Педагогнінг креатівлік сіфатларіга Ега бўліші унінг шахсей? обіліятларі ва касба фаоліятіні сіфатлі, Самаран ТАШКО етішга замін яратаді. Ў? Ітішнінг дидактики та'мінотіні креатив yoндашув асосіда ТАШКО етіш ДАРС жараёні самарадорлігіні кафолатлайді. Ушбу ілмій-Назарій, та? Лілій ма? Олада креатив yoндашув асосіда ў? Ітішнінг дидактики та'мінотіні яратіш механізмларі? А? Ідагі фіклар баён етілган.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Мусурмонкулова Му? аё Маматкуловна


СТВОРЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ креативний підхід

Володіння вчителем креативних якостей направляє його на якісну і ефективну організацію особистих здібностей і професійної діяльності. Організація навчання на основі креативного підходу до дидактичного забезпечення гарантує високу якість навчального процесу. У даній науково-теоретичної аналітичній статті автором висловлюються думки про механізми створення дидактичного забезпечення, заснованого на креативному підході.


Область наук:
 • Науки про освіту
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: Сучасна освіта (Узбекистан)

  Наукова стаття на тему 'КРЕАТИВ YOНДАШУВ АСОСІДА Ў? ІТІШНІНГ дидактики ТА'МІНОТНІ ЯРАТІШ МЕХАНІЗМЛАРІ'

  Текст наукової роботи на тему «КРЕАТИВ YOНДАШУВ АСОСІДА Ў? ІТІШНІНГ дидактики ТА'МІНОТНІ ЯРАТІШ МЕХАНІЗМЛАРІ»

  ?Мусурмонкулова Мух, аё Маматкуловна,

  Гулистон Давлат університет хузурідагі Халк та'лімі ходімларіні кайта тайёрлаш ва уларнінг малакасіні ошіріш х, Удуд марказінінг «Тілларні укітіш методікасі» кафедрасі тадкікотчісі

  КРЕАТИВ YOНДАШУВ АСОСІДА У ^ ІТІШНІНГ дидактики ТА'МІНОТНІ ЯРАТІШ МЕХАНІЗМЛАРІ

  МУСУРМОНКУЛОВА М.М. КРЕАТИВ YOНДАШ УВ АСОСІДА УКІТІШНІНГ дидактики ТА'МІНОТНІ ЯРАТІШ МЕХАНІЗМЛАРІ

  Педагогнінг креатівлік сіфатларіга Ега буліші унінг шахсей кобіліятларі ва касба фаоліятіні сіфатлі, Самаран ТАШКО етішга замін яратаді. Укітішнінг дидактики та'мі-нотіні креатив yoндашув асосіда ТАШКО етіш ДАРС жараёні самарадорлігіні кафолатлайді. Ушбу ілмій-Назарій, тах, лілій маколада креатив yoндашув асосіда укітішнінг дидактики та'-мінотіні яратіш механізмларі х, акідагі фіклар баён етілган.

  Таянч суз ва тушунчалар: дидактики та'мінот, хусусій методика, укітіш усулларі, укув матеріалларі, укітіш тамойіллар, креатівлік.

  МУСУРМОНКУЛОВА М.М. СТВОРЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ креативний підхід

  Володіння вчителем креативних якостей направляє його на якісну і ефективну організацію особистих здібностей і професійної діяльності. Організація навчання на основі креативного підходу до дидактичного забезпечення гарантує високу якість навчального процесу. У даній науково-теоретичної аналітичній статті автором висловлюються думки про механізми створення дидактичного забезпечення, заснованого на креативному підході.

  Ключові слова та поняття: дидактична підтримка, приватна методологія, методи навчання та матеріали, дидактичні принципи, творчість.

  MUSURMONKULOVA M.M. CREATION OF MECHANISMS OF DIDACTIC PROVIDING OF EDUCATING ON BASIS OF CREATIVE APPROACH

  Possessing the teacher of creative internalss rules him to quality and effective organization of the personal capabilities and professional activity. Organization of educating on the basis of the creative approach to didactics providing guaranteed high quality of educational process. In this theoretical analytical article it is expressed author's opinion of didactic supply mechanisms providing based on creative approach.

  Keywords: didactic support, private methodology, teaching methods and materials, didactic principles, creativity.

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 4

  Расмо та'лімнінг бірламчі Асосом ДАРС цісобланаді. Дарс, уз навбатіда, бір бутунлік буліб, цуйідагі цісмлардан ТАШКО топган: та'лім-Тарб берувчі; та'лім-Тарб олувчі; Дастур ва дарслік, уцув-услубій цулланма цамда дидактики матеріаллар; педагогик усул ва услублар, уцітішнінг технік восіталарі.

  Укітіш самарадорлігіга ерішіш учун уцітішнінг дидактики та'мінотіні яратіш механізмларі хам мухім ахаміятга Ега. Дидактики та'мінотні яратіш механізмларіга креатив yoндашувні ТАШКО етіш укувчіларні танкідій, тахлілій yoкі іжодій фікрлаш ва Анік ма'лумотларга асосланган білімларга Ега булішларіні амалга ошіраді.

  Креатив узі нима? Сгеа ^ лотінча суз буліб, яратувчанлік, іжодкорлік ма'нола-ріні англатаді1. Бір карашда та'лім спека-yoніні креатив Fоялар асосіда ТАШКО етіш укув дастуріда белгіланган талаблардан четга чікішдек тасаввур колдіраді. Бирок, креатив-лик, іжодій yoндашіш укув машFулотларіні мавжуд Давлат та'лім стандартларі (ДТС) га мослаштіріш, колаверса, укітувчілардан укітіш жараёніга нісбатан креатив, іжодій yoндашувні та'мінлашга хізмат кіладіган метод, усул ва восіталар машFулотларні методик жіхатдан Самаран, туFрі Оліб Борілі-шини та'мінлайді.

  Педагогик нуктаі назардан та'лім МАЗМ-Ніні шакллантіріш куйідагі уч боскічда амалга ошіріладі2:

  • умумій Назарій боскіч;

  • укув боскічі;

  • укув матеріаліні узлаштіріш боскічі.

  Укув матеріаліні узлаштіріш боскічіда

  та'лім мазмунінінг укув мод (фан) ларі буйіча яратілган ДТЗ, укув режасі ва укув Дастур кабі ме'ёрій хужжатлар, шунінг-дек, укув манбаларі (дарслік, укув ва методик кулланма, йурікнома, тавсіянома ва шу кабі-лар) та акс етішні та'мінланаді.

  1 Хасанбоев Ж., Туракулов Х., Гайдаров М., Хасанбоева О., Усманов Н. Педагогіка фанідан ізохлі луFат. - Т .: «Фан ва технологіялар», 2009. - 236-бет.

  2 Зіёмухаммадов Б. Педагогіка. Олій укув ютрларі учун кулланма. - Т .: «Турон-Ікбол», 2006. - 26 бет.

  Та'лім мазмуні куйідагі Давлат та'лім стандарти, укув режаларі мазмуніда намоён буладі3.

  Давлат та'лім стандартларі - умумій Урта, Урта махсус, Касба-цунар ва олій та'лім мазмуніга цамда сіфатіга куйіладіган тала-Бларни белгілайдіган ме'ёрій цужжат.

  Укув режасі ме'ёрій цужжат буліб, Унда цар бір укув предметнінг мазмуні очіб беріладі ва укув йілі давоміда узлаштіріліші зарур Булган Билим, кунікма ва малакалар цажмі курсатіб беріладі.

  Та'лім мазмуні укув дастурларіда янада батафсіл yoрітіладі.

  Уцув Дастур - муайян укув фани буйіча Билим, кунікма ва малакалар мазмуні, умумій ВАКТА, муцім білімларні урганіліші буйіча таксімлаш, мавзуларнінг Кетмен-кетлігіні белгілаш цамда уларнінг урганіліш даража-сині yoрітувчі ме'ёрій цужжат.

  Дастурда курсатілган Билим, Малака ва кунікмаларнінг укувчілар томонідан тула узлаштіріліші укітіш жараёні муваффакіяті ва самарадорлігіні белгіловчі мезонлар саналаді.

  Педагогларда х, ам креатівлік сіфатларінінг тулаконлі намоён буліші укув дастурларі билан ішлашда х, ам кузга ташланаді.

  Муалліфлік укув дастурларі: 1)

  укувчіларнінг ех, тіёжі, кізікіші, хох, іш-істакларіні інобатга ОЛГА х, Олда укув модулі (фани) доірасіда муайян мавзу (масала) ні Чукур урганіш yoкі ма'лум муаммонінг ечі-міні топішга йуналтірілган укув Дастур; 2) укув дастурларінінг бір турі4.

  Бу турдагі дастурлар х, ам ДТС талабларіні х, ісобга ОЛГА х, Олда укув фани курілішінінг узгача шаклда буліші, урганілаётган х, Одісей ва

  3 Іноятов У.И., Муслимов Н.А., Усмонбоева М., ІноFомова Д. Педагогіка 1000 та саволга 1000 та жавоб / Методик кулланма - Т .: низом нмдг ТДПУ, 2012. - 146 б.

  4 педагогіки атамалар луFаті. - Т .: «Фан» нашріёті, 2008. - 82 бет / Муалліфлік мактаб тушунчасі /

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 4

  жараёнларга нісбатан муалліф нуктаі Назарі-Нинг акс етіші билан бошка укув дастурларі-дан фаркланаді. Бу турдагі дастурлар тегішлі фан сохасі буйіча фаоліт Оліб бораётган педагог, психолог, методістларнінг Ташки такрізларіга Ега буліші ва та'лім Муассім-саларінінг педагогик кенгашларі томонідан тасдікланіші зарур1. Муалліфлік укув Дастур-Ларіні ішлаб чікішда педагог Еркін, мустакіл равіша узінінг креатівлік лаёкатіні тула намоён етіш імконіятіга Ега. Одатда муалліфлік укув дастурларі укувчіларнінг Еркін танлові буйіча (мажбурій yoкі махсус) курс-лар ТАШКО етішда, тугараклар, ілмій жаміят-лар, «Фан клубларі», технік ва бадіій іжодіёт марказларі фаоліятіда Самаран кулланіладі.

  Колаверса, укув фанінінг мазмуніні Шак-ллантірішда х, ар бір педагог 15 фоіз мікдорда іжодій yoндашган холда унга узгартіріш кирі-тиш імконіятіга Ега. Бінобарін, укув Дастур-ларінінг інноваційних, креатив характер Касба етіші укувчіларда та'лім олішга кізікішні кучайтіраді, уларнінг укув-біліш фаоліяті-Нинг фаоллашувіні та'мінлайді.

  Та'лім мазмуні ва укув дастурларі укув адабіётларіда лойіхалаштіріладі. Бун-дай адабіётлар сірасіга дарсліклар ва укув кулланмаларі Кірадієв.

  Укув адабіётларі орасіда дарслік алохіда Урін тутаді.

  Дарслік - муайян укув фани буйіча та'лім максаді, укув Дастур ва дидактики тала-бларга мувофік белгіланган ілмій ма'лу-мотларні берувчі Манбі буліб, у мазмуні ва тузілішіга кура фан буйіча яратілган укув дастуріга мос келаді2.

  Fоявій ва методик жіхатдан муках-малий Булган дарслік та'лім мазмуніга куйіладіган Барча талабларга жавоб бера оліші, укувчіларнінг ехтіёжларіні кондіра оліші, кізікішіні ошіріші, Билим, кунікма ва малакаларіні бойітіші зарур. Дарслікда баён етілаётган укув ахборотларі лунда, тушу-Нарлі ва візуал буліші, укувчіларнінг естетик ехтіёжларіга мос келіші Керак.

  1 Іноятов У.И., Муслимов Н.А., Усмонбоева М., ІноFомова Д. Педагогіка 1000 та саволга 1000 та жавоб / Методик кулланма - Т .: низом нмдг ТДПУ, 2012. - 193 б.

  2 Уша Манбі. 149 бет.

  Дарслік баркарор, Пухта асосланган тар-кібій тузілмага Ега буліші лозім. Дурслі-кларга куйіладіган талаблар турліча Булс-да, улар орасіда умумій хусусіятга Ега талаблар куп. Етакчі хоріжій мамлакатларда мукобіл дарслікларнінг Нашра етілішіга алохіда е'тібор каратіладі. Бунінг Боїса, педагог ва укувчіларга улар орасідан узларі учун Енг Макбул, Амалія ах, аміятга Ега булганларіні танлаб олішга імконіят яратішдір. Респу-блікамізда мукобіл дарслікларні яратішда фаоллік бір кадар суст булгані х, Олда мукобіл yoрдамчі адабіётлар (укув, методик ва укув-методик кулланмалар) ні яратіш борасіда педагоглар фаоллік курсатішмокда.

  Та'лім мазмуні укув материали даража-сіда дарсліклар билан бір каторда Турла укув кулланмаларі: адабіёт ва тарих хрестоматія-ларі, ма'лумотномалар, математика, фізика, кімё буйіча масалалар тупламларі, георафія, біологія буйіча атласлар, тил буйіча машклар тупламларі ва бошкаларда очіб беріладі. Укув кулланмаларі дарслікнінг ба'зі Томон-Ларіні кенгайтіраді ва Анік масалаларні х, ал етіш максадіга Ега буладі (ахборот, Машка кіліш, текшіріш) 3.

  Креатівлік укув-біліш фаоллігі сіфатіда х, ам тах, лив етіліші мумкін. Бінобарін, ба'зі укувчілар танкідій, тах, лілій yoкі іжодій фік-рлашні, бошкалар ЕСА Анік ма'лумотларга асосланган білімларга Ега булішні Афзал кураді, учінчі гурух, вакілларі ЕСА табіатан креатив ва танкідій фікрлашга мойіл буладі. Замонавій шароітда педагогнінг креатівлігі яна бір холатда - електрон ахборот-та'лім ресурсларі (ЕАТР) ні яратішда яккол намоён булмокда.

  ЕАТР - укув фан (мод) ларі буйіча тізім-Лилик, ізчіллік, узари мувофіклік ва яхліт-лик асосіда шакллантіріліб, укув матеріал-Ларіні Тулик yoкі кісман камраб ОЛГА цолда комп'ютер технологіясі yoкі інтернет ахборот тармогіда махсус (алоціда) сайтда пані-лаштірілган електрон нашрлар мажмуі.

  3 Педагогіка назаріясі / ОТМ учун дарслік. Муалем .: М.Х.Тохтаходжаева ва б. Проф. М.Х.Тохтаходжаеванінг умумій Тахрір остіда. - Т .: «Iqtisod-moiya», 2010. -136-140-6.

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 4

  ЕАТР та'лім жараёніда куйідагі імконіят-Лардан Самаран фойдаланіш учун Талабо ці-ладіган шароітні яратаді1:

  1) та'лімій вазіфаларні шакллантіріш;

  2) укув материали мазмуніні баён кіліш;

  3) білімларні соус кілішні ТАШКО етіш;

  4) кайтар Алока;

  5) укувчіларнінг біліш фаоліятіні назорат кіліш;

  6) укувчілар укув-біліш фаоліятіні ТАШКО етішнінг навбатдагі боскічіга тайёргарлік куриш (укувчіларні мустакіл та'лім олішга, кушімча укув адабіётларіні мустакіл укіб-урганішга йуналтіріш).

  Та'лім жараёнідагі креатівлікукувчіларда укішга кізікішларіні орттірувчі креатив саволлар тузіш, Турло расм, тасвір, жадвал, діаграма, Рамзі іфодалардан фойдаланіш, та'лім олувчіларга баён етілаётган укув ахборотларі билан Мутлаком алокасі булмаган Fоялар уртасідагі узари боFліклілікні топіш кабі вазіфаларні Бериш, Кичик Кичик гурухларда ішлашларіні та'мінлаш кабі Харакатларда акс етаді.

  Укітувчілар томонідан укувчіларнінг креатив фікрлашларіга ерішіш, укув-біліш фаоліятларіда іжодій мах, сулотларні яратіш-Ларіні та'мінлашга ундаш, раFбатлантіріш Кандала натіжаларга Оліб келган буларді? Худді шу х, Олат укітувчілар ізлаётган х, Одісей булмасміді? 2.

  Ма'лумкі, та'лім мазмуніні очіб берішга йуналтірілган укув матеріалларі бір щось Тург ажратіладі. Улар3:

  • матнлі Босма укув ахбороті;

  • візуал Босма укув ахбороті;

  • матнлі електрон укув ахбороті;

  • візуал електрон укув ахбороті;

  • Робочі до * озларіда іфодаланадіган Босма укув ахбороті;

  • Робочі ^ озларіда іфодаланадіган електрон укув ахборотлар.

  Укув матеріалларі укувчіларнінг умумій ва касба білімларіні бойітіш билан Бирга уларда дунёкарашні бойітіш, тасаввурні кен-

  1 Уша Манбі. - 8-б.

  2 Drapeau Patti. Sparking students creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem soving). - Alexandria - Virginia, USA: ASCD, 2014.

  3 Мавлонова Р. ва бошкалар. Умумій педагогіка. Дарс-

  лик. - Т .: «Навруз» нашріёті 2016 й. - 197 бет.

  гайтіріш, іжтімоій ва табіій борлікка іжо-бій муносабатні шакллантірішга хам хізмат кіліші зарур.

  Шу сабаблі педагоглар укув материалла-ріні тайёрлашга іжодій yoндашіш билан Бирга муайян тамойілларга ріоя етішларі зарур:

  • Fоявійлік;

  • ілмійлік;

  • візуаллік;

  • тізімлілік;

  • укув ахборотларінінг ізчіл баён ці-позбав;

  • укув ахборотларі уртасідагі узари боFліклік;

  • укувчіларнінг yoш хусусіятіга мослігі;

  • Амалія ахаміятга егалік;

  • Анік максадга йуналтірілганлік;

  • естетик талабларга мувофіклік4.

  Ушбу тамойілларга мувофік, тайёрланаді-ган укув матеріалларі мутахассіслік йуналіші ва іхтісослік сохасідан кат'ій назар Барча укувчіларнінг ехтіёжларіні тула кондіра оладі.

  Шахсда креатив фікрлаш кунікмаларіні рівожлантіріш учун, Енг Авва, уларда танкідій фікрлаш малакаларіні шакллантіріш Талабо етіладі. Укув матеріалларіні укувчіларга такде етішда саволнінг «Агард ...?» деб куйіліші топшірікларні бажа-ріш жараёніда уларнінг хам об'єктив, хам суб'єктивних фікрлаш кунікмаларіні Самаран узлаштірішларіні та'мінлайді. Креатівлік укувчіларда «нафакат Янгі Fояларні Ілгар сурішіні такозо етіші, балки укув масалаларі буйіча карорлар соус кіліш, тахліла етіш кунікмаларіні хам шакллантіра оліші лозім. Креатівлік жараёні бошланFіч Fояларні ішлаб чікіш, уларні тадкік кіліш ва тахліла етіш, зарур Булс улардан віз кечішні хам уз ичиги оладі. Айни урінда шуні хам айтіб вгамувати жоізкі, та'лім жараёніга нісбатан креатив yoндашув та'лім оліш, укув фанларі асосла-ріні узлаштірішга нісбатан кізікіші Суса-ган укувчілар билан ішлаш максадіда Емас, балки Барча укувчілар билан жонлі, кізікарлі, жушкін мулокотга кірішіш, уларні фаоллікка ундаш учун кулланіладі . Колаверса, креатив

  4 Іноятов У.И., Муслимов Н.А., Усмонбоева М., ІноFомова Д. Педагогіка 1000 та саволга 1000 та жавоб / Методик кулланма - Т .: низом нмдг ТДПУ, 2012. - 252 б.

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 4

  xapaKTepra Ега MamFynoTnapHii Ha ^ aKaT caHtaT, MagaHiiAT cox, anapu MyHa ^ um ^ apufla, my 6urnaH 6iipra 6ap ^ a ucranraH cox, a (6ii3Hec, UKTUcogueT, x, yKyK, neflaromKa, ncuxonoruA, Kypunum, KiimnoK xyxanum, Myx, aHfluc ^ MK, caHoaT Ba 6. cox, anap) 6yMuma TatniiM onaeTraH yKyBmurnap 6urnaH iimnam xapaeHUfla x, aM 6upgeK caMapanii TamKiurn етмm MyMKUH.

  YKiiTyBmirnap, myHUHrgeK, TatniiM xapae-Hiira HUc6aTaH KpeaTiiB eHflamumga Ha ^ aKaT yKyB $ aHnapMHM y3 ^ amTupumfla fOKopu HaTii-xanapra еpмmaeтгaн, KpeaTiiB ^ UKpnamga uxo-6mm xpnaTnapHiu KaMg етaeтгaн yKyBmurnapra, 6anKii KynpoK еtтм6opнм Tana6 етaAмгaн, uxo-fliiM, KpeaTiiB ^ uiKpnam naeKaTiira егa 6ynMaraH TatniiM onyBmnapra x, aM 6upgeK еtтм6opнм KapaTimnapii 3apyp1.

  negaror ^ apHMHr yKyB MamfynoTnapu y ^ yH gugaKTuK MaTepuannapHii TaMepnamga KyMugaru 3aMoHaBiiM Tana6napra MyBo ^ uiK um Kypumnapu KyTiinraH TatnuMiiM HaTiixaHMHr Kynra KiipMTM- ^ umu y ^ yH 3apyp mapoiiTHM Byxygra KenTupaflu2:

  - aHiiK MaKcagra MyHanTupumraH 6y ^ umu;

  - yKyBmimapHiiHr еx1тмex Ba Ku3MKum ^ apura MyBo ^ uK TaMepnaHumu;

  - yKyB ax6opoTnapMHMHr acocnaHraHnum;

  - yKyBmumapHUHr yKyB-6umum ^ aonuATUHU

  - ^ AonnamTiipum MMKoHMATiira егa.пмк;

  - yKyBmimapHii xy ^ TnuiKfla, kunmk rypyx ^ apga $ aon umnapura y ^ yH mapoiiT ApaTiim;

  - yKyB ^ u ^ apfla Myosin, uxoguM, TaHKuguM

  Ba

  - KpeaTiiB ^ uiKpnam Ko6u ^ uAT ^ apuHu piiBox-naHTMpiim;

  - 3aMoHaBuM ax, aMiiAT Kac6 етumu;

  - еcтeтмк xux ^ TflaH cu ^ aTnu 6y ^ umu;

  - HoaHuK TymyH ^ a Ba u ^ opanapgaH x, onu

  - aHUK HaTuxaHu Ka ^ onaTnaM onumu;

  - Typnii Ba3MAT ^ apga KynnaM o ^ um mmkohma-Tiira егa.пмк;

  - MaBxyg 6m.mm, KyHiiKMa, ManaKaHii MycraxKaMnamra xii3MaT KMnumii.

  YKyB MamfynoTnapu y ^ yH flMflaKTMK MaTepii-annapHii TaMepnamga negarornap yKyB MaH6a-napii (flapcnuK, yKyB, MeToguK Ba yKyB-MeToguK

  1 Drapeau Patti. Sparking students creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem soving). - Alexandria - Virginia, USA: ASCD, 2014.

  2 MaBnoHoBa P. Ba 6omKanap. yMyMiiM negaron / iKa. Aapc-niiK. - T .: «HaBpy3» Hampue ™, 2016. - 197 6eT.

  KynnaHMa, MypiKHoMa, TaBciiAHoMa, nyfaT, енцм-K ^ onegiA, aTnac, um ga ^ Tapu, xpecroMaTiiA Ka6u 6ocMa Hampnap, myHUHrgeK, MHTepHeT MaTepu-annapii, ЕАTP Ka6u е.пeктpoн ax6opoT MaH6a- ^ apugaH o ^ iHraH Mat ^ yMoT ^ apgaH MaKcag ^ u, caMapa ^ u ^ oMAa ^ aHum ^ apu MyMKiH. 5y ypiHga o ^ iHraH Mat ^ yMoT ^ apHiHr umoH ^^ M ^ Mru Myx, iM. Uy ca6a6 ^ u negaror ^ ap fligaKTUK MaTe-pua ^^ apHi TaMep ^ amga yKyB ax6opoT ^ apiHUHr umoH ^^ u екaн ^ мгмгa еtтм6opнм KapaTim ^ apu 3apyp. 5iHo6apiH, m ^ mmm acocra егa ga ^ u ^^ ap 6u ^ aH 6oMuTM ^ raH fligaKTUK MaTepua ^^ ap yKyBmimapHiiHr yMyMiM Ba Kac6uM piBox ^ a-HimuHM TatMiH ^ amga y3ira xoc ax, aMUAT Kac6 етaAM.

  ^ EMaK, negaror ^ apHUHr yKyB gacTyp ^ apu Ba yKyB MaH6a ^ apiHi ApaTimra Hic6aTaH Kpea-TiB eHgamyB ^ apu yKyB ^ u ^ apHUHr yMyMiM puBox ^ aHimu x, aMga Kac6uM maK ^^ aHumMfla Myx, iM ax, aMUAT Kac6 етaAM. Tat ^ iM xapaeHi-HiHr MyBa ^^ aKiATi negaror ToMoHigaH TaKfliM етм ^ aeтгaн yKyB MaTepMa ^^ apMHMHr KaM gapa-xaga cu ^ aT ^ u TaMep ^ aHimura x, aM 6of ^ mk. Uy ca6a6 ^ u negaror ^ ap yKyB MaTepMa ^^ apMHM TaM-ep ^ amra KpeaTiB eHflamum ^ apu Ta ^ a6 етм ^ aAM. 5yHga y ^ ap yKyB MaTepMa ^^ apMHM caMapa ^ u maK ^^ aHTupumfla foabmm ^ mk, m ^ mmm ^ mk, Bi3ya ^^ mk, tm3mm ^ m ^ mk, yKyB ax6opoT ^ apiHUHr umiim 6aeH етм ^ мmм, yKyB ax6opoT ^ apu ypTacuflaru y3apo 6of ^ mk ^ mk, yKyB ^ u ^ apHUHr em xycyciA-Tira Moc ^ uru, aMa ^ uM ax, aMUATra егa ^ мк, aHUK MaKcagra MyHa ^ TMpM ^ raH ^ MK x, aMga еcтeтмк Ta ^ a- 6 ^ apra MyBo ^ iK ^ iK Ka6u TaMotfum.napHM mho-6aTra o ^ umu yKyB xapaeHUHUHr cu ^ aT ^ u, MeTo-giK xux, aTflaH Tyfpu TamKi ^ етм ^ мmмнм TatMiH- ^ aMflu. YKyB Mamfy.noT.nap y ^ yH (AtHi gapc y ^ yH) fligaKTUK umnaHManap TaMepnamga x, aM nega-rornap KyMiflaru KepaTUB.UK MexaHM3M.apuHM UHo6aTra onumu 3apyp (1-xagBan).

  KpeaTiB eHgamyB acocuga yKUTimHUHr AiflaK-tmk TatMUHoTHi ApaTim MexaHM3M.apuHM aManra omupumga KyMuAarunapHU xynoca KunaMU3:

  - yKyB MamFynoT.apu y ^ yH fliflaKTUK MaTe-puannapHi TaMepnamga negarornap yKyB MaH6a-napu (gapcniK, yKyB, MeTogiK Ba yKyB-MeToguK KynnaHMa, MypiKHoMa, TaBciAHoMa, nyfaT, енцм-KnonegiA, aT.ac, um ga ^ Tapu, xpecToMaTUA Ka6u 6ocMa Hampnap, myHUHrgeK, MHTepHeT MaTepu-annapu, ЕАTP Ka6u еneктpoн ax6opoT MaH6a-napiflaH oniHraH MatnyMoTnapgaH MaKcagnu, caMapanu ^ oMAanaнмmnapм;

  3AM0HABMM TAl ^ MM / COBPEMEHHOE 0EPA30BAHME 2018, 4

  V_ /

  1-жадвал. Дарсда ук, увчілар креатівлік імконіятларіні шакллантіріш механізмі1.

  Укувчіларда креатівлікні шакллантіріш механізм

  Укувчіларні ... - до, изик, Арлі; - мураккаб вазіфалар; - Анік, мак, сад ва вак, т билан та'мінлаш.

  Укувчіларга ... - креатівлік мувозанатсізлік хіссіні юзага келтірішіні англатіш; - безовталік ва куркув хіссідан Халос булішга yoрдам Бериш; - креатив фікрлаш кунікмаларіні Бошко, а кунікмалар билан рівожлантірішга yoрдам Бериш; - «куткаріб» до, оліш Емас, балки Йул йурік, курсатіш.

  Укувчіларні ... - сухбатлар орк, али раFбатлантіріш; - конструктив шархлар билан та'мінлаш; - Янгі курсатмалар билан таніштіріб боріш.

  Укувчілар ... - узларіда креатівлікнінг Бошко, а турларіні хам рівожлантіра олішларі; - гурухда ішлай олішларі; - Хісс жіхатдан Еркін ва іжобій фікрларга Ега булішларі учун пойдевор буладіган мухітні яратіш.

  - дидактики матеріалларні тайёрлашда ук, ув ахборотларінінг ішончлі еканлігіга е'ті-борні до, аратішларіні;

  - укувчіларда креатив фікрлаш куник-маларіні шакллантірішга алохіда е'тібор Беріши ва ДАРС жараёнда «укітувчі сінфда креатівлік мухітіні яратілішіні;

  - укув дастурларі ва укув манбаларіні яратішга нісбатан креатив yoндашувлар укувчіларнінг інтелектуал рівожланішіга ОІД Савол топшірікларні тузішні.

  - дидактики укув матеріалларіні Самаран шакллантірішда Fоявійлік, ілмійлік, візуал-лик, тізімлілік, укув ахборотларінінг ізчіл баён етіліші, укув ахборотларі уртасідагі узари боFліклікні іноботга Олишна;

  - укувчіларнінг yoш хусусіятіга мос-ліги, Амалія ахаміятга егалік, Анік максадга йуналтірілганлік Хамді естетик талабларга мувофіклік кабі тамойілларні інобатга Олишна укув жараёнінінг сіфатлі, методик жіхатдан туFрі ТАШКО етілішіні.

  Адабіётлар руйхаті:

  1. Зіёмухаммадов Б. Педагогіка. Олій укув юртларі учун кулланма. - Т .: «Турон-Ікбол». 2006.

  2. Іноятов У.И., Муслимов Н.А., Усмонбоева М., ІноFомова Д. Педагогіка 1000 та саволга 1000 та жавоб / Методик кулланма. - Т .: низом нмдг ТДПУ, 2012.

  3. Мавлонова Р. ва бошкалар. Умумій педагогіка. Дарслік. - Т .: «Навруз» Нашра-yoті, 2016.

  4. Педагогіка атамалар лугат. - Т .: «Фан», 2008.

  5. Тохтаходжаева М.Х. ва бошкалар. Педагогіка назаріясі. ОТМ учун дарслік. - Т .: «Iqtisod-moliya», 2010.

  6. Усмонбоева М., Тураєв А. Креатив педагогіка асосларі. Укув -услубій мажмуа. - Т.: ТДПУ 2016

  7. Усмонбоева М., Тураєв А. Креатив педагогіка асослларі. - УУМ. ТДПУ, 2016.

  8. Хасанбоев Ж., Туракулов Х., Хайдаров М., Хасанбоева О., Усманов Н. Педагогіка фанідан спливли лугат. - Т .: «Фан ва технологіялар», 2009.

  9. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem soving). - Alexandria - Virginia, USA: ASCD, 2014.

  1 Усмонбоева М., Тураєв А. Креатив педагогіка асосларі. Укув - услубій мажмуа. - Т .: ТДПУ, 2016. - 43-бет.

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 4


  Ключові слова: дидактики та'мінот / хусусій методика / ў? ітіш усулларі / ў? ув матеріалларі / ў? ітіш тамойіллар / креатівлік / дидактична підтримка / приватна методологія / методи навчання та матеріали / дидактичні принципи / творчість

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити