативна функція / С Ю.А.орокін, Е.Ф. Тарасов // Оптимізація мовного дії. М., 1990..

  5. Баранов, А. Н. Введення в прикладну лінгвістику: Навчальний посібник. / О.М. Баранов - М .: Едіторіал У РСС, 2001..

  6. Bardin, L. Le texte et limage / L.Bardin // Communication et langages. 1975, - №26.

  7. Андронкіна, Н.М. Креолізованного текст в навчанні іноземної мови / Н.М.Андронкіна, І.А. Кольцов. - Гірничо-Алтайськ, 2006. Стаття надійшла до редакції 05.04.08

  Таб. 3

  Типологія креолізованного гіпертекстів за критерієм способу репрезентації

  Тип креолізованного гіпертексту Носій інформації

  Комп'ютерний комп'ютер, проектор та інші технічні засоби

  природний людина

  Чуттєво об'єктний предмети, друковані видання, штучні запахи і інші об'єкти

  Змішаний сукупність двох і більше носіїв

  3) способу репрезентації (4 типи).

  Методична типологія є необхідною умовою для розуміння сутності, різноманітності і методичних можливостей застосування креолізованного гіпертекстів і їх впровадження в навчання міжкультурно-му іншомовного спілкування.

  УДК 373.1.02 + 373.1.013

  Д.С. Медведєв, здобувач БДПУ, м Барнаул

  ІНТЕГРАЦІЯ СІМ'Ї ТА ШКОЛИ У професійного самовизначення старшокласників

  У статті підкреслюється актуальність і перспективність вивчення проблеми професійного самовизначення старшокласників. Аналізується сучасний стан російської освіти. Обґрунтовується необхідність інтеграції сім'ї та школи в питаннях вибору професійного шляху. На закінчення наводиться приклад авторського навчального заняття в рамках спецкурсу «Професійне самовизначення старшокласників».

  Ключові слова: самовизначення, професійне самовизначення, сім'я, школа, інтеграція.

  Проблема професійного самовизначення учнів розглядається сьогодні не тільки в контексті модернізації російської освіти, але і як загальнолюдська проблема. Можна стверджувати, що підготовка людини до життя в різні історичні періоди була справою державним, які уособлюють менталітет і культуру сучасної епохи. Аналіз пси-холого-педагогічної літератури з даної проблеми свідчить, що на сьогоднішній день все більшої популярності набувають підходи, при яких людина сама визначає міру особистої відповідальності за вибір свого життєвого і професійного шляху. При цьому свобода вибору стає не тільки особистісно, ​​але соціально-детермінованим явищем, що породжує зміна і ускладнення індивідуальної картини світу молодої людини, трансформацію поглядів особистості на проблему самовизначення.

  Згідно словниковому визначенню В.І. Даля «самовизначення» можна трактувати, як «самостійне розпорядження власною долею за власним ви-

  бору »[1, с. 554]. У новітньому філософському словнику категорія «самовизначення» розкривається як «процес і результат вибору особистістю своєї позиції, цілей і засобів самоздійснення в конкретних обставинах життя» [2, с. 593]. У педагогічному енциклопедичному словнику під редакцією Б.М. Бім-Бада термін «самовизначення» позначений як «центральний механізм становлення особистісної зрілості, що складається в усвідомленому виборі людиною свого місця в системі соціальних відносин» [3, с. 252-253]. У психологічному енциклопедичному словнику за редакцією М. І. Єні-кеев: «самовизначення» трактується як «вибір і утвердження власної позиції в проблемних і критичних соціально значущих ситуаціях» [4, с. 403].

  У переважній більшості психолого-педагогичес-ких робіт вікові рамки прояви «самовизначення» як особистісного новоутворення обмежуються 16-17 роками життя дитини. Цей період у віковій психології визначається як старший підлітковий вік або юність. Багатьма авторами юність розуміється


  Ключові слова: креолізованного ТЕКСТ /гіпертексту /МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ /ІНТЕРНЕТ /Вербальне /Невербальні ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ /CREOLIZED TEXT /HYPERTEXT /LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY /INTERNET /VERBAL /NONVERBAL COMMUNICATIVE MEANS /MEANS OF REPRESENTATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити